OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Op alle zorg zoals beschreven in deze overeenkomst zijn te allen tijde de Zorgverzekeringswet en de vigerende beleidsregels en prestatiebeschrijvingen van toepassing zoals opgesteld door Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorg verleend aan Verzekerden met een Wlz-indicatie komt niet voor vergoeding in aanmerking ten laste van de Zorgverzekeringswet indien er sprake is van specifiek paramedische zorg die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de Verzekerde. Vergoeding komt in dat geval ten laste van de Wet Langdurige Zorg (conform art lid c van de Wet langdurige zorg) Artikel 2 Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. Beroepsgroepspecifieke bijlage bij deze overeenkomst Op de overeenkomst zijn uitdrukkelijk en integraal Deel I en de in Deel I genoemde bijlagen van toepassing. Hieronder valt ten minste één voor elke beroepsgroep specifieke bijlage met daarin voorwaarden die specifiek gelden voor de betreffende paramedische beroepsgroep. Bijvoorbeeld: Bijlage Fysiotherapie, Bijlage Ergotherapie, Bijlage Logopedie. b. Paramedicus Een zorgverlener die op grond van artikel 34 (diëtist, ergotherapeut, huidtherapeut, logopedist, oefentherapeut, podotherapeut), dan wel een fysiotherapeut die op grond van artikel 3 van de wet BIG, de praktijk uitoefent. c. Verwijzer De behandelend arts (huisarts, jeugdarts, consultatiebureauarts of medisch specialist) of tandarts die een verwijzing voor behandeling door een Paramedicus heeft afgegeven. Artikel 3 Verwijzing en Directe Toegankelijkheid 1. De Paramedicus neemt een Verzekerde alleen in behandeling wanneer hier een verwijzing aan ten grondslag ligt. Voor de Paramedicus op wie de Directe Toegankelijkheid van toepassing is, geldt dat er een screening door de Paramedicus heeft plaatsgevonden. 2. Een verwijzing heeft een geldigheidsduur en minimale inhoud zoals gesteld in de beroepsgroepspecifieke bijlage bij deze overeenkomst. 3. De zorgaanbieder op wie de Directe Toegankelijkheid van toepassing is, zoals bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit, heeft een door de beroepsvereniging erkende cursus of opleiding voor Directe Toegankelijkheid gevolgd. Artikel 4 Paramedische zorg op school 1. Het verlenen van paramedische zorg op school valt alleen onder deze overeenkomst indien dat blijkt uit de beroepsgroepspecifieke bijlage bij deze overeenkomst. Indien

2 van toepassing, gelden de voorwaarden zoals gesteld in de beroepsgroepspecifieke bijlage bij deze overeenkomst. Artikel 5 Waarborgen kwaliteit en de verplichtingen van de Zorgaanbieder 1. De Paramedicus die werkzaam is in een praktijk van de Zorgaanbieder is als kwaliteitsgeregistreerd ingeschreven in een door Zorg en Zekerheid voor de betreffende beroepsgroep goedgekeurd kwaliteitsregister. Deze registers staat vermeld in de beroepsgroepspecifieke bijlage bij deze overeenkomst. 2. De Zorgaanbieder ziet erop toe dat de paramedische zorg door een in de praktijk van de Zorgaanbieder werkzame Paramedicus persoonlijk wordt uitgevoerd. Een uitzondering hierop vormt een student paramedische zorg, conform artikel 9 van deze overeenkomst, en een onderaannemer in geval van podotherapie. 3. De Zorgaanbieder houdt rekening met de levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond en godsdienstige gezindheid van Verzekerden. 4. Het verlenen van verbijzonderde paramedische zorg valt alleen onder deze overeenkomst als de behandelend Paramedicus kwaliteitsgeregistreerd is in een daarvoor door Zorg en Zekerheid aangewezen register. Deze registers staan vermeld in de beroepsgroepspecifieke bijlage van deze overeenkomst. Ook moet de verbijzondering vermeld staan in Vektis. 5. In afwijking van de Algemene Voorwaarden Zorginkoop Zorg en Zekerheid kan de Zorgaanbieder, met inachtneming van de voorwaarden zoals opgenomen in de beroepsgroepspecifieke bijlage bij deze overeenkomst, groepszittingen of - behandelingen verlenen indien dit van toepassing is voor de betreffende beroepsgroep. 6. Zorg en Zekerheid hanteert selectieve zorginkoop. Hierdoor wordt vooraf aangewezen zorg alleen vergoed indien deze is geleverd door geselecteerde gecontracteerde Zorgaanbieders. Indien van toepassing, is een overzicht van de betreffende zorg en bijbehorende criteria opgenomen in de beroepsgroepspecifieke bijlage bij deze overeenkomst. 7. Daar waar richtlijnen zijn opgesteld, zijn deze leidend in de behandeling. Artikel 6 Honorering 1. De door de Paramedicus ten laste van de Zorgverzekering en, indien van toepassing, aanvullende verzekering geboden zorg is beperkt en er kunnen criteria ten aanzien van de toegang tot de zorg van toepassing zijn. Deze beperkingen en criteria zijn beschreven in de Zorgverzekeringswet, de polisvoorwaarden van de Verzekerde en/of de beroepsgroepspecifieke bijlage bij deze overeenkomst. 2. Zorg en Zekerheid en de Zorgaanbieder komen onderling overeen welke prestaties worden ingekocht respectievelijk welke prestaties worden geleverd ten laste van de Zorgverzekeringswet of aanvullende verzekering. 3. Zorg en Zekerheid verstrekt aan de Zorgaanbieder een vergoeding conform de in de beroepsgroepspecifieke bijlage bij deze overeenkomst genoemde prestaties en tarieven. Deze tarieven kunnen conform Deel I van deze overeenkomst jaarlijks wijzigen en worden uiterlijk op 15 september voor het volgende kalenderjaar gepubliceerd. 4. Voorwaarden zoals opgenomen in deze overeenkomst gaan voor op voorwaarden opgenomen in de vigerende prestatiebeschrijvingen en beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), voor zover deze laatste geen dwingend karakter hebben. Artikel 7 Declaratie en administratie 1. Bij Zorg en Zekerheid noch bij de Verzekerde mag een vergoeding voor Verzekerde zorg in rekening worden gebracht die de overeengekomen tarieven overschrijdt. Indien de Zorgaanbieder een hogere vergoeding bij de Verzekerde in rekening Overeenkomst Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg 2

3 brengt, is de Zorgaanbieder gehouden het teveel in rekening gebrachte bedrag aan de Verzekerde terug te betalen. 2. De Zorgaanbieder dient declaraties op chronologische volgorde in. 3. In afwijking van de Algemene Voorwaarden Zorginkoop Zorg en Zekerheid gaat Zorg en Zekerheid voor paramedische zorg over tot een betaalbaarstelling van de nota van de Zorgaanbieder binnen een termijn van 21 dagen na ontvangst van de nota. 4. In afwijking van de Algemene Voorwaarden Zorginkoop Zorg en Zekerheid komen partijen overeen dat declaraties die meer dan twaalf (12) maanden na de maand waarop zij betrekking hebben binnenkomen niet meer voor betaling in aanmerking komen, tenzij de Zorgaanbieder kan aantonen dat er sprake is van overmacht. 5. Zorg en Zekerheid verstrekt aan de Zorgaanbieder een voorschot van 100% indien Zorg en Zekerheid niet in staat blijkt een ingediende declaratie betaalbaar te stellen binnen een termijn die voldoet aan de indieningstermijn die is gesteld in de Algemene Voorwaarden Zorginkoop Zorg en Zekerheid. Indien en voor zover komt vast te staan dat Zorg en Zekerheid dit voorschot ten onrechte heeft verstrekt, betaalt de Zorgaanbieder dit voorschot aan Zorg en Zekerheid terug vanaf het moment dat hij daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. 6. Indien door middel van de applicatie COV het recht op zorg is bevestigd maar bij de declaratie blijkt dat de patiënt ten gevolge van onvoorziene omstandigheden niet meer verzekerd is, beperkt de vergoeding zich tot de geleverde zorg in de maand waarin het niet-verzekerd zijn is ontstaan en de eerst opvolgende maand. Dit geldt niet als Zorg en Zekerheid de Zorgaanbieder eerder van dit niet verzekerd zijn schriftelijk of digitaal via Vecozo op de hoogte heeft gebracht. In dit laatste geval komen alleen prestaties voor vergoeding in aanmerking die betrekking hebben in op de periode tot melding door Zorg en Zekerheid. De hier bedoelde vergoeding wordt niet verleend bij wijziging van zorgverzekeraar op 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Dit geldt als aanvulling op de Algemene Voorwaarden Zorginkoop Zorg en Zekerheid. 7. Zorg en Zekerheid neemt het debiteurenrisico van de Zorgaanbieder over voor het verplicht eigen risico van de Verzekerde. 8. Indien de Zorgaanbieder zorg verleent ten aanzien van een aandoening welke het gevolg is van een ongeval, geeft de Zorgaanbieder dit aan bij de declaratie. 9. Handelingen verricht tijdens de zitting of het consult zijn onderdeel van de overeengekomen vergoeding voor de reguliere behandeling en mogen niet apart in rekening worden gebracht bij de Verzekerde. Dit geldt ook voor hulp- en verbandmiddelen of andere materialen die onderdeel zijn van de paramedische behandeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor shockwave therapie, dry needling, verbandmiddelen, tape en materialen voor de behandeling. Op het moment dat het hulp- en of verbandmiddel of overig materiaal geen onderdeel is van de paramedische behandeling, mag de Zorgaanbieder dit wel in rekening brengen bij de Verzekerde. 10. Indien per dag per patiënt meer dan één prestatie in rekening gebracht moet worden, anders dan voor de in de prestatiebeschrijving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) genoemde uitzonderingen, dan moet de Paramedicus hiervoor voorafgaand aan de behandeling toestemming vragen aan Zorg en Zekerheid. Artikel 8 Praktijkadres en behandeling 1. De overeenkomst heeft betrekking op de praktijkuitoefening vanuit het praktijkadres en de hieraan gekoppelde nevenvestigingen, zoals deze geregistreerd staan in de landelijke database die wordt beheerd door Vektis. 2. De praktijk inclusief eventuele nevenvestigingen moeten voldoen aan de door de beroepsvereniging opgestelde inrichtingseisen, indien aanwezig. Deze inrichtingseisen gelden als aanvulling op de hierover reeds in de Algemene Voorwaarden Zorginkoop Zorg en Zekerheid gestelde voorwaarden. Overeenkomst Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg 3

4 3. De Zorgaanbieder verleent zorg op de woon-, werk- of verblijfplaats van de Verzekerde indien hiervoor medische noodzaak bestaat: het behandeldoel kan alleen behaald worden door middel van behandeling op deze woon-, werk- of verblijfplaats en/of de Verzekerde kan wegens medische redenen onmogelijk naar de behandellocatie komen. Zorg op de werkplek van de Verzekerde betreft nadrukkelijk geen bedrijfsgerelateerde zorg. Artikel 9 Studenten paramedische zorg 1. In aanvulling op de Algemene Voorwaarden Zorginkoop Zorg en Zekerheid geldt dat de Paramedicus die werkzaam is bij de Zorgaanbieder ten hoogste één student tegelijk mag begeleiden. Artikel 10 Governance 1. De Zorgaanbieder geeft het bestuur, het toezicht en de verantwoording vorm conform de Zorgbrede Governancecode 2010 van de Brancheorganisaties Zorgorganisatie (BoZ). Kleine zorgorganisaties, zijnde zorgorganisaties met minder dan 10 zorggerelateerde personeelsleden en een zorgomzet van minder dan euro zijn hiervoor vrijgesteld, maar worden wel geacht om waar mogelijk steeds in de geest van deze code te handelen. Artikel 11 Informeren Verzekerden bij einde overeenkomst 1. Bij het beëindigen van de overeenkomst door een van de partijen, is de Zorgaanbieder verplicht om Verzekerden van Zorg en Zekerheid adequaat te informeren over de consequenties behorend bij het niet hebben van een overeenkomst tussen Zorgaanbieder en Zorg en Zekerheid. Tevens is de Zorgaanbieder op verzoek van de Verzekerde verplicht het dossier over te dragen aan een andere praktijk of aan de Verzekerde. Artikel 12 Bepalingen uitsluitend van toepassing op diëtetiek 1. Diëtetiek omvat zorg zoals diëtisten die plegen te bieden, mits de zorg een geneeskundig doel heeft. 2. Diëtetiek kan onderdeel uitmaken van multidisciplinair gecoördineerde ketenzorg die is ingekocht bij een zorggroep. Als de Verzekerde al multidisciplinair gecoördineerde ketenzorg ontvangt, kan er daarnaast voor dezelfde indicatie of voor aan deze indicatie gerelateerde problematiek niet ook zorg worden verleend die valt onder deze overeenkomst. Artikel 13 Bepalingen uitsluitend van toepassing op ergotherapie 1. Ergotherapie omvat zorg zoals ergotherapeuten die plegen te bieden, mits deze als doel heeft de zelfzorg en de zelfredzaamheid van de Verzekerde te bevorderen en te herstellen. Artikel 14 Bepalingen uitsluitend van toepassing op fysiotherapie 1. Fysiotherapie omvat zorg zoals fysiotherapeuten die plegen te bieden. 2. Zorg en Zekerheid hanteert voor fysiotherapie een gedifferentieerde zorginkoop. De Zorgaanbieder is ten tijde van het aangaan van de overeenkomst ingedeeld in de in de bijlage tariefgroep fysiotherapie genoemde tariefgroep. De voorwaarden en procedures met betrekking tot de gedifferentieerde zorginkoop zijn opgenomen in de bijlage tariefgroep fysiotherapie en de beroepsgroepspecifieke bijlage bij deze overeenkomst. 3. Zorg in verband met een aandoening die voorkomt op Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering wordt uitsluitend verleend op basis van een verwijzing afkomstig van een verwijzer als bedoeld in artikel 2 lid c van deze overeenkomst Deel II. 4. Indien bij de Verzekerde een aandoening is vastgesteld als bedoeld onder lid 3 van dit artikel en Verzekerde een aanvullende verzekering heeft, neemt Zorg en Overeenkomst Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg 4

5 Zekerheid het debiteurenrisico van de Zorgaanbieder over voor behandelingen die conform het in het Besluit Zorgverzekering gestelde aantal behandelingen niet tot de te verzekeren prestaties behoren. Indien de Verzekerde geen aanvullende verzekering heeft, neemt Zorg en Zekerheid het debiteurenrisico niet over. De niet verzekerde behandelingen kunnen in dat geval aan de Verzekerde gefactureerd worden. De Zorgaanbieder dient Zorg en Zekerheid een kopie van de nota van deze behandelingen naar Zorg en Zekerheid te sturen. 5. Zorg en Zekerheid neemt het debiteurenrisico over van de Zorgaanbieder in geval van het overschrijden van de dekking fysiotherapie van de aanvullende verzekering. Dit geldt voor de behandeling van alle aandoeningen. Indien de Verzekerde geen aanvullende verzekering heeft en/of indien er voor de afgesloten aanvullende verzekering een machtigingsbeleid geldt, neemt Zorg en Zekerheid het debiteurenrisico niet over. 6. De Zorgaanbieder informeert elke Verzekerde die hij behandelt voor aanvang van de behandelingen over het bestaan van het debiteurenrisico en de mogelijke kosten die aan de Verzekerde gefactureerd worden. 7. Zorg en Zekerheid neemt het debiteurenrisico niet over wanneer sprake blijkt te zijn van een onrechtmatige declaratie. Artikel 15 Bepalingen uitsluitend van toepassing op huidtherapie 1. Huidtherapie omvat zorg zoals beschreven in de beroepsgroepspecifieke bijlage bij deze overeenkomst. 2. Zorg in verband met een aandoening die voorkomt op Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering wordt uitsluitend verleend op basis van een verwijzing afkomstig van een verwijzer als bedoeld in artikel 2 lid c van deze overeenkomst. 3. Indien bij de Verzekerde een aandoening is vastgesteld als bedoeld onder lid 2 van dit artikel en Verzekerde een aanvullende verzekering heeft, neemt Zorg en Zekerheid het debiteurenrisico van de Zorgaanbieder over voor behandelingen die conform het in het Besluit Zorgverzekering gestelde aantal behandelingen niet tot de te verzekeren prestaties behoren. Indien de Verzekerde geen aanvullende verzekering heeft, neemt Zorg en Zekerheid het debiteurenrisico niet over. De niet verzekerde behandelingen kunnen in dat geval aan de Verzekerde gefactureerd worden. De Zorgaanbieder dient Zorg en Zekerheid een kopie van de nota van deze behandelingen naar Zorg en Zekerheid te sturen. 4. Zorg en Zekerheid neemt het debiteurenrisico over van de Zorgaanbieder in geval van het overschrijden van de dekking fysiotherapie van de aanvullende verzekering. Dit geldt voor de behandeling van alle aandoeningen die zorg behoeven zoals een fysiotherapeut die pleegt te bieden maar waarvan de zorg wordt geboden door een huidtherapeut, indien ingekocht. Indien de Verzekerde geen aanvullende verzekering heeft en/of indien er voor de afgesloten aanvullende verzekering een machtigingsbeleid geldt, neemt Zorg en Zekerheid het debiteurenrisico niet over. 5. De Zorgaanbieder informeert elke Verzekerde die hij behandelt voor aanvang van de behandelingen over het bestaan van het debiteurenrisico en de mogelijke kosten die aan de Verzekerde gefactureerd worden. 6. Zorg en Zekerheid neemt het debiteurenrisico niet over wanneer sprake blijkt te zijn van een onrechtmatige declaratie of indien Zorg en Zekerheid een machtigingsbeleid voor de betreffende zorg of aanvullende verzekering hanteert. Artikel 16 Bepalingen uitsluitend van toepassing op logopedie 1. Logopedie omvat zorg zoals logopedisten die plegen te bieden, mits de zorg een geneeskundig doel heeft en van de behandeling herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen kan worden verwacht. Artikel 17 Bepalingen uitsluitend van toepassing op oefentherapie 1. Oefentherapie omvat zorg zoals oefentherapeuten die plegen te bieden. Overeenkomst Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg 5

6 2. Zorg in verband met een aandoening die voorkomt op Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering wordt uitsluitend verleend op basis van een verwijzing afkomstig van een verwijzer als bedoeld in artikel 2 lid c van deze overeenkomst. 3. Zorg en Zekerheid neemt het debiteurenrisico van de Zorgaanbieder over voor het in het Besluit Zorgverzekering gestelde aantal behandelingen die niet tot de te verzekeren prestaties horen, indien bij de Verzekerde een aandoening is vastgesteld als bedoeld in lid 2 van dit artikel en Verzekerde een aanvullende verzekering heeft. Indien de Verzekerde geen aanvullende verzekering heeft, neemt Zorg en Zekerheid het debiteurenrisico niet over. De niet door Zorg en Zekerheid vergoede behandelingen mogen in dat geval aan de Verzekerde gefactureerd worden. De Zorgaanbieder dient Zorg en Zekerheid een kopie van de nota van deze behandelingen naar Zorg en Zekerheid te sturen. 4. De Zorgaanbieder informeert elke Verzekerde die hij behandelt voor aanvang van de behandelingen over het bestaan van het debiteurenrisico en de mogelijke kosten die aan de Verzekerde gefactureerd worden. Zorg en Zekerheid neemt het debiteurenrisico niet over wanneer sprake blijkt te zijn van een onrechtmatige declaratie. Artikel 18 Bepalingen uitsluitend van toepassing op podotherapie 1. Zorg en Zekerheid vergoedt voetzorg aan patiënten met diabetes mellitus, ter preventie of behandeling van voetulcera, conform de vigerende beleidsregels en prestatiebeschrijvingen zoals opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De te declareren prestaties omvatten het totaalpakket aan geneeskundige zorg dat ten laste van de basisverzekering kan worden gebracht en gedeclareerd dient te worden door de Zorgaanbieder. 2. Voetzorg voor de indicatie diabetes kan onderdeel uitmaken van multidisciplinair gecoördineerde ketenzorg die wordt ingekocht bij een zorggroep. Indien de Verzekerde voetzorg ontvangt via gecontracteerde ketenzorg vanuit een keten-dbc, dan kunnen de in de bijlage van de beroepsgroep genoemde tarieven niet worden gedeclareerd. Indien voetzorg geen deel uitmaakt van de gecontracteerde ketenzorg vanuit een keten-dbc, dan kunnen de in de bijlage van de beroepsgroep genoemde tarieven wel worden gedeclareerd. 3. De Zorgaanbieder mag een Verzekerde die alleen ambulant behandeld kan worden niet weigeren. Overeenkomst Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg 6

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde contractanten met een AGB-code beginnend met 17 - binnengebied

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde contractanten met een AGB-code beginnend met 17 - binnengebied OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde contractanten met een AGB-code beginnend met 17 - binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - binnengebied

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - binnengebied OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018

ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018 ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code 7085)

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

: ZinZ Juridisch Advies Betreft : opmerkingen t.b.v. matrix overeenkomst Zorg en Zekerheid 2017 Datum : 24 oktober 2016

: ZinZ Juridisch Advies Betreft : opmerkingen t.b.v. matrix overeenkomst Zorg en Zekerheid 2017 Datum : 24 oktober 2016 MEMO Aan : NVLF Van : ZinZ Juridisch Advies Betreft : opmerkingen t.b.v. matrix overeenkomst Zorg en Zekerheid 2017 Datum : 24 oktober 2016 Toelichting De overeenkomst die Zorg en Zekerheid voor 2017 aan

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018

ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018 ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code 7085)

Nadere informatie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie 2018-2019 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Menzis N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek 2018-2019 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg

ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Komen overeen dat de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door deze overeenkomst, bestaande uit:

Komen overeen dat de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door deze overeenkomst, bestaande uit: Zorgovereenkomst Paramedische zorg 2018 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling Hierna gezamenlijk te noemen

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Paramedische zorg Samengesteld op 14 juli 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Paramedische zorg Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Minimumeisen... 2 2.1.1 Generieke minimumeisen

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2015

Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities Artikel

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017

Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017 Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V.

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2014

Overeenkomst Logopedie 2014 Overeenkomst Logopedie 2014 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling

Nadere informatie

Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> <bankrekeningnummer>

Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> <bankrekeningnummer> De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Verder

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Oefentherapie Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats>

Zorgovereenkomst Oefentherapie Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> Zorgovereenkomst Oefentherapie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ

Nadere informatie

Komen overeen dat de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door deze overeenkomst, bestaande uit:

Komen overeen dat de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door deze overeenkomst, bestaande uit: De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Verder

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie

Overeenkomst Fysiotherapie Overeenkomst Fysiotherapie Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen:

Nadere informatie

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer:

Nadere informatie

Overeenkomst Diëtetiek

Overeenkomst Diëtetiek Overeenkomst Diëtetiek 2018-2020 Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis N.V. Anderzorg N.V. Menzis Zorgverzekeraar N.V. En De Zorgaanbieder: Naam Praktijk - in geval de Zorgaanbieder in het Handelsregister

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2016

Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017

Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017 Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst eerstelijns

Nadere informatie

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: Verder aangeduid als: de Zorgverzekeraar VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018 Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En in geval de Zorgaanbieder in het Handelsregister van de KvK als maatschap 1 is ingeschreven,

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2018 Start

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2018 Start De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Zowel elk

Nadere informatie

Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie

Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie 1 Uitgangspunten beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke logopedische zorg vergoedt. In dit kader hanteren partijen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Voetzorg

Veelgestelde vragen Voetzorg Veelgestelde vragen Voetzorg Overeenkomst podotherapeuten Wat zijn de voorwaarden voor een praktijk podotherapie om in aanmerking te komen voor een overeenkomst met Zorg en Zekerheid? - Op alle podotherapeuten

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MCA-Fysio2015

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ Artikel 1 Toepasselijkheid Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomsten tussen zorgaanbieders en de zorgverzekeraars die bij het aangaan

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC NV VGZ Cares NV Univé Zorg

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee

Nadere informatie

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel Partijen A. DE ZORGVERZEKERAAR De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren: - Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (inclusief ProLife) (3311); - OZF Zorgverzekeringen

Nadere informatie

DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. aanvullende ziektekostenverzekering: een ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering; b. behandelrelatie: verhouding

Nadere informatie

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus buiten ketenzorg

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus buiten ketenzorg Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus buiten ketenzorg Wij sluiten overeenkomsten met podotherapeuten die als hoofdaannemers de Voetzorg voor diabetes mellitus patiënten buiten de ketenzorg gaan organiseren.

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie

Handleiding declareren fysiotherapie Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde fysiotherapeuten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Deel II Algemeen Deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen [Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer AGB-code: Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Consument Een zorgvrager, patiënt, een potentiële patiënt of degene die namens een patiënt informeert.

Consument Een zorgvrager, patiënt, een potentiële patiënt of degene die namens een patiënt informeert. REGELING Regeling paramedische zorg Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014 Vraag Is er sprake van een chronische aandoening die voorkomt op de lijst van chronische ziekten 2015 zoals deze door het Ministerie van VWS is opgesteld? Uw fysiotherapeut kan u aangeven of dit in 2015

Nadere informatie

Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN Voor alle bij de Univé-VGZ-IZA-Trias aangesloten verzekerden met een Basisverzekering al dan niet met een Aanvullende Verzekering.

Nadere informatie

Overige Geneeskundige Zorg

Overige Geneeskundige Zorg TARIEFBESCHIKKING Overige Geneeskundige Zorg Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/REG-17622-01 1 januari 2017 21 juni 2016 23 juni 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 4 directie

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17150

BELEIDSREGEL BR/REG-17150 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU van 15 juli 2015

PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU van 15 juli 2015 PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7133-01 van 15 juli 2015 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals oefentherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept

Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept Uitgangspunten De algemene bepalingen huisartsenzorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar huisarts, zoals

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2018

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2018 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Contractbeheer 030 68 69 177 AGB-code: Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst

Nadere informatie

Vergoedingen in 2016. AV-Compact

Vergoedingen in 2016. AV-Compact Vergoedingen in 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend verzekerd, mits er wordt

Nadere informatie

FAQ pedicures. 1. Algemeen:

FAQ pedicures. 1. Algemeen: FAQ pedicures 1. Algemeen: a. Wat is diabetesketenzorg? Het woord zegt het eigenlijk al, een keten van zorg rondom een patiënt met diabetes. In dit geval specifiek patiënten met Diabetes Mellitus type

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING Overige geneeskundige zorg Nummer Datum ingang Datum verzending TB/REG-18626-01 1 januari 2018 5 september 2017 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 5 1 januari 2019 directie

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht AV-Compact

Vergoedingenoverzicht AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2018 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2018 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking. 2 Algemene

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Polisvormen: Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. -Online Verzorgd Polis. -Vrije Keus Polis. Dit is

Nadere informatie

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen De wijzigingen per 1 januari 2014 in uw zorgverzekering voor u op een rij. Bewaar deze bij uw polisvoorwaarden. 1. Wijzigingen in de algemene

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ B.V., statutair gevestigd te Utrecht aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De Compact AV kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Versie Juli Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC Bijlage 1 Handleiding declareren logopedie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Compact AV. Vergoedingenoverzicht 2018

Compact AV. Vergoedingenoverzicht 2018 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2018 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2018 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ)

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) 1 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ statutair gevestigd

Nadere informatie

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17106

BELEIDSREGEL BR/REG-17106 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 Ketenzorg DM2, VRM, COPD en Astma Programmatische multidisciplinaire zorg (ketenzorg) wordt ingekocht op basis van

Nadere informatie

Wat vindt u in het zorginkoopbeleid Paramedische zorg 2017?

Wat vindt u in het zorginkoopbeleid Paramedische zorg 2017? 1 Wat vindt u in het zorginkoopbeleid Paramedische zorg 2017? Voorwoord... 3 1 Zorginkoopbeleid... 4 1.1 Kwaliteitsbeleid... 4 1.1.1 Diëtetiek... 4 1.1.2 Ergotherapie, huidtherapie en oefentherapie...

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht AV-Compact

Vergoedingenoverzicht AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2017 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking. 2 Algemene

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2017 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking.

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde oefentherapeuten

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017

Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017 Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde fysiotherapeuten bij

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 4 3. Inkoopwijze en

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ)

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) 1 Partijen: ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ statutair gevestigd

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2018

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2018 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Nadere informatie