Overeenkomst 2013 (regiomodel) Eno Praktijk voor Fysiotherapie. Uw bewaarexemplaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst 2013 (regiomodel) Eno Praktijk voor Fysiotherapie. Uw bewaarexemplaar"

Transcriptie

1 vereenkomst 2013 (regiomodel) Eno Praktijk voor Fysiotherapie Uw bewaarexemplaar Uw bewaarexemplaar «PRAKTIJKNAAM» «PRAKTIJKADRES» «PC» «PLAATS» «PRN» vereenkomst Eno Praktijk voor Fysiotherapie 2013 (regio)

2 vereenkomst Eno Praktijk voor Fysiotherapie DEEL 1 Persoonsgebonden deel ndergetekenden, partijen bij deze overeenkomst: Eno: vertegenwoordigd door: Eno Zorgverzekeraar N.V. KvK nummer: en Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. KvK nummer: t.b.v. de hieronder vallende labels: - Salland verzekeringen - Holland Zorg - Energiek Munsterstraat EV DEVENTER UZVI-nummer: 7032 F. Blankers en Fysiotherapeut: naam (samenwerkingsverband) (correspondentie)adres Postcode/ plaats adres Praktijkcode Bankrekeningnummer IBAN (International Bank Account Number) «PRAKTIJKNAAM» «CRRESPNDENTIEADRES» «PC1» «PLAATS1» «PRN» ten name van Zelfstandige of in het samenwerkingsverband samenwerkende fysiotherapeut(en) *: naam: CKR**: zorgverlenersnr: * Invullen voor zover van toepassing. In geval van meer fysiotherapeuten deze graag vermelden op een aparte bijlage. ** Graag bij CKR-registratie invullen: het CKR nummer (voor KNGF-leden komt dit overeen met het KNGF-lidmaatschapsnummer) én de van toepassing zijnde verbijzondering(en): A Algemeen fysiotherapeut edeemtherapeut B Bekkenfysiotherapeut P Psychosomatisch Fysiotherapeut K Kinderfysiotherapeut G Geriatrie Fysiotherapeut M Manueel therapeut vereenkomst Eno Praktijk voor Fysiotherapie 2013 (regio)

3 praktijkadres(sen) *: adres/ postcode/ plaats: 1. «PRAKTIJKADRES» «PC» «PLAATS» praktijkcode: «PRN» * Invullen voor zover van toepassing. Meer praktijkadressen vermelden op een aparte, ondertekende bijlage. fysiotherapeut(en)/ praktijkmedewerker(s) in loondienst van (een van) de (samenwerkende) fysiotherapeut(en) ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst**: naam: CKR***: zorgverlenersnr: ** Invullen voor zover van toepassing. In geval van meer fysiotherapeuten/praktijkmedewerkers deze graag vermelden op een aparte bijlage. *** Graag bij CKR-registratie invullen: het CKR nummer (voor KNGF-leden komt dit overeen met het KNGF-lidmaatschapsnummer) én de van toepassing zijnde verbijzondering(en): A Algemeen fysiotherapeut edeemtherapeut B Bekkenfysiotherapeut P Psychosomatisch Fysiotherapeut K Kinderfysiotherapeut G Geriatrie Fysiotherapeut M Manueel therapeut komen overeen hetgeen in deze zorgovereenkomst is opgenomen. Artikel 1 Inhoud van de zorgovereenkomst 1. p deze zorgovereenkomst zijn tevens de Algemene Inkoopvoorwaarden Eno van toepassing. De fysiotherapeut verklaart een exemplaar van deze voorwaarden te hebben ontvangen en daarvan te hebben kennisgenomen. 2. Van deze zorgovereenkomst maken naast de Algemene Inkoopvoorwaarden Eno deel uit: - bijlage 1: specifieke afspraken fysiotherapie - bijlage 2: tarieven en prestaties fysiotherapie 2013 Artikel 2 Samenwerkende zorgaanbieders 1. Elk van de fysiotherapeuten die partij zijn bij deze zorgovereenkomst, is afzonderlijk verantwoordelijk voor de nakoming van de zorgovereenkomst en is voor het geheel aansprakelijk in geval van niet-nakoming. Waar in deze zorgovereenkomst fysiotherapeut staat vermeld, geldt de betreffende bepaling voor ieder van de fysiotherapeuten die partij is bij deze zorgovereenkomst. 2. pzegging van deze zorgovereenkomst door de fysiotherapeuten gezamenlijk, dient te zijn voorzien van de handtekening van elk van de fysiotherapeuten afzonderlijk. In geval van opzegging door een afzonderlijke fysiotherapeut, blijft de zorgovereenkomst voor de overige fysiotherapeuten in stand. Artikel 3 Toepasselijkheid Eno Zorgverzekeraar N.V. is slechts partij voor zover de zorgovereenkomst betrekking heeft op zorg die valt onder de in de zorgverzekeringen verzekerde prestaties. Eno Aanvullende verzekeringen N.V. is slechts partij voor zover de zorgovereenkomst betrekking heeft op zorg die valt onder de in de aanvullende verzekeringen verzekerde prestaties. vereenkomst Eno Praktijk voor Fysiotherapie 2013 (regio)

4 Artikel 4 Duur van de overeenkomst 1. De zorgovereenkomst is van kracht vanaf 1 januari 2013 indien de getekende overeenkomst is geretourneerd aan Eno vóór 1 januari Indien de getekende overeenkomst is geretourneerd aan Eno ná 1 januari 2013, geldt het volgende: overeenkomsten getekend retour voor de 15 e van de maand gaan in op de 1 e van dezelfde maand. overeenkomsten getekend retour na de 15 e van de maand gaan in op de 1 e van de opvolgende maand. 2. Behoudens tussentijdse opzegging, zoals opgenomen in de Algemene Inkoopvoorwaarden Eno, eindigt de overeenkomst (aankruisen wat van toepassing is): op 31 december 2013 (één jaar) voor de A-, B-, C-categorieën en naar keuze voor de D-categorie 1 op 31 december 2014 (twee jaar) extra keuze mogelijkheid voor alleen de D-categorie 1 Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend op: datum: november 2012 Eno, datum:. de Fysiotherapeut, «PRN» Frank Blankers algemeen directeur a.i * De naam en handtekening van elk van de samenwerkende fysiotherapeuten. Zonodig een aparte bijlage toevoegen indien er sprake is van meer dan 4 fysiotherapeuten. 1 Dit profiel volgt uit de vragenlijst van bijlage 2, aankruisen wat van toepassing is. Definitieve indeling vindt plaats na controle en accordering door Eno vereenkomst Eno Praktijk voor Fysiotherapie 2013 (regio)

5 Bijlage 1 SPECIFIEKE AFSPRAKEN FYSITHERAPIE Artikel 1 Zorg De fysiotherapeut verleent aan de verzekerden van Eno fysiotherapie zoals omschreven in artikel 2.6 lid 2, lid 3 en lid 4 van het Besluit zorgverzekering en de aanvullende verzekering. Deze zorg is doelmatig en kwalitatief verantwoord. De verzekerde prestatie wordt geleverd met inachtneming van de verzekeringsvoorwaarden die in de polis van de verzekerde zijn gesteld. Deze verzekeringsvoorwaarden zijn te raadplegen via de (consumenten) labelwebsites van Eno en zijn met deze overeenkomst meegezonden Artikel 2 Kwaliteit 1. De fysiotherapeut beschikt over een praktijkruimte welke voldoet aan de inrichtingseisen zoals die door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zijn vastgesteld. 2. De fysiotherapeut staat geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF. 3. Verbijzonderde fysiotherapeutische zorg wordt verleend door een speciaal daartoe gekwalificeerde en voor verbijzonderde fysiotherapeutische zorg in het deelregister van het CKR van het KNGF geregistreerde fysiotherapeut. 4. De fysiotherapeut levert de zorg indien nodig in samenhang met andere zorgaanbieders. 5. De fysiotherapeut behandelt niet op scholen en/of andere externe locaties, tenzij Eno en de fysiotherapeut dit zijn overeengekomen. Het Eno-protocol Beleid behandeling op een externe locatie 2013 is van toepassing. 6. De verzekerde kan binnen vijf werkdagen terecht voor screening en/of intake en onderzoek. 7. De fysiotherapeut draagt er zorg voor dat de praktijk alle werkdagen van uur tot uur telefonisch bereikbaar is. 8. De fysiotherapeut draagt er zonodig zorg voor dat waarneming plaatsvindt bij afwezigheid. 9. Een stagiaire, fysiotherapeut in opleiding voor algemene fysiotherapie of in opleiding voor een verbijzondering, voert behandelingen alleen onder supervisie uit, waarbij de supervisor fysiek aanwezig is in de praktijk. De behandeling vindt plaats met instemming van de patiënt. Artikel 3 Tarieven Van toepassing zijn de tarieven vermeld in bijlage 2. Artikel 4 Controle verzekeringsgerechtigdheid en debiteurenrisico 1. De fysiotherapeut is gehouden een adequate CV-check, via de internetapplicatie van Vecozo, uit te voeren alvorens de behandeling aan te vangen. Het verdient aanbeveling de verzekerde te wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid omtrent de mate waarin de zorg op basis van de polisvoorwaarden (nog) voor vergoeding in aanmerking komt. 2. Het kan desondanks voorkomen dat Vecozo recht op zorg bevestigt, maar bij declaratie blijkt dat de patiënt niet meer of onvoldoende verzekerd is. In afwijking van de algemene inkoopvoorwaarden art. 7 lid 8 zal in dat geval Eno de geleverde zorg vergoeden aan de fysiotherapeut (en verhalen bij de verzekerde; overname debiteurenrisico), tenzij Eno de fysiotherapeut eerder van dit niet verzekerd zijn schriftelijk, dan wel via retourinformatie via Vecozo, op de hoogte heeft gebracht. In dit laatste geval komen alleen de prestaties voor vergoeding in aanmerking die betrekking hebben op de periode tot de melding van Eno. Eno informeert de fysiotherapeut hierover via de afrekenspecificatie. Artikel 5 Declaraties en betalingen 1. In aanvulling op en deels in afwijking van het bepaalde in de artikelen 7 tot en met 9 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van Eno geldt dat de fysiotherapeut maandelijks, na afloop van de desbetreffende maand waarin de zorg is verleend, de kosten van verleende zorg aanlevert via Vecozo. Wanneer de fysiotherapeut-praktijkhouders binnen de praktijk verschillende bankrekeningnummers hanteren, dan dienen de declaraties ook gescheiden te worden aangeleverd bij Eno; 2. In aanvulling op artikel 8 van de Algemene Inkoopvoorwaarden geldt dat de fysiotherapeut te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk is en blijft voor de aangeleverde declaraties door een derde, ongeacht wat de fysiotherapeut en die derde hebben afgesproken; 3. In afwijking van artikel 9 van de Algemene Inkoopvoorwaarden geldt dat de declaraties die worden ontvangen meer dan een jaar na de maand waarin de zorg is verleend, niet meer voor vergoeding in aanmerking komen, tenzij de fysiotherapeut kan aantonen dat er sprake is van overmacht. Artikel 6 Verwijzing fysiotherapie Een fysiotherapeut die alleen behandelt op basis van een verwijzing stelt hiervan de verzekerde van Eno vóór aanvang van een (eventuele) behandeling in kennis. vereenkomst Eno Praktijk voor Fysiotherapie 2013 (regio)

6 Artikel 7 Individuele behandeling en groepsbehandeling De fysiotherapeut maakt bij de behandeling van een verzekerde een keuze tussen individuele en/of groepsbehandeling. In geval van groepsbehandeling dient de praktijk te beschikken over voldoende oefenruimte (minimaal 5m² per deelnemer). Indien de praktijk een beweegprogramma wil uitvoeren, dient er een door Eno goedgekeurd protocol en een voor het betreffende programma en de doelgroep passende (vrije) oefenruimte aanwezig te zijn. Voor groepsbehandelingen voor indicaties uit bijlage 1, besluit 2.6 Zvw, waarbij een maximum behandeltermijn is vastgesteld, handelt de fysiotherapeut dienovereenkomstig. Bij de overige indicaties uit bijlage 1, besluit 2.6 Zvw en groepsbehandelingen welke niet vallen onder indicaties uit bijlage 1, besluit 2.6 Zvw bewaakt de fysiotherapeut de noodzakelijkheid van de geleverde zorg. Gelet op de beperkingen in de vergoedingen van de Aanvullende Verzekeringspolissen treedt de therapeut hierover vroegtijdig in overleg met de verzekerde. Artikel 8 verige bepalingen 1. Indien de behoefte van de zorg van de verzekerde evident het gevolg is van een bedrijfs- of verkeersongeval meldt de fysiotherapeut dit tegelijk met de declaratie aan Eno. De fysiotherapeut vraagt de betreffende verzekerde hierover expliciete toestemming. 2. Eno neemt de praktijkgegevens van de fysiotherapeut op in de lijst met zorgverleners die een overeenkomst hebben gesloten met als doel dat derden inzicht kunnen krijgen in de door Eno gecontracteerde zorgverleners. Deze lijst is te raadplegen via de labelwebsites van Eno. 3. Eno voert materiële controle uit in overeenstemming met het Protocol materiële controle, dat deel uitmaakt van de Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars. Dit protocol is te bekijken en te downloaden via de labelwebsites van Eno. Geconstateerde onregelmatigheden kunnen Eno aanleiding geven tot het nemen van maatregelen, waaronder bijvoorbeeld terugvordering van onterechte betalingen, het terugzetten naar een lagere tariefcategorie, beëindiging van de zorgovereenkomst en (landelijke) signalering van fraude. 4. In aanvulling op de Algemene Inkoopvoorwaarden Eno is Eno gerechtigd om maatregelen te nemen indien Eno en/of de verzekerden van Eno schade ondervinden van publicaties, (resultaten van) onderzoeken of anderszins. vereenkomst Eno Praktijk voor Fysiotherapie 2013 (regio)

7 Bijlage 2 TARIEVEN 2013 (VERBIJZNDERDE) FYSITHERAPEUTISCHE ZRG REGI Eno en de fysiotherapeut komen onderling overeen welke prestaties worden ingekocht respectievelijk welke prestaties worden geleverd. Eno verstrekt aan de fysiotherapeut voor het verrichten van fysiotherapeutische zorg een vergoeding conform de in deze bijlage opgenomen tarieflijst. p de vergoeding zijn de voorwaarden zoals opgenomen in de overeenkomst en in de geldende NZa prestatiebeschrijvingen van toepassing. BELANGRIJKE UITGANGSPUNTEN: Eno hanteert in 2013 binnen de regio vier (4) tariefcategorieën. Eno hanteert een geobjectiveerd systeem van indicatoren ter bepaling van de tariefgroepindeling voor A, B, C en D-praktijken. Hierin komen elementen op het vlak van kwaliteit, service, behandelingen, verslaglegging en innovatie aan de orde. Bij een tweejaarscontract geldt de indeling in principe voor 2 jaar, tenzij er redenen zijn tot verlaging van de tariefcategorie. De tarifering voor 2014 wordt uiterlijk in november 2013 vastgesteld. Het praktijkdoelmatigheidsgetal van de praktijk wordt niet vooraf als criterium voor tarief- /contractdifferentiatie gehanteerd. Wel wordt dit getal gehanteerd voor monitoring van de praktijk. Wanneer er sprake is van significante afwijkingen (+/- 20% van het Eno-gemiddelde) zal Eno de doelmatigheid van zorg nader beoordelen. Bij onvoldoende onderbouwing van de doelmatigheid van geleverde zorg heeft Eno de mogelijkheid de praktijk, met terugwerkende kracht, in te delen in een lagere tariefcategorie Graag in de volgende categorie- overzichten volledig (per criterium aankruisen) invullen welke criteria op uw praktijk van toepassing zijn en het geheel voorzien van een handtekening! Na beoordeling stelt Eno de tariefcategorie vast. DIFFERENTIATIE TARIEFCATEGRIEËN 2013 FYSITHERAPIE Module A-tarief BIG en CKR geregistreerd, inclusief Directe Toegang Functionele overlegrelaties met verwijzer (huisarts of specialist) Praktijkinrichting conform richtlijn KNGF Electronische Fysiotherapeutische Verslaglegging (EFV/Electronisch Patiënten Dossier (EPD) Minimaal 6 dagdelen per week open Telefonisch bereikbaar direct of voic Spoedbehandeling mogelijk binnen 24 uur Praktijk is per bereikbaar t.b.v. algemene communicatie met de praktijk Website voor de praktijk t.b.v. zichtbaarheid en vindbaarheid voor patiënten Aanvinken wat van toepassing is Als aan alle bovenstaande criteria kan worden voldaan, dan valt u in tariefcategorie: A Bovenstaande items zijn verplicht. Kunt u hieraan niet voldoen dan is een contract niet mogelijk vereenkomst Eno Praktijk voor Fysiotherapie 2013 (regio)

8 Module B-tarief (aanvullend op A) peningstijden (afh. dagdeel) Website Mono-en multidisciplinaire samenwerking Kwaliteitsindicatoren Reguliere openingstijden, per dagdeel tenminste van 8.30 uur uur (ochtend) en/of uur uur (middag) op werkdagen Informatie over openingstijden, fysiotherapeutische behandelmogelijkheden (incl. specialisaties) en algemene praktijkinformatie Structurele afspraken over monodisciplinaire samenwerking en doorverwijzing Participatie in landelijk kwaliteitssysteem Aanvinken wat van toepassing is Cliëntentevredenheid Meting cliëntentevredenheid Als naast alle criteria van A ook aan alle criteria van B wordt voldaan dan valt u in tariefcategorie B vereenkomst Eno Praktijk voor Fysiotherapie 2013 (regio)

9 Module C-tarief (aanvullend op A en B) peningstijden Toegankelijkheid Website Verbijzonderingen Mono-en multidisciplinaire samenwerking efenzaal* Praktijk biedt extra mogelijkheid tot behandeling tijdens: 1 dagdeel in het weekend of 2 avonden per week van uur Binnen 3 dagen screening en/of intake en onderzoek mogelijk Aanvullende informatie op de website over verbijzonderingen en voor patiënten relevante informatie (patiëntenfolders o.i.d.) 2 Tenminste 1 verbijzondering aanwezig in de praktijk Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken, naast huisarts met tenminste 1 andere discipline Een adequate voor groepstherapieën en beweegprogramma s toegeruste oefenzaal in de praktijk Aanvinken wat van toepassing is Cliëntentevredenheid Score >= 8 Als naast alle criteria van A en B ook aan tenminste 6 van de 7 criteria van C kan worden voldaan dan valt u in tariefcategorie C *Voor praktijken met een C- of D-tarief geldt dat er beweegprogramma s gegeven mogen worden indien er aan de voorwaarden wordt voldaan zoals aangegeven in het protocol toetsingscriteria Beweegprogramma s 2013 en hierover afspraken in een addendum zijn overeengekomen. Hiervoor is het beschikken over een adequate oefenzaal verplicht! 2 NB. Indien er eventueel weblinks naar (fysiotherapie-gerelateerde) gezondheidsinformatie worden vermeld dient betrouwbaarheid van deze sites/informatie voorop te staan. vereenkomst Eno Praktijk voor Fysiotherapie 2013 (regio)

10 Module D-tarief (aanvullend op A, B en C) peningstijden Jaarverslag Innovatieve fysiotherapeutische zorg of best practice diagnostiek in de praktijk Wetenschappelijke bijdrage aan ontwikkeling fysiotherapeutische zorg Praktijk biedt extra mogelijkheid tot behandeling tijdens: 1 dagdeel in het weekend én 2 avonden per week van uur Kwaliteitsjaarverslag van de praktijk vorig jaar Bijv. E-health of echografie pgeleide Master Fysiotherapie werkzaam in de praktijk Aanvinken wat van toepassing is Cliëntentevredenheid Score > 8,5 Plus en/of Top Audit 2012, HKZ of vergelijkbare audit behaald Geldig certificaat gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst Als naast alle criteria van A en B, 6 van de 7 criteria voor C ook aan tenminste 5 van de 6 criteria van D kan worden voldaan dan valt u in tariefcategorie D *Voor praktijken met een C- of D-tarief geldt dat er beweegprogramma s gegeven mogen worden indien er aan de voorwaarden wordt voldaan zoals aangegeven in het protocol toetsingscriteria Beweegprogramma s 2013 en hierover afspraken in een addendum zijn overeengekomen. Hiervoor is het beschikken over een adequate oefenzaal verplicht! De in de (hierna volgende) tabellen opgenomen vergoedingen gelden voor fysiotherapeutische zorg waarop verzekerden conform de zorgverzekering en/of aanvullende verzekering recht hebben. Bij Eno noch bij de verzekerde mag een vergoeding (voor verzekerde zorg) in rekening worden gebracht die de overeengekomen tarieven overschrijdt. Indien de fysiotherapeut een hogere vergoeding bij de verzekerde in rekening brengt zal Eno het teveel in rekening gebrachte bedrag bij de fysiotherapeut terugvorderen. Niet gecontracteerde prestaties komen niet voor vergoeding door Eno in aanmerking. Aldus naar waarheid ingevuld**, Naam samenwerkingsverband (praktijknaam): «PRAKTIJKNAAM» * De naam en handtekening voor zover van toepassing van elk van de samenwerkende fysiotherapeuten. Zonodig aan te vullen op aparte bijlage. ** Bij twijfel stelt Eno nader onderzoek in vereenkomst Eno Praktijk voor Fysiotherapie 2013 (regio)

11 TARIEVEN EN PRESTATIES 2013 Prestaties die niet voorkomen in onderstaande tabel komen niet voor vergoeding in aanmerking. FYSITHERAPIE TARIEVEN EN PBUW 2013 Code Prestatie A B C D 1000 Zitting fysiotherapie 24,00 28,50 30,00 31, Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling 34,00 41,00 42,50 44, Zitting fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag 29,00 34,75 36,25 37, Zitting kinderfysiotherapie 34,80 42,75 45,00 47, Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling 44,80 55,25 57,50 59, Zitting kinderfysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag 39,80 49,00 51,25 53, Instructie/overleg ouders van de patiënt 32,00 38,00 40,00 42, Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport 32,00 38,00 40,00 42, Zitting manuele therapie 34,80 42,00 43,50 45, Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling 44,80 54,50 56,00 57, Zitting manuele therapie inclusief inrichtingstoeslag 39,80 48,25 49,75 51, Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 2 personen 20,00 23,75 25,00 26,25 Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 3 personen 18,00 21,40 22,50 23,65 Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 4 personen 16,00 19,00 20,00 21,00 Groepszitting fysiotherapie voor behandeling van 5 tot en met 10 personen 12,00 14,25 15,00 15, Groepszitting fysiotherapie van meer dan 10 personen Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 38,65 45,90 48,30 50, Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling 48,65 58,40 60,80 63, Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief inrichtingstoeslag 43,65 52,15 54,55 56, Zitting oedeemtherapie 34,80 42,00 43,50 45, Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling 44,80 54,50 56,00 57, Zitting oedeemtherapie inclusief inrichtingstoeslag 39,80 48,25 49,75 51, Zitting bekkenfysiotherapie 34,80 42,00 43,50 45, Zitting bekkenfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling 44,80 54,50 56,00 57, Zitting bekkenfysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag 39,80 48,25 49,75 51, Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen 34,80 42,00 43,50 45,00 Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen inclusief toeslag uitbehandeling 44,80 54,50 56,00 57,50 Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen inclusief inrichtingstoeslag 39,80 48,25 49,75 51,25 vereenkomst Eno Praktijk voor Fysiotherapie 2013 (regio)

12 FYSITHERAPIE (vervolg) TARIEVEN EN PBUW 2013 Code Prestatie A B C D 1750 Zitting psychosomatische fysiotherapie 34,80 42,00 43,50 45, Zitting psychosomatische fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling 44,80 54,50 56,00 57, Zitting psychosomatische fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag 39,80 48,25 49,75 51, Zitting geriatrie fysiotherapie. 34,80 42,00 43,50 45,00 Zitting geriatrie fysiotherapie inclusief toeslag voor 1776 uitbehandeling. 44,80 54,50 56,00 57, Zitting geriatrie fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag. 39,80 48,25 49,75 51, Screening 11,80 14,00 14,75 15, Screening inclusief toeslag uitbehandeling 21,80 26,50 27,25 28, Screening inclusief inrichtingstoeslag 16,80 20,25 21,00 21, Intake en onderzoek na screening 26,00 30,90 32,50 34,15 Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag 1861 uitbehandeling 36,00 42,75 45,00 47, Intake en onderzoek na screening inclusief inrichtingstoeslag 31,00 36,80 38,75 40, Intake en onderzoek na verwijzing 36,00 42,75 45,00 47,25 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag 1871 uitbehandeling 46,00 54,65 57,50 60, Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag 41,00 48,70 51,25 53, Telefonische zitting 6,10 7,20 7,60 8,00 vereenkomst Eno Praktijk voor Fysiotherapie 2013 (regio)

13 CNTACTPERSNEN VERZICHT EN Heeft u vragen of wilt u wijzigingen doorgeven maakt u dan gebruik van onderstaande mail adressen en/of telefoonnummers. Vragen over declaraties vereenkomsten Declaratieverwerking Afdeling administratie, Groep paramedie / vervoer mondzorg overige verzekerdennota s T F Contractbeheer T F Inkoopbeleid Berend Stuiver, zorginkoper T Vragen over elektronisch declareren Controle op inschrijfnummers Afdeling projectbureau T Centrale nummer Eno T Website vereenkomst Eno Praktijk voor Fysiotherapie 2013 (regio)

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Contractbeheer 030 68 69 177 M\MW\1308094 19 september 2013 Zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst 2010. Voorbeeld exemplaar

Overeenkomst 2010. Voorbeeld exemplaar Overeenkomst 2010 Salland verzekeringen Praktijk voor Fysiotherapie Voorbeeld exemplaar Uw bewaarexemplaar «PRAKTIJKNAAM» «PRAKTIJKADRES» «PC» «PLAATS» «PRNO» Overeenkomst Salland verzekeringen praktijk

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling Hierna gezamenlijk te noemen

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Contractering. fysiotherapie 2013

Contractering. fysiotherapie 2013 Contractering fysiotherapie 2013 Inzet contractering 2012 ONDERWERPEN OVK eerder Info vzvzn 1850/1860 1 zitting DTF beperking gecontracteerd Spiegel- informatie Debiteurenrisico Afspraken beheersaudit

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2015

Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2016

Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst eerstelijns

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie

Overeenkomst Fysiotherapie Overeenkomst Fysiotherapie Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen:

Nadere informatie

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel Partijen A. DE ZORGVERZEKERAAR De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren: - Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (inclusief ProLife) (3311); - OZF Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2014

Overeenkomst Logopedie 2014 Overeenkomst Logopedie 2014 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Contractbeheer 030 68 69 177 AGB-code: Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015. AGB-code: Geachte heer, mevrouw,

Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015. AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2015 aan voor de aan Multizorg

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018

ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018 ZORGOVEREENKOMST DIËTETIEK 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code 7085)

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018

ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018 ZORGOVEREENKOMST HUIDTHERAPIE 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code 7085)

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg

ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Menzis N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module 1 PRESTATIECODES TBV BASIS PLUS MODULE Onderstaande prestatiecodes zijn door ons tijdens de update aan de software toegevoegd. Betreffende prestatiecodes

Nadere informatie

Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017

Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017 Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2018 Start

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2018 Start De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Zowel elk

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MCA-Fysio2015

Nadere informatie

PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU-7132-01 van 15 juli 2015

PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU-7132-01 van 15 juli 2015 PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7132-01 van 15 juli 2015 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling

Nadere informatie

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing.

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing. PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7094-01 van 30 juni 2014 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee

Nadere informatie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie 2018-2019 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer:

Nadere informatie

Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken v5. Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken

Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken v5. Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken De Basis Plus Module is een apart aanvullend pakket exclusief voor het merk Zilveren Kruis. Verzekerden kunnen het pakket afsluiten per 1 januari

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17104

BELEIDSREGEL BR/REG-17104 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet Kenmerk marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017 ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ B.V., statutair gevestigd te Utrecht aldaar kantoorhoudende te (3584

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 7160

BELEIDSREGEL BR/CU 7160 BELEIDSREGEL BR/CU 7160 Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet Kenmerk marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen [Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer AGB-code: Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Nadere informatie

e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel CV-5800-4.0.1.-3 geldt, wordt gewijzigd van "tot 1 januari 2007" in "tot 1 juni 2006".

e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel CV-5800-4.0.1.-3 geldt, wordt gewijzigd van tot 1 januari 2007 in tot 1 juni 2006. Beleidsregels fysiotherapeuten 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1 onder B nummer 7 (fysiotherapeuten) en in artikel 1 onder A

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2018 Verbetertraject

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2018 Verbetertraject De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Zowel elk

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Op alle zorg zoals beschreven in deze overeenkomst zijn te allen tijde de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities

Nadere informatie

De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP)

De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP) De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP) Overeenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder Fysiotherapie (Vrijgevestigden) dan wel (Instelling) 2015 Zorgaanbieders/fysiotherapiepraktijken

Nadere informatie

Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> <bankrekeningnummer>

Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> <bankrekeningnummer> De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Verder

Nadere informatie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg diëtetiek 2018-2019 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Handreiking KNGF bij beoordeling overeenkomst De Friesland Zorgverzekeraar - binnengebied 2012

Handreiking KNGF bij beoordeling overeenkomst De Friesland Zorgverzekeraar - binnengebied 2012 Handreiking KNGF bij beoordeling overeenkomst De Friesland Zorgverzekeraar - binnengebied 2012 Het KNGF stelt u hierbij een handreiking ter beschikking om u te helpen bij het beoordelen van de overeenkomst

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7132-03 5 april 2016 5 april 2016 6 april 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 34 directie Regulering De

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie

Handleiding declareren fysiotherapie Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde fysiotherapeuten

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017

Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017 Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde fysiotherapeuten bij

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Oefentherapie Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats>

Zorgovereenkomst Oefentherapie Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> Zorgovereenkomst Oefentherapie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op fysiotherapeutische zorg als omschreven bij of krachtens Zorgverzekeringswet (Zvw).

Deze beleidsregel is van toepassing op fysiotherapeutische zorg als omschreven bij of krachtens Zorgverzekeringswet (Zvw). BELEIDSREGEL BR/CU 7025 Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

FBTO Zorgverzekering. Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck 1 januari 2014

FBTO Zorgverzekering. Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck 1 januari 2014 Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck Ongecontracteerd 2000 Reguliere zitting cesar 27,75 200 Reguliere zitting cesar aan huis 35,25 2002 Reguliere zitting cesar in inrichting/instelling 35,25 2003

Nadere informatie

Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017

Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017 Zorgovereenkomst VGZ Logopedie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Bijlage 3. Handleiding declareren Podotherapie PM 304

Bijlage 3. Handleiding declareren Podotherapie PM 304 Bijlage 3 Handleiding declareren Podotherapie PM 304 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde podotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren Huidtherapie 2015 PM 304. Vrijgevestigd

Bijlage 2 Handleiding declareren Huidtherapie 2015 PM 304. Vrijgevestigd Bijlage 2 Handleiding declareren Huidtherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde huidtherapeuten

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7132-02 1 januari 2016 16 december 2015 16 december 2015 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 33 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2017Paramedische Zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2017Paramedische Zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2017Paramedische Zorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid Paramedische Zorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlenin 6

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC Bijlage 1 Handleiding declareren logopedie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018 Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En in geval de Zorgaanbieder in het Handelsregister van de KvK als maatschap 1 is ingeschreven,

Nadere informatie

Onderwerp: overeenkomst eerstelijns fysiotherapie Tilburg, :05

Onderwerp: overeenkomst eerstelijns fysiotherapie Tilburg, :05 Postbus 5130 5004 EC TILBURG www.cz.nl/zorgaanbieder Behandeld door : Relatiebeheer Zorgverleners E-mail : rz.paramedischezorg@cz.nl Zorgverlenersnr. : 04002096 Onderwerp: overeenkomst eerstelijns fysiotherapie

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen

Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Handleiding declareren Diëtetiek

Handleiding declareren Diëtetiek Bijlage 2 Handleiding declareren Diëtetiek 2018-2020 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17150

BELEIDSREGEL BR/REG-17150 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU van 15 juli 2015

PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU van 15 juli 2015 PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7133-01 van 15 juli 2015 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals oefentherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Motivational Paper Plus audit Fysiotherapie versie 1.0 september 2016-

Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Motivational Paper Plus audit Fysiotherapie versie 1.0 september 2016- Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg Motivational Paper Plus audit Fysiotherapie 2017 -versie 1.0 september 2016- Datum: Naam praktijk: Contactpersoon: Correspondentieadres: Praktijk AGB-code: Toelichting

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Bijlage 2 Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. Dit is een naturapolis voor heel Nederland. -Online Verzorgd Polis. Dit is een

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2014

Overeenkomst Kraamzorg 2014 Overeenkomst Kraamzorg 2014 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC Zorgverzekeraar Cares Gouda NV N.V. Univé

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ B.V., statutair gevestigd te Utrecht aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC NV VGZ Cares NV Univé Zorg

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde contractanten met een AGB-code beginnend met 17 - binnengebied

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde contractanten met een AGB-code beginnend met 17 - binnengebied OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde contractanten met een AGB-code beginnend met 17 - binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ)

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) 1 Partijen: ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ statutair gevestigd

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17106

BELEIDSREGEL BR/REG-17106 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Paramedische zorg Samengesteld op 14 juli 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Paramedische zorg Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Minimumeisen... 2 2.1.1 Generieke minimumeisen

Nadere informatie

Module 2 implantaten onderkaak

Module 2 implantaten onderkaak Module 2 implantaten onderkaak Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De Zorgaanbieder: naam zorgverlener of organisatie - AGB-code X - AGB-code X - Adres X - Postcode

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG KwaliteitZorg

ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG KwaliteitZorg ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG 2018 - KwaliteitZorg Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Specifiek controleplan Paramedie 2015

Specifiek controleplan Paramedie 2015 Specifiek controleplan Paramedie 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 23-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Paramedie 2015 01-04-2015,

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2015

Overeenkomst Kraamzorg 2015 Overeenkomst Kraamzorg 2015 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ)

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) 1 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ statutair gevestigd

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde oefentherapeuten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Gelet op het bepaalde in artikel 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende beleidsregel vastgesteld.

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - binnengebied

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - binnengebied OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE KwaliteitZorg

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE KwaliteitZorg ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2018 - KwaliteitZorg Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2017

Overeenkomst Kraamzorg 2017 Overeenkomst Kraamzorg 2017 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308

Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308 Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie

Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ergotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2017 Verbetertraject

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2017 Verbetertraject Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2017 Verbetertraject De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé

Nadere informatie

Tarieven 2013. Dordrecht. www.vitaliz.info

Tarieven 2013. Dordrecht. www.vitaliz.info Dordrecht www.vitaliz.info Binnen Vitaliz werken uitsluitend fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van de ouder wordende mens. In deze brochure leest u over de algemene

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie