OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - binnengebied

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - binnengebied"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Deze overeenkomst heeft betrekking op paramedische zorg zoals deze is vastgelegd in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeringen die Zorg en Zekerheid voert en/of de zorg waar de verzekerde conform de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering aanspraak op heeft. Zorg verleend aan verzekerden met een Wlz-indicatie komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien de zorg een monodisciplinair karakter heeft en de zorg niet gericht is op de aandoening, beperking of handicap die de grondslag vormt voor de Wlz-indicatie. Artikel 2 Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. Chronische aandoening Een in, op de dag waarop de gedeclareerde prestatie is geleverd geldende, Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering aangegeven aandoening. b. Praktijkadres Het in deel I van deze overeenkomst vermelde adres, waar de praktijkruimte(n) van de paramedicus(-ci) zich bevindt dan wel bevinden. c. Paramedicus De fysiotherapeut (artikel 3 Wet BIG) en de zorgaanbieder die valt onder één van de paramedische beroepen welke bij Algemene Maatregel van Bestuur op grond van artikel 34 Wet BIG zijn geregeld. d. Verwijzer De behandelend arts (huisarts, jeugdarts of medisch specialist) of tandarts die een verwijzing voor behandeling door een paramedicus heeft afgegeven. Artikel 3 Verwijzing 1. De fysiotherapeut, oefentherapeut dan wel huidtherapeut verleent zorg betreffende een aandoening die voorkomt op Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering uitsluitend op basis van een schriftelijke en van een datum voorziene verwijzing afkomstig van een verwijzer als bedoeld in artikel 2 onder d. Een verwijzing heeft een geldigheidsduur van maximaal drie (3) jaar na de afgiftedatum, met uitzondering van lid De verwijzing is niet meer geldig indien meer dan zes (6) maanden zijn verstreken tussen de datum van afgifte van de verwijzing tot de dag waarop de eerste behandeling door de Paramedicus plaatsvindt. 3. De verwijzing dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: a. (digitale) handtekening, datum van afgifte van de verwijzing en naam van de arts; b. de naam, de geboortedatum, de woonplaats, het verzekeringsnummer en het burgerservicenummer (BSN) van de verzekerde; c. medische indicatie gesteld en ingevuld door de arts. 4. In aanvulling op de artikelen 6 en 7 van de Algemene Voorwaarden Zorginkoop Zorg en Zekerheid registreert de Zorgaanbieder in ieder geval per verzekerde op overzichtelijke wijze, voor zover passend binnen de wettelijke kaders, de naam en praktijkadresgegevens van de verwijzer en de medische indicatie van de verwijzing. Artikel 4 Fysiotherapie en oefentherapie 1. Fysiotherapie en oefentherapie omvat zorg zoals fysiotherapeuten en oefentherapeuten die plegen te bieden. 2. In afwijking van artikel 3 lid 2 van de Algemene Voorwaarden Zorginkoop Zorg en Zekerheid kan een fysiotherapeut die werkzaam is bij de Zorgaanbieder, met inachtneming van de voorwaarden zoals hieronder gesteld, groepsbehandeling verlenen

2 indien de groepsbehandeling voldoet aan de voorwaarden gesteld op de Bijlage Voorwaarden vergoeding groepszittingen van Zorg en Zekerheid. 3. Per dag kan per verzekerde één prestatie in rekening gebracht worden, tenzij er voor meerdere prestaties op één dag een medische noodzaak bestaat en deze verantwoord gespreid zijn. De fysiotherapeut of oefentherapeut vraagt hiervoor vóór de behandeling toestemming aan Zorg en Zekerheid. Dit geldt met uitzondering voor de prestaties screening en intake en onderzoek of intake en onderzoek na screening of intake en onderzoek na verwijzing in combinatie met één van de volgende prestatiebeschrijvingen: individuele zitting reguliere fysiotherapie, kinderfysiotherapie, manuele fysiotherapie, oedeemtherapie, bekkenfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, geriatriefysiotherapie, de lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen, individuele zitting reguliere oefentherapie en psychosomatische oefentherapie zoals beschreven in de meest recent geldende prestatiebeschrijving fysiotherapie en/ of oefentherapie. 4. De verbijzonderingen fysiotherapie, te weten manuele therapie, kinderfysiotherapie, oedeemtherapie, bekkenfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie en/of geriatrie fysiotherapie, kunnen aan de verzekerde verleend en bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden, indien de behandelend fysiotherapeut geregistreerd staat in het betreffende deelregister van het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie van het KNGF of een ander kwaliteitsregister dat door Zorg en Zekerheid is goedgekeurd en de fysiotherapeut staat ingeschreven bij dit Kwaliteitsregister als kwaliteitsgeregistreerd. De verbijzondering dient tevens vermeld te staan in Vektis bij de zorgaanbieder. 5. De verbijzonderingen kinderoefentherapie en/of psychosomatische oefentherapie kunnen aan de verzekerde verleend en bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden, indien de behandelend oefentherapeut geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister Paramedici of een ander kwaliteitsregister dat door Zorg en Zekerheid is goedgekeurd en de oefentherapeut staat ingeschreven bij dit Kwaliteitsregister als kwaliteitsgeregistreerd. De verbijzondering dient tevens vermeld te staan in Vektis bij de zorgaanbieder. 6. Voor de vergoeding van de hulp ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie dient vooraf toestemming bij Zorg en Zekerheid te zijn aangevraagd. Toewijzing op basis van code diverse D5 vindt plaats op basis van een gerichte aanvraag per patiënt bij de paramedisch adviseur van Zorg en Zekerheid. 7. Voor de vergoeding van fysiotherapie of oefentherapie, waarbij er geen sprake is van een chronische indicatie dient vanaf de 41 e behandeling een machtiging aangevraagd te worden. De fysiotherapeut of oefentherapeut doet hiervoor een gerichte aanvraag per patiënt bij de paramedisch adviseur van Zorg en Zekerheid. 8. De behandeling van Claudicatio Intermittens wordt alleen vergoed bij gecontracteerde fysiotherapeuten en/ of oefentherapeuten die aangesloten zijn bij ClaudicatioNet en als zodanig bij Zorg en Zekerheid bekend zijn. 9. De behandeling van de Ziekte van Parkinson en Parkinsonismen wordt in 2016, in het geval van een nieuwe indicatie, alleen vergoed bij gecontracteerde fysiotherapeuten en/ of oefentherapeuten die aangesloten zijn bij Parkinsonnet en als zodanig bij Zorg en Zekerheid bekend zijn. De fysio- of oefentherapeut die, in het geval van een in 2015 bestaande indicatie, patiënten behandelt met de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen en in (de loop van) 2016 niet is aangesloten bij ParkinsonNet kan de behandeling in 2016 voortzetten tot uiterlijk 31 december Voor zover er sprake zal zijn van een (nieuwe) overeenkomst fysiotherapie en/ of oefentherapie in 2017 zal laatstbedoelde behandeling niet meer aan laatstbedoelde fysiotherapeut en/ of oefentherapeut worden vergoed.

3 Artikel 5 Ergotherapie 1. Ergotherapie omvat zorg zoals ergotherapeuten die plegen te bieden, mits deze als doel heeft de zelfzorg en de zelfredzaamheid van de verzekerde te bevorderen en te herstellen. De zorg geboden door de ergotherapeut in het kader van de zorgverzekering is beperkt tot een maximum van tien (10) behandeluren per kalenderjaar. 2. De behandeling van de Ziekte van Parkinson en Parkinsonismen wordt in 2016, in het geval van een nieuwe indicatie, alleen vergoed bij gecontracteerde ergotherapeuten die aangesloten zijn bij Parkinsonnet en als zodanig bij Zorg en Zekerheid bekend zijn. De ergotherapeut die, in het geval van een in 2015 bestaande indicatie, patiënten behandelt met de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen en in (de loop van) 2016 niet is aangesloten bij ParkinsonNet kan de behandeling in 2016 voortzetten tot uiterlijk 31 december Voor zover er sprake zal zijn van een (nieuwe) overeenkomst ergotherapie in 2017 zal laatstbedoelde behandeling niet meer aan laatstbedoelde ergotherapeut worden vergoed. Artikel 6 Logopedie 1. Logopedie omvat zorg zoals logopedisten die plegen te bieden, mits de zorg een geneeskundig doel heeft en van de behandeling herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen kan worden verwacht. 2. In afwijking van artikel 3 lid 2 van de Algemene Voorwaarden Zorginkoop kan een logopedist die werkzaam is bij de Zorgaanbieder, met inachtneming van de voorwaarden zoals hieronder gesteld, groepsbehandeling verlenen. a. de groepsbehandeling wordt gegeven aan groepen met een groepsgrootte van twee (2), drie (3) of vier (4) personen of aan groepen met een groepsgrootte van minimaal vijf (5) en maximaal tien (10) personen per logopedist; b. een verzekerde die deelneemt aan een groepsbehandeling kan niet op basis van dezelfde indicatie gedurende dezelfde periode waarin de groepsbehandeling wordt verleend tevens individuele logopedie ondergaan. 3. Per dag kan per verzekerde één prestatie in rekening gebracht worden, tenzij er voor meerdere prestaties op één dag een medische noodzaak bestaat en deze verantwoord gespreid zijn. De logopedist vraagt hiervoor vóór de behandeling toestemming aan Zorg en Zekerheid. Dit geldt met uitzondering voor de prestaties screening en anamnese en onderzoek of anamnese en onderzoek na screening of anamnese en onderzoek na verwijzing in combinatie met één van de prestatiebeschrijvingen zoals beschreven in de meest recent geldende Prestatiebeschrijvingbeschikking van de NZa. 4. De verbijzonderingen logopedie kunnen aan de verzekerde verleend en bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden, indien de behandelend logopedist staat ingeschreven in het NVLF register of een ander kwaliteitsregister dat door Zorg en Zekerheid is goedgekeurd en staat ingeschreven bij dit kwaliteitsregister als kwaliteitsgeregistreerd. 5. De behandeling van de Ziekte van Parkinson en Parkinsonismen wordt in 2016, in het geval van een nieuwe indicatie, alleen vergoed bij gecontracteerde logopedisten die aangesloten zijn bij Parkinsonnet en als zodanig bij Zorg en Zekerheid bekend zijn. De logopedist die, in het geval van een in 2015 bestaande indicatie, patiënten behandelt met de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen en in (de loop van) 2016 niet is aangesloten bij ParkinsonNet kan de behandeling in 2016 voortzetten tot uiterlijk 31 december Voor zover er sprake zal zijn van een (nieuwe) overeenkomst logopedie in 2017 zal laatstbedoelde behandeling niet meer aan laatstbedoelde logopedist worden vergoed. Artikel 7 Diëtetiek 1. Diëtetiek omvat voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten en dieettherapie gericht op het opheffen, verminderen of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare ziekten of klachten zoals diëtisten die plegen te bieden tot een maximum van drie (3) behandeluren per kalenderjaar.

4 2. Diëtetiek voor de indicaties diabetes, COPD of CVRM kan onderdeel uitmaken van multidisciplinair gecoördineerde ketenzorg die wordt ingekocht bij een zorggroep en koopt Zorg en Zekerheid alleen in bij vrijgevestigde praktijken en thuiszorginstellingen met een AGB-code beginnend met 75. Indien de verzekerde al multidisciplinair gecoördineerde ketenzorg ontvangt, kan er daarnaast niet voor dezelfde indicatie of voor aan deze indicatie gerelateerde problematiek gebruik gemaakt worden van de bovengenoemde 3 behandeluren. 3. De behandeling van de Ziekte van Parkinson en Parkinsonismen wordt in 2016, in het geval van een nieuwe indicatie, alleen vergoed bij gecontracteerde diëtisten die aangesloten zijn bij Parkinsonnet en als zodanig bij Zorg en Zekerheid bekend zijn. De diëtist die, in het geval van een in 2015 bestaande indicatie, patiënten behandelt met de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen en in (de loop van) 2016 niet is aangesloten bij ParkinsonNet kan de behandeling in 2016 voortzetten tot uiterlijk 31 december Voor zover er sprake zal zijn van een (nieuwe) overeenkomst diëtetiek in 2017 zal laatstbedoelde behandeling niet meer aan laatstbedoelde diëtist worden vergoed. Artikel 8 Huidtherapie 1. Zorg en Zekerheid vergoedt behandelingen oedeemtherapie voor aandoeningen van het lymfatisch- en veneuze stelsel die een oedeemtherapeutische interventie behoeven. Dit betreft de aandoeningen die gecodeerd worden onder pathologiecode 46 van het diagnosecoderingssysteem paramedische hulp (DCSPH). a. In aanvulling op artikel 5 lid 3 van de Algemene Voorwaarden Zorginkoop wordt overeengekomen dat de huidtherapeut die werkzaam is bij de Zorgaanbieder, werkt volgens de productomschrijving oedeemtherapie van de NVH in afwachting van de richtlijn lymfeoedeem van de NVH; b. De zorg is gericht op herstel van functiestoringen in het lymfatische en/of veneuze stelsel en omvat de volgende behandelingsmogelijkheden: manuele lymfedrainage, compressietherapie, ambulante compressietherapie, gerichte oefentherapie en voorlichting. 2. Zorg en Zekerheid vergoedt behandelingen littekentherapie ter behandeling van littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma. Dit betreft de aandoeningen die gecodeerd worden onder pathologiecode 95 van het diagnosecoderingssysteem paramedische hulp (DCSPH). Uitgesloten zijn littekens die het gevolg zijn van een cosmetische ingreep. Artikel 9 Paramedische zorg op school 1. Het geven van fysiotherapie, oefentherapie en/of ergotherapie op school is toegestaan indien wordt voldaan aan de richtlijnen die vastgelegd zijn in het vigerende landelijke protocol van de desbetreffende beroepsvereniging. Deze dient te voldoen aan de Randvoorwaarden van het protocol paramedie in de onderwijssetting. Voor de behandeling op school is een verwijzing van de (huis)arts noodzakelijk. Alleen individuele behandeling op school komt voor vergoeding in aanmerking. 2. Zorg en Zekerheid vergoedt geen logopedie verleend op school (regulier en speciaal basisonderwijs). 3. Als uitzondering op artikel 9 lid 2 in aanvulling op de bepalingen in deze overeenkomst, is het verlenen van logopedische zorg in een praktijkruimte welke is gevestigd binnen de muren van een school of gevestigd op de grond welke toebehoort aan de school alleen toegestaan wanneer wordt voldaan aan onderstaande eisen: a. de praktijk heeft een eigen entree en is herkenbaar als logopedie praktijk; b. de praktijk is toegankelijk voor alle verzekerden van Zorg en Zekerheid; c. met het oog op de continuïteit van zorg hanteert de praktijk eigen openingstijden: de praktijk is ook open buiten schooltijden en in de schoolvakanties; d. de praktijk verleent alleen zorg aan kinderen waaraan een hulpvraag van de ouders/verzorgers ten grondslag ligt; e. er is een verwijzing van de behandeld arts (huisarts of medisch specialist) aanwezig;

5 f. per verzekerde is bij minimaal 50% van de behandelingen één van de ouders/verzorgers aanwezig; g. de prestaties uitbehandeling of instellingstoeslag mogen niet gedeclareerd worden; h. preventie, screening en advisering aan bij het onderwijs betrokken personen komen niet voor vergoeding in aanmerking; i. er is een marktconforme huurovereenkomst aanwezig met de eigenaar van de ruimte; j. de zorgaanbieder meldt de vestiging binnen de muren of op grond van de school bij Zorg en Zekerheid; k. het adres van de praktijkruimte welke is gevestigd binnen de muren van een school of gevestigd op de grond welke toebehoort aan de school is zichtbaar in Vektis. 4. Behandeling in de schoolsetting is slechts dan incidenteel toegestaan wanneer dit niet in strijd is met de leerplichtwet en het behandeldoel alleen bereikt kan worden door de verzekerde in de schoolsetting te behandelen. Artikel 10 Waarborgen kwaliteit en de verplichtingen van de Zorgaanbieder 1. De Paramedicus, met uitzondering van de fysiotherapeut, die werkzaam is in een praktijk van de Zorgaanbieder voldoet aan de eisen voor inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici of een ander kwaliteitsregister dat door Zorg en Zekerheid is goedgekeurd en staat ingeschreven bij dit Kwaliteitsregister als kwaliteitsgeregistreerd. De fysiotherapeut die werkzaam is in een praktijk van de Zorgaanbieder voldoet aan de eisen voor inschrijving in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) of een ander kwaliteitsregister dat door Zorg en Zekerheid is goedgekeurd en staat geregistreerd in het CKR als kwaliteitsgeregistreerd. 2. De Paramedicus werkzaam bij de Zorgaanbieder op wie de Directe Toegankelijkheid zoals bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit van toepassing is, voldoet aan de volgende voorwaarden: a. de Paramedicus heeft een door de beroepsvereniging erkende cursus Directe Toegankelijkheid gevolgd; b. deelname aan deze cursus is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, dan wel het CKR; c. indien sprake is van de behandeling van een chronische aandoening zoals omschreven in artikel 2 onder a, dient hier een verwijzing als bedoeld in artikel 3 aan ten grondslag te liggen en kan de prestatie screening niet gedeclareerd worden. 3. De Paramedicus kan een patiënt alleen dan in behandeling nemen wanneer hier een verwijzing aan ten grondslag ligt dan wel wanneer er een screening in het kader van Directe Toegankelijkheid heeft plaatsgevonden. 4. In aanvulling op artikel 5 lid 5 van de Algemene Voorwaarden Zorginkoop dient de praktijkruimte te voldoen aan de richtlijn inrichtingseisen die de specifieke beroepsvereniging van de Zorgaanbieder heeft opgesteld. 5. De Zorgaanbieder ziet erop toe dat de paramedische zorg door een in de praktijk van de zorgaanbieder werkzame Paramedicus persoonlijk wordt uitgevoerd met uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel In aanvuling op artikel 3 van de Algemene Voorwaarden Zorginkoop Zorg en Zekerheid dient de zorgaanbieder rekening te houden met de levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond en godsdienstige gezindheid van de verzekerden.

6 Artikel 11 Honorering 1. Zorg en Zekerheid en de Zorgaanbieder komen onderling overeen welke prestaties worden ingekocht respectievelijk welke prestaties worden geleverd. 2. Zorg en Zekerheid verstrekt aan de Zorgaanbieder voor het verrichten van de paramedische zorg een vergoeding conform de overzichten in de bijlagen. 3. Voorwaarden zoals opgenomen in deze overeenkomst gaan voor op voorwaarden opgenomen in de vigerende prestatiebeschrijvingbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit voor zover deze laatste geen dwingend karakter hebben. 4. Zorg en Zekerheid hanteert voor fysiotherapeutische zorg verleend door de Zorgaanbieder een differentiatie in vier (4) tariefgroepen. In de bijlage Tariefdifferentiatie fysiotherapie staan de criteria per tariefgroep vermeld. De Zorgaanbieder voldoet aan de criteria van de tariefgroep zoals vermeld op Deel I van deze overeenkomst. Indien blijkt dat de Zorgaanbieder niet (meer) voldoet aan de door Zorg en Zekerheid opgestelde criteria, behoudt Zorg en Zekerheid zich het recht voor de Zorgaanbieder in een lagere tariefgroep te plaatsen. Indien de Zorgaanbieder het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop deze overeenkomst betrekking heeft, een overeenkomst wenst te sluiten met Zorg en Zekerheid waarbij de Zorgaanbieder in een andere tariefgroep geplaatst wil worden, kan de Zorgaanbieder hiertoe een verzoek indienen bij Zorg en Zekerheid. Dit verzoek dient gemotiveerd te zijn en vóór 1 augustus van het kalenderjaar waarop deze overeenkomst betrekking heeft bij Zorg en Zekerheid te zijn ingediend. 5. Zorg en Zekerheid hanteert voor logopedische zorg verleend door de Zorgaanbieder op vrijwillige basis de Kwaliteitstoets Logopedie. Hiermee differentieert Zorg en Zekerheid in twee (2) tariefgroepen; - Standaard - KwaliteitZorg De Zorgaanbieder voldoet aan de criteria van de tariefgroep zoals vermeld op deel I van deze overeenkomst. De Zorgaanbieder komt in aanmerking voor het tarief KwaliteitZorg indien de Kwaliteitstoets Logopedie met een positieve uitslag is behaald. Deze positieve uitslag welke is vastgelegd op het certificaat Kwaliteitstoets Logopedie wordt door Zorg en Zekerheid overgenomen. Het certificaat dient bij voorkeur meegestuurd te worden met het ondertekende Deel I van deze overeenkomst. Indien het certificaat na wordt toegestuurd aan Zorg en Zekerheid via gaat het tarief KwaliteitZorg met ingang van de maand volgend op de datum van de uitslag gedurende 2016 in. Zorg en Zekerheid vergoedt de kosten van de Kwaliteitstoets Logopedie niet. Mocht het certificaat niet meer van toepassing zijn op uw praktijk, dan dient u dit te melden via U komt dan in aanmerking voor het standaardtarief. Artikel 12 Declaratie en administratie 1. De Zorgaanbieder declareert de aan de verzekerde verleende behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen op grond van de polisvoorwaarden van de zorgverzekeringen die Zorg en Zekerheid voert en/of van de aanvullende verzekeringen rechtstreeks (in natura) bij Zorg en Zekerheid conform de tarieven vermeld in de desbetreffende bijlage. 2. Bij Zorg en Zekerheid noch bij de verzekerde mag een vergoeding voor verzekerde zorg in rekening worden gebracht die de overeengekomen tarieven overschrijdt. Indien de Zorgaanbieder een hogere vergoeding bij de verzekerde in rekening brengt, is de Zorgaanbieder op eerste verzoek van Zorg en Zekerheid gehouden het teveel in rekening gebrachte bedrag aan de verzekerde terug te betalen. 3. De vergoeding voor handelingen verricht tijdens de zitting, zoals shockwave en dry needling, zijn onderdeel van de reguliere behandeling en mogen niet apart in rekening worden gebracht bij de verzekerde. De kosten van tijdens de behandeling verstrekte materialen, zoals verbandmiddelen en tape, zijn onderdeel van de behandeling en mogen niet apart worden doorberekend aan de verzekerde. Uitzondering hierop zijn

7 compressiemiddelen gebruikt voor de behandeling van lymfeoedeem mits deze vallen binnen de aanspraak hulpmiddelenzorg van de Zorgverzekeringswet. 4. In afwijking van artikel 10 lid d van de Algemene Voorwaarden Zorginkoop komen partijen overeen dat declaraties die binnenkomen meer dan twaalf (12) maanden na de maand waarop zij betrekking hebben, niet meer voor betaling in aanmerking komen, tenzij de Zorgaanbieder kan aantonen dat er sprake is van overmacht. 5. Indien Zorg en Zekerheid onverhoopt niet in staat blijkt een ingediende declaratie die voldoet aan de indieningtermijn omschreven in lid 4 tijdig conform artikel 11 lid 4 Algemene Voorwaarden Zorginkoop betaalbaar te stellen dan zal Zorg en Zekerheid een 100% voorschot aan de Zorgaanbieder verstrekken. 6. Indien en voor zover komt vast te staan dat Zorg en Zekerheid ten onrechte een voorschot als bedoeld in lid 5 heeft verstrekt, zal de Zorgaanbieder vanaf het moment dat hij daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld dit voorschot aan Zorg en Zekerheid voldoen. 7. In aanvulling op artikel 6 lid 2 van de Algemene Voorwaarden Zorginkoop geldt dat, indien Vecozo recht op zorg bevestigt, maar bij declaratie blijkt dat de patiënt ten gevolge van onvoorziene omstandigheden niet meer verzekerd is, de vergoeding zich beperkt tot de geleverde zorg in de maand waar het niet-verzekerd zijn is ontstaan en de daarop volgende maand, tenzij Zorg en Zekerheid de Zorgaanbieder eerder van dit nietverzekerd zijn schriftelijk of digitaal via Vecozo op de hoogte heeft gebracht. In dit laatste geval komen alleen de prestaties voor vergoeding in aanmerking die betrekking hebben op de periode tot de melding van Zorg en Zekerheid. Zorg en Zekerheid informeert de Zorgaanbieder hierover via de afrekenspecificatie. De hier bedoelde vergoeding wordt niet verleend bij wijziging van Zorgverzekeraar op 1 januari van het nieuwe kalender. 8. De Zorgaanbieder dient de declaraties op chronologische volgorde in: eerst worden de eerste twintig (20) behandelingen die niet tot de te verzekeren prestaties horen (zoals omschreven in artikel 2.6 van het Besluit Zorgverzekering) voor een bij de patiënt vastgestelde chronische aandoening gedeclareerd. Daarna vindt de declaratie van de eenentwintigste (21 e ) en volgende behandelingen plaats. 9. Zorg en Zekerheid neemt het debiteurenrisico over van de fysiotherapeut, oefentherapeut dan wel huidtherapeut werkzaam bij de Zorgaanbieder, in het geval van de eerste twintig (20) behandelingen die niet tot de te verzekeren prestaties horen (zoals omschreven in artikel 2.6 van het Besluit Zorgverzekering) voor een bij de patiënt vastgestelde chronische aandoening. Indien de verzekerde geen aanvullende verzekering heeft, neemt Zorg en Zekerheid het debiteurenrisico niet over. De eerste twintig (20) behandelingen kunnen in dat geval aan de verzekerde gefactureerd worden. De Zorgaanbieder dient een kopie van de nota van deze eerste twintig (20) behandelingen naar Zorg en Zekerheid te en via De fysiotherapeut, oefentherapeut dan wel huidtherapeut informeert elke verzekerde die hij behandelt voor aanvang van deze eerste twintig (20) behandelingen over het bestaan van het debiteurenrisico en de mogelijke kosten die aan de verzekerde gefactureerd worden. Zorg en Zekerheid neemt het debiteurenrisico niet over wanneer sprake blijkt te zijn van een onrechtmatige declaratie. 10. Zorg en Zekerheid neemt het debiteurenrisico van de fysiotherapeut werkzaam bij de Zorgaanbieder over in geval van het overschrijden van de dekking fysiotherapie van de aanvullende verzekering. Dit geldt voor de behandeling van chronische en van niet chronische aandoeningen. Indien de verzekerde geen aanvullende verzekering heeft, neemt Zorg en Zekerheid het debiteurenrisico niet over. De behandelingen kunnen in dat geval aan de verzekerde gefactureerd worden. De fysiotherapeut informeert elke verzekerde die hij behandelt over het bestaan van het debiteurenrisico en de mogelijke kosten die aan de verzekerde gefactureerd worden. Deze informatie wordt verstrekt uiterlijk ten tijde van het verlenen van de laatste behandeling die binnen de dekking van de aanvullende verzekering valt. Zorg en Zekerheid neemt het debiteurenrisico niet over

8 wanneer sprake blijkt te zijn van een onrechtmatige declaratie of een declaratie die niet voor vergoeding in aanmerking komt; 11. Zorg en Zekerheid neemt het debiteurenrisico van de Zorgaanbieder over voor het verplicht eigen risico van de verzekerde. 12. In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 4 van de Algemene Voorwaarden Zorginkoop gaat Zorg en Zekerheid over tot een betaalbaarstelling van de nota van de Zorgaanbieder binnen een termijn van 21 dagen na ontvangst van de nota. 13. Met inachtneming van de uitzonderingen beschreven in de vigerende prestatiebeschrijvingbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), kan per dag per patiënt één prestatie gedeclareerd worden. 14. De Zorgaanbieder hanteert voor de declaraties Prestatiecodelijst Indien de Zorgaanbieder zorg verleent die het gevolg is van een ongeval, dient de Zorgaanbieder dit aan te geven bij de declaratie. 16. De diëtist levert bij de declaratie de diagnosecode en code einde behandeling aan. Artikel 13 Praktijkadres en behandeling 1. De overeenkomst heeft betrekking op de praktijkuitoefening vanuit het in deze overeenkomst genoemde praktijkadres en de hieraan gekoppelde nevenvestigingen, zoals deze geregistreerd staan in de Landelijke database die beheerd wordt door Vektis. 2. De praktijk en de hieraan gekoppelde nevenvestigingen dienen te voldoen aan de inrichtingseisen van de beroepsvereniging. 3. De Zorgaanbieder verleent de zorg aan de verzekerde op de woon- of verblijfplaats van de verzekerde indien er een medische noodzaak bestaat voor uitbehandeling, gesteld door de behandelend (huis)arts. 4. Als de zorgaanbieder de patiënt in een inrichting behandelt kan de inrichtingstoeslag worden gedeclareerd wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in de prestatiebeschrijving voor fysiotherapie door de NZa. Deze toeslag kan per adres, per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht, tenzij aan de voorwaarden in de Prestatiebeschrijvingsbeschikking van de NZa wordt voldaan voor verschillende prestaties op één dag. Artikel 14 Studenten Paramedische zorg In aanvulling op artikel 13 van de Algemene Voorwaarden Zorginkoop Zorg en Zekerheid mag de Paramedicus die werkzaam is bij de Zorgaanbieder ten hoogste één student tegelijk begeleiden. De behandeling van verzekerden door de stagiair vindt plaats met instemming van de verzekerde. Artikel 15 Governance De Zorgaanbieder dient het bestuur, het toezicht en de verantwoording vorm te geven conform de Zorgbrede Governancecode 2010 van de Brancheorganisaties Zorgorganisatie (BoZ). Kleine zorgorganisaties, zijnde zorgorganisaties met minder dan 10 zorggerelateerde personeelsleden en een zorgomzet van minder dan euro zijn hiervoor vrijgesteld, maar worden wel geacht om waar mogelijk steeds in de geest van deze code te handelen. Artikel 16 Informeren verzekerden bij einde overeenkomst Bij het beëindigen van de overeenkomst, is de Zorgaanbieder verplicht om Zorg en Zekerheid verzekerden adequaat te informeren over de consequenties behorend bij het niet hebben van een overeenkomst met Zorg en Zekerheid. Tevens is de Zorgaanbieder op verzoek van de verzekerde verplicht het dossier over te dragen aan een andere praktijk.

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde contractanten met een AGB-code beginnend met 17 - binnengebied

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde contractanten met een AGB-code beginnend met 17 - binnengebied OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde contractanten met een AGB-code beginnend met 17 - binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Op alle zorg zoals beschreven in deze overeenkomst zijn te allen tijde de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018

ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018 ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code 7085)

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg

ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018

ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018 ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code 7085)

Nadere informatie

: ZinZ Juridisch Advies Betreft : opmerkingen t.b.v. matrix overeenkomst Zorg en Zekerheid 2017 Datum : 24 oktober 2016

: ZinZ Juridisch Advies Betreft : opmerkingen t.b.v. matrix overeenkomst Zorg en Zekerheid 2017 Datum : 24 oktober 2016 MEMO Aan : NVLF Van : ZinZ Juridisch Advies Betreft : opmerkingen t.b.v. matrix overeenkomst Zorg en Zekerheid 2017 Datum : 24 oktober 2016 Toelichting De overeenkomst die Zorg en Zekerheid voor 2017 aan

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2018 Start

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2018 Start De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Zowel elk

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst eerstelijns

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling Hierna gezamenlijk te noemen

Nadere informatie

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel Partijen A. DE ZORGVERZEKERAAR De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren: - Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (inclusief ProLife) (3311); - OZF Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2015

Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2016

Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie

Overeenkomst Fysiotherapie Overeenkomst Fysiotherapie Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen:

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek 2018-2019 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie 2018-2019 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Komen overeen dat de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door deze overeenkomst, bestaande uit:

Komen overeen dat de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door deze overeenkomst, bestaande uit: De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Verder

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Paramedische zorg Samengesteld op 14 juli 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Paramedische zorg Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Minimumeisen... 2 2.1.1 Generieke minimumeisen

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Menzis N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2018

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2018 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt

Nadere informatie

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Contractbeheer 030 68 69 177 AGB-code: Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2018

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2018 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Oefentherapie Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats>

Zorgovereenkomst Oefentherapie Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> Zorgovereenkomst Oefentherapie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2014

Overeenkomst Logopedie 2014 Overeenkomst Logopedie 2014 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017

Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017 Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V.

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Contractbeheer 030 68 69 177 M\MW\1308094 19 september 2013 Zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen [Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer AGB-code: Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017

Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017 Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MCA-Fysio2015

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Polisvormen: Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. -Online Verzorgd Polis. -Vrije Keus Polis. Dit is

Nadere informatie

PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU-7132-01 van 15 juli 2015

PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU-7132-01 van 15 juli 2015 PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7132-01 van 15 juli 2015 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

Komen overeen dat de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door deze overeenkomst, bestaande uit:

Komen overeen dat de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door deze overeenkomst, bestaande uit: Zorgovereenkomst Paramedische zorg 2018 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2018 Verbetertraject

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2018 Verbetertraject De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Zowel elk

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ B.V., statutair gevestigd te Utrecht aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ)

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) 1 Partijen: ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ statutair gevestigd

Nadere informatie

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing.

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing. PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7094-01 van 30 juni 2014 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ)

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) 1 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ statutair gevestigd

Nadere informatie

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer:

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014

Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014 Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt Fysiotherapie, Oefentherapie, Logopedie, Ergotherapie en Dieetadvisering Wij houden de informatie over uw zorgverzekering graag

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Bijlage 2 Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. Dit is een naturapolis voor heel Nederland. -Online Verzorgd Polis. Dit is een

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU van 15 juli 2015

PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU van 15 juli 2015 PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7133-01 van 15 juli 2015 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals oefentherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

FBTO Zorgverzekering. Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck 1 januari 2014

FBTO Zorgverzekering. Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck 1 januari 2014 Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck Ongecontracteerd 2000 Reguliere zitting cesar 27,75 200 Reguliere zitting cesar aan huis 35,25 2002 Reguliere zitting cesar in inrichting/instelling 35,25 2003

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7132-03 5 april 2016 5 april 2016 6 april 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 34 directie Regulering De

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2013

Paramedische Zorg 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Paramedische Zorg 2013 www.youcare.nu info@aevitae.com Inhoud Paramedische Zorg 2013 2 Wat er geregeld en vergoed

Nadere informatie

Overeenkomst 2013 (regiomodel) Eno Praktijk voor Fysiotherapie. Uw bewaarexemplaar

Overeenkomst 2013 (regiomodel) Eno Praktijk voor Fysiotherapie. Uw bewaarexemplaar vereenkomst 2013 (regiomodel) Eno Praktijk voor Fysiotherapie Uw bewaarexemplaar Uw bewaarexemplaar «PRAKTIJKNAAM» «PRAKTIJKADRES» «PC» «PLAATS» «PRN» vereenkomst Eno Praktijk voor Fysiotherapie 2013 (regio)

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities

Nadere informatie

Overeenkomst Diëtetiek

Overeenkomst Diëtetiek Overeenkomst Diëtetiek 2018-2020 Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis N.V. Anderzorg N.V. Menzis Zorgverzekeraar N.V. En De Zorgaanbieder: Naam Praktijk - in geval de Zorgaanbieder in het Handelsregister

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014

Paramedische Zorg 2014 Postbus 2868 6401 DJ Heerlen T 0900-369 77 77 www.selectengo.nl info@selectengo.nl Paramedische Zorg 2014 Inhoud Paramedische Zorg 2014 2 Wat er geregeld en vergoed wordt 2 Fysiotherapie en Oefentherapie

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2017 Verbetertraject

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2017 Verbetertraject Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2017 Verbetertraject De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie

Handleiding declareren fysiotherapie Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde fysiotherapeuten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 7160

BELEIDSREGEL BR/CU 7160 BELEIDSREGEL BR/CU 7160 Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet Kenmerk marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7132-02 1 januari 2016 16 december 2015 16 december 2015 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 33 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Consument Een zorgvrager, patiënt, een potentiële patiënt of degene die namens een patiënt informeert.

Consument Een zorgvrager, patiënt, een potentiële patiënt of degene die namens een patiënt informeert. REGELING Regeling paramedische zorg Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

BIJLAGE Fysiotherapie 2017

BIJLAGE Fysiotherapie 2017 BIJLAGE Fysiotherapie 2017 1. Algemeen 1.1 Verwijzing 1. Een verwijzing kent geen maximale geldigheidsduur. De behandeling dient te allen tijde aan te sluiten bij de in de verwijzing genoemde diagnose.

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Versie Juli Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module 1 PRESTATIECODES TBV BASIS PLUS MODULE Onderstaande prestatiecodes zijn door ons tijdens de update aan de software toegevoegd. Betreffende prestatiecodes

Nadere informatie

Tarieven Paramedische Zorg naturapolis

Tarieven Paramedische Zorg naturapolis Tarieven Paramedische Zorg naturapolis Tarieven Fysiotherapie (1000-1971) Tarieven Oefentherapie (2000-3803) Tarieven Logopedie (4000-4307) Tarieven Ergotherapie (5000-5002) Tarieven Dieetadvisering (6000-6302)

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Specifiek controleplan Paramedie 2015

Specifiek controleplan Paramedie 2015 Specifiek controleplan Paramedie 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 23-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Paramedie 2015 01-04-2015,

Nadere informatie

Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie

Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie 1 Uitgangspunten beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke logopedische zorg vergoedt. In dit kader hanteren partijen

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE KwaliteitZorg

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE KwaliteitZorg ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2018 - KwaliteitZorg Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC NV VGZ Cares NV Univé Zorg

Nadere informatie

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014 Vraag Is er sprake van een chronische aandoening die voorkomt op de lijst van chronische ziekten 2015 zoals deze door het Ministerie van VWS is opgesteld? Uw fysiotherapeut kan u aangeven of dit in 2015

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17106

BELEIDSREGEL BR/REG-17106 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017

Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017 Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde fysiotherapeuten bij

Nadere informatie

Wat er geregeld en vergoed wordt

Wat er geregeld en vergoed wordt Wat er geregeld en vergoed wordt Voor meer informatie kijk op www.prolife.nl/polisvoorwaarden 2 Productlijnen aanvullende verzekeringen Voor de aanvullende verzekeringen zijn er 2 verschillende productlijnen.

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel CV-5800-4.0.1.-3 geldt, wordt gewijzigd van "tot 1 januari 2007" in "tot 1 juni 2006".

e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel CV-5800-4.0.1.-3 geldt, wordt gewijzigd van tot 1 januari 2007 in tot 1 juni 2006. Beleidsregels fysiotherapeuten 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1 onder B nummer 7 (fysiotherapeuten) en in artikel 1 onder A

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/REG-17605-01 1 januari 2017 22 juni 2016 24 juni 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 1 directie Regulering

Nadere informatie

Contractering. fysiotherapie 2013

Contractering. fysiotherapie 2013 Contractering fysiotherapie 2013 Inzet contractering 2012 ONDERWERPEN OVK eerder Info vzvzn 1850/1860 1 zitting DTF beperking gecontracteerd Spiegel- informatie Debiteurenrisico Afspraken beheersaudit

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015. AGB-code: Geachte heer, mevrouw,

Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015. AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2015 aan voor de aan Multizorg

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2018 KwaliteitZorg 3*

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2018 KwaliteitZorg 3* ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2018 KwaliteitZorg 3* Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op fysiotherapeutische zorg als omschreven bij of krachtens Zorgverzekeringswet (Zvw).

Deze beleidsregel is van toepassing op fysiotherapeutische zorg als omschreven bij of krachtens Zorgverzekeringswet (Zvw). BELEIDSREGEL BR/CU 7025 Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17104

BELEIDSREGEL BR/REG-17104 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet Kenmerk marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17150

BELEIDSREGEL BR/REG-17150 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7133-02 1 januari 2016 16 december 2015 16 december 2015 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 14 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7152

BELEIDSREGEL BR/CU-7152 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Gelet op het bepaalde in artikel 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende beleidsregel vastgesteld.

Nadere informatie

Wat vindt u in het zorginkoopbeleid Paramedische zorg 2017?

Wat vindt u in het zorginkoopbeleid Paramedische zorg 2017? 1 Wat vindt u in het zorginkoopbeleid Paramedische zorg 2017? Voorwoord... 3 1 Zorginkoopbeleid... 4 1.1 Kwaliteitsbeleid... 4 1.1.1 Diëtetiek... 4 1.1.2 Ergotherapie, huidtherapie en oefentherapie...

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017 ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ B.V., statutair gevestigd te Utrecht aldaar kantoorhoudende te (3584

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN Voor alle bij de Univé-VGZ-IZA-Trias aangesloten verzekerden met een Basisverzekering al dan niet met een Aanvullende Verzekering.

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde oefentherapeuten

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie 2013 ZH308

Handleiding declareren fysiotherapie 2013 ZH308 Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie 2013 ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/REG-17607-01 1 januari 2017 22 juni 2016 24 juni 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 35 directie Regulering

Nadere informatie

d. Anamnese en onderzoek na verwijzing 81,06 Tijdens de anamnese en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener bij een nieuwe

d. Anamnese en onderzoek na verwijzing 81,06 Tijdens de anamnese en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener bij een nieuwe TARIEVENLIJST LOGOPEDIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7134-01 van 15 juli 2015 DE MAXIMUMTARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE PARAMEDISCHE ZORG LEVEREN ZOALS LOGOPEDISTEN DIE BIEDEN IN REKENING KUNNEN

Nadere informatie

geldend vanaf 1 januari 2011

geldend vanaf 1 januari 2011 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2011 geldend vanaf 1 januari 2011 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie