Veelgestelde vragen Voetzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen Voetzorg"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen Voetzorg

2 Overeenkomst podotherapeuten Wat zijn de voorwaarden voor een praktijk podotherapie om in aanmerking te komen voor een overeenkomst met Zorg en Zekerheid? - Op alle podotherapeuten werkzaam in de praktijk is artikel 34 van de Wet BIG van toepassing. - Alle podotherapeuten werkzaam in de praktijk staan ingeschreven als kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) zijn podotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door de NVVP gestelde kwaliteitseisen). - Het praktijkadres en de hieraan gekoppelde nevenvestigingen voldoen aan de vigerende inrichtingseisen van de beroepsvereniging en staan geregistreerd in Vektis (voor informatie over de vigerende inrichtingseisen podotherapie opgesteld door de NVVP kunt u terecht bij uw beroepsvereniging). - Alle podotherapeuten werkzaam in de praktijk dienen hun declaraties in via VeCoZo volgens de meest recente versie van het rapport Externe Integratie opgesteld door Vektis. - Het praktijkadres is niet gevestigd op een woonadres. - Op dit praktijkadres is geen andere podotherapeut gevestigd die een overeenkomst heeft met Zorg en Zekerheid. - Voor meer informatie over de voorwaarden verwijzen wij u naar Regiovisie en Inkoopmodel Paramedie 2015, te vinden op - De praktijk podotherapie heeft minimaal één vestiging binnen het kernwerkgebied van Zorg en Zekerheid (of aan de rand hiervan). Hoe vraag ik als (in het huidige kalenderjaar) niet-gecontracteerde podotherapeut een overeenkomst aan bij Zorg en Zekerheid? Niet-gecontracteerde podotherapeuten komen in aanmerking voor een overeenkomst mits zij voldoen aan de voorwaarden (zie bovenstaande). Voor het aanvragen van een overeenkomst kunt u een sturen naar nl Vermeld hierin uw naam, uw persoonlijke AGB-code, de AGB-code van de praktijk en het IBAN waarnaar de betalingen overgemaakt kunnen worden. Na ontvangst van uw nemen we uw aanvraag in behandeling en zullen u hierover informeren door middel van een . Zorg en Zekerheid behoudt zich het recht voor om de aanvraag af te wijzen indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden. In principe sluiten wij geen overeenkomsten op een praktijkadres waar wij al een overeenkomst mee hebben. In het kader van transparantie en service aan onze verzekerden gaan we er vanuit dat meerdere therapeuten op één praktijkadres samenwerken in dezelfde praktijk. Hoe vraag ik als (in het huidige kalenderjaar) gecontracteerde podotherapeut een overeenkomst aan voor het volgende kalenderjaar? Gecontracteerde zorgaanbieders komen in aanmerking voor een overeenkomst in het volgende kalenderjaar mits zij voldoen aan de voorwaarden (zie bovenstaande). Medio september verstuurt Zorg en Zekerheid de overeenkomst voor het volgende kalenderjaar zodat we uiterlijk op 15 november aan verzekerden inzichtelijk kunnen maken welke zorgaanbieders in het volgende kalenderjaar een overeenkomst hebben. Tot wanneer kan ik als niet-gecontracteerde zorgaanbieder een overeenkomst aanvragen? U kunt het hele jaar door een aanvraag doen voor een overeenkomst. Per wanneer gaat de overeenkomst in en wat is de looptijd van de overeenkomst? Indien de overeenkomst u is aangeboden voor het huidige kalenderjaar gaat deze in op de 1e dag van de maand waarin wij de getekende overeenkomst van u retour hebben ontvangen. De overeenkomst eindigt op 31 december van het huidige kalenderjaar. Voorbeeld: Zorg en Zekerheid ontvangt uw getekende overeenkomst op 15 februari Uw overeenkomst gaat in per 1 februari Declaraties over januari 2015 komen niet voor rechtstreekse vergoeding in aanmerking. In januari 2015 was u immers op onze website niet zichtbaar als gecontracteerd. Mocht u de behandeling gestart zijn zonder gecontracteerd te zijn, dan kunt u de kosten in rekening brengen bij de verzekerde. Echter, voor niet-gecontracteerde zorg hanteert Zorg en Zekerheid een maximum restitutietarief conform de polisvoorwaarden. 2

3 Indien de overeenkomst u is aangeboden voor het volgend kalenderjaar gaat deze in op 1 januari van het volgende kalenderjaar wanneer wij de getekend overeenkomst uiterlijk 31 december van het huidige kalenderjaar van u retour hebben ontvangen. De overeenkomst eindigt op 31 december van het volgende kalenderjaar. Welke controles voert Zorg en Zekerheid uit op de overeenkomsten? Zorg en Zekerheid spant zich in door het continu uitvoeren van controles op de declaraties paramedie. We controleren of de gecontracteerde zorgaanbieders aan de voorwaarden voldoen, maar ook of zij de vigerende wet- en regelgeving naleven. Als blijkt dat de contractant niet aan de voorwaarden voldoet, hij fraudeert of dat de patiëntveiligheid in het geding komt, dan beëindigen wij de overeenkomst. Ook hebben wij dan het recht de onterecht uitbetaalde declaraties terug te vorderen. Wat zijn de consequenties van het niet tekenen van de overeenkomst? Indien de praktijk besluit om geen overeenkomst te tekenen, dan kan de verzekerde maximaal het restitutietarief vergoed krijgen, conform de polisvoorwaarden. Waarom sluit Zorg en Zekerheid alleen contracten met podotherapeuten voor de voetzorg geleverd vanuit de Zorgverzekeringswet? Zorg en Zekerheid contracteert voor 2015 (regionale) podotherapeuten voor voetzorg bij diabetici ten laste van de basisverzekering. Wij zien hier een belangrijke rol voor de podotherapeuten weggelegd, zoals ook in de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2014 is benoemd. De podotherapeut is in onze ogen de casemanager in het onderzoeken en behandelen van de diabetische voet. Door het contracteren van de podotherapeuten kunnen wij de kwaliteit van deze zorg aan onze verzekerden garanderen, gezien de NVAO geaccrediteerde opleiding en kwaliteitsbewaking. Bij de zorg voor onze verzekerden zien wij een grote meerwaarde in de integrale benadering in de vorm van ketenzorg door multidisciplinair samenwerkende zorgverleners. Mogen podotherapeuten en pedicures alleen samenwerken als ze dichtbij elkaar gevestigd zijn? De samenwerkingsovereenkomst tussen een podotherapeut en een pedicure kan worden afgesloten wanneer partijen verder van elkaar zijn verwijderd. Hier zijn geen begrenzingen aan, zolang dit binnen Nederland gebeurt. Op de Zorgzoeker van Zorg en Zekerheid zijn binnenkort de gecontracteerde podotherapeuten zichtbaar. Ook kunnen wij u informeren over de podotherapeuten met wie wij een contract hebben. Welke praktijken heeft Zorg en Zekerheid een overeenkomst aangeboden voor 2015? Voor 2015 hebben we de regionale podotherapie praktijken een overeenkomst aangeboden. We hebben gekeken naar praktijken die een vestiging in ons kernwerkgebied (of aan de rand hiervan) hebben. Nevenvestigingen vallen automatisch onder de overeenkomst, als zij ook onder dezelfde AGB-code vallen. Moeten nevenvestigingen apart vermeld worden op de overeenkomst? De overeenkomst wordt afgesloten op de AGB-code van de praktijk en dient getekend te worden door de praktijkeigenaar. Nevenvestigingen vallen automatisch onder de overeenkomst, als zij ook onder dezelfde AGB-code vallen. Het is niet nodig de nevenlocaties apart op de overeenkomst te vermelden. De overeenkomst is juridisch niet geldig als u er op schrijft. Met welke zorgverlener wordt binnen de keten het contract gesloten voor het leveren van voetzorg aan mensen met zorgprofiel 2, 3 en 4? Binnen de keten sluiten wij contracten met de ketenmanager (veelal de huisarts). 3

4 Vergoedingen voetzorg Wat zijn de vergoedingen voetzorg in 2015? Vanaf 2015 wordt vanuit de basisverzekering zorgprofiel 2, 3 en 4 vergoed en het jaarlijks onderzoek bij zorgprofiel 1. Vanuit de aanvullende verzekering is er een vergoeding mogelijk voor zorgprofiel 0 en 1. Is een verwijzing noodzakelijk? Voor het vaststellen van de Simm s classificatie en het bijbehorende zorgprofiel is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Voor de te leveren voetzorg is niet de Simm s classificatie, maar het Zorgprofiel bepalend. Wie is verantwoordelijk voor het vaststellen van het zorgprofiel? De podotherapeut is verantwoordelijk voor het vaststellen van het zorgprofiel, veelal in samenwerking met de (medisch) pedicure. Ook de huisarts of specialist kan het zorgprofiel vaststellen. Hoe kunnen de behandelingen geleverd door pedicures worden vergoed? Zorg en Zekerheid contracteert voor 2015 (regionale) podotherapeuten voor voetzorg bij diabetici ten laste van de basisverzekering. Dit betreft het jaarlijks gericht voetonderzoek bij zorgprofiel 1 en voetzorg vallende onder zorgprofiel 2, 3 en 4. De podotherapeut fungeert hierbij als hoofdaannemer van het gehele zorgprofiel en is de declarerende zorgaanbieder. Indien delen van het zorgprofiel door de hoofdaannemer worden uitbesteed aan onderaannemers (pedicures), dan geldt voor de onderlinge dienstverlening tussen hoofd- en onderaannemer een vrij tarief. Wij sluiten hiervoor geen rechtstreekse overeenkomsten met pedicures. Verzekerden krijgen een behandeling uit de Zorgverzekeringswet alleen vergoed als er een samenwerkingsovereenkomst is tussen de podotherapeut en de pedicure. De Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten heeft samen met ProVoet een raamsamenwerkingsovereenkomst opgesteld, die de podotherapeut kan gebruiken voor het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met pedicures. Uitzondering: Pedicures, die alleen diabetici behandelen met zorgprofiel 0 of 1 hoeven geen samenwerkingsverband aan te gaan met een podotherapeut. Het jaarlijks voetonderzoek mag gedeclareerd mag worden door de pedicure. Dit dient elektronisch te gebeuren. Kan Zorg en Zekerheid iets doen als de pedicure de door de podotherapeut aangeboden tarieven te laag vindt? Nee, dit is iets tussen de pedicure en de podotherapeut. Voor deze onderlinge dienstverlening tussen hoofd- en onderaannemer geldt een vrij tarief. 4

5 Declaraties voetzorg Hoe dien ik als gecontracteerde praktijk declaraties in? U kunt declareren vanaf het moment dat wij de getekende overeenkomst van u retour hebben ontvangen. De declaraties kunnen worden ingediend via VECOZO volgens de meest recente versie van het rapport Externe Integratie, opgesteld door Vektis, volgens de declaratiestandaard PM304, prestatiecodelijst 012. Voor informatie over het Vektis Rapport, alle bijbehorende codelijsten en de invulinstructie van PM304 verwijzen wij u naar Ook op de website van de NVVP staat veel informatie over het elektronisch declareren. Kan ik als niet gecontracteerde podotherapeut werkzaam buiten het werkgebied van Zorg en Zekerheid mijn declaraties rechtstreeks indienen? Wanneer u in een plaats buiten ons werkgebied een verzekerde van Zorg en Zekerheid treft kunt u de factuur gewoon indienen via elektronisch declareren en zal deze ook betaald worden. Kan ik mijn declaraties apart indienen van de zorgaanbieders in de praktijk? Het IBAN van de gecontracteerde praktijk wordt door ons bij het praktijk AGB nummer vastgelegd. Bij voorkeur dient elke gecontracteerde praktijk maandelijks 1 gezamenlijke declaratie in waarbij de praktijk de declarant is. Er wordt uitbetaald op het hierbij vastgelegde IBAN nummer. Kan een declaratie ook ten laste worden gelegd van de aanvullende verzekering wanneer er aanspraak op zorg is vanuit de basisverzekering? Indien er aanspraak is op zorg vanuit de basisverzekering gaat de declaratie ten laste van de basisverzekering en niet ten laste van de aanvullende verzekering. Gaat zorg waarvoor aanspraak is vanuit de basisverzekering ten laste van het eigen risico van de verzekerde? Nee, omdat voetzorg geneeskundige zorg is zoals huisartsen die plegen te bieden. Dit is zorg waarop artikel 2.17 Besluit zorgverzekering, lid 1 van toepassing is. Op basis van lid 1 sub b van dit artikel valt voetzorg aan diabetespatiënten onder huisartsenzorg en daarmee buiten het verplicht eigen risico. Kunnen pedicures elektronisch declareren zonder overeenkomst? Omdat elektronisch declareren inmiddels tot de mogelijkheden behoort, hebben veel pedicures hier in de loop van 2014 gebruik van gemaakt. In een zogenaamde betaalovereenkomst werden een aantal werkafspraken vastgelegd om het betaalverkeer soepel te laten verlopen. Net als vorig jaar blijft het mogelijk om elektronisch te declareren. Vanaf 1 januari 2015 kan dit zonder werkafspraak, u kunt er daarbij vanuit gaan dat Zorg en Zekerheid de declaratiebestanden onder de volgende condities uitbetaalt: - binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie; - op het door ons bekende International Bank Account Number (IBAN); - conform de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekeringen en de basisverzekering (rekening houdend met het eigen risico). 5

6 Vanaf 2015 geldt er een vergoeding voor zorgprofiel 0 en 1 voor patiënten met DM en voor Reumatoïde Artritis voor patiënten met Reuma vanuit verschillende aanvullende verzekeringen, mits u ingeschreven staat bij het KRP met de aantekening Diabetische Voet of Reumatische Voet of als medische pedicure, zie de volgende tabel: Vergoeding aanvullende verzekering 2015 (zorgprofiel 0 en 1) AV Basis AV Gemak AV Sure AV Standaard AV GeZZin Compact AV Top AV GeZZin AV Plus AV Totaal AV Prima AV Master AV Cum Laude AV Cum Laude Citco AV Gemeente Standaard 100% tot maximaal 150,- per kalenderjaar AV Gemeente Top 100% tot maximaal 250,- per kalenderjaar (Gewijzigd t.o.v. 2014) Voor het elektronisch declareren geldt dat gedeclareerd dient te worden via prestatie codelijst 054 (Overige Sectoren): Prestatiecodes: Omschrijving: Reumatoïde Artritis (Vergoeding aanvullende verzekering) Aangevraagd Jaarlijks gericht voetonderzoek (Vergoeding basisverzekering) Aangevraagd Zorgprofiel 0 (Vergoeding aanvullende verzekering) Aangevraagd Zorgprofiel 1 (Vergoeding aanvullende verzekering) De pedicure stelt de verzekerden op de hoogte van het feit dat hij het te vergoeden deel van de zorgkosten rechtstreeks zal declareren bij Zorg en Zekerheid. Kunnen podotherapeuten elektronisch declareren voor zorg uit de aanvullende verzekering? Als aanvulling op de afspraken uit de overeenkomst met Zorg en Zekerheid zien wij graag dat de podotherapeuten ook elektronisch declareren voor de zorgprofielen 0 en 1 bij voetzorg diabetici. Deze kosten worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering (conform de polisvoorwaarden van de verzekerde). Voor het declareren van kosten vanuit een aanvullende verzekering worden geen overeenkomsten afgesloten. Zorg en Zekerheid betaalt de declaratiebestanden onder de volgende condities: - binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie; - op het door ons bekende International Bank Account Number (IBAN); - conform de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekeringen en de basisverzekering (rekening houdend met het Eigen Risico). 6

7 Voor 2015 geldt er een vergoeding voor consulten en behandelingen podotherapie vanuit verschillende aanvullende verzekeringen, zie de volgende tabel: Vergoeding aanvullende verzekering 2015 (podotherapie) AV Basis AV Gemak AV Sure AV Standaard AV GeZZin Compact AV Top AV GeZZin AV Plus AV Totaal AV Prima AV Master AV Cum Laude AV Cum Laude Citco AV Gemeente Standaard AV Gemeente Top 100% tot maximaal 50,- per kalenderjaar 100% tot maximaal 50,- per kalenderjaar 100% tot maximaal 125,- per kalenderjaar 100% tot maximaal 125,- per kalenderjaar 100% tot maximaal 50,- per kalenderjaar 100% tot maximaal 250,- per kalenderjaar Voor 2015 geldt er een vergoeding voor steunzolen (hieronder valt ook orthesen en reparaties aan deze hulpmiddelen) vanuit verschillende aanvullende verzekeringen, zie de volgende tabel: Vergoeding aanvullende verzekering 2015 (steunzolen) AV Basis AV Gemak AV Sure AV Standaard AV GeZZin Compact AV Top AV GeZZin AV Plus AV Totaal AV Prima AV Master AV Cum Laude AV Cum Laude Citco AV Gemeente Standaard AV Gemeente Top 50% tot maximaal 35,- per kalenderjaar 50% tot maximaal 35,- per kalenderjaar 100% tot maximaal 35,- per kalenderjaar 7

8 Voor 2015 geldt er een vergoeding voor voetzorg vallend onder zorgprofiel 0 en 1 bij de diabetische voet vanuit verschillende aanvullende verzekeringen, zie onderstaande tabel: Vergoeding aanvullende verzekering 2015 (zorgprofiel 0 en 1) AV Basis AV Gemak AV Sure AV Standaard AV GeZZin Compact AV Top AV GeZZin AV Plus AV Totaal AV Prima AV Master AV Cum Laude AV Cum Laude Citco AV Gemeente Standaard 100% tot maximaal 150,- per kalenderjaar AV Gemeente Top 100% tot maximaal 250,- per kalenderjaar (Gewijzigd t.o.v. 2014) Voor het elektronisch declareren geldt het volgende: 1. Er dient gedeclareerd te worden via prestatie codelijst 012 (PM standaarden) Prestatiecodes: Omschrijving: 9100 Onderzoek/consult podotherapie 9101 Podotherapeutische zolen 9102 Orthesen bij podotherapeut 9103 Reparatie / correctie podotherapeutisch zool 9104 Instrumentele (wond) behandeling 9105 Voetzorg vallend onder Zorgprofiel Voetzorg vallend onder Zorgprofiel 1 2. De zorgverlener stelt de verzekerden op de hoogte van het feit dat hij het te vergoede deel van de zorgkosten rechtstreeks zal declareren bij Zorg en Zekerheid. Kan Zorg en Zekerheid iets doen als de pedicure vindt dat de podotherapeut niet snel genoeg uitbetaald? Nee, dit is iets tussen de pedicure en de podotherapeut. Over de betaaltermijnen kunnen afspraken gemaakt worden in de samenwerkingsovereenkomst. Ik ben pedicure en word door het ziekenhuis gevraagd om de voeten van patiënten te behandelen. Kan ik deze kosten gewoon declareren? Nee, dat kan niet. Voetzorg in het ziekenhuis betreft tweedelijnszorg. Deze kosten worden betaald via een DOT code. Indien het noodzakelijk is dat er een pedicure bij betrokken wordt, dan moeten deze kosten ook gefinancierd worden vanuit de DOT. 8

9 Wijzigingen in de praktijk van de podotherapeut Wat moet ik doen wanneer ik een dependance/nevenvestiging open of er andere wijzigingen zijn m.b.t. mijn praktijkadres? Indien er wijzigingen zijn wat betreft het praktijkadres, maar het eenzelfde AGB-code betreft (zoals het openen van een nieuwe vestiging onder eenzelfde AGB-praktijkcode) registreert u dit in Vektis. Indien er wijzigingen zijn wat betreft het praktijkadres, maar er een andere AGB-praktijkcode mee gepaard gaat (zoals het openen van een nieuwe vestiging onder een andere AGB-praktijkcode), registreert u dit in Vektis. Aangezien Zorg en Zekerheid overeenkomsten afsluit op praktijkniveau (gekoppeld aan de AGB-praktijkcode) dient u een nieuwe overeenkomst aan te vragen bij Zorg en Zekerheid voor de nieuwe AGB-praktijkcode. Wat moet ik doen wanneer een nieuwe zorgaanbieder in dienst komt bij de praktijk of er een zorgaanbieder stopt? Indien er wijzigingen zijn betreft de gegevens van zorgaanbieders binnen de praktijk registreert u dit in Vektis

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus buiten ketenzorg

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus buiten ketenzorg Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus buiten ketenzorg Wij sluiten overeenkomsten met podotherapeuten die als hoofdaannemers de Voetzorg voor diabetes mellitus patiënten buiten de ketenzorg gaan organiseren.

Nadere informatie

Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: Verder aangeduid als: de Zorgverzekeraar VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018 Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En in geval de Zorgaanbieder in het Handelsregister van de KvK als maatschap 1 is ingeschreven,

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Op alle zorg zoals beschreven in deze overeenkomst zijn te allen tijde de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Deelprestatie pedicure OIM Orthopedie

Deelprestatie pedicure OIM Orthopedie Deelprestatie pedicure OIM Orthopedie 2 Inhoudsopgave Deelprestatie Omschrijving deelprestatie pedicure... 3 Algemene verantwoording overeenkomst gehele voetzorg... 3 Omschrijving deelprestatie pedicure

Nadere informatie

FAQ pedicures. 1. Algemeen:

FAQ pedicures. 1. Algemeen: FAQ pedicures 1. Algemeen: a. Wat is diabetesketenzorg? Het woord zegt het eigenlijk al, een keten van zorg rondom een patiënt met diabetes. In dit geval specifiek patiënten met Diabetes Mellitus type

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Deel II Algemeen Deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> <bankrekeningnummer>

Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> <bankrekeningnummer> De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Verder

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst 2016

Samenwerkingsovereenkomst 2016 Samenwerkingsovereenkomst 2016 Podotherapie Sneek en Pedicure. Gecontracteerde medisch Pedicure/ Pedicure DM, hierna aangeduid met Pedicure Podotherapie Sneek, hierna aangeduid met Podotherapeut. Deze

Nadere informatie

Afspraken Levering Voetzorg 2015

Afspraken Levering Voetzorg 2015 Afspraken Levering Voetzorg 2015 Samenwerkingsovereenkomst podotherapeut en pedicure inzake preventieve voetzorg voor diabetes mellitus patiënten Ondertekening Naam podotherapiepraktijk Adres: Postcode:

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Indicatie Classificatie Zorgprofiel. Jaarlijks gericht voetonderzoek en voetverzorgingsadviezen 1/2/3/4. Overige indicaties Ziekenhuiszorg

Indicatie Classificatie Zorgprofiel. Jaarlijks gericht voetonderzoek en voetverzorgingsadviezen 1/2/3/4. Overige indicaties Ziekenhuiszorg Voor de behandeling van diverse voetklachten is pedicure zeer geschikt. Ook kan pedicure worden toegepast voor het onderhouden en mooi houden van de voeten. Denk hierbij aan het het knippen en lakken van

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

FAQs voetzorg. Frequently Asked Questions ten aanzien van voetzorg binnen de eerstelijns ketenzorg DM2 Regio Maastricht-Heuvelland

FAQs voetzorg. Frequently Asked Questions ten aanzien van voetzorg binnen de eerstelijns ketenzorg DM2 Regio Maastricht-Heuvelland FAQs voetzorg Frequently Asked Questions ten aanzien van voetzorg binnen de eerstelijns ketenzorg DM2 Regio Maastricht-Heuvelland 1. Welke patiënten ontvangen vanaf 1 januari 2015 voetzorg binnen de ketenzorg

Nadere informatie

Regiovisie en inkoopmodel mondzorg 2016 September 2015

Regiovisie en inkoopmodel mondzorg 2016 September 2015 Regiovisie en inkoopmodel mondzorg 2016 September 2015 Regiovisie mondzorg 2016 Door een wijziging in het beleid voor de vergoeding aan de vrijgevestigde mondhygiënisten zijn de inkoopvoorwaarden 2016

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Paramedische zorg Samengesteld op 14 juli 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Paramedische zorg Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Minimumeisen... 2 2.1.1 Generieke minimumeisen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst 2015 tussen Podopedie (praktijk voor podotherapie) en zelfstandige Pedicure

Samenwerkingsovereenkomst 2015 tussen Podopedie (praktijk voor podotherapie) en zelfstandige Pedicure Samenwerkingsovereenkomst 2015 tussen Podopedie (praktijk voor podotherapie) en zelfstandige Pedicure Gecontracteerde zelfstandig Pedicure hierna aangeduid met Pedicure Podopedie hierna aangeduid met Podotherapeut

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Vergoeding zorgverzekeraars Podotherapie 2017 Aan de hieronder vermelde bedragen kunt u geen rechten ontlenen.

Vergoeding zorgverzekeraars Podotherapie 2017 Aan de hieronder vermelde bedragen kunt u geen rechten ontlenen. Vergoeding zorgverzekeraars Podotherapie 2017 Aan de hieronder vermelde bedragen kunt u geen rechten ontlenen. Aevitae VGZ Basis Pakket Max. 75,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst podotherapeut en pedicure inzake preventieve voetzorg 2016 voor patiënten met diabetes mellitus

Samenwerkingsovereenkomst podotherapeut en pedicure inzake preventieve voetzorg 2016 voor patiënten met diabetes mellitus 1 Samenwerkingsovereenkomst podotherapeut en pedicure inzake preventieve voetzorg 2016 voor patiënten met diabetes mellitus Persoonsgegevens en Ondertekening gegevens Podotherapiepraktijk Podotherapiepraktijk:

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Regiovisie en inkoopmodel mondzorg 2015

Regiovisie en inkoopmodel mondzorg 2015 Regiovisie en inkoopmodel mondzorg 2015 Regiovisie mondzorg 2015 Het account Mondzorg zet zich ervoor in om in het kerngebied van Zorg en Zekerheid gepaste tandheelkundige zorg in te kopen. Voor de contractering

Nadere informatie

Vergoeding zorgverzekeraars Podotherapie 2015

Vergoeding zorgverzekeraars Podotherapie 2015 Vergoeding zorgverzekeraars Podotherapie 2015 (aan de hieronder vermelde bedragen, kunt u geen rechten ontlenen). Avitea VGZ Plus Pakket Supervip Pakket Top Pakket Vip Pakket BAM Pakket 125,- per jaar,

Nadere informatie

Wijziging Voetzorg binnen de diabetes keten in 2015

Wijziging Voetzorg binnen de diabetes keten in 2015 Wijziging Voetzorg binnen de diabetes keten in 2015 Zoals u weet, vinden er per 1 januari 2015 wijzigingen plaats in de voetzorg voor diabetici. Dit komt doordat het Zorginstituut Nederland (voorheen College

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Podotherapie 2014

Vergoedingenoverzicht Podotherapie 2014 1 van 10 17-12-2013 8:41 Inloggen Over de NVvP Contact Patiënt Professional Vergoedingenoverzicht Podotherapie 2014 Het overzicht vergoedingen 2014 is bijna compleet. We wachten nog op de informatie van

Nadere informatie

door podotherapeut, podoloog, pedicure DM en zolen samen. AV-Top Maximaal 100,00

door podotherapeut, podoloog, pedicure DM en zolen samen. AV-Top Maximaal 100,00 Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2010 VERZEKERAAR Vergoeding Aegon voorwaarden Pedicure bij DV of RV Av extra Av compleet Maximaal 100,- pppj Av optimaal Maximaal 200,- pppj Av top 100%

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen zorgverzekeringen 2013 (AV) - Podoloog - Registerpodoloog - Podoposturaal therapeut -

Overzicht vergoedingen zorgverzekeringen 2013 (AV) - Podoloog - Registerpodoloog - Podoposturaal therapeut - - - - - Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen Voorwaarden Aanvullende voorwaarden Aevitae Aevitae Plus voetbehandeling/podotherapie: max. 125,00 per persoon per kalenderjaar incl. vervaardigde podotherapeutische

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen zorgverzekeringen 2013 (AV) - Podoloog - Registerpodoloog - Podoposturaal therapeut -

Overzicht vergoedingen zorgverzekeringen 2013 (AV) - Podoloog - Registerpodoloog - Podoposturaal therapeut - - - - - Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen Voorwaarden Aanvullende voorwaarden Aevitae Aevitae Plus voetbehandeling/podotherapie: max. 125,00 per persoon per kalenderjaar incl. vervaardigde podotherapeutische

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2014

Overeenkomst Logopedie 2014 Overeenkomst Logopedie 2014 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Overige Geneeskundige Zorg

Overige Geneeskundige Zorg TARIEFBESCHIKKING Overige Geneeskundige Zorg Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/REG-17622-01 1 januari 2017 21 juni 2016 23 juni 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 4 directie

Nadere informatie

Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010

Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010 Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010 verzekeraar polis vergoeding Aegon voorwaarden Pedicure bij Diabetische Voet of reumatische Voet Av extra Av compleet Av optimaal Maximaal 100,- p.p.p.j.

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2013

Overzicht Ketenzorg 2013 Overzicht Ketenzorg 2013 Agis / Take Care Now Ketenzorg voor Diabetes Mellitus type 2 voor verzekerden vanaf 18 jaar. Een zorgprogramma voor diabetes type 2 door een team van zorgverleners, waarbij de

Nadere informatie

Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009

Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009 Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009 VERZEKERAAR Vergoeding Agis Zorgverzekering Voorwaarden Gekwalificeerde pedicure in het bezit van de aantekening diab.voet / reuma voet, die aangesloten

Nadere informatie

Bijlage 3. Handleiding declareren Podotherapie PM 304

Bijlage 3. Handleiding declareren Podotherapie PM 304 Bijlage 3 Handleiding declareren Podotherapie PM 304 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde podotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PODOTHERAPEUT EN ZELFSTANDIGE PEDICURE Inzake 3D Voetcentrum Nederland locaties Eindhoven.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PODOTHERAPEUT EN ZELFSTANDIGE PEDICURE Inzake 3D Voetcentrum Nederland locaties Eindhoven. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PODOTHERAPEUT EN ZELFSTANDIGE PEDICURE Inzake 3D Voetcentrum Nederland locaties Eindhoven. ONDERTEKENING Naam : 3D Voetcentrum Nederland (Sport) Podotherapie (hoofdvestiging)

Nadere informatie

Max. 500,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde steunzolen. Indien niet

Max. 500,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde steunzolen. Indien niet Vergoedingen 2015 1 Inhoudsopgave Aevitae VGZ 3 Agis 3 Anderzorg 3 Avéro Achmea 4 Azivo 4 AZVZ 4 CZ 5 CZdirect 5 De Amersfoortse 6 De Friesland 6 De Goudse 6 Delta Lloyd 7 Ditzo 7 DSW 8 Energiek 8 FBTO

Nadere informatie

Declareren via VECOZO voor podotherapie (Aanv.verz.) v3. Hoofdstuk 1 Codelijsten en verrichtingcodes t.b.v. aanvullende verzekering

Declareren via VECOZO voor podotherapie (Aanv.verz.) v3. Hoofdstuk 1 Codelijsten en verrichtingcodes t.b.v. aanvullende verzekering Hoofdstuk 1 Codelijsten en verrichtingcodes t.b.v. aanvullende verzekering Vanaf 1 januari 2015 moeten podotherapeuten elektronisch declareren voor de Basis verzekering. Vanaf die datum is het nog niet

Nadere informatie

NDF diabetes standaard

NDF diabetes standaard Deze presentatie behandelt.. DM voetzorg Samen sterker!! Een korte terugblik waar we vandaan komen Waar staan we nu En..waargaan we naar toe NDF diabetes standaard Pakketscan Diabetes CVZ 2008 Pakket a

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Voetzorg bij diabetes

Voetzorg bij diabetes Voetzorg bij diabetes Voetzorg 2015 Internist hoofdbehandelaar Wat is er anders in 2015? Mieke Pero 24-02-2015 Agenda Welkom De diabetische voet College Voor Zorgverzekeringen (CVZ, tegenwoordig ZIN) Zorgmodule

Nadere informatie

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 11 POH- S module 2016-2018 Per 2016 zijn we gestart met een driejarig beleid. Met dit driejarig beleid, bieden we duidelijkheid

Nadere informatie

Nedasco A tot Z Natura Selectief 2016

Nedasco A tot Z Natura Selectief 2016 Nedasco A tot Z Natura Selectief 2016 Met de A tot Z Natura Selectief kiest u voor goede zorg én een lage premie. Daarnaast stimuleert u vernieuwingen in de zorg, waardoor uw premie lager is. Het kan zijn

Nadere informatie

Bijlage 7 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 7 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 7 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 7 Resultaatbeloning Menzis indicatoren Menzis vindt praktijkaccreditatie een belangrijk instrument om de kwaliteit

Nadere informatie

Let op! Met betrekking tot levering podotherapeutisch steunzolen: leverancier moet lid zijn van NVvP

Let op! Met betrekking tot levering podotherapeutisch steunzolen: leverancier moet lid zijn van NVvP Vergoedingen 2016 Inhoudsopgave Aevitae VGZ... 2 AGIS (Zilveren Kruis)... 2 Anderzorg... 2 Avéro Achmea... 3 Azivo... 3 AZVZ... 3 CZ... 4 CZdirect... 5 De Friesland Zorgverzekeraar... 5 De Goudse... 6

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING Overige geneeskundige zorg Nummer Datum ingang Datum verzending TB/REG-18626-01 1 januari 2018 5 september 2017 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 5 1 januari 2019 directie

Nadere informatie

Overige Geneeskundige Zorg

Overige Geneeskundige Zorg TARIEFBESCHIKKING Overige Geneeskundige Zorg Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7091-01 1 januari 2015 31 juli 2014 1 augustus 2014 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 2 Directie

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Menzis N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 POH-GGZ Menzis zet het inkoopbeleid POH-GGZ van de afgelopen jaren voort. Zo willen we gezamenlijk de beweging voortzetten

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018

ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018 ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code 7085)

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren Huidtherapie 2015 PM 304. Vrijgevestigd

Bijlage 2 Handleiding declareren Huidtherapie 2015 PM 304. Vrijgevestigd Bijlage 2 Handleiding declareren Huidtherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde huidtherapeuten

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling

Nadere informatie

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer:

Nadere informatie

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel Hulpmiddelen en de zorgverzekering Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel 2015 Hulpmiddelen en de zorgverzekering Als cliënt van OIM Orthopedie kom je in aanraking met de zorgverzekeringswet.

Nadere informatie

Vergoedingen en voorwaarden 2011

Vergoedingen en voorwaarden 2011 Vergoedingen en voorwaarden 2011 Datum: december 2010 Versie: 1.0, definitief Auteur: Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4 1. PODOTHERAPIE IN DE BASIS- OF

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2016

Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

VvAA zorgverzekering 2016. Wijzigingen per 1 januari 2016

VvAA zorgverzekering 2016. Wijzigingen per 1 januari 2016 VvAA zorgverzekering 2016 Wijzigingen per 1 januari 2016 Uw VvAA zorgverzekering Basis Uw VvAA zorgverzekering Student De dekking van uw VvAA zorgverzekering Basis verandert in 2016, maar er verdwijnen

Nadere informatie

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee

Nadere informatie

Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009

Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009 VERZEKERAAR VERGOEDING Agis Zorgverzekering Gekwalificeerde pedicure in het bezit van de aantekening diab.voet / reuma voet, die aangesloten is bij en voldoet aan de kwaliteitseisen van de brancheorganisatie

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie

Handleiding declareren fysiotherapie Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde fysiotherapeuten

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017

Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017 Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V.

Nadere informatie

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer.

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer. Bijlage 12 POH-S module 2016-2018 Vorig jaar is het nieuwe bekostigingssysteem voor huisartsen ingevoerd. Menzis heeft toen aangegeven meer tijd nodig te hebben om de huidige POH-S financiering beter aan

Nadere informatie

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 Organisatie & Infrastructuur De organisatie en infrastructuur (O&I) van samenwerkingsverbanden worden bekostigd

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

Voor het vinden van een gecontracteerde zorgaanbieder kunt u gebruik maken van vergelijk en kies.

Voor het vinden van een gecontracteerde zorgaanbieder kunt u gebruik maken van vergelijk en kies. VGZ Goede Keuze Met VGZ Goede Keuze kiest u voor goede zorg en een lage premie. Daarnaast stimuleert u vernieuwingen in de zorg, waardoor uw premie lager is. Het kans zijn dat u voor bepaalde zorg verder

Nadere informatie

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u? 00 Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u? 1 Het is soms onduidelijk welke zorgkosten wel of niet vergoed worden door zorgverzekeraars. Dit hangt af van de afspraken die u met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.

Nadere informatie

Naast het verplicht eigen risico van 385 per jaar kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan extra korting op uw premie.

Naast het verplicht eigen risico van 385 per jaar kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan extra korting op uw premie. Productinformatie Avero Achmea 2016 Keuze Zorg Plan Met deze restitutiepolis van Avéro Achmea bent u vrij in de keuze van uw zorgverlener. De kosten die uw zorgverleners in rekening brengen, zullen wij

Nadere informatie

Medisch Pedicure (MP) In KRP geregistreerd sinds: november 2008 KRP-nummer: 780. Voetzorg Kwaliteitsbewust handelen Professionaliteit

Medisch Pedicure (MP) In KRP geregistreerd sinds: november 2008 KRP-nummer: 780. Voetzorg Kwaliteitsbewust handelen Professionaliteit Praktijkprofiel Pedicurepraktijk Joke Bijlsma-Vos Stelmakerij 45 9932 GK Nederland 0596-626766 contact@pedicurejokebijlsma.nl Medisch Pedicure (MP) In KRP geregistreerd sinds: november 2008 KRP-nummer:

Nadere informatie

Declaratieprotocol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017

Declaratieprotocol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017 Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geboortezorg 2018

Inkoopbeleid Geboortezorg 2018 Inkoopbeleid Geboortezorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op als

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg Inhoudsopgave 1 Informeer vóór behandeling...

Nadere informatie

Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Provoet T.a.v. mevrouw L.A. Lemmens en de heer C.A.M. van de Groes Kerkewijk 69 3901 EC VEENENDAAL Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg < Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg Sector Huisartsenzorg, Versterking eerste lijn en Ketenzorg - 1 juli 2015 Inleiding & inhoud In het Inkoopbeleid 2016 Multidisciplinaire zorg hebben wij u

Nadere informatie

Overeenkomst Diëtetiek

Overeenkomst Diëtetiek Overeenkomst Diëtetiek 2018-2020 Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis N.V. Anderzorg N.V. Menzis Zorgverzekeraar N.V. En De Zorgaanbieder: Naam Praktijk - in geval de Zorgaanbieder in het Handelsregister

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2017Paramedische Zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2017Paramedische Zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2017Paramedische Zorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid Paramedische Zorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlenin 6

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren manuele lymfedrainage en littekenmassage 2013

Bijlage 1 Handleiding declareren manuele lymfedrainage en littekenmassage 2013 Bijlage 1 Handleiding declareren manuele lymfedrainage en littekenmassage 2013 PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren

Nadere informatie

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC Bijlage 1 Handleiding declareren logopedie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2015

Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities Artikel

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen

Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling Hierna gezamenlijk te noemen

Nadere informatie

Regiovisie en inkoopmodel paramedie 2016

Regiovisie en inkoopmodel paramedie 2016 Regiovisie en inkoopmodel paramedie 2016 2 Regiovisie paramedie 2015 Algemeen De verzekerde staat centraal binnen de kaders van de zorginkoop 2016. Zorg en Zekerheid vindt dat verzekerden, waar dat nodig

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie

Overeenkomst Fysiotherapie Overeenkomst Fysiotherapie Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen:

Nadere informatie

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 Ketenzorg DM2, VRM, COPD en Astma Programmatische multidisciplinaire zorg (ketenzorg) wordt ingekocht op basis van

Nadere informatie