geldend vanaf 1 januari 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "geldend vanaf 1 januari 2011"

Transcriptie

1 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2011 geldend vanaf 1 januari 2011

2 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Pagina I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. MAXIMALE VERGOEDINGEN 3 Geneeskundige zorg 3 Artikel 3. Huisartsenzorg 3 Artikel 4. Verloskundige zorg en kraamzorg 3 Artikel 5. Medisch specialistische zorg 4 Artikel 6. Dyslexiezorg 4 Artikel 7. Stoppen-met-rokenprogramma 4 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 4 Artikel 8. Eerstelijnspsychologische zorg 4 Artikel 9. Specialistische GGZ 5 Paramedische zorg 5 Artikel 10. Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar/Mensendieck 5 Artikel 11. Logopedie 7 Artikel 12. Ergotherapie 7 Artikel 13. Dieetadvisering 7 Mondzorg 8 Artikel 14. Tandheelkundige zorg 8 Artikel 15. Prothetische voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder 8 Pagina Farmaceutische zorg 8 Artikel 16. Geneesmiddelen 8 Artikel 17. Dieetpreparaten 9 Hulpmiddelenzorg 9 Artikel 18. Hulpmiddelen en verbandmiddelen 9 Verblijf in een instelling 9 Artikel 19. Verblijf 9 Ziekenvervoer 9 Artikel 20. Zittend ziekenvervoer 9. OVERZICHT MAXIMALE VERGOEDINGEN DIAGNOSE BEHANDELING COMBINATIES 10 BIJLAGE 2. OVERZICHT MAXIMALE VERGOEDINGEN MONDZORG 81 BIJLAGE 3. OVERZICHT MAXIMALE VERGOEDINGEN PER HULPMIDDEL 84 INHOUDSOPGAVE

3 3 I. Algemeen gedeelte ARTIKEL 1. ALGEMEEN De Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2011 is de nadere uitwerking van artikel 1.4 in de verzekeringsvoorwaarden van de Univé Zorg Geregeld polis en de Gewoon ZEKUR Zorg en artikel van de Univé Zorg Samen polis. De Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders is de uitwerking van uw recht op keuzevrijheid. U mag voor zorg, die wij voor u in natura regelen, naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. In deze Lijst vindt u een overzicht van de maximale vergoedingen per zorgvorm, als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Voor de Univé Zorg Samen polis zijn de in deze Lijst aangegeven maximale vergoedingen alleen van toepassing voor de volgende zorgvormen: - Verloskundige zorg en kraamzorg (artikel 4 van deze Lijst); - Stoppen-met-rokenprogramma (artikel 7 van deze Lijst); - Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck (artikel 10 van deze Lijst); - Hulpmiddelen en verbandmiddelen (artikel 18 en bijlage 3 van deze Lijst); - Zittend ziekenvervoer (artikel 20 van deze Lijst). Als er sprake is van acute zorg die verleend wordt door een nietgecontracteerde zorgaanbieder, hebt u recht op vergoeding van de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke Wmgtarieven. Als er geen Wmg-tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten vergoed tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs. U moet ons zo spoedig mogelijk over deze zorg informeren. ARTIKEL 2. WMG-TARIEVEN In deze lijst wordt verwezen naar de geldende Wmg-tarieven. Deze tarieven kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) bevat regels voor een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg en helpt de ontwikkeling van de kosten van de zorg in de greep te houden. Ook stelt de Wmg regels voor de bescherming en bevordering van de positie van patiënten en verzekerden. Voorbeelden van bepalingen uit de Wmg - Zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars moeten informatie geven over wat zij te bieden hebben. - Zorgaanbieders moeten patiënten goed informeren over de prijs, de kwaliteit en andere eigenschappen van aangeboden zorg. - Ziektekostenverzekeraars moeten op een begrijpelijke manier aangeven wat er in de basisverzekering zit en wat de premie is. Dat geldt ook voor de aanvullende verzekering. Zo kan de consument bewust kiezen voor een bepaalde behandeling, een bepaald ziekenhuis of een bepaalde verzekering. - De Wmg bepaalt hoe de tarieven in de zorg tot stand komen. - De Wmg maakt het mogelijk om in de gaten te houden of de zorgmarkten (zorgverzekering, zorginkoop én zorgverlening) goed werken en om in te grijpen als dat niet zo is. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de markttoezichthouder in de zorg. Zij ziet erop toe dat alle partijen zich aan de regels houden en dat de zorgmarkten goed blijven functioneren. In de Wmg staat wat de taken en bevoegdheden van de NZa zijn. En dat de NZa, bij alles wat zij doet, het belang van de consument voorop moet stellen. II. Maximale vergoedingen GENEESKUNDIGE ZORG ARTIKEL 3. HUISARTSENZORG Voor huisartsenzorg, verzorgd door een huisarts of derden die medisch bevoegd zijn, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmg-tarieven ARTIKEL 4. VERLOSKUNDIGE ZORG EN KRAAMZORG 4.1. Verloskundige zorg Voor verloskundige zorg, verzorgd door een verloskundige, huisarts die bijgeschoold is en zich specifiek heeft toegelegd op fysiologische verloskunde of medisch specialist, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmg-tarieven ALGEMEEN GEDEELTE/MAXIMALE VERGOEDINGEN

4 4 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ Kraamzorg Voor kraamzorg, verzorgd door een gediplomeerde kraamverzorgende of verpleegkundige die als kraamverzorgende werkt, al of niet verbonden aan een kraamcentrum, kraamzorghotel of ziekenhuis, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmg-tarieven 2011 met uitzondering van de inschrijfkosten. De vergoeding van de inschrijfkosten is vastgesteld op 10,00. Bij de nota voor kraamzorg dient u een kopie van de indicatievaststelling volgens het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg mee te sturen en een kopie van het diploma van de kraamverzorgende. Deze kopieën kunt u opvragen bij het betreffende kraamcentrum, kraamzorghotel of bij de zelfstandig werkende kraamverzorgende. ARTIKEL 5. MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG Voor medisch specialistische zorg, verzorgd door een medisch specialist, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmgtarieven De kosten van de betreffende zorg waarvoor geen Wmg-tarieven gelden worden vergoed tot maximaal 80% van de gemiddelde tarieven 2011, zoals deze voor de desbetreffende vormen van zorg zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Orthoptische zorg mag ook worden verleend door een orthoptist. Diagnostiek in de oogheelkundige zorg mag ook worden verleend door een optometrist, als de gehanteerde diagnostische technieken behoren tot zijn deskundigheidsgebied. De betreffende zorgaanbieders brengen medisch specialistische zorg via zogenaamde Diagnose Behandeling Combinaties (DBC) in rekening. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de Diagnose Behandeling Combinaties waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Per Diagnose Behandeling Combinatie is de berekende maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieders opgenomen. In de volgende tabel zijn de berekende maximale vergoedingen opgenomen voor dyslexiezorg. Deze zorg moet worden verleend door een kinder- en jeugdpsycholoog, orthopedagoog-generalist of gezondheidszorgpsycholoog die werkt in een multidisciplinair team van deskundigen, onder leiding van een gezondheidszorgpsycholoog die is ingeschreven in het Register van het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) of die het keurmerk Kwaliteitsregister Dyslexie heeft, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. Omschrijving Maximale vergoeding Diagnostiek - vanaf 0 tot 100 minuten ,34 Diagnostiek - vanaf 100 tot 200 minuten ,39 Diagnostiek - vanaf 200 tot 400 minuten ,76 Diagnostiek - vanaf 400 tot 800 minuten ,04 Diagnostiek - vanaf 800 tot 1200 minuten ,12 Diagnostiek - vanaf 1200 minuten ,20 Overige kindertijd - vanaf 250 tot 800 minuten ,15 Overige kindertijd - vanaf 800 tot 1800 minuten ,58 Overige kindertijd - vanaf 1800 tot 3000 minuten ,11 Overige kindertijd - vanaf 3000 tot 6000 minuten ,33 Overige kindertijd - vanaf 6000 tot minuten ,73 Overige kindertijd vanaf minuten ,14 ARTIKEL 7. STOPPEN-MET-ROKENPROGRAMMA Voor het stoppen-met-rokenprogramma, verzorgd door een GGZinstelling die werkt volgens de Zorgmodule Stoppen met Roken, waarmee wij geen overeenkomst hebben gesloten, kunnen wij helaas de maximale vergoedingen nog niet vaststellen. Reden is dat de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2011 voor deze zorgvorm nog niet bekend zijn. Deze tarieven vormen de basis voor de berekening van de maximale vergoedingen Omdat wij vinden dat u hiervan geen nadelige gevolgen mag ondervinden, hebben wij besloten dat zolang wij deze maximale vergoedingen nog niet hebben vastgesteld, u recht hebt op een vergoeding tot maximaal de in Nederland geldende marktprijs. Wilt u een indicatie ontvangen van het tarief dat voor vergoeding in aanmerking komt, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen, telefoonnummer: (lokaal tarief). ARTIKEL 6. DYSLEXIEZORG GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ) ARTIKEL 8. EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG In de volgende tabel zijn de berekende maximale vergoedingen opgenomen voor de eerstelijnspsychologische zorg, verzorgd door een gezondheidszorgpsycholoog, eerstelijnspsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog of orthopedagoog-generalist, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. MAXIMALE VERGOEDINGEN

5 5 Omschrijving behandeling Tariefcode Maximale vergoeding individueel eerstelijnspsychologisch consult ,00 individueel kort eerstelijnspsychologisch consult ,00 telefonisch consult ,00 consult ,00 consult relatietherapie ,00 consult gezinstherapie éénouder ,00 consult gezinstherapie tweeouder ,00 consult groepstherapie 4 tot en met 8 personen ,00 consult groepstherapie 9 tot en met 12 personen ,80 Dubbele consulten dubbel individ. eerstelijnspsychologisch consult ,00 dubbel consult relatietherapie ,00 dubbel consult gezinstherapie éénouder ,00 dubbel consult gezinstherapie tweeouder ,00 dubbel consult groepstherapie 4 t/m 8 personen ,00 (dubbele) consulten aan huis individueel eerstelijnspsychologisch consult aan huis ,00 Individ. kort eerstelijnspsychologisch consult aan huis ,00 consult relatietherapie aan huis ,00 dubbel consult relatietherapie aan huis ,00 consult gezinstherapie éénouder aan huis ,00 dubbel consult gezinstherapie éénouder aan huis ,00 consult gezinstherapie tweeouder aan huis ,00 dubbel consult gezinstherapie tweeouder aan huis ,00 dubbel individ. eerstelijnspsychol. consult aan huis ,00 ARTIKEL 9. SPECIALISTISCHE GGZ Voor specialistische GGZ, verzorgd door een psychiater/zenuwarts, klinisch psycholoog, psychotherapeut of GGZ-instelling, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% de hiervoor geldende Wmg-tarieven PARAMEDISCHE ZORG ARTIKEL 10. FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE CESAR/MENSENDIECK Fysiotherapie door een vrijgevestigde (kinder)fysiotherapeut, geriatrisch fysiotherapeut, heilgymnast-masseur, manueel therapeut, oedeemtherapeut of bekkenfysiotherapeut In de volgende tabel zijn de berekende maximale vergoedingen opgenomen voor behandelingen, verzorgd door een vrijgevestigde (kinder)fysiotherapeut, geriatrisch fysiotherapeut, heilgymnast-masseur, manueel therapeut, oedeemtherapeut of bekkenfysiotherapeut, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. Omschrijving behandeling Zitting fysiotherapie Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag Zitting kinderfysiotherapie Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting kinderfysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag Instructie/overleg ouders van de patiënt Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport Zitting manuele therapie Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting manuele therapie inclusief inrichtingstoeslag Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen1 Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen1 Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen1 Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen1 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief inrichtingstoeslag Zitting oedeemtherapie Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting oedeemtherapie inclusief inrichtingstoeslag Zitting bekkenfysiotherapie Zitting bekkenfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting bekkenfysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag Lange zitting voor complexe aandoeningen Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief toeslag uitbehandeling Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief inrichtings toeslag Zitting geriatrische fysiotherapie Zitting geriatrische fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting geriatrische fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag Screening Screening inclusief toeslag uitbehandeling Screening inclusief inrichtingstoeslag Intake en onderzoek na screening Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na screening inclusief inrichtingstoeslag Intake en onderzoek na verwijzing Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag Maximale vergoeding 22,67 31,58 27,12 33,84 42,74 38,30 22,67 22,67 29,55 38,46 34,00 22,67 20,44 16,11 12,79 42,54 51,45 47,00 33,84 42,74 38,30 33,84 42,74 38,30 32,62 41,54 37,08 29,55 38,46 34,00 7,86 16,76 12,30 22,67 31,58 27,12 22,67 31,58 27,12 MAXIMALE VERGOEDINGEN

6 6 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ Fysiotherapie door een (kinder)fysiotherapeut, geriatrisch fysiotherapeut, heilgymnast-masseur, manueel therapeut, oedeemtherapeut of bekkenfysiotherapeut die werkzaam is in een instelling In de volgende tabel zijn de berekende maximale vergoedingen opgenomen voor behandelingen, verzorgd door een (kinder)fysiotherapeut, geriatrisch fysiotherapeut, heilgymnast-masseur, manueel therapeut, oedeemtherapeut of bekkenfysiotherapeut die werkzaam is in een instelling, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. Omschrijving behandeling Zitting fysiotherapie Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Loopbad/vlinderbad/stangerbad (incl. evt. massage en oefeningen) Zitting kinderfysiotherapie Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Instructie/overleg ouders van de patiënt Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport Zitting manuele therapie Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling Zitting oedeemtherapie Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting bekkenfysiotherapie Zitting bekkenfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Lange zitting voor complexe aandoeningen Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief toeslag uitbehandeling Screening Screening inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na screening Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na verwijzing Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling Maximale vergoeding 19,27 28,18 18,50 28,78 37,69 19,27 19,27 25,14 34,04 19,27 17,37 13,68 10,89 36,15 45,06 28,78 37,69 28,22 37,12 27,73 36,63 6,68 15,58 19,27 28,18 19,27 28, Lymf-oedeemtherapie Voor lymf-oedeemtherapie, verzorgd door een huidtherapeut, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal de volgende berekende maximale vergoedingen: Omschrijving behandeling Maximale vergoeding Lymf-oedeemtherapie 30,77 Lymf-oedeemtherapie met toeslag uitbehandeling 39,67 Lymf-oedeemtherapie met inrichtingstoeslag 35,22 Screening 7,86 Screening, inclusief toeslag uitbehandeling 16,76 Screening, inclusief inrichtingstoeslag 12, Oefentherapie Cesar/Mensendieck door een vrijgevestigde (kinder)oefentherapeut Cesar/Mensendieck Voor behandelingen oefentherapie Cesar/Mensendieck, verzorgd door een vrijgevestigde (kinder)oefentherapeut Cesar/Mensendieck, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal de volgende berekende maximale vergoedingen: Omschrijving behandeling Reguliere zitting Reguliere zitting inclusief toeslag voor uitbehandeling Reguliere zitting inclusief inrichtingstoeslag Maximale vergoeding 22,67 31,58 27,12 Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek 42,54 Instructie/overleg ouders van de patiënt 22,67 Groepszitting 2 personen 22,67 Groepszitting 3 personen 20,44 Groepszitting 4 personen 16,11 Groepszitting 5-10 personen 12,79 Zitting kinderoefentherapie Zitting kinderoefentherapie inclusief toeslag voor uitbehandeling Zitting kinderoefentherapie inclusief inrichtingstoeslag 33,84 42,74 38,30 Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport 22,67 Screening Screening inclusief toeslag uitbehandeling Screening inclusief inrichtingstoeslag Intake en onderzoek na screening Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na screening inclusief inrichtingstoeslag Intake en onderzoek na verwijzing Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag Lange zitting voor complexe aandoeningen Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief toeslag uitbehandeling Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief inrichtingstoeslag 7,86 16,76 12,30 22,67 31,58 27,12 22,67 31,58 27,12 32,62 41,54 37,08 MAXIMALE VERGOEDINGEN

7 Oefentherapie Cesar/Mensendieck door een (kinder)- oefentherapeut Cesar/Mensendieck die werkzaam is in een instelling Voor behandelingen oefentherapie Cesar/Mensendieck, verzorgd door een (kinder)oefentherapeut Cesar/Mensendieck die werkzaam is in een instelling, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal de volgende berekende maximale vergoedingen: Omschrijving behandeling Reguliere zitting Reguliere zitting inclusief toeslag voor uitbehandeling Maximale vergoeding 19,27 28,18 Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek 36,15 Instructie/overleg ouders van de patiënt 19,27 Groepszitting 2 personen 19,27 Groepszitting 3 personen 17,37 Groepszitting 4 personen 13,68 Groepszitting 5-10 personen 10,89 Zitting kinderoefentherapie 28,78 Zitting kinderoefentherapie inclusief toeslag voor uitbehandeling 37,69 Screening Screening inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na screening Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling ARTIKEL 11. LOGOPEDIE 6,68 15,58 19,27 28,18 Voor logopedie, verzorgd door een logopedist, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmg-tarieven Logopedie voor afasie, preverbale logopedie, stotteren en De Hanen Oudercursus moet worden verleend door een gespecialiseerde logopedist. Specifieke stottertherapie mag ook worden verleend door een stottertherapeut die is ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) Ergotherapie door een ergotherapeut die werkzaam is in een instelling Voor ergotherapie, verzorgd door een ergotherapeut die werkzaam is in een instelling, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmg-tarieven ARTIKEL 13. DIEETADVISERING 13.1 Dieetadvisering door een vrijgevestigde diëtist Voor dieetadvisering, verzorgd door een vrijgevestigd diëtist, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal de volgende berekende maximale vergoedingen: Omschrijving behandeling Maximale vergoeding Reguliere behandeling dieetadvisering 11,74 Groepsbehandeling dieetadvisering (bij een groepsbehandeling 11,74 dieetadvisering wordt het tarief gedeeld door het aantal deelnemers in de groep) Uittoeslag 16, Dieetadvisering door een diëtist die werkzaam is in een instelling Voor dieetadvisering, verzorgd door een diëtist die werkzaam is in een instelling, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal de volgende berekende maximale vergoedingen: Omschrijving behandeling Maximale vergoeding Reguliere behandeling dieetadvisering 10,12 Groepsbehandeling dieetadvisering (bij een groepsbehandeling 10,12 dieetadvisering wordt het tarief gedeeld door het aantal deelnemers in de groep) Uittoeslag 16,19 ARTIKEL 12. ERGOTHERAPIE Ergotherapie door een vrijgevestigde ergotherapeut Voor ergotherapie, verzorgd door een vrijgevestigde ergotherapeut, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de Wmg-tarieven ergotherapie MAXIMALE VERGOEDINGEN

8 8 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 MONDZORG ARTIKEL 14. TANDHEELKUNDIGE ZORG Tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar, door een tandarts of kaakchirurg Voor tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar, verzorgd door een kaakchirurg of instelling voor jeugdtandverzorging, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmgtarieven Voor tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar, verzorgd door een tandarts, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten volgens de verzekeringsvoorwaarden vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmg-tarieven Voor 2011 is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen een overeenkomst te sluiten. Dit betekent dat in 2011 de hiervoor genoemde kosten voor zorg geleverd door een tandarts worden vergoed tot het wettelijk vastgestelde maximum tarief voor tandheelkundige prestaties Tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar, door een mondhygiënist of tandprothetiscus Voor tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar, verzorgd door een mondhygiënist, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten volgens de verzekeringsvoorwaarden vergoed tot 80% van het wettelijk vastgestelde maximum tarief voor tandheelkundige prestaties. Voor 2011 is het ons niet gelukt om met voldoende mondhygiënisten een overeenkomst te sluiten. Dit betekent dat in 2011 de hiervoor genoemde kosten worden vergoed tot het wettelijk vastgestelde maximum tarief voor tandheelkundige prestaties. Voor tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar, verzorgd door een tandprotheticus, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de gemiddelde tarieven zoals die zijn overeengekomen tussen met de betreffende zorgaanbieders. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de op grond van dit artikel en artikel 15.2 berekende maximale vergoedingen Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen Voor tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen, verzorgd door een tandarts of orthodontist verbonden aan een Centrum voor bijzondere tandheelkunde, tandarts-implantoloog, orthodontist of kaakchirurg, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmg-tarieven Kaakchirurgie voor verzekerden van 18 jaar en ouder Voor kaakchirurgie voor verzekerden van 18 jaar en ouder, verzorgd door een kaakchirurg, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmg-tarieven ARTIKEL 15. PROTHETISCHE VOORZIENINGEN VOOR VERZEKERDEN VAN 18 JAAR EN OUDER Door een tandarts of kaakchirurg Voor prothetische voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder, verzorgd door een tandarts of kaakchirurg, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmg-tarieven Door een tandprotheticus Voor prothetische voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder, verzorgd door een tandprotheticus, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de gemiddelde tarieven zoals die zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de op grond van dit artikel en artikel 14.2 berekende maximale vergoedingen. FARMACEUTISCHE ZORG ARTIKEL 16. GENEESMIDDELEN Voor geneesmiddelen die worden geleverd door een apotheker of apotheekhoudend huisarts, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor in de Z-index vastgelegde apotheekinkoopprijs vermeerderd met de Wmg-opslag (voor geneesmiddelen die niet onder de Wmg vallen is de opslag vastgesteld op 35% van de apotheekinkoopprijs). De geldende Z-indexprijs vermeerderd met de (Wmg-)opslag voor een geneesmiddel is vooraf op te vragen bij de betreffende apotheker of apotheekhoudend huisarts en wordt door deze ook vermeld op het etiket van het afgeleverde geneesmiddel. MAXIMALE VERGOEDINGEN

9 9 ARTIKEL 17. DIEETPREPARATEN Voor dieetpreparaten die ter hand gesteld worden door een apotheker, apotheekhoudende huisarts of een leverancier, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor in de Z-index vastgelegde apotheekinkoopprijs vermeerderd met een opslag van 2%. De geldende, in de Z-index vastgelegde apotheekinkoopprijs vermeerderd met een opslag van 2% voor een dieetpreparaat is vooraf op te vragen bij de betreffende apotheker, apotheekhoudend huisarts of leverancier en wordt door deze ook vermeld op het etiket van het afgeleverde dieetpreparaat. HULPMIDDELENZORG ARTIKEL 18. HULPMIDDELEN EN VERBAND- MIDDELEN Voor hulpmiddelen en verbandmiddelen geleverd door een leverancier, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de gemiddelde tarieven 2011, zoals deze voor de desbetreffende hulpmiddelen en verbandmiddelen zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Als het een bruikleenhulpmiddel betreft, dan bedraagt de vergoeding maximaal 80% van de gemiddelde kosten per gebruiker per jaar. De hoogte van de gemiddelde kosten is gelijk aan de kosten, die wij zouden hebben betaald voor verstrekking van het hulpmiddel in bruikleen. Een uitzondering hierop vormt de vergoeding van de kosten voor de rollator, loopwagen, krukken en loophulp met 3 of 4 poten. Deze loophulpmiddelen worden vergoed tot maximaal 100% van de gemiddelde tarieven voor 2011 zoals die voor deze loophulpmiddelen zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. De reden voor deze uitzondering is dat deze loophulpmiddelen vanaf 1 januari 2011 niet meer zouden worden vergoed uit uw zorgverzekering. De vergoeding zou daarom worden opgenomen in de aanvullende verzekeringen. De Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport heeft in december besloten dat de vergoeding van deze hulpmiddelen in 2011 niet vanuit de aanvullende verzekering maar toch vanuit de zorgverzekering mogen worden vergoed. Omdat wij vinden dat onze verzekerden van deze late overheidsbeslissing geen nadelige gevolgen mogen ondervinden, hebben wij besloten dat de vergoeding van deze loophulpmiddelen is vrijgesteld van het verplicht en vrijwillig eigen risico. Dit zou immers ook het geval zijn geweest wanneer u deze vergoeding had ontvangen uit uw aanvullende verzekering. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de op grond van dit artikel berekende maximale vergoedingen per hulpmiddel. Bij de nota dient u de aanvraag van de behandelend arts of een kopie van de machtiging die u van ons hebt ontvangen mee te sturen. VERBLIJF IN EEN INSTELLING ARTIKEL 19. VERBLIJF Voor medisch noodzakelijk verblijf in verband met verloskundige zorg, medisch specialistische zorg, specialistische GGZ en kaakchirurgie, in een ziekenhuis, een psychiatrisch ziekenhuis, op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis of revalidatieinstelling, waarmee wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de hiervoor geldende Wmg-tarieven Als er geen Wmg-tarieven gelden, worden de kosten van de betreffende zorg vergoed tot maximaal 80% van de gemiddelde tarieven 2011, zoals deze voor de desbetreffende vormen van zorg zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. De betreffende zorgaanbieders brengen medisch noodzakelijk verblijf via zogenaamde Diagnose Behandeling Combinaties in rekening. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de Diagnose Behandeling Combinaties waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Per Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) is de berekende maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieders opgenomen. ZIEKENVERVOER ARTIKEL 20. ZITTEND ZIEKENVERVOER Voor zittend ziekenvervoer per taxi, verzorgd door een taxivervoerder met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 1,08 per beladen kilometer. Bij de nota moet u de afsprakenkaart, waar het ziekenvervoer per taxi betrekking op heeft, meesturen. MAXIMALE VERGOEDINGEN

10 10 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ OVERZICHT MAXIMALE VERGOEDINGEN DIAGNOSE BEHANDELING COMBINATIES In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC) waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Voor medisch specialistische zorg in het A-segment, verzorgd door een medisch specialist, opthoptist of optometrist verbonden aan een instelling (niet zijnde een ziekenhuis), met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de gemiddelde tarieven voor 2011; deze tarieven bedragen 80% van de Wmg-tarieven 2011 die gelden voor. Voor medisch specialistische zorg in het B-segment is per Diagnose Behandeling Combinatie de berekende maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieders in deze tabel opgenomen (zie ook artikel 5, Medisch specialistische zorg). (niet zijnde ) Oogheelkunde Staar Poliklinische behandeling met ingreep ,22 720,80 159,42 704,18 576,64 127,54 Staar Behandeling in dag met ingreep ,79 823,62 161,17 787,84 658,90 128,94 Staar Behandeling in klin. met ingreep ,83 850,75 163,08 811,06 680,60 130,46 Staar Poliklinische behandeling met ingreep ,61 862,74 158,87 817,29 690,19 127,10 Staar Behandeling in dag met ingreep ,72 855,66 119,06 779,78 684,53 95,25 Staar Behandeling in klin. met ingreep ,72 862,74 120,98 786,97 690,19 96,78 Afhangen van ooglid/leden Poliklinische behandeling met ingreep ,36 508,02 140,34 518,69 406,42 112,27 Afhangen van ooglid/leden Behandeling tijdens dag met ingreep ,36 765,42 163,94 743,49 612,34 131,15 Afhangen van ooglid/leden Behandeling tijdens met ingreep , ,34 231, , ,47 184,83 Afhangen van ooglid/leden Behandeling met ingreep klinisch zonder ,48 624,25 206,23 664,38 499,40 164,98 eigen Staar Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen ,13 829,79 185,34 812,10 663,83 148,27 Afhangen van ooglid/leden Poliklinische behandeling met ingreep ,33 367,00 102,33 375,46 293,60 81,86 Afhangen van ooglid/leden Behandeling tijdens dag met ingreep ,41 521,52 142,89 531,53 417,22 114,31 Afhangen van ooglid/leden Behandeling tijdens met ingreep , ,05 257, , ,24 206,10 Afhangen van ooglid/leden Behandeling met ingreep klinisch zonder ,55 436,09 188,46 499,64 348,87 150,77 eigen Staar Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen ,56 260,10 214,46 379,65 208,08 171,57 Te veel huid van de bovenoogleden Poliklinische behandeling met ingreep ,90 510,48 158,42 535,12 408,38 126,74 Te veel huid van de bovenoogleden Poliklinische behandeling met ingreep ,46 487,62 115,84 482,77 390,10 92,67 Te veel huid van de bovenoogleden Behandeling tijdens dag met ,72 718,34 197,38 732,57 574,67 157,90 ingreep Te veel huid van de bovenoogleden Behandeling tijdens dag met ,99 455,26 156,73 489,59 364,21 125,38 ingreep Te veel huid van de bovenoogleden Behandeling tijdens met , ,35 227, ,32 824,28 182,04 ingreep Te veel huid van de bovenoogleden Behandeling tijdens met , ,30 257, ,14 949,04 206,10 ingreep Te veel huid van de bovenoogleden Behandeling met ingreep klinisch ,69 633,73 239,96 698,95 506,98 191,97 zonder eigen Te veel huid van de bovenoogleden Behandeling met ingreep klinisch ,50 483,43 224,07 566,00 386,74 179,26 zonder eigen Brekings- of refractie-afwijking Conservatieve behandeling poliklinisch ,29 70,19 17,10 69,83 56,15 13,68 Brekings- of refractie-afwijking Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch ,82 91,87 43,95 108,66 73,50 35,16 deel

11 11 (niet zijnde ) Brekings- of refractie-afwijking Conservatieve behandeling poliklinisch ,45 89,42 17,03 85,16 71,54 13,62 Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Conservatieve ,84 78,76 32,08 88,67 63,01 25,66 behandeling poliklinisch Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Conservatieve behandeling tijdens dag Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Conservatieve behandeling tijdens Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Poliklinische behandeling met ingreep Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Behandeling tijdens dag met ingreep Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Behandeling tijdens met ingreep Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Gespecialiseerde behandeling tijdens dag Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Gespecialiseerde behandeling tijdens Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Conservatieve behandeling poliklinisch Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Conservatieve behandeling tijdens dag Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Conservatieve behandeling tijdens Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Poliklinische behandeling met ingreep Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Behandeling tijdens dag met ingreep Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Behandeling tijdens met ingreep Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Gespecialiseerde behandeling tijdens dag Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Gespecialiseerde behandeling tijdens Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen Verminderde functie (van de gele vlek) van het netvlies Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch Suikerziekte zonder afwijking aan het netvlies Conservatieve behandeling poliklinisch Suikerziekte zonder afwijking aan het netvlies Conservatieve behandeling poliklinisch Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Conservatieve behandeling poliklinisch Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Conservatieve behandeling tijdens dag Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Conservatieve behandeling tijdens deel ,47 225,77 30,70 205,18 180,62 24, , ,94 62, , ,55 49, ,84 180,83 83,01 211,07 144,66 66, , ,84 284, ,97 981,47 227, , ,91 274, , ,73 219, ,95 679,18 236,77 732,76 543,34 189, ,32 979,54 323, ,65 783,63 259, ,28 945,50 323, ,42 756,40 259, , ,58 333, , ,06 266, , ,73 217, ,62 907,78 173, ,28 94,70 25,58 96,22 75,76 20, ,18 77,44 24,74 81,74 61,95 19, ,83 409,26 30,57 351,87 327,41 24, , ,94 61, , ,55 49, ,79 278,49 65,30 275,03 222,79 52, , ,54 120, , ,03 96, , ,82 165, , ,86 132, ,02 378,30 242,72 496,82 302,64 194, , ,82 317, , ,86 254, ,13 979,54 317, ,70 783,63 254, , ,58 326, , ,06 261, , ,73 213, ,30 907,78 170, ,80 76,50 24,30 80,64 61,20 19, ,92 58,85 17,07 60,74 47,08 13, ,97 72,94 17,03 71,97 58,35 13, ,34 71,65 30,69 81,87 57,32 24, ,73 429,03 30,70 367,78 343,22 24, ,41 495,39 62,02 445,93 396,31 49,62

12 12 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 (niet zijnde ) Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Poliklinische behandeling met ingreep Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Behandeling tijdens dag met ingreep Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Behandeling tijdens met ingreep Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Gespecialiseerde behandeling tijdens dag Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Gespecialiseerde behandeling tijdens Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen Ziekte netvlies door suikerziekte, geen nieuwe vaatvorming Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf poliklinisch Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Conservatieve behandeling poliklinisch Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Conservatieve behandeling tijdens dag Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Conservatieve behandeling tijdens Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Poliklinische behandeling met ingreep Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Behandeling tijdens dag met ingreep Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Behandeling tijdens met ingreep Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Gespecialiseerde behandeling tijdens dag Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Gespecialiseerde behandeling tijdens Ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte, zonder nieuwe vaatvorming Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen Ziekte netvlies door suikerziekte, geen nieuwe vaatvorming Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf poliklinisch Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Conservatieve behandeling poliklinisch Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Conservatieve behandeling tijdens dag Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Conservatieve behandeling tijdens Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Poliklinische behandeling met ingreep Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Behandeling tijdens dag met ingreep Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Behandeling tijdens met ingreep Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Gespecialiseerde behandeling tijdens dag deel ,34 129,13 57,21 149,07 103,30 45, ,53 633,25 171,28 643,62 506,60 137, , ,60 272, , ,08 218, ,31 235,10 284,21 415,45 188,08 227, , ,73 323, ,80 907,78 259, , ,73 323, ,80 907,78 259, , ,73 333, ,37 907,78 266, , ,73 217, ,62 907,78 173, ,74 110,55 50,19 128,59 88,44 40, ,23 77,63 24,60 81,78 62,10 19, ,58 424,01 30,57 363,67 339,21 24, , ,72 80, , ,18 64, ,00 144,22 58,78 162,40 115,38 47, ,48 975,86 170,62 917,19 780,69 136, , ,81 124, , ,45 99, ,06 242,10 164,96 325,65 193,68 131, ,13 979,54 317, ,70 783,63 254, ,13 979,54 317, ,70 783,63 254, , ,58 326, , ,06 261, , ,73 213, ,30 907,78 170, ,89 120,35 25,54 116,71 96,28 20, ,24 83,07 45,17 102,60 66,46 36, ,17 307,47 30,70 270,54 245,98 24, , ,94 62, , ,55 50, ,85 168,14 58,71 181,48 134,51 46, ,43 973,06 170,37 914,75 778,45 136, , ,87 277, , ,30 222, ,56 276,62 332,94 487,65 221,30 266, ,32 979,54 323, ,65 783,63 259, ,32 979,54 323, ,65 783,63 259,02

13 13 (niet zijnde ) Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Gespecialiseerde behandeling tijdens Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen Voorstadium nieuwvaatvorming netvlies door suikerziekte Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf poliklinisch Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Conservatieve behandeling poliklinisch Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Conservatieve behandeling tijdens dag Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Conservatieve behandeling tijdens Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Poliklinische behandeling met ingreep Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Behandeling tijdens dag met ingreep Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Behandeling tijdens met ingreep Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Gespecialiseerde behandeling tijdens dag Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Gespecialiseerde behandeling tijdens Voorstadium van nieuwvaatvorming bij het netvlies a.g.v. suikerziekte. Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen Voorstadium nieuwvaatvorming netvlies door suikerziekte Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf poliklinisch Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Conservatieve behandeling poliklinisch Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Conservatieve behandeling tijdens dag Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Conservatieve behandeling tijdens Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Poliklinische behandeling met ingreep Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Behandeling tijdens dag met ingreep Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Behandeling tijdens met ingreep Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Gespecialiseerde behandeling tijdens dag Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Gespecialiseerde behandeling tijdens Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Conservatieve behandeling poliklinisch Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Conservatieve behandeling tijdens dag Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Conservatieve behandeling tijdens deel , ,58 333, , ,06 266, , ,73 217, ,62 907,78 173, ,11 127,34 25,77 122,49 101,87 20, ,26 84,44 24,82 87,41 67,55 19, ,83 409,26 30,57 351,87 327,41 24, , ,94 61, , ,55 49, ,37 122,67 58,70 145,10 98,14 46, ,36 381,57 93,79 380,29 305,26 75, , ,82 165, , ,86 132, ,50 235,56 311,94 438,00 188,45 249, ,13 979,54 317, ,70 783,63 254, ,13 979,54 317, ,70 783,63 254, , ,58 326, , ,06 261, , ,73 213, ,30 907,78 170, ,18 158,14 25,04 146,54 126,51 20, ,21 82,31 24,90 85,77 65,85 19, ,47 225,77 30,70 205,18 180,62 24, , ,94 62, , ,55 50, ,39 210,61 87,78 238,71 168,49 70, , ,26 212, , ,01 170, , ,08 393, ,96 967,26 314, ,10 319,06 428,04 597,68 255,25 342, ,32 979,54 323, ,65 783,63 259, ,32 979,54 323, ,65 783,63 259, , ,58 333, , ,06 266, , ,73 217, ,62 907,78 173, ,18 91,80 36,38 102,54 73,44 29, ,33 95,31 25,02 96,27 76,25 20, ,83 409,26 30,57 351,87 327,41 24, , ,94 61, , ,55 49,39

14 14 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Poliklinische behandeling met ingreep Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Behandeling tijdens dag met ingreep Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Behandeling tijdens met ingreep Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Gespecialiseerde behandeling poliklinisch Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Gespecialiseerde behandeling tijdens dag Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Gespecialiseerde behandeling tijdens Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen Overige ziekte van het netvlies a.g.v. suikerziekte Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf uitgevoerd poliklinisch (niet zijnde ) deel ,15 202,21 59,94 209,72 161,77 47, , ,29 117, ,75 953,83 93, , ,82 165, , ,86 132, ,92 298,08 273,84 457,53 238,46 219, ,13 979,54 317, ,70 783,63 254, ,13 979,54 317, ,70 783,63 254, , ,58 326, , ,06 261, , ,73 213, ,30 907,78 170, ,28 121,28 23,00 115,42 97,02 18,40 Risico op glaucoom Conservatieve behandeling poliklinisch ,98 109,02 24,96 107,19 87,22 19,97 Risico op glaucoom Conservatieve behandeling tijdens dag ,61 315,34 32,27 278,09 252,27 25,82 Risico op glaucoom Conservatieve behandeling tijdens ,80 963,72 63,08 821,44 770,98 50,46 Risico op glaucoom Poliklinische behandeling met ingreep ,47 238,44 57,03 236,37 190,75 45,62 Risico op glaucoom Behandeling tijdens dag met ingreep ,80 918,94 164,86 867,04 735,15 131,89 Risico op glaucoom Behandeling tijdens met ingreep , ,51 263, , ,41 210,96 Risico op glaucoom Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen ,60 320,46 232,14 442,08 256,37 185,71 Risico op glaucoom Gespecialiseerde behandeling poliklinisch ,32 979,54 323, ,65 783,63 259,02 Risico op glaucoom Gespecialiseerde behandeling tijdens dag ,32 979,54 323, ,65 783,63 259,02 Risico op glaucoom Gespecialiseerde behandeling tijdens ,78 979,54 333, ,22 783,63 266,59 Risico op glaucoom Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen , ,73 217, ,62 907,78 173,84 Risico op glaucoom Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf ,88 167,46 26,42 155,11 133,97 21,14 uitgevoerd poliklinisch Risico op glaucoom Conservatieve behandeling poliklinisch ,41 102,95 24,46 101,93 82,36 19,57 Risico op glaucoom Conservatieve behandeling tijdens dag ,92 570,35 30,57 480,74 456,28 24,46 Risico op glaucoom Conservatieve behandeling tijdens , ,94 61, , ,55 49,39 Risico op glaucoom Poliklinische behandeling met ingreep ,33 203,70 67,63 217,06 162,96 54,10 Risico op glaucoom Behandeling tijdens dag met ingreep ,09 740,75 133,34 699,27 592,60 106,67 Risico op glaucoom Behandeling tijdens met ingreep , ,52 249, ,62 918,02 199,60 Risico op glaucoom Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen ,45 347,98 225,47 458,76 278,38 180,38 Risico op glaucoom Gespecialiseerde behandeling poliklinisch ,59 532,00 317,59 679,67 425,60 254,07 Risico op glaucoom Gespecialiseerde behandeling tijdens dag ,13 979,54 317, ,70 783,63 254,07 Risico op glaucoom Gespecialiseerde behandeling tijdens , ,58 326, , ,06 261,50 Risico op glaucoom Gespecialiseerde behandeling klinisch zonder eigen , ,73 213, ,30 907,78 170,52 Risico op glaucoom Slecht zicht / contactlenzen door oogarts zelf ,66 162,80 26,86 151,73 130,24 21,49 uitgevoerd poliklinisch Glaucoom Conservatieve behandeling poliklinisch ,60 120,06 25,54 116,48 96,05 20,43 Glaucoom Conservatieve behandeling tijdens dag ,68 316,73 30,95 278,14 253,38 24,76 Glaucoom Conservatieve behandeling tijdens , ,46 75,88 924,27 863,57 60,70 Glaucoom Poliklinische behandeling met ingreep ,09 205,00 58,09 210,47 164,00 46,47 Glaucoom Behandeling tijdens dag met ingreep ,47 720,13 270,34 792,37 576,10 216,27 Glaucoom Behandeling tijdens met ingreep ,79 117,74 278,05 316,63 94,19 222,44 Glaucoom Behandeling met ingreep klinisch zonder eigen ,53 467,41 234,12 561,23 373,93 187,30 Glaucoom Gespecialiseerde behandeling poliklinisch , ,73 323, ,80 907,78 259,02

niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com geldig

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! GELDIG VANAF 1 JANUARI 2014 Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2011. Variant Natura

Verzekeringsvoorwaarden Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2011. Variant Natura Verzekeringsvoorwaarden Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2011 Variant Natura Inhoudsopgave I. Trefwoordenregister... 3 II. Begripsomschrijvingen... 7 III. Algemeen gedeelte... 9 Artikel 1. Verzekerde zorg....9

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Aanvullende- en tandartsverzekering 2015 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Algemeen 3 Artikel 2 Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden

Algemene verzekeringsvoorwaarden Algemene verzekeringsvoorwaarden Univé 2009 Modelovereenkomst Univé Gewoon ZEKURpolis Aanvullende Verzekering Univé Extra ZEKUR Zorg en Aanvullende Verzekering Univé Extra ZEKUR Tandarts 500 Algemeen Reglement

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ZorgPlus 2013

Verzekeringsvoorwaarden ZorgPlus 2013 Verzekeringsvoorwaarden ZorgPlus 2013 \ Basisverzekering \ Aanvullende Verzekeringen \ Geldig vanaf 1 januari 2013 Globale inhoudsopgave Deze verzekeringsvoorwaarden zijn onderdeel van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012. Variant Natura

Verzekeringsvoorwaarden Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012. Variant Natura Verzekeringsvoorwaarden Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012 Variant Natura Inhoudsopgave I. Trefwoordenregister... 3 II. Begripsomschrijvingen... 7 III. Algemeen gedeelte... 9 Artikel 1. Verzekerde zorg....9

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2008 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering Alle aandacht voor goede zorg 2 3 Inhoudsopgave I. TREFWOORDENREGISTER 4 II. ALGEMEEN GEDEELTE 8 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Modelovereenkomst Zorgzaam

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Modelovereenkomst Zorgzaam Algemene verzekeringsvoorwaarden Univé 2013 Modelovereenkomst Zorgzaam N.V. Univé Zorg MODELOVEREENKOMST ZORGZAAM (ingaande 1 januari 2013) Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Contents Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor: Dieetpreparaten

Nadere informatie

Polisvoorwaarden in 2015

Polisvoorwaarden in 2015 Polisvoorwaarden in 2015 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Algemeen Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 13 Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014 Aevitae Aanvullende Verzekering

Polisvoorwaarden 2014 Aevitae Aanvullende Verzekering Polisvoorwaarden 2014 Aevitae Aanvullende Verzekering Aevitae Supervip Pakket Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Voogd & Voogd zorgverz ekering Polisvoorwaarden 2014

Voogd & Voogd zorgverz ekering Polisvoorwaarden 2014 Voogd & Voogd zorgverzekering Polisvoorwaarden 2014 Budget ZorgVoordeelPolis BudgetPlus ZorgVoordeelPolis Comfort ZorgVoordeelPolis Royaal ZorgVoordeelPolis Compleet ZorgVoordeelPolis Postbus 2705 6401

Nadere informatie

VGZ Zuid-Limburg. Vergoedingen aanvullende verzekering 2013

VGZ Zuid-Limburg. Vergoedingen aanvullende verzekering 2013 VGZ Zuid-Limburg Vergoedingen aanvullende verzekering 2013 Belangrijke telefoonnummers en adressen Klantenservice 0800-95 09 500 (gratis) Wij zijn van maandag tot en met donderdag bereikbaar van 8.00 tot

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2013 ZorgZó Voorwoord Wat krijg ik precies vergoed? Hoe weet ik wat goede zorg is? En hoe

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering Alle aandacht voor goede zorg 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN VGZ ZORGVERZEKERING 2010 Belangrijke telefoonnummers:

Nadere informatie

Deel 2: Algemene Voorwaarden. OHRA Zorgverzekering Natura

Deel 2: Algemene Voorwaarden. OHRA Zorgverzekering Natura Deel 2: Algemene Voorwaarden OHRA Zorgverzekering Natura Omschrijving Aanvullende zorgverzekering Adressen Bezoekadres OHRA Zorgverzekeringen N.V. Rijksweg West 2, 6842 BD Arnhem Postadres algemeen Postadres

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen VPZ

Aanvullende verzekeringen VPZ Postbus 103 9900 AC Appingedam T 0900-369 88 88 www.vpz.nl info@vpz.nl VPZ Beperkt Aanvullende Verzekering 2011 VPZ Uitgebreid Aanvullende Verzekering 2011 VPZ Plus Aanvullende Verzekering 2011 VPZ MiX

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aevitae Aanvullende Verzekeringen. Aevitae Aanvullende Verzekeringen. Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden 2014. Aevitae Aanvullende Verzekeringen. Aevitae Aanvullende Verzekeringen. Inhoudsopgave Polisvoorwaarden 2014 Aevitae Plus Pakket, Aevitae Top Pakket, Aevitae Vip Pakket, Aevitae Klasse Pakket, Aevitae Werknemers Zorg Pakket Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600

Nadere informatie

Aevitae Beperkt Aanvullende Verzekering 2015 Aevitae Uitgebreid Aanvullende Verzekering 2015 Aevitae Plus Aanvullende Verzekering 2015

Aevitae Beperkt Aanvullende Verzekering 2015 Aevitae Uitgebreid Aanvullende Verzekering 2015 Aevitae Plus Aanvullende Verzekering 2015 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aevitae Beperkt Aanvullende Verzekering 2015 Aevitae Uitgebreid Aanvullende Verzekering 2015 Aevitae Plus Aanvullende Verzekering 2015 Postbus 2296 5600 CG

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2012

Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2012 Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2012 IZZ Basispakket, variant Natura en Aanvullende verzekeringen IZZ Zorg voor de zorg Belangrijke telefoonnummers en adressen: Klantenservice 0900-0274 (lokaal tarief) De

Nadere informatie

De zorgverzekering voor universitair medische centra. Uw verzekeringsvoorwaarden voor 2009. Als geen ander

De zorgverzekering voor universitair medische centra. Uw verzekeringsvoorwaarden voor 2009. Als geen ander De zorgverzekering voor universitair medische centra Uw verzekeringsvoorwaarden voor 2009 Als geen ander Inhoudsopgave 1. UMC Zorgverzekering 3 1. Algemene voorwaarden 4 2. Dekkings- en prestatiewijze

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2015. Aevitae Aanvullende Verzekeringen. Aevitae Aanvullende Verzekeringen. Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden 2015. Aevitae Aanvullende Verzekeringen. Aevitae Aanvullende Verzekeringen. Inhoudsopgave Polisvoorwaarden 2015 Aevitae Plus Pakket, Aevitae Top Pakket, Aevitae Vip Pakket, Aevitae Klasse Pakket Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com

Nadere informatie

Service-informatie pagina 2 Hier vindt u informatie over het eigen risico, zorgtoeslag, gecontracteerde zorg, enzovoort

Service-informatie pagina 2 Hier vindt u informatie over het eigen risico, zorgtoeslag, gecontracteerde zorg, enzovoort Inhoudsopgave Service-informatie pagina 2 Hier vindt u informatie over het eigen risico, zorgtoeslag, gecontracteerde zorg, enzovoort Declareren pagina 3 Hier kunt u lezen hoe u een declaratie kunt indienen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 D0260-201502 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a 1 Belangrijke telefoonnummers en adressen: Klantenservice 078 611 81 11 (lokaal tarief) De klantenservice van Besured heeft gespecialiseerde

Nadere informatie