Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen"

Transcriptie

1 Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen 2015 aan voor aan Multizorg VRZ B.V. deelnemende zorgverzekeraars. De aangeboden zorgovereenkomst, inclusief de bijlage met tarieven, geldt voor zowel de basisverzekering als voor de aanvullende verzekeringen van de zorgverzekeraars met bijbehorende labels welke zijn genoemd in Bijlage 1 van de overeenkomst. Beleid 2015 De aan Multizorg VRZ deelnemende verzekeraars vinden de keuzevrijheid van verzekerden een groot goed. Om dit te bereiken is het wenselijk om zorgovereenkomsten te sluiten met zoveel mogelijk aanbieders van eerstelijns paramedische zorg. Daarbij hanteren wij als basiseis dat de therapeuten kwaliteitsgeregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici of geregistreerd zijn in het Centraal Kwaliteitsregister (fysiotherapie). Wij zien dit als minimum norm voor de kwaliteit van zorg. In 2015 stellen wij geen aanvullende kwaliteitseisen. Wij juichen initiatieven van de diverse beroepsgroepen om kwaliteit inzichtelijk te maken toe. Uit het veld krijgen wij signalen over de toenemende administratieve druk. Wij vinden het wenselijk dat zoveel mogelijk van de beschikbare tijd besteed wordt aan zorg aan onze verzekerden, uw patiënten. Onnodige administratieve last willen wij daarom beperken. Bij het opstellen van de zorgovereenkomst hebben wij dit argument zwaar laten meewegen. Ons volledige inkoopbeleid en de speerpunten kunt u nalezen op onze website Tarief 2015 Landelijk heeft de zorg te maken met kortingen. Ook Multizorg VRZ moet hierin haar verantwoordelijkheid nemen. Multizorg VRZ hecht aan een sterke eerstelijn en ziet daarin een belangrijke rol voor de paramedische zorg. Daarom hebben wij ook dit jaar het tarief voor de meeste zittingen verhoogd. Het volledige overzicht van prestaties en tarieven vindt u in Bijlage 2. Zorgovereenkomst en algemene inkoopvoorwaarden In de zorgovereenkomst en algemene inkoopvoorwaarden worden de wederzijdse rechten en plichten benoemd voor het inkoopjaar Een zo optimaal mogelijk proces voor zowel zorgaanbieder als verzekeraar is hierbij het uitgangspunt.

2 Teneinde kwaliteit en efficiency te bevorderen, zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd op de zorgovereenkomst en algemene inkoopvoorwaarden ten opzichte van Zo zijn op een aantal onderdelen artikelen voor alle zorgdossiers geüniformeerd. Belangrijke andere wijzigingen hebben onder andere betrekking op materiële controle. Gepast gebruik Zorgverzekeraars hebben de opdracht meegekregen om scherp toe te zien op gepast gebruik van de zorg. Gepast gebruik gaat over effectiviteit, noodzakelijkheid en doelmatigheid van de door uw medewerkers geboden behandeling. De zorgovereenkomst, inclusief de algemene inkoopvoorwaarden, is hierop aangepast. Declaraties Uw declaraties kunt u rechtstreeks (via VECOZO) indienen bij de eigen zorgverzekeraar van de verzekerde. In de bijlage bij deze brief hebben wij de contactpersonen voor declaraties bij de deelnemende zorgverzekeraars opgenomen voor het geval u vragen heeft over uw declaraties. Uw gegevens Wij vragen u om de gegevens over uw organisatie zoals vermeld in de zorgovereenkomst te controleren en waar nodig direct te wijzigen via het VECOZO-portaal of via Vektis. Uw reactie De aan Multizorg VRZ deelnemende verzekeraars dienen hun verzekerden vanaf 15 november 2014 te kunnen informeren over de gecontracteerde zorgaanbieders Daarom is het van belang dat u de zorgovereenkomst ondertekent en retourneert voor 1 oktober Vanaf die datum is ons contractaanbod niet langer geldig. Indien u geen zorgovereenkomst sluit met Multizorg VRZ, ontvangt de verzekerde alleen een vergoeding conform polisvoorwaarden. Daarnaast zal uw instelling door de deelnemende zorgverzekeraars niet als gecontracteerde zorgaanbieder worden vermeld. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Contractbeheer van Multizorg VRZ via nummer of via e- mail Met vriendelijke groet, Multizorg VRZ B.V. I.C. Castricum Directeur a.i. Bijlagen: - Overzicht contactpersonen per zorgverzekeraar - Algemene inkoopvoorwaarden - Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen, met bijlagen

3 De overeenkomst omvat de volgende eerstelijns paramedische zorg (aankruisen wat van toepassing is): Fysiotherapie Oefentherapie Cesar en Mensendieck Dieetadvisering Logopedie Ergotherapie Artikel 1 Inhoud van de overeenkomst 1. Op deze zorgovereenkomst zijn tevens de Algemene Inkoopvoorwaarden Multizorg VRZ van toepassing. Daar waar onduidelijkheden of tegenstrijdigheden zouden zijn tussen de algemene inkoopvoorwaarden en de zorgovereenkomst prevaleert de zorgovereenkomst boven de algemene inkoopvoorwaarden. De instelling verklaart een exemplaar van deze voorwaarden te hebben ontvangen en daarvan te hebben kennisgenomen. 2. De volgende bijlagen maken deel uit van deze zorgovereenkomst: Bijlage 1: Zorgverzekeraars 2015 Bijlage 2: Prestaties en tarieven 2015 Artikel 2 Zorg 1. De instelling verleent aan de verzekerden van de zorgverzekeraars de hierboven aangekruiste paramedische zorg zoals omschreven in artikel 2.6 van het Besluit zorgverzekering en de aanvullende verzekering, telkens voor zover het gaat om prestaties vermeld in bijlage De zorg wordt verleend door beroepsbeoefenaren die in loondienst werkzaam zijn bij de instelling. De beroepsbeoefenaren dienen te beschikken over een individuele AGB-code. 3. Dieetadvisering zoals omschreven in artikel 2.6 lid 7 van het Besluit zorgverzekering, maakt geen deel uit van deze zorgovereenkomst in de situatie waarin de dieetadvisering niet zelfstandig behoort te worden gedeclareerd, te weten wanneer de dieetadvisering deel uit maakt van ketenzorg in het kader van de beleidsregel Multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen van de Nederlandse Zorgautoriteit, waarbij een integraal tarief is overeengekomen voor de gehele ketenzorg. 4. Zorg verleend aan verzekerden met een AWBZ-indicatie komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien de paramedische zorg niet gericht is op de aandoening, beperking of handicap die de grondslag vormt voor de AWBZ-indicatie. Artikel 3 Verwijzing en directe toegang 1. De oefentherapeut en de fysiotherapeut kunnen de verzekerde zonder verwijzing behandelen. 2. Voor ergotherapie, logopedie en dieetadvisering kan de verzekerde zonder verwijzing behandeld worden indien de beroepsbeoefenaar hiervoor de door de betreffende beroepsvereniging vastgestelde opleiding heeft gevolgd en als zodanig geregistreerd staat in het door de beroepsvereniging aangewezen register. 3. Indien de instelling alleen bij een verwijzing paramedische zorg wil en/of mag verlenen, heeft de instelling de plicht ervoor te zorgen, dat de verzekerde hier vooraf kennis van kan nemen. Artikel 4 Kwaliteit 1. De fysiotherapeut staat geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), of dient aan te tonen dat hij/zij voldoet aan de eisen zoals gesteld in het CKR.

4 2. De oefentherapeut, logopedist, ergotherapeut en/of diëtist staat als kwaliteitsgeregistreerde ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, of dient aan te tonen dat hij/zij voldoet aan de eisen zoals gesteld in het kwaliteitsregister. 3. Verbijzonderde fysiotherapeutische zorg wordt verleend door een speciaal daartoe gekwalificeerde en voor verbijzonderde fysiotherapeutische zorg in het deelregister van het CKR van het KNGF geregistreerde fysiotherapeut. 4. Verbijzonderde oefentherapeutische zorg wordt verleend door een speciaal daartoe gekwalificeerde en voor de desbetreffende verbijzonderde oefentherapeutische zorg in het betreffende register binnen het Kwaliteitsregister Paramedici geregistreerde oefentherapeut. 5. Verbijzonderde logopedie wordt verleend door een speciaal daartoe gekwalificeerde en voor de desbetreffende verbijzonderde logopedie geregistreerde logopedist, die opgenomen is in een door de NVLF en Zorgverzekeraars Nederland aangewezen register. 6. De instelling beschikt over behandelruimtes welke voldoen aan de inrichtingseisen zoals die door de betreffende beroepsverenigingen zijn vastgesteld. 7. De diëtist en/of de ergotherapeut informeert de verzekerde duidelijk over de directe en indirecte contacttijd en de gevolgen hiervan op de aanspraak voor vergoeding door de zorgverzekeraar. 8. Indien het voor de behandeling van de patiënt noodzakelijk is dat andere zorgaanbieders worden betrokken dan neemt de behandelende paramedische beroepsbeoefenaar hiertoe het initiatief. Minimaal rapporteert de paramedische beroepsbeoefenaar aan de huisarts van de patiënt. Hiervoor bestaat uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. 9. Vanuit de instelling wordt niet behandeld op afwijkende behandellocaties. Onder afwijkende behandellocaties wordt verstaan: scholen, medisch kinderdagverblijven en Centra voor Jeugd en Gezin. De thuissituatie van verzekerde wordt niet gezien als een afwijkende behandellocatie. 10. De verzekerde kan binnen vijf werkdagen terecht voor de eerste behandeling. 11. De instelling draagt er zorg voor dat de afdeling paramedische zorg alle werkdagen van uur tot uur telefonisch bereikbaar is. Artikel 5 Prestaties en tarieven 1. Alleen de prestaties die zijn overeengekomen en vastgelegd in bijlage 2 kunnen worden gedeclareerd. 2. Van toepassing zijn de tarieven vermeld in bijlage In aanvulling op artikel 8 lid 3 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van Multizorg VRZ dienen declaraties ingediend te worden middels de meest recente Externe Integratie Paramedische Zorg, lijst In het geval de beroepsbeoefenaar de patiënt buiten de instelling behandelt, kan naast de individuele zitting een uittoeslag in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten, indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan: de behandeling vindt buiten de instelling plaats; er bestaat een medische noodzaak voor behandeling buiten de instelling, gesteld door een (huis)arts; de toeslag kan per adres per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij aan de voorwaarden wordt voldaan voor verschillende prestaties op één dag. Indien per adres meerdere patiënten worden behandeld, wordt het tarief gedeeld door het aantal patiënten.

5 Artikel 6 Duur van de overeenkomst De overeenkomst is van kracht vanaf 1 januari 2015 en eindigt op 31 december Aldus in tweevoud opgemaakt te IJsselstein, <datum> namens de zorgverzekeraars, Multizorg VRZ B.V., namens de instelling, I.C. Castricum Directeur a.i. naam: functie:

6 BIJLAGE 1 ZORGVERZEKERAARS EERSTELIJNS PARAMEDISCHE ZORG VOOR INSTELLINGEN Zorgverzekeraars met bijbehorende labels: ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. en ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. gevestigd te Houten ONVZ Zorgverzekeraar (Uzovi-code 3343) VvAA zorgverzekering (Uzovi-code 3343) PNOzorg (Uzovi-code 3343) ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. en ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V. gevestigd te Amersfoort De Amersfoortse Verzekeringen (Uzovi-code 9018) Ditzo Zorgverzekering (Uzovi-code 3336) BeterDichtbij (Uzovi-code 3339) Eno Zorgverzekeraar N.V. en Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. gevestigd te Deventer Salland verzekeringen (Uzovi-code 7032) HollandZorg (Uzovi-code 7032) Energiek (Uzovi-code 7032) Salland ZorgDirect (Uzovi-code 7032) Volmachten: Aevitae B.V. gevestigd te Heerlen Aevitae (ASR Ziektekosten) (Uzovi-code 3328) IAK Volmacht B.V. gevestigd te Eindhoven IAK Volmacht B.V. (ASR Ziektekosten) (Uzovi-code 8973) Caresco B.V. gevestigd te Amersfoort Caresco (ASR Ziektekosten) (Uzovi-code 8959)

7 BIJLAGE 2 PRESTATIES EN TARIEVEN EERSTELIJNS PARAMEDISCHE ZORG VOOR INSTELLINGEN Fysiotherapie Op de prestaties genoemd in deze bijlage is de meest recente prestatiebeschrijvingsbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor fysiotherapie van toepassing. Prestaties* 1000 Zitting fysiotherapie 1001 Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling 1002 Zitting fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag 1003 Toeslag fysiotherapie buiten reguliere werktijden 1100 Zitting kinderfysiotherapie 1101 Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling 1102 Zitting kinderfysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag 1103 Instructie/overleg ouders van de patiënt 1104 Toeslag kinderfysiotherapie buiten reguliere werktijd 1105 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport 1200 Zitting manuele therapie 1201 Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling 1202 Zitting manuele therapie inclusief inrichtingstoeslag 1203 Toeslag manuele therapie buiten reguliere werktijden 1301 Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 2 personen 1302 Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 3 personen 1303 Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 4 personen 1304 Groepszitting fysiotherapie voor behandeling van 5 tot en met 10 personen 1305 Groepszitting fysiotherapie van meer dan 10 personen 1306 Toeslag fysiotherapie voor specifieke behandeling van 2 personen buiten reguliere werktijden 1307 Toeslag fysiotherapie voor specifieke behandeling van 3 personen buiten reguliere werktijden 1308 Toeslag fysiotherapie voor specifieke behandeling van 4 personen buiten reguliere werktijden 1309 Toeslag fysiotherapie voor specifieke behandeling van 5 tot 10 personen buiten reguliere werktijden 1310 Toeslag fysiotherapie voor specifieke behandeling van meer dan 10 personen buiten reguliere werktijden 1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 1401 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling 1402 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief inrichtingstoeslag 1403 Toeslag eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek buiten reguliere werktijden 1500 Zitting oedeemtherapie 1501 Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling 1502 Zitting oedeemtherapie inclusief inrichtingstoeslag 1503 Toeslag oedeemtherapie buiten reguliere werktijden 1600 Zitting bekkenfysiotherapie 1601 Zitting bekkenfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling 1602 Zitting bekkenfysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag 1603 Toeslag bekkenfysiotherapie buiten reguliere werktijden 1700 Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen Tarieven 2015

8 BIJLAGE 2 PRESTATIES EN TARIEVEN EERSTELIJNS PARAMEDISCHE ZORG VOOR INSTELLINGEN - VERVOLG 1701 Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen inclusief toeslag uitbehandeling 1702 Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen inclusief inrichtingstoeslag 1703 Toeslag lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen buiten reguliere werktijden 1750 Zitting psychosomatische fysiotherapie 1751 Zitting psychosomatische fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling 1752 Zitting psychosomatische fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag 1753 Toeslag psychosomatische fysiotherapie buiten reguliere werktijden 1775 Zitting geriatrie fysiotherapie 1776 Zitting geriatrie fysiotherapie inclusief toeslag voor uitbehandeling 1777 Zitting geriatrie fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag 1778 Toeslag geriatrie fysiotherapie buiten reguliere werktijden 1850 Screening 1851 Screening inclusief toeslag uitbehandeling 1852 Screening inclusief inrichtingstoeslag 1853 Toeslag screening buiten reguliere werktijden 1860 Intake en onderzoek na screening 1861 Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling 1862 Intake en onderzoek na screening inclusief inrichtingstoeslag 1863 Toeslag intake en onderzoek na screening buiten reguliere werktijden 1870 Intake en onderzoek na verwijzing 1871 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling 1872 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag 1873 Toeslag intake en onderzoek na verwijzing buiten reguliere werktijden 1900 Eenvoudige korte rapporten fysiotherapie 1901 Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten fysiotherapie 1920 Telefonische zitting 1921 Toeslag telefonische zitting buiten reguliere werktijden 1950 Verstrekte verband- en hulpmiddelen in het kader van fysiotherapie * Prestaties waarvoor geen tarief is opgenomen, komen niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

9 BIJLAGE 2 PRESTATIES EN TARIEVEN EERSTELIJNS PARAMEDISCHE ZORG VOOR INSTELLINGEN - VERVOLG Oefentherapie Op de prestaties genoemd in deze bijlage is de meest recente prestatiebeschrijvingsbeschikking van de NZa voor oefentherapie van toepassing. Cesar Mensendieck Prestaties* Zitting Zitting inclusief toeslag voor uitbehandeling Zitting inclusief inrichtingstoeslag Zitting inclusief toeslag buiten reguliere werktijden Groepszitting voor specifieke behandeling van 2 personen Groepszitting voor specifieke behandeling van 3 personen Groepszitting voor specifieke behandeling van 4 personen Groepszitting voor specifieke behandeling van 5 tot en met 10 personen Groepszitting voor specifieke behandeling van meer dan 10 personen Groepszitting voor specifieke behandeling van 2 personen inclusief toeslag buiten reguliere werktijden Groepszitting voor specifieke behandeling van 3 personen inclusief toeslag buiten reguliere werktijden Groepszitting voor specifieke behandeling van 4 personen inclusief toeslag buiten reguliere werktijden Groepszitting voor specifieke behandeling van 5 tot en met 10 personen inclusief toeslag buiten reguliere werktijden Groepszitting voor specifieke behandeling van meer dan 10 personen inclusief toeslag buiten reguliere werktijden Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek inclusief toeslag buiten reguliere werktijden Zitting kinderoefentherapie Zitting kinderoefentherapie inclusief toeslag voor uitbehandeling Zitting kinderoefentherapie inclusief inrichtingstoeslag Zitting kinderoefentherapie inclusief toeslag buiten reguliere werktijden Screening Intake en onderzoek na screening Screening inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling Screening inclusief inrichtingstoeslag Intake en onderzoek na screening inclusief inrichtingstoeslag Screening inclusief toeslag buiten reguliere werktijden Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag buiten reguliere werktijden Intake en onderzoek na verwijzing Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag voor uitbehandeling Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag buiten reguliere werktijden Instructie/overleg ouders van de patiënt (kinderoefentherapie) Tarieven 2015

10 BIJLAGE 2 PRESTATIES EN TARIEVEN EERSTELIJNS PARAMEDISCHE ZORG VOOR INSTELLINGEN - VERVOLG Instructie/overleg ouders van de patiënt (kinderoefentherapie) inclusief toeslag buiten reguliere werktijden Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport Eenvoudige korte rapporten Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten Zitting psychosomatische oefentherapie Zitting psychosomatische oefentherapie inclusief toeslag voor uitbehandeling Zitting psychosomatische oefentherapie inclusief inrichtingstoeslag Zitting psychosomatische oefentherapie inclusief toeslag buiten reguliere werktijden Telefonische zitting Telefonische zitting inclusief toeslag buiten reguliere werktijden Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen inclusief toeslag voor uitbehandeling Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen inclusief inrichtingstoeslag Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen inclusief toeslag buiten reguliere werktijden - Ergotherapie Prestaties* Tarieven Enkelvoudige ergotherapie per kwartier 5001 Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie 5002 Screening bij directe toegang * Prestaties waarvoor geen tarief is opgenomen, komen niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

11 BIJLAGE 2 PRESTATIES EN TARIEVEN EERSTELIJNS PARAMEDISCHE ZORG VOOR INSTELLINGEN - VERVOLG Dieetadvisering Op de prestaties genoemd in deze bijlage is de meest recente prestatiebeschrijvingsbeschikking van de NZa voor dieetadvisering van toepassing. Prestaties Tarieven Reguliere behandeling dieetadvisering, per kwartier 6001 Uittoeslag vrijgevestigde diëtisten 6050 Screening bij directe toegang dieetadvisering 6100 Groepsbehandeling dieetadvisering door vrijgevestigde diëtisten Zie toelichting Dieetadvisering als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire 6300 zorgverlening aan patiënten met DM, COPD en VRM Uittoeslag bij dieetadvisering als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire zorgverlening aan patiënten met DM, COPD en 6301 VRM Groepsbehandeling bij dieetadvisering als onderdeel van Zie toelichting gecoördineerde multidisciplinaire zorgverlening aan patiënten met 6302 DM, COPD en VRM Toelichting: Voor de berekening van het op de declaratie te vermelden tarief per individu voor dieetadvisering in groepsverband wordt de totale tijd van de groepsbehandeling in kwartieren vermenigvuldigd met het tarief van de reguliere behandeling. Het tarief dat dan ontstaat wordt gedeeld door het aantal deelnemers om het te declareren bedrag per individu te bepalen. Voorbeeld: een groepsbehandeling van 1 uur (4 kwartieren) met 8 deelnemers. 4 x 14,85 = 59,40 59,40/8 deelnemers= 7,43 per deelnemer te declareren Gecoördineerde multidisciplinaire zorgverlening/ketenzorg Conform de duiding van het Zorginstituut Nederland (destijds College voor Zorgverzekeringen) is er sprake van gecoördineerde, multidisciplinaire zorg/ketenzorg voor een specifieke aandoening op basis van de relevante zorgstandaard in twee situaties: 1. Als de zorg integraal wordt bekostigd met toepassing van de Wmg-beleidsregel voor de prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (vooralsnog zijn er beleidsregels voor DM 2, COPD en VRM). 2. Als de verschillende zorgaanbieders los worden gecontracteerd. De coördinatie - en organisatiekosten worden separaat bekostigd ( koptarief /GEZ- module). In de eerste situatie vindt declaratie niet via deze zorgovereenkomst plaats omdat de vergoeding voor de dieetadvisering is opgenomen in het integrale tarief. In de tweede situatie moeten de declaratiecodes , of gebruikt worden. Indien dieetadvisering niet als ketenzorg, zoals hierboven omschreven, wordt aangeboden, vindt declaratie plaats middels de overige declaratiecodes.

12 BIJLAGE 2 PRESTATIES EN TARIEVEN EERSTELIJNS PARAMEDISCHE ZORG VOOR INSTELLINGEN - VERVOLG Logopedie Op de prestaties genoemd in deze bijlage is de meest recente prestatiebeschrijvingsbeschikking van de NZa voor logopedie van toepassing. Prestaties* Tarieven Reguliere individuele zitting 4001 Reguliere individuele zitting inclusief uittoeslag 4002 Internetzitting/telelogopedie 4010 Telefonische zitting 4050 Screening bij directe toegang 4102 Eenmalig logopedisch onderzoek 4103 Eenmalig logopedisch onderzoek inclusief uittoeslag 4201 Groepsbehandeling integrale Zorg Stotteren (IZS)(per dagdeel) 4210 Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen 4211 Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen 4212 Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen 4213 Groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot tien personen 4301 Specifieke individuele zitting van stotteren 4302 Specifieke individuele zitting van stotteren inclusief uittoeslag 4303 Specifieke individuele zitting van preverbale logopedie 4304 Specifieke individuele zitting van preverbale logopedie inclusief uittoeslag 4305 Specifieke individuele zitting van afasie-patiënten 4306 Specifieke individuele zitting van afasie-patiënten inclusief uittoeslag 4307 Specifieke behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma Overleg met derden Verslaglegging aan derden * Prestaties waarvoor geen tarief is opgenomen, komen niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Per dag kan per patiënt één prestatie gedeclareerd worden. Indien er een medische noodzaak bestaat voor meerdere prestaties op één dag én de prestaties met een tijdsduur van minimaal twee uur verspreid over de dag zijn, geldt deze beperking niet. Bovenstaande geldt niet voor de prestatie screening bij directe toegang.

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen [Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer AGB-code: Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Contractbeheer 030 68 69 177 AGB-code: Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Contractbeheer 030 68 69 177 M\MW\1308094 19 september 2013 Zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ)

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) 1 Partijen: ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ statutair gevestigd

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ B.V., statutair gevestigd te Utrecht aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ)

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) 1 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ statutair gevestigd

Nadere informatie

Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015. AGB-code: Geachte heer, mevrouw,

Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015. AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2015 aan voor de aan Multizorg

Nadere informatie

FBTO Zorgverzekering. Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck 1 januari 2014

FBTO Zorgverzekering. Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck 1 januari 2014 Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck Ongecontracteerd 2000 Reguliere zitting cesar 27,75 200 Reguliere zitting cesar aan huis 35,25 2002 Reguliere zitting cesar in inrichting/instelling 35,25 2003

Nadere informatie

Tarieven Paramedische Zorg naturapolis

Tarieven Paramedische Zorg naturapolis Tarieven Paramedische Zorg naturapolis Tarieven Fysiotherapie (1000-1971) Tarieven Oefentherapie (2000-3803) Tarieven Logopedie (4000-4307) Tarieven Ergotherapie (5000-5002) Tarieven Dieetadvisering (6000-6302)

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018

ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018 ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code 7085)

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Versie Juli Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg

ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2018

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2018 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017 ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ B.V., statutair gevestigd te Utrecht aldaar kantoorhoudende te (3584

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2018

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2018 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 4 3. Inkoopwijze en

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 5 3. Inkoopwijze en

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018

ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018 ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code 7085)

Nadere informatie

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel Partijen A. DE ZORGVERZEKERAAR De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren: - Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (inclusief ProLife) (3311); - OZF Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2014

Overeenkomst Logopedie 2014 Overeenkomst Logopedie 2014 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU-7132-01 van 15 juli 2015

PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU-7132-01 van 15 juli 2015 PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7132-01 van 15 juli 2015 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

Overeenkomst 2013 (regiomodel) Eno Praktijk voor Fysiotherapie. Uw bewaarexemplaar

Overeenkomst 2013 (regiomodel) Eno Praktijk voor Fysiotherapie. Uw bewaarexemplaar vereenkomst 2013 (regiomodel) Eno Praktijk voor Fysiotherapie Uw bewaarexemplaar Uw bewaarexemplaar «PRAKTIJKNAAM» «PRAKTIJKADRES» «PC» «PLAATS» «PRN» vereenkomst Eno Praktijk voor Fysiotherapie 2013 (regio)

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing.

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing. PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7094-01 van 30 juni 2014 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 7160

BELEIDSREGEL BR/CU 7160 BELEIDSREGEL BR/CU 7160 Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet Kenmerk marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU van 15 juli 2015

PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU van 15 juli 2015 PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7133-01 van 15 juli 2015 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals oefentherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

Leverancier corr_straat corr_huisnr corr_huisnr_toev corr_postcode corr_plaats. corr_postcodecorr_hu isnr

Leverancier corr_straat corr_huisnr corr_huisnr_toev corr_postcode corr_plaats. corr_postcodecorr_hu isnr Leverancier corr_straat corr_huisnr corr_huisnr_toev corr_postcode corr_plaats corr_postcodecorr_hu isnr Datum: verzenddatum Doorkiesnummer: 030-68 69 177 Ons Kenmerk: H\RW\1509043 Contactpersoon: Contractbeheer

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Op alle zorg zoals beschreven in deze overeenkomst zijn te allen tijde de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2018 Start

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2018 Start De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Zowel elk

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: 3 komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. Prestatie: een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) een overige deelprestatie een prestatie GBGGZ b. Prestatie GBGGZ: (één van) de

Nadere informatie

Leverancier corr_straat corr_huisnr corr_huisnr_toev corr_postcode corr_plaats. corr_postcodecorr_hu isnr

Leverancier corr_straat corr_huisnr corr_huisnr_toev corr_postcode corr_plaats. corr_postcodecorr_hu isnr Leverancier corr_straat corr_huisnr corr_huisnr_toev corr_postcode corr_plaats corr_postcodecorr_hu isnr Datum: verzenddatum Doorkiesnummer: 030-68 69 177 Ons Kenmerk: H\RW\1509043 Contactpersoon: Zorginkoopsupport

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - binnengebied

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - binnengebied OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie 2018-2019 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17104

BELEIDSREGEL BR/REG-17104 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet Kenmerk marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2015

Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities Artikel

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Oefentherapie Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats>

Zorgovereenkomst Oefentherapie Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> Zorgovereenkomst Oefentherapie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling Hierna gezamenlijk te noemen

Nadere informatie

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie... 4 2. Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde contractanten met een AGB-code beginnend met 17 - binnengebied

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde contractanten met een AGB-code beginnend met 17 - binnengebied OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde contractanten met een AGB-code beginnend met 17 - binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. Prestatie GBGGZ: (één van) de prestaties als omschreven in de beleidsregel Generalistische basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

TARIEVEN LOGOPEDISCHE BEHANDELING, PER ZORGVERZEKERAAR, IN 2017

TARIEVEN LOGOPEDISCHE BEHANDELING, PER ZORGVERZEKERAAR, IN 2017 Logopediepraktijk Appeltern Josefine van Heijst Kerkstraat 25 6629AR Appeltern Tel. 0487-541618 Tel. 06-48450989 www.logopedie-appeltern.nl info@logopedie-appeltern.nl TARIEVEN LOGOPEDISCHE BEHANDELING,

Nadere informatie

[Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer

[Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer [Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer AGB-code: Contractbeheer 030 68 69 177 [briefnr] [datum] Zorgovereenkomst verloskunde 2013 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op fysiotherapeutische zorg als omschreven bij of krachtens Zorgverzekeringswet (Zvw).

Deze beleidsregel is van toepassing op fysiotherapeutische zorg als omschreven bij of krachtens Zorgverzekeringswet (Zvw). BELEIDSREGEL BR/CU 7025 Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7132-03 5 april 2016 5 april 2016 6 april 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 34 directie Regulering De

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7152

BELEIDSREGEL BR/CU-7152 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Menzis N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17105

BELEIDSREGEL BR/REG-17105 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

OHRA restitutie tarievenlijst overige tarieven

OHRA restitutie tarievenlijst overige tarieven OHRA restitutie lijst overige Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt.

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2017Paramedische Zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2017Paramedische Zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2017Paramedische Zorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid Paramedische Zorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlenin 6

Nadere informatie

e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel CV-5800-4.0.1.-3 geldt, wordt gewijzigd van "tot 1 januari 2007" in "tot 1 juni 2006".

e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel CV-5800-4.0.1.-3 geldt, wordt gewijzigd van tot 1 januari 2007 in tot 1 juni 2006. Beleidsregels fysiotherapeuten 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1 onder B nummer 7 (fysiotherapeuten) en in artikel 1 onder A

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2018 Verbetertraject

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2018 Verbetertraject De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Zowel elk

Nadere informatie

Contractbeheer 030 68 69 177 H/SB/1409038 6 november 2014 Zorgovereenkomst Hulpmiddelenzorg 2015 Gehoorhulpmiddelen

Contractbeheer 030 68 69 177 H/SB/1409038 6 november 2014 Zorgovereenkomst Hulpmiddelenzorg 2015 Gehoorhulpmiddelen Contractbeheer 030 68 69 177 H/SB/1409038 6 november 2014 Zorgovereenkomst Hulpmiddelenzorg 2015 Gehoorhulpmiddelen AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst Hulpmiddelen

Nadere informatie

Komen overeen dat de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door deze overeenkomst, bestaande uit:

Komen overeen dat de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door deze overeenkomst, bestaande uit: De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Verder

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7132-02 1 januari 2016 16 december 2015 16 december 2015 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 33 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt

Nadere informatie

Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017

Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017 Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ

Nadere informatie

Overzicht tarieven nietgecontracteerde. Avéro Achmea 2017

Overzicht tarieven nietgecontracteerde. Avéro Achmea 2017 Overzicht tarieven nietgecontracteerde zorg Avéro Achmea 2017 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Fysiotherapie 2017 Bij de vergoeding voor de Restitutiepolis worden indicatieve marktconforme bedragen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek 2018-2019 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC s)

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC s) a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC s) Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Gelet op het bepaalde in artikel 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende beleidsregel vastgesteld.

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid...

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Paramedische zorg Samengesteld op 14 juli 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Paramedische zorg Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Minimumeisen... 2 2.1.1 Generieke minimumeisen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017

Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017 Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V.

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie

Overeenkomst Fysiotherapie Overeenkomst Fysiotherapie Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen:

Nadere informatie

geldend vanaf 1 januari 2011

geldend vanaf 1 januari 2011 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2011 geldend vanaf 1 januari 2011 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VERLOSKUNDE 2018

ZORGOVEREENKOMST VERLOSKUNDE 2018 ZORGOVEREENKOMST VERLOSKUNDE 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi- 7085) hierna

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17150

BELEIDSREGEL BR/REG-17150 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014

Paramedische Zorg 2014 Postbus 2868 6401 DJ Heerlen T 0900-369 77 77 www.selectengo.nl info@selectengo.nl Paramedische Zorg 2014 Inhoud Paramedische Zorg 2014 2 Wat er geregeld en vergoed wordt 2 Fysiotherapie en Oefentherapie

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2013

Paramedische Zorg 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Paramedische Zorg 2013 www.youcare.nu info@aevitae.com Inhoud Paramedische Zorg 2013 2 Wat er geregeld en vergoed

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG KwaliteitZorg

ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG KwaliteitZorg ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG 2018 - KwaliteitZorg Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst Farmacie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst Farmacie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Bedrijfsnaam T.a.v. voorletters Achternaam Adres Postcode PLAATS Postcode Contractbeheer 030 68-69 177 Ons Kenmerk 26 september 2014 Zorgovereenkomst Farmacie 2014 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij

Nadere informatie

Boot N.J./Boot-De Vries N. Stationsplein 18-F 8071CH NUNSPEET

Boot N.J./Boot-De Vries N. Stationsplein 18-F 8071CH NUNSPEET Boot N.J./Boot-De Vries N. Stationsplein 18-F 8071CH NUNSPEET Datum: 09-10-2015 14:24 Doorkiesnummer: 030-68 69 177 Ons kenmerk: CB/MW/1508021 Contactpersoon: Contractbeheer Betreft: Zorgovereenkomst fysiotherapie

Nadere informatie

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module 1 PRESTATIECODES TBV BASIS PLUS MODULE Onderstaande prestatiecodes zijn door ons tijdens de update aan de software toegevoegd. Betreffende prestatiecodes

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST MEDISCHE KINDZORG 2018

ZORGOVEREENKOMST MEDISCHE KINDZORG 2018 ZORGOVEREENKOMST MEDISCHE KINDZORG 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

d. Anamnese en onderzoek na verwijzing 81,06 Tijdens de anamnese en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener bij een nieuwe

d. Anamnese en onderzoek na verwijzing 81,06 Tijdens de anamnese en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener bij een nieuwe TARIEVENLIJST LOGOPEDIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7134-01 van 15 juli 2015 DE MAXIMUMTARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE PARAMEDISCHE ZORG LEVEREN ZOALS LOGOPEDISTEN DIE BIEDEN IN REKENING KUNNEN

Nadere informatie

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: Verder aangeduid als: de Zorgverzekeraar VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-18128

BELEIDSREGEL BR/REG-18128 BELEIDSREGEL Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2016

Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17106

BELEIDSREGEL BR/REG-17106 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Dialysecentra

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Dialysecentra a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Dialysecentra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7133-02 1 januari 2016 16 december 2015 16 december 2015 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 14 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities

Nadere informatie

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer:

Nadere informatie

Inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2016 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ...

Nadere informatie

Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken v5. Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken

Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken v5. Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken De Basis Plus Module is een apart aanvullend pakket exclusief voor het merk Zilveren Kruis. Verzekerden kunnen het pakket afsluiten per 1 januari

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014

Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014 Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt Fysiotherapie, Oefentherapie, Logopedie, Ergotherapie en Dieetadvisering Wij houden de informatie over uw zorgverzekering graag

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VERPLEEGKUNDIGE DAGOPVANG BIJ INTENSIEVE KINDZORG 2018

ZORGOVEREENKOMST VERPLEEGKUNDIGE DAGOPVANG BIJ INTENSIEVE KINDZORG 2018 ZORGOVEREENKOMST VERPLEEGKUNDIGE DAGOPVANG BIJ INTENSIEVE KINDZORG 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Revalidatie Centra

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Revalidatie Centra a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Revalidatie Centra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid...

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 4 3. Inkoopwijze

Nadere informatie