Wijzigingen in uw Basisverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen in uw Basisverzekering"

Transcriptie

1 Uw zorgpolis voor 2015

2 Wijzigingen in uw Basisverzekering Restitutiebasis Artikel 1 lid 3 Nvt Betreft de bemiddeling verpleging en verzorging zoals bedoeld in artikel 7, PNOzorg houdt rekening met eventuele voor haar geldende afspraken over taakafstemming met de gemeente waar de zorg zal worden geleverd. Meer informatie vindt u op Eigen risico Artikel 2 lid 1 360,-. 375,-. lid 2 Preventieve zorg Artikel 3 De volgende kosten vallen buiten het verplichte en vrijwillige eigen risico: 1. Kosten van huisartsenzorg, waaronder ook de kosten van inschrijving. De kosten van met de zorg samenhangend onderzoek vallen wel onder het eigen risico als dat onderzoek elders wordt verricht en apart in rekening wordt gebracht; 2. Zorg bekostigd volgens de beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen. De beleidsregel heeft betrekking op ketenzorg voor diabetes mellitus type II bij verzekerden van 18 jaar en ouder, cardiovasculair risicomanagement of COPD (chronisch obstructief longlijden); 6. Nacontrole van de donor nadat de periode, bedoeld in artikel 9, lid 2 is verstreken. De volgende kosten in verband met het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn gewijzigd: 1. Toevoeging dat ook de kosten van multidisciplinaire eerstelijnszorg zoals beschreven in artikel 4 buiten het verplichte en vrijwillig eigen risico vallen. Daarmee is de beschrijving van de multidisciplinaire zorg, die eerder onder 2 stond, komen te vervallen. 2. Toevoeging dat kosten van verpleging en verzorging zoals beschreven in artikel 7 buiten het verplichte en vrijwillige eigen risico vallen. 6. Toevoeging dat ook de kosten die donor maakt voor vervoer zoals beschreven in artikel 10 buiten het verplichte en vrijwillige eigen risico valt. Deze kosten worden vanaf 2015 vergoed uit de zorgverzekering van de donor in plaats van uit de zorgverzekering van de ontvanger van het orgaan. lid 2a Nvt Vergoeding van de kosten voor voetzorg bij diabetes mellitus ter preventie of ter behandeling van voetulcera. De kosten worden vergoed indien de zorg wordt verleend door: de huisarts, of een daarmee gelijk te stellen arts/zorgverlener werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een huisarts, of een pedicure, die geschoold en bekwaam is in het leveren van voetzorg voor diabetespatiënten, of een podotherapeut, die geschoold en bekwaam is in het leveren van voetzorg voor diabetespatiënten. Eerstelijnsdiagnostiek Artikel 5 Nvt Vergoeding van de kosten van eerstelijnsdiagnostiek, uitgevoerd door een huisarts, verloskundige, eerstelijns diagnostisch centrum (EDC), productiesamenwerkingsverband of ziekenhuis.

3 Wijzigingen in uw Basisverzekering (vervolg) Medisch-specialistische zorg Artikel 6 lid 2a Verpleging en verzorging Artikel 7 lid 1 Vergoeding van de kosten voor opname in een ziekenhuis op basis van de laagste klasse voor maximaal 365 dagen. Een onderbreking van maximaal 30 dagen geldt niet als onderbreking, en deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 365 dagen. Onderbrekingen voor weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 365 dagen. Vergoeding van de kosten als de verpleegkundige zorg noodzakelijk is in verband met medisch-specialistische zorg, zonder dat sprake is van opname. Een verpleegkundige of verpleegkundig specialist verleent de zorg. Er bestaat alleen aanspraak op vergoeding van kosten als PNOzorg toestemming vooraf heeft gegeven. Bij de aanvraag voor toestemming dient een behandelplan van de medisch-specialist te worden ingediend. De aanspraak op opname in een ziekenhuis is uitgebreid van 365 dagen naar 1095 dagen (van 1 naar 3 niet-schrikkel jaren). Deze zorg wordt in 2015 overgeheveld uit de AWBZ naar de Zvw. Meer informatie vindt u op De aanspraak verpleging en verzorging wordt vanaf 2015 overgeheveld uit de AWBZ naar de Zvw. De medischspecialistische verpleging in de thuissituatie, die in 2014 al vergoed werd uit de Basisverzekering maakt hiervan in 2015 onderdeel uit. Meer informatie vindt u op lid 2 Nvt Nieuw lid. In bepaalde gevallen kan voor de vergoeding van verpleging en verzorging een persoonsgebonden budget aangevraagd worden. Nadere voorwaarden voor het Zvw-pgb zijn opgenomen in een apart Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging. Meer informatie vindt u op lid 3 Nvt Indien gebruik wordt gemaakt van verpleging en verzorging in 2014, al dan niet met gebruikmaking van een pgb, gelden overgangsregelingen. Meer informatie vindt u op Geboortezorg Artikel 8 lid 1 Vergoeding van kosten combinatietest, bestaande uit een nekplooimeting en een bloedonderzoek voor zwangeren van 36 jaar en ouder. Indien jonger dan 36 jaar, dan geldt de vergoeding van een combinatietest uitsluitend op medische indicatie van de huisarts, verloskundige, of medisch-specialist. Aanvulling: De leeftijdsbegrenzing van 36 jaar voor de prenatale combinatietest vervalt, alsverzekerde een medische indicatie heeft of als uit een combinatietest blijkt dat er sprake is van een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosomale afwijking, vergoedt PNOzorg ook prenataal vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek valt onder het artikel medisch-specialistische zorg, het eigen risico is dan van toepassing.

4 Wijzigingen in uw Basisverzekering (vervolg) Revalidatie en zintuiglijk gehandicaptenzorg Artikel 9 lid 2 De zorg sluit aan op een ziekenhuisopname zoals bedoeld in artikel 5 lid 2a, terwijl u voorafgaand aan die ziekenhuisopname niet ten laste van de AWBZ verbleef en werd behandeld in een verpleeghuis of andere instelling. De indicatie voor geriatrische revalidatiezorg wordt gesteld tijdens de ziekenhuisopname door de behandelend medisch-specialist in samenspraak met de specialist ouderengeneeskunde. De begripsomschrijvingen van complexe multimorbiditeit en kwetsbaarheid zijn verplaatst vanuit deel A-1 naar dit artikel. Aanvulling: Het is niet meer noodzakelijk dat Geriatrische revalidatie direct aansluit op een ziekenhuisopname, dit kan binnen een week na ziekenhuisopname. Geriatrische revalidatie wordt, onder voorwaarden, ook toegankelijk zonder voorafgaande ziekenhuisopname. Dan moet een klinisch geriater of een internist-ouderengeneeskunde, tijdens een geriatrisch assessment na een acuut opgetreden aandoening de geriatrische revalidatiezorg indiceren. lid 3 Nvt De extramurale behandeling voor volwassenen en kinderen met een zintuiglijke beperking wordt vanaf 2015 overgeheveld naar de Zvw. Meer informatie vindt u op Zittend ziekenvervoer Artikel 22 lid 7 Eigen bijdrage van 96. Eigen bijdrage van 97. Dyslexiezorg Artikel 22 Artikel 22 aanspraak bestaat op vergoeding van kosten van zorg in verband met ernstige dyslexie. JeugdGGZ is door de overheid overgeheveld naar de Jeugdwet. Daardoor vervalt dyslexie als aanspraak op vergoeding van kosten vanuit de Basisverzekering. Hiermee komt dit artikel te vervallen. Meer informatie vindt u op / hoeverandertmijnzorgvoordejeugd. Generalistische Basis GGZ Artikel 23 lid 1 Gespecialiseerde GGZ Artikel 24 lid 1 lid 2 Generalistische Basis GGZ wordt verleend door: BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog, NIP-geregistreerd kinder- en jeugdpsycholoog, NVO-geregistreerd orthopedagooggeneralist, BIG-geregistreerd psychotherapeut, BIG-geregistreerd verslavingsarts, geregistreerd in het profielregister verslavingsartsen KNMG, of BIG-geregistreerd psychiater, ingeschreven in het Specialistenregister KNMG, Verpleegkundig specialist GGZ bij chronische problematiek. Aanspraak op opname in een GGZ-instelling of op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis is voor een periode van maximaal 365 dagen. Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van Gespecialiseerde GGZ. JeugdGGZ is door de overheid overgeheveld naar de Jeugdwet. Aanspraak voor jeugdige verzekerden is komen te vervallen. Daarom vervallen als hoofdbehandelaar: NVO-geregistreerd orthopedagooggeneralist, NIP-geregistreerd kinder- en jeugdpsycholoog. Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar: hoeverandertmijnzorgvoordejeugd Aanspraak op opname in een GGZ-instelling of een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis is voor een periode van maximaal 1095 dagen. (3 niet-schrikkeljaren) Aanvulling: Deze aanspraak geldt echter niet voor de verzekerde jonger dan 18 jaar.

5 Wijzigingen in uw Basisverzekering (vervolg) Hulpmiddelenzorg III Nadere voorwaarden per hulpmiddel Individueel vervaardigde allergeenvrije schoenen Eigen bijdragen en maximale vergoedingen: Pruik maximale vergoeding 409 Orthopedische schoenen eigen bijdrage < 16 jaar 71 Orthopedische schoenen eigen bijdrage 16 jaar 141,50 Orthopedische schoenen wisselpaar eigen bijdrage 16 jaar 141,50 Lenzen met gebruiksduur > 1 jaar eigen bijdrage per lens 54,50 Lenzen met gebruiksduur < 1 jaar eigen bijdrage per kalenderjaar 109 Bij correctie van één oog met lens met gebruiksduur < 1 jaar eigen bijdrage per kalenderjaar 54,50 Brillenglazen/filterglazen eigen bijdrage per glas 54,50 tot maximaal 109 per kalenderjaar. Nvt Eigen bijdragen en maximale vergoedingen: Pruik maximale vergoeding 414,50 Orthopedische schoenen < 16 jaar 70 Orthopedische schoenen 16 jaar 140,50 Orthopedische schoenen wisselpaar 16 jaar 140,50 Lenzen met gebruiksduur > 1 jaar per lens 55,50 Lenzen met gebruiksduur < 1 jaar per kalenderjaar 111 Bij correctie van één oog met lens met gebruiksduur < 1 jaar per kalenderjaar 55,50 Brillenglazen/filterglazen per glas 55,50 tot maximaal 111. Vooraf is toestemming van PNOzorg en voorschrift van een dermatoloog nodig. De dekking allergeenvrije schoenen is vervangen door de dekking individueel vervaardigde allergeenvrije schoenen. De eigen bijdrage of maximale vergoeding is EB 140,50 16 jaar./ EB 70 < 16 jaar. Wijzigingen in de Algemene Bepalingen Deel A-1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Klinisch psycholoog De volksverzekering die de hoge medische kosten dekt die niet onder de zorgverzekering vallen. Een gezondheidszorgpsycholoog met de specialisatie klinisch psycholoog geregistreerd volgens de Wet BIG. De AWBZ is komen te vervallen. Aanvulling: de gezondheidszorgpsycholoog dient ingeschreven te zijn in het specialistenregister van klinisch psychologen. Het register wordt beheerd door de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP). Wijkverpleegkundige Nvt De wijkverpleegkundige maakt onderdeel uit van de betreffende lokale structuren. Hij/zij signaleert en onderzoekt zorgvragen en bepaalt de behoefte aan verpleging en verzorging in de eigen omgeving van de cliënt. De wijkverpleegkundige stemt de zorg af met de behandelaar(s) en kan ook zelf zorg verlenen.

6 Wijzigingen in de Algemene Bepalingen Deel A-1 (vervolg) Overige bepalingen Artikel 12 lid 1 De Basisverzekering biedt geen dekking van kosten voor: 1. eigen bijdragen volgens de AWBZ en in verband met bevolkingsonderzoek; 2. aanstellingskeuringen en andere keuringen (bijvoorbeeld voor rijbewijs of vliegbrevet), attesten en vaccinaties, tenzij de Regeling zorgverzekering anders bepaalt; 3. griepvaccinatie; 4. alternatieve geneeswijzen; 5. geneesmiddelen ter voorkoming van een ziekte in het kader van een reis; 6. vruchtbaarheidsgerelateerde zorg voor vrouwelijke verzekerden van 43 jaar of ouder; 7. prenatale screening naar aangeboren afwijkingen, anders dan de zorg beschreven in deel B artikel 7 lid 1; 8. kraampakket, verbandwatten en steriel hydrofielgaas voor verloskundige zorg; 9. niet nagekomen afspraken; 10. incasso - al of niet via een rechtszaak - als u een nota niet - tijdig - betaalt aan een zorgverlener; 11. schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij, volgens artikel 3:38 Wet op het financieel toezicht. Op de Basisverzekering is een aantal uitsluitingen toegevoegd: - eigen bijdragen volgens de Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet, - keuringen in verband met sportbeoefening, - sportmedische begeleiding en advies: begeleiding van sportbeoefening, verbetering van sportprestaties of behandeling van klachten die zich alleen tijdens het sporten manifesteren, - geestelijke gezondheidszorg aan jeugdige verzekerden. Omdat er een uitsluiting is tussengevoegd, zijn sub 10 en 11 vernummerd. lid 2 Nvt De Basisverzekering biedt geen aanspraak op vergoeding voor vormen van zorg of diensten die op grond van andere wettelijke voorschriften kunnen worden bekostigd. Overige bepalingen Artikel 13 lid 2 Nvt Met de Basisverzekering bij PNOzorg wordt u automatisch aangemeld bij PNOzorg Langdurige Zorg B.V. (i.o.) voor de uitvoering van de Wlz.

7 Wijzigingen in de Overeenkomsten Aanvullende Verzekeringen Prestatiewijze en dekking Artikel Uitsluitingen lid 1 Tenzij expliciet anders is bepaald, bestaat onder deze overeenkomst aanvullende verzekering geen aanspraak op de vergoeding van kosten van: - de eigen bijdrage krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Op de aanvullende verzekering is een aantal uitsluitingen toegevoegd: - eigen bijdragen volgens de Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet, Meer informatie vindt u op Herziening van premie of voorwaarden Artikel 7 lid 2 De verzekeringnemer die niet met een herziening van de voorwaarden of de premie van de verzekering akkoord gaat kan de verzekering beëindigen, tenzij de herziening rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van enige wettelijke bepaling. De beeindiging dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de verzekeraar met ingang van de dag waarop de herziening ingaat en in ieder geval gedurende 30 dagen nadat hem het voornemen tot herziening door de verzekeraar is medegedeeld. Uiterlijk 30 dagen na het ontvangen van herziene voorwaarden of de premie van de verzekering kan de verzekerde aangegeven dat hij/zij niet akkoord gaat. Wijzigingen in uw Be Young Zorg in het ziekenhuis of een instelling Aanvullende diagnostiek bij borstkanker MammaPrint, op voorschrift van de behandelend medisch-specialist verbonden aan een ziekenhuis. MammaPrint of Oncotype DX, op voorschrift van de behandelend medischspecialist verbonden aan een ziekenhuis. Circumcisie (besnijdenis) Vergoeding 0% Vergoeding 100% Geneeskundige zorg in het buitenland Zorg in het buitenland met het doel om daar een medische behandeling te ondergaan Diversen Vergoeding tot maximaal tweemaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme tarief. De vergoeding uit de Basisverzekering maakt hier onderdeel van uit. Aanvulling: Volledige vergoeding van de kosten van medisch-specialistische zorg verleend in een door PNOzorg erkend ziekenhuis, gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens is toegevoegd. Condooms 100% Eén pakket per kalenderjaar.

8 Wijzigingen in uw Budget Zorg in het ziekenhuis of een instelling Aanvullende diagnostiek bij borstkanker MammaPrint, op voorschrift van de behandelend medisch-specialist verbonden aan een ziekenhuis. MammaPrint of Oncotype DX, op voorschrift van de behandelend medischspecialist verbonden aan een ziekenhuis. Circumcisie (besnijdenis) Vergoeding 0% Vergoeding 100% Vormen van therapie Huidtherapie PNO Budget Geneeskundige zorg in het buitenland Zorg in het buitenland met het doel om daar een medische behandeling te ondergaan Elektrische epilatie of laserontharing: behandeling van vrouwelijke verzekerden met ontsierende haargroei in het gelaat en/of de hals. Vergoeding tot maximaal tweemaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme tarief. De vergoeding uit de Basisverzekering maakt hier onderdeel van uit. Elektrische epilatie of laserontharing: behandeling van verzekerden met overmatige haargroei in het gelaat en/of de hals. Aanvulling: volledige vergoeding van de kosten van medisch-specialistische zorg verleend in een door PNOzorg erkend ziekenhuis, gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens is toegevoegd. Wijzigingen in uw Extra Zorg in het ziekenhuis of een instelling Aanvullende diagnostiek bij borstkanker PNOzorg vergoedt de kosten van een MammaPrint, op voorschrift van de behandelend medisch-specialist verbonden aan een ziekenhuis. MammaPrint of Oncotype DX, op voorschrift van de behandelend medischspecialist verbonden aan een ziekenhuis. Circumcisie (besnijdenis) Vergoeding 50% Vergoeding 100% Paramedische zorg Fysiotherapie en oefentherapie Oedeem- en littekentherapie door een huidtherapeut Maximaal 26 behandelingen per verzekerde per kalenderjaar. Geen Maximaal 26 behandelingen per verzekerde per kalenderjaar, waarvan maximaal 18 behandelingen manuele therapie. Als sprake is van oedeem- of littekentherapie, dan bestaat alleen recht op vergoeding voor zover voor deze aandoening geen behandeling door een huidtherapeut plaatsvindt. Er bestaat alleen aanspraak op vergoeding als de aandoening leidt tot ernstige beperkingen in elementaire bewegingsvaardigheden, de persoonlijke verzorging, de mobiliteit of een negatief effect heeft op het dagelijks functioneren. Vormen van therapie Huidtherapie: elektrische epilatie en laserontharing Zorg in het buitenland met het doel om daar een medische behandeling te ondergaan Elektrische epilatie of laserontharing: behandeling van vrouwelijke verzekerden met ontsierende haargroei in het gelaat en/of de hals. Vergoeding tot maximaal tweemaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme tarief. De vergoeding uit de Basisverzekering maakt hier onderdeel van uit. Elektrische epilatie of laserontharing: behandeling van verzekerden met overmatige haargroei in het gelaat en/of de hals. Aanvulling: Volledige vergoeding van de kosten van medisch-specialistische zorg verleend in een door PNOzorg erkend ziekenhuis, gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens is toegevoegd.

9 Wijzigingen in uw Compleet Zorg in het ziekenhuis of een instelling Aanvullende diagnostiek bij borstkanker Paramedische zorg MammaPrint, op voorschrift van de behandelend medisch-specialist verbonden aan een ziekenhuis. MammaPrint of Oncotype DX, op voorschrift van de behandelend medischspecialist verbonden aan een ziekenhuis. Fysiotherapie en oefentherapie 100% 100%, manuele therapie maximaal 18 behandelingen. Als sprake is van oedeem- of littekentherapie, dan bestaat alleen recht op vergoeding voor zover voor deze aandoening geen behandeling door een huidtherapeut plaatsvindt. Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Generalistische Basis GGZ (voor verzekerden van 18 jaar en ouder) Genera listische Basis GGZ (voor verzekerden van 18 jaar en ouder) Vormen van therapie Huid therapie: elektrische epilatie en laserontharing Geneeskundige zorg in het buitenland Zorg in het buitenland met het doel om daar een medische behandeling te ondergaan De hoofdbehandelaar is een BIGgeregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP-geregistreerde kinder- en jeugdpsycholoog of NVO-geregistreerde orthopedagoog-generalist. Maximaal 850 per verzekerde per kalenderjaar voor aanpassingsstoornissen en hulp bij werk- en relatieproblemen. Geen vergoeding voor verblijf. Elektrische epilatie of laserontharing: behandeling van vrouwelijke verzekerden met ontsierende haargroei in het gelaat en/of de hals. Vergoeding tot maximaal tweemaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme tarief. De vergoeding uit de Basisverzekering maakt hier onderdeel van uit. De jeugd GGZ wordt overgeheveld van de Zvw naar de Jeugdwet. De kinder- en jeugdpsycholoog en orthopedagooggeneralist vervallen als hoofdbehandelaren in de generalistische basis GGZ. De jeugd GGZ wordt overgeheveld van de Zvw naar de Jeugdwet. Daarom valt behandeling van de jeugdige verzekerde niet meer onder de aanspraak van de generalistische basis GGZ in de Zvw. Voor meer informatie: hoeverandertmijnzorgvoordejeugd Elektrische epilatie of laserontharing: behandeling van verzekerden met overmatige haargroei in het gelaat en/of de hals. Aanvulling: Volledige vergoeding van de kosten van medisch-specialistische zorg verleend in een door PNOzorg erkend ziekenhuis, gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens is toegevoegd.

10 Wijzigingen in uw Tandarts Budget Tandheelkundige zorg na een ongeval Geen vergoeding Tandheelkundige behandeling, die noodzakelijk is door een ongeval. Onder een ongeval wordt verstaan een plotselinge inwerking van geweld op het lichaam van de verzekerde, van buitenaf en buiten zijn wil, waardoor medisch aantoonbaar fysiek letsel is veroorzaakt. Maximaal per verzekerde maximaal eenmaal per kalenderjaar. Wijzigingen in uw Tandarts Standaard Tandheelkundige zorg na een ongeval Geen vergoeding Tandheelkundige behandeling, die noodzakelijk is door een ongeval. Onder een ongeval wordt verstaan een plotselinge inwerking van geweld op het lichaam van de verzekerde, van buitenaf en buiten zijn wil, waardoor medisch aantoonbaar fysiek letsel is veroorzaakt. Maximaal per verzekerde maximaal eenmaal per kalenderjaar. Wijzigingen in uw Tandarts Extra Tandheelkundige zorg na een ongeval Geen vergoeding Tandheelkundige behandeling, die noodzakelijk is door een ongeval. Onder een ongeval wordt verstaan een plotselinge inwerking van geweld op het lichaam van de verzekerde, van buitenaf en buiten zijn wil, waardoor medisch aantoonbaar fysiek letsel is veroorzaakt. Maximaal per verzekerde maximaal eenmaal per kalenderjaar.

11 Wijzigingen in uw Tandarts Compleet Tandheelkundige zorg na een ongeval Geen vergoeding Tandheelkundige behandeling, die noodzakelijk is door een ongeval. Onder een ongeval wordt verstaan een plotselinge inwerking van geweld op het lichaam van de verzekerde, van buitenaf en buiten zijn wil, waardoor medisch aantoonbaar fysiek letsel is veroorzaakt. Maximaal per verzekerde maximaal eenmaal per kalenderjaar. Voorbehoud In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen in de Basisverzekering en de aanvullende verzekeringen weergegeven. Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen verwijzen wij u naar de Overeenkomsten 2015 en de Vergoedingswijzer 2015, deze kunt u raadplegen en downloaden op en worden u op verzoek toegestuurd. Ten tijde van het opstellen van dit overzicht zijn niet alle wijzigingen in de hervorming Wet langdurige zorg definitief. Wijzigingen na het opstellen van dit overzicht kunt u raadplegen via

12 Postadres PNOzorg Postbus GG Houten Bezoekadres PNOzorg De Molen AX Houten Declaraties PNOzorg Declaratiebehandeling Postbus GG Houten PNO Service Center

Wijzigingen in uw zorgverzekering Basis

Wijzigingen in uw zorgverzekering Basis Wijzigingen in uw zorgverzekering Basis Restitutiebasis artikel 1 lid 3 Betreft de bemiddeling verpleging en verzorging zoals bedoeld in artikel 7, VvAA zorgverzekering houdt rekening met eventuele voor

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Basisverzekering

Wijzigingen in uw Basisverzekering De wijzigingen in uw zorgverzekering voor 2014 Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen risico lid 1 350 360 Vrijwillig eigen risico Bij een vrijwillig eigen risico van

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Student

Wijzigingen in uw Student Wijzigingen in uw Student Generalistische Basis GGZ artikel 2 De hoofdbehandelaar is een BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP-geregistreerde kinder-

Nadere informatie

2.1 Eigen risico Het verplichte eigen risico voor verzekerden vanaf 18 jaar wordt verhoogd van 360,- naar 375,- per jaar.

2.1 Eigen risico Het verplichte eigen risico voor verzekerden vanaf 18 jaar wordt verhoogd van 360,- naar 375,- per jaar. Wijzigingen voorwaarden Basisverzekering 2015 De wijzigingen per 1 januari 2015 in je zorgverzekering voor jou op een rij. 1. Wijzigingen in de algemene voorwaarden van de Basisverzekering Kiemer Internetverzekering

Nadere informatie

De wijzigingen in uw zorgverzekering

De wijzigingen in uw zorgverzekering De wijzigingen in uw zorgverzekering Wijzigingen in uw Basisverzekering Betreft artikel 2012 2013 Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen risico lid 1 220 350 Eigen risico lid 2 Nvt De kosten van door PNOzorg

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. 2014 De wijzigingen in uw zorgverzekering Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen

Nadere informatie

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max.

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max. 2013 Zet drie keuzevoordeel modules uit in uw PNO Budget en ontvang 15% korting op de premie! Dekkingsoverzicht Basis PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet Zorg in het ziekenhuis Specialistische

Nadere informatie

Uw wijzigingen voor 2015

Uw wijzigingen voor 2015 Uw wijzigingen voor 2015 Deze brochure bevat alle wijzigingen van uw basisverzekering en aanvullende verzekering Frieso per 1 januari 2015. Bewaar dit overzicht bij uw verzekeringsvoorwaarden. Mist u informatie?

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER?

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? PRODUCTWIJZIGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Verandering in de algemene voorwaarden 5 1. WAT

Nadere informatie

Uw wijzigingen voor 2015

Uw wijzigingen voor 2015 Uw wijzigingen voor 2015 Deze brochure bevat alle wijzigingen van uw basisverzekering en aanvullende verzekeringen per 1 januari 2015. Bewaar dit overzicht bij uw verzekeringsvoorwaarden. Mist u informatie?

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV-Basis 8 AV-Top 9 AV-TopExtra 10 Zo werkt deze pdf In deze bladerbare pdf

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV WijkZorg-Basis 8 AV WijkZorg-Top 9 AV WijkZorg-TopExtra 10 Zo werkt deze

Nadere informatie

- - - 50% bij beperkt aantal 100% bij beperkt aantal

- - - 50% bij beperkt aantal 100% bij beperkt aantal Dekkingsoverzicht 2015 2 Zorg in het ziekenhuis Specialistische behandelingen* 100% Diagnostiek borstkanker - MammaPrint en Oncotype DX. Plastisch chirurgische behandelingen (Basisverzekering)* Plastisch

Nadere informatie

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen De wijzigingen per 1 januari 2014 in uw zorgverzekering voor u op een rij. Bewaar deze bij uw polisvoorwaarden. 1. Wijzigingen in de algemene

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2016

Dekkingsoverzicht 2016 Dekkingsoverzicht 2016 Zorg in het ziekenhuis Medisch-specialistische behandelingen* 100% Diagnostiek borstkanker - - MammaPrint en Oncotype DX. Plastisch chirurgische behandelingen (Basisverzekering)*

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Beknopt vergoedingsoverzicht 2015 A Alternatieve geneeswijzen Bij arts max. 27 per per dag en max. 20 behandelingen.

Nadere informatie

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht De beste zorgverzekeraar van Nederland PNO Ziektekosten is al meer dan zestig jaar dé zorgverzekeraar voor de mediasector. En voor de vierde keer op rij

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Overzicht veranderingen in vergoedingen en dekkingen 2018 De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de verzekerde zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Benfit een aanvullende

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Startfit Zorgsoort Artikel en lidnummer Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing extern

ONVZ Vrije Keuze Startfit Zorgsoort Artikel en lidnummer Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing extern Deel A 2 Algemene bepalingen Artikel en lidnummer Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing ONVZ aanvullende verzekering Begripsomschrijvingen Hospice Artikel 2 Een verblijfshuis dat ernstig zieke mensen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2012

Dekkingsoverzicht 2012 Dekkingsoverzicht 2012 Basis ZO R G I N H E T Z I E K E N H U I S Specialistische en 100% - - - - MammaPrint - 100% 100% 100% 100% Plastische chirurgie (Basis)* 100% - - - - Plastische chirurgie (aanvullende

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016

Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016 Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016 Algemene bepalingen VvAA aanvullende verzekeringen (Deel A -2) Begripsomschrijvingen Artikel en lidnummer Artikel 2 Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen

Belangrijkste wijzigingen Belangrijkste wijzigingen Polisvoorwaarden 2015 Internetbasispolis Basispolis Basic en t@ke 1 t@ke 2 t@ke 3 Wat verandert er in 2015 in de basisverzekering en de aanvullende (tand)verzekeringen? Hier leest

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER?

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? PRODUCTWIJZIGINGEN 2015 INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Verandering in de algemene voorwaarden 6 1.4

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekering Azivo AV Zoetermeer/ Pijnacker-Nootdorp Zo werkt deze pdf In deze bladerbare

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht ONVZ Aanvullende verzekering 2016

Wijzigingsoverzicht ONVZ Aanvullende verzekering 2016 Wijzigingsoverzicht ONVZ Aanvullende verzekering 2016 Algemene bepalingen ONVZ aanvullende verzekering (deel A) Zorgsoort/begrip Artikel en lidnummer Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging per 1 januari 2017 Wat betekent dit voor u Welke rubrieken zijn gewijzigd

Onderwerp Wijziging per 1 januari 2017 Wat betekent dit voor u Welke rubrieken zijn gewijzigd Wijzigingsoverzicht Aanvullende verzekering 2017 Wijzigingsoverzicht aanvullende verzekering PNOzorg 2017 In dit overzicht staan de wijzigingen in de aanvullende verzekeringen van PNOzorg per 1 januari

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingen in de basisverzekering Wijziging in eigen risico 2012 2013 Eigen risico 220 350 Wijzigingen in eigen bijdrage 2012 2013 Bevalling in het ziekenhuis - Zonder

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

wat verandert er voor u in 2015?

wat verandert er voor u in 2015? Uw zorgverzekering in 2015 wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten Wat verandert er in 2015? 2 4 BudgetBewust 9 Aanvullende verzekeringen ExtraVerzorgd 1 13 ExtraVerzorgd 2 14 ExtraVerzorgd

Nadere informatie

Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018

Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018 Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018 In dit overzicht staan de belangrijkste veranderingen in de polisvoorwaarden van 2018. Het gaat om de veranderingen in de basisverzekering en aanvullende

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners Select Zorg Plan 2014

Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners Select Zorg Plan 2014 Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet-gecontracteerde s Select Zorg Plan 2014 Met het Select Zorg Plan neemt u zorg af bij s waarmee afspraken hebben gemaakt. Daardoor betaalt u een iets lagere premie.

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011 Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Extrafit Internationaal

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen AZVZ Vergoedingenoverzicht Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de en Aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid/AZVZ. Per zorgvorm

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie. Wijzigingen in uw zorgverzekering

IAK Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie. Wijzigingen in uw zorgverzekering IAK Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie Wijzigingen in uw zorgverzekering Altijd passend verzekerd Het is vanzelfsprekend dat u zich voor zorg goed wilt verzekeren. Daarom bieden wij u passende

Nadere informatie

Wat verandert er in 2016?

Wat verandert er in 2016? Jouw zorgverzekering in 2016 1 Wat verandert er in 2016? Handig om te weten 2 Algemene voorwaarden 3 4 Aanvullende verzekeringen 7 Anderzorg Budget 7 Anderzorg Jong 8 Anderzorg Extra 9 Anderzorg Tand 10

Nadere informatie

startfit extrafit benfit optifit topfit

startfit extrafit benfit optifit topfit Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit Acnebehandeling 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100%, tot 21 jaar, op voorschrift

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PNOzorg Basisverzekering 2017

Wijzigingsoverzicht PNOzorg Basisverzekering 2017 Wijzigingsoverzicht Basisverzekering 2017 In dit overzicht staan de wijzigingen in de Basisverzekering per 1 januari 2017. Het gaat daarbij om de wijzigingen die uw verzekering echt veranderen. Per wijziging

Nadere informatie

FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER

FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER Basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen 2015 FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER TOELICHTING In deze Globale Vergoedingenwijzer vind je overzichten van de Basisverzekeringen,

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht Basisverzekering PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet

Dekkingsoverzicht Basisverzekering PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet Dekkingsoverzicht 2013 Zet drie keuzevoordeel modules uit Dekkingsoverzicht Basis PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet Zorg in het ziekenhuis Specialistische behandelingen 100% Mammaprint - 100%

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht VvAA zorgverzekering Basis 2017

Wijzigingsoverzicht VvAA zorgverzekering Basis 2017 Wijzigingsoverzicht VvAA zorgverzekering Basis 2017 In dit overzicht staan de wijzigingen in de zorgverzekering Basis per 1 januari 2017. Het gaat daarbij om de wijzigingen die uw verzekering echt veranderen.

Nadere informatie

Arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding. ONVZ vergoedt een deel van de eerstelijnszorg ook als deze arts de zorg uitvoert.

Arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding. ONVZ vergoedt een deel van de eerstelijnszorg ook als deze arts de zorg uitvoert. Algemene bepalingen Deel A-1 Deel A 1 Algemene bepalingen Artikel en lidnummer Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing Begripsomschrijvingen Artikel 1 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Arts infectieziekte-

Nadere informatie

VvAA zorgverzekering 2016. Wijzigingen per 1 januari 2016

VvAA zorgverzekering 2016. Wijzigingen per 1 januari 2016 VvAA zorgverzekering 2016 Wijzigingen per 1 januari 2016 Uw VvAA zorgverzekering Basis Uw VvAA zorgverzekering Student De dekking van uw VvAA zorgverzekering Basis verandert in 2016, maar er verdwijnen

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging per 1 januari 2017 Wat betekent dit voor u Welke artikelen zijn gewijzigd. CAK neemt taken van Zorginstituut Nederland over

Onderwerp Wijziging per 1 januari 2017 Wat betekent dit voor u Welke artikelen zijn gewijzigd. CAK neemt taken van Zorginstituut Nederland over Wijzigingsoverzicht ONVZ Basisverzekering 2017 In dit overzicht staan de wijzigingen in de Basisverzekering per 1 januari 2017. Het gaat daarbij om de wijzigingen die uw verzekering echt veranderen. Per

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014

Vergoedingenoverzicht 2014 Vergoedingenoverzicht 2014 U kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

PNO Ziektekosten Wijzigingen per 1 januari 2012

PNO Ziektekosten Wijzigingen per 1 januari 2012 PNO Ziektekosten Wijzigingen per 1 januari 2012 In dit overzicht vindt u de wijzigingen van de Basisverzekering PNO Ziektekosten en bijbehorende reglementen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Je kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012 Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Benfit Internationaal een

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

wat verandert er voor u in 2015?

wat verandert er voor u in 2015? Uw zorgverzekering Universiteit Twente in 2015 1 wat verandert er voor u in 2015? Zo werkt deze pdf In deze bladerbare pdf kunt u direct naar de informatie die u zoekt. Wilt u deze pdf of pagina s uit

Nadere informatie

Overzicht veranderingen vergoedingen Interpolis ZorgActief 2011

Overzicht veranderingen vergoedingen Interpolis ZorgActief 2011 Model 95046 Overzicht veranderingen vergoedingen Interpolis ZorgActief 2011 Veranderingen 2011 Wat verandert er voor u? In dit Veranderingenoverzicht 2011 informeren wij u over alle wettelijk bepaalde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE WAT VERANDERT ER IN 2016?

INHOUDSOPGAVE WAT VERANDERT ER IN 2016? PRODUCTWIJZIGINGEN 2016 INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER IN 2016? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Verandering in de algemene voorwaarden

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2015 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen in Nederland. De vergoedingen in de

Nadere informatie

Wat wijzigt er in je zorgverzekering in 2017? Wijzigingen in de basisverzekering

Wat wijzigt er in je zorgverzekering in 2017? Wijzigingen in de basisverzekering Wat wijzigt er in je zorgverzekering in 2017? In 2017 verandert er weer het een en ander in je zorgverzekering. Het eigen risico blijft hetzelfde: 385. Er veranderen wel een aantal voorwaarden en vergoedingen.

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekeringen. Wat verandert er in 2011?

OHRA Zorgverzekeringen. Wat verandert er in 2011? OHRA Zorgverzekeringen Wat verandert er in 2011? Inhoud Wat verandert er in 2011? 3 Wat verandert er in de basisverzekering 4 Wat verandert er in de aanvullende verzekeringen 9 Wat verandert er in de tandartsverzekering

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú Basisverzekering: Keuze Zorg Plan en Select Zorg plan De basisverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen in Nederland.

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering Wijzigingen zorgverzekering Nedasco Slimme Keuze 2016 De veranderingen in de vergoedingen en polisvoorwaarden

Nadere informatie

Wijzigingen Basisverzekering

Wijzigingen Basisverzekering In de zorg en de wetgeving verandert er voortdurend van alles. Daarom zijn er net als vorig jaar ook voor 2008 enkele wijzigingen aangebracht in uw basisverzekering en aanvullende pakketten. In deze brochure

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze De veranderingen in de zorgverzekering 2015 Slimme keuze Per 1 januari 2015 wijzigt de productnaam Vrije Keuze naar Slimme Keuze. Tegelijkertijd wijzigen ook de namen van de aanvullende verzekeringen:

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2018

Dit verandert er voor u in 2018 Dit verandert er voor u in 2018 Ook in 2018 wijzigen er zaken in uw zorgverzekering; er komen vergoedingen bij, vallen vergoedingen af of de inhoud wijzigt. In dit document vindt u alle wijzigingen op

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. ONVZ Zorgplan Internationaal Vergoedingsoverzicht Internationaal vergoedingsoverzicht 2016 Onderstaande overzichten

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer verzekeringen en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2018

Polisvoorwaarden 2018 Polisvoorwaarden 2018 Vergoedingen overzicht Gemeente Haarlem Vergoedingenoverzicht Gemeente Haarlem Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011

Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011 Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011 In dit overzicht vindt u de wijzigingen in de aanspraken van het Vrije Keuze Zorgplan, bestaande uit de Basisverzekering met Reglementen en de aanvullende

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen

Belangrijkste wijzigingen Belangrijkste wijzigingen Polisvoorwaarden 2015 Basispolis Basic (naturapolis) en AV Amsterdam 1 (nieuw) AV Amsterdam 2 (voorheen AV Amsterdam) AV Amsterdam 3 (voorheen AV Plus Amsterdam) Wat verandert

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PNOzorg Aanvullende verzekering 2016

Wijzigingsoverzicht PNOzorg Aanvullende verzekering 2016 Wijzigingsoverzicht PNOzorg Aanvullde verzekering 2016 Overekomst Onderdeel Artikel lidnummer Grondslag van de verzekering Artikel 2, lid 3 Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Deze verzekering is e

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Optifit een aanvullende

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-531

NADERE REGEL NR/CU-531 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú De wijzigingen in de zorgverzekering Basisverzekering: Keuze Zorg Plan en Select Zorg Plan De basisverzekering is een verplichte

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Dit verandert er in je zorgverzekering in 2018 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN 2018

Dit verandert er in je zorgverzekering in 2018 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN 2018 Dit verandert er in je zorgverzekering in 2018 In 2018 verandert er weer het een en ander in je zorgverzekering. Het eigen risico blijft hetzelfde 385. Er veranderen wel een aantal voorwaarden en vergoedingen.

Nadere informatie

Uw zorgverzekering Universiteit Twente in 2016. Wat verandert er in 2016? Zo werkt deze pdf. Ga naar deze pagina. Vorige volgende pagina

Uw zorgverzekering Universiteit Twente in 2016. Wat verandert er in 2016? Zo werkt deze pdf. Ga naar deze pagina. Vorige volgende pagina Uw zorgverzekering Universiteit Twente in 2016 1 Zo werkt deze pdf In deze bladerbare pdf kunt u direct naar de informatie die u zoekt. Wilt u deze pdf of pagina s uit deze pdf printen? Klik dan op het

Nadere informatie

Uw wijzigingen voor 2018

Uw wijzigingen voor 2018 Uw wijzigingen voor 2018 Deze brochure bevat uw wijzigingen van de Alles Verzorgd Polis en Vrije Keus Polis en aanvullende verzekeringen Budget, Standaard, Extra en Optimaal per 1 januari 2018. Wij raden

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D en E te F Zaak : Geestelijke gezondheidszorg Zaaknummer : 2009.02144 Zittingsdatum : 23 juni 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof.

Nadere informatie

wat verandert er voor u in 2014?

wat verandert er voor u in 2014? Uw zorgverzekering in 2014 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 4 Aanvullende verzekeringen ExtraVerzorgd 1 6 ExtraVerzorgd 2 7 ExtraVerzorgd 3 9 JongerenVerzorgd 12 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg Reglement persoonsgebonden Reglement persoonsgebonden IZZ Geldend vanaf 1 januari 2009 IZZ Zorg voor de zorg Reglement persoonsgebonden Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 4 1.1. Algemeen 4 1.2. Voor welke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2018

Polisvoorwaarden 2018 Polisvoorwaarden 2018 Vergoedingen overzicht Gemeenten Vergoedingenoverzicht Gemeente Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen van Zorg

Nadere informatie

Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012

Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012 Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel

Nadere informatie

ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering

ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering ik! de zelf verzekeraar Het is vanzelfsprekend dat je je voor zorg goed wilt verzekeren. Daarom biedt ik! je zorgverzekeringen met een uitstekende

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Beknopt vergoedingsoverzicht 2017 ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017 Voorwaarden Basisverzekering Startfit Extrafit Benfit Optifit

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Polisvormen: Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. -Online Verzorgd Polis. -Vrije Keus Polis. Dit is

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2015 575.774.000.000.1450 Pagina 1 van 13 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Reglement GGZ 2015... 3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen

Belangrijkste wijzigingen Belangrijkste wijzigingen Polisvoorwaarden 2015 Basispolis Basic (naturapolis) en Optimaal Aanvullend 2 (nieuw) Optimaal Aanvullend 3 (voorheen Optimaal Basis Utrecht) Wat verandert er in 2015 in de basisverzekering

Nadere informatie