Wat verandert er voor u in 2015?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat verandert er voor u in 2015?"

Transcriptie

1 Wat verandert er voor u in 2015? B IZZ Zorg voor de zorg

2 U maakt de zorg elke dag beter U hebt een prachtige baan, waarin u altijd voor anderen klaar staat. Dat vraagt flexibiliteit en een goede gezondheid. IZZ Zorgverzekeraar helpt u daarbij met een zorgverzekering met extra vergoedingen voor zorg die juist voor u belangrijk is. Zoals bijvoorbeeld fysiotherapie en mantelzorg. Ook vinden wij het belangrijk dat u zelf uw zorg kunt organiseren, wanneer u dat uitkomt. Want de zorg elke dag beter maken, kan alleen als u fit en gezond bent. Hervorming van de langdurige zorg (AWBZ) De zorg in Nederland staat onder druk. We leven langer en er zijn meer ouderen, waardoor meer mensen zorg nodig hebben. Hierdoor stijgen de zorgkosten. En dus zijn er veranderingen nodig om de zorg betaalbaar te houden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat daarom de langdurige zorg voor ouderen en mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking anders organiseren vanaf 1 januari Wat verandert er voor u? Hebt u verpleging en verzorging thuis nodig, zoals een verpleegkundige die uw wond verzorgt of u een injectie komt geven? Deze zorg wordt nu betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Vanaf 1 januari 2015 valt deze zorg onder de Zorgverzekeringswet. Naast de zorgverzekeraar en zorgkantoren gaan ook gemeenten een belangrijke rol spelen. Zij worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de nieuwe Jeugdwet. In de Jeugdwet zijn alle vormen van jeugdzorg opgenomen die te maken hebben met opvoed- en opgroeiproblematiek, inclusief geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en dyslexiezorg. GGZ en dyslexiezorg zijn nu opgenomen in de zorgverzekering, maar vanaf 2015 is de gemeente hier voor kinderen tot 18 jaar verantwoordelijk voor. Meer informatie over de verandering in de langdurige zorg leest u op De belangrijkste wijzigingen op een rij De basisverzekering De overheid heeft een aantal vergoedingen in de basisverzekering aangepast. Ook heeft de overheid besloten het verplicht eigen risico te verhogen van e 360 naar e 375. Deze wettelijke wijzigingen gelden voor de basisverzekering bij alle zorgverzekeraars. Gecontracteerde zorgaanbieders Kwaliteit van zorg staat bij IZZ voorop. We vinden het dan ook belangrijk dat u zelf uw zorgaanbieder kunt kiezen. IZZ heeft met meer dan zorgaanbieders goede afspraken gemaakt. Onder andere over de kwaliteit van zorg die aan u wordt geleverd. Meer over de kwaliteit van zorg leest u op Niet alle zorgaanbieders hebben een overeenkomst met IZZ. Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben gesloten? Dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Vergelijk & Kies In Vergelijk & Kies ziet u direct met welke zorgaanbieders IZZ afspraken heeft gemaakt. Daarnaast toont Vergelijk & Kies de medische kwaliteit en klantervaringen van de meeste ziekenhuiszorg. Zo kiest u de zorg die bij u past. Ook kunt u uw eigen ervaring met zorgaanbieders achterlaten. Ga naar

3 IZZ Basisverzekering in 2015 Vergoedingen Wijzigingen in 2015 Combinatietest Farmaceutische zorg De combinatietest wordt in 2015 alleen vergoed als u daarvoor een medische indicatie hebt. In 2014 werd de combinatietest ook vergoed voor vrouwen van 36 jaar en ouder. De NIPT (niet-invasieve prenatale test) wordt in 2015 opgenomen in de basisverzekering. U hebt recht op vergoeding als u hiervoor een medische indicatie hebt. Het Reglement farmaceutische zorg (de lijsten met de door ons aangewezen voorkeursgeneesmiddelen, drinkvoedingen en geneesmiddelen waarvoor u vooraf onze toestemming nodig hebt) wijzigt. Het reglement en een uitgebreide uitleg over het voorkeursbeleid vindt u op Voor dieetpreparaten hebt u geen recept meer nodig. U moet wel vooraf onze toestemming vragen. Voor het vragen van toestemming kan uw huisarts, diëtist, medisch specialist of kaakchirurg een Verklaring dieetpreparaten van onze website downloaden en invullen. Geriatrische revalidatie Hulpmiddelen Jeugdzorg voor kinderen tot 18 jaar Medisch specialistische zorg Orgaandonatie Verblijf Verpleging en verzorging Verwijzing voor medisch specialistische zorg Voetzorg bij diabetes mellitus Zintuiglijk gehandicaptenzorg U hebt recht op geriatrische revalidatie als deze zorg start binnen een week na een ziekenhuisverblijf, of na beoordeling door een geriater op de spoedeisende hulp, of via een spoedconsult op de geriatrische polikliniek als u een acute aandoening hebt. In 2008 is de overheid begonnen met het stapsgewijs functiegericht omschrijven van hulpmiddelen. Dat betekent dat in de omschrijving in het Reglement hulpmiddelen duidelijk staat voor welke beperking een hulpmiddel ondersteuning biedt. Vanaf volgend jaar geldt dit ook voor: - hulpmiddelen die bewustzijnsstoornissen kunnen opheffen of verminderen, bijvoorbeeld een valhelm (schedelbeschermingskap) bij ernstige epilepsie; - hulpmiddelen voor stoornissen in de functie van de huid, zoals verbandmiddelen en verbandkleding. Bij de omschrijving staat een overzicht van welke hulpmiddelen eronder vallen. Wilt u een hulpmiddel dat behoort tot de groep van functiegericht omschreven hulpmiddelen, maar staat het hulpmiddel dat u wilt niet in de omschrijving? Dan kunt u bij ons een aanvraag indienen. Alle hulpmiddelen en de voorwaarden voor vergoeding vindt u in het Reglement hulpmiddelen. In 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Dat is in de nieuwe Jeugdwet bepaald. Hierdoor vervallen enkele vergoedingen vanuit de basisverzekering: - dyslexiezorg voor kinderen; - geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor kinderen tot 18 jaar. Medisch specialistische zorg mag ook worden verleend door een klinisch fysicus audioloog, specialist ouderengeneeskunde, SEH-arts (spoedeisende hulp-arts), verpleegkundig specialist of physician assistant als dit tot het deskundigheidsgebied behoort van de betreffende zorgaanbieder. Dit is niet meer beperkt tot de medisch specialist. De reiskosten van de orgaandonor worden in 2015 vergoed door de zorgverzekering van de donor in plaats van door de zorgverzekering van de ontvanger van het orgaan. De reiskosten vallen niet onder het eigen risico. Medisch noodzakelijk verblijf in een instelling in verband met verloskundige zorg, medisch specialistische zorg, gespecialiseerde GGZ en kaakchirurgie wordt uitgebreid van 365 dagen naar 1095 dagen (3 jaar). In de praktijk gaat het vooral om een beperkte groep mensen met een zorgzwaartepakket B GGZ. Er geldt een overgangsregeling voor wie op 31 december 2014 een zorgzwaartepakket B GGZ vanuit de AWBZ heeft. Dan wordt het verblijf vanaf 1 januari 2015 niet vergoed vanuit de zorgverzekering, maar vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Verpleging en verzorging (inclusief het persoonsgebonden budget en intensieve kindzorg) verandert voor verzekerden die zelfstandig wonen. Dit valt vanaf 2015 onder de Zorgverzekeringswet in plaats van de AWBZ. Deze zorg is vrijgesteld van het eigen risico. Een jeugdarts of arts in de jeugdgezondheidszorg mag voortaan verwijzen naar alle specialismen van medisch specialistische zorg. Dit is niet langer beperkt tot verwijzing naar een oogarts, kinderarts of orthopeed. Met een zorgprofiel 1 hebt u in 2015 niet langer recht op vergoeding van voetbehandelingen vanuit de basisverzekering. Mogelijk worden deze kosten vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. De jaarlijkse voetcontrole, voetverzorgingsadviezen, meer frequent voetonderzoek bij diabetes mellitus en diabetische voetbehandelingen vanaf zorgprofiel 2 worden wel vergoed vanuit de basisverzekering. Uw huisarts kan u vertellen welk zorgprofiel u hebt. Zintuiglijk gehandicaptenzorg gaat naar de Zorgverzekeringswet, dit viel in 2014 onder de AWBZ. Deze zorg is niet vrijgesteld van het eigen risico. Algemene wijzigingen in 2015 Betaling per acceptgiro Bescherming persoonsgegevens Buitenlandse nota's Eigen risico Geïndexeerde eigen bijdragen en maximale vergoedingen Betaalt u de premie van uw basisverzekering en eventuele aanvullende verzekering(en) via acceptgiro? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2015 e 1,50 per acceptgiro. Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is nodig voor het aangaan en uitvoeren van de verzekering(en). De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt, zijn uitgebreid. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken: - als u deelneemt aan een collectieve overeenkomst: voor gegevensuitwisseling met de contractant van de collectieve overeenkomst voor de beoordeling van uw recht op premiekorting; - voor werving voor onze eigen en gelijksoortige diensten en producten en daarbij behorende marketingactiviteiten (tot 1 jaar na beëindiging van de verzekeringsovereenkomst). Nota s die bij ons gedeclareerd worden, moeten geschreven zijn in het Nederlands, Duits, Engels, Frans of Spaans. Wij kunnen u vragen om een nota te laten vertalen door een beëdigd vertaler. De vertaalkosten vergoeden wij niet. Het verplicht eigen risico gaat van e 360 naar e 375 per kalenderjaar. De overheid indexeert elk jaar de wettelijke eigen bijdragen en de maximale vergoedingen. Dit betekent dat wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen worden aangepast aan de kosten van zorg of een hulpmiddel. De geïndexeerde bedragen voor 2015 vindt u op Tekstuele wijzigingen in 2015 Zorginstituut Nederland Het College voor Zorgverzekeringen heeft een nieuwe naam: Zorginstituut Nederland. Dit hebben wij aangepast in onze voorwaarden.

4 Wijzigingen in de aanvullende pakketten IZZ Zorg voor de Zorg Zorgsoort Hulpmiddelen: Aanpassing vergoeding eenvoudige loopkrukken e 30 e 25 Hulpmiddelen: Vanaf 1 januari 2015 hebt u recht op vergoeding van maximaal 2 hand- of vingerspalken per kalenderjaar. De spalk moet geleverd worden door een zorgaanbieder met wie wij een contract hebben. In Vergelijk en Kies op kunt u nakijken of een zorgaanbieder een contract met ons heeft. Uw zorgaanbieder weet welke spalken voor vergoeding in aanmerking komen. Preventieve spalken vergoeden wij niet. Mantelzorg: Per 1 januari 2015 is er een tegemoetkoming voor een tijdelijke professionele ondersteuning van de mantelzorger door het overnemen van regeltaken op het gebied van onder andere zorg, welzijn en financiën. U kunt de mantelzorgmakelaar inschakelen als u mantelzorg ontvangt of mantelzorger bent. Zorg wordt verleend door mantelzorgmakelaars waarmee wij daartoe een contract hebben gesloten. Mantelzorg: Per 1 januari 2015 is er een tegemoetkoming in een tijdelijke overname van de zorg van een mantelzorger met het doel om die mantelzorger vrijaf te geven. U kunt de vervangende mantelzorg inzetten als u mantelzorg ontvangt of mantelzorger bent. De gecontracteerde organisatie bepaalt of een vervangende mantelzorger kan voorzien in uw zorgvraag. De vervangende mantelzorg kan aangevraagd worden voor een minimum van drie dagen. Preventieve zorg: Uitbreiding van het aantal patiëntenverenigingen waar een lidmaatschap mee afgesloten kan worden. Dit lidmaatschap wordt vergoed. We vergoeden één lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Astma/Longfonds, De Diabetisvereniging Nederland, de Hart en Vaatgroep Maximaal 2 spalken per kalenderjaar Maximaal e 500 per kalenderjaar Maximaal 9 dagen per kalenderjaar Een patiëntenvereniging die is aangesloten bij de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie IZZ zorg voor de Zorg + IZZ Zorg voor de Zorg Extra 1, Extra 2 en Extra 3 Zorgsoort Alternatieve zorg: U hebt recht op een vergoeding voor alternatieve zorg als uw zorgaanbieder is opgenomen in Vergelijk en Kies (www.izz.nl/vergelijkenkies). Uw arts voor acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen, antroposofie, homeopathie en natuurgeneeswijzen moet voortaan ook opgenomen zijn in Vergelijk & Kies. Psychosociale zorg voor kinderen tot 18 jaar, relatietherapie en behandelingen zoals celtherapie en chelatietherapie worden vanaf 1 januari 2015 niet meer vergoed. Een arts met BIG-registratie of een door ons aangewezen zorgaanbieder Hulpmiddelen: Aanpassing vergoeding eenvoudige loopkrukken e 30 e 25 Hulpmiddelen: Vanaf 1 januari 2015 hebt u recht op vergoeding van maximaal 2 hand- of vingerspalken per kalenderjaar. De spalk moet geleverd worden door een zorgaanbieder met wie wij een contract hebben. In Vergelijk en Kies op kunt u nakijken of een zorgaanbieder een contract met ons heeft. Uw zorgaanbieder weet welke spalken voor vergoeding in aanmerking komen. Preventieve spalken vergoeden wij niet. Mantelzorg: Per 1 januari 2015 is er een tegemoetkoming voor een tijdelijke professionele ondersteuning van de mantelzorger door het overnemen van regeltaken op het gebied van onder andere zorg, welzijn en financiën. U kunt de mantelzorgmakelaar inschakelen als u mantelzorg ontvangt of mantelzorger bent. Zorg wordt verleend door mantelzorgmakelaars waarmee wij daartoe een contract hebben gesloten Mantelzorg: Per 1 januari 2015 is er een tegemoetkoming in een tijdelijke overname van de zorg van een mantelzorger met het doel om die mantelzorger vrijaf te geven. U kunt de vervangende mantelzorg inzetten als u mantelzorg ontvangt of mantelzorger bent. De gecontracteerde organisatie bepaalt of een vervangende mantelzorger kan voorzien in uw zorgvraag. De vervangende mantelzorg kan aangevraagd worden voor een minimum van drie dagen. Preventieve zorg: Uitbreiding van het aantal ziekten waarvoor vaccinaties en/ of preventieve geneesmiddelen gelden. Preventieve zorg: Uitbreiding van het aantal patiëntenverenigingen waar een lidmaatschap mee afgeloten kan worden. Dit lidmaatschap wordt vergoed. We vergoeden één lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, (meningococcen) meningitis, rabies of malaria Astma/Longfonds, De Diabetisvereniging Nederland, de Hart en Vaatgroep. Een door ons aangewezen zorgaanbieder Maximaal 2 spalken per kalenderjaar Maximaal e 500 per kalenderjaar Maximaal 9 dagen per kalenderjaar Dit geldt tevens voor tuberculose, Japanse encefalitis of tekenencefalitis. Een patiëntenvereniging die is aangesloten bij de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie Alle informatie op Wilt u een compleet overzicht van alle vergoedingen per pakket of wilt u weten welk pakket het beste bij u past? Kijk dan op Uitbreiding ten opzichte van 2014 Beperking ten opzichte van 2014 Geen wijziging ten opzichte van 2014

5 IZZ Zorg voor de Zorg + IZZ Zorg voor de Zorg Extra 2 en Extra 3 Zorgsoort Hulpmiddelen: (Huur)kosten voor een plaswekker voor kinderen van 6 tot 18 jaar die 's nachts in bed plassen, worden vergoed. De plaswekker moet geleverd worden door een gecontracteerde leverancier. In Vergelijk en Kies op kunt u nakijken of een leverancier een contract met ons heeft. Alleen dan hebt u recht op volledige vergoeding van 1 plaswekker gedurende de looptijd van de verzekering. Uw zorgaanbieder weet welke plaswekkers voor vergoeding in aanmerking komen. Medische Specialistische zorg: Het criterium dat wordt gebruikt om een ooglidcorrectie te indiceren wijzigt. De vergoeding is ongewijzigd gebleven. U wilt graag zelf bepalen hoe u verzekerd bent, daarom biedt Paramedische IZZ een ruime zorg: Voetbehandelingen keuze aanvullende voor verzekerden pakketten. met diabetes Bovenop mellitus met de zorgprofiel basisverzekering, 1 worden vanaf kunt 2015 u vergoed zich op als verschillende onderdeel van het artikel Voetbehandelingen. Dit betreft behandelingen met het doel (pijn) manier aanvullend verzekeren. Kiest u voor de klachten door huid- en nagelaandoeningen en/of overmatige druk op voet of totaalpakketten, nagels te verminderen dan om sluit wonden u eerst te voorkomen. het Zorg Uw voor huisarts de kan Zorg u vertellen pakket of u onder af. zorgprofiel Hierin zijn 1 valt. vergoedingen opgenomen die juist voor zorgmedewerkers interessant zijn. In veel gevallen betaalt uw werkgever hieraan mee. Wilt u zich extra Psychologische zorg: De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor kinderen jonger dan 18 jaar verandert per 1 januari Door de invoering van de nieuwe Jeugdwet wordt de gemeente verantwoordelijk voor deze zorg. Vanuit uw aanvullende verzekering hebt u geen recht meer op vergoeding van groepsbehandelingen voor kinderen van ouders met een psychische stoornis. Geen verwijsbrief nodig Kies de verzekering die bij u past Verblijf: Vanuit uw aanvullende verzekering hebt u geen recht meer op vergoeding van therapeutische vakantiekampen voor kinderen tot 18 jaar. Verwijsbrief nodig van huisarts of medische specialist Als de onderrand van het Als de pupil eenderde wordt bedekt bovenooglid of de overhangende door de onderrand van het huidplooi, 1 mm boven het centrum verzekeren, van de pupil hangt kunt of u lager kiezen voor huidplooi de drie als aanvullende u recht vooruit kijkt bovenooglid of de overhangende Geen pakketten. vergoeding Extra 2 een vergoeding ter hoogste e 90 per kalenderjaar (voor alle behandelingen genoemd in het artikel Hebt u juist minder zorg nodig? Voetbehandelingen ) Dan kunt u kiezen voor de modules; drie modules met de Extra 3 een vergoeding ter hoogste meestgebruikte zorg: fysio, tand e 180 en per buitenlanddekking. kalenderjaar (voor alle Bij elke module kiest u voor Goed behandelingen of beter. Zo genoemd betaalt in het u alleen artikel Voetbehandelingen ) dat wat u echt aanvullend nodig hebt. Deze vergoeding wordt vanuit de Een vergoeding van e 400 per kalenderjaar Een vergoeding van e 230 per kalenderjaar aanvullende verzekering niet meer aangeboden Deze vergoeding wordt vanuit de aanvullende verzekering niet meer aangeboden Wilt u graag totaal verzekerd zijn? Kies dan voor het Zorg voor de Zorg-pakket. Zorg voor de Zorg Eventueel aangevuld met het aanvullende pakket Extra 1, Extra 2 of Extra 3. IZZ Basisverzekering De basisverzekering kunt u aanvullen met één van deze drie opties. Optie 1 Optie 2 Optie 3 Extra 1 Extra 2 Alleen verzekeren wat u nodig hebt? Kies dan voor één, twee of drie modules. Fysio keuze uit Tand keuze uit Fysio Goed 9 behandelingen Tand Goed 9 behandelingen Extra 3 Fysio Beter 18 behandelingen Tand Beter 18 behandelingen Buitenland keuze uit Europa (Spoedeisende hulp) Wereld (Spoedeisende hulp) Voor een compleet overzicht van alle vergoedingen kijkt u op Wilt u een klein pakket met een beperkt aantal vergoedingen? Kies dan voor Bijzonder Bewust. Een pakket met vergoedingen voor tandheelkunde, brillen en lenzen en fysiotherapie.

6 Zelf uw zorg regelen? Bij IZZ vinden wij het belangrijk dat u zelf uw zorg kunt regelen, waar en wanneer u maar wilt. Als zorgmedewerker bent u niet altijd in de gelegenheid om overdag uw zorg te gebruiken. Daarom biedt IZZ e-health aan, zoals Physitrack, Kleur je Leven, Moodlifter en Fearfighter. Zo kunt u werken aan uw gezondheid wanneer het ú uitkomt. Benieuwd? Kijk op voor meer informatie. Omschrijving declaratie ziekenhuis en GGZ uitgebreid We krijgen regelmatig vragen over zorgkosten in Mijn IZZ. Bijvoorbeeld om welke behandeling het precies gaat. Daarom hebben wij in overleg met de overheid, zorgaanbieders en patiëntenverenigingen de informatie in Mijn IZZ uitgebreid. Voor u wordt het makkelijker om na te kijken of een declaratie door uw zorgaanbieder juist is. Bent u na 1 juni 2014 gestart met een behandeling in het ziekenhuis? Of bent u dit jaar voor een behandeling bij een GGZ-instelling geweest? Dan ziet u in Mijn IZZ uitgebreidere informatie bij de declaratie van uw zorgaanbieder dan u tot nu toe gewend was, onder meer: - een uitgebreide omschrijving van de diagnose en de behandeling die u hebt ondergaan; - de naam en het specialisme van uw zorgaanbieder; - belangrijke data tijdens uw behandeling. Bijvoorbeeld de datum waarop u bent geopereerd of een controle hebt gehad. En hebt u een specifieke vraag over een declaratie? Of klopt er iets niet? Laat het ons weten. Meer informatie leest u op Wijzigingen doorgeven Wilt u uw eigen risico wijzigen of een verzoek tot uitschrijving doen? Dat kan tot en met uiterlijk 31 december Wilt u uw aanvullende verzekering wijzigen? Dat kan bij IZZ tot en met 31 januari Een wijziging geeft u eenvoudig door via Verzekeringsvoorwaarden Dit wijzigingsoverzicht is een beknopte weergave van de wijzigingen in de vergoedingen voor Op het moment waarop dit wijzigingsoverzicht werd gedrukt, waren nog niet alle besluiten door de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit genomen. Het actuele vergoedingen overzicht en de complete ver zekerings voorwaarden voor 2015 vindt u medio december op oktober Hoewel de inhoud van deze brochure zorgvuldig is samengesteld, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. Aan de verzekeringsvoorwaarden kunnen wel rechten worden ontleend. IZZ Zorgverzekeraar N.V., gevestigd in Arnhem, KvK-nummer: , DNB-vergunningnummer:

De wijzigingen in 2015

De wijzigingen in 2015 De zorgverzekering voor universitair medische centra De wijzigingen in 2015 Goed dat ik zelf kan kiezen welke zorg bij mij past. Edith Berry, Officemanager KNO en Urologie B301-201410 Goede zorg kies je

Nadere informatie

Informatie over uw zorgverzekering

Informatie over uw zorgverzekering Wijzigingen 2015 Informatie over uw zorgverzekering 2015 B102-201410 Zorgen dat u zeker bent van goede zorg Wij zijn er al mee bezig Als u zorg nodig hebt, dan wilt u goed geholpen worden. De zorg in Nederland

Nadere informatie

IZA Cura Rotterdampakket Gemeente Capelle aan den IJssel. Wijzigingsoverzicht D7451-201410

IZA Cura Rotterdampakket Gemeente Capelle aan den IJssel. Wijzigingsoverzicht D7451-201410 IZA Cura Rotterdampakket Gemeente Capelle aan den IJssel Wijzigingsoverzicht 2015 D7451-201410 U zit goed bij IZA Cura Rotterdampakket Als er iets is met uw gezondheid, of met die van een familielid, dan

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze De veranderingen in de zorgverzekering 2015 Slimme keuze Per 1 januari 2015 wijzigt de productnaam Vrije Keuze naar Slimme Keuze. Tegelijkertijd wijzigen ook de namen van de aanvullende verzekeringen:

Nadere informatie

ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering

ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering ik! de zelf verzekeraar Het is vanzelfsprekend dat je je voor zorg goed wilt verzekeren. Daarom biedt ik! je zorgverzekeringen met een uitstekende

Nadere informatie

VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende zorgverzekering(en) bij

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Drechtsteden B402-201310

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Drechtsteden B402-201310 Goed verzekerd met een smalle beurs IZA Cura Drechtsteden B402-201310 Wijzigingsoverzicht 2014 U zit goed bij IZA Cura Drechtsteden Als er iets is met uw gezondheid, of met die van een familielid, dan

Nadere informatie

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende zorgverzekering(en) bij

Nadere informatie

VGZ GemeentePakket Verzekeringsvoorwaarden 2015

VGZ GemeentePakket Verzekeringsvoorwaarden 2015 VGZ GemeentePakket Verzekeringsvoorwaarden 2015 Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende verzekering(en) bij VGZ. U kunt voor meer informatie, bijvoorbeeld over

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER?

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? PRODUCTWIJZIGINGEN 2015 INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Verandering in de algemene voorwaarden 6 1.4

Nadere informatie

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg Al vanaf 68,50 per maand De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg 2014 voor de zorg Stichting IZZ Zorg voor de zorg Stichting IZZ is ruim 36 jaar geleden opgericht door werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van!

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van! Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé Dit verandert er voor u in 2014 Daar plukt ú de vruchten van! 365 dagen per jaar met zorg verzekerd Univé is een coöperatie zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015. Alle wijzigingen op een rij

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015. Alle wijzigingen op een rij Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 3 Wettelijke wijzigingen in de basisverzekering 4 Wijzigingen door Delta

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl

Polisvoorwaarden. Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl Polisvoorwaarden Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2015 Jong Gezin Vijftig plus Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl Welkom bij Nedasco In deze verzekeringsvoorwaarden leest

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

IZA Cura Zuid-Limburg

IZA Cura Zuid-Limburg IZA Cura Zuid-Limburg en aanvullende verzekering 2015 2 IZA Cura Zuid-Limburg vergoedingen aanvullende verzekering 2015 IZA Cura Zuid-Limburg vergoedingen aanvullende verzekering 2015 3 Inhoudsopgave IZA

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekering Azivo AV Zoetermeer/ Pijnacker-Nootdorp Zo werkt deze pdf In deze bladerbare

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

VGZ Zuid-Limburg. Vergoedingen aanvullende verzekering 2015

VGZ Zuid-Limburg. Vergoedingen aanvullende verzekering 2015 VGZ Zuid-Limburg en aanvullende verzekering 2015 2 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zuid-Limburg 2015 Inhoudsopgave I Algemeen gedeelte 5 Aanvullende verzekering 5 Aanmelding en acceptatie 5 Fraude 5 Looptijd,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014 Univé zorgverzekering 2014 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter

Nadere informatie

Wijzigingen zorgverzekering 2013

Wijzigingen zorgverzekering 2013 Wijzigingen zorgverzekering 2013 Meer weten? Onze website www.nedasco.nl Ons telefoonnummer 033-46 70 870 Bereikbaar: Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur Dit wijzigingsoverzicht is een

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen 2012

Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen 2012 Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen 2012 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door Welkom bij Plus Zorgverzekering In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw Plus Aanvullende

Nadere informatie

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Budget Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Budget. Dit is een Naturapolis. Dit

Nadere informatie

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Zeker Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Zeker. Dit is een combinatiepolis. Deze

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen Collectieve zorg 04 Basis- en Aanvullende Verzekeringen Zelf alles online regelen met mijn.nedasco.nl Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ U krijgt korting op de premie, als u deelneemt

Nadere informatie