Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân. Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân. Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem"

Transcriptie

1 Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem

2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 - Algemene uitgangspunten 3 Artikel 3 Procedure voor meldingen 3 HOOFDSTUK 2 ONTTREKKEN VAN GRONDWATER EN INFILTREREN IN DE BODEM 4 Artikel 4 - Voor alle categorieën 5 Artikel 5 - Bronbemalingen, grondsaneringen en proefonttrekkingen 5 Artikel 6 Grondwatersaneringen 6 Artikel 7- Beregening/bevloeiing 7 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 8 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 8 Artikel 2 - Algemene uitgangspunten 8 Artikel 3 - Procedure voor melding 8 Artikel 4 - Voor alle categorieën 8 Artikel 5 Bronbemalingen, grondsaneringen en proefonttrekkingen 9 Artikel 6 Grondwatersaneringen 9 Artikel 7 - Beregening/bevloeiing 9

3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de algemene regels wordt verstaan onder: a) grondwater: water dat vrij onder het aardoppervlak voorkomt met de daarin aanwezige stoffen voorzover het waterschap door de Wet met het beheer over dat grondwater is belast; b) infiltreren van water: water in de bodem brengen ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater; c) onttrekken: onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting; d) bronbemaling: het onttrekken van grondwater ten behoeve van het in den droge uitvoeren van bouwactiviteiten of ontgravingen; e) dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân; f) keur: de keur van Wetterskip Fryslân; g) Wet: de Waterwet. Artikel 2 - Algemene uitgangspunten Voor een aantal onttrekkingen van grondwater in de bodem gelden algemene regels. Onder de algemene regels vallen de onttrekkingen genoemd in de artikelen 5, 6 en 7. Artikel 3 Procedure voor meldingen 1. Degene die grondwater onttrekt doet daarvan ingevolge artikel 18 van de keur melding aan het bestuur behalve in de gevallen genoemd in artikel 23, lid 2 van de keur. 2. Een melding voor het onttrekken van water moet de gegevens bevatten welke op grond van artikel 6.27 van de Waterregeling moeten worden overlegd en die door het bestuur op grond van artikel 18, lid 4, van de keur eventueel aanvullend worden gevraagd. 3. De melding moet overeenkomstig artikel 18 lid 3 van de keur 4 weken voor aanvang van de onttrekking van grondwateruit de bodem worden ingediend. 4. Indien uit de verstrekte gegevens blijkt dat de voorgenomen onttrekking van grondwater niet onder de algemene regels valt krijgt de indiener hiervan binnen 4 weken na ontvangst van de melding bericht van het dagelijks bestuur. 5. Indien wijziging optreedt in de krachtens het eerste en tweede lid verstrekte gegevens daaronder begrepen de beëindiging van de onttrekking, doet de meldingsplichtige daarvan onverwijld melding aan het dagelijks bestuur.

4 Hoofdstuk 2 Onttrekken van grondwater en infiltreren in de bodem Kader Op grond van artikel 17, eerste lid, sub c en d,van de keur is het, behoudens de in dat artikel genoemde vrijstelling, verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur grondwater te onttrekken en water in de bodem te infiltreren. Op grond van artikel 6.4 van de Waterwet geldt het verbod niet voor onttrekkingen van grondwater of infiltratie van water: a. ten behoeve van industriële toepassingen, indien de onttrokken hoeveelheid water meer dan m³ per jaar bedraagt; b. ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening of een bodemenergiesysteem. Voor deze categorieën onttrekkingen en infiltraties is een vergunning van gedeputeerde staten vereist en is het dagelijks bestuur niet het bevoegde gezag. Op grond van artikel 21 van de keur heeft het dagelijks bestuur de bevoegdheid tot het geven van algemene regels. Deze algemene regels kunnen een vrijstelling van de vergunningplicht inhouden of verplichting tot meld- en registratieplicht. Meld- en registratieplicht Op grond van artikel 19 van de keur van Wetterskip Fryslân geldt voor onttrekkingen van 10 m³ of meer per uur en voor infiltraties een meet- en registratieplicht. Op de regel dat onttrekkingen minder dan 10 m3 per uur zijn vrijgesteld van de registratieplicht zijn uitzonderingen. Voor bepaalde categorieën onttrekkingen ligt de grens lager. Dat is het geval met de onttrekkingen die onder de algemene regels vallen. De meet- en registratiegegevens worden opgegeven aan het dagelijks bestuur en door het dagelijks bestuur aan gedeputeerde staten, dit ten behoeve van het bijhouden van het grondwaterregister. Toepassingsgebied Het toepassingsgebied betreft het gehele beheersgebied van Wetterskip Fryslân. Raakvlakken met ander beleid van Wetterskip Fryslân Kader integrale peilbesluiten (GGOR, waternoodsystematiek). Motivering van de algemene regel Voor zover het gaat om kleine of kortdurende onttrekkingen kunnen deze in veel gevallen worden vrijgesteld van de vergunningplicht. Voor een aantal

5 categorieën onttrekkingen kunnen de relevante watersysteembelangen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels. In het ontwerp waterbeheerplan is aangegeven dat voor beleidsregels en de Keur als basis eerst het regiem wordt gebruikt dat de provincie hanteerde in de periode dat zij het grondwaterbeheer volledig verzorgde. Dit betekent dat het Wetterskip in eerste instantie de algemene regels zoals de provincie die tot 1 januari 2010 hanteert integraal overneemt. Daarmee wordt de bestaande praktijk voortgezet van het reguleren van onttrekkingen en infiltraties met geringe impact. Artikel 4 - Voor alle categorieën Degene die grondwater onttrekt of water zoals bedoeld in artikel 5, 6 en 7 van de algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân, is verplicht om de hoeveelheden te meten, gegevens daarover te registreren en daarvan opgave te doen. Opgave moet plaatsvinden in overeenstemming met het gestelde hierover in de waterregeling en het waterbesluit. Artikel 5 - Bronbemalingen, grondsaneringen en proefonttrekkingen Degene die grondwater onttrekt uitsluitend, 1. voor het drooghouden van een bouwput voor bouwkundige, waterbouwkundige of civieltechnische werken of; 2. voor grondsanering en 3. inrichtingen die bij wijze van proef water aan de bodem onttrekken waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 1 m 3 per uur en niet meer dan m 3 per maand en de onttrekking niet langer duurt dan zes maanden, is verplicht: a. het onttrokken grondwater, indien dit naar het oordeel van het dagelijks bestuur noodzakelijk is, weer terug te brengen in dezelfde laag als waaruit het is onttrokken; b. de hoeveelheden grondwater die terug worden gebracht in dezelfde laag waaruit ze zijn onttrokken, dagelijks te meten en daarvan aantekening te houden. Daarbij kunnen, indien dit naar het oordeel van het dagelijks bestuur noodzakelijk is, tevens voorwaarden ten aanzien van de kwaliteit van het te retourneren grondwater worden gesteld; c. na beëindiging van de onttrekking de pomp-, waarnemings-, retour- of injectieputten zodanig af te dichten of af te werken, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen. Ten aanzien van proefonttrekkingen geldt deze verplichting slechts indien de onttrekking na afloop van de laatste proefperiode niet zal worden voortgezet; d. bij het buiten gebruikstellen van de put:

6 het filter alsmede het boorgat tot 3 meter boven het filter vol te storten met bentoniet, cementspecie of klei; het boorgat van 1 tot 4 meter beneden maaiveld vol te storten met bentoniet, cementspecie of klei; ter plaatse van slecht doorlatende lagen vanaf 0,5 meter boven tot 0,5 meter onder deze laag bentoniet, cementspecie of klei aan te brengen. e. de beëindiging als bedoeld onder c. en de buiten gebruikstelling als bedoeld onder d., minstens één week van tevoren te melden aan het dagelijks bestuur. Artikel 6 Grondwatersaneringen Degene die grondwater onttrekt uitsluitend voor grondwatersanering waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 1 m3 per uur, maar niet meer dan m3 per maand, is verplicht: a. het gezuiverde grondwater, indien dit naar het oordeel van het dagelijks bestuur noodzakelijk is, weer terug te brengen in dezelfde laag als waaruit het is onttrokken; b. de hoeveelheden grondwater die terug worden gebracht in dezelfde laag waaruit ze zijn onttrokken, dagelijks te meten en daarvan aantekening te houden; c. binnen vier weken na beëindiging van de grondwatersanering de onder b. genoemde gegevens aan het dagelijks bestuur te zenden; d. na beëindiging van de grondwatersanering de pomp-, waarnemings-, retour- of injectieputten zodanig af te dichten of af te werken, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen; e. bij het buiten gebruikstellen van de put: - het filter alsmede het boorgat tot 3 meter boven het filter vol te storten met bentoniet, cementspecie of klei; - het boorgat van 1 tot 4 meter beneden maaiveld vol te - storten met bentoniet, cementspecie of klei; - ter plaatse van slecht doorlatende lagen vanaf 0,5 meter boven tot 0,5 meter onder deze laag bentoniet, cementspecie of klei aan te brengen; f. de beëindiging als bedoeld onder d. en de buiten gebruikstelling als bedoeld onder e., minstens één week van tevoren te melden aan het dagelijks bestuur.

7 Artikel 7- Beregening/bevloeiing Degene die grondwater onttrekt uitsluitend voor beregenings- of bevloeiingsdoeleinden waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 1 m3 per uur en niet meer dan 60 m3 per uur, is verplicht: a. na definitieve beëindiging van de onttrekking de pomp-, waarnemings-, retour- of injectieputten zodanig af te dichten of af te werken, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen; b. bij het buiten gebruikstellen van de put: - het filter alsmede het boorgat tot 3 meter boven het filter vol te storten met bentoniet, cementspecie of klei; - het boorgat van 1 tot 4 meter beneden maaiveld vol te storten met bentoniet, cementspecie of klei; - ter plaatse van slecht doorlatende lagen vanaf 0,5 meter boven tot 0,5 meter onder deze laag bentoniet, cementspecie of klei aan te brengen; c. de beëindiging als bedoeld onder a. en de buiten gebruikstelling als bedoeld onder b., minstens één week van tevoren te melden aan het dagelijks bestuur.

8 Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen zoals vermeld in artikel 1 zijn van toepassing. Voor zover dit van belang is zijn de begripsomschrijvingen van artikel 1, eerste lid 1 van de keur eveneens van toepassing. Eventuele toelichtingen op de overige begripsomschrijvingen zijn verwerkt in de toelichting die hierna artikelsgewijs is opgenomen. Artikel 2 - Algemene uitgangspunten Landelijk is gekozen voor een systeem, waarbij degene die de handeling of werk wil uitvoeren waarvoor op grond van het waterbesluit een melding is vereist, gegevens aanlevert overeenkomstig hetgeen hierover is vastgelegd in de Waterregeling. Voor onttrekkingen die niet vergunningplichtig zijn maar vallen onder de algemene regels geldt dat bij de uitvoering voldaan moet worden aan de voorschriften van de algemene regel. Voldoet een onttrekking niet aan de criteria van algemene regels of vrijstelling van vergunningplicht dan is een watervergunning nodig. Zonder watervergunning geldt de verbodsbepaling in de keur. Artikel 3 - Procedure voor melding Degene die grondwater wil onttrekken uit de bodem moet dit kenbaar maken bij de waterbeheerder. Hiervoor is een landelijk uniform formulier ontwikkeld. Het volledig ingevulde formulier kan via het internet dan wel schriftelijk worden ingediend. Indienen kan rechtstreeks bij Wetterskip Fryslân. Als blijkt dat de melding onder de algemene regels valt dan krijgt de melder hiervan bericht. De melder wordt dan tevens geïnformeerd worden over de wijze van meten etc. Als uit de verstrekte gegevens blijkt dat de activiteit niet valt onder de algemene regels dan wordt de melder hiervan binnen 4 weken op de hoogte gesteld. Er is dan een watervergunning nodig. De melding moet minimaal 4 weken voordat de onttrekking plaats vindt worden ingediend. Het is altijd mogelijk om bij het voornemen van een werk contact met Wetterskip Fryslân op te nemen. De medewerkers van Wetterskip Fryslân kunnen aangeven welke gegevens bij de aanvraag nodig zijn, zodat onnodig oponthoud wordt voorkomen. Als er tijdens de werkzaamheden van de gemelde gegevens wordt afgeweken moet de melder dit direct aan Wetterskip Fryslân doorgeven. Artikel 4 - Voor alle categorieën De meet- en registratieplicht geldt voor alle onttrekkingen die onder de algemene regels vallen en is bedoeld om een nauwkeurig inzicht te verkrijgen in de grootte en in het verloop van de onttrokken hoeveelheid grondwater. Dit

9 betekent dat de onttrekker regelmatig gegevens moet verstrekken omtrent de onttrokken hoeveelheid grondwater. In paragraaf 4 van de ministeriële regeling op grond van de Waterwet (de Waterregeling) zijn bepalingen opgenomen over het meten en registreren van onttrekkingen. De regels over meten en registratie gelden dus landelijk. In genoemde regeling is bepaald dat degene die water infiltreert niet alleen de hoeveelheden maar ook de kwaliteit van het te infiltreren water moet meten. In de regeling zijn regels opgenomen over de frequentie van bemonstering en over de analyse van het te infiltreren water. Bij onttrekkingen behoeft alleen de hoeveelheid water te worden gemeten. Artikel 5 Bronbemalingen, grondsaneringen en proefonttrekkingen De algemene regels zijn gericht op het debiet van de onttrekking, de duur van de onttrekking en het weer terugbrengen in de bodem. De duur en de mate van de verlaging van de grondwaterstand blijft zodanig beperkt dat hier geen schade van wordt verwacht. Ook is er een voorschrift dat betrekking heeft op het op de juiste wijze afdichten van het boorgat na beëindiging van de grondwateronttrekking. Artikel 6 Grondwatersaneringen De algemene regels voor grondwatersaneringen zijn gericht op het debiet. De mate van de verlaging van de grondwaterstand blijft zodanig beperkt dat hier geen schade van wordt verwacht. Ook is er een voorschrift dat betrekking heeft op het op de juiste wijze afdichten van het boorgat na beëindiging van de grondwateronttrekking. Artikel 7 - Beregening/bevloeiing De algemene regels voor grondwateronttrekking ten behoeve van beregening, en bevloeiing beperken het debiet van de onttrekking. De mate van de verlaging van de grondwaterstand blijft hierdoor zodanig beperkt dat hier geen schade van wordt verwacht. Ook is er een voorschrift dat betrekking heeft op het op de juiste wijze afdichten van het boorgat na beëindiging van de grondwateronttrekking.

GronDwatEr. onttrekken En LozEn Van

GronDwatEr. onttrekken En LozEn Van GronDwatEr bronnering 2014 onttrekken En LozEn Van bronneringswater waterschap Zuiderzeeland zorgt voor schoon water, voldoende water en veiligheid. dit betekent dat waterschap Zuiderzeeland ook verantwoordelijk

Nadere informatie

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET (ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET verleend aan Telecom Service Leek B.V. De activiteit water in de bodem brengen of eraan te onttrekken Locatie: De Hoogte 1 leek

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2007 NR.: 93 VERORDENING WATERHUIS - HOUDING LIMBURG 1997

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2007 NR.: 93 VERORDENING WATERHUIS - HOUDING LIMBURG 1997 BIJLAGE PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2007 NR.: 93 VERORDENING WATERHUIS - HOUDING LIMBURG 1997 Provinciale Staten van Limburg, maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bekend

Nadere informatie

Welke meldingen en vergunningen zijn nodig bij onttrekkingen uit /infiltraties in grondwater? Een overzicht t.b.v. glastuinbouw en boomkwekerijen

Welke meldingen en vergunningen zijn nodig bij onttrekkingen uit /infiltraties in grondwater? Een overzicht t.b.v. glastuinbouw en boomkwekerijen Welke meldingen en vergunningen zijn nodig bij onttrekkingen uit /infiltraties in grondwater? Een overzicht t.b.v. glastuinbouw en boomkwekerijen De behoefte aan het benutten van ondergrondse mogelijkheden

Nadere informatie

Meldingsformulier voor het onttrekken en lozen van grondwater, als gevolg van bronbemaling, bodem- en grondwatersaneringen of proefonttrekkingen

Meldingsformulier voor het onttrekken en lozen van grondwater, als gevolg van bronbemaling, bodem- en grondwatersaneringen of proefonttrekkingen Meldingsformulier voor het onttrekken en lozen van grondwater, als gevolg van bronbemaling, bodem- en grondwatersaneringen of proefonttrekkingen Meldingformulier inzake: Grondwateronttrekking op basis

Nadere informatie

Ter informatie. Algemene regels grondwater. Zaaknr. : 13.ZK03656 Kenmerk : 13IT011868 Barcode : 13IT011868

Ter informatie. Algemene regels grondwater. Zaaknr. : 13.ZK03656 Kenmerk : 13IT011868 Barcode : 13IT011868 Ter informatie Zaaknr. : 13.ZK03656 Kenmerk : 13IT011868 Barcode : 13IT011868 Algemene regels grondwater Artikel 1 Gebiedsaanwijzing 1. Op de kaart behorende bij deze algemene regels zijn grondwaterdeelgebieden

Nadere informatie

11 juli 2006 Nr , LGW Nummer 20/2006

11 juli 2006 Nr , LGW Nummer 20/2006 11 juli 2006 Nr. 2006-11600, LGW Nummer 20/2006 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de overdracht van grondwatertaken aan de waterschappen en wijziging van de

Nadere informatie

5.18. Grondwateronttrekkingen. Kader

5.18. Grondwateronttrekkingen. Kader 5.18. Grondwateronttrekkingen Kader Inleiding In de Waterwet (art 6.5.b) is aangegeven dat het waterschap het bevoegd gezag is voor het onttrekken en infiltreren van grondwater. Uitzondering vormt een

Nadere informatie

Algemene voorschriften boringen en boorputten in grondwaterbeschermingsgebieden en

Algemene voorschriften boringen en boorputten in grondwaterbeschermingsgebieden en Algemene voorschriften boringen en boorputten in grondwaterbeschermingsgebieden en (geconsolideerde versie, geldend vanaf 28-3-1995 tot 1-4-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële

Nadere informatie

Algemene regels bij de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2010

Algemene regels bij de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2010 Algemene regels bij de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2010 Algemene bepalingen en voorschriften voor werken in waterstaatswerken en vrijstellingen voor onttrekkingen van grondwater en

Nadere informatie

Melding 1 van 9. Melding Grondwateronttrekking of - infiltratie

Melding 1 van 9. Melding Grondwateronttrekking of - infiltratie Melding 1 van 9 Introductie Melding Grondwateronttrekking of - infiltratie Introductie Als het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het bevoegde gezag is om een Melding Grondwateronttrekking of infiltratie

Nadere informatie

in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken?

in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken? Grondwater in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken? 1. Wat is grondwater? Grondwater is de naam zegt het al water onder het grondoppervlak. Normaal gesproken is dit water dus niet zichtbaar.

Nadere informatie

Algemene regels bij de keur Wetterskip Fryslân 2013

Algemene regels bij de keur Wetterskip Fryslân 2013 Algemene regels bij de keur Wetterskip Fryslân 2013 Algemene regels en vrijstellingen van de vergunningplicht en voorwaarden Aldus vastgesteld in een vergadering van het dagelijks bestuur van Wetterskip

Nadere informatie

Meldingsformulier grondwater: Bedekte teelten

Meldingsformulier grondwater: Bedekte teelten Meldingsformulier grondwater: Bedekte teelten Bestaande onttrekkingen van grondwater voor bedekte teelten (glastuinbouw, teelt in tunnels) en poten containervelden moeten vóór 15 december 2015 aan het

Nadere informatie

O1. Algemene gegevens

O1. Algemene gegevens Meldingsformulier Waterwet Inleiding Met dit formulier doet u een melding op basis van de Algemene Regels bij de Keur Waterschap Groot Salland. Belangrijk! Raadpleeg altijd eerst de website van het waterschap,

Nadere informatie

VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET

VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET verleend aan Woningcorporatie Lefier Ontwikkelbedrijf De activiteit water in de bodem brengen en eraan ontrekken (Locatie: Berkenstraat 2

Nadere informatie

. an. Aanvraag. Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 19 juli 2010 een vergunningaanvraag ontvangen van:

. an. Aanvraag. Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 19 juli 2010 een vergunningaanvraag ontvangen van: 10.29919. an Watervergunning V.50779 Aanvraag Dijkgraaf en hoogheemraden het hoogheemraadschap hebben op 19 juli 2010 een vergunningaanvraag ontgen : Consortium Poort Schiphol, Postbus 24, 3980 CA Bunnink

Nadere informatie

Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997

Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Nummer : 2006-1489 Venlo, 4 augustus 2006 Bijlage(n) : 1 Op 10 maart 2006 is een verzoek binnengekomen van de Gemeente

Nadere informatie

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Nummer : 2005-2925 Venlo, Bijlage(n) : - Op 12 mei 2005 is een verzoek binnengekomen van Kuypers Infra B.V., postbus 7844,

Nadere informatie

Beheer lokale regelgeving in Omgevingsloket online - waterschap

Beheer lokale regelgeving in Omgevingsloket online - waterschap Beheer lokale regelgeving in Omgevingsloket online - waterschap Versie 2.10 Datum 11 juli 2014 Pagina 2 van 47 Inhoud Voorwoord... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Lokale regels, parameters en vragen... 5 1.2 Release

Nadere informatie

Wijziging Legesverordening Waterschap Rivierenland 2015. op voordracht van het college van dijkgraaf en heemraden van 6 oktober 2015

Wijziging Legesverordening Waterschap Rivierenland 2015. op voordracht van het college van dijkgraaf en heemraden van 6 oktober 2015 WATERSCHAPSBLAD 22 Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. 9953 december 2015 Wijziging Legesverordening Waterschap Rivierenland 2015 Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland; op voordracht

Nadere informatie

Regels onttrekken grondwater

Regels onttrekken grondwater Regels onttrekken grondwater Zuinig op water Zeeland is zuinig op zijn grondwater. In beginsel is onttrekking van het grondwater aan de bodem dan ook verboden. Wie het toch wil gebruiken, is gebonden aan

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

24 Grondwateronttrekkingen en. grondwaterinfiltraties. 24.1 Inleiding

24 Grondwateronttrekkingen en. grondwaterinfiltraties. 24.1 Inleiding 24 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties 24.1 Inleiding Om verschillende redenen kan het noodzakelijk zijn om grondwater te onttrekken. Denk hierbij aan het drooghouden van bouwputten, het

Nadere informatie

Wie 1. Wie doet deze melding

Wie 1. Wie doet deze melding Wie 1. Wie doet deze melding Bedrijf Contactpersoon Postadres Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres : 2. Wie is verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften tijdens de uitvoering

Nadere informatie

Toelichting op de Keur waterschap Regge en Dinkel 2009

Toelichting op de Keur waterschap Regge en Dinkel 2009 Toelichting op de Keur waterschap Regge en Dinkel 2009 Algemeen Wetgeving en beleid De Keur is gebaseerd op de Waterschapswet, de Waterwet, het Waterbesluit, het Waterbeheerplan en de Provinciale Waterverordening.

Nadere informatie

Juridische aspecten van de afbouw van commerciële grondwateronttrekking. Mr. M. van Weeren, advocaat Blenheim, Amsterdam

Juridische aspecten van de afbouw van commerciële grondwateronttrekking. Mr. M. van Weeren, advocaat Blenheim, Amsterdam Juridische aspecten van de afbouw van commerciële grondwateronttrekking Mr. M. van Weeren, advocaat Blenheim, Amsterdam Programma Inleiding Juridisch kader Casus DAI Analyse uitspraak rechtbank Den Haag

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1656559. Watervergunning WKO-systeem Technotron. Uw referentiecode 1225492

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1656559. Watervergunning WKO-systeem Technotron. Uw referentiecode 1225492 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1656559 Aanvraagnaam Watervergunning WKO-systeem Technotron Uw referentiecode

Nadere informatie

Waterschap Peel en Maasvallei t.a.v. dhr. H. Houben Postbus RJ VENLO. Geachte heer Houben,

Waterschap Peel en Maasvallei t.a.v. dhr. H. Houben Postbus RJ VENLO. Geachte heer Houben, uw kenmerk uw brief van 5 augustus 2005 ons kenmerk 2005-4633 behandeld door Ing. EMW Stevens afdeling Projectteam Grondwater doorkiesnummer 077-3891 115 e-mail edwin.stevens@wpm.nl Waterschap Peel en

Nadere informatie

Invuldocument lokale regels, parameters en vragen waterschap

Invuldocument lokale regels, parameters en vragen waterschap Invuldocument lokale regels, parameters en vragen waterschap Dit document hoort bij release 2.10 van Omgevingsloket online (1 oktober 2014). Dit document is bedoeld om de lokaal beheerders en keur-experts

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN Dit formulier alleen indienen als de provincie heeft ingestemd met het saneringsplan (Niet van toepassing bij saneringen uitgevoerd in het kader van het Besluit

Nadere informatie

bevoegd gezag gesloten in de praktijk zeer weinig voorkomt.

bevoegd gezag gesloten in de praktijk zeer weinig voorkomt. telefoon 085-4862450 www.sikb.nl Pagina 1 van 9 OVERZICHT WIJZIGINGEN BUM S EN HUMS S BODEMENERGIE OKTOBER 2015 Voorgenomen wijzigingen in versie 2.4 ten opzichte van versie 2.3 Tabel 1. Wijzigingen BUM

Nadere informatie

Vergunning op grond van de Waterwet en Algemene regels op grond van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011

Vergunning op grond van de Waterwet en Algemene regels op grond van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011 Vergunning op grond van de Waterwet en Algemene regels op grond van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011 Energie Totaal Projecten BV adres van handeling: Esplanade 10 Almere Waterschap Zuiderzeeland Team

Nadere informatie

Beheer lokale regelgeving in Omgevingsloket online - waterschap

Beheer lokale regelgeving in Omgevingsloket online - waterschap Beheer lokale regelgeving in Omgevingsloket online - waterschap Versie 1.11 Datum 26 juli 2011 Pagina 2 van 54 Inhoud Voorwoord... 4 1 Inleiding... 5 2 Mogelijkheden vergunningcheck... 7 3 Inregelen vergunningcheck

Nadere informatie

Ontwerp Watervergunning

Ontwerp Watervergunning Ontwerp Watervergunning Datum : 28 augustus 2014 Documentnummer : 2014025455 Case nr. : WV114.0470 AANHEF Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft op 25 juni 2014 een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Algemene regels bij de keur Wetterskip Fryslân 2015

Algemene regels bij de keur Wetterskip Fryslân 2015 Algemene regels bij de keur Wetterskip Fryslân 2015 Algemene regels en vrijstellingen van de vergunningplicht en voorwaarden Aldus vastgesteld in een vergadering van het dagelijks bestuur van Wetterskip

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Concept Besluit van... houdende wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (zeer laag radioactief afval) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

1 van 19 9-7-2014 16:07

1 van 19 9-7-2014 16:07 http://wetten.overheid.nl/bwbr0003994/geldigheidsdatum_09-07-20.. 1 van 19 9-7-2014 16:07 Wet bodembescherming (Tekst geldend op: 09-07-2014) Wet van 3 juli 1986, houdende regelen inzake bescherming van

Nadere informatie

Besluit Watervergunning

Besluit Watervergunning Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Besluit Watervergunning Waterwet en Omgevingsverordening Limburg Bodemenergiesysteem gemeentehuis te Horst aan de Maas Zaaknummer 2011-0710 d.d. 26 januari 2012.

Nadere informatie

Beleidsregel Grondwateronttrekkingen en infiltraties

Beleidsregel Grondwateronttrekkingen en infiltraties Beleidsregel Grondwateronttrekkingen en infiltraties April 2015 Team regulering en planadvisering Hoogheemraadschap van Delfland Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Doel van de beleidsregel... 4 1.2 Motivering

Nadere informatie

Opgesteld door René de Jong

Opgesteld door René de Jong DEFINITIE: Bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen 25-10-2010

Nadere informatie

{ PRINT "&l0s \* MERGEFORMAT } Dienst Water en Milieu

{ PRINT &l0s \* MERGEFORMAT } Dienst Water en Milieu { PRINT "&l0s \* MERGEFORMAT } Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht V E R G U N N I N G Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 4 oktober

Nadere informatie

Watervergunning. Aanhef. Overwegingen

Watervergunning. Aanhef. Overwegingen Watervergunning Datum : 8 september 2016 Documentnummer : 2016030266 Case nr. : WV116.0508 Aanhef Op 28 juli 2016 heeft waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van Zeelenberg Architectuur BV,

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n v o o r s t e l Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Wijziging Grondwaterheffingsverordening Flevoland. Statenvergadering: 6 december 2001 Agendapunt: 11 1.

Nadere informatie

Keur. Wetterskip Fryslan

Keur. Wetterskip Fryslan Keur Wetterskip Fryslan 2013 1 Keur Wetterskip Fryslân 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen artikel 1.1 artikel 1.2 Begripsomschrijvingen Verplichtingen Hoofdstuk 2 Beheer en onderhoud van

Nadere informatie

Aanvraag Watervergunning (A5)

Aanvraag Watervergunning (A5) (A5) Versie 2.2 1 oktober 2010 Aan: waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg 2 van 10 Introductie Introductie Inleiding Met dit formulier kunt u een watervergunning of wijziging daarvan

Nadere informatie

Besluit Intrekking Watervergunning

Besluit Intrekking Watervergunning Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Besluit Intrekking Watervergunning Waterwet en Omgevingsverordening Limburg WO 678 Parkwoningen Belvédère te Maastricht Zaaknummer: 2013-0231 Kenmerk: 2013/35038

Nadere informatie

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 1 Onderwerp Toepassen van artikel 4.7, lid 1 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas met betrekking tot het vrijstellen

Nadere informatie

Vergunning op grond van de Waterwet

Vergunning op grond van de Waterwet Vergunning op grond van de Waterwet Van der Valk Hotel Almere BV adres van handeling: Veluwezoom 45 Almere Waterschap Zuiderzeeland Team Waterprocedures Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit :10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Waterschap Rivierenland 2013

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Waterschap Rivierenland 2013 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Waterschap Rivierenland 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsomschrijving 1.1.1 aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 13 juli 2016 Onderwerp : Waterwet - gemeente Zaltbommel Activiteit : Grondwateronttrekking t.b.v. sanering aan het Van Voordenpark

Nadere informatie

Locatie van de put(ten) putnummer X-coördinaat Y-coördinaat In gebruik tot doorgeven wijziging nee

Locatie van de put(ten) putnummer X-coördinaat Y-coördinaat In gebruik tot doorgeven wijziging nee R.C.A. van Beek Wernhoutseweg 175 4884 MC WERNHOUT Uw brief van : Uw kenmerk : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum : 30 oktober 2013 *13UT017131* 13UT017131 de

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2013.01 Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer - Aanvraagnaam - Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Grondwater in Delfland

Grondwater in Delfland Grondwater in Delfland Wie doet wat? 1 Wat is grondwater? Grondwater is de naam zegt het al water onder het grondoppervlak. Normaal gesproken is het dus niet zichtbaar. Maar door een te hoge of te lage

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 september 2006 b e s l u i t

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 september 2006 b e s l u i t VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZALEN 2007 De raad van de gemeente Nieuw-Lekkerland; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 september 2006 gelet op artikel 149

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2050794/2853718 op de op 14 oktober 2011 bij hen ingekomen aanvraag van IFF Nederland BV, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010

Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010 Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010 De tabel omvat alle tarieven die op grond van de legesverordening provincie Fryslan 2010 bij het in behandeling nemen van een

Nadere informatie

bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Hoofdlijnen van de watervergunning en de omgevingsvergunning Waterwet integreert

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS VERGUNNINGVERLENING WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS

ALGEMENE REGELS VERGUNNINGVERLENING WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS ALGEMENE REGELS VERGUNNINGVERLENING WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS Algemene regels realiseren kabel- en leidingenkruisingen Kader Op basis van artikel 4.1, lid 1, onder b van de Keur van Waterschap Roer en

Nadere informatie

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15152

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15152 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: 0316-291663 Ons kenmerk: 20140206 Behorend bij: 14ink15152 Uw kenmerk: Uw brief van: Bijlage(n): Onderwerp: Ontwerpbesluit

Nadere informatie

172,00 - overige voorzieningen

172,00 - overige voorzieningen Tarieventabel behorend bij artikel 3, eerste lid, van de Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012 voor het jaar 2017, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van Utrecht op

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2107629/3370006 op de op 18 januari 2013 bij hen ingekomen aanvraag van MSD Oss BV, om een vergunning krachtens de Wet

Nadere informatie

Hollands Noorderkwartier 2008 wordt. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten:

Hollands Noorderkwartier 2008 wordt. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten: Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 december 2009, nr. 2009-63227, tot bekendmaking van de wijziging van het Reglement van Hollands Noorderkwartier 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

B e l e i d s r e g e l s h e f f i n g g r o n d w a t e r l o z i n g e n W e t t e r s k i p F r y s l â n 2011

B e l e i d s r e g e l s h e f f i n g g r o n d w a t e r l o z i n g e n W e t t e r s k i p F r y s l â n 2011 B e l e i d s r e g e l s h e f f i n g g r o n d w a t e r l o z i n g e n W e t t e r s k i p F r y s l â n 2011 Officiële naam regeling : Beleidsregels heffing grondwaterlozingen Wetterskip Fryslân

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1011093 Aanvraagnaam Doorstroomsysteem Groothuis te Emmeloord Uw referentiecode

Nadere informatie

GRONDWATERBELEIDSPLAN WATERSCHAP RIVIERENLAND Waterschap Rivierenland

GRONDWATERBELEIDSPLAN WATERSCHAP RIVIERENLAND Waterschap Rivierenland GRONDWATERBELEIDSPLAN WATERSCHAP RIVIERENLAND 2011-2014 Waterschap Rivierenland 21-03-2011 COLOFON Datum: 14-03-2011 Auteurs: Team Beleid en Strategie SAMENVATTING Inleiding Op 22 december 2009 is de Waterwet

Nadere informatie

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen ten aanzien van de kwaliteit van peuterspeelzalen;

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen ten aanzien van de kwaliteit van peuterspeelzalen; RAADSBESLUIT Datum en nummer 17 februari 2006, nummer De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 00-00-2005 gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat

Nadere informatie

- Concept doorlopende tekst - ter informatie 06 juli pag. 1 - Wion : concept doorlopende tekst incl voorgestelde wijzing d.d.

- Concept doorlopende tekst - ter informatie 06 juli pag. 1 - Wion : concept doorlopende tekst incl voorgestelde wijzing d.d. - Concept doorlopende tekst - ter informatie 06 juli 2016 - - pag. 1 - Wion : concept doorlopende tekst incl voorgestelde wijzing d.d. 6 juli 2016 - Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend-

Nadere informatie

Meldingenprocedure bodemverontreiniging en/of bodemsanering

Meldingenprocedure bodemverontreiniging en/of bodemsanering Meldingenprocedure bodemverontreiniging en/of bodemsanering Wet bodembescherming of het Besluit Uniforme saneringen In dit inforrmatieformulier staat uitgelegd wat u moet doen als u een bodemverontreiniging

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip Fryslân.

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip Fryslân. 13 mei 2014 Corr.nr. 2014-19.288, LGW Nummer 24/2014 Zaaknr. 516732 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Met de komst van de Waterwet eind 2009 is duidelijk welke partijen verantwoordelijk zijn voor het grondwaterbeheer.

Met de komst van de Waterwet eind 2009 is duidelijk welke partijen verantwoordelijk zijn voor het grondwaterbeheer. 4 Grondwater 4.1 Algemeen Grondwater is water dat zich in de ondergrond bevindt. Grondwater is aanwezig in ruimten tussen vaste deeltjes, zoals zandkorrels en grind. De bovenste honderden meters van het

Nadere informatie

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen:

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: Toelichting op meldingsprocedure en meldingsformulier Wbb Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: A B Algemene informatie over de Meldingprocedure bodemsanering; Een toelichting

Nadere informatie

BELEIDSNOTA GRONDWATER. 10 januari 2012 definitief

BELEIDSNOTA GRONDWATER. 10 januari 2012 definitief BELEIDSNOTA GRONDWATER 10 januari 2012 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Leeswijzer 4 2 Hoofdkenmerken van het grondwatersysteem 5 3 Rollen en bevoegdheden van overheden en perceelseigenaren 8

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking. Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. T.a.v de heer M. Spee Postbus 24 8440 AA HEERENVEEN. Ontwerp besluit omgevingsvergunning

Ontwerpbeschikking. Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. T.a.v de heer M. Spee Postbus 24 8440 AA HEERENVEEN. Ontwerp besluit omgevingsvergunning Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Ontwerpbeschikking Domein Dienstverlening Afdeling Vergunning en Handhaving Contactpersoon K. Arends Doorkiesnummer

Nadere informatie

VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK

VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK De raad van de gemeente Etten-Leur; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 maart 2005 inzake de verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk.

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD. Nr Keur waterschap Vechtstromen. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. 24 februari 2014

WATERSCHAPSBLAD. Nr Keur waterschap Vechtstromen. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. 24 februari 2014 WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van Waterschap Vechtstromen. Nr. 1013 24 februari 2014 Keur waterschap Vechtstromen Kenmerk: WVS - 20 Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk ; Verordening peuterspeelzaalwerk Rotterdam 2007 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk 2007-592;

Nadere informatie

VERORDENING BODEMSANERING HENGELO 2006. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen. Hoofdstuk 2 Bodemsanering. De Raad der Gemeente Hengelo;

VERORDENING BODEMSANERING HENGELO 2006. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen. Hoofdstuk 2 Bodemsanering. De Raad der Gemeente Hengelo; De Raad der Gemeente Hengelo; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2006, gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet bodembescherming; besluit : 1.

Nadere informatie

De vergunning wordt aangevraagd door Pondera Consult B.V., namens TenneT TSO B.V.

De vergunning wordt aangevraagd door Pondera Consult B.V., namens TenneT TSO B.V. Watervergunning waterschapscheldestromen Datum Documentnummer Case nr. 2016005620 WV116.0080 AANHEF Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft op 2 februari 2016 een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

24 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties

24 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties 24 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties 24.1 Inleiding Om verschillende redenen kan het noodzakelijk zijn om grondwater te onttrekken. Denk hierbij aan het drooghouden van bouwputten, het

Nadere informatie

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.M. de Vries.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.M. de Vries. VW Regeling meldingen Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Regeling houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot gegevens, die bij een melding van voorgenomen agrarische activiteiten

Nadere informatie

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 19 december 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Varkensbedrijf Rijnen Oirschot

Nadere informatie

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen Melding Besluit lozen buiten inrichtingen 2 van 7 Introductie Introductie Met dit formulier kunt u een melding doen van een lozing op de riolering, de bodem of een oppervlaktewaterlichaam op grond van

Nadere informatie

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen B i j l a g e 2 : G e l d e n d w a t e r b e l e i d Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen Inhoudsopgave Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen 1 Inhoudsopgave 1 1 Europees Waterbeleid

Nadere informatie

Overdrachtsformulier grondwateronttrekking landbouw

Overdrachtsformulier grondwateronttrekking landbouw Overdrachtsformulier grondwateronttrekking landbouw Het bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei moet op de hoogte zijn van de overdracht van bestaande onttrekkingsinrichtingen en/of onttrekkingsputten

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 024. Naam Verordening bodembescherming Nijmegen (2011) Publicatiedatum 9 februari 2011.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 024. Naam Verordening bodembescherming Nijmegen (2011) Publicatiedatum 9 februari 2011. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 024 Naam Verordening bodembescherming Nijmegen (2011) Publicatiedatum 9 februari 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van 26

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 4 van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering;

Gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 4 van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering; VERORDENING van het Bedrijfschap Horeca en Catering, betreffende de registratie van ondernemingen (REGISTRATIEVERORDENING BEDRIJFSCHAP HORECA EN CATERING 2008) No. Ho 01/2008 Het bestuur van het Bedrijfschap

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

Beleidsnota Grondwater

Beleidsnota Grondwater Beleidsnota Grondwater Behandeld in db: 17 april 2013 Datum : 3 april 2013 Versie : 3.5 Registratienummer: 2013005642 Samenvatting Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Beschrijving (grond)watersysteem...

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen. Introductie

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen. Introductie Introductie Inleiding Met dit formulier kunt u melding doen van een lozing op de riolering, op of in de bodem op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen waarin de gemeente Purmerend bevoegd gezag

Nadere informatie

Inhoud -2- BESCHERMINGSZONE A EN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE... 7 ARTIKEL 3.4 VERGUNNING COMPARTIMENTERINGSKERINGEN EN BIJBEHORENDE BESCHERMINGSZONE, EN

Inhoud -2- BESCHERMINGSZONE A EN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE... 7 ARTIKEL 3.4 VERGUNNING COMPARTIMENTERINGSKERINGEN EN BIJBEHORENDE BESCHERMINGSZONE, EN KEUR Inhoud HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 ARTIKEL 1.1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1.2 VERPLICHTINGEN... 4 ARTIKEL 1.3 ZORGPLICHT... 4 ARTIKEL 1.4 ALGEMENE REGELS, NADERE REGELS, KEURKAARTEN,

Nadere informatie

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel 3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel Kader Keur Op grond van artikel 3.1, eerste lid, aanhef en sub a en b is het verboden zonder vergunning van het

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële

Nadere informatie

Aanvullend toetsingskader vergunningverlening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Aanvullend toetsingskader vergunningverlening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Aanvullend toetsingskader vergunningverlening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Status Definitief Versie 1.1 Vastgesteld door college van dijkgraaf en hoogheemraden in de vergadering

Nadere informatie