Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Polisvormen: Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. -Online Verzorgd Polis. -Vrije Keus Polis. Dit is een restitutiepolis voor heel Nederland. -Basisverzekering Kiemer. Voorwaarden: Algemeen Voor zover op grond van de verzekeringsvoorwaarden toestemming, een verwijzing of een voorschrift vereist is, bestaat alleen aanspraak op zorg of vergoeding van kosten als aan die eisen is voldaan voordat u van de desbetreffende zorg gebruik maakt. De inhoud en omvang van de verzekerde zorg of diensten worden onder andere bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en - bij het ontbreken van een zodanige maatstaf - door wat in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. Tip Het Zorginstituut Nederland heeft verschillende behandelingen aan de hiervoor genoemde criteria getoetst en op grond hiervan beoordeeld of deze als verzekerde zorg zijn aan te merken. Raadpleeg hiervoor U heeft recht op een vorm van zorg of een dienst voor zover u daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs bent aangewezen. De te verlenen zorg of diensten moeten doelmatig, niet onnodig kostbaar of onnodig gecompliceerd zijn. De vraag of u behoefte heeft aan een bepaalde vorm van zorg of een bepaalde dienst wordt uitsluitend op basis van zorginhoudelijke criteria beantwoord. Recht op vergoeding van de kosten van zorg bestaat op voorwaarde dat de zorg wordt verleend op de plaats die gezien de aard van de zorg en de omstandigheden als gebruikelijk kan worden aangemerkt. FYSIOTHERAPIE (waaronder OEDEEMTHERAPIE/LYMFEDRAINAGE/LITTEKENTHERAPIE) algemeen U heeft recht op (vergoeding van de kosten van) fysiotherapie (waaronder oedeemtherapie/lymfedrainage/ littekentherapie) zoals fysiotherapeuten (waaronder oedeemtherapeuten) plegen te bieden. Fysiotherapie en oefentherapie U heeft recht op (vergoeding van de kosten van) de noodzakelijke behandelingen als er sprake is van een in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering genoemde aandoening (in het geval van lymfoedeem en littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma is dat aan de orde), voor zover de daarbij genoemde behandelduur niet is overschreden. Deze bijlage zenden wij u op uw verzoek toe en is te raadplegen op en op Als u 18 jaar of ouder bent, heeft u pas recht op (vergoeding van de kosten van) fysiotherapie/oefentherapie vanaf de eenentwintigste behandeling. Als u jonger dan 18 jaar bent, heeft u recht op (vergoeding van de kosten van) fysiotherapie/oefentherapie vanaf de eerste behandeling. 1

2 Zowel de screening als de intake tellen voor de vergoeding als een volledige behandeling. Wie mag deze zorg verlenen U heeft recht op (vergoeding van de kosten van) fysiotherapie (waaronder oedeemtherapie/lymfedrainage/ littekentherapie) door een fysiotherapeut (waaronder een oedeemtherapeut). Oedeemtherapie/lymfedrainage/littekentherapie mag ook worden verricht door een huidtherapeut. Met een huidtherapeut wordt bedoeld een huidtherapeut die als kwaliteitsgeregistreerd is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Voor verzekerden die een Alles Verzorgd Polis, Online Verzorgd Polis of een Basisverzekering Kiemer hebben, geldt: Er is een verwijzing nodig door de huisarts, bedrijfsarts, sportarts of de behandelend specialist als de zorg wordt verleend door een niet door ons gecontracteerde fysiotherapeut, oefentherapeut Cesar/Mensendieck of huidtherapeut. De bedrijfsarts mag uitsluitend verwijzen als er sprake is van aandoeningen die te maken hebben met uw werk. Als u gebruik maakt van een gecontracteerde zorgaanbieder worden de kosten volledig vergoed. Als u gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, geldt een vergoeding van maximaal 80% van het gecontracteerde tarief. Voor verzekerden die een Vrije Keus Polis hebben, geldt: Als u gebruik maakt van een gecontracteerde zorgaanbieder worden de kosten volledig vergoed. Als u gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn. Aanvullende Verzekeringen: -AV Budget -AV Standaard -AV Standaard Zorg: ten aanzien van de dekking gelijk aan de AV Standaard -AV Extra -AV Optimaal -AV Frieso I -AV Frieso II -AV Frieso II (Texel): ten aanzien van de dekking gelijk aan de AV Frieso II -AV Standaard voor Zorgprofessionals -AV Optimaal voor Zorgprofessionals -AV Werk -AV Personeel -AV Lieke -AV Sanne -AV Femke Van de polissen AV Budget, AV Standaard, AV Extra en AV Optimaal komen online varianten voor. Daarvan is de dekking gelijk aan de AV s zonder de toevoeging online (bijv. AV Budget Online = AV Budget). Van bepaalde polissen kunnen GGZ varianten voorkomen. Daarvan is de dekking gelijk aan de AV s zonder de toevoeging GGZ (bijv. AV GGZ Standaard = AV Standaard). 2

3 Voorwaarden: Fysiotherapie en oefentherapie (aanvulling op de basisverzekering) U heeft recht op vergoeding van: a. medisch noodzakelijke fysiotherapie, waaronder begrepen lymfedrainage/oedeemtherapie en littekentherapie. b. medisch noodzakelijke oefentherapie Cesar/Mensendieck. Wie mag deze zorg verlenen a. Fysiotherapie mag worden verleend door een fysiotherapeut die is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Inschrijving in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie is te controleren via Lymfedrainage/oedeemtherapie en littekentherapie mogen ook worden verleend door een huidtherapeut die als kwaliteitsgeregistreerd is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. b. Oefentherapie mag worden verleend door een oefentherapeut die als kwaliteitsgeregistreerd is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Als u naar een huidtherapeut gaat, is een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts, sportarts of behandelend medisch specialist noodzakelijk. De bedrijfsarts mag alleen verwijzen als er sprake is van arbeidsgerelateerde aandoeningen. Wanneer hieronder van (maximale aantallen) behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie wordt gesproken, vallen daar alle soorten/typen behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie onder. -AV Budget: maximaal 9 behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie per kalenderjaar -AV Standaard: maximaal 12 behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie -AV Extra: maximaal 20 behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie -AV Optimaal: Gecontracteerde zorgaanbieder: alle medisch noodzakelijke behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie, waarvan per (zie paragraaf Aanvraag hieronder) Niet-gecontracteerde zorgaanbieder: maximaal 36 behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie per -AV Frieso I: alle medisch noodzakelijke behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie, waarvan per -AV Frieso II: alle medisch noodzakelijke behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie, waarvan per -AV Standaard voor Zorgprofessionals: maximaal 12 behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie per -AV Optimaal voor Zorgprofessionals: Gecontracteerde zorgaanbieder: alle medisch noodzakelijke behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie, waarvan per (zie paragraaf Aanvraag hieronder) Niet-gecontracteerde zorgaanbieder: maximaal 36 behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie per -AV Werk: maximaal 20 behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie -AV Personeel: alle medisch noodzakelijke behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie, waarvan per -AV Lieke: maximaal 9 behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie per kalenderjaar -AV Sanne: maximaal 9 behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie per kalenderjaar 3

4 -AV Femke: maximaal 18 behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie Volledige vergoeding hiervan bij behandeling door een gecontracteerde zorgaanbieder. Bij behandeling door een niet gecontracteerde zorgaanbieder bedraagt de vergoeding maximaal 22,- per behandeling voor algemene fysiotherapie (waaronder lilttekentherapie) en oefentherapie en maximaal 32,- per behandeling voor bekkenfysiotherapie, geriatrie fysiotherapie, kinderfysiotherapie, lymfedrainage/oedeemtherapie, manuele therapie en psychosomatische therapie. a. Zowel de screening als de intake tellen voor de vergoeding als een volledige behandeling. b. Het aantal behandelingen, de behandelduur en de behandelfrequentie worden bepaald door de behandelend fysiotherapeut, oefentherapeut of huidtherapeut eventueel in overleg met de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Aanvraag Als u een AV Optimaal of een AV Optimaal voor Zorgprofessionals heeft en in een kalenderjaar meer dan 36 behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie nodig heeft, is vanaf de 37 e behandeling een aanvraag voor verdere behandeling noodzakelijk. Uw behandelaar dient deze aanvraag naar De Friesland te sturen. In deze aanvraag moet de medische noodzaak voor verdere behandeling worden onderbouwd. U heeft pas recht op vergoeding vanaf de 37 e behandeling als De Friesland de aanvraag van de behandelaar heeft goedgekeurd. : Als u wordt behandeld door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoeft deze geen aanvraag voor verdere behandeling in te dienen. In dat geval is de vergoeding namelijk beperkt tot maximaal 36 behandelingen. Huidtherapie a. Camouflagetherapie U heeft recht op vergoeding van de kosten van de lessen en de in het kader van de lessen noodzakelijk te gebruiken materialen. Dit geldt uitsluitend als de lessen beperkt blijven tot de behandeling van het gezicht en/of de hals. -AV Standaard: Geen vergoeding -AV Extra: Volledige vergoeding, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur -AV Optimaal: Volledige vergoeding, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur -AV Frieso I: Volledige vergoeding, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur -AV Frieso II: Volledige vergoeding, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur -AV Standaard voor Zorgprofessionals: Geen vergoeding -AV Optimaal voor Zorgprofessionals: Volledige vergoeding, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur -AV Werk: Volledige vergoeding, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur -AV Personeel: Volledige vergoeding, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur -AV Sanne: Geen vergoeding -AV Femke: Geen vergoeding Bij een tijdelijke onderbreking van de verzekering van maximaal 12 maanden wordt de verzekeringsduur geacht niet te zijn onderbroken. 4

5 b. Epilatie De vrouwelijke verzekerde heeft bij overmatige beharing recht op vergoeding van elektrische epilatie, een epilight-, ipl-, of laserbehandeling. Dit geldt uitsluitend als de behandeling beperkt blijft tot het gezicht en/of de hals. -AV Standaard: Geen vergoeding -AV Extra: Maximaal 750,-, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur -AV Optimaal: Maximaal 1000,-, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur -AV Frieso I: Maximaal 750,-, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur -AV Frieso II: Maximaal 750,-, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur -AV Standaard voor Zorgprofessionals: Geen vergoeding -AV Optimaal voor Zorgprofessionals: Maximaal 1000,-, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur -AV Werk: Maximaal 750,-, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur -AV Personeel: Maximaal 1000,-, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur -AV Sanne: Geen vergoeding -AV Femke: Maximaal 500,- eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur Bij een tijdelijke onderbreking van de verzekering van maximaal 12 maanden wordt de verzekeringsduur geacht niet te zijn onderbroken. c. Acnébehandeling U heeft recht op vergoeding van de kosten van behandeling, exclusief te gebruiken materialen. Een verwijzing door de huisarts of dermatoloog is vereist -AV Standaard: Maximaal 200,- per kalenderjaar -AV Extra: Maximaal 350,- per kalenderjaar -AV Optimaal: Maximaal 500,- per kalenderjaar -AV Frieso I: Maximaal van 350,- per kalenderjaar -AV Frieso II: Maximaal van 350,- per kalenderjaar -AV Standaard voor Zorgprofessionals: Maximaal 200,- per kalenderjaar -AV Optimaal voor Zorgprofessionals: Maximaal 500,- per kalenderjaar -AV Werk: Maximaal 350,- per kalenderjaar -AV Personeel: Maximaal 500,- per kalenderjaar -AV Sanne: Maximaal 200,- per kalenderjaar -AV Femke: Maximaal 400,- per kalenderjaar 5

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg.

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Polisvormen: Basisverzekering: o ALLES VERZORGD POLIS o VRIJE KEUS POLIS o KIEMER Deze polissen zijn geldig in

Nadere informatie

Als risicodrager treedt op De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen NV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50884077.

Als risicodrager treedt op De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen NV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50884077. Voorwaarden aanvullende verzekeringen 2015 VERZEKERINGSVOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERING GOED AANVULLENDE VERZEKERING BETER AANVULLENDE VERZEKERING BEST AANVULLENDE VERZEKERING TANDARTS GOED AANVULLENDE

Nadere informatie

Uw wijzigingen voor 2015

Uw wijzigingen voor 2015 Uw wijzigingen voor 2015 Deze brochure bevat alle wijzigingen van uw basisverzekering en aanvullende verzekeringen per 1 januari 2015. Bewaar dit overzicht bij uw verzekeringsvoorwaarden. Mist u informatie?

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014

Paramedische Zorg 2014 Postbus 2868 6401 DJ Heerlen T 0900-369 77 77 www.selectengo.nl info@selectengo.nl Paramedische Zorg 2014 Inhoud Paramedische Zorg 2014 2 Wat er geregeld en vergoed wordt 2 Fysiotherapie en Oefentherapie

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014

Paramedische Zorg 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Paramedische Zorg 2014 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoud Paramedische Zorg 2014 2 Paramedische Zorg 2014

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2013

Paramedische Zorg 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Paramedische Zorg 2013 www.youcare.nu info@aevitae.com Inhoud Paramedische Zorg 2013 2 Wat er geregeld en vergoed

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014

Paramedische Zorg 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Inhoud 2 2 Wat er geregeld en vergoed wordt 2 Fysiotherapie en Oefentherapie 2 Beweegprogramma

Nadere informatie

VGZ GemeentePakket Verzekeringsvoorwaarden 2015

VGZ GemeentePakket Verzekeringsvoorwaarden 2015 VGZ GemeentePakket Verzekeringsvoorwaarden 2015 Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende verzekering(en) bij VGZ. U kunt voor meer informatie, bijvoorbeeld over

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2013

Univé Aanvullende verzekeringen 2013 Univé Aanvullende verzekeringen 2013 Verzekeringsvoorwaarden Extra Zorg polis Goed Extra Zorg polis Beter Extra Zorg polis Best en Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter Pakket Univé Tand Best Pakket

Nadere informatie

Voorwaarden 2014 Aanvullende Verzekeringen

Voorwaarden 2014 Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden 2014 Aanvullende Verzekeringen VERZEKERINGSVOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERING LIEKE AANVULLENDE VERZEKERING SANNE AANVULLENDE VERZEKERING FEMKE AANVULLENDE TANDARTSVERZEKERING LARS AANVULLENDE

Nadere informatie

Wat er geregeld en vergoed wordt

Wat er geregeld en vergoed wordt Wat er geregeld en vergoed wordt Voor meer informatie kijk op www.prolife.nl/polisvoorwaarden 2 Productlijnen aanvullende verzekeringen Voor de aanvullende verzekeringen zijn er 2 verschillende productlijnen.

Nadere informatie

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende zorgverzekering(en) bij

Nadere informatie

IZA Cura Zuid-Limburg

IZA Cura Zuid-Limburg IZA Cura Zuid-Limburg en aanvullende verzekering 2015 2 IZA Cura Zuid-Limburg vergoedingen aanvullende verzekering 2015 IZA Cura Zuid-Limburg vergoedingen aanvullende verzekering 2015 3 Inhoudsopgave IZA

Nadere informatie

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Ooievaar

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Ooievaar Goed verzekerd met een smalle beurs IZA Cura Ooievaar en aanvullende verzekering 2015 2 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering 2015 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl

Polisvoorwaarden. Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl Polisvoorwaarden Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2015 Jong Gezin Vijftig plus Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl Welkom bij Nedasco In deze verzekeringsvoorwaarden leest

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

VGZ Zuid-Limburg. Vergoedingen aanvullende verzekering 2015

VGZ Zuid-Limburg. Vergoedingen aanvullende verzekering 2015 VGZ Zuid-Limburg en aanvullende verzekering 2015 2 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zuid-Limburg 2015 Inhoudsopgave I Algemeen gedeelte 5 Aanvullende verzekering 5 Aanmelding en acceptatie 5 Fraude 5 Looptijd,

Nadere informatie

IAK Aanvullende Zorgverzekeringen

IAK Aanvullende Zorgverzekeringen IAK Aanvullende Zorgverzekeringen Verzekeringsvoorwaarden 2015 Jong Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Aanvullende Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2015. Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Europa Univé Wereld Univé Tand 250 Univé Tand 500

Univé Aanvullende verzekeringen 2015. Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Europa Univé Wereld Univé Tand 250 Univé Tand 500 Univé Aanvullende verzekeringen 2015 Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Europa Univé Wereld Univé Tand 250 Univé Tand 500 Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014. Wij zijn er voor ú

Paramedische Zorg 2014. Wij zijn er voor ú Paramedische Zorg 2014 Wij zijn er voor ú Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt Met deze brochure informeren wij u over onze uitgebreide vergoedingsmogelijkheden voor paramedische zorg

Nadere informatie

VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende zorgverzekering(en) bij

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen 2012

Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen 2012 Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen 2012 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door Welkom bij Plus Zorgverzekering In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw Plus Aanvullende

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2014. Basisverzekering

Verzekeringsvoorwaarden 2014. Basisverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2014 Basisverzekering VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 14 Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2014. De verzekeringsvoorwaarden zijn bij de Nederlandse

Nadere informatie

Protocol Fysiotherapie 2013

Protocol Fysiotherapie 2013 Protocol Fysiotherapie 2013 Inhoudsopgave 1. NZa prestatiebeschrijving 2. Zorgaanbieder 3. Zorgverlening 4. Procedure 5. Eisen 6. Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 7. Controle verzekeringsgerechtigheid

Nadere informatie

IAK Aanvullende Zorgverzekeringen

IAK Aanvullende Zorgverzekeringen IAK Aanvullende Zorgverzekeringen Verzekeringsvoorwaarden 2013 Jong Welkom bij IAK Verzekeringen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Aanvullende Zorgverzekering. Om het vinden van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Protocol Fysiotherapie 2013 Inhoudsopgave 1.NZa prestatiebeschrijving 2.Zorgaanbieder 3.Zorgverlening 4.Procedure 5.Eisen 6.Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 7.Controle verzekeringsgerechtigheid 8.Praktijkadres

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket Polisvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 VGZ Fit en Vrij Pakket Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46

Nadere informatie

VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw aanvullende verzekering, het VGZ Gezin

Nadere informatie

IAK Uniek Aanvullende Zorgverzekeringen

IAK Uniek Aanvullende Zorgverzekeringen IAK Uniek Aanvullende Zorgverzekeringen Verzekeringsvoorwaarden 2014 Compleet Comfort Comfort Plus Welkom bij IAK Verzekeringen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Aanvullende Zorgverzekering.

Nadere informatie

IZA Cura Rotterdampakket

IZA Cura Rotterdampakket IZA Cura Rotterdampakket Vergoedingen aanvullende verzekering 2014 2 IZA Cura Rotterdampakket vergoedingen aanvullende verzekering 2014 Inhoudsopgave IZA Cura Rotterdampakket I Algemene bepalingen Aanvullende

Nadere informatie