Debat DE NIEUWSBRIEF VAN. Algemene vergadering. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Vrijdag 17 september 2010 om uur in het SQUARE Brussels Meeting Centre

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Debat DE NIEUWSBRIEF VAN. Algemene vergadering. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Vrijdag 17 september 2010 om 10.15 uur in het SQUARE Brussels Meeting Centre"

Transcriptie

1 Nr 16 - Augustus 21 Algemene vergadering Vrijdag 17 september 21 om 1.15 uur in het SQUARE Brussels Meeting Centre Ravensteinstraat 2 te 1 Brussel (tegenover het BOZAR en vlak bij het Centraal Station) - Parking Albertina DE NIEUWSBRIEF VAN Federatieve Europese Vereniging voor Pensioenen en Sparen Debat Uitweg uit de crisis door de inflatie? Wat de geschiedenis ons leert! Dat is het thema van het boeiende debat dat onder leiding van Jean BLAVIER, economisch en financieel journalist, zal worden gevoerd tijdens onze Algemene Vergadering worden gevoerd. Twee kenners zullen ons hun nuttige en waardevolle mening geven : Bruno COLMANT, professor aan de UCL en de Vlerick Management School en Jean-François BOULIER, Voorzitter van AVIVA Investors France, onze financieel beheerder. Voorwoord Geacht Lid, INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 Voorstelling van de rekeningen Voorgestelde besluiten... 5 SRI, de expertise van AVIVA Investors.. 6 In memoriam - Mevr. Schumacker... 6 Onze leden... 7 Praktische informatie... 8 Richtingswaarden... 8 RENTE 28 4, 3 6 % RENTE 26 4, 3 3 % RENTE 24 RENTE 27 4, 4 2 % 4, 7 5 % DECAVI 24 DECAVI 25 DECAVI 29 RENTE 29 4, 1 2 % nets RENTE 25 4, 4 1 % Marc VRIJMAN Voorzitter 4,12% in 29 op de AFER Europe rekening! En toch slaapt nog altijd 2 miljard euro op Belgische spaarboekjes was een recordjaar voor onze vereniging. Tegenover 28, dat zoals geweten een jaar was om vlug te vergeten, werd het aantal nieuwe leden vervijfvoudigd en het geïnde bedrag verdrievoudigd. En 21 is onder een goed gesternte gestart! In het eerste semester mochten we nieuwe leden verwelkomen (tegenover 739 op 3 juni 29 en over het hele jaar 29) en 64 miljoen euro innen (tegenover 35 miljoen euro op 3 juni 29). Deze ontwikkeling hebben we helemaal aan u te danken. Want 3 op 4 leden komen erbij op uw aanbeveling, waarvoor onze dank. Met een rentevoet van 4,12% was het rendement van ons AFER Europe contract in 29 een van de allerbeste op de markt. Het blijft ruimschoots hoger dan de rentevoet van onze klassieke spaarboekjes. Die hebben in België trouwens onlangs twee nieuwe, zij het trieste, records gevestigd : het record van het beheerde uitstaande tegoed, met meer dan 2 miljard euro, en het record van de laagste rentevoet in de geschiedenis, schommelend tussen 1,25% en 2,4%, premies inbegrepen! Onze zuiderburen investeren bijna 6% van hun financieel spaargeld in levensverzekeringen. Meer nog : tijdens de afgelopen weken werd bij het sparen bijna 9% geïnvesteerd in verzekeringsproducten! Waarom is de houding in België zo totaal anders?./..

2 U weet welk belang u heeft bij het inschrijven op een AFER Europe contract, maar we hebben nog een hele weg af te leggen om de miljoenen Belgische spaarders te overtuigen om hun spaargeld te beleggen in verzekeringen. En daarvoor rekenen wij op uw actieve steun. EENDRACHT MAAKT MACHT! Met hoe meer we zullen zijn, hoe beter wij onze belangen als spaarders zullen kunnen verdedigen. 29 is een recordjaar geworden voor AFER Europe. En 21 is onder een goed gesternte gestart! In de huidige context van economische en financiële crisis hebben onze financiële beheerders er uiterste zorg aan besteed om het juiste evenwicht te vinden tussen de liquiditeit van de investeringen en het rendement op lange termijn waarvan de leden van AFER Europe dienen te genieten. Daarover hebben wij trouwens gewaakt met de Commissie voor Toezicht en Beheer van de Fondsen. In deze geest leggen wij u besluit nr. 4 ter goedkeuring voor, de omvorming van de gewaarborgde minimumrente in een gegarandeerde bodemrente. Hiermee zal het financieel beheer veel soepeler kunnen verlopen en zal het rendement in de toekomst in de hoogste kunnen worden gehouden. Deze gegarandeerde bodemrente zal bij het begin van het jaar worden vastgelegd, op hetzelfde moment als de definitieve rente voor het vorige jaar, in overleg met onze partner-verzekeraar, met strikte naleving van de geldende regelgevende teksten. Wij hebben bovendien de vergoeding tegen de definitieve rente van uw spaartegoed in een overeenkomst gegoten in geval van gedeeltelijke opvragingen en/of overdracht van de kapitalen bij overlijden. Zo wordt uw trouw beloond (zie pagina 5)! Tijdens deze vergadering stellen wij u ook een besluit voor waarmee we ons aanbod kunnen uitbreiden, ontbeerlijk voor de effectieve lancering van onze nieuwe Rekeneenheid, gericht op duurzame ontwikkeling. De teams van Aviva Investors hebben op dit vlak een onmiskenbare expertise verworven (zie pagina 6). Tot slot zou het Belgische filiaal van Aviva Vie, waarover we het in het verleden al hebben gehad en dat in december 28 werd opgericht, zeer binnenkort actief moeten worden. Ik hoop dat we op 17 september hierover meer informatie zullen kunnen geven. Na het statutaire gedeelte van onze Vergadering hebben we het genoegen Jean-François BOULIER te mogen ontvangen, de nieuwe voorzitter van AVIVA Investors France. Hij zal ons uitleg geven over het beleid voor financieel beheer van ons Waarborgfonds (Tak 21) in de context van historisch lage rentevoeten en van onze verschillende producten in Rekeneenheden (Tak 23). Daarna hebben we net als vorig jaar opnieuw een interessant debat willen aanbieden met Bruno COLMANT die deze keer het samen met Jean-François BOULIER, het zal hebben over de uitweg uit de crisis... via de inflatie. We hopen u talrijk te mogen ontmoeten op onze vergadering die rond 12.3 uur zal worden afgesloten met een lunchreceptie, waar u gesprekken zult kunnen aanknopen met de leden van onze raad van bestuur, onze adviseurs en de verantwoordelijken van GIE Afer. Tot op 17 september dus! Marc VRIJMAN adres : 2 In 29 hebben we nieuwe leden gekregen, 5,5 keer zoveel als in 28! Op 31/12/9 telde onze vereniging aansluitingen. En wat 21 betreft : op 3 juni tellen we al nieuwe leden! In 29 hebben we 86 miljoen euro geïnd, 3,3 keer zoveel als in 28! 21 zou nog beter moeten worden, want eind juni hadden we al 64 miljoen euro geïnd! De door AFER Europe beheerde fondsen bedroegen op 31/12/9 72 miljoen euro. Op 3/6/21 bedroeg dit bedrag 772 miljoen euro. En wat de Groep AFER betreft : (Cijfers AFER Europe inbegrepen) nieuwe leden werden in 29 door de Groep AFER verwelkomd, een stijging van 1% ten opzichte van 28. In september 29 vierden we het 7.ste lid! 2,8 miljard euro Dat is het bedrag dat door de Groep in 29 werd geïnd, een stijging met 3,3% ten opzichte van ,5 miljard euro Dat is het spaartegoed dat door de Groep per 31/12/9 wordt beheerd, een stijging met 8,5% tegenover 28.

3 Presentatie van de rekeningen van de vereniging per 31 december 29 I. Rekeningen van de vereniging (in euro) Inkomsten In 29 bedroegen de inkomsten van de vereniging euro, waarvan euro toetredingsrechten, euro werkingstoelage en 254 euro financiële opbrengsten, hetzij een stijging van 33% ten opzichte van 28. Uitgaven In 29 bedroegen de uitgaven van de vereniging euro. Zoals elk jaar betreft het vooral de kosten van onze algemene vergadering, te weten 26 2 euro, een daling van de uitgaven met 22% ten opzichte van 28. Resultaten In 29 bedroeg het positief resultaat euro, eveneens een sterke stijging (met 115%) ten opzichte van 28. De raad van bestuur legt dit resultaat ter bekrachtiging voor aan de algemene vergadering van de leden en stelt voor het "over te dragen", waardoor het gecumuleerd positief resultaat sinds de oprichting van AFER Europe in 1988 op euro wordt gebracht. Begroting 21 Voor 21 werd een budget opgesteld op basis van 2 25 nieuwe leden, een verwachte opbrengst van 12 euro en verwachte uitgaven voor een bedrag van 62 5 euro. Resultatenrekening op 31 december 29 (in euro) Opbrengsten Toetredingsrechten Werkingstoelage Financiële opbrengsten Totaal van de opbrengsten Lasten Aankopen Externe diensten Andere externe diensten Totaal van de lasten Resultaat van het boekjaar (overschot) Vorige boekjaren Cumul van de boekjaren Boekjaar 29 Begroting Balans op 31 december 29 Actief Voorschotten op bestellingen Overige schulden Geldbeleggingen Liquide middelen Passief Overdracht Resultaat van het boekjaar Kredietinstellingen Handelsschulden Sociale en fiscale lasten Balanstotaal Balanstotaal

4 II. De exploitatierekening (GIE AFER - Groupement d Intérêt Economique) (in euro) GIE AFER is belast met alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer van uw aansluiting, met uitzondering van het financiële beheer van uw spaargeld, waarvoor de verzekeraars direct verantwoordelijk zijn en waarop de vereniging controle uitoefent. Verdeling van de lasten van het boekjaar 29 onder de leden van de GIE Achats Externe diensten Andere externe diensten Belastingen en heffingen Personeelskosten Kosten dagelijks beheer Dotatie aan afschrijvingen Uitzonderlijke opbrengsten en lasten Totaal GIE AFER Achats AFER AFER Europe AVIVA Vie S.E.V III. Waarborgfonds (in euro) Rekeningen van technische en financiële winsten 29 (definitieve resultaten) Aan de creditzijde Bruto-opbrengsten van de portefeuille Interesten op voorschotten Opbrengsten van de kapitalisatiereserve Netto-gerealiseerde meerwaarden uitgevoerd op aandelen Totaal credit Nettoheffingen op de kapitalisatiereserve Fiscale vorderingen Technische winsten op lopende lijfrenten Overdracht van winst van het voorgaande boekjaar Aan de debetzijde Netto dotatie aan de voorzieningen voor waardeverminderingen Kosten voor financieel beheer 5% van de bijdragen aan Organic De rente gecrediteerd aan de aangeslotenen tegen definitieve rentevoet Totaal debet Over te dragen creditsaldo in De wiskundige voorzieningen (of spaartegoed van de leden) van het Waarborgfonds bedragen per 31/12/29, uitgezonderd in 29 uitgekeerde interesten : 35,93 miljard euro. 1,622 miljard euro wordt aangewend voor de vergoeding van het gewogen gemiddelde spaartegoed voor 29 : 35,132 miljard euro. Hierdoor komt het rendement op het spaartegoed voor 29 uit op 1,622/35,132 =,4618. Dit komt neer op een brutoreturn van 4,618% die, na verrekening van de beheerskosten voor het contract, een return van (1+4,618%) * (1-,475%) = 1,4121 hetzij 4,12% oplevert. Het weekrendement bedraagt : (1 +4,618 %) 1/52 1 =,868% en niet 4,618% / 52 =,888%. Ook de beheerskosten voor een week komen uit op : (1 +,475%) 1/52 1 =,911% en niet,475% / 52 =,913%. 4

5 Besluiten ter stemming voorgelegd aan de algemene vergadering van AFER Europe van 17 september 21 Besluit nr. 1 : Activiteitenverslag van de raad van bestuur Na voorlezing van het activiteitenverslag van de raad van bestuur keurt de algemene vergadering het activiteitenverslag goed. Besluit nr. 2 : Goedkeuring van de jaarrekening 29 Na voorlezing van het rapport betreffende de jaarrekening 29 door de penningmeester van de vereniging, keurt de algemene vergadering de jaarrekening van de vereniging voor het boekjaar 29 goed zoals ze werd voorgesteld, evenals de verrichtingen die erin voorkomen en werden samengevat in het rapport, ze verleent kwijting aan de bestuurders en draagt het resultaat van het boekjaar opnieuw over. Besluit nr. 3 : Goedkeuring van de begroting van het boekjaar 21 Na kennis te hebben genomen van de begroting van de vereniging voor het boekjaar 29 zoals deze werd voorgesteld, keurt de algemene vergadering deze begroting goed, evenals de verrichtingen die erin worden gepland. Besluit nr. 4 : Goedkeuring van de gegarandeerde bodemrente De algemene vergadering bekrachtigt de contractuele implementatie van de gegarandeerde bodemrente, ter vervanging van de gegarandeerde minimumrente en gelast de raad van bestuur om de betrokken teksten bij te werken. Besluit nr. 5 : Provisie voor deelname aan de winsten De Provisie voor deelname aan de overschotten is gewijzigd in de Provisie voor deelname aan de winsten. De algemene vergadering keurt deze nieuwe benaming goed. Besluit nr. 6 : Producten in Rekeneenheden De algemene vergadering keurt de ontwikkeling en de versterking goed van het aanbod in Rekeneenheden (Tak 23), met name voor het duurzame beleggen, en gelast de raad van bestuur om de teksten in kwestie te wijzigen. Toelichtingen betreffende besluit nr. 4: Wanneer uw trouw iets opbrengt! Indien besluit nr. 4 wordt goedgekeurd, worden de in het Waarborgfonds (Tak 21) belegde kapitalen voortaan vergoed tegen de definitieve rente van het jaar in geval van gedeeltelijke afkoop of arbitrage in de loop van het jaar. Dit was al het geval op praktisch vlak, maar werd nooit in de vorm van een overeenkomst gegoten. Wat nieuw is : bij een onmiddellijke herbelegging in kapitalen bij overlijden door de begunstigde(n) in een aansluiting op zijn (hun) naam, dan wordt de rente van de overgedragen kapitalen herberekend tussen de gegarandeerde bodemrente en het definitieve tarief, zodra dit laatste gekend is en prorata temporis. Tot nu werden de overgedragen kapitalen na een overlijden vergoed op basis van een forfaitaire rente van 1 januari tot de datum van de overdracht. Omdat het verschil 1 % kan bedragen, wordt uw trouw dus altijd beter beloond. 5

6 Duurzame ontwikkeling : het engagement van AFER Europe...en de expertise van onze financieel beheerder Sinds meer dan 1 jaar beschikt Aviva Investors in Londen over een team dat gespecialiseerd is in duurzaam beleggen (SRI, socially responsable investing). Aviva Investors is een van de pioniers van deze klasse activa, werd meermaals erkend voor zijn expertise ter zake en heeft vandaag tal van prestigieuze klanten. Vandaag telt dit team 16 leden, zowel analisten als marketingmensen. Voor Aviva Investors heeft duurzaam beleggen een dubbele taak : resultaten op middellange termijn voortbrengen en bedrijven aansporen om 'best practices' aan te nemen inzake duurzame ontwikkeling. Voor de onderneming leidt het aannemen van deze 'best practices' tot een beter engagement van het personeel, een beter gebruik van de resources en de bescherming van een immaterieel vast actief, het merk. Ondernemingen die de criteria van duurzame ontwikkeling niet naleven, brengen hun imago immers in gevaar. In de huidige geglobaliseerde wereld kan dit risico verreikende (en dure) gevolgen hebben. Aviva Investors heeft een uitgebreide methodologie uitgewerkt om ondernemingen te quoteren op het vlak van duurzaam beleggen. Analisten quoteren ondernemingen op het "duurzame" karakter van hun producten (zo zal een apotheek een betere waardering krijgen dan steenkool bijvoorbeeld), evenals op de mate waarin het management rekening houdt met de zogenaamde ESG-criteria (Environmental, Social en Governance). Met deze originele aanpak kunnen de producten en het management van een onderneming worden geëvalueerd alvorens wordt overgegaan tot de tweede grote stap : het bestuderen van de beurswaardering van effecten. Het team toont interesse voor alle ondernemingen, zolang ze maar aan de hierboven uitgelegde criteria voldoen. Bovendien geven de analisten een bijzondere aandacht aan vier sectoren in verband met duurzame ontwikkeling, om er potentiële ideeën voor investeringen op te sporen : klimaatverandering, levenskwaliteit, duurzame consumptie en corporate governance. Laatste deel van de SRI-aanpak : de stemming op de algemene vergadering, een belangrijk element; want hierdoor kan het aannemen van de best practices op het vlak van corporate governance door ondernemingen pas echt ingang vinden. Hiervoor worden alle stemmen van de Londense beheersmaatschappij gestuurd door het SRI-team, wat een sterke gerichtheid op duurzaam beleggen geeft aan de stemmen van de beheersmaatschappij. Tot slot moet er ook op worden gewezen dat het team intensief lobbywerk verricht, met name bij de VN om de zaak van de duurzame ontwikkeling te promoten. In memoriam Eind vorig jaar is Mevrouw Schumacker ons ontvallen. Zij is bij ons gekomen op een leeftijd waarop vele anderen al lang gestopt zijn met werken en zij heeft het laatste deel van haar professioneel leven gewijd aan het succesvol overtuigen van Belgische spaarders om lid te worden van onze vereniging. Dat was geen eenvoudige opdracht, want in die tijd waren wij pioniers. Zij was vastberaden en vol passie, en zag niet op een uur meer of minder. Zij vergat zelfs vaak om verlof te nemen... Zij gaf een 'prospect' nooit op! Velen onder u weten dit... en zijn haar daarvoor nog altijd dankbaar! Zij was nooit ontmoedigd en raakte nooit uitgepraat over Congo, zo graag wilde zij haar herinneringen met ons delen. Zoals ik haar zo vaak zei, maakte zij deel uit van ons meubilair. We zullen haar heel erg missen. Wie doorgaat en volhardt, zal zegevieren! zo zei zij ons zo vaak... Om haar herinnering te eren zullen wij dus doorgaan. 6

7 Onze leden... Geslacht Op 3 juni 21 telden we leden, met aansluitingen en een spaartegoed van 772 miljoen euro. Ons jongste lid was maar enkele dagen oud en ons oudste lid is 92 jaar! De bedragen die op de rekeningen van AFER Europe worden gestort, varieerden van 4 euro tot 8 miljoen euro... Maar wie zijn onze leden, als we deze cijfers even buiten beschouwing laten? 48,6% van onze leden zijn vrouwen, 51,4% zijn mannen die respectievelijk goed zijn voor 45,4% en 54,6% van het beheerde spaartegoed; Uw gemiddelde leeftijd is 52,7 jaar, de leden die in 29 toetraden zijn jonger : gemiddeld 47,8 jaar. De groep boven 6 jaar (43,5%) is oververtegenwoordigd op het vlak van het beheerde spaartegoed (61,4%), terwijl de groep tussen 4 en 59 jaar in het gemiddelde ligt (33% voor 3,2%) en de leden onder de 4 jaar (23,5%) slechts 8,4% van het totaal sparen; 1 14 aansluitingen, hetzij 49,7% werden ten minste al sinds 8 jaar geopend, wat fiscaal interessant is. Ook hier zien we hetzelfde fenomeen : de oudste aansluitingen, die van meer dan 1 jaar (33,6%) zijn goed voor 45,1% van het spaartegoed, die van 4 tot 1 jaar bevinden zich in het gemiddelde (43,7% voor 43%) en die van minder dan 4 jaar (22,7%) zijn slechts goed voor 11,9% van het beheerde spaartegoed. Leeftijd van de aansluitingen Leeftijd Beheerd spaartegoed volgens de leeftijd Beheerd spaartegoed volgens de leeftijd van de aansluitingen Bronnen : GIE AFER, Interne statistieken, juni en de AFER Europe Rekening Vergelijking tussen het rendement van een AFER Europe Rekening, de inflatie in België en het brutorendement van de Belgische staatsobligaties op 1 jaar : het rendement van het Waarborgfonds blijft meestal ruimschoots boven de inflatie. 2 Evolutie van een storting van 1 euro op 5, 1, 15 en 2 jaar : 1. euro gestort op 1 januari 199 in het Waarborgfonds is op 2 jaar tijd 3,3 keer meer waard geworden! 7

8 Word peter van uw naasten en kennissen en kies uw geschenken! Bij AFER Europe werkt niets zo goed als mond-tot-mondreclame! Dit is veruit de meest voorkomende manier om lid te worden van onze vereniging! Want dat lijkt zonneklaar : wie lid is van AFER Europe, die wil dat blijven en die wil zijn familieleden en kennissen daar ook van laten genieten! We moeten u daar hartelijk voor danken. Want net dat is immers onze grote kracht! Voor meer informatie of praktische hulp hoe u peter kan worden, kunt u terecht bij een van onze adviseurs hieronder of bij uw gebruikelijke makelaar. Neem contact op met uw adviseur : Ons kantoor van Brussel staat voor u open, van 9 tot 18 uur, in de Lloyd Georgelaan 6 te 1 Brussel. Algemeen nummer : Marc Vrijman : Christophe Regout : Pascal Lecocq : Valérie Crabbé : Didier Jans : Catherine Hesbeen : Carine Van Hollebeke : Volgende afspraken : Het Forum des Entrepreneurs in de Halles des Foires van Luik op 2 en 21 oktober 21 Finance Avenue op de site van Tour & Taxis in Brussel op zaterdag 23 oktober 21 Zénith in de Heizel in Brussel van 16 tot 2 november 21 Papi on in de Halles des Foires van Luik van 11 tot 13 maart 211 Gratis kaarten zijn te verkrijgen op het nummer of via Volg dagelijks de inventariswaarden van onze fondsen : Via - rubriek : Investeringsluiken. Prestaties van het WAARBORGFONDS in 29 : Prestaties van onze FONDSEN * op 28/7/21 : DYNAFER : SFER : PLANISFER : EUROSFER : in 29 : 6,87% 2,62% 26,53% 24,93% sinds 1 maand :,88% 1,85% -,78% 3,66% + 4,12% sinds 31/12/29 :,66% sinds 1 jaar : 2,96% 11,5% 21,89% 1,23% sinds 3 jaar : - 2,85% OPENSFER : 11,34%,45% 2,84% 7,88% (Gecreëerd in 27) - 1,73% 9,1% - 4,68% - 1,31% - 15,9% - 29,66% De AFER Europe contract is een levensverzekeringsproduct van Tak 21 en Tak 23 dat gewaarborgd is door Aviva (de vijfde grootste verzekeraar wereldwijd) en SEV. Financiële informatiefiche beschikbaar op of op aanvraag op * Prestaties uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst. Onze Fondsen in Rekeneenheden hebben geen gewaarborgd rendement of klikeffect, maar genieten van een bodemgarantie bij overlijden voor 75 jaar. AFER Europe - Lloyd Georgelaan 6 - B-1 BRUSSEL Tel.: Fax: , rue Saint-Lazare - F-759 PARIS - Tél.: Fax: Gedrukt op gerecycleerd papier

D E N I E U W S B R I E F V A N

D E N I E U W S B R I E F V A N D E N I E U W S B R I E F V A N Nr. 14 - Mei 28 Voorwoord Algemene vergadering Donderdag 12 juni 28 om 1.15 uur in Wolubilis Paul Hymanslaan 251-12 Sint-Lambrechts-Woluwe (tegenover het Woluwe Shopping

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

S a m e n o p b o u we n J a a r v e r s l a g 2 0 0 5

S a m e n o p b o u we n J a a r v e r s l a g 2 0 0 5 Samen opbouwen Jaarverslag Jaarverslag 1 De verzekering in België Jaarverslag VOORWOORD 4 DE VERZEKERING IN DE BELGISCHE ECONOMIE 13 Incasso s - Schade 14 Kosten en commissielonen 15 Technische voorzieningen

Nadere informatie

tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen

tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen jaarverslag ombfin 2010 Particulieren 2 INHOUD VOORWOORD 4 1. DE BEMIDDELINGSDIENST IN CIJFERS 5 1.1 VERHOGING VAN HET

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 over bewust omgaan met spaargeld december 2013 Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 Uw geld uit de sluimerstand houden Enkele tips op

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6 met praktische tips voor uw spaargeld oktober 2013 Karel Puttemans Product Manager Sparen Zo kiest u de beste spaarrekening p. 9 voorzie! Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2005

Van Lanschot nv Jaarverslag 2005 Van Lanschot nv Jaarverslag 2005 Van Lanschot nv Hooge Steenweg 29 5211 jn s-hertogenbosch Postbus 1021 5200 hc s-hertogenbosch Telefoon (073) 548 35 48 Fax (073) 548 36 48 Telex 50641 vanlanschot@vanlanschot.com

Nadere informatie

JAARVERSLAG VERSTERKING & OPTIMISATIE

JAARVERSLAG VERSTERKING & OPTIMISATIE JAARVERSLAG 2013 VERSTERKING & OPTIMISATIE INHOUD JAARVERSLAG Woord vooraf...03 Raad van bestuur...05 Bestuurs- en controleorganen...06 Corporate Governance...07 Economisch en financieel klimaat 2013...11

Nadere informatie

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken?

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Driemaandelijks tijdschrift van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten www.iec-iab.be Nr. 3 / 2013 Interview met André Bert De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Interview

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Focus. Inhoud. IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)

Focus. Inhoud. IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Focus IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Inhoud Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Opgericht bij Wetten van 21 februari 1985 en 22 april 1999 Uitvoerend

Nadere informatie

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 6, 4 e jaargang mei 2007 Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen

Nadere informatie

Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen. Jonge artsen Hoe krijgt u naamsbekendheid? Nr. 41. Beleggingen De Amonis bevek

Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen. Jonge artsen Hoe krijgt u naamsbekendheid? Nr. 41. Beleggingen De Amonis bevek Nr. 41 M A G A Z I N E Tweemaandelijks Mei - Juni 2013 www.amonis.be Afgiftekantoor: Brussel X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P404054 Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen Jonge artsen

Nadere informatie

0404.483.367 AXA BELGIUM. Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25

0404.483.367 AXA BELGIUM. Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25 AXA BELGIUM Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25 BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel Toegelaten onderneming onder het nummer 0039 Beheersverslag voorgelegd

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie