geldend vanaf 1 januari 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "geldend vanaf 1 januari 2011"

Transcriptie

1 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2011 geldend vanaf 1 januari 2011

2 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Pagina I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. MAXIMALE VERGOEDINGEN 3 Geneeskundige zorg 3 Artikel 3. Huisartsenzorg 3 Artikel 4. Verloskundige zorg en kraamzorg 3 Artikel 5. Medisch specialistische zorg 4 Artikel 6. Dyslexiezorg 4 Artikel 7. Stoppen-met-rokenprogramma 4 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 4 Artikel 8. Eerstelijnspsychologische zorg 4 Artikel 9. Specialistische GGZ 5 Paramedische zorg 5 Artikel 10. Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar/Mensendieck 5 Artikel 11. Logopedie 7 Artikel 12. Ergotherapie 7 Artikel 13. Dieetadvisering 7 Mondzorg 8 Artikel 14. Tandheelkundige zorg 8 Artikel 15. Prothetische voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder 8 Pagina Farmaceutische zorg 8 Artikel 16. Geneesmiddelen 8 Artikel 17. Dieetpreparaten 9 Hulpmiddelenzorg 9 Artikel 18. Hulpmiddelen en verbandmiddelen 9 Verblijf in een instelling 9 Artikel 19. Verblijf 9 Ziekenvervoer 9 Artikel 20. Zittend ziekenvervoer 9. OVERZICHT MAXIMALE VERGOEDINGEN DIAGNOSE BEHANDELING COMBINATIES 10 BIJLAGE 2. OVERZICHT MAXIMALE VERGOEDINGEN MONDZORG 81 BIJLAGE 3. OVERZICHT MAXIMALE VERGOEDINGEN PER HULPMIDDEL 84 INHOUDSOPGAVE

3 3 I. Algemeen gedeelte ARTIKEL 1. ALGEMEEN De Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2011 is de nadere uitwerking van artikel 1.4 in de verzekeringsvoorwaarden van de Univé Zorg Geregeld polis en de Gewoon ZEKUR Zorg en artikel van de Univé Zorg Samen polis. De Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders is de uitwerking van uw recht op keuzevrijheid. U mag voor zorg, die wij voor u in natura regelen, naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. In deze Lijst vindt u een overzicht van de maximale vergoedingen per zorgvorm, als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Voor de Univé Zorg Samen polis zijn de in deze Lijst aangegeven maximale vergoedingen alleen van toepassing voor de volgende zorgvormen: - Verloskundige zorg en kraamzorg (artikel 4 van deze Lijst); - Stoppen-met-rokenprogramma (artikel 7 van deze Lijst); - Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck (artikel 10 van deze Lijst); - Hulpmiddelen en verbandmiddelen (artikel 18 en bijlage 3 van deze Lijst); - Zittend ziekenvervoer (artikel 20 van deze Lijst). Als er sprake is van acute zorg die verleend wordt door een nietgecontracteerde zorgaanbieder, hebt u recht op vergoeding van de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke Wmgtarieven. Als er geen Wmg-tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten vergoed tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs. U moet ons zo spoedig mogelijk over deze zorg informeren. ARTIKEL 2. WMG-TARIEVEN In deze lijst wordt verwezen naar de geldende Wmg-tarieven. Deze tarieven kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) bevat regels voor een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg en helpt de ontwikkeling van de kosten van de zorg in de greep te houden. Ook stelt de Wmg regels voor de bescherming en bevordering van de positie van patiënten en verzekerden. Voorbeelden van bepalingen uit de Wmg - Zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars moeten informatie geven over wat zij te bieden hebben. - Zorgaanbieders moeten patiënten goed informeren over de prijs, de kwaliteit en andere eigenschappen van aangeboden zorg. - Ziektekostenverzekeraars moeten op een begrijpelijke manier aangeven wat er in de basisverzekering zit en wat de premie is. Dat geldt ook voor de aanvullende verzekering. Zo kan de consument bewust kiezen voor een bepaalde behandeling, een bepaald ziekenhuis of een bepaalde verzekering. - De Wmg bepaalt hoe de tarieven in de zorg tot stand komen. - De Wmg maakt het mogelijk om in de gaten te houden of de zorgmarkten (zorgverzekering, zorginkoop én zorgverlening) goed werken en om in te grijpen als dat niet zo is. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de markttoezichthouder in de zorg. Zij ziet erop toe dat alle partijen zich aan de regels houden en dat de zorgmarkten goed blijven functioneren. In de Wmg staat wat de taken en bevoegdheden van de NZa zijn. En dat de NZa, bij alles wat zij doet, het belang van de consument voorop moet stellen. II. Maximale vergoedingen GENEESKUNDIGE ZORG ARTIKEL 3. HUISARTSENZORG Voor huisartsenzorg, verzorgd door een huisarts of derden die medisch bevoegd zijn, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmg-tarieven ARTIKEL 4. VERLOSKUNDIGE ZORG EN KRAAMZORG 4.1. Verloskundige zorg Voor verloskundige zorg, verzorgd door een verloskundige, huisarts die bijgeschoold is en zich specifiek heeft toegelegd op fysiologische verloskunde of medisch specialist, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmg-tarieven ALGEMEEN GEDEELTE/MAXIMALE VERGOEDINGEN

4 4 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ Kraamzorg Voor kraamzorg, verzorgd door een gediplomeerde kraamverzorgende of verpleegkundige die als kraamverzorgende werkt, al of niet verbonden aan een kraamcentrum, kraamzorghotel of ziekenhuis, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmg-tarieven 2011 met uitzondering van de inschrijfkosten. De vergoeding van de inschrijfkosten is vastgesteld op 10,00. Bij de nota voor kraamzorg dient u een kopie van de indicatievaststelling volgens het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg mee te sturen en een kopie van het diploma van de kraamverzorgende. Deze kopieën kunt u opvragen bij het betreffende kraamcentrum, kraamzorghotel of bij de zelfstandig werkende kraamverzorgende. ARTIKEL 5. MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG Voor medisch specialistische zorg, verzorgd door een medisch specialist, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmgtarieven De kosten van de betreffende zorg waarvoor geen Wmg-tarieven gelden worden vergoed tot maximaal 80% van de gemiddelde tarieven 2011, zoals deze voor de desbetreffende vormen van zorg zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Orthoptische zorg mag ook worden verleend door een orthoptist. Diagnostiek in de oogheelkundige zorg mag ook worden verleend door een optometrist, als de gehanteerde diagnostische technieken behoren tot zijn deskundigheidsgebied. De betreffende zorgaanbieders brengen medisch specialistische zorg via zogenaamde Diagnose Behandeling Combinaties (DBC) in rekening. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de Diagnose Behandeling Combinaties waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Per Diagnose Behandeling Combinatie is de berekende maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieders opgenomen. In de volgende tabel zijn de berekende maximale vergoedingen opgenomen voor dyslexiezorg. Deze zorg moet worden verleend door een kinder- en jeugdpsycholoog, orthopedagoog-generalist of gezondheidszorgpsycholoog die werkt in een multidisciplinair team van deskundigen, onder leiding van een gezondheidszorgpsycholoog die is ingeschreven in het Register van het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) of die het keurmerk Kwaliteitsregister Dyslexie heeft, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. Omschrijving Maximale vergoeding Diagnostiek - vanaf 0 tot 100 minuten ,34 Diagnostiek - vanaf 100 tot 200 minuten ,39 Diagnostiek - vanaf 200 tot 400 minuten ,76 Diagnostiek - vanaf 400 tot 800 minuten ,04 Diagnostiek - vanaf 800 tot 1200 minuten ,12 Diagnostiek - vanaf 1200 minuten ,20 Overige kindertijd - vanaf 250 tot 800 minuten ,15 Overige kindertijd - vanaf 800 tot 1800 minuten ,58 Overige kindertijd - vanaf 1800 tot 3000 minuten ,11 Overige kindertijd - vanaf 3000 tot 6000 minuten ,33 Overige kindertijd - vanaf 6000 tot minuten ,73 Overige kindertijd vanaf minuten ,14 ARTIKEL 7. STOPPEN-MET-ROKENPROGRAMMA Voor het stoppen-met-rokenprogramma, verzorgd door een GGZinstelling die werkt volgens de Zorgmodule Stoppen met Roken, waarmee wij geen overeenkomst hebben gesloten, kunnen wij helaas de maximale vergoedingen nog niet vaststellen. Reden is dat de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2011 voor deze zorgvorm nog niet bekend zijn. Deze tarieven vormen de basis voor de berekening van de maximale vergoedingen Omdat wij vinden dat u hiervan geen nadelige gevolgen mag ondervinden, hebben wij besloten dat zolang wij deze maximale vergoedingen nog niet hebben vastgesteld, u recht hebt op een vergoeding tot maximaal de in Nederland geldende marktprijs. Wilt u een indicatie ontvangen van het tarief dat voor vergoeding in aanmerking komt, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen, telefoonnummer: (lokaal tarief). ARTIKEL 6. DYSLEXIEZORG GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ) ARTIKEL 8. EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG In de volgende tabel zijn de berekende maximale vergoedingen opgenomen voor de eerstelijnspsychologische zorg, verzorgd door een gezondheidszorgpsycholoog, eerstelijnspsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog of orthopedagoog-generalist, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. MAXIMALE VERGOEDINGEN

5 5 Omschrijving behandeling Tariefcode Maximale vergoeding individueel eerstelijnspsychologisch consult ,00 individueel kort eerstelijnspsychologisch consult ,00 telefonisch consult ,00 consult ,00 consult relatietherapie ,00 consult gezinstherapie éénouder ,00 consult gezinstherapie tweeouder ,00 consult groepstherapie 4 tot en met 8 personen ,00 consult groepstherapie 9 tot en met 12 personen ,80 Dubbele consulten dubbel individ. eerstelijnspsychologisch consult ,00 dubbel consult relatietherapie ,00 dubbel consult gezinstherapie éénouder ,00 dubbel consult gezinstherapie tweeouder ,00 dubbel consult groepstherapie 4 t/m 8 personen ,00 (dubbele) consulten aan huis individueel eerstelijnspsychologisch consult aan huis ,00 Individ. kort eerstelijnspsychologisch consult aan huis ,00 consult relatietherapie aan huis ,00 dubbel consult relatietherapie aan huis ,00 consult gezinstherapie éénouder aan huis ,00 dubbel consult gezinstherapie éénouder aan huis ,00 consult gezinstherapie tweeouder aan huis ,00 dubbel consult gezinstherapie tweeouder aan huis ,00 dubbel individ. eerstelijnspsychol. consult aan huis ,00 ARTIKEL 9. SPECIALISTISCHE GGZ Voor specialistische GGZ, verzorgd door een psychiater/zenuwarts, klinisch psycholoog, psychotherapeut of GGZ-instelling, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% de hiervoor geldende Wmg-tarieven PARAMEDISCHE ZORG ARTIKEL 10. FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE CESAR/MENSENDIECK Fysiotherapie door een vrijgevestigde (kinder)fysiotherapeut, geriatrisch fysiotherapeut, heilgymnast-masseur, manueel therapeut, oedeemtherapeut of bekkenfysiotherapeut In de volgende tabel zijn de berekende maximale vergoedingen opgenomen voor behandelingen, verzorgd door een vrijgevestigde (kinder)fysiotherapeut, geriatrisch fysiotherapeut, heilgymnast-masseur, manueel therapeut, oedeemtherapeut of bekkenfysiotherapeut, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. Omschrijving behandeling Zitting fysiotherapie Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag Zitting kinderfysiotherapie Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting kinderfysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag Instructie/overleg ouders van de patiënt Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport Zitting manuele therapie Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting manuele therapie inclusief inrichtingstoeslag Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen1 Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen1 Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen1 Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen1 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief inrichtingstoeslag Zitting oedeemtherapie Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting oedeemtherapie inclusief inrichtingstoeslag Zitting bekkenfysiotherapie Zitting bekkenfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting bekkenfysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag Lange zitting voor complexe aandoeningen Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief toeslag uitbehandeling Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief inrichtings toeslag Zitting geriatrische fysiotherapie Zitting geriatrische fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting geriatrische fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag Screening Screening inclusief toeslag uitbehandeling Screening inclusief inrichtingstoeslag Intake en onderzoek na screening Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na screening inclusief inrichtingstoeslag Intake en onderzoek na verwijzing Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag Maximale vergoeding 22,67 31,58 27,12 33,84 42,74 38,30 22,67 22,67 29,55 38,46 34,00 22,67 20,44 16,11 12,79 42,54 51,45 47,00 33,84 42,74 38,30 33,84 42,74 38,30 32,62 41,54 37,08 29,55 38,46 34,00 7,86 16,76 12,30 22,67 31,58 27,12 22,67 31,58 27,12 MAXIMALE VERGOEDINGEN

6 6 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ Fysiotherapie door een (kinder)fysiotherapeut, geriatrisch fysiotherapeut, heilgymnast-masseur, manueel therapeut, oedeemtherapeut of bekkenfysiotherapeut die werkzaam is in een instelling In de volgende tabel zijn de berekende maximale vergoedingen opgenomen voor behandelingen, verzorgd door een (kinder)fysiotherapeut, geriatrisch fysiotherapeut, heilgymnast-masseur, manueel therapeut, oedeemtherapeut of bekkenfysiotherapeut die werkzaam is in een instelling, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. Omschrijving behandeling Zitting fysiotherapie Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Loopbad/vlinderbad/stangerbad (incl. evt. massage en oefeningen) Zitting kinderfysiotherapie Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Instructie/overleg ouders van de patiënt Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport Zitting manuele therapie Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling Zitting oedeemtherapie Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting bekkenfysiotherapie Zitting bekkenfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Lange zitting voor complexe aandoeningen Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief toeslag uitbehandeling Screening Screening inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na screening Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na verwijzing Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling Maximale vergoeding 19,27 28,18 18,50 28,78 37,69 19,27 19,27 25,14 34,04 19,27 17,37 13,68 10,89 36,15 45,06 28,78 37,69 28,22 37,12 27,73 36,63 6,68 15,58 19,27 28,18 19,27 28, Lymf-oedeemtherapie Voor lymf-oedeemtherapie, verzorgd door een huidtherapeut, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal de volgende berekende maximale vergoedingen: Omschrijving behandeling Maximale vergoeding Lymf-oedeemtherapie 30,77 Lymf-oedeemtherapie met toeslag uitbehandeling 39,67 Lymf-oedeemtherapie met inrichtingstoeslag 35,22 Screening 7,86 Screening, inclusief toeslag uitbehandeling 16,76 Screening, inclusief inrichtingstoeslag 12, Oefentherapie Cesar/Mensendieck door een vrijgevestigde (kinder)oefentherapeut Cesar/Mensendieck Voor behandelingen oefentherapie Cesar/Mensendieck, verzorgd door een vrijgevestigde (kinder)oefentherapeut Cesar/Mensendieck, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal de volgende berekende maximale vergoedingen: Omschrijving behandeling Reguliere zitting Reguliere zitting inclusief toeslag voor uitbehandeling Reguliere zitting inclusief inrichtingstoeslag Maximale vergoeding 22,67 31,58 27,12 Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek 42,54 Instructie/overleg ouders van de patiënt 22,67 Groepszitting 2 personen 22,67 Groepszitting 3 personen 20,44 Groepszitting 4 personen 16,11 Groepszitting 5-10 personen 12,79 Zitting kinderoefentherapie Zitting kinderoefentherapie inclusief toeslag voor uitbehandeling Zitting kinderoefentherapie inclusief inrichtingstoeslag 33,84 42,74 38,30 Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport 22,67 Screening Screening inclusief toeslag uitbehandeling Screening inclusief inrichtingstoeslag Intake en onderzoek na screening Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na screening inclusief inrichtingstoeslag Intake en onderzoek na verwijzing Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag Lange zitting voor complexe aandoeningen Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief toeslag uitbehandeling Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief inrichtingstoeslag 7,86 16,76 12,30 22,67 31,58 27,12 22,67 31,58 27,12 32,62 41,54 37,08 MAXIMALE VERGOEDINGEN

7 Oefentherapie Cesar/Mensendieck door een (kinder)- oefentherapeut Cesar/Mensendieck die werkzaam is in een instelling Voor behandelingen oefentherapie Cesar/Mensendieck, verzorgd door een (kinder)oefentherapeut Cesar/Mensendieck die werkzaam is in een instelling, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal de volgende berekende maximale vergoedingen: Omschrijving behandeling Reguliere zitting Reguliere zitting inclusief toeslag voor uitbehandeling Maximale vergoeding 19,27 28,18 Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek 36,15 Instructie/overleg ouders van de patiënt 19,27 Groepszitting 2 personen 19,27 Groepszitting 3 personen 17,37 Groepszitting 4 personen 13,68 Groepszitting 5-10 personen 10,89 Zitting kinderoefentherapie 28,78 Zitting kinderoefentherapie inclusief toeslag voor uitbehandeling 37,69 Screening Screening inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na screening Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling ARTIKEL 11. LOGOPEDIE 6,68 15,58 19,27 28,18 Voor logopedie, verzorgd door een logopedist, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmg-tarieven Logopedie voor afasie, preverbale logopedie, stotteren en De Hanen Oudercursus moet worden verleend door een gespecialiseerde logopedist. Specifieke stottertherapie mag ook worden verleend door een stottertherapeut die is ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) Ergotherapie door een ergotherapeut die werkzaam is in een instelling Voor ergotherapie, verzorgd door een ergotherapeut die werkzaam is in een instelling, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmg-tarieven ARTIKEL 13. DIEETADVISERING 13.1 Dieetadvisering door een vrijgevestigde diëtist Voor dieetadvisering, verzorgd door een vrijgevestigd diëtist, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal de volgende berekende maximale vergoedingen: Omschrijving behandeling Maximale vergoeding Reguliere behandeling dieetadvisering 11,74 Groepsbehandeling dieetadvisering (bij een groepsbehandeling 11,74 dieetadvisering wordt het tarief gedeeld door het aantal deelnemers in de groep) Uittoeslag 16, Dieetadvisering door een diëtist die werkzaam is in een instelling Voor dieetadvisering, verzorgd door een diëtist die werkzaam is in een instelling, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal de volgende berekende maximale vergoedingen: Omschrijving behandeling Maximale vergoeding Reguliere behandeling dieetadvisering 10,12 Groepsbehandeling dieetadvisering (bij een groepsbehandeling 10,12 dieetadvisering wordt het tarief gedeeld door het aantal deelnemers in de groep) Uittoeslag 16,19 ARTIKEL 12. ERGOTHERAPIE Ergotherapie door een vrijgevestigde ergotherapeut Voor ergotherapie, verzorgd door een vrijgevestigde ergotherapeut, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de Wmg-tarieven ergotherapie MAXIMALE VERGOEDINGEN

8 8 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 MONDZORG ARTIKEL 14. TANDHEELKUNDIGE ZORG Tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar, door een tandarts of kaakchirurg Voor tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar, verzorgd door een kaakchirurg of instelling voor jeugdtandverzorging, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmgtarieven Voor tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar, verzorgd door een tandarts, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten volgens de verzekeringsvoorwaarden vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmg-tarieven Voor 2011 is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen een overeenkomst te sluiten. Dit betekent dat in 2011 de hiervoor genoemde kosten voor zorg geleverd door een tandarts worden vergoed tot het wettelijk vastgestelde maximum tarief voor tandheelkundige prestaties Tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar, door een mondhygiënist of tandprothetiscus Voor tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar, verzorgd door een mondhygiënist, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten volgens de verzekeringsvoorwaarden vergoed tot 80% van het wettelijk vastgestelde maximum tarief voor tandheelkundige prestaties. Voor 2011 is het ons niet gelukt om met voldoende mondhygiënisten een overeenkomst te sluiten. Dit betekent dat in 2011 de hiervoor genoemde kosten worden vergoed tot het wettelijk vastgestelde maximum tarief voor tandheelkundige prestaties. Voor tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar, verzorgd door een tandprotheticus, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de gemiddelde tarieven zoals die zijn overeengekomen tussen met de betreffende zorgaanbieders. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de op grond van dit artikel en artikel 15.2 berekende maximale vergoedingen Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen Voor tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen, verzorgd door een tandarts of orthodontist verbonden aan een Centrum voor bijzondere tandheelkunde, tandarts-implantoloog, orthodontist of kaakchirurg, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmg-tarieven Kaakchirurgie voor verzekerden van 18 jaar en ouder Voor kaakchirurgie voor verzekerden van 18 jaar en ouder, verzorgd door een kaakchirurg, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmg-tarieven ARTIKEL 15. PROTHETISCHE VOORZIENINGEN VOOR VERZEKERDEN VAN 18 JAAR EN OUDER Door een tandarts of kaakchirurg Voor prothetische voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder, verzorgd door een tandarts of kaakchirurg, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmg-tarieven Door een tandprotheticus Voor prothetische voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder, verzorgd door een tandprotheticus, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de gemiddelde tarieven zoals die zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de op grond van dit artikel en artikel 14.2 berekende maximale vergoedingen. FARMACEUTISCHE ZORG ARTIKEL 16. GENEESMIDDELEN Voor geneesmiddelen die worden geleverd door een apotheker of apotheekhoudend huisarts, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor in de Z-index vastgelegde apotheekinkoopprijs vermeerderd met de Wmg-opslag (voor geneesmiddelen die niet onder de Wmg vallen is de opslag vastgesteld op 35% van de apotheekinkoopprijs). De geldende Z-indexprijs vermeerderd met de (Wmg-)opslag voor een geneesmiddel is vooraf op te vragen bij de betreffende apotheker of apotheekhoudend huisarts en wordt door deze ook vermeld op het etiket van het afgeleverde geneesmiddel. MAXIMALE VERGOEDINGEN

9 9 ARTIKEL 17. DIEETPREPARATEN Voor dieetpreparaten die ter hand gesteld worden door een apotheker, apotheekhoudende huisarts of een leverancier, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor in de Z-index vastgelegde apotheekinkoopprijs vermeerderd met een opslag van 2%. De geldende, in de Z-index vastgelegde apotheekinkoopprijs vermeerderd met een opslag van 2% voor een dieetpreparaat is vooraf op te vragen bij de betreffende apotheker, apotheekhoudend huisarts of leverancier en wordt door deze ook vermeld op het etiket van het afgeleverde dieetpreparaat. HULPMIDDELENZORG ARTIKEL 18. HULPMIDDELEN EN VERBAND- MIDDELEN Voor hulpmiddelen en verbandmiddelen geleverd door een leverancier, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de gemiddelde tarieven 2011, zoals deze voor de desbetreffende hulpmiddelen en verbandmiddelen zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Als het een bruikleenhulpmiddel betreft, dan bedraagt de vergoeding maximaal 80% van de gemiddelde kosten per gebruiker per jaar. De hoogte van de gemiddelde kosten is gelijk aan de kosten, die wij zouden hebben betaald voor verstrekking van het hulpmiddel in bruikleen. Een uitzondering hierop vormt de vergoeding van de kosten voor de rollator, loopwagen, krukken en loophulp met 3 of 4 poten. Deze loophulpmiddelen worden vergoed tot maximaal 100% van de gemiddelde tarieven voor 2011 zoals die voor deze loophulpmiddelen zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. De reden voor deze uitzondering is dat deze loophulpmiddelen vanaf 1 januari 2011 niet meer zouden worden vergoed uit uw zorgverzekering. De vergoeding zou daarom worden opgenomen in de aanvullende verzekeringen. De Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport heeft in december besloten dat de vergoeding van deze hulpmiddelen in 2011 niet vanuit de aanvullende verzekering maar toch vanuit de zorgverzekering mogen worden vergoed. Omdat wij vinden dat onze verzekerden van deze late overheidsbeslissing geen nadelige gevolgen mogen ondervinden, hebben wij besloten dat de vergoeding van deze loophulpmiddelen is vrijgesteld van het verplicht en vrijwillig eigen risico. Dit zou immers ook het geval zijn geweest wanneer u deze vergoeding had ontvangen uit uw aanvullende verzekering. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de op grond van dit artikel berekende maximale vergoedingen per hulpmiddel. Bij de nota dient u de aanvraag van de behandelend arts of een kopie van de machtiging die u van ons hebt ontvangen mee te sturen. VERBLIJF IN EEN INSTELLING ARTIKEL 19. VERBLIJF Voor medisch noodzakelijk verblijf in verband met verloskundige zorg, medisch specialistische zorg, specialistische GGZ en kaakchirurgie, in een ziekenhuis, een psychiatrisch ziekenhuis, op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis of revalidatieinstelling, waarmee wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmg-tarieven Als er geen Wmg-tarieven gelden, worden de kosten van de betreffende zorg vergoed tot maximaal 80% van de gemiddelde tarieven 2011, zoals deze voor de desbetreffende vormen van zorg zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. De betreffende zorgaanbieders brengen medisch noodzakelijk verblijf via zogenaamde Diagnose Behandeling Combinaties in rekening. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de Diagnose Behandeling Combinaties waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Per Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) is de berekende maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieders opgenomen. ZIEKENVERVOER ARTIKEL 20. ZITTEND ZIEKENVERVOER Voor zittend ziekenvervoer per taxi, verzorgd door een taxivervoerder met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 1,08 per beladen kilometer. Bij de nota moet u de afsprakenkaart, waar het ziekenvervoer per taxi betrekking op heeft, meesturen. MAXIMALE VERGOEDINGEN

10 10 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ OVERZICHT MAXIMALE VERGOEDINGEN DIAGNOSE BEHANDELING COMBINATIES In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC) waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Voor medisch specialistische zorg in het A-segment, verzorgd door een medisch specialist, opthoptist of optometrist verbonden aan een instelling (niet zijnde een ziekenhuis), met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de gemiddelde tarieven voor 2011; deze tarieven bedragen 80% van de Wmg-tarieven 2011 die gelden voor. Voor medisch specialistische zorg in het B-segment is per Diagnose Behandeling Combinatie de berekende maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieders in deze tabel opgenomen (zie ook artikel 5, Medisch specialistische zorg). (niet zijnde ) Oogheelkunde Staar Poliklinische behandeling met ingreep ,22 720,80 159,42 704,18 576,64 127,54 Staar Behandeling in dag met ingreep ,79 823,62 161,17 787,84 658,90 128,94 Staar Behandeling in klin. met ingreep ,83 850,75 163,08 811,06 680,60 130,46 Staar Poliklinische behandeling met ingreep ,61 862,74 158,87 817,29 690,19 127,10 Staar Behandeling in dag met ingreep ,72 855,66 119,06 779,78 684,53 95,25 Staar Behandeling in klin. met ingreep ,72 862,74 120,98 786,97 690,19 96,78 Afhangen van ooglid/leden Poliklinische behandeling met ingreep ,36 508,02 140,34 518,69 406,42 112,27 Afhangen van ooglid/leden Behandeling tijdens dag met ingreep ,36 765,42 163,94 743,49 612,34 131,15 Afhangen van ooglid/leden Behandeling tijdens met ingreep , ,34 231, , ,47 184,83 Afhangen van ooglid/leden Behandeling met ingreep klinisch zonder ,48 624,25 206,23 664,38 499,40 164,98 eigen Staar Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen ,13 829,79 185,34 812,10 663,83 148,27 Afhangen van ooglid/leden Poliklinische behandeling met ingreep ,33 367,00 102,33 375,46 293,60 81,86 Afhangen van ooglid/leden Behandeling tijdens dag met ingreep ,41 521,52 142,89 531,53 417,22 114,31 Afhangen van ooglid/leden Behandeling tijdens met ingreep , ,05 257, , ,24 206,10 Afhangen van ooglid/leden Behandeling met ingreep klinisch zonder ,55 436,09 188,46 499,64 348,87 150,77 eigen Staar Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen ,56 260,10 214,46 379,65 208,08 171,57 Te veel huid van de bovenoogleden Poliklinische behandeling met ingreep ,90 510,48 158,42 535,12 408,38 126,74 Te veel huid van de bovenoogleden Poliklinische behandeling met ingreep ,46 487,62 115,84 482,77 390,10 92,67 Te veel huid van de bovenoogleden Behandeling tijdens dag met ,72 718,34 197,38 732,57 574,67 157,90 ingreep Te veel huid van de bovenoogleden Behandeling tijdens dag met ,99 455,26 156,73 489,59 364,21 125,38 ingreep Te veel huid van de bovenoogleden Behandeling tijdens met , ,35 227, ,32 824,28 182,04 ingreep Te veel huid van de bovenoogleden Behandeling tijdens met , ,30 257, ,14 949,04 206,10 ingreep Te veel huid van de bovenoogleden Behandeling met ingreep klinisch ,69 633,73 239,96 698,95 506,98 191,97 zonder eigen Te veel huid van de bovenoogleden Behandeling met ingreep klinisch ,50 483,43 224,07 566,00 386,74 179,26 zonder eigen Brekings- of refractie-afwijking Conservatieve behandeling poliklinisch ,29 70,19 17,10 69,83 56,15 13,68 Brekings- of refractie-afwijking Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch ,82 91,87 43,95 108,66 73,50 35,16 deel

11 11 (niet zijnde ) Brekings- of refractie-afwijking Conservatieve behandeling poliklinisch ,45 89,42 17,03 85,16 71,54 13,62 Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Conservatieve ,84 78,76 32,08 88,67 63,01 25,66 behandeling poliklinisch Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Conservatieve behandeling tijdens dag Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Conservatieve behandeling tijdens Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Poliklinische behandeling met ingreep Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Behandeling tijdens dag met ingreep Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Behandeling tijdens met ingreep Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Gespecialiseerde behandeling tijdens dag Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Gespecialiseerde behandeling tijdens Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Conservatieve behandeling poliklinisch Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Conservatieve behandeling tijdens dag Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Conservatieve behandeling tijdens Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Poliklinische behandeling met ingreep Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Behandeling tijdens dag met ingreep Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Behandeling tijdens met ingreep Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Gespecialiseerde behandeling tijdens dag Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Gespecialiseerde behandeling tijdens Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch Suikerziekte zonder afwijking aan het netvlies Conservatieve behandeling poliklinisch Suikerziekte zonder afwijking aan het netvlies Conservatieve behandeling poliklinisch Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Conservatieve behandeling poliklinisch Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Conservatieve behandeling tijdens dag Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Conservatieve behandeling tijdens deel ,47 225,77 30,70 205,18 180,62 24, , ,94 62, , ,55 49, ,84 180,83 83,01 211,07 144,66 66, , ,84 284, ,97 981,47 227, , ,91 274, , ,73 219, ,95 679,18 236,77 732,76 543,34 189, ,32 979,54 323, ,65 783,63 259, ,28 945,50 323, ,42 756,40 259, , ,58 333, , ,06 266, , ,73 217, ,62 907,78 173, ,28 94,70 25,58 96,22 75,76 20, ,18 77,44 24,74 81,74 61,95 19, ,83 409,26 30,57 351,87 327,41 24, , ,94 61, , ,55 49, ,79 278,49 65,30 275,03 222,79 52, , ,54 120, , ,03 96, , ,82 165, , ,86 132, ,02 378,30 242,72 496,82 302,64 194, , ,82 317, , ,86 254, ,13 979,54 317, ,70 783,63 254, , ,58 326, , ,06 261, , ,73 213, ,30 907,78 170, ,80 76,50 24,30 80,64 61,20 19, ,92 58,85 17,07 60,74 47,08 13, ,97 72,94 17,03 71,97 58,35 13, ,34 71,65 30,69 81,87 57,32 24, ,73 429,03 30,70 367,78 343,22 24, ,41 495,39 62,02 445,93 396,31 49,62

12 12 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 (niet zijnde ) Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Poliklinische behandeling met ingreep Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Behandeling tijdens dag met ingreep Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Behandeling tijdens met ingreep Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Gespecialiseerde behandeling tijdens dag Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Gespecialiseerde behandeling tijdens Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen Ziekte netvlies door suikerziekte, geen nieuwe vaatvorming Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf poliklinisch Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Conservatieve behandeling poliklinisch Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Conservatieve behandeling tijdens dag Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Conservatieve behandeling tijdens Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Poliklinische behandeling met ingreep Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Behandeling tijdens dag met ingreep Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Behandeling tijdens met ingreep Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Gespecialiseerde behandeling tijdens dag Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Gespecialiseerde behandeling tijdens Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen Ziekte netvlies door suikerziekte, geen nieuwe vaatvorming Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf poliklinisch Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Conservatieve behandeling poliklinisch Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Conservatieve behandeling tijdens dag Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Conservatieve behandeling tijdens Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Poliklinische behandeling met ingreep Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Behandeling tijdens dag met ingreep Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Behandeling tijdens met ingreep Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Gespecialiseerde behandeling tijdens dag deel ,34 129,13 57,21 149,07 103,30 45, ,53 633,25 171,28 643,62 506,60 137, , ,60 272, , ,08 218, ,31 235,10 284,21 415,45 188,08 227, , ,73 323, ,80 907,78 259, , ,73 323, ,80 907,78 259, , ,73 333, ,37 907,78 266, , ,73 217, ,62 907,78 173, ,74 110,55 50,19 128,59 88,44 40, ,23 77,63 24,60 81,78 62,10 19, ,58 424,01 30,57 363,67 339,21 24, , ,72 80, , ,18 64, ,00 144,22 58,78 162,40 115,38 47, ,48 975,86 170,62 917,19 780,69 136, , ,81 124, , ,45 99, ,06 242,10 164,96 325,65 193,68 131, ,13 979,54 317, ,70 783,63 254, ,13 979,54 317, ,70 783,63 254, , ,58 326, , ,06 261, , ,73 213, ,30 907,78 170, ,89 120,35 25,54 116,71 96,28 20, ,24 83,07 45,17 102,60 66,46 36, ,17 307,47 30,70 270,54 245,98 24, , ,94 62, , ,55 50, ,85 168,14 58,71 181,48 134,51 46, ,43 973,06 170,37 914,75 778,45 136, , ,87 277, , ,30 222, ,56 276,62 332,94 487,65 221,30 266, ,32 979,54 323, ,65 783,63 259, ,32 979,54 323, ,65 783,63 259,02

13 13 (niet zijnde ) Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Gespecialiseerde behandeling tijdens Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen Voorstadium nieuwvaatvorming netvlies door suikerziekte Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf poliklinisch Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Conservatieve behandeling poliklinisch Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Conservatieve behandeling tijdens dag Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Conservatieve behandeling tijdens Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Poliklinische behandeling met ingreep Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Behandeling tijdens dag met ingreep Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Behandeling tijdens met ingreep Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Gespecialiseerde behandeling tijdens dag Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Gespecialiseerde behandeling tijdens Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen Voorstadium nieuwvaatvorming netvlies door suikerziekte Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf poliklinisch Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Conservatieve behandeling poliklinisch Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Conservatieve behandeling tijdens dag Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Conservatieve behandeling tijdens Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Poliklinische behandeling met ingreep Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Behandeling tijdens dag met ingreep Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Behandeling tijdens met ingreep Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Gespecialiseerde behandeling tijdens dag Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Gespecialiseerde behandeling tijdens Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Conservatieve behandeling poliklinisch Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Conservatieve behandeling tijdens dag Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Conservatieve behandeling tijdens deel , ,58 333, , ,06 266, , ,73 217, ,62 907,78 173, ,11 127,34 25,77 122,49 101,87 20, ,26 84,44 24,82 87,41 67,55 19, ,83 409,26 30,57 351,87 327,41 24, , ,94 61, , ,55 49, ,37 122,67 58,70 145,10 98,14 46, ,36 381,57 93,79 380,29 305,26 75, , ,82 165, , ,86 132, ,50 235,56 311,94 438,00 188,45 249, ,13 979,54 317, ,70 783,63 254, ,13 979,54 317, ,70 783,63 254, , ,58 326, , ,06 261, , ,73 213, ,30 907,78 170, ,18 158,14 25,04 146,54 126,51 20, ,21 82,31 24,90 85,77 65,85 19, ,47 225,77 30,70 205,18 180,62 24, , ,94 62, , ,55 50, ,39 210,61 87,78 238,71 168,49 70, , ,26 212, , ,01 170, , ,08 393, ,96 967,26 314, ,10 319,06 428,04 597,68 255,25 342, ,32 979,54 323, ,65 783,63 259, ,32 979,54 323, ,65 783,63 259, , ,58 333, , ,06 266, , ,73 217, ,62 907,78 173, ,18 91,80 36,38 102,54 73,44 29, ,33 95,31 25,02 96,27 76,25 20, ,83 409,26 30,57 351,87 327,41 24, , ,94 61, , ,55 49,39

14 14 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Poliklinische behandeling met ingreep Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Behandeling tijdens dag met ingreep Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Behandeling tijdens met ingreep Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Gespecialiseerde behandeling tijdens dag Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Gespecialiseerde behandeling tijdens Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch (niet zijnde ) deel ,15 202,21 59,94 209,72 161,77 47, , ,29 117, ,75 953,83 93, , ,82 165, , ,86 132, ,92 298,08 273,84 457,53 238,46 219, ,13 979,54 317, ,70 783,63 254, ,13 979,54 317, ,70 783,63 254, , ,58 326, , ,06 261, , ,73 213, ,30 907,78 170, ,28 121,28 23,00 115,42 97,02 18,40 Risico op glaucoom Conservatieve behandeling poliklinisch ,98 109,02 24,96 107,19 87,22 19,97 Risico op glaucoom Conservatieve behandeling tijdens dag ,61 315,34 32,27 278,09 252,27 25,82 Risico op glaucoom Conservatieve behandeling tijdens ,80 963,72 63,08 821,44 770,98 50,46 Risico op glaucoom Poliklinische behandeling met ingreep ,47 238,44 57,03 236,37 190,75 45,62 Risico op glaucoom Behandeling tijdens dag met ingreep ,80 918,94 164,86 867,04 735,15 131,89 Risico op glaucoom Behandeling tijdens met ingreep , ,51 263, , ,41 210,96 Risico op glaucoom Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen ,60 320,46 232,14 442,08 256,37 185,71 Risico op glaucoom Gespecialiseerde behandeling poliklinisch ,32 979,54 323, ,65 783,63 259,02 Risico op glaucoom Gespecialiseerde behandeling tijdens dag ,32 979,54 323, ,65 783,63 259,02 Risico op glaucoom Gespecialiseerde behandeling tijdens ,78 979,54 333, ,22 783,63 266,59 Risico op glaucoom Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen , ,73 217, ,62 907,78 173,84 Risico op glaucoom Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf ,88 167,46 26,42 155,11 133,97 21,14 uitgevoerd poliklinisch Risico op glaucoom Conservatieve behandeling poliklinisch ,41 102,95 24,46 101,93 82,36 19,57 Risico op glaucoom Conservatieve behandeling tijdens dag ,92 570,35 30,57 480,74 456,28 24,46 Risico op glaucoom Conservatieve behandeling tijdens , ,94 61, , ,55 49,39 Risico op glaucoom Poliklinische behandeling met ingreep ,33 203,70 67,63 217,06 162,96 54,10 Risico op glaucoom Behandeling tijdens dag met ingreep ,09 740,75 133,34 699,27 592,60 106,67 Risico op glaucoom Behandeling tijdens met ingreep , ,52 249, ,62 918,02 199,60 Risico op glaucoom Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen ,45 347,98 225,47 458,76 278,38 180,38 Risico op glaucoom Gespecialiseerde behandeling poliklinisch ,59 532,00 317,59 679,67 425,60 254,07 Risico op glaucoom Gespecialiseerde behandeling tijdens dag ,13 979,54 317, ,70 783,63 254,07 Risico op glaucoom Gespecialiseerde behandeling tijdens , ,58 326, , ,06 261,50 Risico op glaucoom Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen , ,73 213, ,30 907,78 170,52 Risico op glaucoom Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf ,66 162,80 26,86 151,73 130,24 21,49 uitgevoerd poliklinisch Glaucoom Conservatieve behandeling poliklinisch ,60 120,06 25,54 116,48 96,05 20,43 Glaucoom Conservatieve behandeling tijdens dag ,68 316,73 30,95 278,14 253,38 24,76 Glaucoom Conservatieve behandeling tijdens , ,46 75,88 924,27 863,57 60,70 Glaucoom Poliklinische behandeling met ingreep ,09 205,00 58,09 210,47 164,00 46,47 Glaucoom Behandeling tijdens dag met ingreep ,47 720,13 270,34 792,37 576,10 216,27 Glaucoom Behandeling tijdens met ingreep ,79 117,74 278,05 316,63 94,19 222,44 Glaucoom Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen ,53 467,41 234,12 561,23 373,93 187,30 Glaucoom Gespecialiseerde behandeling poliklinisch , ,73 323, ,80 907,78 259,02

15 15 (niet zijnde ) Glaucoom Gespecialiseerde behandeling tijdens dag ,76 117,74 319,02 349,41 94,19 255,22 Glaucoom Gespecialiseerde behandeling tijdens , ,64 515, , ,51 412,23 Glaucoom Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen , ,73 401, ,23 893,38 320,85 Glaucoom Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd ,48 127,34 26,14 122,78 101,87 20,91 poliklinisch Glaucoom Conservatieve behandeling poliklinisch ,97 117,70 25,27 114,38 94,16 20,22 Glaucoom Conservatieve behandeling tijdens dag ,76 309,27 37,49 277,41 247,42 29,99 Glaucoom Conservatieve behandeling tijdens ,64 644,66 69,98 571,71 515,73 55,98 Glaucoom Poliklinische behandeling met ingreep ,46 158,68 67,78 181,16 126,94 54,22 Glaucoom Behandeling tijdens dag met ingreep ,77 440,34 132,43 458,21 352,27 105,94 Glaucoom Behandeling tijdens met ingreep ,87 466,11 209,76 540,70 372,89 167,81 Glaucoom Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen ,89 394,17 237,72 505,52 315,34 190,18 Glaucoom Gespecialiseerde behandeling poliklinisch , ,81 317, , ,45 254,07 Glaucoom Gespecialiseerde behandeling tijdens dag , ,65 524, , ,72 419,48 Glaucoom Gespecialiseerde behandeling tijdens , ,58 326, , ,06 261,50 Glaucoom Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen , ,73 407, , ,58 326,18 Glaucoom Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd ,67 148,34 26,33 139,73 118,67 21,06 poliklinisch Secundair glaucoom Conservatieve behandeling poliklinisch ,73 136,80 25,93 130,18 109,44 20,74 Secundair glaucoom Conservatieve behandeling tijdens dag ,68 418,42 32,26 360,55 334,74 25,81 Secundair glaucoom Conservatieve behandeling tijdens ,54 723,02 62,52 628,44 578,42 50,02 Secundair glaucoom Poliklinische behandeling met ingreep ,40 248,70 67,70 253,12 198,96 54,16 Secundair glaucoom Behandeling tijdens dag met ingreep ,29 369,92 285,37 524,24 295,94 228,30 Secundair glaucoom Behandeling tijdens met ingreep ,48 769,74 286,74 845,18 615,79 229,39 Secundair glaucoom Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen ,36 445,48 234,88 544,28 356,38 187,90 Secundair glaucoom Gespecialiseerde behandeling poliklinisch ,32 979,54 323, ,65 783,63 259,02 Secundair glaucoom Gespecialiseerde behandeling tijdens dag , ,88 525, , ,10 420,66 Secundair glaucoom Gespecialiseerde behandeling tijdens ,69 403,33 753,36 925,35 322,66 602,69 Secundair glaucoom Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen , ,50 491, , ,60 392,85 Secundair glaucoom Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf ,53 25,28 24,25 39,62 20,22 19,40 uitgevoerd poliklinisch Secundair glaucoom Conservatieve behandeling poliklinisch ,18 122,62 25,56 118,55 98,10 20,45 Secundair glaucoom Conservatieve behandeling tijdens dag ,06 264,49 30,57 236,05 211,59 24,46 Secundair glaucoom Conservatieve behandeling tijdens , ,94 61, , ,55 49,43 Secundair glaucoom Poliklinische behandeling met ingreep ,74 236,44 69,30 244,59 189,15 55,44 Secundair glaucoom Behandeling tijdens dag met ingreep ,76 263,86 106,90 296,61 211,09 85,52 Secundair glaucoom Behandeling tijdens met ingreep , ,27 223, ,77 850,62 179,15 Secundair glaucoom Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen ,77 362,92 226,85 471,82 290,34 181,48 Secundair glaucoom Gespecialiseerde behandeling poliklinisch ,13 979,54 317, ,70 783,63 254,07 Secundair glaucoom Gespecialiseerde behandeling tijdens dag ,13 979,54 317, ,70 783,63 254,07 Secundair glaucoom Gespecialiseerde behandeling tijdens , ,58 326, , ,06 261,50 Secundair glaucoom Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen , ,73 213, ,30 907,78 170,52 Secundair glaucoom Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf ,25 170,72 25,53 157,00 136,58 20,42 uitgevoerd poliklinisch Overige vormen van glaucoom Conservatieve behandeling poliklinisch ,10 97,74 25,36 98,48 78,19 20,29 Overige vormen van glaucoom Conservatieve behandeling tijdens ,84 304,14 30,70 267,87 243,31 24,56 dag Overige vormen van glaucoom Conservatieve behandeling tijdens ,57 596,80 71,77 534,86 477,44 57,42 Overige vormen van glaucoom Poliklinische behandeling met ingreep ,86 247,61 67,25 251,89 198,09 53,80 deel

16 16 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 Overige vormen van glaucoom Behandeling tijdens dag met ingreep (niet zijnde ) deel ,90 549,09 260,81 647,92 439,27 208,65 Overige vormen van glaucoom Behandeling tijdens met ingreep ,01 766,81 280,20 837,61 613,45 224,16 Overige vormen van glaucoom Behandeling met ingreep klinisch zonder ,37 432,42 221,95 523,50 345,94 177,56 eigen Overige vormen van glaucoom Gespecialiseerde behandeling poliklinisch ,32 979,54 323, ,65 783,63 259,02 Overige vormen van glaucoom Gespecialiseerde behandeling tijdens ,32 979,54 323, ,65 783,63 259,02 dag Overige vormen van glaucoom Gespecialiseerde behandeling tijdens , ,58 333, , ,06 266,59 Overige vormen van glaucoom Gespecialiseerde behandeling klinisch , ,73 217, ,62 907,78 173,84 zonder eigen Overige vormen van glaucoom Slecht zicht / contactlenzen door oogarts ,40 128,27 25,13 122,72 102,62 20,10 zelf uitgevoerd poliklinisch Overige vormen van glaucoom Conservatieve behandeling poliklinisch ,05 117,63 25,42 114,44 94,10 20,34 Overige vormen van glaucoom Conservatieve behandeling tijdens ,03 188,46 30,57 175,23 150,77 24,46 dag Overige vormen van glaucoom Conservatieve behandeling tijdens ,96 595,22 61,74 525,57 476,18 49,39 Overige vormen van glaucoom Poliklinische behandeling met ingreep ,80 226,40 45,40 217,44 181,12 36,32 Overige vormen van glaucoom Behandeling tijdens dag met ,41 795,79 165,62 769,13 636,63 132,50 ingreep Overige vormen van glaucoom Behandeling tijdens met ingreep , ,42 261, , ,94 208,90 Overige vormen van glaucoom Behandeling met ingreep klinisch zonder ,50 465,07 226,43 553,20 372,06 181,14 eigen Overige vormen van glaucoom Gespecialiseerde behandeling poliklinisch ,13 979,54 317, ,70 783,63 254,07 Overige vormen van glaucoom Gespecialiseerde behandeling tijdens ,13 979,54 317, ,70 783,63 254,07 dag Overige vormen van glaucoom Gespecialiseerde behandeling tijdens , ,58 326, , ,06 261,50 Overige vormen van glaucoom Gespecialiseerde behandeling klinisch , ,73 213, ,30 907,78 170,52 zonder eigen Overige vormen van glaucoom Slecht zicht / contactlenzen door oogarts ,12 236,97 26,15 210,50 189,58 20,92 zelf uitgevoerd poliklinisch Keel-, Neus- en Oorheelkunde Ziekten van de amandelen Operatieve behandeling op de ,69 458,67 108,02 453,36 366,94 86,42 Ziekten van de amandelen Dagbehandeling ,95 561,91 114,04 540,76 449,53 91,23 Ziekten van de amandelen Operatieve behandeling met ,51 748,29 127,22 700,41 598,63 101,78 Ziekten van de amandelen Operatieve behandeling op de ,91 356,93 112,98 375,92 285,54 90,38 Ziekten van de amandelen Dagbehandeling ,48 502,18 116,30 494,78 401,74 93,04 Ziekten van de amandelen Operatieve behandeling met ,11 786,06 131,05 733,69 628,85 104,84 Afwijkingen aan de oorschelp Operatieve behandeling op de ,76 324,90 130,86 364,61 259,92 104,69 Afwijkingen aan de oorschelp Dagbehandeling , ,70 317, ,50 917,36 254,14 Afwijkingen aan de oorschelp Operatieve behandeling met , ,37 329, , ,90 263,72 Afwijkingen aan de oorschelp Operatieve behandeling klinisch zonder ,38 448,80 269,58 574,70 359,04 215,66 eigen Acute middenoor ontsteking, lijmoor, functiestoonis van de buis van ,04 132,18 43,86 140,83 105,74 35,09 eustachius Behandeling op de Acute middenoor ontsteking, lijmoor, functiestoonis van de buis van , ,87 121, , ,10 97,22 eustachius Behandeling met Acute middenoor ontsteking, lijmoor, functiestoonis van de buis van ,09 460,14 84,95 436,07 368,11 67,96 eustachius Operatieve behandeling op de Acute middenoor ontsteking, lijmoor, functiestoonis van de buis van ,12 601,90 135,22 589,70 481,52 108,18 eustachius Dagbehandeling Acute middenoor ontsteking, lijmoor, functiestoonis van de buis van , ,42 227, , ,94 181,97 eustachius Operatieve behandeling met Acute middenoor ontsteking, lijmoor, functiestoonis van de buis van eustachius Operatieve beh. klinisch zonder eigen ,02 466,07 127,95 475,22 372,86 102,36

17 17 (niet zijnde ) Afwijkingen van de gehoorbeentjes Behandeling op de ,73 180,69 63,04 194,98 144,55 50,43 Afwijkingen van de gehoorbeentjes Behandeling met ,07 618,29 100,78 575,25 494,63 80,62 Afwijkingen van de gehoorbeentjes Operatieve behandeling op de ,95 334,46 150,49 387,96 267,57 120,39 Afwijkingen van de gehoorbeentjes Dagbehandeling , ,89 300, , ,51 240,11 Afwijkingen van de gehoorbeentjes Operatieve behandeling met , ,29 319, , ,43 255,34 Afwijkingen van de gehoorbeentjes Operatieve behandeling klinisch , ,60 307, , ,28 245,84 zonder eigen Afwijkingen van het neustussenschot Behandeling op de ,45 601,80 60,65 529,96 481,44 48,52 Afwijkingen van het neustussenschot Behandeling met , ,24 97,35 927,67 849,79 77,88 Afwijkingen van het neustussenschot Operatieve behandeling op de ,39 406,17 128,22 427,52 324,94 102,58 Afwijkingen van het neustussenschot Dagbehandeling , ,80 291, ,33 987,04 233,29 Afwijkingen van het neustussenschot Operatieve behandeling met , ,82 289, , ,26 231,67 Afwijkingen van het neustussenschot Operatieve behandeling klinisch , ,66 283, ,42 949,33 227,09 zonder eigen Ziekten van de amandelen Operatieve behandeling klinisch zonder eigen ,32 609,90 164,42 619,46 487,92 131,54 Diagnostiek slaapstoornissen Behandeling op de ,13 153,08 106,05 207,30 122,46 84,84 Diagnostiek slaapstoornissen Behandeling met ,20 797,96 165,24 770,56 638,37 132,19 Diagnostiek slaapstoornissen Dagbehandeling ,00 482,54 222,46 564,00 386,03 177,97 Slaapapnoe Behandeling op de ,37 134,39 79,98 171,49 107,51 63,98 Slaapapnoe Behandeling met ,42 868,18 165,24 826,73 694,54 132,19 Slaapapnoe Operatieve behandeling op de ,94 787,75 117,19 723,95 630,20 93,75 Slaapapnoe Dagbehandeling ,09 834,00 203,09 829,67 667,20 162,47 Slaapapnoe Operatieve behandeling met , ,29 234, , ,63 187,63 Slaapapnoe Operatieve behandeling klinisch zonder eigen ,61 678,56 233,05 729,29 542,85 186,44 Afwijkingen aan de oorschelp Operatieve behandeling op de ,13 268,82 111,31 304,11 215,06 89,05 Afwijkingen aan de oorschelp Dagbehandeling ,12 688,80 239,32 742,50 551,04 191,46 Afwijkingen aan de oorschelp Operatieve behandeling met , ,02 316, , ,02 253,54 Afwijkingen aan de oorschelp Operatieve behandeling klinisch zonder ,92 453,18 257,74 568,73 362,54 206,19 eigen Acute middenoor ontsteking, lijmoor, functiestoonis van de buis van ,13 126,51 21,62 118,51 101,21 17,30 eustachius Behandeling op de Acute middenoor ontsteking, lijmoor, functiestoonis van de buis van , ,86 111, , ,69 89,40 eustachius Behandeling met Acute middenoor ontsteking, lijmoor, functiestoonis van de buis van ,78 278,67 72,11 280,63 222,94 57,69 eustachius Operatieve behandeling op de Acute middenoor ontsteking, lijmoor, functiestoonis van de buis van ,26 634,63 126,63 609,00 507,70 101,30 eustachius Dagbehandeling Acute middenoor ontsteking, lijmoor, functiestoonis van de buis van , ,86 231, , ,89 184,82 eustachius Operatieve behandeling met Acute middenoor ontsteking, lijmoor, functiestoonis van de buis van ,24 432,78 122,46 444,19 346,22 97,97 eustachius Operatieve beh. klinisch zonder eigen Afwijkingen van de gehoorbeentjes Behandeling op de ,21 159,49 23,72 146,57 127,59 18,98 Afwijkingen van de gehoorbeentjes Behandeling met ,02 334,73 79,29 331,21 267,78 63,43 Afwijkingen van de gehoorbeentjes Operatieve behandeling op de ,01 182,69 102,32 228,01 146,15 81,86 Afwijkingen van de gehoorbeentjes Dagbehandeling , ,34 261, , ,47 209,36 Afwijkingen van de gehoorbeentjes Operatieve behandeling met , ,14 300, , ,91 240,62 Afwijkingen van de gehoorbeentjes Operatieve behandeling klinisch , ,37 275, ,71 836,30 220,41 zonder eigen Afwijkingen van het neustussenschot Behandeling op de ,58 101,61 21,97 98,87 81,29 17,58 Afwijkingen van het neustussenschot Behandeling met ,50 870,74 78,76 759,60 696,59 63,01 Afwijkingen van het neustussenschot Operatieve behandeling op de ,76 138,63 102,13 192,60 110,90 81,70 deel

18 18 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 (niet zijnde ) Afwijkingen van het neustussenschot Dagbehandeling , ,89 278, ,94 999,11 222,83 Afwijkingen van het neustussenschot Operatieve behandeling met , ,46 261, , ,17 209,56 Afwijkingen van het neustussenschot Operatieve behandeling klinisch ,48 885,04 252,44 909,98 708,03 201,95 zonder eigen Ziekten van de amandelen Operatieve behandeling klinisch zonder eigen ,75 510,74 154,01 531,80 408,59 123,21 Slaapapnoe Behandeling op de ,56 103,39 29,17 106,05 82,71 23,34 Slaapapnoe Behandeling met , ,06 131,32 980,31 875,25 105,06 Slaapapnoe Operatieve behandeling op de ,83 416,87 66,96 387,07 333,50 53,57 Slaapapnoe Dagbehandeling ,39 599,90 130,49 584,31 479,92 104,39 Slaapapnoe Operatieve behandeling met , ,24 145, , ,79 116,21 Slaapapnoe Operatieve behandeling klinisch zonder eigen ,42 752,17 247,25 799,54 601,74 197,80 Chirurgie Dijbreuk/liesbreuk Operatie op de ,94 969,32 179,62 919,16 775,46 143,70 Dijbreuk/liesbreuk Operatie met dag , ,80 170, ,16 908,64 136,52 Dijbreuk/liesbreuk Operatie met klinische , ,16 196, , ,73 157,10 Dijbreuk/liesbreuk Kijkoperatie op de , ,65 257, , ,12 206,35 Dijbreuk/liesbreuk Kijkoperatie met dag , ,92 258, ,23 943,14 207,09 Dijbreuk/liesbreuk Kijkoperatie met klinische , ,30 275, ,94 895,44 220,50 Dijbreuk/liesbreuk Operatie beiderzijds op , ,19 261, , ,15 208,96 Dijbreuk/liesbreuk Operatie beiderzijds met dag , ,20 249, , ,76 199,29 Dijbreuk/liesbreuk Operatie beiderzijds met klin , ,23 282, , ,18 226,21 Dijbreuk/liesbreuk Kijkoperatie beiderzijds op , ,58 389, , ,46 311,89 Dijbreuk/liesbreuk Kijkoperatie beiderzijds met dag , ,84 362, ,25 923,07 290,18 Dijbreuk/liesbreuk Kijkoperatie beiderzijds met klin , ,42 420, , ,94 336,25 Spataderen van de onderbenen Operatie op de , ,08 209, , ,26 167,87 Spataderen van de onderbenen Operatie met dag , ,22 208, ,79 948,18 166,61 Spataderen van de onderbenen Operatie met klinische , ,62 259, , ,30 207,74 Spataderen van de onderbenen Operatie beiderzijds op , ,35 298, ,97 829,88 239,09 Spataderen van de onderbenen Operatie beiderzijds met dag , ,42 326, , ,74 261,51 Spataderen van de onderbenen Operatie beiderzijds met klin , ,08 363, , ,46 290,58 Dijbreuk/liesbreuk Operatie klinisch zonder eigen ,87 930,29 215,58 916,69 744,23 172,46 Dijbreuk/liesbreuk Kijkoperatie klinisch zonder eigen , , , ,46 857,75 820,71 Dijbreuk/liesbreuk Operatie beiderzijds klinisch zonder eigen , ,20 340, , ,16 272,24 Dijbreuk/liesbreuk Kijkoperatie beiderzijds klinisch zonder eigen , , , , , ,32 Navelbreuk/breuk in de middenlijn van de bovenbuik Operatie op de ,04 657,30 172,74 664,03 525,84 138,19 Navelbreuk/breuk in de middenlijn van de bovenbuik Operatie met , ,34 188, ,07 912,27 150,80 dag Navelbreuk/breuk in de middenlijn van de bovenbuik Operatie met , ,97 218, , ,78 175,02 klinische Navelbreuk/breuk in de middenlijn van de bovenbuik Operatie klinisch , ,40 199,89 964,23 804,32 159,91 zonder eigen Navelbreuk/breuk in de middenlijn van de bovenbuik Kijkoperatie op de , ,83 190, , ,06 152,75 Navelbreuk/breuk in de middenlijn van de bovenbuik Kijkoperatie met , ,76 245, , ,61 196,22 dag Navelbreuk/breuk in de middenlijn van de bovenbuik Kijkoperatie met , ,89 343, , ,71 275,00 klinische Navelbreuk/breuk in de middenlijn van de bovenbuik Kijkoperatie klinisch , ,94 332, , ,95 265,71 zonder eigen Zenuwtunnelvernauwing pols Operatie op de ,18 412,26 126,92 431,35 329,81 101,54 Zenuwtunnelvernauwing pols Operatie met dag ,42 723,31 151,11 699,54 578,65 120,89 Zenuwtunnelvernauwing pols Operatie met klinische , ,94 164, , ,95 131,81 deel

19 19 (niet zijnde ) Zenuwtunnelvernauwing pols Operatie klinisch zonder eigen ,40 659,38 136,02 636,32 527,50 108,82 Zenuwtunnelvernauwing pols Kijkoperatie op de ,11 429,62 130,49 448,09 343,70 104,39 Zenuwtunnelvernauwing pols Kijkoperatie met dag , ,31 215, ,29 841,05 172,24 Zenuwtunnelvernauwing pols Kijkoperatie met klinische , ,69 445, , ,95 356,59 Zenuwtunnelvernauwing pols Kijkoperatie klinisch zonder eigen ,50 965,91 215,59 945,20 772,73 172,47 Zenuwtunnelvernauwing pols Operatie beiderzijds op ,74 806,71 188,03 795,79 645,37 150,42 Zenuwtunnelvernauwing pols Operatie beiderzijds met dag ,11 922,17 227,94 920,09 737,74 182,35 Zenuwtunnelvernauwing pols Operatie beiderzijds met klinische , ,25 328, , ,60 262,62 Zenuwtunnelvernauwing pols Operatie beiderzijds klinisch zonder eigen , ,51 211, ,69 854,81 168,88 Zenuwtunnelvernauwing pols Kijkoperatie beiderzijds op de ,65 709,66 203,99 730,92 567,73 163,19 Zenuwtunnelvernauwing pols Kijkoperatie beiderzijds met dag , ,37 287, ,63 940,30 230,33 Zenuwtunnelvernauwing pols Kijkoperatie beiderzijds met klinische , ,41 283, , ,53 227,08 Zenuwtunnelvernauwing pols Kijkoperatie beiderzijds klinisch zonder , ,33 273, ,74 941,06 218,68 eigen Afwijkingen van de voorhuid Operatie op de ,43 259,31 129,12 310,75 207,45 103,30 Afwijkingen van de voorhuid Operatie met dag ,40 857,62 154,78 809,92 686,10 123,82 Afwijkingen van de voorhuid Operatie met klinische , ,27 192, , ,62 153,77 Afwijkingen van de voorhuid Operatie klinisch zonder eigen ,26 761,86 162,40 739,41 609,49 129,92 Borstkanker Operatie op de ,07 783,86 664, ,46 627,09 531,37 Borstkanker Operatie met dag , ,86 851, , ,69 681,54 Borstkanker Operatie met klinische , , , , ,74 872,00 Borstkanker Operatie klinisch zonder eigen , , , , ,98 844,30 Borstkanker Operatie beiderzijds op , ,25 714, , ,60 571,25 Borstkanker Operatie beiderzijds met dag , , , , , ,45 Borstkanker Operatie beiderzijds met klinische , , , , , ,94 Borstkanker Operatie beiderzijds klinisch zonder eigen , , , , , ,30 Ontsteking van de galgang / galstenen Operatie op de , ,90 412, , ,72 330,25 Ontsteking van de galgang / galstenen Operatie met dag , ,90 308, ,98 951,12 246,86 Ontsteking van de galgang / galstenen Operatie met klinische , ,43 507, , ,94 406,33 Ontsteking van de galgang / galstenen Operatie klinisch zonder eigen , ,32 496, , ,26 397,16 Ontsteking van de galgang / galstenen Kijkoperatie op de , ,00 285, , ,80 228,14 Ontsteking van de galgang / galstenen Kijkoperatie met dag , ,05 321, , ,24 257,17 Ontsteking van de galgang / galstenen Kijkoperatie met klinische , ,52 417, , ,02 333,92 Ontsteking van de galgang / galstenen Kijkoperatie klinisch zonder eigen , ,90 415, , ,72 332,60 Afsluiting kleine vaten en zuurstoftekort beenspieren Operatie met , ,87 961, , ,10 769,10 klinische Afsluiting kleine vaten en zuurstoftekort beenspieren Operatie klinisch , ,00 924, , ,60 739,70 zonder eigen Afsluiting kleine vaten en zuurstoftekort beenspieren Kijkoperatie met , ,83 272, , ,26 217,82 dag Afsluiting kleine vaten en zuurstoftekort beenspieren Kijkoperatie met , , , , , ,86 klinische Afsluiting kleine vaten en zuurstoftekort beenspieren Kijkoperatie klinisch , , , , , ,86 zonder eigen Afsluiting kleine vaten en zuurstoftekort beenspieren Operatie beiderzijds , , , , , ,16 met klinische Afsluiting kleine vaten en zuurstoftekort beenspieren Operatie beiderzijds , , , , , ,16 klinisch zonder eigen Afsluiting kleine vaten en zuurstoftekort beenspieren Kijkoperatie , ,90 393, , ,92 314,54 beiderzijds met dag Afsluiting kleine vaten en zuurstoftekort beenspieren Kijkoperatie beiderzijds met klinische , ,29 981, , ,43 785,30 deel

20 20 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 Afsluiting kleine vaten en zuurstoftekort beenspieren Kijkoperatie beiderzijds klinisch zonder eigen Pijn in onderbenen t.g.v. afsluiting van bloedvaten Operatie met klinische Pijn in onderbenen t.g.v. afsluiting van bloedvaten Operatie klinisch zonder eigen Pijn in onderbenen t.g.v. afsluiting van bloedvaten Kijkoperatie met dag Pijn in onderbenen t.g.v. afsluiting van bloedvaten Kijkoperatie met klinische Pijn in onderbenen t.g.v. afsluiting van bloedvaten Kijkoperatie klinisch zonder eigen Pijn in onderbenen t.g.v. afsluiting van bloedvaten Operatie beiderzijds met klinische Pijn in onderbenen t.g.v. afsluiting van bloedvaten Operatie beiderzijds klinisch zonder eigen Pijn in onderbenen t.g.v. afsluiting van bloedvaten Kijkoperatie beiderzijds met dag Pijn in onderbenen t.g.v. afsluiting van bloedvaten Kijkoperatie beiderzijds met klinische Pijn in onderbenen t.g.v. afsluiting van bloedvaten Kijkoperatie beiderzijds klinisch zonder eigen Afsterven weefsels of lichaamsdelen door onvoldoende doorbloeding Operatie met klinische Afsterven weefsels of lichaamsdelen door onvoldoende doorbloeding Operatie klinisch zonder eigen Afsterven weefsels of lichaamsdelen door onvoldoende doorbloeding Kijkoperatie met dag Afsterven weefsels of lichaamsdelen door onvoldoende doorbloeding Kijkoperatie met klinische Afsterven weefsels of lichaamsdelen door onvoldoende doorbloeding Kijkoperatie klinisch zonder eigen Afsterven weefsels of lichaamsdelen door onvoldoende doorbloeding Operatie beiderzijds met klinische Afsterven weefsels of lichaamsdelen door onvoldoende doorbloeding Operatie beiderzijds klinisch zonder eigen Afsterven weefsels of lichaamsdelen door onvoldoende doorbloeding Kijkoperatie beiderzijds met dag Afsterven weefsels of lichaamsdelen door onvoldoende doorbloeding Kijkoperatie beiderzijds met klinische Afsterven weefsels of lichaamsdelen door onvoldoende doorbloeding Kijkoperatie beiderzijds klinisch zonder eigen (niet zijnde ) deel , ,74 933, , ,99 746, , , , , ,27 951, , , , , ,01 911, , ,82 272, , ,86 217, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 393, , ,02 314, , ,95 981, , ,96 785, , ,62 933, , ,10 746, , , , , ,18 826, , ,61 991, , ,89 793, , ,09 272, , ,27 217, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 393, , ,77 314, , , , , , , , , , , , ,89 Spataderen van de onderbenen Operatie klinisch zonder eigen , ,10 293, , ,68 234,51 Spataderen van de onderbenen Operatie beiderzijds klinisch zonder eigen , ,19 450, , ,55 360,11 Navelbreuk/breuk in de middenlijn van de bovenbuik Operatie op de ,30 839,24 197,06 829,04 671,39 157,65 Navelbreuk/breuk in de middenlijn van de bovenbuik Operatie met , ,08 212, ,40 831,26 170,14 dag Navelbreuk/breuk in de middenlijn van de bovenbuik Operatie met , ,24 251, , ,39 201,14 klinische Navelbreuk/breuk in de middenlijn van de bovenbuik Operatie klinisch ,04 880,99 228,05 887,23 704,79 182,44 zonder eigen Navelbreuk/breuk in de middenlijn van de bovenbuik Kijkoperatie op de , ,73 189, ,00 927,78 151,22 Navelbreuk/breuk in de middenlijn van de bovenbuik Kijkoperatie met , ,77 189, , ,02 151,22 dag Navelbreuk/breuk in de middenlijn van de bovenbuik Kijkoperatie met klinische , ,12 417, , ,50 334,30

Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde. zorgaanbieders Cares Gouda 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013

Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde. zorgaanbieders Cares Gouda 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013 Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013 Inhoudsopgave I. Artikel 1. Algemeen gedeelte... 3 Algemeen... 3 Artikel 2. Wmg-tarieven... 3

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS ZEKUR 2013 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic Geldig vanaf 1 januari www.na.nl/downloads Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 2 Wmg-tarieven 2 3

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 www.na.nl/downloads Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ Geldend vanaf 1 januari IZZ Zorg voor de zorg Lijst maximale vergoedingen

Nadere informatie

niet-gecontracteerde zorgaanbieders Natura 2014

niet-gecontracteerde zorgaanbieders Natura 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners Natura 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Geldig tot 1 januari 2014 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht

Nadere informatie

LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS BESURED Geldig vanaf 1 januari Zorgartikelen

LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS BESURED Geldig vanaf 1 januari Zorgartikelen LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS BESURED Geldig vanaf 1 januari Zorgartikelen 0 1 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN GEDEELTE 2 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 overzicht maximale vergoedingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig tot 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig tot 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

I. Algemeen gedeelte 3. Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3

I. Algemeen gedeelte 3. Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht

Nadere informatie

Besluit Zorg verzekering artikel. artikel Individuele zitting kinderfysiotherapie 29,09 27,27 19,77

Besluit Zorg verzekering artikel. artikel Individuele zitting kinderfysiotherapie 29,09 27,27 19,77 Postbus 400, 2300 AK Leiden T. (071) 5 825 825 F. (071) 5 825 011 zorgenzekerheid.nl K.v.K. 28050216 AFM nummer 12001019 Tarieven niet-gecontracteerde zorg Paramedische zorg vanuit instellingen Declaratiecode

Nadere informatie

PRIJSCOURANT PER 1-1-2009. Subtotaal Ziekenhuis + Subtotaal Honorarium = Totaal Prijs. Prestatiecode Declaratiecode Behandeling

PRIJSCOURANT PER 1-1-2009. Subtotaal Ziekenhuis + Subtotaal Honorarium = Totaal Prijs. Prestatiecode Declaratiecode Behandeling PRIJSCOURANT PER 1-1-2009 Prestatiecode Declaratiecode Behandeling Subtotaal Ziekenhuis + Subtotaal Honorarium = Totaal Prijs Oogheelkunde 110005540031 150144 Staar Poliklinische behandeling met ingreep

Nadere informatie

FBTO Zorgverzekering. Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck 1 januari 2014

FBTO Zorgverzekering. Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck 1 januari 2014 Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck Ongecontracteerd 2000 Reguliere zitting cesar 27,75 200 Reguliere zitting cesar aan huis 35,25 2002 Reguliere zitting cesar in inrichting/instelling 35,25 2003

Nadere informatie

Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling. Omschrijving prestatie Zorgtype Soort DBC Prestatiecode Declaratiecode. Totaalprijs.

Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling. Omschrijving prestatie Zorgtype Soort DBC Prestatiecode Declaratiecode. Totaalprijs. Prijslijst B-segment per 1 januari 2011 - Oogheelkunde Voor enkele DBC's bestaat zowel een 15* als een 17* code. De 17* codes worden gedeclareerd voor niet verzekerde zorg. De genoemde prijzen gelden voor

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Lijt maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieder National Academic 2014 geldig tot 1 januari 2014 www.na.nl/download Inhoudopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Wmg-tarieven

Nadere informatie

Tarieven Paramedische Zorg naturapolis

Tarieven Paramedische Zorg naturapolis Tarieven Paramedische Zorg naturapolis Tarieven Fysiotherapie (1000-1971) Tarieven Oefentherapie (2000-3803) Tarieven Logopedie (4000-4307) Tarieven Ergotherapie (5000-5002) Tarieven Dieetadvisering (6000-6302)

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingen in de basisverzekering Wijziging in eigen risico 2012 2013 Eigen risico 220 350 Wijzigingen in eigen bijdrage 2012 2013 Bevalling in het ziekenhuis - Zonder

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst eerstelijns

Nadere informatie

OHRA restitutie tarievenlijst overige tarieven

OHRA restitutie tarievenlijst overige tarieven OHRA restitutie lijst overige Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt.

Nadere informatie

Prestatiecode Declaratiecode Marktconform Tarief (100%) Specialisme Omschrijving prestatie AGBcode Specialisme

Prestatiecode Declaratiecode Marktconform Tarief (100%) Specialisme Omschrijving prestatie AGBcode Specialisme Indien u zeker wilt zijn of uw zorgverlener een overeenkomst heeft met CZ of u bent niet zeker van de hoogte van uw vergoeding, neem contact op met CZ Zorgservice: (013) 594 91 10 Restitutie Tarief: Marktconform

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014

Vergoedingenoverzicht 2014 Vergoedingenoverzicht 2014 U kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Overzicht tarieven nietgecontracteerde. Avéro Achmea 2017

Overzicht tarieven nietgecontracteerde. Avéro Achmea 2017 Overzicht tarieven nietgecontracteerde zorg Avéro Achmea 2017 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Fysiotherapie 2017 Bij de vergoeding voor de Restitutiepolis worden indicatieve marktconforme bedragen

Nadere informatie

LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ geldend vanaf 1 januari 2012

LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ geldend vanaf 1 januari 2012 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2012 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2012 geldend vanaf 1 januari 2012 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Je kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis

RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis 1. Inleiding RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis 1. Dit reglement maakt onderdeel uit van de modelovereenkomst zorgverzekering op basis van zorg in natura, de Zorg-op-maatpolis,

Nadere informatie

Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners Select Zorg Plan 2014

Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners Select Zorg Plan 2014 Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet-gecontracteerde s Select Zorg Plan 2014 Met het Select Zorg Plan neemt u zorg af bij s waarmee afspraken hebben gemaakt. Daardoor betaalt u een iets lagere premie.

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com geldig

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen VGZ

Lijst maximale vergoedingen VGZ Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldig

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Contractbeheer 030 68 69 177 AGB-code: Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen [Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer AGB-code: Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Nadere informatie

De wijzigingen in uw zorgverzekering

De wijzigingen in uw zorgverzekering De wijzigingen in uw zorgverzekering Wijzigingen in uw Basisverzekering Betreft artikel 2012 2013 Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen risico lid 1 220 350 Eigen risico lid 2 Nvt De kosten van door PNOzorg

Nadere informatie

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max.

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max. 2013 Zet drie keuzevoordeel modules uit in uw PNO Budget en ontvang 15% korting op de premie! Dekkingsoverzicht Basis PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet Zorg in het ziekenhuis Specialistische

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! GELDIG VANAF 1 JANUARI 2014 Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2016

Vergoedingenoverzicht 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2016) Ik-Zorg Gericht Ik-Zorg Goed Ik-Zorg Beter Geneeskundige zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Polisvormen: Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. -Online Verzorgd Polis. -Vrije Keus Polis. Dit is

Nadere informatie

Alysis Zorggroep versie D001-1 januari 2010 Pagina 1

Alysis Zorggroep versie D001-1 januari 2010 Pagina 1 Oogheelkunde 11--554-31 Staar Poliklinische behandeling met ingreep 255,16 1.104,22 1.359,38 Oogheelkunde 11--554-32 Staar Behandeling in dagopname met ingreep 303,95 1.121,06 1.425,01 Oogheelkunde 11--554-33

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Basisverzekering

Wijzigingen in uw Basisverzekering De wijzigingen in uw zorgverzekering voor 2014 Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen risico lid 1 350 360 Vrijwillig eigen risico Bij een vrijwillig eigen risico van

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2018

Dit verandert er voor u in 2018 Dit verandert er voor u in 2018 Ook in 2018 wijzigen er zaken in uw zorgverzekering; er komen vergoedingen bij, vallen vergoedingen af of de inhoud wijzigt. In dit document vindt u alle wijzigingen op

Nadere informatie

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19.

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19. Leeswijzer In dit overzicht vindt u een overzicht van de van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Als er in het overzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Univé

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Univé Reglement persoonsgebonden budget GGZ Univé geldend vanaf 1 januari 2009 2 REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET GGZ UNIVÉ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 1.1. Algemeen 3 1.2. Voor welke zorg 3 1.3.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2008 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering Alle aandacht voor goede zorg 2 3 Inhoudsopgave I. TREFWOORDENREGISTER 4 II. ALGEMEEN GEDEELTE 8 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing.

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing. PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7094-01 van 30 juni 2014 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht De beste zorgverzekeraar van Nederland PNO Ziektekosten is al meer dan zestig jaar dé zorgverzekeraar voor de mediasector. En voor de vierde keer op rij

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen

Nadere informatie

Prijzen B-segment per 01-01-2009

Prijzen B-segment per 01-01-2009 Staar Poliklinische behandeling met ingreep 301 110005540031 150144 1290,95 1004,00 286,95 Staar Behandeling in dagopname met ingreep 301 110005540032 150145 1617,83 1328,00 289,83 Staar Behandeling in

Nadere informatie

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen De wijzigingen per 1 januari 2014 in uw zorgverzekering voor u op een rij. Bewaar deze bij uw polisvoorwaarden. 1. Wijzigingen in de algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Passanten prijslijst per 1 april 2010

Inhoudsopgave. Passanten prijslijst per 1 april 2010 Specialisme Inhoudsopgave Pagina 0301 Oogheelkunde 2 0302 Keel- neus- en oorheelkunde 7 0303 Heelkunde 9 0304 Plastische chirurgie 16 0305 Orthopeadie 18 0306 Urologie 21 0307 Gyneacologie 46 0308 Neurochirurgie

Nadere informatie

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel Partijen A. DE ZORGVERZEKERAAR De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren: - Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (inclusief ProLife) (3311); - OZF Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Wat verandert er in 2016?

Wat verandert er in 2016? Jouw zorgverzekering in 2016 1 Wat verandert er in 2016? Handig om te weten 2 Algemene voorwaarden 3 4 Aanvullende verzekeringen 7 Anderzorg Budget 7 Anderzorg Jong 8 Anderzorg Extra 9 Anderzorg Tand 10

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Bijlage 2 Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. Dit is een naturapolis voor heel Nederland. -Online Verzorgd Polis. Dit is een

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ B.V., statutair gevestigd te Utrecht aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2012

Dekkingsoverzicht 2012 Dekkingsoverzicht 2012 Basis ZO R G I N H E T Z I E K E N H U I S Specialistische en 100% - - - - MammaPrint - 100% 100% 100% 100% Plastische chirurgie (Basis)* 100% - - - - Plastische chirurgie (aanvullende

Nadere informatie

Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf 301 uitgevoerd 210007050071 poliklinisch

Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf 301 uitgevoerd 210007050071 poliklinisch Specialisme Omschrijving prestatie AGBcode Specialisme Prestatiecode Declaratiecode Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling Honorarium-bedrag alle specialismen Staar Poliklinische behandeling met ingreep

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

Geestelijke gezondheidszorg (basis GGZ en gespecialiseerde GGZ)

Geestelijke gezondheidszorg (basis GGZ en gespecialiseerde GGZ) Wijzigingen 2017 De overheid bepaalt elk jaar wat er wijzigt in de vergoedingen van de basisverzekering. Daarnaast wijzigen wij een aantal vergoedingen in de aanvullende opties. Het verplicht eigen risico

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ)

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) 1 Partijen: ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ statutair gevestigd

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer verzekeringen en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 04 Basis- en Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014

Vergoedingenoverzicht 2014 Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen AZVZ Vergoedingenoverzicht Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de en Aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid/AZVZ. Per zorgvorm

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2018

Dit verandert er voor u in 2018 Dit verandert er voor u in 2018 Ook in 2018 wijzigen er zaken in uw zorgverzekering; er komen vergoedingen bij, vallen vergoedingen af of de inhoud wijzigt. In dit document vindt u alle wijzigingen op

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Select Zorg Plan

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Select Zorg Plan Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Select Zorg Plan Bij het Select Zorg Plan moeten de zorgverleners een contract hebben met Avéro. Kiest u voor een zorgverlener waarmee Avéro geen afspraken heeft? Dan

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijziging in de basisverzekering Dit zijn alle wijziging. Voor de exacte vergoeding de voorwaard waaronder u aanspraak kunt mak dit u de van Alle vergoeding /of eig

Nadere informatie

Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering

Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering Wijzigingen in de basisverzekering Nieuwe vergoedingen in 2011 Stoppen-met-rokenprogramma 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie

Nadere informatie

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module 1 PRESTATIECODES TBV BASIS PLUS MODULE Onderstaande prestatiecodes zijn door ons tijdens de update aan de software toegevoegd. Betreffende prestatiecodes

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden

Algemene verzekeringsvoorwaarden Algemene verzekeringsvoorwaarden Univé 2009 Modelovereenkomst Univé Gewoon ZEKURpolis Aanvullende Verzekering Univé Extra ZEKUR Zorg en Aanvullende Verzekering Univé Extra ZEKUR Tandarts 500 Algemeen Reglement

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Restitutieverzekering Alle aandacht voor goede zorg 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN VGZ RESTITUTIEVERZEKERING 2009 Inhoudsopgave I.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden SIZ Standaardverzekering 2009 variant Natura Ingangsdatum: 1 januari 2009 1 Inhoudsopgave I. TREFWOORDENREGISTER 3 II. ALGEMEEN GEDEELTE 6 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 6 Artikel

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg Reglement persoonsgebonden Reglement persoonsgebonden IZZ Geldend vanaf 1 januari 2009 IZZ Zorg voor de zorg Reglement persoonsgebonden Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 4 1.1. Algemeen 4 1.2. Voor welke

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen AZVZ Vergoedingenoverzicht Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de en Aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid/AZVZ. Per zorgvorm

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Select Zorg Plan

Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Select Zorg Plan Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Select Zorg Plan Basisverzekering: Bij het Select Zorg Plan moeten de zorgverleners afspraken met Averó Achmea hebben gemaakt. Is dat niet het geval, dan kan het zijn dat u

Nadere informatie

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV

BELEIDSREGEL CV BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Gelet op het bepaalde in artikel 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende beleidsregel vastgesteld.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014. Geldend vanaf 1 januari 2014

Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014. Geldend vanaf 1 januari 2014 Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014 Geldend vanaf 1 januari 2014 Basisverzekering Anticonceptiva (de pil, koperhoudend spiraaltje en pessarium) Eigen risico Eigen bijdrage Vergoeding 100%

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ)

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) 1 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ statutair gevestigd

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2018

Dit verandert er voor u in 2018 Dit verandert er voor u in 2018 Ook in 2018 wijzigen er zaken in uw zorgverzekering; er komen vergoedingen bij, vallen vergoedingen af of de inhoud wijzigt. In dit document vindt u alle wijzigingen op

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Keuze Zorg Plan

Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Keuze Zorg Plan Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Keuze Zorg Plan Basisverzekering: Bij het Keuze Zorg Plan is de vergoeding maximaal het wettelijke bedrag of maximaal het in Nederland gebruikelijke (marktconforme) tarief.

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) oefentherapie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) oefentherapie OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Deze overeenkomst heeft betrekking op paramedische zorg zoals deze

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Uw vergoedingen voor 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische en homeopathische middelen Astma Centrum Davos* Audiologisch centrum* Beademing*

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden. VGZ MiX Aanvullende Verzekering

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden. VGZ MiX Aanvullende Verzekering Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2013 VGZ MiX Aanvullende Verzekering Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over de MiX Aanvullende Verzekering.

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2018? De 7 belangrijkste wijzigingen

Wat verandert er voor u in 2018? De 7 belangrijkste wijzigingen Wat verandert er voor u in 2018? Elk jaar wijzigen er een aantal vergoedingen in de basisverzekering. Dit wordt door de overheid bepaald. Daarnaast wijzigen er vergoedingen in de aanvullende verzekeringen.

Nadere informatie

Wijzigingen zorgverzekering 2013

Wijzigingen zorgverzekering 2013 Wijzigingen zorgverzekering 2013 Meer weten? Onze website www.nedasco.nl Ons telefoonnummer 033-46 70 870 Bereikbaar: Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur Dit wijzigingsoverzicht is een

Nadere informatie

Modelovereenkomst als bedoeld in artikel 1i van de Zorgverzekeringswet

Modelovereenkomst als bedoeld in artikel 1i van de Zorgverzekeringswet Zorgverzekeraar Cares Gouda N.V. T (0800) 235 66 66 De Goudse Zorg Polis Natura 2008 Modelovereenkomst als bedoeld in artikel 1i van de Zorgverzekeringswet inhoud I. Algemeen deel Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

IZZ Zorg voor de zorg. Geldend vanaf 1 januari 2010

IZZ Zorg voor de zorg. Geldend vanaf 1 januari 2010 Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg IZZ Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg IZZ Geldend vanaf 1 januari 2010 IZZ Zorg voor de zorg Reglement persoonsgebonden

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV-Basis 8 AV-Top 9 AV-TopExtra 10 Zo werkt deze pdf In deze bladerbare pdf

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV WijkZorg-Basis 8 AV WijkZorg-Top 9 AV WijkZorg-TopExtra 10 Zo werkt deze

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Contractbeheer 030 68 69 177 M\MW\1308094 19 september 2013 Zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor

Nadere informatie