D E N I E U W S B R I E F V A N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D E N I E U W S B R I E F V A N"

Transcriptie

1 D E N I E U W S B R I E F V A N Nr Mei 28 Voorwoord Algemene vergadering Donderdag 12 juni 28 om 1.15 uur in Wolubilis Paul Hymanslaan Sint-Lambrechts-Woluwe (tegenover het Woluwe Shopping Center) Geacht Afer Europe Lid, 4,42% netto in 27 zonder risico voor uw spaargeld! Marc VRIJMAN Voorzitter I N H O U D S O P G A V E Voorwoord... 1 Overzicht van het jaar Voorstelling van de rekeningen Voorgestelde besluiten F i n a n c i ë l e informatie Goed om te weten : Recente verbeteringen... 1 Het Progressief Beleggingsplan... 1 De schenking Online met Afer Europe Word Peter We zijn verhuisd! Richtingswaarden Dat was het rendement dat in 27 werd uitgekeerd op het spaargeld dat werd belegd in ons Waarborgfonds (Tak 21). Dit resultaat, een stijging ten opzichte van 26, betekent een werkelijk positieve ommekeer na de dalingen gedurende 8 opeenvolgende jaren. Het is belangrijk om u in herinnering te brengen dat dit bedrag wordt verdeeld onder al onze aangeslotenen, over het hele jaar en over het rekeningensaldo, zonder voorwaarden om opvragingen of voorschotten uit te voeren. In tegenstelling tot andere instellingen garandeert Afer Europe u tevens een minimaal jaarlijks rendement van 75% van het gemiddelde van de rendementen van de vorige twee jaren. Voor 28 betekent dit dat ons nettorendement ten minste 3,16% zal bedragen. Onze producten in Rekeneenheden (Tak 23) hebben hun reputatie als uitstekend spaarmiddel op middellange en lange termijn ook hoog gehouden in een moeilijk beursklimaat. De sterke marktschommelingen sinds het begin van 28 herinneren er nogmaals aan dat met het gebruik van de prestatiegerichte rekeneenheden enige risico's verbonden zijn. Daarom raden wij ook aan voorzichtig te beleggen op de beursmarkten, door gebruik te maken van ons Progressief Beleggingsplan. In het jaar 27 werden er tal van verbeteringen aangebracht aan uw contract, zowel door de daling van de toetredingskosten (verlaagd tot 2% voor beleggingen in het Waarborgfonds en tot 1% voor beleggingen in onze producten in rekeneenheden), als door de versterking van het productengamma (met onze nieuwe RE Opensfer). De provisie voor deelname aan de overschotten die werd gestemd tijdens onze AV van juni 27 zou het mogelijk moeten maken om vanaf 28 de resultaten van het Waarborgfonds te reguleren. Ik herinner u eraan dat deze provisie voor deelname aan de overschotten, die een grotere diversifiëring van de activa mogelijk maakt, integraal zal worden herverdeeld binnen 6 jaar. Tot slot is de waardering van uw stortingen (en geldopnames) sedert 1 januari 28 wekelijks geworden (elke woensdag) en de garantie bij overlijden (tot./..

2 de leeftijd van 75 jaar) werd uitgebreid naar alle middelen in rekeneenheden. We zijn er zeker van dat u dankzij al deze verbeteringen ten volle gebruik zult kunnen maken van de mogelijkheden die uw contract bij Afer Europe u biedt. In 28 zullen er waarschijnlijk niet zoveel nieuwigheden het daglicht zien. Het zal eerder een jaar van consolidatie zijn, maar de raad blijft niet op zijn lauweren rusten. Wij zullen niet nalaten om bij de nieuwe politieke instanties aan te dringen op een zo gunstig mogelijk fiscaal en juridisch klimaat voor de opbouw van een aanvullende pensioensvorm zoals de levensverzekering. Er worden overigens al een aantal belangrijke punten bestudeerd. Ten eerste denken wij dat het thema van de duurzame ontwikkeling niet langer een modeverschijnsel is en een grote uitdaging vormt voor onze economieën. Het lijkt ons dan ook belangrijk onze verbintenissen op dit vlak te versterken. Om de daad meteen bij het woord te voegen hebben we de Nieuwsbrief nr. 14 die u nu in handen hebt, gedrukt op gerecycleerd papier. En we willen u ook vragen ons uw adres door te geven. Zo kunnen we in de toekomst vaker met u communiceren, en dit op een milieuvriendelijke manier. Wist u dat onze "grote zus" Afer vorig jaar naar bijna 1. leden (van de 677.) nieuwsbrieven heeft verstuurd per ? Wij willen het goede voorbeeld geven! We willen overigens samen met onze partners (de GIE Afer, Aviva Gestion d Actifs en de verzekeraars, evenals de Afer) de mogelijkheid onderzoeken om, boven op de bestaande fondsen, een fonds op te richten dat specifiek toegespitst is op het beheer van aandelen van beursgenoteerde bedrijven die voldoen aan criteria voor duurzame ontwikkeling. Waarom zouden we geen sociale en milieupijler toevoegen in de voorbereiding van onze toekomst? Als bovendien het rendement hoger is, zouden we wel gek zijn om deze boot te missen! We stellen u dan ook Besluit nr. 11 voor, dat uw raad het mandaat geeft om deze kwestie grondiger te onderzoeken. We werken ook aan de ontwikkeling van een product rond het probleem van de zorgbehoevendheid, een sociale uitdaging die steeds groter wordt naarmate de vergrijzing van de bevolking toeneemt. We willen evenwel een origineel product creëren dat in het verlengde ligt van onze aanpak. Wij zullen vast en zeker nog de gelegenheid hebben om u hierover te raadplegen. Binnenkort hoort u daar meer over. Zoals we al hebben aangehaald tijdens onze vorige jaarvergadering, werken we ook aan de oprichting van een structuur naar Belgisch recht. Aangezien het merendeel van de leden van Afer Europe in België woonachtig zijn, lijkt het ons niet meer dan billijk om onze vereniging op één lijn te brengen met deze werkelijkheid. De huidige besprekingen om de fiscaliteit tussen de Europese lidstaten te harmoniseren sporen ons eveneens aan om deze stap te zetten. Wij wensen te anticiperen op de beslissingen die zeer snel genomen zouden kunnen worden in het kader van de spaarrichtlijn waarvan het toepassingsgebied uitgebreid zou worden tot de verzekeringsproducten. Dit jaar is ook het jaar dat de mandaten van uw bestuurders die werden verkozen tijdens de vergadering van juni 25 vervallen. Muriel Storrer, om redenen van professionele neutraliteit, en Christian Jaumain, zoals aangekondigd tijdens de algemene vergadering van 26, omwille van een kwestie van beschikbaarheid met zijn andere activiteiten, wensen hun mandaat niet te hernieuwen. Wij danken hen voor het vrijwillig geleverde werk en voor de kostbare adviezen die ze in de voorbije 3 jaar aan onze vereniging hebben gegeven. Evelyn Gessler, Agnès Narjoz, Jean-Jacques Joset, Daniël Lecompte, Patrick Van Hollebeke en ondergetekende staan evenwel klaar op door te gaan met de ontwikkeling van onze vereniging en wensen de vernieuwing van hun mandaat voor een periode van 3 jaar ter goedkeuring aan u voor te leggen. Dit is het onderwerp van besluiten nr. 4 tot 9. 2

3 Tot slot is de algemene vergadering, zoals elk jaar, de gelegenheid om een stand van zaken op te maken met onze financieel beheerder, Eric Duval de la Guierce, voorzitter van het Directiecomité van Aviva Gestion d Actifs, over de evolutie van de financiële markten sedert het begin van het jaar (meer dan chaotisch!) en de rendementsvooruitzichten van onze contracten voor de komende jaren. We hebben dit jaar eveneens het voorrecht Bruno Colmant, CEO van Euronext Brussels, te ontvangen, die zal spreken over een actueel onderwerp dat u zeer zeker zal interesseren, met name : «De subprime-crisis : welke lessen moeten de beurzen hieruit trekken?». Bruno Colmant is doctor in de toegepaste economie en docent aan de UCL en aan de Vlerick Management School. Het wordt ongetwijfeld een interessant debat en wij nodigen u graag uit om hieraan deel te nemen. Ik hoop u talrijk te mogen ontmoeten op onze vergadering die op vraag van een groot aantal van onze leden zal plaatsvinden in de voormiddag en die rond 12.3 uur afgesloten zal worden met een lunchreceptie, waar u gesprekken zult kunnen aanknopen met de leden van onze raad van bestuur, onze adviseurs en de verantwoordelijken van GIE Afer. Ik bedank u nu al voor uw steeds talrijkere aanwezigheid, want zoals u weet, eenheid maakt macht. Met hoe meer we morgen zullen zijn, hoe beter wij onze belangen als spaarders zullen kunnen verdedigen. Tot binnenkort. Marc VRIJMAN adres : De huidige leden van het bureau van de raad van bestuur (van links naar rechts): Patrick Van Hollebeke (Penningmeester), Marc Vrijman (Voorzitter) en Agnès Narjoz (Secretaris-generaal). 3

4 Overzicht van het jaar 27 Het beheerde spaarbedrag per 31/12/27 Het door AFER beheerde spaargeld per 31 december 27 vertegenwoordigt 4,29 miljard euro (657 miljoen euro voor Afer Europe). Ten opzichte van 31 december 26 ligt dit spaargeld 6,3% hoger. Het kan als volgt worden verdeeld : WAARBORGFONDS : 32,814 miljard 81, 5 % DYNAFER : 1,385 miljard 3,5% OPENSFER : 38 miljoen, 1 % AFER-SFER : 4,374 miljard 1,9% PLANISFER : 343 miljoen,8% EURO-SFER : 1,249 miljard 3 % FLORE : 87 miljoen,2% Ontvangsten 4,29 miljard euro beheerd door de AFER op 31 december 27 (waarvan 18,5% geïnvesteerd in rekeneenheden)... In 27 werd 2,517 miljard euro (29 miljoen euro voor Afer Europe) geïnd, een stijging met 3,7% ten opzichte van 26, en vooral een record wat de inning betreft. Het gedeelte van onze inning die in rekeneenheden (Tak 23) is geïnvesteerd, vertegenwoordigt 24,5% van de totale inning. Dit kan als volgt worden onderverdeeld : WAARBORGFONDS : 1,92 miljard 75, 5 % DYNAFER : 119 miljoen 4,8% OPENSFER : 7 miljoen, 3 % AFER-SFER : 36 miljoen 12,2% PLANISFER : 29 miljoen 1, 1 % EURO-SFER : 151 miljoen 6 % FLORE : 3 miljoen,1% 2,517 miljard euro bij elkaar gebracht... Aantal leden In 27 mochten we nieuwe leden verwelkomen (576 voor Afer Europe). 42% van onze nieuwe leden werd aangebracht door het systeem van het peterschap. Dit kan maar één ding betekenen: als men tevreden is over het contract, wil men daar een ouder, een vriend... ook van laten genieten. Per 31 december 27 telt AFER 677. aangeslotenen, waarvan voor Afer Europe. en nieuwe leden! Kwaliteit van onze prestaties In 27 werden slechts aansluitingen afgesloten, voor een totaal bedrag van 139 miljoen euro. Er werden aanvragen voor gedeeltelijke afkoop genoteerd, die 823 miljoen euro vertegenwoordigen. Het kapitaal bij overlijden is gestegen tot 498 miljoen euro. Het bedrag van de lopende voorschotten is gestegen met 66 miljoen euro, waardoor het gecumuleerde saldo van de voorschotten eind miljoen euro bedraagt. 4

5 Presentatie van de rekeningen van de vereniging per 31 december 27 I. Rekeningen van de vereniging (in euro) Inkomsten In 27 bedroegen de inkomsten van de vereniging 82.7 e, waarvan e toetredingsrechten, e werkingstoelage en e financiële opbrengsten. Uitgaven In 27 bedroegen de uitgaven van de vereniging e, het betreft vooral de kosten van de algemene vergadering ten bedrage van 5.51 e. Resultaten In 27 bedroeg het positief resultaat e. De raad van bestuur legt dit resultaat ter bekrachtiging voor aan de algemene vergadering van de leden en stelt voor het "over te dragen", waardoor het gecumuleerd positief resultaat sinds de oprichting van Afer Europe in 1988 op e wordt gebracht. Begroting 28 Voor 28 werd een budget opgesteld op basis van 6 nieuwe leden, een verwachte opbrengst van 84. e en verwachte uitgaven voor een bedrag van 68. e. Resultatenrekening op 31 december 27 (in euro) Boekjaar 27 Begroting 28 Opbrengsten Toetredingsrechten Werkingstoelage Financiële opbrengsten Uitzonderlijke opbrengsten Totaal van de opbrengsten Lasten Aankopen Externe diensten Andere externe diensten Belastingen en heffingen Personeelskosten Uitzonderlijke lasten Totaal van de lasten Resultaat van het boekjaar (overschot) Vorige boekjaren Cumul van de boekjaren Balans op 31 december 27 Actief Voorschotten op bestellingen Overige schulden Geldbeleggingen Liquide middelen Passief Overdracht Resultaat van het boekjaar Kredietinstellingen Handelsschulden Sociale en fiscale lasten Balanstotaal Balanstotaal

6 II. Rekeningen van de Groupement d Intérêt Economique, GIE AFER (in euro) GIE Afer is belast met alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer van uw aansluiting, met uitzondering van het financiële beheer van uw spaargeld, waarvoor de verzekeraars direct verantwoordelijk zijn en waarop de vereniging controle uitoefent. Verdeling van de lasten van het boekjaar 27 onder de leden van de GIE Aankopen Externe diensten Andere externe diensten Belastingen en heffingen Personeelskosten Kosten dagelijks beheer Dotatie aan afschrijvingen Uitzonderlijke opbrengsten en lasten Totaal GIE Achats AFER AFER Europe Aviva Vie S.E.V III. Waarborgfonds (in euro) Rekeningen van technische en financiële winsten 27 Aan de creditzijde Bruto-opbrengsten van de portefeuille Interesten op voorschotten Opbrengsten van de kapitalisatiereserve Netto-gerealiseerde meerwaarden uitgevoerd op aandelen Totaal credit Nettosaldo van de voorzieningen voor waardevermindering op beleggingen Fiscale vorderingen Technische winsten op lopende lijfrenten Overdracht van winst van het voorgaande boekjaar Aan de debetzijde Nettotoevoeging aan de kapitalisatiereserve Kosten voor financieel beheer 5% van de bijdragen aan Organic De rente gecrediteerd aan de aangeslotenen tegen definitieve rentevoet Totaal debet Over te dragen creditsaldo in De wiskundige voorzieningen (of spaartegoed van de aangeslotenen) bedragen per 31/12/27 : 31,51 miljard euro (exclusief in 27 uitgekeerde interesten). Het aan de aangeslotenen uitgekeerde resultaat ten belope van 1,5284 miljard euro wordt aangewend voor de vergoeding van het gewogen gemiddelde spaartegoed in 27, zijnde 31,52 miljard euro. Hierdoor komt het rendement op het spaartegoed voor 27 uit op 1.528,4/31.52 =,4922. Dit komt neer op een brutoreturn van 4,922% die, na verrekening van de beheerskosten voor het contract, een nettoreturn van 4,42% oplevert: (1 + 4,922%) x (1 -,475%) = 1,4424 of 4,42%. 6

7 Besluiten ter stemming voorgelegd aan de algemene vergadering van Afer Europe van 12 juni 28 Besluit nr. 1 : Activiteitenverslag van de raad van bestuur Na voorlezing van het activiteitenverslag van de raad van bestuur keurt de algemene vergadering het activiteitenverslag goed. Besluit nr. 2 : Goedkeuring van de jaarrekening 27 Na voorlezing van het rapport betreffende de jaarrekening 27 door de penningmeester van de vereniging, keurt de algemene vergadering de jaarrekening van de vereniging voor het boekjaar 27 goed zoals ze werd voorgesteld, evenals de verrichtingen die erin voorkomen en werden samengevat in het rapport, ze verleent kwijting aan de bestuurders en draagt het resultaat van het boekjaar opnieuw over. Besluit nr. 3 : Goedkeuring van de begroting van het boekjaar 28 Na kennis te hebben genomen van de begroting van de vereniging voor het boekjaar 28 zoals deze werd voorgesteld, keurt de algemene vergadering deze begroting goed, evenals de verrichtingen die erin worden gepland. Besluit nr. 4 : Hernieuwing van het mandaat van bestuurder van mevrouw Evelyn Gessler Op voorstel van de raad van bestuur hernieuwt de algemene vergadering het mandaat van bestuurder van mevrouw Evelyn Gessler voor een duur van drie jaar die eindigt na afloop van de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van de vereniging voor het boekjaar 21. Geboren in Belgische nationaliteit. Economische wetenschappen. Bestuurder van bedrijven. Deskundige Corporate en Lobbying. Voorzitster van de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel in Frankrijk. Aangesloten bij Afer Europe sinds 24. Bestuurder van de vereniging sedert 25. Besluit nr. 5 : Hernieuwing van het mandaat van bestuurder van mevrouw Agnès Narjoz (echtgenote Le Saux-Narjoz) Op voorstel van de raad van bestuur hernieuwt de algemene vergadering het mandaat van bestuurder van mevrouw Agnès Narjoz voor een duur van drie jaar die eindigt na afloop van de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van de vereniging voor het boekjaar 21. Geboren in Franse nationaliteit. Woont in België. Studies in farmacie, specialisatie gezondheidsindustrie en -economie. Hoofd van biotechnologiebedrijven (Frankrijk, USA, Japan en Singapore) van 1989 tot 2. Vennoot-oprichter en hoofd van een operationele holding Biotech/Medtech (USA & Europa) sedert 21 en bestuurder van bedrijven. Aangesloten bij Afer Europe sinds 24. Bestuurder van de vereniging sedert 25, benoemd tot secretaris-generaal in juni 26. 7

8 Besluit nr. 6 : Hernieuwing van het mandaat van bestuurder van de heer Jean-Jacques Joset Op voorstel van de raad van bestuur hernieuwt de algemene vergadering het mandaat van bestuurder van de heer Jean-Jacques Joset voor een duur van drie jaar die eindigt na afloop van de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van de vereniging voor het boekjaar 21. G e b o ren in Belgische nationaliteit. Licenciaat diplomatieke wetenschappen, Universiteit Luik, diploma Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, Universiteit Nice. Bedrijfsleider van 1977 tot Actief in beheersaudit van 1988 tot Momenteel verzekeringsagent, gespecialiseerd in vermogensbeheer. Aangesloten bij Afer Europe sinds Bestuurder van de vereniging sedert 25. Besluit nr. 7 : Hernieuwing van het mandaat van bestuurder van de heer Daniël Lecompte Op voorstel van de raad van bestuur hernieuwt de algemene vergadering het mandaat van bestuurder van de heer Daniël Lecompte voor een duur van drie jaar die eindigt na afloop van de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van de vereniging voor het boekjaar 21. Geboren in Belgische nationaliteit. Licentiaat handelswetenschappen. Productieleider in een makelaarsbedrijf van 1969 tot 198. Sedert 26 gepensioneerd verzekeringsagent. Aangesloten bij Afer Europe sinds Bestuurder van de vereniging sedert 25. Besluit nr. 8 : Hernieuwing van het mandaat van bestuurder van de heer Patrick Van Hollebeke Op voorstel van de raad van bestuur hernieuwt de algemene vergadering het mandaat van bestuurder van de heer Patrick Van Hollebeke voor een duur van drie aar die eindigt na afloop van de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van de vereniging voor het boekjaar 21. G e b o ren in Belgische nationaliteit. Graduaat boekhouding bij de Kamer van Koophandel van Brussel. Van 1989 tot 27 administratief en financieel directeur van bedrijven. Momenteel Consultant. Aangesloten bij Afer Europe sinds Bestuurder en penningmeester van de vereniging sedert 25. Besluit nr. 9 : Hernieuwing van het mandaat van bestuurder van de heer Marc Vrijman Op voorstel van de raad van bestuur hernieuwt de algemene vergadering het mandaat van bestuurder van de heer Marc Vrijman voor een duur van drie jaar die eindigt na afloop van de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van de vereniging voor het boekjaar 21. Geboren in Belgische nationaliteit. Handels- en financiële wetenschappen aan Hec Saint-Louis. Sinds 1987 bij Gie Afer - Lid van het directiecomité. Dire c t e u r Ontwikkeling van Afer Europe vanaf het begin. Aangesloten bij Afer Europe sinds Bestuurder van de vereniging sedert 25. Benoemd tot voorzitter in juni 26. 8

9 Besluit nr. 1 : Bevestiging van de verlaging van de inschrijvingskosten Op voorstel van de raad van bestuur bekrachtigt de algemene vergadering de verlaging van de inschrijvingskosten die werd voorgelegd op de algemene vergadering van 7 juni 27. Besluit nr. 11 : Verbintenis in verband met duurzame ontwikkeling De algemene vergadering geeft mandaat aan de raad van bestuur om, samen met de instanties van GIE Afer (Verzekeraars Financiële directie Vereniging Afer), de modaliteiten te bestuderen om duurzame ontwikkeling op te nemen in het uitvoeren van zijn verrichtingen en het beheer van de activa. De oprichting van een nieuw fonds in rekeneenheden, toegespitst op een beheer van activa die geïnvesteerd zijn in aandelen van beursgenoteerde bedrijven die beantwoorden aan criteria voor duurzame ontwikkeling, zal worden beoogd. Deze criteria zullen worden bepaald door een onderzoeksbureau dat onafhankelijk is van de vereniging en dat gespecialiseerd is in deze materie. Financiële informatie door Eric Duval de la Guierce, voorzitter van Aviva Gestion d Actifs Ondanks een economisch klimaat dat aan beide zijden van de Atlantische oceaan zijn neerwaartse trend blijft voortzetten, kenden de beursmarkten van de eurozone in de maand april opnieuw een opmerkelijke opleving. De DJ Eurostoxx index kende immers een groei van 4,77%. De maatregelen die werden genomen door de Britse en Noord-Amerikaanse centrale banken om de liquiditeit te herstellen, gekoppeld aan de inbreng van eigen kapitaal van de grote Europese en Angelsaksische banken hebben de druk van de financiële crisis die woog op de beurswereld, verminderd. Tijdens deze maand zijn de bankwaarden dan ook aanzienlijk in waarde gestegen (+7,4%), wat in geruime mate bijdroeg tot de heropleving van de markten. De andere verklaring van "deze prachtige maand april op de beurs" ligt bij de uitstekende prestaties (+12,6%) van de olieaandelen dankzij de sterke stijging van de olieprijzen. In april hebben de rentemarkten een uiteenlopende evolutie doorgemaakt. De heropleving van de aandelenmarkten heeft een sterke verbetering teweeggebracht van de kredietmarkt. Zo daalde de Crossover-index op 5 jaar van ongeveer 6 bp naar 435 bp. De staatsobligaties die bij een financiële crisis als vluchtwaarden worden beschouwd, kenden dan weer sterke winstnames. Zo steeg voor de Bundesrepublik-leningen het rendement van 3,98% tot 4,16% en voor tienjarige OAT's (Franse staatsobligaties) van 4,23% tot 4,37%. Op de interbancaire markten bleven de spanningen bestaan: de Euribor op 3 maanden bleef boven 4,8%. Tot slot blijven enkele leden van de ECB zich zorgen maken over de inflatie. Daarom kan ook niet worden verwacht dat er minder druk zal komen op de kortetermijnrentes in de eurozone. Ondanks de opwaartse druk op de euro steeg het rendement van de vervaltermijnen op 2 jaar of 5 jaar dan ook aanzienlijk. Opgesteld op 3 april 28 9

10 Goed om te weten! Overzicht van de recente verbeteringen die werden aangebracht aan uw contract AFER EUROPE - De veralgemeende daling sinds 1 juni 27 van uw toetredingskosten tot 2% voor het gedeelte van uw spaargeld geïnvesteerd in het Waarborgfonds en tot 1% van het gedeelte van uw spaargeld geïnvesteerd in onze middelen in rekeneenheden. - De creatie vanaf 16 november 27 van een nieuwe rekeneenheid, Opensfer, die het gamma van bestaande producten aanvult en vervolledigt. - Sinds 1 januari 28: - De waardering van uw beleggingen gebeurt nu wekelijks. Elke storting die op een dinsdag (werkdag) voor 16 uur wordt genoteerd, geeft rente vanaf woensdag. - De bodemgarantie bij overlijden vanaf de volle leeftijd van 74 jaar, wordt uitgebreid naar alle middelen in rekeneenheden. Deze garantie wordt bepaald voor elk afzonderlijk genomen gedeelte. Uw kapitaal is dus 1% gegarandeerd bij overlijden, tot uw 75 jaar. - De implementatie van de Provisie voor deelname in de overschotten waarmee vanaf dit jaar de resultaten van het Waarborgfonds zouden moeten worden geregulariseerd. Uw spaargeld diversifiëren met uw contract AFER EUROPE... Beleggen in rekeneenheden brengt een zeker risico met zich. Toch wordt er gemikt op een hoger rendement op middellange en lange termijn. Vooraleer u de beslissing neemt om te diversifiëren moet u daarom analyseren hoe bereid u bent om dat zeker risico te nemen. Het is dus heel belangrijk dat u uw profiel als spaarder bepaalt : - door de staat van uw vermogen op te stellen : hoe gediversifieerd is dit (aandelen - obligaties - vastgoed - geldmiddelen - enz )? - door uw doelstellingen te bepalen : over welke termijn wenst u te beleggen? Waarvoor dient uw belegging (overdracht - sparen - pensioen - enz )? - door te evalueren hoe gevoelig u bent voor risico s. Het risico kan immers beheerd worden door : - het percentage van uw spaargeld dat u aan de diversificatie wijdt; - de keuze en de diversiteit van de rekeneenheden; - en de spreiding van uw investeringen in de tijd....en met het PROGRESSIEF BELEGGINGSPLAN U wilt uw spaartegoed dynamiek geven en op lange termijn genieten van de prestaties van de aandelenmarkten? Maar u wilt dat ook doen op "het juiste moment"? Met het Progressief Beleggingsplan kunt u met een zekere regelmaat beleggen en toch de beursschommelingen uit de weg gaan. In plaats van in één enkele keer en onzeker te beleggen kunt u met dit plan gratis regelmatige beleggingen plannen in onze producten in rekeneenheden, hetzij ter gelegenheid van een storting, hetzij door een spaararbitrage. In de tussentijd blijft het nog niet belegde saldo van de storting genieten van het rendement van het Waarborgfonds. 1

11 De schenking : een gebaar voor uw naasten, zonder u te ontrieven dankzij het contract AFER EUROPE Tijdens zijn leven een gedeelte van zijn vermogen schenken aan de persoon van zijn keuze (uiteraard met naleving van de regels van de beschikbare gedeelten) is een fiscaal voordelige manier om zijn erfenis te plannen. Het bedrag van de erfenisrechten wordt zo beperkt en tegelijk worden zowel bepaalde angsten als eventuele discussies tussen begunstigden achteraf vermeden. Tijdens onze vorige vergadering hield erenotaris Jean Jacobs een zeer interessante toespraak hierover. Een verslag hiervan vond u in de Nieuwsbrief van Afer Europe Nr. 13. België beschikt over talloze troeven op het vlak van de schenking. Samen met een levensverzekering van het type Afer Europe bieden deze troeven de mogelijkheid om de gevolgen van de schenking door te genieten van een uitstekend beleggingsproduct maximaal te benutten en ondertussen toch de controle te behouden over de aanwending van het overgedragen kapitaal dankzij de clausule van de aanvaarding van de begunstigde. Dus als u een schenking wenst uit te voeren en toch een bepaalde controle wenst te behouden op het overgedragen kapitaal, dan volstaat het een contract af te sluiten op naam van de begiftigde waarin de geschonken som zal worden geïnvesteerd. U (de schenker) bent er de begunstigde van bij overlijden van de begiftigde en u aanvaardt er ook de begunstigde van. De clausule van de aanvaarding van de begunstigde voorkomt dat de begiftigde opvragingen uitvoert op zijn contract, zonder uw toestemming, zolang u in leven bent. Er zijn ook andere formules mogelijk. Neem gerust contact op met uw makelaar of uw gebruikelijke adviseur om advies in te winnen die op uw maat is gemaakt. ONLINE met AFER EUROPE... via Snel, goed en milieuvriendelijk communiceren: dat is communiceren via ! Hebben wij uw adres nog niet? Stuur ons een bericht om het aan ons door te geven! En omdat wij het goede voorbeeld willen geven, vindt u hieronder onze eigen adressen: Algemeen adres : Marc Vrijman : Pascal Lecocq : Didier Jans : Stéphane Van Vaerenbergh : Christophe Regout : Carine Van Hollebeke : of via Almaar meer leden bezoeken onze website en krijgen via een simpele muisklik toegang tot hun aansluitingen. De website biedt de volgende mogelijkheden: Raadplegen van het saldo van uw rekeningen(*) Controleren van de in behandeling zijnde verrichtingen(*) Uitvoeren van een arbitrage (*) De verdeling van uw toekomstige stortingen wijzigen (*) Een voorschot of een gedeeltelijke afkoop uitvoeren (opgelet, hiervoor moeten wij in het bezit zijn van een origineel document waarin uw bankgegevens vermeld staan) (*) De dagelijkse evolutie van onze Tak 23 -producten volgen Verschillende documenten afdrukken... (*) Opgelet: hiervoor moet u beschikken over een persoonlijke toegangscode en een wachtwoord (geldig voor al uw aansluitingen) zodat u uw aansluitingen in alle veiligheid kunt raadplegen. U kunt een wachtwoord aanvragen via de website klik op welkom, daarna op lid en ten slotte op online en vraag uw toegangscode aan. Die wordt u binnen 1 dagen met de post toegestuurd. Maak van de gelegenheid gebruik om ons uw adres mee te delen. 11

12 Word peter van uw naasten en kennissen... om vele cadeaus te krijgen! Ook u kunt bijdragen tot de groei van onze vereniging door peter te worden voor vrienden en kennissen. Word of blijf peter en we belonen u daarvoor. Indien uw partner of hun kinderen nog geen lid zijn, maak ze dan lid. Hun aansluiting biedt ze de mogelijkheid een interessante fiscale datum te verkrijgen. Wij zijn verhuisd! Sinds 1 februari vindt u ons kantoor van Brussel in de Lloyd Georgelaan 6 te 1 Brussel. Dit zijn de nieuwe rechtstreekse telefoonnummers van uw adviseurs, van 9. tot 18. uur : Marc Vrijman : Pascal Lecocq : Didier Jans : Carine Van Hollebeke : Stéphane Van Vaerenbergh : Christophe Regout : Wenst u meer informatie? Dan kunt u terecht bij uw gebruikelijke makelaar of ons informatiekantoor op het nummer 2/ Richtingswaarden Prestaties van het WAARBORGFONDS in 27 : + 4,42% netto Gewaarborgde minimumrente voor 28 : 3,16% netto + BONUS Prestaties van onze PRODUCTEN IN REKENEENHEDEN* op 3/4/28 : in 27 : sinds 1 maand : sinds 31/12/27 : sinds 1 jaar : sinds 3 jaar : DYNAFER : 2,24% 1,3% -2,53% -2,3% 8,7% SFER : 2,16% 3,93% -6,34% -8,49% 22,98% EUROSFER : 9% 5,7% -12,59% -1,87% 38,4% PLANISFER : -1,41% 4,97% -8,66% -18,3% 5,83% OPENSFER : (Gecreëerd in 27) 1,79% -4,38% (Gecreëerd in 27) (Gecreëerd in 27) * Prestaties uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Onze fondsen in rekeneenheden genieten niet van het klikeffect of de gewaarborgde minimumrente. Volg de dagelijkse evolutie van onze middelen in rekeneenheden op - rubriek : Investeringsluiken. AFER EUROPE - Lloyd Georgelaan 6 - B-1 BRUSSEL Tel.: Fax: , rue Saint-Lazare - F-759 PARIS - Tél.: Fax:

Debat DE NIEUWSBRIEF VAN. Algemene vergadering. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Vrijdag 17 september 2010 om 10.15 uur in het SQUARE Brussels Meeting Centre

Debat DE NIEUWSBRIEF VAN. Algemene vergadering. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Vrijdag 17 september 2010 om 10.15 uur in het SQUARE Brussels Meeting Centre Nr 16 - Augustus 21 Algemene vergadering Vrijdag 17 september 21 om 1.15 uur in het SQUARE Brussels Meeting Centre Ravensteinstraat 2 te 1 Brussel (tegenover het BOZAR en vlak bij het Centraal Station)

Nadere informatie

Welkom. Finance Day 1 juni 2013. Christophe REGOUT

Welkom. Finance Day 1 juni 2013. Christophe REGOUT Welkom Finance Day 1 juni 2013 Christophe REGOUT Wegens de dalende rentes, bestaat er nog een belegging die uw spaargeld in alle veiligheid laat opgroeien? AFER Europe AFER Europe Bestaat sinds 37 jaar

Nadere informatie

Finance Avenue 20 Oktober 2012. Christophe REGOUT

Finance Avenue 20 Oktober 2012. Christophe REGOUT Welkom Finance Avenue 20 Oktober 2012 Christophe REGOUT Wegens de dalende rentes, bestaat er nog een belegging g die uw spaargeld in alle veiligheid laat opgroeien? AFER Europe AFER Europe Bestaat sinds

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VAN DE FEDERATIEVE VERENIGING VOOR PENSIOENEN EN SPAREN IN EUROPA

NIEUWSBRIEF VAN DE FEDERATIEVE VERENIGING VOOR PENSIOENEN EN SPAREN IN EUROPA Algemene vergadering Donderdag 2 oktober om 10.15 uur in BOZAR Paleis voor Schone Kunsten - Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel (vlakbij het Centraal Station) - Parking Albertina Met zoals elk jaar de

Nadere informatie

WELKOM. Finance Avenue 22 Oktober Christophe REGOUT

WELKOM. Finance Avenue 22 Oktober Christophe REGOUT WELKOM Finance Avenue 22 Oktober 2011 Christophe REGOUT «De levensverzekering : een beleggingsinstrument met nog veel onbekende mogelijkheden!» AFER Europe AFER Europe Bestaat sinds 35 jaar Heeft het domein

Nadere informatie

Sommige spaargelden brengen meer op dan andere.

Sommige spaargelden brengen meer op dan andere. Overeenkomst voor een AFER Europe Multifonds Spaarverzekering met vrije stortingen en opnames Informatiedossier - januari 2013 Sommige spaargelden brengen meer op dan andere. Dat bewijzen wij bij AFER

Nadere informatie

Overeenkomst voor een AFER Europe Multifonds Spaarverzekering met vrije stortingen en opnames

Overeenkomst voor een AFER Europe Multifonds Spaarverzekering met vrije stortingen en opnames Overeenkomst voor een AFER Europe Multifonds Spaarverzekering met vrije stortingen en opnames Informatiedossier - maart 2012 Ongeacht de conjunctuur bloeit uw spaargeld in alle veiligheid met AFER Europe!

Nadere informatie

HOOFDARTIKEL HOOFDARTIKEL. Inhoudsopgave NR. 9 - AUGUSTUS 2004. Horst SCHUMACHER DE ADVIESCOMMISSIE...8 HOOFDARTIKEL...1

HOOFDARTIKEL HOOFDARTIKEL. Inhoudsopgave NR. 9 - AUGUSTUS 2004. Horst SCHUMACHER DE ADVIESCOMMISSIE...8 HOOFDARTIKEL...1 MEP Lettre Afer Europe NL.qxd 13/09/04 16:36 Page 1 de nieuwsbrief van F e d e r a t i e v e E u r o p e s e Ve r e n i g i n g v o o r P e n s i o e n e n e n S p a r e n HOOFDARTIKEL HOOFDARTIKEL NR.

Nadere informatie

Bepaalde spaartegoeden brengen meer op dan andere.

Bepaalde spaartegoeden brengen meer op dan andere. Overeenkomst voor een AFER Europe Multifonds Spaarverzekering met vrije stortingen en opnames Informatiedossier - januari 2013 Bepaalde spaartegoeden brengen meer op dan andere. Dat bewijzen wij bij AFER

Nadere informatie

Deze uitstekende resultaten zijn het logische gevolg van onze naar Belgisch

Deze uitstekende resultaten zijn het logische gevolg van onze naar Belgisch Algemene vergadering Dinsdag 8 december 2015 om 10.15 uur in BOZAR paleis voor schone Kunsten - ravensteinstraat 23 te 1000 brussel (vlakbij het Centraal station) parking albertina de nieuwsbrief van +

Nadere informatie

Federatieve Europese Vereniging voor Pensioenen en Sparen. Ter gelegenheid van de 30 ste verjaardag van Afer

Federatieve Europese Vereniging voor Pensioenen en Sparen. Ter gelegenheid van de 30 ste verjaardag van Afer AFER EUROPE NL N 11.qxd 29/05/06 14:24 Page 1 N 11 - MEI 2006 de nieuwsbrief van Federatieve Europese Vereniging voor Pensioenen en Sparen Algemene Vergadering - 20 juni 2006 om 18 u - Hotel LE PLAZA -

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

D E N I E U W S B R I E F V A N

D E N I E U W S B R I E F V A N Algemene vergadering 20 oktober 2011 om 10.15 uur in BOZAR (Paleis voor Schone Kunsten) Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel (vlakbij het Centraal Station) - Parking Albertina Met de economische en financiële

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen?

Nadere informatie

Bijna 400 leden (samen goed voor 1.000

Bijna 400 leden (samen goed voor 1.000 D E N I E U W S B R I E F V A N Nr. 13 - Oktober 2007 Daling van de instapkosten Voorwoord Of : instapkosten van maximaal 2 % Geacht Afer Europe Lid, Bijna 400 leden (samen goed voor 1.000 volmachten)

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen?

U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen? U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen? -volulife Indien u de reserves die u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd, wenst over te dragen naar het pensioenplan van uw nieuwe

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten.

Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten. spaarverzekering Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten. Aanbod geldig van 24 augustus 2016 tot en met 21 oktober 2016. Informatiebrochure.

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Gestructureerd Fonds PEL Tempo

Gestructureerd Fonds PEL Tempo Gestructureerd Fonds PEL Tempo Houd uw coupon van 4% op het droge! Informatienota Een jaarlijkse coupon van minimum 4% over de volledige looptijd van de belegging Terugbetaling van de nominale beleggingswaarde

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio garandeert

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht.

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. Inhoudsopgave Inleiding Bestuur Werkwijze, beleid bestuur Subsidie Nawoord. INLEIDING Op het moment

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op stuk ingediend op 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005 verzendcode: REK 2 Stuk 37-A (2009) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST INVEST

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST INVEST Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract - Eerste storting - Onbetwistbaarheid

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Beobank Invest 4Life

Beobank Invest 4Life Beobank Invest 4Life TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert.

Nadere informatie

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest, Een mooi vooruitzicht in de beleggingsmarkt In deze tijden is het niet gemakkelijk om nog een stabiel en renderend beleggingsproduct

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010

Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010 Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010 Kerncijfers 2009 1. Aangepast netto-actief 2. Investeringen 3. Thesaurie 4. Geconsolideerd resultaat 5. Cash earnings 6. Beurskoers 7. Voorgesteld dividend 15.232

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel (vlakbij het Centraal Station) - Parking Albertina

Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel (vlakbij het Centraal Station) - Parking Albertina Algemene vergadering 20 september 2012 om 10.15 uur in BOZAR (Paleis voor Schone Kunsten) Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel (vlakbij het Centraal Station) - Parking Albertina met de traditionele economische

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Protect Flexible Strategy 02/2017 1 Flexibel, veilig... en rendabel! Never change a winning team. In de beleggingswereld bevat deze uitspraak alvast heel

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen?

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? MeDirect Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? Goeiedag Bij MeDirect zijn wij ervan overtuigd dat iedereen

Nadere informatie