D E N I E U W S B R I E F V A N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D E N I E U W S B R I E F V A N"

Transcriptie

1 D E N I E U W S B R I E F V A N Nr Mei 28 Voorwoord Algemene vergadering Donderdag 12 juni 28 om 1.15 uur in Wolubilis Paul Hymanslaan Sint-Lambrechts-Woluwe (tegenover het Woluwe Shopping Center) Geacht Afer Europe Lid, 4,42% netto in 27 zonder risico voor uw spaargeld! Marc VRIJMAN Voorzitter I N H O U D S O P G A V E Voorwoord... 1 Overzicht van het jaar Voorstelling van de rekeningen Voorgestelde besluiten F i n a n c i ë l e informatie Goed om te weten : Recente verbeteringen... 1 Het Progressief Beleggingsplan... 1 De schenking Online met Afer Europe Word Peter We zijn verhuisd! Richtingswaarden Dat was het rendement dat in 27 werd uitgekeerd op het spaargeld dat werd belegd in ons Waarborgfonds (Tak 21). Dit resultaat, een stijging ten opzichte van 26, betekent een werkelijk positieve ommekeer na de dalingen gedurende 8 opeenvolgende jaren. Het is belangrijk om u in herinnering te brengen dat dit bedrag wordt verdeeld onder al onze aangeslotenen, over het hele jaar en over het rekeningensaldo, zonder voorwaarden om opvragingen of voorschotten uit te voeren. In tegenstelling tot andere instellingen garandeert Afer Europe u tevens een minimaal jaarlijks rendement van 75% van het gemiddelde van de rendementen van de vorige twee jaren. Voor 28 betekent dit dat ons nettorendement ten minste 3,16% zal bedragen. Onze producten in Rekeneenheden (Tak 23) hebben hun reputatie als uitstekend spaarmiddel op middellange en lange termijn ook hoog gehouden in een moeilijk beursklimaat. De sterke marktschommelingen sinds het begin van 28 herinneren er nogmaals aan dat met het gebruik van de prestatiegerichte rekeneenheden enige risico's verbonden zijn. Daarom raden wij ook aan voorzichtig te beleggen op de beursmarkten, door gebruik te maken van ons Progressief Beleggingsplan. In het jaar 27 werden er tal van verbeteringen aangebracht aan uw contract, zowel door de daling van de toetredingskosten (verlaagd tot 2% voor beleggingen in het Waarborgfonds en tot 1% voor beleggingen in onze producten in rekeneenheden), als door de versterking van het productengamma (met onze nieuwe RE Opensfer). De provisie voor deelname aan de overschotten die werd gestemd tijdens onze AV van juni 27 zou het mogelijk moeten maken om vanaf 28 de resultaten van het Waarborgfonds te reguleren. Ik herinner u eraan dat deze provisie voor deelname aan de overschotten, die een grotere diversifiëring van de activa mogelijk maakt, integraal zal worden herverdeeld binnen 6 jaar. Tot slot is de waardering van uw stortingen (en geldopnames) sedert 1 januari 28 wekelijks geworden (elke woensdag) en de garantie bij overlijden (tot./..

2 de leeftijd van 75 jaar) werd uitgebreid naar alle middelen in rekeneenheden. We zijn er zeker van dat u dankzij al deze verbeteringen ten volle gebruik zult kunnen maken van de mogelijkheden die uw contract bij Afer Europe u biedt. In 28 zullen er waarschijnlijk niet zoveel nieuwigheden het daglicht zien. Het zal eerder een jaar van consolidatie zijn, maar de raad blijft niet op zijn lauweren rusten. Wij zullen niet nalaten om bij de nieuwe politieke instanties aan te dringen op een zo gunstig mogelijk fiscaal en juridisch klimaat voor de opbouw van een aanvullende pensioensvorm zoals de levensverzekering. Er worden overigens al een aantal belangrijke punten bestudeerd. Ten eerste denken wij dat het thema van de duurzame ontwikkeling niet langer een modeverschijnsel is en een grote uitdaging vormt voor onze economieën. Het lijkt ons dan ook belangrijk onze verbintenissen op dit vlak te versterken. Om de daad meteen bij het woord te voegen hebben we de Nieuwsbrief nr. 14 die u nu in handen hebt, gedrukt op gerecycleerd papier. En we willen u ook vragen ons uw adres door te geven. Zo kunnen we in de toekomst vaker met u communiceren, en dit op een milieuvriendelijke manier. Wist u dat onze "grote zus" Afer vorig jaar naar bijna 1. leden (van de 677.) nieuwsbrieven heeft verstuurd per ? Wij willen het goede voorbeeld geven! We willen overigens samen met onze partners (de GIE Afer, Aviva Gestion d Actifs en de verzekeraars, evenals de Afer) de mogelijkheid onderzoeken om, boven op de bestaande fondsen, een fonds op te richten dat specifiek toegespitst is op het beheer van aandelen van beursgenoteerde bedrijven die voldoen aan criteria voor duurzame ontwikkeling. Waarom zouden we geen sociale en milieupijler toevoegen in de voorbereiding van onze toekomst? Als bovendien het rendement hoger is, zouden we wel gek zijn om deze boot te missen! We stellen u dan ook Besluit nr. 11 voor, dat uw raad het mandaat geeft om deze kwestie grondiger te onderzoeken. We werken ook aan de ontwikkeling van een product rond het probleem van de zorgbehoevendheid, een sociale uitdaging die steeds groter wordt naarmate de vergrijzing van de bevolking toeneemt. We willen evenwel een origineel product creëren dat in het verlengde ligt van onze aanpak. Wij zullen vast en zeker nog de gelegenheid hebben om u hierover te raadplegen. Binnenkort hoort u daar meer over. Zoals we al hebben aangehaald tijdens onze vorige jaarvergadering, werken we ook aan de oprichting van een structuur naar Belgisch recht. Aangezien het merendeel van de leden van Afer Europe in België woonachtig zijn, lijkt het ons niet meer dan billijk om onze vereniging op één lijn te brengen met deze werkelijkheid. De huidige besprekingen om de fiscaliteit tussen de Europese lidstaten te harmoniseren sporen ons eveneens aan om deze stap te zetten. Wij wensen te anticiperen op de beslissingen die zeer snel genomen zouden kunnen worden in het kader van de spaarrichtlijn waarvan het toepassingsgebied uitgebreid zou worden tot de verzekeringsproducten. Dit jaar is ook het jaar dat de mandaten van uw bestuurders die werden verkozen tijdens de vergadering van juni 25 vervallen. Muriel Storrer, om redenen van professionele neutraliteit, en Christian Jaumain, zoals aangekondigd tijdens de algemene vergadering van 26, omwille van een kwestie van beschikbaarheid met zijn andere activiteiten, wensen hun mandaat niet te hernieuwen. Wij danken hen voor het vrijwillig geleverde werk en voor de kostbare adviezen die ze in de voorbije 3 jaar aan onze vereniging hebben gegeven. Evelyn Gessler, Agnès Narjoz, Jean-Jacques Joset, Daniël Lecompte, Patrick Van Hollebeke en ondergetekende staan evenwel klaar op door te gaan met de ontwikkeling van onze vereniging en wensen de vernieuwing van hun mandaat voor een periode van 3 jaar ter goedkeuring aan u voor te leggen. Dit is het onderwerp van besluiten nr. 4 tot 9. 2

3 Tot slot is de algemene vergadering, zoals elk jaar, de gelegenheid om een stand van zaken op te maken met onze financieel beheerder, Eric Duval de la Guierce, voorzitter van het Directiecomité van Aviva Gestion d Actifs, over de evolutie van de financiële markten sedert het begin van het jaar (meer dan chaotisch!) en de rendementsvooruitzichten van onze contracten voor de komende jaren. We hebben dit jaar eveneens het voorrecht Bruno Colmant, CEO van Euronext Brussels, te ontvangen, die zal spreken over een actueel onderwerp dat u zeer zeker zal interesseren, met name : «De subprime-crisis : welke lessen moeten de beurzen hieruit trekken?». Bruno Colmant is doctor in de toegepaste economie en docent aan de UCL en aan de Vlerick Management School. Het wordt ongetwijfeld een interessant debat en wij nodigen u graag uit om hieraan deel te nemen. Ik hoop u talrijk te mogen ontmoeten op onze vergadering die op vraag van een groot aantal van onze leden zal plaatsvinden in de voormiddag en die rond 12.3 uur afgesloten zal worden met een lunchreceptie, waar u gesprekken zult kunnen aanknopen met de leden van onze raad van bestuur, onze adviseurs en de verantwoordelijken van GIE Afer. Ik bedank u nu al voor uw steeds talrijkere aanwezigheid, want zoals u weet, eenheid maakt macht. Met hoe meer we morgen zullen zijn, hoe beter wij onze belangen als spaarders zullen kunnen verdedigen. Tot binnenkort. Marc VRIJMAN adres : De huidige leden van het bureau van de raad van bestuur (van links naar rechts): Patrick Van Hollebeke (Penningmeester), Marc Vrijman (Voorzitter) en Agnès Narjoz (Secretaris-generaal). 3

4 Overzicht van het jaar 27 Het beheerde spaarbedrag per 31/12/27 Het door AFER beheerde spaargeld per 31 december 27 vertegenwoordigt 4,29 miljard euro (657 miljoen euro voor Afer Europe). Ten opzichte van 31 december 26 ligt dit spaargeld 6,3% hoger. Het kan als volgt worden verdeeld : WAARBORGFONDS : 32,814 miljard 81, 5 % DYNAFER : 1,385 miljard 3,5% OPENSFER : 38 miljoen, 1 % AFER-SFER : 4,374 miljard 1,9% PLANISFER : 343 miljoen,8% EURO-SFER : 1,249 miljard 3 % FLORE : 87 miljoen,2% Ontvangsten 4,29 miljard euro beheerd door de AFER op 31 december 27 (waarvan 18,5% geïnvesteerd in rekeneenheden)... In 27 werd 2,517 miljard euro (29 miljoen euro voor Afer Europe) geïnd, een stijging met 3,7% ten opzichte van 26, en vooral een record wat de inning betreft. Het gedeelte van onze inning die in rekeneenheden (Tak 23) is geïnvesteerd, vertegenwoordigt 24,5% van de totale inning. Dit kan als volgt worden onderverdeeld : WAARBORGFONDS : 1,92 miljard 75, 5 % DYNAFER : 119 miljoen 4,8% OPENSFER : 7 miljoen, 3 % AFER-SFER : 36 miljoen 12,2% PLANISFER : 29 miljoen 1, 1 % EURO-SFER : 151 miljoen 6 % FLORE : 3 miljoen,1% 2,517 miljard euro bij elkaar gebracht... Aantal leden In 27 mochten we nieuwe leden verwelkomen (576 voor Afer Europe). 42% van onze nieuwe leden werd aangebracht door het systeem van het peterschap. Dit kan maar één ding betekenen: als men tevreden is over het contract, wil men daar een ouder, een vriend... ook van laten genieten. Per 31 december 27 telt AFER 677. aangeslotenen, waarvan voor Afer Europe. en nieuwe leden! Kwaliteit van onze prestaties In 27 werden slechts aansluitingen afgesloten, voor een totaal bedrag van 139 miljoen euro. Er werden aanvragen voor gedeeltelijke afkoop genoteerd, die 823 miljoen euro vertegenwoordigen. Het kapitaal bij overlijden is gestegen tot 498 miljoen euro. Het bedrag van de lopende voorschotten is gestegen met 66 miljoen euro, waardoor het gecumuleerde saldo van de voorschotten eind miljoen euro bedraagt. 4

5 Presentatie van de rekeningen van de vereniging per 31 december 27 I. Rekeningen van de vereniging (in euro) Inkomsten In 27 bedroegen de inkomsten van de vereniging 82.7 e, waarvan e toetredingsrechten, e werkingstoelage en e financiële opbrengsten. Uitgaven In 27 bedroegen de uitgaven van de vereniging e, het betreft vooral de kosten van de algemene vergadering ten bedrage van 5.51 e. Resultaten In 27 bedroeg het positief resultaat e. De raad van bestuur legt dit resultaat ter bekrachtiging voor aan de algemene vergadering van de leden en stelt voor het "over te dragen", waardoor het gecumuleerd positief resultaat sinds de oprichting van Afer Europe in 1988 op e wordt gebracht. Begroting 28 Voor 28 werd een budget opgesteld op basis van 6 nieuwe leden, een verwachte opbrengst van 84. e en verwachte uitgaven voor een bedrag van 68. e. Resultatenrekening op 31 december 27 (in euro) Boekjaar 27 Begroting 28 Opbrengsten Toetredingsrechten Werkingstoelage Financiële opbrengsten Uitzonderlijke opbrengsten Totaal van de opbrengsten Lasten Aankopen Externe diensten Andere externe diensten Belastingen en heffingen Personeelskosten Uitzonderlijke lasten Totaal van de lasten Resultaat van het boekjaar (overschot) Vorige boekjaren Cumul van de boekjaren Balans op 31 december 27 Actief Voorschotten op bestellingen Overige schulden Geldbeleggingen Liquide middelen Passief Overdracht Resultaat van het boekjaar Kredietinstellingen Handelsschulden Sociale en fiscale lasten Balanstotaal Balanstotaal

6 II. Rekeningen van de Groupement d Intérêt Economique, GIE AFER (in euro) GIE Afer is belast met alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer van uw aansluiting, met uitzondering van het financiële beheer van uw spaargeld, waarvoor de verzekeraars direct verantwoordelijk zijn en waarop de vereniging controle uitoefent. Verdeling van de lasten van het boekjaar 27 onder de leden van de GIE Aankopen Externe diensten Andere externe diensten Belastingen en heffingen Personeelskosten Kosten dagelijks beheer Dotatie aan afschrijvingen Uitzonderlijke opbrengsten en lasten Totaal GIE Achats AFER AFER Europe Aviva Vie S.E.V III. Waarborgfonds (in euro) Rekeningen van technische en financiële winsten 27 Aan de creditzijde Bruto-opbrengsten van de portefeuille Interesten op voorschotten Opbrengsten van de kapitalisatiereserve Netto-gerealiseerde meerwaarden uitgevoerd op aandelen Totaal credit Nettosaldo van de voorzieningen voor waardevermindering op beleggingen Fiscale vorderingen Technische winsten op lopende lijfrenten Overdracht van winst van het voorgaande boekjaar Aan de debetzijde Nettotoevoeging aan de kapitalisatiereserve Kosten voor financieel beheer 5% van de bijdragen aan Organic De rente gecrediteerd aan de aangeslotenen tegen definitieve rentevoet Totaal debet Over te dragen creditsaldo in De wiskundige voorzieningen (of spaartegoed van de aangeslotenen) bedragen per 31/12/27 : 31,51 miljard euro (exclusief in 27 uitgekeerde interesten). Het aan de aangeslotenen uitgekeerde resultaat ten belope van 1,5284 miljard euro wordt aangewend voor de vergoeding van het gewogen gemiddelde spaartegoed in 27, zijnde 31,52 miljard euro. Hierdoor komt het rendement op het spaartegoed voor 27 uit op 1.528,4/31.52 =,4922. Dit komt neer op een brutoreturn van 4,922% die, na verrekening van de beheerskosten voor het contract, een nettoreturn van 4,42% oplevert: (1 + 4,922%) x (1 -,475%) = 1,4424 of 4,42%. 6

7 Besluiten ter stemming voorgelegd aan de algemene vergadering van Afer Europe van 12 juni 28 Besluit nr. 1 : Activiteitenverslag van de raad van bestuur Na voorlezing van het activiteitenverslag van de raad van bestuur keurt de algemene vergadering het activiteitenverslag goed. Besluit nr. 2 : Goedkeuring van de jaarrekening 27 Na voorlezing van het rapport betreffende de jaarrekening 27 door de penningmeester van de vereniging, keurt de algemene vergadering de jaarrekening van de vereniging voor het boekjaar 27 goed zoals ze werd voorgesteld, evenals de verrichtingen die erin voorkomen en werden samengevat in het rapport, ze verleent kwijting aan de bestuurders en draagt het resultaat van het boekjaar opnieuw over. Besluit nr. 3 : Goedkeuring van de begroting van het boekjaar 28 Na kennis te hebben genomen van de begroting van de vereniging voor het boekjaar 28 zoals deze werd voorgesteld, keurt de algemene vergadering deze begroting goed, evenals de verrichtingen die erin worden gepland. Besluit nr. 4 : Hernieuwing van het mandaat van bestuurder van mevrouw Evelyn Gessler Op voorstel van de raad van bestuur hernieuwt de algemene vergadering het mandaat van bestuurder van mevrouw Evelyn Gessler voor een duur van drie jaar die eindigt na afloop van de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van de vereniging voor het boekjaar 21. Geboren in Belgische nationaliteit. Economische wetenschappen. Bestuurder van bedrijven. Deskundige Corporate en Lobbying. Voorzitster van de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel in Frankrijk. Aangesloten bij Afer Europe sinds 24. Bestuurder van de vereniging sedert 25. Besluit nr. 5 : Hernieuwing van het mandaat van bestuurder van mevrouw Agnès Narjoz (echtgenote Le Saux-Narjoz) Op voorstel van de raad van bestuur hernieuwt de algemene vergadering het mandaat van bestuurder van mevrouw Agnès Narjoz voor een duur van drie jaar die eindigt na afloop van de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van de vereniging voor het boekjaar 21. Geboren in Franse nationaliteit. Woont in België. Studies in farmacie, specialisatie gezondheidsindustrie en -economie. Hoofd van biotechnologiebedrijven (Frankrijk, USA, Japan en Singapore) van 1989 tot 2. Vennoot-oprichter en hoofd van een operationele holding Biotech/Medtech (USA & Europa) sedert 21 en bestuurder van bedrijven. Aangesloten bij Afer Europe sinds 24. Bestuurder van de vereniging sedert 25, benoemd tot secretaris-generaal in juni 26. 7

8 Besluit nr. 6 : Hernieuwing van het mandaat van bestuurder van de heer Jean-Jacques Joset Op voorstel van de raad van bestuur hernieuwt de algemene vergadering het mandaat van bestuurder van de heer Jean-Jacques Joset voor een duur van drie jaar die eindigt na afloop van de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van de vereniging voor het boekjaar 21. G e b o ren in Belgische nationaliteit. Licenciaat diplomatieke wetenschappen, Universiteit Luik, diploma Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, Universiteit Nice. Bedrijfsleider van 1977 tot Actief in beheersaudit van 1988 tot Momenteel verzekeringsagent, gespecialiseerd in vermogensbeheer. Aangesloten bij Afer Europe sinds Bestuurder van de vereniging sedert 25. Besluit nr. 7 : Hernieuwing van het mandaat van bestuurder van de heer Daniël Lecompte Op voorstel van de raad van bestuur hernieuwt de algemene vergadering het mandaat van bestuurder van de heer Daniël Lecompte voor een duur van drie jaar die eindigt na afloop van de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van de vereniging voor het boekjaar 21. Geboren in Belgische nationaliteit. Licentiaat handelswetenschappen. Productieleider in een makelaarsbedrijf van 1969 tot 198. Sedert 26 gepensioneerd verzekeringsagent. Aangesloten bij Afer Europe sinds Bestuurder van de vereniging sedert 25. Besluit nr. 8 : Hernieuwing van het mandaat van bestuurder van de heer Patrick Van Hollebeke Op voorstel van de raad van bestuur hernieuwt de algemene vergadering het mandaat van bestuurder van de heer Patrick Van Hollebeke voor een duur van drie aar die eindigt na afloop van de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van de vereniging voor het boekjaar 21. G e b o ren in Belgische nationaliteit. Graduaat boekhouding bij de Kamer van Koophandel van Brussel. Van 1989 tot 27 administratief en financieel directeur van bedrijven. Momenteel Consultant. Aangesloten bij Afer Europe sinds Bestuurder en penningmeester van de vereniging sedert 25. Besluit nr. 9 : Hernieuwing van het mandaat van bestuurder van de heer Marc Vrijman Op voorstel van de raad van bestuur hernieuwt de algemene vergadering het mandaat van bestuurder van de heer Marc Vrijman voor een duur van drie jaar die eindigt na afloop van de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van de vereniging voor het boekjaar 21. Geboren in Belgische nationaliteit. Handels- en financiële wetenschappen aan Hec Saint-Louis. Sinds 1987 bij Gie Afer - Lid van het directiecomité. Dire c t e u r Ontwikkeling van Afer Europe vanaf het begin. Aangesloten bij Afer Europe sinds Bestuurder van de vereniging sedert 25. Benoemd tot voorzitter in juni 26. 8

9 Besluit nr. 1 : Bevestiging van de verlaging van de inschrijvingskosten Op voorstel van de raad van bestuur bekrachtigt de algemene vergadering de verlaging van de inschrijvingskosten die werd voorgelegd op de algemene vergadering van 7 juni 27. Besluit nr. 11 : Verbintenis in verband met duurzame ontwikkeling De algemene vergadering geeft mandaat aan de raad van bestuur om, samen met de instanties van GIE Afer (Verzekeraars Financiële directie Vereniging Afer), de modaliteiten te bestuderen om duurzame ontwikkeling op te nemen in het uitvoeren van zijn verrichtingen en het beheer van de activa. De oprichting van een nieuw fonds in rekeneenheden, toegespitst op een beheer van activa die geïnvesteerd zijn in aandelen van beursgenoteerde bedrijven die beantwoorden aan criteria voor duurzame ontwikkeling, zal worden beoogd. Deze criteria zullen worden bepaald door een onderzoeksbureau dat onafhankelijk is van de vereniging en dat gespecialiseerd is in deze materie. Financiële informatie door Eric Duval de la Guierce, voorzitter van Aviva Gestion d Actifs Ondanks een economisch klimaat dat aan beide zijden van de Atlantische oceaan zijn neerwaartse trend blijft voortzetten, kenden de beursmarkten van de eurozone in de maand april opnieuw een opmerkelijke opleving. De DJ Eurostoxx index kende immers een groei van 4,77%. De maatregelen die werden genomen door de Britse en Noord-Amerikaanse centrale banken om de liquiditeit te herstellen, gekoppeld aan de inbreng van eigen kapitaal van de grote Europese en Angelsaksische banken hebben de druk van de financiële crisis die woog op de beurswereld, verminderd. Tijdens deze maand zijn de bankwaarden dan ook aanzienlijk in waarde gestegen (+7,4%), wat in geruime mate bijdroeg tot de heropleving van de markten. De andere verklaring van "deze prachtige maand april op de beurs" ligt bij de uitstekende prestaties (+12,6%) van de olieaandelen dankzij de sterke stijging van de olieprijzen. In april hebben de rentemarkten een uiteenlopende evolutie doorgemaakt. De heropleving van de aandelenmarkten heeft een sterke verbetering teweeggebracht van de kredietmarkt. Zo daalde de Crossover-index op 5 jaar van ongeveer 6 bp naar 435 bp. De staatsobligaties die bij een financiële crisis als vluchtwaarden worden beschouwd, kenden dan weer sterke winstnames. Zo steeg voor de Bundesrepublik-leningen het rendement van 3,98% tot 4,16% en voor tienjarige OAT's (Franse staatsobligaties) van 4,23% tot 4,37%. Op de interbancaire markten bleven de spanningen bestaan: de Euribor op 3 maanden bleef boven 4,8%. Tot slot blijven enkele leden van de ECB zich zorgen maken over de inflatie. Daarom kan ook niet worden verwacht dat er minder druk zal komen op de kortetermijnrentes in de eurozone. Ondanks de opwaartse druk op de euro steeg het rendement van de vervaltermijnen op 2 jaar of 5 jaar dan ook aanzienlijk. Opgesteld op 3 april 28 9

10 Goed om te weten! Overzicht van de recente verbeteringen die werden aangebracht aan uw contract AFER EUROPE - De veralgemeende daling sinds 1 juni 27 van uw toetredingskosten tot 2% voor het gedeelte van uw spaargeld geïnvesteerd in het Waarborgfonds en tot 1% van het gedeelte van uw spaargeld geïnvesteerd in onze middelen in rekeneenheden. - De creatie vanaf 16 november 27 van een nieuwe rekeneenheid, Opensfer, die het gamma van bestaande producten aanvult en vervolledigt. - Sinds 1 januari 28: - De waardering van uw beleggingen gebeurt nu wekelijks. Elke storting die op een dinsdag (werkdag) voor 16 uur wordt genoteerd, geeft rente vanaf woensdag. - De bodemgarantie bij overlijden vanaf de volle leeftijd van 74 jaar, wordt uitgebreid naar alle middelen in rekeneenheden. Deze garantie wordt bepaald voor elk afzonderlijk genomen gedeelte. Uw kapitaal is dus 1% gegarandeerd bij overlijden, tot uw 75 jaar. - De implementatie van de Provisie voor deelname in de overschotten waarmee vanaf dit jaar de resultaten van het Waarborgfonds zouden moeten worden geregulariseerd. Uw spaargeld diversifiëren met uw contract AFER EUROPE... Beleggen in rekeneenheden brengt een zeker risico met zich. Toch wordt er gemikt op een hoger rendement op middellange en lange termijn. Vooraleer u de beslissing neemt om te diversifiëren moet u daarom analyseren hoe bereid u bent om dat zeker risico te nemen. Het is dus heel belangrijk dat u uw profiel als spaarder bepaalt : - door de staat van uw vermogen op te stellen : hoe gediversifieerd is dit (aandelen - obligaties - vastgoed - geldmiddelen - enz )? - door uw doelstellingen te bepalen : over welke termijn wenst u te beleggen? Waarvoor dient uw belegging (overdracht - sparen - pensioen - enz )? - door te evalueren hoe gevoelig u bent voor risico s. Het risico kan immers beheerd worden door : - het percentage van uw spaargeld dat u aan de diversificatie wijdt; - de keuze en de diversiteit van de rekeneenheden; - en de spreiding van uw investeringen in de tijd....en met het PROGRESSIEF BELEGGINGSPLAN U wilt uw spaartegoed dynamiek geven en op lange termijn genieten van de prestaties van de aandelenmarkten? Maar u wilt dat ook doen op "het juiste moment"? Met het Progressief Beleggingsplan kunt u met een zekere regelmaat beleggen en toch de beursschommelingen uit de weg gaan. In plaats van in één enkele keer en onzeker te beleggen kunt u met dit plan gratis regelmatige beleggingen plannen in onze producten in rekeneenheden, hetzij ter gelegenheid van een storting, hetzij door een spaararbitrage. In de tussentijd blijft het nog niet belegde saldo van de storting genieten van het rendement van het Waarborgfonds. 1

11 De schenking : een gebaar voor uw naasten, zonder u te ontrieven dankzij het contract AFER EUROPE Tijdens zijn leven een gedeelte van zijn vermogen schenken aan de persoon van zijn keuze (uiteraard met naleving van de regels van de beschikbare gedeelten) is een fiscaal voordelige manier om zijn erfenis te plannen. Het bedrag van de erfenisrechten wordt zo beperkt en tegelijk worden zowel bepaalde angsten als eventuele discussies tussen begunstigden achteraf vermeden. Tijdens onze vorige vergadering hield erenotaris Jean Jacobs een zeer interessante toespraak hierover. Een verslag hiervan vond u in de Nieuwsbrief van Afer Europe Nr. 13. België beschikt over talloze troeven op het vlak van de schenking. Samen met een levensverzekering van het type Afer Europe bieden deze troeven de mogelijkheid om de gevolgen van de schenking door te genieten van een uitstekend beleggingsproduct maximaal te benutten en ondertussen toch de controle te behouden over de aanwending van het overgedragen kapitaal dankzij de clausule van de aanvaarding van de begunstigde. Dus als u een schenking wenst uit te voeren en toch een bepaalde controle wenst te behouden op het overgedragen kapitaal, dan volstaat het een contract af te sluiten op naam van de begiftigde waarin de geschonken som zal worden geïnvesteerd. U (de schenker) bent er de begunstigde van bij overlijden van de begiftigde en u aanvaardt er ook de begunstigde van. De clausule van de aanvaarding van de begunstigde voorkomt dat de begiftigde opvragingen uitvoert op zijn contract, zonder uw toestemming, zolang u in leven bent. Er zijn ook andere formules mogelijk. Neem gerust contact op met uw makelaar of uw gebruikelijke adviseur om advies in te winnen die op uw maat is gemaakt. ONLINE met AFER EUROPE... via Snel, goed en milieuvriendelijk communiceren: dat is communiceren via ! Hebben wij uw adres nog niet? Stuur ons een bericht om het aan ons door te geven! En omdat wij het goede voorbeeld willen geven, vindt u hieronder onze eigen adressen: Algemeen adres : Marc Vrijman : Pascal Lecocq : Didier Jans : Stéphane Van Vaerenbergh : Christophe Regout : Carine Van Hollebeke : of via Almaar meer leden bezoeken onze website en krijgen via een simpele muisklik toegang tot hun aansluitingen. De website biedt de volgende mogelijkheden: Raadplegen van het saldo van uw rekeningen(*) Controleren van de in behandeling zijnde verrichtingen(*) Uitvoeren van een arbitrage (*) De verdeling van uw toekomstige stortingen wijzigen (*) Een voorschot of een gedeeltelijke afkoop uitvoeren (opgelet, hiervoor moeten wij in het bezit zijn van een origineel document waarin uw bankgegevens vermeld staan) (*) De dagelijkse evolutie van onze Tak 23 -producten volgen Verschillende documenten afdrukken... (*) Opgelet: hiervoor moet u beschikken over een persoonlijke toegangscode en een wachtwoord (geldig voor al uw aansluitingen) zodat u uw aansluitingen in alle veiligheid kunt raadplegen. U kunt een wachtwoord aanvragen via de website klik op welkom, daarna op lid en ten slotte op online en vraag uw toegangscode aan. Die wordt u binnen 1 dagen met de post toegestuurd. Maak van de gelegenheid gebruik om ons uw adres mee te delen. 11

12 Word peter van uw naasten en kennissen... om vele cadeaus te krijgen! Ook u kunt bijdragen tot de groei van onze vereniging door peter te worden voor vrienden en kennissen. Word of blijf peter en we belonen u daarvoor. Indien uw partner of hun kinderen nog geen lid zijn, maak ze dan lid. Hun aansluiting biedt ze de mogelijkheid een interessante fiscale datum te verkrijgen. Wij zijn verhuisd! Sinds 1 februari vindt u ons kantoor van Brussel in de Lloyd Georgelaan 6 te 1 Brussel. Dit zijn de nieuwe rechtstreekse telefoonnummers van uw adviseurs, van 9. tot 18. uur : Marc Vrijman : Pascal Lecocq : Didier Jans : Carine Van Hollebeke : Stéphane Van Vaerenbergh : Christophe Regout : Wenst u meer informatie? Dan kunt u terecht bij uw gebruikelijke makelaar of ons informatiekantoor op het nummer 2/ Richtingswaarden Prestaties van het WAARBORGFONDS in 27 : + 4,42% netto Gewaarborgde minimumrente voor 28 : 3,16% netto + BONUS Prestaties van onze PRODUCTEN IN REKENEENHEDEN* op 3/4/28 : in 27 : sinds 1 maand : sinds 31/12/27 : sinds 1 jaar : sinds 3 jaar : DYNAFER : 2,24% 1,3% -2,53% -2,3% 8,7% SFER : 2,16% 3,93% -6,34% -8,49% 22,98% EUROSFER : 9% 5,7% -12,59% -1,87% 38,4% PLANISFER : -1,41% 4,97% -8,66% -18,3% 5,83% OPENSFER : (Gecreëerd in 27) 1,79% -4,38% (Gecreëerd in 27) (Gecreëerd in 27) * Prestaties uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Onze fondsen in rekeneenheden genieten niet van het klikeffect of de gewaarborgde minimumrente. Volg de dagelijkse evolutie van onze middelen in rekeneenheden op - rubriek : Investeringsluiken. AFER EUROPE - Lloyd Georgelaan 6 - B-1 BRUSSEL Tel.: Fax: , rue Saint-Lazare - F-759 PARIS - Tél.: Fax:

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

Beleggingen. aan de beterhand? Belgische economie. Volatielere markten: koelbloedig blijven is de boodschap

Beleggingen. aan de beterhand? Belgische economie. Volatielere markten: koelbloedig blijven is de boodschap Uw Beleggingen oktober mei 2014 2013 STRATEGIE Volatielere markten: koelbloedig blijven is de boodschap FOCUS Candriam Equities L. Europe Optimum Quality FOCUS Belgische economie aan de beterhand? EDITO

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Kinderen helpen bij de aankoop van een huis. Een financieel duwtje via een schenking, een lening of een huizenruil

Kinderen helpen bij de aankoop van een huis. Een financieel duwtje via een schenking, een lening of een huizenruil NR 4 OKTOBER 2013 uw magazine boordevol financiële informatie en voordelen Kinderen helpen bij de aankoop van een huis Een financieel duwtje via een schenking, een lening of een huizenruil Zin om uw huis

Nadere informatie

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 juni 2013 14.30U NOTULEN Gemeentelijke Holding NV in vereffening Sint-Annadreef 68B 1020 Brussel RPR Brussel

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL

BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL 66e JAARVERSLAG BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL 2014 Inhoudsopgave BESTUUR EN CONTROLE 4 VENNOOTSCHAPPEN VAN DE GROEP MET DEELNEMING 5 IN HET MOEDERBEDRIJF 5 PERSONEEL EN ORGANIGRAM

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

Uw spaarrekening in 1-2-3

Uw spaarrekening in 1-2-3 s Uw spaarrekening in 1-2-3 http://www.sparen-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw spaarrekening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 a. SPAARREKENING...5

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Sparen en beleggen Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Inleiding Iedereen wil de grootst mogelijke opbrengst voor zijn spaargeld en voor zijn beleggingen. Mensen verschillen evenwel,

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (23/06/2015) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL nieuws DRIEMAANDELIJKS JAARGANG 12 MAART - APRIL - MEI 2010 AFGIFTEKANTOOR GENT X - P2A8099 nieuwsbrief België-Belgique P.B. GENT 3/6221 Editoriaal 1 Vernieuwd toezicht op de financiële sector krijgt vorm

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie