Basisverzekering. Bijlage 3 - Verzekeringsvoorwaarden inzake mondzorg 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisverzekering. Bijlage 3 - Verzekeringsvoorwaarden inzake mondzorg 2014"

Transcriptie

1 Bijlage 3 - Verzekeringsvoorwaarden inzake mondzorg 2014 Polisvormen Basisverzekering: o Alles Verzorgd Polis Dit is een naturapolis voor heel Nederland. o Online Verzorgd Polis Dit is een naturapolis voor heel Nederland. o Vrije Keus Polis Dit is een restitutiepolis voor heel Nederland. o Basisverzekering Kiemer Dit is een naturapolis voor heel Nederland. Aanvullende verzekeringen: o AV Budget geen vergoeding voor tandheelkunde o AV Standaard tandjeugdzorg : orthodontie (geen vergoeding; zie overgangsregeling hieronder) en kronen* o AV Extra tandjeugdzorg : orthodontie (zie voor max. bedrag hieronder) en kronen* o AV Optimaal tandjeugdzorg : orthodontie (zie voor max. bedrag hieronder) en kronen* o AV Frieso I tandjeugdzorg : orthodontie en kronen* volwassenenzorg : max. 250,- per kalenderjaar* o AV Frieso II tandjeugdzorg : orthodontie en kronen* Volwassenenzorg : max. 500,- per kalenderjaar* o AV Frieso II (Texel) ten aanzien van de dekking gelijk aan de AV Frieso II o AV Standaard voor Zorgprofessionals tandjeugdzorg : orthodontie (geen vergoeding; zie overgangsregeling hieronder) en kronen* volwassenenzorg : max. 250,- per kalenderjaar* o AV Optimaal voor Zorgprofessionals tandjeugdzorg : orthodontie (zie voor max. bedrag hieronder) en kronen* volwassenenzorg : max ,- per kalenderjaar* Zie ten aanzien van nieuw ingezette orthodontische behandelingen (en bijbehorend max. bedrag) hieronder* o AV Excellent tandjeugdzorg : orthodontie en kronen* o AV Personeel tandjeugdzorg : orthodontie (zie voor max. bedrag hieronder) en kronen (zie voor volwassenenzorg max. bedrag en nadere regeling hieronder)* : zie voor max. bedrag en nadere regeling hieronder.* Zie ten aanzien van nieuw ingezette orthodontische behandelingen (en bijbehorend max. bedrag) hieronder* o AV Tand Standaard volwassenenzorg : max. 250,- per kalenderjaar* o AV Tand Extra volwassenenzorg : max. 500,- per kalenderjaar* o AV Tand Optimaal volwassenenzorg : max ,- per kalenderjaar* Zie ten aanzien van nieuw ingezette orthodontische behandelingen (en bijbehorend max. bedrag) hieronder* o AV Lieke geen vergoeding voor tandheelkunde o AV Sanne tandjeugdzorg : orthodontie (zie voor max. bedrag hieronder)* o AV Femke tandjeugdzorg : orthodontie (zie voor max. bedrag hieronder) en kronen* o AV Ayla tandjeugdzorg : orthodontie (zie voor max. bedrag hieronder) en kronen* volwassenenzorg o AV Tand Lars volwassenenzorg : max. 250,- per kalenderjaar* o AV Tand Sven volwassenenzorg : max. 500,- per kalenderjaar* o AV Tand Thomas volwassenenzorg : max. 750,- per kalenderjaar* : max. 750,- per kalenderjaar* Zie ten aanzien van nieuw ingezette orthodontische behandelingen (en bijbehorend max. bedrag) hieronder* Van de polissen AV Budget, AV Standaard, AV Extra, AV Optimaal, AV Excellent, AV Tand Standaard, AV Tand Extra en AV Tand Optimaal komen online varianten voor. Daarvan is de dekking gelijk aan de AV s zonder de toevoeging online (bijv. AV Extra Online = AV Extra). Van bepaalde polissen kunnen GGZ varianten voorkomen. Daarvan is de dekking gelijk aan de AV s zonder de toevoeging GGZ (bijv. AV GGZ Standaard = AV Standaard). * genoemde omschrijvingen en vergoedingen zijn globaal, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Hiervoor verwijzen wij u naar de onderstaande aanvullende verzekeringsvoorwaarden. Basisverzekering Algemeen Voor zover op grond van de verzekeringsvoorwaarden toestemming, een verwijzing of een voorschrift vereist is, bestaat alleen aanspraak op zorg of vergoeding van kosten als aan die eisen is voldaan voordat u van de desbetreffende zorg gebruik maakt. 1

2 De inhoud en omvang van de verzekerde zorg of diensten worden onder andere bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en - bij het ontbreken van een zodanige maatstaf - door wat in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. Tip Het Zorginstituut Nederland heeft verschillende behandelingen aan de hiervoor genoemde criteria getoetst en op grond hiervan beoordeeld of deze als verzekerde zorg zijn aan te merken. Raadpleeg hiervoor In afwijking hiervan kunnen ook zorg en/of diensten die (nog) niet aan deze criteria voldoen onder voorwaarden als verzekerde zorg worden toegelaten. U heeft recht op een vorm van zorg of een dienst voor zover u daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs bent aangewezen. De te verlenen zorg of diensten moeten doelmatig, niet onnodig kostbaar of onnodig gecompliceerd zijn. De vraag of u behoefte heeft aan een bepaalde vorm van zorg of een bepaalde dienst wordt uitsluitend op basis van zorginhoudelijke criteria beantwoord. Recht op vergoeding van de kosten van zorg bestaat op voorwaarde dat de zorg wordt verleend op de plaats die gezien de aard van de zorg en de omstandigheden als gebruikelijk kan worden aangemerkt. Mondzorg (tandheelkunde) a. Bijzondere tandheelkunde (alle leeftijden) U heeft recht op vergoeding van de kosten van mondzorg verleend door een tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus, orthodontist, of (recht op mondzorg door een) kaakchirurg, voor zover er sprake is van zorg zoals tandartsen plegen te bieden en die noodzakelijk is in een van de volgende situaties: a. U heeft een zodanige ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel dat u zonder die zorg geen tandheelkundige functie kunt behouden of verwerven, gelijkwaardig aan die welke u zou hebben gehad zonder deze aandoening. U heeft daarnaast ook recht op (vergoeding van de kosten van) het aanbrengen van implantaten en het vaste gedeelte van de suprastructuur (het gedeelte dat op het implantaat en boven het tandvlees zit) als u een zeer ernstig geslonken tandenloze kaak heeft. Bovendien moet het implantaat zijn bedoeld om hierop een uitneembare prothese te bevestigen. b. U heeft een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening en u kunt zonder die zorg geen tandheelkundige functie behouden of verwerven gelijkwaardig aan die welke u zou hebben gehad zonder deze aandoening. c. U moet een niet-tandheelkundige medische behandeling ondergaan die zonder bijzondere tandheelkunde aantoonbaar onvoldoende resultaat zal hebben en u kunt zonder die zorg geen tandheelkundige functie behouden of verwerven gelijkwaardig aan die welke u zou hebben gehad zonder deze aandoening. Orthodontische zorg door een orthodontist en de bijbehorende kaakchirurgische hulp (osteotomie) vallen alleen onder bijzondere tandheelkunde als u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaakmondstelsel heeft, vergelijkbaar met een schisisafwijking. Hierbij moet medediagnostiek of medebehandeling van andere disciplines dan de tandheelkundige noodzakelijk zijn. Wie mag deze zorg verlenen De zorg genoemd onder a., b. en c. mag worden verleend door: - een tandarts, mondhygiënist, of tandprotheticus, gespecialiseerd in de behandeling van specifieke problemen in de mondzorg of in de behandeling van gehandicapte of angstige patiënten; - een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde; - een kaakchirurg. Voor het aanbrengen van een implantaat en het vaste gedeelte van de suprastructuur mag de zorg uitsluitend worden verleend door een gespecialiseerde tandarts op het gebied van implantologie of een kaakchirurg. De prothese mag ook worden geleverd door een tandprotheticus. Voor orthodontie als onderdeel van de bijzondere tandheelkunde mag de zorg uitsluitend worden verleend door een orthodontist en/of een kaakchirurg. 2

3 Met tandarts wordt bedoeld een tandarts die als zodanig geregistreerd staat zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG. Met mondhygiënist wordt bedoeld een mondhygiënist die is opgeleid zoals bedoeld in het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut. Met tandprotheticus wordt bedoeld een tandprotheticus die voldoet aan de eisen van het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus. Met kaakchirurg wordt bedoeld een kaakchirurg die is ingeschreven in het register voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Met orthodontist wordt bedoeld een orthodontist die is ingeschreven in het register voor dentomaxillaire orthopedie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Met een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde wordt bedoeld een universitair of daarmee door De Friesland gelijkgesteld centrum voor het verlenen van zorg in bijzondere gevallen, waarbij een behandeling in teamverband en/of bijzondere deskundigheid is vereist. Toestemming vooraf van de kosten van zorg genoemd onder a., b. en c. vindt alleen plaats als voorafgaand aan de behandeling schriftelijk toestemming is verleend. Een aanvraag moet zijn voorzien van een gemotiveerd verzoek en een begroting. Eigen bijdrage Als u 18 jaar of ouder bent, kunt u voor de zorg genoemd onder a. t/m c. een eigen bijdrage verschuldigd zijn tot ten hoogste het bedrag dat bij u in rekening zou worden gebracht als er geen sprake was van een van de situaties genoemd onder a. t/m c. Als de zorg genoemd onder a. t/m c. bestaat uit een uitneembare volledige prothetische voorziening al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten, bedraagt de eigen bijdrage 125,- per voorziening (onder- of bovenkaak). U bent deze eigen bijdrage verschuldigd voor zorg die niet rechtstreeks in verband staat met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp. Angstpatiënten zijn deze eigen bijdrage altijd verschuldigd. Voor verzekerden die een Online Verzorgd Polis, Alles Verzorgd Polis of een Basisverzekering Kiemer hebben, geldt: Als u gebruik maakt van een gecontracteerde zorgaanbieder worden de kosten volledig vergoed, met uitzondering van een eventueel verschuldigde eigen bijdrage. Als u gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn. In afwijking hiervan geldt voor zorg verleend door een nietgecontracteerde kaakchirurg een vergoeding van maximaal 80% van het wettelijke maximumtarief. Voor verzekerden die een Vrije Keus Polis hebben, geldt: Als u gebruik maakt van een gecontracteerde zorgaanbieder worden de kosten volledig vergoed, met uitzondering van een eventueel verschuldigde eigen bijdrage. Als u gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn. b. Reguliere tandheelkunde (18 jaar en ouder) Als u 18 jaar of ouder bent, heeft u naast de hiervoor onder a. Bijzondere tandheelkunde (alle leeftijden) genoemde bijzondere tandheelkunde recht op (vergoeding van de kosten van): a. chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard en het daarbij horende röntgenonderzoek, met uitzondering van ongecompliceerde extracties inclusief het daarbij horende röntgenonderzoek, parodontale chirurgie en het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat; b. een uitneembare volledige prothetische voorzieningen voor de boven- of onderkaak; c. reparatie en rebasing van een bestaande uitneembare volledige prothese of van een bestaande volledige overkappingprothese. 3

4 Wie mag deze zorg verlenen U heeft recht op (vergoeding van de kosten van) zorg genoemd onder a. door een kaakchirurg. U heeft recht op vergoeding van de kosten van zorg genoemd onder b. als de prothese wordt geleverd door een tandprotheticus of tandarts. U heeft recht op vergoeding van de kosten van zorg genoemd onder c. door een tandprotheticus of tandarts. Met kaakchirurg wordt bedoeld een kaakchirurg die is ingeschreven in het register voor Mondziekten, Kaak -en aangezichtschirurgie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Met tandprotheticus wordt bedoeld een tandprotheticus die voldoet aan de eisen van het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus. Met tandarts wordt bedoeld een tandarts die als zodanig geregistreerd staat zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG. Toestemming vooraf Voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist in de volgende situaties: - de zorg bestaat uit het trekken van een of meer tanden of kiezen onder narcose; - de zorg bestaat uit een osteotomie; - er is sprake van vervanging van de prothese (met uitzondering van de immediaatprothese) binnen acht jaar na aanschaf; - bij de eerste aanschaf of bij vervanging na acht jaar zijn de kosten van de prothese (inclusief techniekkosten) hoger dan 600,- per onder- of bovenkaak; - bij de eerste aanschaf of bij vervanging na acht jaar zijn de kosten van de prothese (inclusief techniekkosten) hoger dan 1.100,- voor onder- en bovenkaak gelijktijdig. Een aanvraag moet zijn voorzien van een gemotiveerd verzoek en een begroting. Eigen bijdrage Voor een uitneembare volledige prothetische voorziening zoals genoemd onder b. bent u een eigen bijdrage verschuldigd van 25% van de kosten van die voorziening. Voor verzekerden die een Online Verzorgd Polis, Alles Verzorgd Polis of een Basisverzekering Kiemer hebben, geldt: Als u gebruik maakt van een gecontracteerde zorgaanbieder worden de kosten volledig vergoed, met uitzondering van een eventueel verschuldigde eigen bijdrage. Als u gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn. In afwijking hiervan geldt voor zorg verleend door een nietgecontracteerde kaakchirurg een vergoeding van maximaal 80% van het wettelijke maximumtarief. Voor verzekerden die een Vrije Keus Polis hebben, geldt: Als u gebruik maakt van een gecontracteerde zorgaanbieder worden de kosten volledig vergoed, met uitzondering van een eventueel verschuldigde eigen bijdrage. Als u gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn. c. Reguliere tandheelkunde (jonger dan 18 jaar) Als u jonger dan 18 jaar bent, heeft u naast de onder a. Bijzondere tandheelkunde (alle leeftijden) genoemde bijzondere tandheelkunde recht op vergoeding van de kosten van: a. periodiek preventief tandheelkundig onderzoek, eenmaal per jaar, tenzij u tandheelkundig meer keren per jaar op die hulp bent aangewezen; b. een incidenteel tandheelkundig consult; c. het verwijderen van tandsteen; d. fluorideapplicaties vanaf het doorbreken van blijvende gebitselementen, maximaal tweemaal per jaar, tenzij u tandheelkundig meer keren per jaar op die hulp bent aangewezen; e. sealing; f. parodontale hulp; g. anesthesie (verdoving); 4

5 h. endodontische hulp (wortelkanaalbehandeling); i. restauratie van gebitselementen met plastische materialen (vullingen); j. gnathologische hulp (hulp bij kaakgewrichtproblemen of knarsen); k. uitneembare prothetische voorzieningen; l. tandvervangende hulp met niet-plastische materialen en het aanbrengen van tandheelkundige implantaten ter vervanging van een of meer ontbrekende, blijvende snij- of hoektanden die niet zijn aangelegd, of omdat het ontbreken van die tand(en) het directe gevolg is van een ongeval; m. chirurgische tandheelkundige hulp; met uitzondering van het aanbrengen van tandheelkundige implantaten; n. röntgenonderzoek, met uitzondering van röntgenonderzoek ten behoeve van orthodontische hulp. Wie mag deze zorg verlenen U heeft recht op vergoeding van de kosten van zorg verleend door een tandarts. De zorg genoemd onder a. t/m g., i. en n. mag in plaats daarvan ook worden verleend door de mondhygiënist. Voor de zorg genoemd onder i. geldt dit alleen voor één- en tweevlaksvullingen. Voor de zorg genoemd onder g., i. en n. is een opdracht van de tandarts aan de mondhygiënist noodzakelijk. Met tandarts wordt bedoeld een tandarts die als zodanig geregistreerd staat zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG. Met mondhygiënist wordt bedoeld een mondhygiënist die is opgeleid zoals bedoeld in het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut. Als u gebruik maakt van een gecontracteerde zorgaanbieder worden de kosten volledig vergoed. Als u gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn. Aanvullende verzekeringen Tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan een bepaalde leeftijd a. Kroon- en brugwerk voor verzekerden jonger dan 18 jaar Verzekerden jonger dan 18 jaar hebben, na onze voorafgaande schriftelijke toestemming recht op vergoeding van alle noodzakelijke zorg (prestaties) in verband met het plaatsen van kroon- en brugwerk zoals genoemd in de Prestatielijst tandheelkundige zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), inclusief techniekkosten. Voorwaarde hiervoor is dat het plaatsen van kroon- en/of brugwerk een gevolg is van: - een fractuur van een of meer frontelementen; - een ernstige verkleuring van de frontelementen; - een wortelkanaalbehandeling in een zwaar gerestaureerd element. Verder kan in bijzondere gevallen, ter beoordeling van onze adviserend tandarts, een vergoeding worden toegekend. Met adviserend tandarts wordt bedoeld de tandarts, die ons adviseert over toelating tot de verzekering en de medische/tandheelkundige noodzaak van de behandeling. AV Standaard: 100% AV Standaard voor Zorgprofessionals: 100% AV Sanne: geen vergoeding AV Extra: 100% AV Optimaal voor Zorgprofessionals: 100% AV Femke: 100% AV Optimaal: 100% AV Excellent: 100% AV Ayla: 100% AV Frieso I: 100% AV Tand Standaard/Extra/Optimaal: geen vergoeding AV Tand Lars/Sven/Thomas: geen vergoeding AV Frieso II: 100% AV Personeel: Volledige vergoeding tot maximaal 1000,- per kalenderjaar. Over het meerdere wordt 80% vergoed. Behandelingen waarvan de totale kosten meer bedragen dan 2500,- moeten vooraf via de afdeling HRM (adviserend tandarts) worden aangevraagd. Uitsluitingen De kosten van esthetische, onnodig kostbare of ondoelmatige voorzieningen en behandelingen worden niet vergoed. 5

6 b. Beugels (orthodontie) voor verzekerden jonger dan 22 jaar Verzekerden jonger dan 22 jaar hebben recht op vergoeding van alle noodzakelijke zorg (prestaties) zoals genoemd in de beleidsregel Orthodontische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), door een orthodontist of een tandarts algemeen practicus. Uitsluitingen - Orthodontische behandelingen die onnodig kostbaar, onnodig gecompliceerd of tandheelkundig ondoelmatig zijn (dit ter beoordeling van onze tandheelkundig adviseur); - Kosten veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik van de apparatuur; - Orthodontische behandelingen met een esthetisch karakter, bijvoorbeeld behandelingen met linguale apparatuur of Invisalign, of keramische brackets. Toestemming vooraf Onze voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist als u 18 jaar of ouder bent. Als toestemming wordt geweigerd, komen ook het consult en de bijbehorende röntgenfoto s en modellen niet voor vergoeding in aanmerking. AV Standaard: -Geen vergoeding AV Extra: -Maximaal 1.750,- tijdens de gehele verzekeringsduur. AV Optimaal: -Maximaal 2000,- tijdens de gehele verzekeringsduur. AV Frieso I: -Volledige vergoeding. AV Frieso II: -Volledige vergoeding. AV Standaard voor Zorgprofessionals: -Geen vergoeding AV Optimaal voor Zorgprofessionals: -Maximaal 2000,- tijdens de gehele verzekeringsduur. AV Excellent: -Volledige vergoeding, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. AV Personeel: -Maximaal 2250,- tijdens de gehele verzekeringsduur. AV Tand Standaard/Extra/Optimaal: -Geen vergoeding AV Sanne: -Maximaal 750,- tijdens de gehele verzekeringsduur. AV Femke: -Maximaal 2000,- tijdens de gehele verzekeringsduur. AV Ayla: -Maximaal 2500,- tijdens de gehele verzekeringsduur. AV Lars/Sven/Thomas: -Geen vergoeding Let op (Deze paragraaf Let op geldt niet voor de AV Frieso I en II) Een eventuele volgende hernieuwde behandeling komt niet voor vergoeding in aanmerking. Bij een tijdelijke onderbreking van de verzekering van maximaal 12 maanden wordt de verzekeringsduur geacht niet te zijn onderbroken. Overgangsregeling Verzekerden met een AV Standaard of een AV Standaard voor Zorgprofessionals die vóór 2013 in de AV Standaard/AV Standaard voor Zorgprofessionals met de behandeling zijn gestart, blijven zolang de behandeling duurt recht houden op een vergoeding van maximaal 1250,- voor de gehele verzekeringsduur. c. Ongevallenregeling voor verzekerden jonger dan 25 jaar Een verzekerde jonger dan 25 jaar heeft na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, recht op vergoeding van een afwijkende behandeling, afhankelijk van de aard en omvang van het trauma. Voorwaarde hiervoor is dat door een ongeval een of meer frontelementen verloren zijn gegaan of zodanig zijn beschadigd dat een vulling niet meer volstaat. 6

7 Uitsluitingen De kosten van esthetische, onnodig kostbare of ondoelmatige voorzieningen en behandelingen worden niet vergoed. Aanvraag Een gemotiveerde aanvraag van de tandarts is vereist. AV Standaard: maximaal 750,- per kalenderjaar AV Extra: maximaal 750,- per kalenderjaar AV Optimaal: maximaal 750,- per kalenderjaar AV Frieso I: maximaal 750,- per kalenderjaar AV Frieso II: maximaal 750,- per kalenderjaar AV Standaard voor Zorgprofessionals: maximaal 750,- per kalenderjaar AV Optimaal voor Zorgprofessionals: maximaal 750,- per kalenderjaar AV Excellent: maximaal 750,- per kalenderjaar AV Personeel: maximaal 750,- per kalenderjaar AV Tand Standaard/Extra/Optimaal: geen vergoeding AV Sanne: maximaal 750,- per kalenderjaar AV Femke: maximaal 750,- per kalenderjaar AV Ayla: maximaal 750,- per kalenderjaar AV Tand Lars/Sven/Thomas: geen vergoeding Wie mag de zorg genoemd onder a. t/m c. verlenen Alle tandheelkundige verrichtingen dienen te worden uitgevoerd door een tandarts-algemeen practicus, mondhygiënist, orthodontist of (voor zover bevoegd) een tandprotheticus. Zorg verleend door een tandtechnicus wordt niet vergoed. De kosten van esthetische en/of onnodig kostbare en/of ondoelmatige voorzieningen of behandelingen worden niet vergoed. Met mondhygiënist wordt bedoeld een mondhygiënist die is opgeleid zoals bedoeld in het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut. Met orthodontist wordt bedoeld een orthodontist die is ingeschreven in het specialistenregister voor dentomaxillaire orthopedie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Met tandarts wordt bedoeld een tandarts, die als zodanig geregistreerd staat zoals bedoeld in artikel 3 van de wet BIG. Met tandprotheticus wordt bedoeld een tandprotheticus die voldoet aan de eisen van het Besluit Opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus. Tandheelkundige zorg voor verzekerden van 18 jaar en ouder (tenzij anders aangegeven) Standaard/Extra/Optimale Aanvullende Tandverzekering Aanvullende Tandartsverzekering Lars/Sven/Thomas Aanvullende Verzekering Standaard/Optimaal voor Zorgprofessionals Uitsluitingen U heeft geen recht op vergoeding van: - de kosten van esthetische, onnodig kostbare en/of ondoelmatige behandelingen of voorzieningen dit ter beoordeling van onze tandheelkundig adviseur). Inhoud van de Aanvullende (Tand(arts))verzekeringen Dekking AV Tand Standaard/Extra/Lars/Sven/Thomas en AV Standaard voor Zorgprofessionals U heeft in aanvulling op de Basisverzekering recht op vergoeding van: - mondzorg, zoals genoemd in de Prestatielijst tandheelkundige zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); - de eigen bijdrage die u op grond van de Basisverzekering moet betalen voor een volledige boven- en/of volledige onderprothese; - spoedeisende zorg in het buitenland. 7

8 Uitsluitingen U heeft geen recht op vergoeding van: - materiaal- en techniekkosten; - orthodontische behandelingen (beugels); - esthetische behandelingen; - het uitwendig bleken van elementen; - een mondbeschermer; - verdoving door middel van algehele narcose; - de kosten van niet nagekomen afspraken; - keuringsrapporten. Wie mag deze zorg verlenen - een tandarts die als zodanig geregistreerd staat volgens de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 3 van de wet BIG; - een kaakchirurg die staat ingeschreven in het Register voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT); - een tandprotheticus die voldoet aan de eisen van het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus ; - een vrijgevestigde mondhygiënist die is opgeleid zoals bedoeld in het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut. Wachttijd (geldt enkel voor de AV Tand Thomas) Op de volgende prestaties is een wachttijd van 12 maanden van toepassing, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de verzekering: - kronen en bruggen: R-codes met uitzondering van code R31; - implantaten: J-codes; - tandvleesbehandelingen: T-codes met uitzondering van de codes T51 t/m T56 en de codes T91 t/m T95. Verwijzing Voor behandeling door een kaakchirurg is een verwijzing door de tandarts nodig. Voor behandeling door een mondhygiënist(e) is in de volgende gevallen een opdracht van de tandarts of kaakchirurg nodig: - bij het toepassen van ioniserende straling in het kader van onderzoek naar de staat van het gebit van de patiënt en van de weefsels die het gebit omringen met betrekking tot plaquegerelateerde aandoeningen, en voor het op basis van de verkregen gegevens vaststellen van de diagnose en opstellen van een behandelplan; - bij het toepassen van lokale anesthesie door het geven van injecties ten behoeve van geleidings- of infiltratieanesthesie; - bij het behandelen van primaire caviteiten door middel van preparatie ten behoeve van restauratie met plastische vulmaterialen. AV Tand Standaard: Maximaal 250,- per kalenderjaar AV Tand Extra: Maximaal 500,- per kalenderjaar AV Standaard voor Zorgprofessionals: Maximaal 250,- per kalenderjaar U heeft, tot het hierboven genoemde maximumbedrag per kalenderjaar, recht op: - volledige vergoeding voor: - consultatie en diagnostiek (C-codes); - preventieve mondzorg (M-codes); - vullingen (V-codes); - verdovingen (A-codes). - een vergoeding van 80% voor de overige codes; - volledige vergoeding van de eigen bijdrage voor de volledige onder- en/of bovenprothese. AV Tand Lars: De vergoeding bedraagt 80% van de kosten tot maximaal 250,- per kalenderjaar. AV Tand Sven: De vergoeding bedraagt 80% van de kosten tot maximaal 500,- per kalenderjaar. 8

9 AV Tand Thomas: Volledige vergoeding van de kosten tot maximaal 750,- per kalenderjaar. Dekking AV Tand Optimaal en AV Optimaal voor Zorgprofessionals U heeft in aanvulling op de Basisverzekering recht op vergoeding van: - de kosten van mondzorg, zoals genoemd in de Prestatielijst tandheelkundige zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); - de eigen bijdrage die u op grond van de Basisverzekering moet betalen voor een volledige boven- en/of volledige onderprothese; - materiaal- en techniekkosten; - de kosten van nieuw ingezette orthodontische behandelingen (beugels) vanaf de leeftijd van 22 jaar; - de kosten van spoedeisende zorg in het buitenland. Uitsluitingen U heeft geen recht op vergoeding van: - esthetische behandelingen, bijvoorbeeld behandelingen met linguale apparatuur of Invisalign, of keramische brackets; - het uitwendig bleken van elementen; - de kosten van verdoving door middel van algehele narcose; - de kosten van niet nagekomen afspraken; - keuringsrapporten; voor de AV Tand Optimaal geldt: met uitzondering van een keuringsrapport ten behoeve van de acceptatieprocedure voor deze verzekering. Voorwaarde hiervoor is dat de verzekering door De Friesland is geaccepteerd. Wie mag deze zorg verlenen - een tandarts die als zodanig geregistreerd staat volgens de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 3 van de wet BIG; - een kaakchirurg die staat ingeschreven in het Register voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT); - een tandprotheticus die voldoet aan de eisen van het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus ; - een vrijgevestigde mondhygiënist die is opgeleid zoals bedoeld in het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut ; - een orthodontist die staat ingeschreven in het specialistenregister voor dentomaxillaire orthopedie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Verwijzing Voor behandeling door een kaakchirurg is een verwijzing door de tandarts nodig. Voor behandeling door een mondhygiënist(e) is in de volgende gevallen een opdracht van de tandarts of kaakchirurg nodig: - bij het toepassen van ioniserende straling in het kader van onderzoek, naar de staat van het gebit van de patiënt en van de weefsels die het gebit omringen met betrekking tot plaquegerelateerde aandoeningen, en voor het op basis van de verkregen gegevens vaststellen van de diagnose en opstellen van een behandelplan; - bij het toepassen van lokale anesthesie door het geven van injecties ten behoeve van geleidings- of infiltratieanesthesie; - bij het behandelen van primaire caviteiten door middel van preparatie ten behoeve van restauratie met plastische vulmaterialen. De vergoeding bedraagt in totaal 1000,- per kalenderjaar. U heeft recht op de volgende vergoedingen: - volledige vergoeding voor: - consultatie en diagnostiek (C-codes); - preventieve mondzorg (M-codes); - vullingen (V-codes); - verdovingen (A-codes) - 80% voor de overige codes; - volledige vergoeding van de eigen bijdrage voor de volledige onder- en/of bovenprothese; - 80% van de materiaal- en techniekkosten; 9

10 - vanaf de leeftijd van 22 jaar: maximaal 750,- voor nieuw ingezette orthodontische behandelingen (beugels), eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. Bij een tijdelijke onderbreking van de verzekering van maximaal 12 maanden wordt de verzekeringsduur geacht niet te zijn onderbroken. Aanvullende Verzekering Personeel, Aanvullende Verzekering Ayla U heeft recht op vergoeding van: - de kosten van mondzorg, zoals genoemd in de Prestatielijst tandheelkundige zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); - de eigen bijdrage die u op grond van de Basisverzekering moet betalen voor een volledige boven- en/of volledige onderprothese; - materiaal- en techniekkosten; - vanaf de leeftijd van 22 jaar: de kosten van nieuw ingezette orthodontische behandelingen; - de kosten van spoedeisende zorg in het buitenland. Uitsluitingen U heeft geen recht op vergoeding van: - esthetische behandelingen, bijvoorbeeld behandelingen met linguale apparatuur of Invisalign, of keramische brackets; - het uitwendig bleken van elementen; - verdoving door middel van algehele narcose; - de kosten van niet nagekomen afspraken; - keuringsrapporten. Verwijzing Voor behandeling door een kaakchirurg is een verwijzing door de tandarts nodig. Voor behandeling door een mondhygiënist(e) is in de volgende gevallen een opdracht van de tandarts of kaakchirurg nodig: - bij het toepassen van ioniserende straling in het kader van onderzoek, naar de staat van het gebit van de patiënt en van de weefsels die het gebit omringen met betrekking tot plaquegerelateerde aandoeningen, en voor het op basis van de verkregen gegevens vaststellen van de diagnose en opstellen van een behandelplan. - bij het toepassen van lokale anesthesie door het geven van injecties ten behoeve van geleidings- of infiltratieanesthesie. - bij het behandelen van primaire caviteiten door middel van preparatie ten behoeve van restauratie met plastische vulmaterialen. AV Personeel: Volledige vergoeding tot maximaal 1000,- per kalenderjaar. Over het meerdere wordt 80% vergoed. Behandelingen waarvan de totale kosten meer bedragen dan 2500,- moeten vooraf via de afdeling HRM (adviserend tandarts) worden aangevraagd. Voor nieuw ingezette orthodontische behandelingen geldt een maximum van 750,- eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. Let op Een eventuele volgende hernieuwde behandeling komt niet voor vergoeding in aanmerking. Bij een tijdelijke onderbreking van de verzekering van maximaal twaalf maanden wordt de verzekeringsduur geacht niet te zijn onderbroken. AV Ayla: Maximaal 750,- per kalenderjaar voor Mondzorg anders dan orthodontische behandelingen. Nieuw ingezette orthodontische behandelingen: 100% tot maximaal 1000,- tijdens de gehele verzekeringsduur. Let op Een eventuele volgende hernieuwde behandeling komt niet voor vergoeding in aanmerking. Bij tijdelijke onderbreking van de verzekering van maximaal twaalf maanden wordt de verzekeringsduur geacht niet te zijn onderbroken. 10

11 Wie mag deze zorg verlenen Alle tandheelkundige verrichtingen dienen te worden uitgevoerd door een tandarts-algemeen practicus, mondhygiënist, kaakchirurg, orthodontist of (voor zover bevoegd) een tandprotheticus. Zorg verleend door een tandtechnicus wordt niet vergoed. De kosten van esthetische en/of onnodig kostbare en/of ondoelmatige voorzieningen of behandelingen worden niet vergoed. Met mondhygiënist wordt bedoeld een vrijgevestigde mondhygiënist die is opgeleid zoals bedoeld in het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut. Met kaakchirurg wordt bedoeld een kaakchirurg die is ingeschreven in het Register voor Mondziekten, Kaak -en aangezichtschirurgie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Met orthodontist wordt bedoeld een orthodontist die is ingeschreven in het specialistenregister voor dentomaxillaire orthopedie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Met tandarts wordt bedoeld een tandarts, die als zodanig geregistreerd staat zoals bedoeld in artikel 3 van de wet BIG. Met tandprotheticus wordt bedoeld een tandprotheticus die voldoet aan de eisen van het Besluit Opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus. Aanvullende Verzekering Frieso I, Frieso II U heeft in aanvulling op de Basisverzekering recht op vergoeding van: - mondzorg, zoals genoemd in de Prestatielijst tandheelkundige zorg uitgegeven door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); - de eigen bijdrage die u op grond van de Basisverzekering moet betalen voor een volledige boven- en/of volledige onderprothese; - materiaal- en techniekkosten; - spoedeisende zorg in het buitenland. Uitsluitingen U hebt geen recht op vergoeding van: - orthodontische behandelingen (beugels), anders dan hierboven voor de AV Frieso I en II is aangegeven onder Tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan een bepaalde leeftijd onder b. Beugels (orthodontie) voor verzekerden jonger dan 22 jaar ; - esthetische behandelingen; - het uitwendig bleken van elementen; - een mondbeschermer; - verdoving door middel van algehele narcose; - niet nagekomen afspraken; - keuringsrapporten. Verwijzing Voor behandeling door een kaakchirurg is een verwijzing door de tandarts nodig. Voor behandeling door een mondhygiënist(e) is in de volgende gevallen een opdracht van de tandarts of kaakchirurg nodig: - bij het toepassen van ioniserende straling in het kader van onderzoek, naar de staat van het gebit van de patiënt en van de weefsels die het gebit omringen met betrekking tot plaquegerelateerde aandoeningen, en voor het op basis van de verkregen gegevens vaststellen van de diagnose en opstellen van een behandelplan. - bij het toepassen van lokale anesthesie door het geven van injecties ten behoeve van geleidings- of infiltratieanesthesie. - bij het behandelen van primaire caviteiten door middel van preparatie ten behoeve van restauratie met plastische vulmaterialen. U heeft recht op een volledige vergoeding tot maximaal 250,- per kalenderjaar voor de AV Frieso I en maximaal 500,- per kalenderjaar voor de AV Frieso II. Wie mag deze zorg verlenen Alle tandheelkundige verrichtingen dienen te worden uitgevoerd door een tandarts-algemeen practicus, mondhygiënist, kaakchirurg of (voor zover bevoegd) een tandprotheticus. Zorg verleend door een tandtechnicus wordt niet vergoed. De kosten van esthetische en/of onnodig kostbare en/of ondoelmatige voorzieningen of behandelingen worden niet vergoed. 11

12 Met mondhygiënist wordt bedoeld een mondhygiënist die is opgeleid zoals bedoeld in het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut. Met kaakchirurg wordt bedoeld een kaakchirurg die is ingeschreven in het Register voor Mondziekten, Kaak -en aangezichtschirurgie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). Met tandarts wordt bedoeld een tandarts, die als zodanig geregistreerd staat zoals bedoeld in artikel 3 van de wet BIG. Met tandprotheticus wordt bedoeld een tandprotheticus die voldoet aan de eisen van het Besluit Opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus. 12

Basisverzekering. Bijlage 2 - Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake Mondzorg

Basisverzekering. Bijlage 2 - Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake Mondzorg Bijlage 2 - Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake Mondzorg Polisvormen Basisverzekering: o Basisverzekering Noord Nederland. Dit is een combinatiepolis die geldt voor de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland,

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Polisvormen: Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. -Online Verzorgd Polis. -Vrije Keus Polis. Dit is

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Bijlage 2 Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. Dit is een naturapolis voor heel Nederland. -Online Verzorgd Polis. Dit is een

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2004 Onderlinge Waarborgmaatschappij De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen U.A.

Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2004 Onderlinge Waarborgmaatschappij De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen U.A. Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2004 Onderlinge Waarborgmaatschappij De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen U.A. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake oefentherapie Cesar/Mensendieck, voor zover relevant

Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake oefentherapie Cesar/Mensendieck, voor zover relevant Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake oefentherapie Cesar/Mensendieck, voor zover relevant Basisverzekering: -Basispolis Noord-Nederland Dit is een combinatiepolis die geldt voor de provincies

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Mondzorg 2014 1 Mondzorg Bij Interpolis ZorgActief houden wij de informatie over uw zorgverzekering graag glashelder. Daarom informeren wij u met deze brochure over onze uitgebreide

Nadere informatie

Behandelingen in het kader van de aanvullende verzekering hoeven niet aangevraagd te worden tenzij anders aangegeven.

Behandelingen in het kader van de aanvullende verzekering hoeven niet aangevraagd te worden tenzij anders aangegeven. Machtigingenbeleid mondzorg 2017 Algemeen We besteden veel aandacht aan het machtigingenproces om de machtigingsaanvragen zo spoedig mogelijk voor u en uw cliënt te kunnen afhandelen. U kunt de aanvragen

Nadere informatie

Alles over mondzorg en maximum tarieven in 2014

Alles over mondzorg en maximum tarieven in 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Alles over mondzorg en maximum tarieven in 2014 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoud Alles over mondzorg

Nadere informatie

Aanvullende verzekering Tand Particulier

Aanvullende verzekering Tand Particulier Voorwaarden Aanvullende verzekering Tand Particulier Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekering Tand Particulier Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2005. Onderlinge Waarborgmaatschappij De

Nadere informatie

Uw tandartsverzekering TandVerzorgd

Uw tandartsverzekering TandVerzorgd Uw tandartsverzekering TandVerzorgd Menzis biedt verschillende tandartsverzekeringen (TandVerzorgd, TV) aan. Voor jongeren biedt Menzis de JongerenVerzorgd () aan. Dit is een aanvullende verzekering en

Nadere informatie

Inhoud zorg algemeen U hebt recht op (vergoeding van de kosten van) fysiotherapie zoals fysiotherapeuten plegen te bieden.

Inhoud zorg algemeen U hebt recht op (vergoeding van de kosten van) fysiotherapie zoals fysiotherapeuten plegen te bieden. Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Basisverzekering: -Basispolis Noord-Nederland Dit is een combinatiepolis die geldt voor de provincies Drenthe, Flevoland,

Nadere informatie

Mondzorg 2014 Wat doen de verschillende mondzorgverleners. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70453/2013-11

Mondzorg 2014 Wat doen de verschillende mondzorgverleners. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70453/2013-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2014. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Mondzorg 2014 Wat doen de verschillende mondzorgverleners 70453/2013-11 2 Inhoudsopgave Mondzorg 2014 Inleiding

Nadere informatie

Wat doen de verschillende mondzorgverleners

Wat doen de verschillende mondzorgverleners Wat doen de verschillende mondzorgverleners Voor meer informatie kijk op www.prolife.nl/polisvoorwaarden Productlijnen aanvullende verzekeringen Voor de aanvullende verzekeringen zijn er 2 verschillende

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis

Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2004 Onderlinge Waarborgmaatschappij De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen U.A. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Uw voorwaarden voor 2014. Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online)

Uw voorwaarden voor 2014. Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online) Uw voorwaarden voor 2014 Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online) VERZEKERINGSVOORWAARDEN DFZ 806 01 14 AANVULLENDE VERZEKERING TAND STANDAARD (ONLINE)

Nadere informatie

Uw voorwaarden voor 2015

Uw voorwaarden voor 2015 Uw voorwaarden voor 2015 Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online) VERZEKERINGSVOORWAARDEN DFZ 806 01 15 AANVULLENDE VERZEKERING TAND STANDAARD (ONLINE)

Nadere informatie

Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis

Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Voorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekering Tand Standaardpakketpolis Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2005. Onderlinge Waarborgmaatschappij

Nadere informatie

Uw voorwaarden voor 2016

Uw voorwaarden voor 2016 Uw voorwaarden voor 2016 Aanvullende verzekeringen Tand Standaard Tand Extra Tand Optimaal VERZEKERINGSVOORWAARDEN DFZ 806 01 16 AANVULLENDE VERZEKERING TAND STANDAARD AANVULLENDE VERZEKERING TAND EXTRA

Nadere informatie

De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer VERZEKERINGSVOORWAARDEN DFZ 806 01 14 AANVULLENDE VERZEKERING TAND STANDAARD (ONLINE) AANVULLENDE VERZEKERING TAND EXTRA (ONLINE) AANVULLENDE VERZEKERING TAND OPTIMAAL (ONLINE) Verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Vergoedingenlijst mondzorg De Friesland Zorgverzekeraar (geldig vanaf 1 januari 2012)

Vergoedingenlijst mondzorg De Friesland Zorgverzekeraar (geldig vanaf 1 januari 2012) Vergoedingenlijst mondzorg De Friesland Zorgverzekeraar (geldig vanaf 1 januari 2012) Behorende bij de: - Alles Verzorgd Polis - Vrije Keus Polis - AV Standaard - AV Extra - AV Optimaal - AV Excellent

Nadere informatie

Uw voorwaarden voor VOORWAARDEN AV Tand Standaard (Online) AV Tand Extra (Online) AV Tand Optimaal (Online)

Uw voorwaarden voor VOORWAARDEN AV Tand Standaard (Online) AV Tand Extra (Online) AV Tand Optimaal (Online) Uw voorwaarden voor 2013 VOORWAARDEN AV Tand Standaard (Online) AV Tand Extra (Online) AV Tand Optimaal (Online) VERZEKERINGSVOORWAARDEN DFZ 806 01 13 AANVULLENDE VERZEKERING TAND STANDAARD (ONLINE) AANVULLENDE

Nadere informatie

Wijzigingen regeling aanspraken zorgverzekering BES per 2015

Wijzigingen regeling aanspraken zorgverzekering BES per 2015 Wijzigingen regeling aanspraken zorgverzekering BES per 2015 In de Regeling Aanspraken Zorgverzekering BES (RAZ BES) staat welke zorg aanspraken in het pakket van de zorgverzekering BES zitten. Dit pakket

Nadere informatie

De Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering. en Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden VWS

De Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering. en Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden VWS Wijziging ziekenfondsverzekering en Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden VWS 24 november 1995/nr. VMP/VA-953719 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 7

Nadere informatie

Prestatielijst Eckstra Mondzorg. Bij vragen over onze behandelingen staat ons team graag voor u klaar om die te beantwoorden.

Prestatielijst Eckstra Mondzorg. Bij vragen over onze behandelingen staat ons team graag voor u klaar om die te beantwoorden. Prestatielijst Eckstra Mondzorg Bij vragen over onze behandelingen staat ons team graag voor u klaar om die te beantwoorden. Een gezond gebit voor uw hele gezin Geldig tot 31 december 2012 Consultatie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Mondzorg, tandheelkundige zorg, kronen Zaaknummer : ANO07.230 Zittingsdatum : 19 september 2007 Zaak ANO07.230, Mondzorg, kronen BINDEND ADVIES

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen N.V. Univé Zorg te Arnhem Zaak : Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, implantaten Zaaknummer : 201501037 Zittingsdatum : 2 maart 2016 Stichting Klachten en

Nadere informatie

Richtlijn bij het indienen van aanvragen in het kader van Bijzondere Tandheelkunde

Richtlijn bij het indienen van aanvragen in het kader van Bijzondere Tandheelkunde Richtlijn bij het indienen van aanvragen in het kader van Bijzondere Tandheelkunde Om de afhandeling van machtigingsaanvragen in het kader van Bijzondere Tandheelkunde voorspoedig te laten verlopen, hebben

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : mondzorg, aanbrengen implantaten Zaaknummer : ANO06.125 Zittingsdatum : 13 december 2006 1/6 ANONIEN BINDEND ADVIES Zaak: ANO06.125 (mondzorg,

Nadere informatie

IAK Aanvullende Zorgverzekering

IAK Aanvullende Zorgverzekering IAK Aanvullende Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2017 Uitgebreide Tandartsverzekering 94 l 'UTA 94' Welkom bij IAK Verzekeringen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Aanvullende

Nadere informatie

Alles over mondzorg en maximum tarieven in 2013

Alles over mondzorg en maximum tarieven in 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Alles over mondzorg en maximum tarieven in 2013 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.youcare.nu info@aevitae.com Inhoud Alles over mondzorg

Nadere informatie

Mondzorg 2014. Wij zijn er voor ú

Mondzorg 2014. Wij zijn er voor ú Mondzorg 2014 Wij zijn er voor ú Alles over mondzorg en maximum tarieven in 2014 Bent u 18 jaar of ouder dan kunt u een aparte tandartsverzekering afsluiten voor uw tandartskosten. Wij vergoeden hieruit

Nadere informatie

Vergelijk. Tandartsverzekeringen 2014

Vergelijk. Tandartsverzekeringen 2014 Vergelijk Tandartsverzekeringen 2014 vergelijkmondzorg.nl Zie voor meer toelichting en de laatste updates onze website Deze vergelijking dient puur ter indicatie, voor u zijn mogelijk andere voorwaarden

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D en E te F Zaak : Mondzorg, implantaten Zaaknummer : 2011.00572 Zittingsdatum : 23 november 2011 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M.

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN DE MONDZORG PER 1 JANUARI 2012

VERANDERINGEN IN DE MONDZORG PER 1 JANUARI 2012 VERANDERINGEN IN DE MONDZORG PER 1 JANUARI 2012 De minister van volksgezondheid, Edith Schippers, heeft met ingang van 1 januari 2012 bepaald, dat mondzorgverleners, zoals tandartsen, orthodontisten, mondhygienisten

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, vertegenwoordigd door de heer C te B, tegen Menzis Zorgverzekeraar N.V. en Menzis N.V., beide te Wageningen Zaak : Mondzorg, bijzondere tandheelkunde,

Nadere informatie

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg.

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Polisvormen: Basisverzekering: o ALLES VERZORGD POLIS o VRIJE KEUS POLIS o KIEMER Deze polissen zijn geldig in

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs D te E Zaak : Mondzorg, implantaten Zaaknummer : ANO07.346 Zittingsdatum : 21 november 2007 1/5 Zaak: ANO07.346 (Mondzorg, implantaten)

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2018 Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen

Polisvoorwaarden 2018 Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 www.aon.nl ipm@aon.nl Polisvoorwaarden 2018 Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Ingangsdatum 1 januari 2018 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Wat verandert er in 2017?

Wat verandert er in 2017? Jouw zorgverzekering in 2017 1 Wat verandert er in 2017? Handig om te weten 2 3 Aanvullende verzekeringen 6 Anderzorg Budget 6 Anderzorg Jong 7 Anderzorg Extra 8 Anderzorg Tand 9 10 Fysiotherapie 9 10

Nadere informatie

FBTO Zorgverzekering Tarieven mondzorg per 1 januari 2012

FBTO Zorgverzekering Tarieven mondzorg per 1 januari 2012 FBTO Zorgverzekering Tarieven mondzorg per 1 januari 2012 code omschrijving Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,63 A211 Probleemgericht consult 25,15 A231 Intake consult 39,26 A261 Multidisciplinair

Nadere informatie

Tandartspraktijk Schmidt en Tambach Deze prijslijst is geldig van: 1-1-2012 Deze prijslijst is geldig tot en met: 31-12-2012

Tandartspraktijk Schmidt en Tambach Deze prijslijst is geldig van: 1-1-2012 Deze prijslijst is geldig tot en met: 31-12-2012 Disclaimer: Wij doen onze uiterste best om alle informatie correct en actueel weer te geven. Indien informatie onjuist wordt weergegeven kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen kunnen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2016. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten.

Polisvoorwaarden 2016. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Polisvoorwaarden 2016 Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten www.aon.nl ipm@aon.nl Ingangsdatum 1 januari 2016 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Inhoud. 4 Anesthesie Algehele anesthesie Lachgassedatie Lokale anesthesie

Inhoud. 4 Anesthesie Algehele anesthesie Lachgassedatie Lokale anesthesie 1 Anatomie en fysiologie van hoofd, hals en kauwstelsel.... 1 1.1 Inleiding.... 3 1.2 Functies van het gebit.... 3 1.3 Structuren in de mondholte: het gebit... 4 1.4 De gebitsbogen....19 1.5 Tandontwikkeling....20

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B in deze vertegenwoordigd door E, tegen C te D Zaak : Mondzorg, botopbouw, implantaten in betande kaak Zaaknummer : 2009.01464 Zittingsdatum : 21 oktober 2009 1/6

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, als wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige C, vertegenwoordigd door D te E, tegen OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar U.A. en OWM Centrale

Nadere informatie

A) Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C

A) Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C F CODE XVI Orthodontie Algemeen Voor behandeling in het kader van orthodontie kunnen uitsluitend prestaties en tarieven uit de tarieflijst orthodontie worden gedeclareerd. Overige tandheelkundige prestaties

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : Mondzorg, bijzondere tandheelkundige hulp Zaaknummer : ANO07.029 Zittingsdatum : 21 maart 2007 1/5 Zaak: ANO07.029 (Mondzorg, bijzondere tandheelkundige

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D, vertegenwoordigd door E te F Zaak : Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie en osteotomie Zaaknummer : 201401502 Zittingsdatum : 15 oktober

Nadere informatie

A722 Onderzoek tandvleesbehandelingen 143,40

A722 Onderzoek tandvleesbehandelingen 143,40 Prijslijst Tandartspraktijk Verstappen Laan ten Roode 2-2a 5711 GC SOMEREN Code M/T Omschrijving Prijs 1. Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,70 A211 Probleemgericht consult 19,70 A231

Nadere informatie

Inhoud De tandartspraktijk in de samenleving Inleiding Kwalificatiedossier, kerntaken en werkprocessen Menskracht in de tandheelkundige zorg

Inhoud De tandartspraktijk in de samenleving Inleiding Kwalificatiedossier, kerntaken en werkprocessen Menskracht in de tandheelkundige zorg VII Inhoud 1 De tandartspraktijk in de samenleving.... 1 1.1 Inleiding.... 2 1.2 Kwalificatiedossier, kerntaken en werkprocessen.... 3 1.3 Menskracht in de tandheelkundige zorg... 4 1.3.1 Het tandheelkundige

Nadere informatie

Prestatie Omschrijving Techniek Prijs. A111 Periodieke controle 20,00. A211 Probleemgericht consult 25,15. A231 Intake consult 39,26

Prestatie Omschrijving Techniek Prijs. A111 Periodieke controle 20,00. A211 Probleemgericht consult 25,15. A231 Intake consult 39,26 Prestatie Omschrijving Techniek Prijs Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 20,00 A211 Probleemgericht consult 25,15 A231 Intake consult 39,26 A261 Multidisciplinair consult 45,20 A311 Maken

Nadere informatie

Prijs in euro A111 Periodieke controle 19,65

Prijs in euro A111 Periodieke controle 19,65 Deze prijslijst is geldig van: 01 januari 2012 tot en met: 31 december 2012 1. Te declareren prestaties 1.1 Consultatie en diagnostiek Code M/T* Beschrijving Prijs in euro A111 Periodieke controle 19,65

Nadere informatie

Deze tarieven gelden voor zorg die wordt vergoed uit de aanvullende (tand)verzekering Prestatie Omschrijving Maximum tarief AV voor honorarium OUD

Deze tarieven gelden voor zorg die wordt vergoed uit de aanvullende (tand)verzekering Prestatie Omschrijving Maximum tarief AV voor honorarium OUD Maximum tarieven mondzorg 2012 Aanvullende verzekering Deze tarieven gelden voor zorg die wordt vergoed uit de aanvullende (tand)verzekering Prestatie Omschrijving Maximum tarief AV voor honorarium OUD

Nadere informatie

1.1 Consultatie en diagnostiek

1.1 Consultatie en diagnostiek Tandartspraktijk De Meridiaan Deze prijslijst is geldig van 01-02- 2012 tot en met: 04-03-2012 1.1 Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 20,60 A211 Probleemgericht consult 23,25 A231 Intake

Nadere informatie

Maximum Achmea tarieven mondzorg 2012

Maximum Achmea tarieven mondzorg 2012 tarieven mondzorg 2012 Prestatie Omschrijving Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,63 A211 Probleemgericht consult 25,15 A231 Intake consult 39,26 A261 Multidisciplinair consult 45,20

Nadere informatie

Tarievenlijst Tandarts M.R.Scheltes

Tarievenlijst Tandarts M.R.Scheltes Tarievenlijst Tandarts M.R.Scheltes Consultatie en diagnostiek Geldig van 1 maart tot 1 mei 2012 A111 Periodieke controle 20,00 A211 Probleemgericht consult 25,00 A231 Intake consult 39,50 A261 Multidiciplinair

Nadere informatie

Tarievenlijst tandartspraktijk Kosterman

Tarievenlijst tandartspraktijk Kosterman Tarievenlijst tandartspraktijk Kosterman Code Omschrijving Prijs 1. consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 20,00 A211 Probleemgericht consult 21,00 A231 Intake consult 42,00 A261 Multidisciplinair

Nadere informatie

IAK Aanvullende Zorgverzekering

IAK Aanvullende Zorgverzekering IAK Aanvullende Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2017 Aanvullende verzekering Tandartskosten T250 / T500 / T1000 Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Aanvullende

Nadere informatie

Regeling Tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering toelichting afspraken tussen partijen

Regeling Tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering toelichting afspraken tussen partijen Regeling Tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering 2004 toelichting afspraken tussen partijen Nieuwegein, januari 2004 Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering Tekst van de Regeling tandheelkundige

Nadere informatie

Prijslijst. 1. Consultatie en diagnostiek

Prijslijst. 1. Consultatie en diagnostiek Prijslijst Hennink tandartsen Scholtenlaan 210 2105 PK Heemstede 023-5292877 tandartshennink@planet.nl www.henninktandartsen.nl Code M/T Omschrijving Prijs 1. Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke

Nadere informatie

TARIEVEN 2012. tandartspraktijk peize info@tandartspraktijkpeize.nl. Code M/T Omschrijving Prijs Toelichting

TARIEVEN 2012. tandartspraktijk peize info@tandartspraktijkpeize.nl. Code M/T Omschrijving Prijs Toelichting TARIEVEN 2012 tandartspraktijk peize info@tandartspraktijkpeize.nl Code M/T Omschrijving Prijs Toelichting 1. Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,80 A211 Probleemgericht consult 25,00

Nadere informatie

2. Gewenste ingangsdatum Polisnr. (indien bekend) 3. Gewenste max. vergoeding per persoon* Tand Plan Basis Tand Plan Compleet 454,- 908,-

2. Gewenste ingangsdatum Polisnr. (indien bekend) 3. Gewenste max. vergoeding per persoon* Tand Plan Basis Tand Plan Compleet 454,- 908,- Aanvraagformulier Tand Plan Geové ZorgSelect 1. Te verzekeren personen (minimaal één volwassene) Naam/voorletters, eerste voornaam voluit Geboortedatum Man/vrouw 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

Consultatie en diagnostiek

Consultatie en diagnostiek Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 23,00 A211 Probleemgericht consult 25,00 A231 Intake consult 42,50 A261 Multidisciplinair consult 45,00 A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 15,00

Nadere informatie

1. Te declareren prestaties 1.1 Consultatie en diagnostiek

1. Te declareren prestaties 1.1 Consultatie en diagnostiek Deze prijslijst is geldig van: 01 juni 2012 tot en met: 31 december 2012 1. Te declareren prestaties 1.1 Consultatie en diagnostiek in euro A111 Periodieke controle 19,65 A211 Probleemgericht consult 25,15

Nadere informatie

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg.

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Polisvormen: Basisverzekering: o o o Polis Noord-Nederland Deze polis is geldig voor de provincies Drenthe, Flevoland,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B versus C te D Zaak : Mondzorg, implantaten bovenkaak Zaaknummer : 2009.00185 Zittingsdatum : 15 juli 2009 1/6 Zaak: 2009.00185 (Mondzorg, implantaten bovenkaak)

Nadere informatie

Deze prijslijst is geldig tot en met: 31-12-2012. 1. Te declareren prestaties. 1.1 Consultatie en diagnostiek

Deze prijslijst is geldig tot en met: 31-12-2012. 1. Te declareren prestaties. 1.1 Consultatie en diagnostiek Deze prijslijst is geldig tot en met: 31-12-2012 1. Te declareren prestaties 1.1 Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle Probleemgericht consult A231 Intake consult A261 Multidisciplinair consult

Nadere informatie

TARIEVENLIJST 01-05-2012 T/M 31-05-2012

TARIEVENLIJST 01-05-2012 T/M 31-05-2012 1.1 Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke Controle 21,00 A211 Probleemgericht consult A231 Intake consult 39,26 A261 Multidisciplinair consult A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 15,00 A321

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beide te D Zaak : Tandheelkunde, implantaten met overkappingsprothese Zaaknummer : 2009.02708 Zittingsdatum : 11 augustus 2010 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014.

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen Avéro Achmea 2014 www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en D, beide te E Zaak : Mondzorg, implantaten bovenkaak, kronen Zaaknummer : 201303227 Zittingsdatum : 17 september 2014 Stichting Klachten en Geschillen

Nadere informatie

Mondzorg 2013. Altijd zeker van

Mondzorg 2013. Altijd zeker van Mondzorg 2013 Altijd zeker van goede Zorg zorg Alles over mondzorg en maximum tarieven in 2013 In deze brochure krijgt u uitgebreid uitleg over de verschillende behandelingen die mondzorgverleners zoals

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Menzis Collectief Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Menzis Collectief Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer Menzis 2017 Basisverzekeringen en Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en Basis Vrij en aanvullende verzekeringen 2017 - Menzis

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Mondzorg Aanvullende (tand)verzekering

Interpolis ZorgActief Mondzorg Aanvullende (tand)verzekering Interpolis ZorgActief Mondzorg Aanvullende (tand)verzekering Maximum bedragen 2012 Deze bedragen gelden voor de mondzorgcodes die worden vergoed vanuit de de aanvullende (tand)verzekering. Deze lijst is

Nadere informatie

Welke kosten voor mondzorg vergoedt de basisverzekering?

Welke kosten voor mondzorg vergoedt de basisverzekering? Welke kosten voor mondzorg vergoedt de basisverzekering? Jeugd Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoedt de basisverzekering de meeste tandartsbehandelingen. Hiervoor betaalt men ook geen eigen bijdrage.

Nadere informatie

OVERZICHT ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN 2013

OVERZICHT ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN 2013 AEVITAE 2013 Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar TANDARTS - - PLUS - - TOP Volledig - VIP Volledig Maximale vergoeding 1.135,-- (eenmalig) SUPER VIP Volledig Maximale vergoeding 500,-- (eenmalig)

Nadere informatie

Tarieven 2012 Geldig van 1-1-2012 tot 28-2-2012

Tarieven 2012 Geldig van 1-1-2012 tot 28-2-2012 Tarieven 2012 Geldig van 1-1-2012 tot 28-2-2012 A: Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,95 A211 Probleemgericht consult 25,15 A231 Intake consult 41,27 A261 Multidisciplinair consult

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

Module Implantologie en implantaat gedragen prothese 2015

Module Implantologie en implantaat gedragen prothese 2015 Module Implantologie en implantaat gedragen prothese 2015 De ondergetekenden A. De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; - Azivo Zorgverzekeraar N.V.; Hierna te noemen: zorgverzekeraar

Nadere informatie

Te declareren prestaties

Te declareren prestaties Tandartspraktijk Bronsveld Teylingen 31 2261 XP Leidschendam Te declareren prestaties 1.1 Consultatie en Diagnostiek Prijs A111 Periodieke controle 20.00 A211 Probleemgericht consult 25.00 A231 Intake

Nadere informatie

A111 Periodieke controle 21,10. A211 Probleemgericht consult 25,80. A231 Intake consult 38,00. A261 Multidisciplinair consult 45,20

A111 Periodieke controle 21,10. A211 Probleemgericht consult 25,80. A231 Intake consult 38,00. A261 Multidisciplinair consult 45,20 Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 21,10 A211 Probleemgericht consult 25,80 A231 Intake consult 38,00 A261 Multidisciplinair consult 45,20 A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 15,90

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. en ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., beide te Amersfoort, vertegenwoordigd door De Amersfoortse

Nadere informatie

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen De wijzigingen per 1 januari 2014 in uw zorgverzekering voor u op een rij. Bewaar deze bij uw polisvoorwaarden. 1. Wijzigingen in de algemene

Nadere informatie

Tarieven (t/m 31 december 2012)

Tarieven (t/m 31 december 2012) Tarieven (t/m 31 december 2012) Prestatie Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,63 A211 Probleemgericht consult 25,15 A231 Intake consult 39,26 A261 Multidisciplinair consult 45,20 A311

Nadere informatie

Vergelijk. Tandartsverzekeringen 2013. www.vergelijkmondzorg.nl. Zie voor meer toelichting en de laatste updates onze website

Vergelijk. Tandartsverzekeringen 2013. www.vergelijkmondzorg.nl. Zie voor meer toelichting en de laatste updates onze website Vergelijk verzekeren www.vergelijkmondzorg.nl Zie voor meer toelicht en de laatste updates onze website Deze vergelijk dient puur ter indicatie, voor u zijn mogelijk andere voorwaarden geldig. Kijk altijd

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer verzekeringen en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Wat wijzigt er in je zorgverzekering in 2017? Wijzigingen in de basisverzekering

Wat wijzigt er in je zorgverzekering in 2017? Wijzigingen in de basisverzekering Wat wijzigt er in je zorgverzekering in 2017? In 2017 verandert er weer het een en ander in je zorgverzekering. Het eigen risico blijft hetzelfde: 385. Er veranderen wel een aantal voorwaarden en vergoedingen.

Nadere informatie

TARIEFINFO PRAKTIJK VICTOR SCHYNS MAASTRICHT

TARIEFINFO PRAKTIJK VICTOR SCHYNS MAASTRICHT TARIEFINFO PRAKTIJK VICTOR SCHYNS MAASTRICHT NB: Tarieven geldig t/m 31 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Consultatie en diagnostiek... 2 Preventieve mondzorg... 3 Vullingen, kronen en bruggen...

Nadere informatie

Tarieven 2012. Deze tarieven zijn geldig van 1 april 2012 tot en met 31 december 2012

Tarieven 2012. Deze tarieven zijn geldig van 1 april 2012 tot en met 31 december 2012 Tarieven 2012 Deze tarieven zijn geldig van 1 april 2012 tot en met 31 december 2012 De tarieven van ACTA Vrije tandartstarieven... 3 Aanvullende informatie... 4 A Consultatie en diagnostiek... 5 C Preventieve

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A, vertegenwoordigd door B, beiden te C, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem Zaak : Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, implantaat, dento-alveolair effect Zaaknummer

Nadere informatie

A111 Periodieke controle 19,85. A211 Probleemgericht consult 20,15. A231 Intake consult 38.50. A261 Multidisciplinair consult 27.

A111 Periodieke controle 19,85. A211 Probleemgericht consult 20,15. A231 Intake consult 38.50. A261 Multidisciplinair consult 27. Prijslijst Tandartsenpraktijk Swaters & Kremer Mauvestraat 46 6813 JM Arnhem Geldig van 01-jan-2012 Geldig tot 31-mrt-2012 Code M/T Omschrijving Prijs Toelichting 1. Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke

Nadere informatie

Tandartsencentrum. Cassandraplein

Tandartsencentrum. Cassandraplein TARIEVEN 2012 CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK A111 Periodieke controle 20,66 A211 Probleem gericht consult 25,14 A231 Intake consult 31,11 A261 Multidisciplinair consult 46,67 A311 Maken en beoordelen kleine

Nadere informatie

Geldig van 1-Maart Geldig tot 30-Juni Omschrijving Prijs

Geldig van 1-Maart Geldig tot 30-Juni Omschrijving Prijs Prijslijst Tandartspraktijk LABROIDES Zuid-westsingel 202 4611 KH Bergen op Zoom Geldig van 1-Maart -2012 Geldig tot 30-Juni-2012 Code M/ T Omschrijving Prijs 1. Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Mondzorg, tandheelkundige zorg, implantaten Zaaknummer : ANO06.116 Zittingsdatum : 18 oktober 2006 ANONIEM BINDEND ADVIES Zaak ANO06.116, Tandheelkundige

Nadere informatie

prestatie Omschrijving techniek Uw prijs

prestatie Omschrijving techniek Uw prijs prestatie Omschrijving techniek Uw prijs Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,63 A211 Probleemgericht consult 25,15 A231 Intake consult 39,26 A261 Multidisciplinair consult 45,20 A311

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B153 Tandheelkundige hulp

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B153 Tandheelkundige hulp Jaar: 2010 Nummer: 46 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad GEWIJZIGDE RICHTLIJN NR. B153 TANDHEELKUNDIGE HULP Het college van burgemeester en wethouders, Collegevoorstel 30 maart 2010, nummer 1055394

Nadere informatie