Uw wijzigingen voor 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw wijzigingen voor 2015"

Transcriptie

1 Uw wijzigingen voor 2015 Deze brochure bevat alle wijzigingen van uw basisverzekering en aanvullende verzekeringen per 1 januari Bewaar dit overzicht bij uw verzekeringsvoorwaarden. Mist u informatie? U kunt uw complete voorwaarden nalezen via Wilt u deze informatie voortaan digitaal ontvangen? Dat kan. U kunt via uw voorkeur aangeven voor het digitaal ontvangen van uw nieuwe polis en verzekeringsvoorwaarden. Deze ontvangt u dan voortaan per . Heeft u geen internet? Dan kunt u het voorwaardenboekje telefonisch aanvragen bij onze afdeling Klantcontacten: (058) U kunt hier ook terecht voor andere vragen, wij helpen u graag.

2 De wijzigingen per 1 januari 2015 in uw zorgverzekering voor u op een rij. 1. Wijzigingen in de Alles Verzorgd Polis en Vrije Keus Polis. 1.1 Eigen risico Het verplichte eigen risico voor verzekerden vanaf 18 jaar wordt verhoogd van 360,- naar 375,- per jaar. 1.2 Dysleiezorg Dysleiezorg valt niet meer onder de basisverzekering. Deze zorg valt voortaan onder de nieuwe Jeugdwet, die wordt uitgevoerd door de gemeenten. 1.3 Geestelijke Gezondheidszorg, basis GGZ Deze zorg geldt alleen nog voor personen van 18 jaar en ouder. Voor jeugdigen tot 18 jaar valt deze zorg voortaan onder de nieuwe Jeugdwet, die wordt uitgevoerd door de gemeenten. Voor deze zorg mag een arts voor verstandelijk gehandicapten ook een verwijzing afgeven. 1.4 Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerde GGZ Deze zorg geldt alleen nog voor personen van 18 jaar en ouder. Voor jeugdigen tot 18 jaar valt deze zorg voortaan onder de nieuwe Jeugdwet, die wordt uitgevoerd door de gemeenten. Het recht op een psychiatrische ziekenhuisopname wordt gewijzigd van ten hoogste 365 dagen naar ten hoogste 1095 dagen (drie jaar). De zorg mag niet meer worden verleend door een verpleegkundig specialist als hoofdbehandelaar. Als de zorg wordt verleend door een arts verslavingszorg, moet deze werkzaam zijn in een instelling en deel uitmaken van een periodiek MDO (overleg met meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling), waarbij ten minste een psychiater/ zenuwarts, klinisch psycholoog of psychotherapeut aanwezig is. 1.5 Geneesmiddelen Als een geneesmiddel per maand meer dan 1000,- kost, krijgt u niet meer dan een maand voorraad mee van uw apotheek of apotheekhoudend huisarts. De reden hiervan is dat wij op deze manier verspilling van dure geneesmiddelen willen tegengaan. 1.6 Geriatrische revalidatie Deze zorg hoeft voortaan niet meer direct aan te sluiten op een ziekenhuisopname, maar binnen een week. Ook na een week kan nog recht bestaan op geriatrische revalidatie. Er moet dan sprake zijn van acute mobiliteitsstoornissen of afname van zelfredzaamheid als gevolg van een acute aandoening. U moet dan wel voorafgaand aan de revalidatie medisch specialistische (spoed)zorg voor deze acute aandoening hebben ontvangen. 1.7 Huisartsenzorg Voor preventieve voetzorg bij diabetes geldt dat alleen zorg zoals genoemd in de zorgprofielen 2, 3 en 4 zoals beschreven in de Zorgmodule Preventie Diabetisch Voetulcera 2014 voor vergoeding in aanmerking komt. Het gaat dan wel uitsluitend om de zorg die in de polisvoorwaarden is benoemd als preventieve voetzorg. 1.8 Hulpmiddelenzorg (Reglement Hulpmiddelenzorg 2015) De tegemoetkoming in de kosten van een ADL-hond, signaalhond en blindengeleidehond hebben wij verhoogd van 245,- naar 255,- per kwartaal. In het Reglement Hulpmiddelenzorg is de eis van HKZ-certificering vervangen door de ISO-norm NEN-EN De volgende eigen bijdragen/maimumvergoedingen zijn gewijzigd: Haarwerken (pruiken): maimumvergoeding 414,50 per stuk. Allergeenvrije en orthopedische schoenen: verzekerde jonger dan 16 jaar, eigen bijdrage 70,-, vanaf 16 jaar, eigen bijdrage 140,50. Lenzen: gebruiksduur langer dan een jaar, eigen bijdrage 55,50 per lens; gebruiksduur korter dan een jaar, eigen bijdrage 111,- per kalenderjaar; als slechts één oog gecorrigeerd dient te worden eigen bijdrage van 55,50 per kalenderjaar. Brillenglazen: 55,50 per brillenglas met een maimum van 111,- per kalenderjaar.

3 1.9 Prenatale screening Vanaf 1 januari 2015 wordt de niet-invasieve prenatale test (NIPT) vergoed. Voorwaarden hiervoor zijn dat: a. uit een combinatietest een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoomafwijking blijkt of b. vanwege de medische geschiedenis een verhoogd risico bestaat op een kindje met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau. De combinatietest wordt niet meer vergoed voor zwangere vrouwen van 36 jaar of ouder als er geen medische indicatie aanwezig is. Voor alle zwangere vrouwen wordt deze test vergoed als er vanwege medische geschiedenis een verhoogd risico bestaat op een kindje met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau. Als deze medische indicatie niet aanwezig is, komt de combinatietest voor zwangere vrouwen van iedere leeftijd voor eigen rekening Vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieder (geldt alleen voor Alles Verzorgd Polis) Waar in 2014 een vergoeding gold van 80% van het gecontracteerde bedrag, geldt vanaf 1 januari 2015 een vergoeding van 80% van het laagste door De Friesland gecontracteerde tarief Verloskundige zorg en kraamzorg De vergoeding voor een bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie wordt verhoogd naar maimaal 202,- per dag voor moeder en kind samen. De eigen bijdrage voor kraamzorg na bevalling thuis of in een kraamhotel wordt verhoogd naar 4,15 per uur Verpleging en verzorging zonder verblijf Deze zorg komt in de plaats van Verpleegkundige zorg zonder verblijf. Met ingang van 1 januari 2015 is er sprake van verpleegkundige zorg zonder verblijf (wijkverpleging), waarbij de aanspraak is uitgebreid met verpleging en verzorging zoals die tot 1 januari 2015 in de AWBZ waren opgenomen. Deze zorg komt niet ten laste van uw eigen risico. Inhoud zorg U heeft recht op zorg zoals verpleegkundigen plegen te bieden, zonder dat sprake is van een opname zoals bedoeld in artikel Deze zorg moet noodzakelijk zijn in verband met de behoefte aan of een hoog risico op geneeskundige zorg op grond van deze basisverzekering, met uitzondering van kraamzorg. Tot deze zorg behoort niet alleen de zorgverlening, maar ook het coördineren, signaleren, coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement) en individuele, geïndiceerde en zorggerelateerde preventie. Wie mag deze zorg verlenen Een verpleegkundige of een verzorgende in dienst van een instelling die op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is toegelaten voor het leveren van persoonlijke verzorging en verpleging. Een verzorgende mag uitsluitend persoonlijke en oproepbare verzorging verlenen. Een indicatie dient te worden gesteld door een verpleegkundige niveau 5 of een verpleegkundig specialist op basis van het hiervoor opgestelde normenkader van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Met verpleegkundige wordt bedoeld een verpleegkundige die als zodanig is geregistreerd zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG. Met verzorgende wordt bedoeld een Verzorgende-IG/niveau 3 verzorgende die als zodanig is geregistreerd zoals bedoeld in artikel 34 van de Wet BIG. Met verpleegkundige niveau 5 wordt bedoeld een verpleegkundige die als zodanig is geregistreerd zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG en in het bezit is van een HBO-diploma Verpleegkunde. Met verpleegkundig specialist wordt bedoeld een verpleegkundige die als verpleegkundig specialist staat geregistreerd zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet BIG. Uitsluiting U heeft geen recht op verzorging als u jonger dan 18 jaar bent, tenzij u verzorging nodig heeft vanwege complee somatische problematiek of een lichamelijke handicap, waarbij: a. sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of b. vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen. Toestemming vooraf Voorafgaande schriftelijke toestemming van De Friesland is noodzakelijk als u een indicatie heeft voor: a. verzorging, als u jonger bent dan 18 jaar en voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven genoemd onder Uitsluiting, of; b. palliatieve terminale zorg.

4 Vergoeding (Alles Verzorgd Polis) Als u gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgaanbieder worden de kosten volledig vergoed, met uitzondering van een eventueel verschuldigde eigen bijdrage. Als u gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geldt een vergoeding van maimaal 80% van het wettelijke tarief in Nederland. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, bedraagt de vergoeding maimaal 80% van het laagste door De Friesland gecontracteerde tarief. Vergoeding (Vrije Keus Polis) Als u gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgaanbieder worden de kosten volledig vergoed. Als u gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geldt een vergoeding van maimaal het wettelijke tarief in Nederland. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn. Overgangsregeling Maakte u op 31 december 2014 al gebruik van deze zorg op grond van de AWBZ, dan kunt u uw zorgaanbieder behouden. Ook als deze niet door De Friesland is gecontracteerd, zullen wij in 2015 geen gebruikmaken van de mogelijkheid om slechts een deel van de rekening te vergoeden. Persoonsgebonden budget In plaats van recht op zorg kunt u desgevraagd ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) voor verpleging en verzorging zoals bedoeld in dit artikel. In dat geval koopt u zelf de benodigde zorg in en vergoeden wij achteraf de kosten van de zorg (restitutie). Hieraan zijn echter wel bepaalde voorwaarden verbonden. Deze vindt u in het Reglement PGB Verpleging en Verzorging. Dit reglement is onderdeel van deze verzekeringsvoorwaarden en kunt u raadplegen op onze website. Ook kan dit reglement u op uw verzoek worden toegestuurd Vervoerskosten donor bij transplantaties van weefsels en organen De vervoerkosten van de donor vallen voortaan onder de zorgverzekering van de donor, als deze een zorgverzekering heeft afgesloten. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico Ziekenvervoer De eigen bijdrage voor ziekenvervoer per particuliere auto, tai en openbaar vervoer wordt verhoogd naar 97,- per kalenderjaar Zintuiglijk gehandicaptenzorg Deze zorg wordt per 1 januari 2015 overgeheveld van de AWBZ naar de basisverzekering. De tekst in de polisvoorwaarden luidt als volgt: Inhoud zorg U heeft recht op multidisciplinaire zorg gericht op behandeling in verband met: a. een visuele beperking of; b. een auditieve beperking of; c. tot de leeftijd van 23 jaar: een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis; d. een combinatie van deze beperkingen. Diagnostisch onderzoek is onderdeel van deze zorg. Daarnaast omvat de zorg het psychisch leren omgaan met de handicap en het opheffen of het compenseren van de beperking. De zorg is gericht op behandeling, met als doel dat u zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren. Er is sprake van een visuele beperking bij: a. een gezichtsscherpte < 0,3 aan het beste oog of; b. een gezichtsveld < 30 graden of; c. een gezichtsscherpte tussen 0.3 en 0.5 aan het beste oog met daaraan gerelateerde ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren. Er is sprake van een auditieve beperking als: a. het drempelverlies bij het audiogram ten minste 35 db bedraagt, verkregen door het gehoorverlies bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz te middelen, of; b. het drempelverlies groter is dan 25 db bij meting volgens de Fletcher inde, het gemiddelde verlies bij frequenties van 500, 1000 en 2000 Hz. Er is sprake van een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis als de stoornis te herleiden is tot neurobiologische en/of neuropsychologische factoren. Daarnaast is een voorwaarde dat de taalontwikkelingsstoornis primair is, dat wil zeggen dat andere problematiek (psychiatrisch, fysiologisch, neurologisch) ondergeschikt is aan de taalontwikkelingsstoornis. Of er sprake is van een communicatieve beperking zoals hiervoor is aangegeven wordt vastgesteld via de multidisciplinaire diagnostiek volgens de FENAC-richtlijnen voor diagnostiek.

5 Wie mag deze zorg verlenen Een instelling die op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is toegelaten voor het leveren van zorg aan zintuiglijk gehandicapten. Uitsluitingen U heeft geen recht op: a. onderdelen van de zorg die betrekking hebben op het ondersteunen bij het maatschappelijk functioneren; b. complee, langdurige en levensbrede ondersteuning aan volwassen doofblinden en volwassen prelinguaal doven. Verwijzing Als u een visuele beperking heeft, heeft u een verwijzing nodig van de behandelende medisch specialist. Als u een auditieve en/of communicatieve beperking heeft, heeft u een verwijzing nodig van een arts of een klinisch fysicus audioloog van een audiologisch centrum. Vergoeding (Alles Verzorgd Polis) Als u gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgaanbieder worden de kosten volledig vergoed. Als u gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geldt een vergoeding van maimaal 80% van het wettelijke tarief in Nederland. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, bedraagt de vergoeding maimaal 80% van het laagste door De Friesland gecontracteerde tarief. Vergoeding (Vrije Keus Polis) Als u gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgaanbieder worden de kosten volledig vergoed. Als u gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geldt een vergoeding van maimaal het wettelijke tarief in Nederland. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn. Overgangsregeling Maakte u op 31 december 2014 al gebruik van deze zorg op grond van de AWBZ, dan kunt u uw zorgaanbieder behouden. Ook als deze niet door De Friesland is gecontracteerd, zullen wij in 2015 geen gebruikmaken van de mogelijkheid om slechts een deel van de rekening te vergoeden.

6 2. Wijzigingen in de aanvullende verzekeringen Standaard, Etra en Optimaal. Er zijn geen wijzigingen in de AV Budget. Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen gelden voor de volgende aanvullende verzekeringen: AV Standaard AV Etra AV Optimaal Beugels (orthodontie) De leeftijdsgrens voor vergoeding van beugels is verlaagd van maimaal 22 jaar naar maimaal 18 jaar. Er is een overgangsregeling van toepassing van 1 december 2014 tot en met 31 december Beweegprogramma s Uitbreiding met het beweegprogramma Oncologie. U kunt hiervoor terecht bij hiervoor door ons gecontracteerde fysio- en oefentherapeuten. Cursussen Uitbreiding met de valpreventiecursus Vallen Verleden Tijd, door een fysio- of oefentherapeut die de cursus Valpreventie en Valtraining van het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) heeft gevolgd. Huidtherapie Epilatie mag voortaan ook worden uitgevoerd door een schoonheidsspecialist die bij ANBOS staat geregistreerd met de specialisatie Ontharingstechnieken. Medische fitness Medische fitness is niet meer alleen toegestaan na afloop van een behandeling met fysio- of oefentherapie, maar mag voortaan ook al starten in de afbouwfase van de behandeling. Psychologische zorg en runningtherapie Deze zorg wordt alleen nog vergoed voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Voor jeugdigen tot 18 jaar valt deze zorg voortaan onder de nieuwe Jeugdwet, die wordt uitgevoerd door de gemeenten. Vaccinaties bij verblijf in het buitenland Uitbreiding met BMR-vaccinatie ter voorkoming van mazelen. 3. Wijziging in de aanvullende verzekering Tand Optimaal. 3.1 De leeftijdsgrens voor het recht op vergoeding van orthodontie is verlaagd van 22 jaar naar 18 jaar. De volledige tekst van alle polisvoorwaarden vindt u op onze website DFZ

Inhoudsopgave. Uw zorgverzekering in vraag en antwoord. Trefwoordenregister PNO ZorgConsulent Vergoedingsvoorwaarden

Inhoudsopgave. Uw zorgverzekering in vraag en antwoord. Trefwoordenregister PNO ZorgConsulent Vergoedingsvoorwaarden Vergoedingswijzer 2015 1 2 Fijn dat u bij ons verzekerd bent. In deze Vergoedingswijzer kunt u lezen welke behandelingen en verstrekkingen wij vergoeden. Het gaat om alle vergoedingen, zowel die uit de

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze De veranderingen in de zorgverzekering 2015 Slimme keuze Per 1 januari 2015 wijzigt de productnaam Vrije Keuze naar Slimme Keuze. Tegelijkertijd wijzigen ook de namen van de aanvullende verzekeringen:

Nadere informatie

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Zeker Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Zeker. Dit is een combinatiepolis. Deze

Nadere informatie

Polisvoorwaarden in 2015

Polisvoorwaarden in 2015 Polisvoorwaarden in 2015 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Algemeen Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 13 Artikel

Nadere informatie

Informatie over uw zorgverzekering

Informatie over uw zorgverzekering Wijzigingen 2015 Informatie over uw zorgverzekering 2015 B102-201410 Zorgen dat u zeker bent van goede zorg Wij zijn er al mee bezig Als u zorg nodig hebt, dan wilt u goed geholpen worden. De zorg in Nederland

Nadere informatie

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Budget Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Budget. Dit is een Naturapolis. Dit

Nadere informatie

Addendum WFt Zorgverzekering

Addendum WFt Zorgverzekering Addendum WFt Zorgverzekering Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015. Alle wijzigingen op een rij

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015. Alle wijzigingen op een rij Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 3 Wettelijke wijzigingen in de basisverzekering 4 Wijzigingen door Delta

Nadere informatie

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen U heeft

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

De wijzigingen in 2015

De wijzigingen in 2015 De zorgverzekering voor universitair medische centra De wijzigingen in 2015 Goed dat ik zelf kan kiezen welke zorg bij mij past. Edith Berry, Officemanager KNO en Urologie B301-201410 Goede zorg kies je

Nadere informatie

Ook als u het financieel wat minder heeft. Basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende verzekering Frieso

Ook als u het financieel wat minder heeft. Basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende verzekering Frieso Ook als u het financieel wat minder heeft Basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende verzekering Frieso AV Frieso in Smallingerland De gemeente Smallingerland heeft de AV Frieso in 2014 extra

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie (Zorgverzekering Restitutie) en Aanvullende Verzekeringen Geldig vanaf 1 januari 2012 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende

Nadere informatie

Wijzigingen Basisverzekering

Wijzigingen Basisverzekering In de zorg en de wetgeving verandert er voortdurend van alles. Daarom zijn er net als vorig jaar ook voor 2008 enkele wijzigingen aangebracht in uw basisverzekering en aanvullende pakketten. In deze brochure

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen geldig vanaf

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Inleiding polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Geachte klant, Gezondheid is het kostbaarste dat een mens bezit. Maar het is ook een kwetsbaar bezit. Wie

Nadere informatie

Beter Af Selectief Polis

Beter Af Selectief Polis Beter Af Selectief Polis Voorwaarden en aanspraken Ingangsdatum 1 januari 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons de Beter Af Selectief Polis. Dit is een Naturapolis.

Nadere informatie

Wijzigingen zorgverzekering 2013

Wijzigingen zorgverzekering 2013 Wijzigingen zorgverzekering 2013 Meer weten? Onze website www.nedasco.nl Ons telefoonnummer 033-46 70 870 Bereikbaar: Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur Dit wijzigingsoverzicht is een

Nadere informatie

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015 Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 4. OVERIGE

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Geregeld polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015

Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015 Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2015

Polisvoorwaarden 2015 Polisvoorwaarden 2015 Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Begripsomschrijvingen Basisverzekering Zorg Zeker Polis 1 Rubriek A Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Vrij polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie