De veranderingen in de zorgverzekering Slimme keuze

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze"

Transcriptie

1 De veranderingen in de zorgverzekering 2015 Slimme keuze

2 Per 1 januari 2015 wijzigt de productnaam Vrije Keuze naar Slimme Keuze. Tegelijkertijd wijzigen ook de namen van de aanvullende verzekeringen: Nedasco Vrije Keuze Select Aanvullend Select Nedasco Vrije Keuze Uitgebreid Aanvullend Uitgebreid Nedasco Vrije Keuze Compleet Aanvullend Compleet Nedasco Vrije Keuze Optimaal Aanvullend Optimaal Nedasco Vrije Keuze Optimaal Plus Aanvullend Optimaal Plus Nedasco Vrije Keuze Zorgkamer Aanvullend Zorgkamer Nedasco Vrije Keuze Zorg Luxe Aanvullend Zorg Luxe Nedasco Vrije Keuze Zorg Assistent Aanvullend Zorg Assistent Nedasco Vrije Keuze Zorg Totaal Aanvullend Zorg Totaal De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen in Nederland. De vergoedingen in de basisverzekering worden vastgesteld door de overheid. De polisvoorwaarden en bijbehorende reglementen zijn bepalend voor de vergoeding waar u recht op heeft. U kunt deze downloaden van Basisverzekering, Select Zorg Plan en Keuze Zorg Plan Verplicht eigen risico Het verplicht eigen risico in 2015 wordt 375 in plaats van 360 in Verplicht en vrijwillig eigen risico Het verplicht en vrijwillig eigen risico is niet van toepassing op de verpleging en verzorging in de eigen omgeving (wijkverpleging) en voor reiskosten van een donor als deze vergoed worden onder de basisverzekering van de donor zelf. Alleen geldig voor Select Zorg Plan: Omzetplafonds Om de zorg betaalbaar te houden worden omzetplafonds afgesproken met zorgverleners waarmee we een contract sluiten. Als het plafond wordt bereikt mogen wij zorgverleners (tijdelijk) van de lijst met gecontracteerde zorgverleners (Zorgzoeker) verwijderen. Dit betekent dat de gecontracteerde zorgverleners per 1 januari 2015 niet dezelfde hoeven te zijn als de gecontracteerde zorgverleners per (bijvoorbeeld) 1 december Niet-gecontracteerde zorgverlener Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener dan vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Dit is een hogere vergoeding dan in Geldig voor Select Zorg Plan en Keuze Zorg Plan: Afhandeling van een klacht of herbeoordeling De termijn voor afhandeling van een klacht of herbeoordeling bedraagt nu 20 werkdagen (was 3 weken). Niet-geregistreerde allergenen Nieuw: niet- geregistreerde allergenen komen in principe niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de behandeling met een geregistreerd middel niet mogelijk is. De voorschrijvend arts kan dan een machtiging aanvragen voor de vergoeding van een niet-geregistreerd allergeen. Medische noodzaak De begripsbepaling medische noodzaak bij het voorschrijven van medicijnen in het reglement farmaceutische zorg is aangescherpt, zodat duidelijker is wat de voorwaarden zijn. Vakantieformulier Medicijnen Het vakantieformulier Medicijnen in verband met verblijf in het buitenland voor een langere periode is vervallen. Heeft u medicijnen voor langere periode nodig dan kan uw apotheker afspraken maken met ons maken. Ingevroren embryo Als er na een doorgaande zwangerschap een ingevroren embryo wordt teruggeplaatst, dan geldt deze terugplaatsing als een eerste poging en niet meer uit de poging waar deze uit is ontstaan.

3 vervolg WIJZIGINGEN IN DE BASISVERZEKERING Reglement In het Reglement dat onderdeel uitmaakt van de aanspraak hulpmiddelen staat een aantal wijzigingen. We noemen er twee: Artikel 4.7 te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid. Dit is een nieuwe functionele omschrijving. Hieronder vallen verbandmiddelen, allergeenvrije schoenen en verbandschoenen. Voor allergeenvrije schoenen is de maximale vergoeding vervallen. Voor verbandschoenen geldt geen eigen bijdrage meer. Artikel 4.13 Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel. Het artikel is uitgebreid met teststrips voor vrouwen met zwangerschapsdiabetes. Zij hebben aanspraak op 400 teststrips tijdens de duur van de zwangerschap. Ernstige dyslexiezorg De ernstige dyslexiezorg wordt per 1 januari niet meer vergoed uit uw basisverzekering, maar vanuit de Jeugdwet. GGZ zorg voor kinderen tot 18 jaar De GGZ zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt per 1 januari niet meer vergoed uit uw basisverzekering, maar vanuit de Jeugdwet. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder blijft deze zorg onderdeel van de basisverzekering. Langdurige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) De kosten van de eerste 3 jaar opname die gericht is op behandeling in geval van langdurige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) valt vanaf 2015 onder uw basisverzekering. Dit was alleen het eerste jaar. Voetzorg voor verzekerden met diabetes mellitus Wij vergoeden een jaarlijks onderzoek in het kader van voetzorg voor verzekerden met diabetes mellitus als een zorgprofiel is opgesteld. De huisarts of specialist stelt tijdens het jaarlijks onderzoek vast of er sprake is van een risico op voetklachten door de diabetes. Alleen als dat zo is wordt een Zorgprofiel vastgesteld. Of een pedicurebehandeling nog vergoed wordt uit de basisverzekering is afhankelijk van uw zorgprofiel. Geriatrische revalidatiezorg De toegang tot de geriatrische revalidatiezorg wordt verruimd. De zorg moet binnen 1 week aansluiten op uw verblijf in een ziekenhuis of na een acute aandoening waarbij sprake is van acute mobiliteitsstoornis. Wijkverpleegkundige zorg De vergoeding voor wijkverpleegkundige zorg is overgeheveld van de AWBZ naar de basisverzekering. Prenatale zorg De vergoeding voor prenatale zorg is uitgebreid met de NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test). De combinatietest wordt alleen nog vergoed als een huisarts, verloskundige of medisch specialist u heeft doorverwezen. Reparatie van een uitneembare volledige prothese (kunstgebit) Uitbreiding: wij vergoeden nu ook de kosten van reparatie van een uitneembare volledige prothese (kunstgebit) als deze is uitgevoerd door een tandtechnieker. AWBZ Er verandert veel in de AWBZ. In de brochure leggen we uit wat er verandert. Online zelfhulpcursus Kleur je leven De kosten van de online zelfhulpcursus Kleur je leven vallen in 2015 onder het verplicht en/of vrijwillig gekozen eigen risico. Wettelijke eigen bijdragen en wettelijke maximale vergoedingen Jaarlijks worden de wettelijke eigen bijdragen en wettelijke maximale vergoedingen door de overheid geïndexeerd. Sportarts Nieuw: uw sportarts mag nu ook verwijzen naar een medisch specialist. Algemeen Nedasco is gerechtigd een product aan te passen of uit de markt te halen. Daarvoor moet wel een passend alternatief geboden worden. Dit geldt voor alle producten. Behandeling van Obstructief Slaap Apnoe Syndroom (OSAS) Voor een kaakoperatie voor de behandeling van Obstructief Slaap Apnoe Syndroom (OSAS), heeft u vooraf een machtiging van ons nodig. Zorg voor verzekerden met een auditieve, visuele en/ of een communicatieve beperking De zorg voor verzekerden met een auditieve beperking, een visuele beperking en/of een communicatieve beperking tot 23 jaar als gevolg van een primaire taalontwikkelingsstoornis is opgenomen in de basisverzekering.

4 De veranderingen in de aanvullende verzekering Aanvullend Select Farmaceutische zorg inclusief eigen bijdrage, anticonceptie en verbandmiddelen De vergoeding voor farmaceutische zorg is beperkt. De vergoeding bedraagt maximaal 100 per verzekerde per kalenderjaar. Hieronder vallen de kosten voor: geregistreerde geneesmiddelen, welke niet worden vergoed op grond van de aanspraken uit hoofde van het Reglement Farmaceutische zorg van de zorgverzekeraar; de door de verzekerde verschuldigde eigen bijdragen die worden geheven bij verstrekking van geneesmiddelen op grond van het Reglement Farmaceutische zorg van de zorgverzekeraar; verbandmiddelen die uitsluitend dienen om huidaandoeningen of wonden te bedekken of te verbinden. De middelen moeten zijn gebruikt ter ondersteuning van de door de behandelend arts verleende hulp. Anticonceptiemiddelen De vergoeding voor de kosten van anticonceptiemiddelen (middelen ter voorkoming van een zwangerschap), voor vrouwelijke verzekerden van 21 jaar en ouder bedraagt 100%. Vaccinaties De vergoeding voor vaccinaties is gewijzigd. De vergoeding bedraagt 100% tot maximaal 75 per kalenderjaar voor de kosten van de volgende vaccinaties tegen Cholera, DTP (Difterie,Tetanus en Polio), Gele koorts, Hepatitis, Malaria, Meningococcen (Meningitis). Plaswekker De kosten van huur van een plaswekker (inclusief bandages) voor een periode van drie maanden of de aanschaf van een plaswekker wordt verhoogt tot maximaal 100,- per verzekerde voor de gehele duur van de verzekering en op voorschrift van de behandelend arts. Acne behandeling, camouflagetherapie en elektrische epilatie of laserbehandeling 300,- per persoon per kalenderjaar. De behandeling Aanvullend Uitgebreid Farmaceutische zorg inclusief eigen bijdrage, anticonceptie en verbandmiddelen De vergoeding voor farmaceutische zorg is beperkt. De vergoeding bedraagt maximaal 200 per verzekerde per kalenderjaar. Hieronder vallen de kosten voor: geregistreerde geneesmiddelen, welke niet worden vergoed op grond van de aanspraken uit hoofde van het Reglement Farmaceutische zorg van de zorgverzekeraar; de door de verzekerde verschuldigde eigen bijdragen die worden geheven bij verstrekking van geneesmiddelen op grond van het Reglement Farmaceutische zorg van de zorgverzekeraar; verbandmiddelen die uitsluitend dienen om huidaandoeningen of wonden te bedekken of te verbinden. De middelen moeten zijn gebruikt ter ondersteuning van de door de behandelend arts verleende hulp. Anticonceptiemiddelen De vergoeding voor de kosten van anticonceptiemiddelen (middelen ter voorkoming van een zwangerschap), voor vrouwelijke verzekerden van 21 jaar en ouder bedraagt 100%. Vaccinaties 100% tot maximaal 75 per kalenderjaar voor de kosten van de volgende vaccinaties tegen Cholera, DTP (Difterie,Tetanus en Polio), Gele koorts, Hepatitis, Malaria, Meningococcen (Meningitis). Plaswekker De kosten van huur van een plaswekker (inclusief bandages) voor een periode van drie maanden of de aanschaf van een plaswekker wordt verhoogt tot maximaal 100,- per verzekerde voor de gehele duur van de verzekering en op voorschrift van de behandelend arts. Acne behandeling, camouflagetherapie en elektrische epilatie of laserbehandeling 500 per persoon per kalenderjaar. De behandeling

5 vervolg WIJZIGINGEN IN DE AANVULLENDE VERZEKERING Orthodontie tot 18 jaar De vergoeding voor orthodontie voor verzekerden tot 18 jaar is beperkt. De vergoeding bedraagt 1000 gedurende de gehele looptijd van de verzekering. De behandeling moet plaatsvinden vóór het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Aanvullend Compleet Paramedische zorg en sportarts De vergoeding voor fysiotherapie/paramedische zorg is uitgebreid. De kosten van hulp verleend door een bevoegd fysiotherapeut, manueel therapeut of oefentherapeut Mensendieck/Cesar worden vergoed tot maximaal 30 behandelingen per verzekerde per kalenderjaar. Bij meerdere behandelingen worden de kosten niet vergoed. De kosten van behandelingen van Orthoptische hulp, Chiropractie, Osteopathie, en sportarts worden vergoed tot een gezamenlijk maximum van 750,- per verzekerde per kalenderjaar, mits voorgeschreven door de behandelend huisarts of specialist. Farmaceutische zorg inclusief eigen bijdrage, anticonceptie en verbandmiddelen De vergoeding voor farmaceutische zorg is beperkt. De vergoeding bedraagt maximaal 750 per verzekerde per kalenderjaar. Hieronder vallen de kosten voor: geregistreerde geneesmiddelen, welke niet worden vergoed op grond van de aanspraken uit hoofde van het Reglement Farmaceutische zorg van de zorgverzekeraar; de door de verzekerde verschuldigde eigen bijdragen die worden geheven bij verstrekking van geneesmiddelen op grond van het Reglement Farmaceutische zorg van de zorgverzekeraar; verbandmiddelen die uitsluitend dienen om huidaandoeningen of wonden te bedekken of te verbinden. De middelen moeten zijn gebruikt ter ondersteuning van de door de behandelend arts verleende hulp. Anticonceptiemiddelen De vergoeding voor de kosten van anticonceptiemiddelen (middelen ter voorkoming van een zwangerschap), voor vrouwelijke verzekerden van 21 jaar en ouder bedraagt 100%. Vaccinaties 100% tot maximaal 100 per kalenderjaar voor de kosten van de volgende vaccinaties tegen Cholera, DTP (Difterie,Tetanus en Polio), Gele koorts, Hepatitis, Malaria, Meningococcen (Meningitis). Plaswekker De kosten van huur van een plaswekker (inclusief bandages) voor een periode van drie maanden of de aanschaf van een plaswekker wordt verhoogt tot maximaal 100,- per verzekerde voor de gehele duur van de verzekering en op voorschrift van de behandelend arts. Acne behandeling, camouflagetherapie en elektrische epilatie of laserbehandeling 1000 per persoon per kalenderjaar. De behandeling Aanvullend Optimaal Acne behandeling, camouflagetherapie en elektrische epilatie of laserbehandeling De vergoeding voor de bovenstaande huidbehandelingen voor acne behandeling, camouflagetherapie en elektrische 1000 per persoon per kalenderjaar. De behandeling IVF (in vitro fertilisatiebehandelingen) De kosten van in vitro fertilisatiebehandelingen in een regulier ziekenhuis worden niet meer vergoed. Thuiszorg in natura De vergoeding voor thuiszorg in natura is beperkt tot maximaal 500,- per verzekerde per kalenderjaar.. Aanvullend Optimaal Plus

6 vervolg WIJZIGINGEN IN DE AANVULLENDE VERZEKERING Acne behandeling, camouflagetherapie en elektrische epilatie of laserbehandeling 2000 per persoon per kalenderjaar. De behandeling arts. Vergoeding vindt alleen plaats indien de verzekeraar IVF (in vitro fertilisatiebehandelingen) De kosten van in vitro fertilisatiebehandelingen in een regulier ziekenhuis worden niet meer vergoed. Ongevallendekking Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten? Of wilt u niet dat wij uw adres gebruiken? Stuur dan een brief naar: Nedasco B.V. Postbus AB Amersfoort Over de Stichting CIS Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld als u belangrijke informatie niet heeft doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico s beheersen en fraude voorkomen. Kijk voor meer informatie op Hier leest u ook hoe de stichting met uw gegevens omgaat. Toepasselijk recht en klachtenbehandeling Op de verzekeringen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Neemt u in zo n geval eerst contact op met uw adviseur of contactpersoon. Ter verantwoording Uw privacy - waarom vragen wij om uw gegevens? We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens als u bij ons een verzekering of financiële dienst aanvraagt. We gebruiken uw gegevens binnen Nedasco en de Achmea Groep om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Ook geven we u informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen zijn. Wilt u toch een klacht indienen, dan kan dit per naar of schriftelijk aan Nedasco B.V., Directiesecretariaat, Postbus 59, 3800 AB Amersfoort.. Als wij er naar uw mening niet in slagen het probleem naar uw tevredenheid op te lossen, dan kunt u, indien u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, zich wenden tot de erkende geschilleninstantie waarbij wij zijn aangesloten: Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), Postbus 291, 3700 AG Zeist, tel , Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer? We gebruiken uw gegevens daarnaast: om ons bestand van relaties te beheren; om fraude te voorkomen en te bestrijden; om statistisch onderzoek te doen; om te voldoen aan de wet. Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals bijvoorbeeld: de Wet bescherming Persoonsgegevens; de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen; de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. Onze website Gegevens wijzigen https://mijn.nedasco.nl Ons telefoonnummer Dit wijzigingsoverzicht is een beknopte weergave van de wijzigingen in de vergoedingen voor Op het moment waarop dit wijzigingsoverzicht werd gedrukt, waren nog niet alle besluiten door de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit genomen. Nieuwe wijzigingen voor 2015 vermelden wij op De exacte aanspraken vindt u in de verzekeringsvoorwaarden. Aan de inhoud van dit wijzigingsoverzicht kunt u geen rechten ontlenen.

De wijzigingen in 2015

De wijzigingen in 2015 De zorgverzekering voor universitair medische centra De wijzigingen in 2015 Goed dat ik zelf kan kiezen welke zorg bij mij past. Edith Berry, Officemanager KNO en Urologie B301-201410 Goede zorg kies je

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Inleiding polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Geachte klant, Gezondheid is het kostbaarste dat een mens bezit. Maar het is ook een kwetsbaar bezit. Wie

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen U heeft

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket Polisvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 VGZ Fit en Vrij Pakket Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende zorgverzekering(en) bij

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Zeker Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Zeker. Dit is een combinatiepolis. Deze

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met:

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met: Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen In samenwerking met: 2 Ook in 2015 zijn wij er voor u. Door unieke samenwerking meer dan ooit! In

Nadere informatie

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Budget Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Budget. Dit is een Naturapolis. Dit

Nadere informatie

ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering

ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering ik! de zelf verzekeraar Het is vanzelfsprekend dat je je voor zorg goed wilt verzekeren. Daarom biedt ik! je zorgverzekeringen met een uitstekende

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zakendoen zonder zorgen Tijdens het zakendoen neemt u risico s. Het Zaken Zekerplan helpt u deze risico s onder controle te krijgen. U stelt zelf

Nadere informatie

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld Compleet bij Elkaar Pakket 2 Compleet bij Elkaar Pakket Gemak, overzicht en een rustgevend gevoel In het Compleet bij Elkaar Pakket kiest u alle schadeverzekeringen

Nadere informatie

Beter Af Selectief Polis

Beter Af Selectief Polis Beter Af Selectief Polis Voorwaarden en aanspraken Ingangsdatum 1 januari 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons de Beter Af Selectief Polis. Dit is een Naturapolis.

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2015

Welkom bij Stad Holland 2015 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2015 100222-BIJ SH00-2015 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Juist voor Jou T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014

De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014 Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014 welkom bij de goudse In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering:

Nadere informatie

Zwangerschap en Geboorte 2014. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby.

Zwangerschap en Geboorte 2014. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap en Geboorte 2014 Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap en Geboorte Wat er geregeld en vergoed wordt U heeft een kinderwens Als u zwanger wilt worden, is het goed om stil te staan

Nadere informatie

Besured Basisverzekering 2014

Besured Basisverzekering 2014 Besured Basisverzekering 2014 Zorgartikelen 2014 0 1 Welkom bij Besured In deze verzekeringsvoorwaarden lees je alles over de Besured Basisverzekering. Deze zorgverzekering is een verzekering van N.V.

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Beter voor Nu T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden in 2015

Polisvoorwaarden in 2015 Polisvoorwaarden in 2015 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Algemeen Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 13 Artikel

Nadere informatie