Overeenkomst Fysiotherapie 2016

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst Fysiotherapie 2016"

Transcriptie

1 Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities Artikel 1: In aanvulling op danwel in afwijking van de Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2016 hanteren partijen de volgende definities: l) Zitting: een onafgebroken tijdsspanne waarin de zorgaanbieder de verzekerde voor één of meer indicaties fysiotherapeutische zorg verleent; m) Manuele therapie: n) Kinderfysiotherapie: o) Oedeemtherapie: p) Bekkentherapie: q) Psychosomatische therapie:

2 geldige registratie in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF, dan wel een ander door de r) Geriatrie fysiotherapie: s) Profielenlijst: de door de zorgaanbieder dan wel door de zorgverzekeraar digitaal in te vullen lijst, waarin de zorgverzekeraar de voorwaarden voor het overeenkomen van een overeenkomst profiel 1, 2 of 3 heeft opgenomen; t) Profiel: het door de zorgaanbieder in de profielenlijst ten behoeve van de praktijk gekozen profiel op grond waarvan de overeenkomst wordt aangegaan, dan wel het profiel op grond waarvan de overeenkomst wordt gewijzigd. Per praktijk geldt één profiel. De overeenkomst kent drie profielen: 1, 2 en 3. Profiel 1 wordt aangemerkt als een lager profiel ten opzichte van de profielen 2 en 3 en profiel 2 wordt aangemerkt als een lager profiel ten opzichte van profiel 3. De profielen 2 en 3 worden aangemerkt als een hoger profiel ten opzichte van profiel 1 en profiel 3 wordt aangemerkt als een hoger profiel ten opzichte van profiel 2; u) EffectiviteitsTraject Fysiotherapie: het product zoals beschreven op dat van toepassing is voor profiel 3 praktijken; v) Profiel 3 Plus Audit: het product zoals beschreven op dat van toepassing is voor profiel 3; w) Kwaliteitstoets/beheersmodelaudit: het product zoals beschreven op tevens als Bijlage 4 bij deze overeenkomst gevoegd, waarmee getoetst wordt of de zorgaanbieder die gekozen heeft voor profiel 1 of 2 doelmatig handelt conform de vigerende richtlijnen van de beroepsvereniging(en); x) Loondienstmedewerker: de persoon, die rechtsgeldig de titel fysiotherapeut voert conform artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en die in loondienst van de zorgaanbieder werkzaam is op basis van een schriftelijke civielrechtelijke arbeidsovereenkomst en verzekerden van de zorgverzekeraar behandelt; y) Praktijk(adres): als praktijk(adres) wordt ook bedoeld de bij de zorgverzekeraar bekende behandellocatie(s) als genoemd in deze overeenkomst; Artikel 2 Onder zorgaanbieder wordt verstaan: - een fysiotherapeut die geregistreerd is zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) en ingeschreven in het beroepsspecifiek register (CKR, dan wel een ander door de zorgverzekeraar aangewezen register); - een instelling waar de in artikel 3 van deze overeenkomst genoemde zorg wordt verleend. Voor de fysiotherapeut werkzaam bij deze instelling geldt eveneens dat de fysiotherapeut geregistreerd is zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) en ingeschreven in het beroepsspecifiek register (CKR, dan wel een ander door de zorgverzekeraar aangewezen register);

3 - een instelling voor medisch specialistische zorg die een toelating heeft als bedoeld in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), die tevens zorg als bedoeld in artikel 3 van deze overeenkomst verleent. Voor de fysiotherapeut werkzaam bij deze instelling geldt eveneens dat de fysiotherapeut geregistreerd is zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) en ingeschreven in het beroepsspecifiek register (CKR, dan wel een ander door de zorgverzekeraar aangewezen register); - Voor de fysiotherapeut werkzaam als waarnemer bij deze praktijk of instelling geldt eveneens dat de waarnemer voldoet aan de volgende definitie: een fysiotherapeut die geregistreerd is zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) en ingeschreven in het beroepsspecifiek register (CKR, dan wel een ander door de zorgverzekeraar aangewezen register). Zorgverlening Artikel 3 De overeenkomst tussen partijen heeft betrekking op fysiotherapie zoals omschreven in artikel 2.6 tweede tot en met vierde lid van het Besluit zorgverzekering, zoals dit thans luidt dan wel in de toekomst komt te luiden en met inachtneming van op dit Besluit gebaseerde nadere regelgeving en op de fysiotherapeutische zorg zoals omschreven in de aanvullende verzekeringen van de zorgverzekeraar. Artikel 4 1. De zorgaanbieder verleent de zorg individueel, met uitzondering van een behandeling van een verzekerde in groepsverband. 2. De zorgaanbieder is gerechtigd om zonder verwijzing (Directe Toegang) hulp te verlenen voor zover de verzekeringsvoorwaarden dit bepalen, indien hij daartoe is opgeleid en geregistreerd staat in het daartoe door de beroepsvereniging(en) aangewezen register, dat raadpleegbaar is voor de zorgverzekeraar, met inachtneming van het volgende: 3. a. Voor de aanspraak van de verzekerde op fysiotherapeutische zorg betreffende een aandoening die voorkomt op Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering geldt dat diagnose door de medisch specialist gesteld dient te zijn. De diagnosestelling van de medisch specialist mag ook via de huisarts worden verkregen. b. Voor de verzekerde jonger dan 18 jaar is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk indien bij onvoldoende resultaat de eerste 9 zittingen moeten worden verlengd met nog eens 9 zittingen, indien het een aandoening betreft die niet voorkomt op Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering. c. De zorgaanbieder verleent de eventuele behandeling buiten de praktijk altijd op verwijzing van de huisarts of medisch specialist. 4. a. Een verwijzing van de huisarts, medisch-specialist, bedrijfsarts, tandarts of verloskundige is maximaal 12 maanden geldig, met dien verstande dat een op de verwijzing vermelde behandelduur dan wel het maximum aantal zorgeenheden niet mag worden overschreden. b. Als de eerste verwijzing is opgesteld door de medisch-specialist, is na 12 maanden een nieuwe verwijzing van de behandelend huisarts voldoende. 5. Zorg verleend aan verzekerden met een Wlz-indicatie komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien de fysiotherapeutische zorg niet gericht is op de aandoening, beperking of handicap die de grondslag vormt voor de Wlz-indicatie en de zorg tevens een monodisciplinair karakter heeft. 6. De zorgaanbieder kan alleen een zitting fysiotherapie, manuele therapie, kinderfysiotherapie, oedeemtherapie, bekkentherapie, psychosomatische therapie en/of geriatrie fysiotherapie aan de verzekerde verlenen en bij de zorgverzekeraar declareren, indien de behandelend fysiotherapeut

4 geregistreerd staat in het Centraal Kwaliteits Register van het KNGF (dan wel een ander door de zorgverzekeraar aangewezen register), en tevens de verbijzondering vermeld staat in Vektis bij de zorgaanbieder. De zorgaanbieder is ervoor verantwoordelijk dat de verbijzondering(en) juist vermeld staat in Vektis. 7. De zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden die horen bij het gekozen profiel. 8. De fysiotherapeut behandelt een verzekerde volgens de geldende fysiotherapeutische richtlijnen, tenzij de partijen zijn overeengekomen dat de behandeling van de verzekerde, indien medisch noodzakelijk, volgens een fysiotherapeutische verbijzondering mag worden uitgevoerd. De voorwaarden ten aanzien van deze verbijzonderingen zijn opgenomen als Bijlage 5 Verbijzonderingen, die onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst. Bijlage 5 is te raadplegen op 9. De zorgaanbieder verleent op basis van deze overeenkomst geen zorg aan diens familieleden in de eerste dan wel tweede graad. Artikel 5 1. De overeenkomst heeft betrekking op de praktijkuitoefening vanuit het in deze overeenkomst genoemde praktijkadres. De overeenkomst is ook van toepassing op de eventuele per ingangsdatum van deze overeenkomst bestaande en bij de zorgverzekeraar bekende behandellocaties die gekoppeld zijn aan de praktijkcode zoals vermeld in deze overeenkomst. 2. De zorgaanbieder meldt wijzigingen in praktijk- en NAW gegevens (waaronder voorgenomen praktijkverplaatsingen, nieuwe vestigingen waaronder behandellocaties, associaties, dissociaties en nieuwe loondienstmedewerkers) minimaal zes weken van tevoren schriftelijk bij de zorgverzekeraar en bij Vektis. adressen op praktijkniveau zijn ook van toepassing. 3. De zorgaanbieder meldt wijzigingen in bankgegevens aan de zorgverzekeraar. 4. In geval de zorgaanbieder een instelling is dan wel niet zelf de zorg verleent, geldt dat de behandelend beroepsbeoefenaar met zijn of haar AGB-code, gekoppeld aan de praktijk- of instellingscode van de praktijk waar hij of zij werkzaam is, in Vektis staat vermeld. 5. De zorgaanbieder kan de zorg uitsluitend op school of kinderdagverblijf verlenen indien hij zich conformeert aan het vigerende NVFK Gedragsprotocol Kinderfysiotherapie op het basisonderwijs; zie hiervoor Artikel 6 1. De zorgaanbieder voldoet aan de Richtlijnen Fysiotherapeutische Verslaglegging (RFV) versie uit 2011 en het Methodisch Fysiotherapeutisch Handelen (MFH) versie uit 2011 zoals te raadplegen op Indien gedurende de looptijd van deze overeenkomst er een nieuwe versie komt van de RFV dan wel het MFH kan Menzis deze nieuwe versie(s) op deze overeenkomst van toepassing verklaren. Als dat aan de orde is, zal Menzis dat tijdig bekendmaken. 2. De zorgaanbieder voldoet eveneens aan de overige vigerende richtlijnen, evidence statements of gedragsprotocollen van de beroepsvereniging(en). 3. De praktijkruimte (zowel hoofdadres als eventuele andere behandellocaties) voldoet aan de inrichtingseisen, conform de bepalingen in bijlage 3 Inrichtings- en toegankelijkheidseisen. Artikel 7 Indien profiel 1 of 2 is overeengekomen De zorgverzekeraar hanteert voor de profielen 1 en 2 een kwaliteitstoets/beheersmodelaudit, die als bijlage 4 onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst. De kwaliteitstoets/beheersmodelaudit is te raadplegen op de website Artikel 8 Indien profiel 3 is overeengekomen 1. De zorgaanbieder heeft voor het profiel 3 met goed gevolg de Motivational Paper en de Profiel 3 Plus- Audit/EffectiviteitsTraject Fysiotherapie afgerond en daarvoor een certificaat behaald. Tevens is door de zorgverzekeraar bevestigd dat is voldaan aan de voorwaarden Profiel 3 Audit. Nadere

5 voorwaarden, criteria en uitleg zijn te raadplegen op de website en maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst voor het profiel Indien de zorgaanbieder niet (meer) in het bezit is van een geldig certificaat als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, wordt de zorgaanbieder per de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop het certificaat niet meer geldig is door de zorgverzekeraar in profiel 2 gezet, dan wel profiel 1 voor zover aan de orde Tarief, declaratie- en betalingsverkeer Artikel 9 1. De zorgaanbieder brengt voor de verleende zorg aan verzekerden van de zorgverzekeraar de tarieven in rekening behorend bij Gekozen profiel zoals opgenomen in de tarievenlijst, die als bijlage 2 onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst. 2. Mocht blijken uit controle of anderszins dat de zorgaanbieder niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het door hem gekozen profiel, dan bepaalt de zorgverzekeraar aan de hand van de profielenlijst aan welk profiel de zorgaanbieder wel voldoet en met ingang van welke datum. Het verschil tussen de gedeclareerde tarieven die horen bij het door de zorgaanbieder gekozen profiel en het door de zorgverzekeraar bepaalde profiel, kan door de zorgverzekeraar worden teruggevorderd danwel verrekend. 3. Voor zorg die niet verzekerd is uitsluitend omdat een in de verzekeringsvoorwaarden genoemd aantal behandelingen nog niet is behaald dan wel is overschreden, brengt de zorgaanbieder bij de verzekerde geen hogere tarieven in rekening dan in deze overeenkomst bepaald. 4. De zorgverlener controleert vóór het indienen van de declaratie of er sprake is van een chronische indicatie zoals genoemd in bijlage 1 bij artikel 2.6 Besluit zorgverzekering. De indicaties zijn tevens opgenomen in een lijst die te raadplegen is op 5. In afwijking van artikel 13 lid 2 sub e van de Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2016 heeft de zorgaanbieder jegens de (zorg)verzekeraar geen recht op voldoening van de (her)declaratie indien of voor zover de (her)declaratie is ingediend meer dan 3 maanden na de behandeldatum dan wel de sluitingsdatum van het zorgproduct, tenzij er sprake is van overmacht. Contractuele relatie Artikel De contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door: - Deze overeenkomst; - De Profielenlijst, die het overeengekomen profiel weergeeft; - De Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2016; - Bijlage 1: Handleiding declareren fysiotherapie; - Bijlage 2: Tarievenlijst; - Bijlage 3: Inrichtings- en toegankelijkheidseisen; - Bijlage 4: Kwaliteitstoets/beheersmodelaudit; - Bijlage 5: Verbijzonderingen; - Reglement op de Rechtspraak Zorgverzekering ( - Reglement inzake bemiddeling Zorgverzekering ( 2. De partijen verklaren hierbij een exemplaar te hebben ontvangen van de Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2016 en de overige bijlagen en kennis te hebben genomen van de inhoud ervan en de daarin genoemde wet- en regelgeving en ermee in te stemmen dat deze overeenkomst, de Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2016 en de overige bijlagen de contractuele verhouding tussen de partijen beheerst.

6 Artikel Indien de getekende overeenkomst voor 14 november 2015 door de zorgverzekeraar ondertekend retour is ontvangen treedt de overeenkomst in werking op 1 januari Indien de getekende overeenkomst op of na 14 november 2015 en voor 1 februari 2016 door de zorgverzekeraar retour is ontvangen, treedt de overeenkomst in werking op 1 februari Een overeenkomst die op of na 1 februari 2016 door de zorgverzekeraar ondertekend retour is ontvangen, treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de getekende overeenkomst door de zorgverzekeraar retour is ontvangen. 2. Indien de overeenkomst gesloten is op basis van profiel 1 of 2, eindigt de overeenkomst op 31 december Indien de overeenkomst gesloten is op basis van profiel 3, eindigt de overeenkomst op 31 december Indien de zorgaanbieder in 2016 terug wordt gezet naar profiel 1 respectievelijk profiel 2 eindigt de overeenkomst op 31 december Vanaf het moment dat de zorgaanbieder aan geen van de voorwaarden van enig profiel voldoet, kan de zorgverzekeraar de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Menzis zal de vergoedingen terugvorderen vanaf het moment dat de zorgaanbieder niet meer aan de voorwaarden voldoet. Artikel 12 De Zorgverzekeraar heeft het recht om, in geval van wijziging in de aanspraak op c.q. de vergoeding van Fysiotherapie zoals omschreven bij of krachtens het bepaalde in de Zorgverzekeringswet, de overeenkomst zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn buitengerechtelijk te ontbinden. De Zorgverzekeraar heeft dit recht ook ingeval de overeenkomst nog niet in werking is getreden. Artikel 13 Er is een structureel overleg, tussen de zorgverzekeraar en een afvaardiging van de beroepsorganisatie, binnen de kaders van de Mededingingswet.

7 FysioFitheidscan Artikel Indien de zorgaanbieder staat vermeld op de door het KNGF opgestelde lijst FysioFitheidscan, kan de zorgaanbieder één keer per verzekerde per kalenderjaar een scan in rekening brengen voor een verzekerde van 18 jaar of ouder die een aanvullende verzekering heeft waarin een FysioFitheidscan is opgenomen. 2. De zorgaanbieder controleert voor het indienen van de declaratie of de verzekerde een aanvullende verzekering heeft als bedoeld in het eerste lid van dit artikel en informeert bij de verzekerde of in het lopende kalenderjaar een scan in rekening is gebracht. 3. De zorgaanbieder kan voor de in het eerste lid van dit artikel bedoelde scan een bedrag van 36,10 in rekening brengen bij de zorgverzekeraar en declareert dit onder verrichting 04/9901. Aldus overeengekomen te Wageningen, datum ondertekening. De zorgverzekeraar De zorgaanbieder drs. F.H. (Ria) Stegehuis directeur Zorg Zorgaanbieder code: Praktijk Code: Contract code: Tekenbevoegde: Functie:

Overeenkomst Fysiotherapie

Overeenkomst Fysiotherapie Overeenkomst Fysiotherapie Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen:

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2015

Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer:

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling Hierna gezamenlijk te noemen

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Menzis N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2014

Overeenkomst Logopedie 2014 Overeenkomst Logopedie 2014 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MCA-Fysio2015

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities

Nadere informatie

Geachte. Behandeld door Zorginkoop MCA. Ons kenmerk MCA-Oefen2015. Onderwerp Overeenkomst Oefentherapie 2015

Geachte. Behandeld door Zorginkoop MCA. Ons kenmerk MCA-Oefen2015. Onderwerp Overeenkomst Oefentherapie 2015 Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MCA-Oefen2015

Nadere informatie

Raamovereenkomst Verloskunde, Prenatale screening en Echoscopie

Raamovereenkomst Verloskunde, Prenatale screening en Echoscopie Raamovereenkomst Verloskunde, Prenatale screening en Echoscopie 2018-2019 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De Zorgaanbieder: Praktijknaam Praktijk: Praktijk AGB-code

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie Contractvorm

Overeenkomst Logopedie Contractvorm Overeenkomst Logopedie 2018-2019 Contractvorm Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Menzis N.V. En - in geval de Zorgaanbieder in het Handelsregister van de KvK als maatschap

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2019

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2019 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2019 Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De Zorgaanbieder: Naam praktijk Praktijk: AGB praktijkcode : XX Adres : XX Naam vertegenwoordigingsbevoegd

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018 Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En in geval de Zorgaanbieder in het Handelsregister van de KvK als maatschap 1 is ingeschreven,

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst Diëtetiek

Overeenkomst Diëtetiek Overeenkomst Diëtetiek 2018-2020 Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis N.V. Anderzorg N.V. Menzis Zorgverzekeraar N.V. En De Zorgaanbieder: Naam Praktijk - in geval de Zorgaanbieder in het Handelsregister

Nadere informatie

Overeenkomst Basis Generalistische GGZ en/of Niet-klinische Specialistische GGZ en/of Dyslexie 2014

Overeenkomst Basis Generalistische GGZ en/of Niet-klinische Specialistische GGZ en/of Dyslexie 2014 Overeenkomst Basis Generalistische GGZ en/of Niet-klinische Specialistische GGZ en/of Dyslexie 2014 Vrijgevestigde zorgaanbieders Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar NV Anderzorg NV Azivo

Nadere informatie

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 Partijen zoals genoemd in de overeenkomst basishuisartsenzorg 2015 2016 komen in aanvulling op de overeenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst Dyslexie 2014

Overeenkomst Dyslexie 2014 Overeenkomst Dyslexie 2014 Instellingen Partijen De zorgverzekeraar: en Menzis Zorgverzekeraar N.V. AnderZorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. De zorgaanbieder: Instellingsnummer: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Declaratieovereenkomst 2015 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp

Declaratieovereenkomst 2015 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp Declaratieovereenkomst 2015 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp De ondergetekenden A. De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; - Menzis N.V.; - Azivo Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017

Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017 Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg fysiotherapie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg fysiotherapie Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg fysiotherapie 2018-2019 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2019 Generiek B

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2019 Generiek B Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2019 Generiek B De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015 OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015 DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Deze overeenkomst heeft betrekking op paramedische zorg zoals deze

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel Partijen A. DE ZORGVERZEKERAAR De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren: - Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (inclusief ProLife) (3311); - OZF Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2019 Verbetertraject

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2019 Verbetertraject Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2019 Verbetertraject De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Contractbeheer 030 68 69 177 M\MW\1308094 19 september 2013 Zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) oefentherapie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) oefentherapie OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Deze overeenkomst heeft betrekking op paramedische zorg zoals deze

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2018 Start

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2018 Start De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Zowel elk

Nadere informatie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie 2018-2019 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> <bankrekeningnummer>

Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> <bankrekeningnummer> De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Verder

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Op alle zorg zoals beschreven in deze overeenkomst zijn te allen tijde de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Behandeld door Zorginkoop MCA

Behandeld door Zorginkoop MCA Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MZ/2015

Nadere informatie

Geachte. Behandeld door Zorginkoop MCA. Ons kenmerk MCA-Verlos2015. Onderwerp Overeenkomst Verloskunde 2015

Geachte. Behandeld door Zorginkoop MCA. Ons kenmerk MCA-Verlos2015. Onderwerp Overeenkomst Verloskunde 2015 Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MCA-Verlos2015

Nadere informatie

Vrijgevestigde zorgaanbieders

Vrijgevestigde zorgaanbieders Overeenkomst Generalistische Basis GGZ en/of Niet-klinische Specialistische GGZ 2015 Vrijgevestigde zorgaanbieders Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar NV Anderzorg NV Azivo Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Contractmanagement Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats>

Contractmanagement Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Zowel elk

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC NV VGZ Cares NV Univé Zorg

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Module 2 implantaten onderkaak

Module 2 implantaten onderkaak Module 2 implantaten onderkaak Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De Zorgaanbieder: naam zorgverlener of organisatie - AGB-code X - AGB-code X - Adres X - Postcode

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Oefentherapie Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats>

Zorgovereenkomst Oefentherapie Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> Zorgovereenkomst Oefentherapie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ

Nadere informatie

Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017

Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017 Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MCA-Kraam2015

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Declaratieovereenkomst 2014 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp

Declaratieovereenkomst 2014 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp Declaratieovereenkomst 2014 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp De ondergetekenden A De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; - Menzis N.V.; - Azivo Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Komen overeen dat de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door deze overeenkomst, bestaande uit:

Komen overeen dat de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door deze overeenkomst, bestaande uit: De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Verder

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg oefentherapie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg oefentherapie A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Zowel elk afzonderlijk als tezamen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek 2018-2019 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Vrijgevestigde zorgaanbieders

Vrijgevestigde zorgaanbieders Overeenkomst Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) 2018 Vrijgevestigde zorgaanbieders Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar NV Anderzorg NV En De zorgaanbieder: Naam zorgverlener Zorgverlenerscode:

Nadere informatie

Overeenkomst Basis Generalistische GGZ en/of (Niet)-klinische Specialistische GGZ 2014

Overeenkomst Basis Generalistische GGZ en/of (Niet)-klinische Specialistische GGZ 2014 Overeenkomst Basis Generalistische GGZ en/of (Niet)-klinische Specialistische GGZ 2014 Instellingen Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar NV Anderzorg NV Azivo Zorgverzekeraar NV en De zorgaanbieder:

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2019

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2019 ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2019 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST ERGOTHERAPIE 2019

ZORGOVEREENKOMST ERGOTHERAPIE 2019 ZORGOVEREENKOMST ERGOTHERAPIE 2019 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code 7085)

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Deze overeenkomst heeft betrekking op paramedische zorg zoals deze

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Deze overeenkomst heeft betrekking op paramedische zorg zoals deze

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Bijlage 2 Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. Dit is een naturapolis voor heel Nederland. -Online Verzorgd Polis. Dit is een

Nadere informatie

Vrijgevestigde zorgaanbieders

Vrijgevestigde zorgaanbieders Overeenkomst Generalistische Basis GGZ en/of Niet-klinische Specialistische GGZ 2016 Vrijgevestigde zorgaanbieders Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar NV Anderzorg NV Azivo Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie

Handleiding declareren fysiotherapie Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde fysiotherapeuten

Nadere informatie

Module volledige prothese 2017

Module volledige prothese 2017 Module volledige prothese 2017 De ondergetekenden A. De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; Hierna te noemen: zorgverzekeraar En B. De Zorgaanbieder: «CM_PRACTICE_SHORTNAME»

Nadere informatie

Module Implantologie en implantaat gedragen prothese 2015

Module Implantologie en implantaat gedragen prothese 2015 Module Implantologie en implantaat gedragen prothese 2015 De ondergetekenden A. De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; - Azivo Zorgverzekeraar N.V.; Hierna te noemen: zorgverzekeraar

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2019

ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2019 ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2019 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code 7085)

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2019

Zorginkoopbeleid 2019 Zorginkoopbeleid 2019 Fysiotherapeutische zorg ONVZ Samengesteld op 29 juni 2018 1 Zorginkoopbeleid 2019 Fysiotherapie ONVZ Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Zorgverzekeraar... 4 2.2 De zorg...

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Deel II Algemeen Deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

Over de toetsing van de in deze overeenkomst overeengekomen kwaliteitsbepalingen, komen Partijen het volgende overeen:

Over de toetsing van de in deze overeenkomst overeengekomen kwaliteitsbepalingen, komen Partijen het volgende overeen: Bijlage 4 Beheersmodel Over de toetsing van de in deze overeenkomst overeengekomen kwaliteitsbepalingen, komen Partijen het volgende overeen: 1. Toetsing via audit De Zorgverzekeraar hanteert het Beheersmodel,

Nadere informatie

3. De zorg aan de verzekerde wordt zo veel mogelijk verleend door dezelfde zorgverlener.

3. De zorg aan de verzekerde wordt zo veel mogelijk verleend door dezelfde zorgverlener. Deel II Algemeen Deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012

Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012 De ondergetekenden: En Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012 1. Huisartsen Coöperatie PreventZorg U.A., statutair gevestigd te Hilversum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.M. van

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Deel II Algemeen Deel Artikel 1 Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

Module Prothetiek 2018

Module Prothetiek 2018 Module Prothetiek 2018 Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De Zorgaanbieder: naam zorgverlener of organisatie - AGB-code X - AGB-code X - Adres X - Postcode X - Plaats

Nadere informatie

Overeenkomst 2013 (regiomodel) Eno Praktijk voor Fysiotherapie. Uw bewaarexemplaar

Overeenkomst 2013 (regiomodel) Eno Praktijk voor Fysiotherapie. Uw bewaarexemplaar vereenkomst 2013 (regiomodel) Eno Praktijk voor Fysiotherapie Uw bewaarexemplaar Uw bewaarexemplaar «PRAKTIJKNAAM» «PRAKTIJKADRES» «PC» «PLAATS» «PRN» vereenkomst Eno Praktijk voor Fysiotherapie 2013 (regio)

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Polisvormen: Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. -Online Verzorgd Polis. -Vrije Keus Polis. Dit is

Nadere informatie

Fysiotherapeutische zorg ONVZ

Fysiotherapeutische zorg ONVZ Fysiotherapeutische zorg ONVZ 19 maart 2019 1 Zorginkoopbeleid 2020 Fysiotherapeutische zorg ONVZ Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Zorgverzekeraar... 4 2.2 De zorg... 4 2.3 Voorwaarden...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV

BELEIDSREGEL CV BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Gelet op het bepaalde in artikel 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende beleidsregel vastgesteld.

Nadere informatie

Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg

Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg Januari 2014 Versie 1 Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg Deel II: Algemeen Deel Overeenkomst hoofdcontractant zorgaanbieder de hoofdcontractant, en de zorgaanbieder,

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018

ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018 ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code 7085)

Nadere informatie

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Contractbeheer 030 68 69 177 AGB-code: Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren Huidtherapie 2015 PM 304. Vrijgevestigd

Bijlage 2 Handleiding declareren Huidtherapie 2015 PM 304. Vrijgevestigd Bijlage 2 Handleiding declareren Huidtherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde huidtherapeuten

Nadere informatie

BETAALOVEREENKOMST GGZ 2019

BETAALOVEREENKOMST GGZ 2019 BETAALOVEREENKOMST GGZ 2019 De ondergetekenden: 1. De naamloze vennootschap MENZIS ZORGVERZEKERAAR N.V., kantoorhoudende te (6709 DZ) Wageningen aan de Lawickse Allee 130, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018

ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018 ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code 7085)

Nadere informatie

Contractering. fysiotherapie 2013

Contractering. fysiotherapie 2013 Contractering fysiotherapie 2013 Inzet contractering 2012 ONDERWERPEN OVK eerder Info vzvzn 1850/1860 1 zitting DTF beperking gecontracteerd Spiegel- informatie Debiteurenrisico Afspraken beheersaudit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 7160

BELEIDSREGEL BR/CU 7160 BELEIDSREGEL BR/CU 7160 Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet Kenmerk marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST OEFENTHERAPIE 2018

ZORGOVEREENKOMST OEFENTHERAPIE 2018 ZORGOVEREENKOMST OEFENTHERAPIE 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovicode 7085)

Nadere informatie

Deel II Algemeen deel. Overwegende

Deel II Algemeen deel. Overwegende Deel II Algemeen deel Overwegende Dat verzekerden, zoals hieronder gedefinieerd, er belang bij kunnen hebben extramurale eerstelijns paramedische zorg, zoals fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2018 Verbetertraject

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2018 Verbetertraject De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Zowel elk

Nadere informatie

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: Verder aangeduid als: de Zorgverzekeraar VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie

Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde contractanten met een AGB-code beginnend met 17 - buitengebied

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde contractanten met een AGB-code beginnend met 17 - buitengebied OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde contractanten met een AGB-code beginnend met 17 - buitengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Tarieven 2013. Dordrecht. www.vitaliz.info

Tarieven 2013. Dordrecht. www.vitaliz.info Dordrecht www.vitaliz.info Binnen Vitaliz werken uitsluitend fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van de ouder wordende mens. In deze brochure leest u over de algemene

Nadere informatie

Declaratieovereenkomst

Declaratieovereenkomst Declaratieovereenkomst Declaratieovereenkomst Zorgverzekeraar - vrijgevestigd Fysiotherapeut - algemeen practicus ter zake van de administratieve afhandeling van geleverde fysiotherapeutische hulp. De

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren. REGELING Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op: de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg); de beleidsregel Dyslexiezorg, kenmerk BR/CU-5076; de regeling Declaratiebepalingen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 7167

BELEIDSREGEL BR/CU 7167 BELEIDSREGEL BR/CU 7167 Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet Kenmerk marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Declaratieovereenkomst 2017 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp ten behoeve van asielzoekers

Declaratieovereenkomst 2017 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp ten behoeve van asielzoekers Declaratieovereenkomst 2017 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp ten behoeve van asielzoekers De ondergetekenden A Menzis COA Administratie: Menzis COA Administratie B.V., Lawickse Allee 130, 6709

Nadere informatie