Jaarrekening / Stichting Essentius, te Breedenbroek BESTUURSVERSLAG. Versie: Definitief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2010 50129 / Stichting Essentius, te Breedenbroek BESTUURSVERSLAG. Versie: Definitief 15-06-2011 1"

Transcriptie

1 BESTUURSVERSLAG Versie: Definitief

2 BESTUURSVERSLAG ESSENTIUS 2010 Voorwoord Professionele onderwijsorganisatie Essentius is een professionele onderwijsorganisatie, bestaande uit 9 Katholieke basisscholen in de gemeente Oude IJsselstreek en 1 in de gemeente Aalten. De scholen zijn gevestigd in Ulft(3), Gendringen, Breedenbroek, Etten, Dinxperlo, Megchelen, Varsselder en Netterden. Met ruim 160 personeelsleden wordt het onderwijs verzorgd aan ongeveer 1800 leerlingen. Het onderwijs binnen de stichting baseert zich op de katholiek - christelijke geloofstraditie. Dit uit zich in de manier waarop medewerkers en kinderen met elkaar omgaan, maar ook door de betrokkenheid bij en medewerking aan vieringen van de plaatselijke parochies. De scholen hebben een breed toegangsbeleid. Niet wat ons scheidt, maar wat ons bindt is altijd het uitgangspunt. Stichtingsnaam Essentius is de stichtingsnaam die vanaf september 2009 wordt gevoerd. De stichting, die hiervoor Stichting Katholiek Basisonderwijs Dinxperlo/ Gendringen heette is ontstaan in 1997 uit een fusie van 7 katholieke schoolbesturen in de toenmalige gemeente Gendringen. Later kwam de Liborius uit Dinxperlo erbij. Krimp Groeien naar krimp, Krimp als kans, Meer kwaliteit met krimpende middelen. Zomaar een greep uit de prachtige plotachtige titels die de suggestie proberen te wekken dat krimp ook kansen biedt. Kansen, die direct gelieerd zijn aan intellectuele uitdagingen om vooral creatief, inventief en innovatief de sterk krimpende baten door de teruglopende leerlingenaantallen op te vangen. In een regio waarin alle besturen in het primaire onderwijs van de tien gemeenten in de achterhoek op min of meer gelijktijdig moment worden uitgedaagd door de krimp, is het voorwaar geen sinecure om de kansen te zien of te vinden. Laat onverlet dat iedere bedreiging uiteindelijk ook kansen en mogelijkheden biedt. Namens het bestuur van Essentius Albert Sluiter, algemeen directeur Essentius Inleiding In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan algemene, beleidsmatige en financiële activiteiten van onze stichting over boekjaar Hoofdlijnen van beleid: Essentius staat voor de kwaliteit van haar onderwijs: heeft hoge verwachtingen van haar leerlingen en personeel Essentius heeft meerjarenplanningen en meerjarenramingen ontwikkeld, waarbinnen risicoanalyses zijn meegenomen Normatieve kaders zijn ontwikkeld en vastgesteld voor directies, onderwijzend personeel (waaronder IB ers) en onderwijsondersteunend personeel Essentius heeft in 2010 geïnvesteerd in een reorganisatie met flankerend beleid en vertrek bevorderende maatregelen Essentius heeft energiek en doordacht geïnvesteerd in het upgraden van de bedrijfsvoering. Beleidsstukken zijn ontwikkeld en vastgesteld. Notities en plannen zijn uitgewerkt en binnen de organisatie gecommuniceerd Essentius richt zich de komende jaren voor haar legitimatie en bestaansrecht op een drietal scenario s (zelfstandig blijven, aansluiten bij groter netwerk of opschalen/ fusie met andere besturen) Binnen het bestuurskantoor heeft een personele mutatie en kwaliteitsimpuls op financiën en beheer plaatsgevonden Versie: Definitief

3 Juridische structuur De rechtspersoon van het bevoegd gezag is een stichting. Stichting Essentius is op 26 oktober 1967 opgericht en is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Arnhem onder dossiernummer Organisatiestructuur en personele bezetting Organogram Bestuur Bestuurskantoor Dyade Algemeen directeur GMR Directieberaad Directeur school 1 t/m 4 Directeur cluster 5 t/m 10 MR conciërge interieur verzorger leerkrachten administratief medewerker onderwijsassistent In de organisatiestructuur van de Stichting zijn de volgende organen opgenomen: Op bestuursniveau - een toezichthoudend bestuur - een algemeen directeur, tevens gemandateerd bestuurder - een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Ondersteuning vindt op bestuursniveau plaats vanuit: - bestuurskantoor, stafmedewerker personele zaken, stafmedewerker financiën en beheer en managementassistent - administratiekantoor, Dyade Op school niveau: - onderwijsassistent - administratief medewerker - conciërge - een ouderraad Naast een veelheid van administratieve werkzaamheden die binnen de organisatie worden verricht, worden de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie uitgevoerd door Dyade, vestiging Ede. Versie: Definitief

4 Bestuurssamenstelling Het bestuur is ultimo 2010 als volgt samengesteld: Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris 2 e Secretaris Bestuurslid : De heer M.C.G. Broekhuizen : De heer J.F.M. Freriks : Mevrouw P.T.M. Steentjes : Mevrouw D.M.B.G. Hermsen : De heer D.H.T. Kroesen In 2010 hebben 10 reguliere vergaderingen van het bestuur plaatsgevonden, daarnaast zijn 2 bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de invoering van Policy Governance. Governance Op 1 augustus 2010 is de wet op het primair onderwijs gewijzigd, waarbij voorgeschreven wordt dat functies van bestuur en toezicht gescheiden zijn. Het bevoegd gezag moet uiterlijk 1 augustus 2011 deze scheiding hebben doorgevoerd. Het bestuur hanteert de Code Goed Bestuur PO van de PO-Raad. Het bestuur heeft gekozen voor een feitelijke scheiding per 1 augustus 2011, waarbij - de algemeen directeur de bestuurstaak uitoefent namens het formele bestuur; - het formele bestuur de toezichthouder wordt; - algemeen directeur en het formele bestuur gezamenlijk het bevoegd gezag vormen; - het bestuursmodel van Policy Governance als werkwijze wordt gehanteerd. De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het bevoegd gezag dienen doordacht te zijn met inachtneming van efficiëntie, doelmatigheid, adaptiviteit en subsidiariteit (beslissingsbevoegdheid op het juiste niveau neerleggen). Het Policy Governance model van Carver gaat uit van de filosofie van goed toezicht houden en voldoet aan de uitgangspunten van de wetgeving en de Code Goed Bestuur. Om de bovenstaande structuur te kunnen realiseren wordt in het schooljaar een Bestuurlijk Beleidskader ontwikkeld, waarin de bestuurlijke werkwijze, de schakel tussen bestuur en directeur, de doelstellingen en het bevoegdheidskader van de directeur worden beschreven. Bestuurskantoor Bezoekadres: Terborgseweg 34,7084 AJ Breedenbroek Postadres: Postbus 71, 7090 AB Dinxperlo Telefoon: Website: Medewerkers bestuurskantoor: Algemeen directeur: Stafmedewerker PZ: Managementassisstent: Stafmedewerker F&B: Albert Sluiter Paul Hebinck Julie Bouman Robert Vastenhout Versie: Definitief

5 Jaarrekening De jaarrekening is voor Essentius opgesteld door Dyade Ede en is gecontroleerd door DVE accountants. Het resultaat over 2010 bedroeg -/ ,- (nadelig). In de financiële paragraaf zal dit resultaat uitvoerig worden toegelicht Kernactiviteiten en beleid Het beleid van Essentius is erop gericht passend, opbrengstgericht en onderscheidend onderwijs te verzorgen aan de leerlingen die één van de scholen bezoeken. Daarbij wordt vanuit een breed spectrum van beleidsvoornemens gestuurd op de kwaliteit van het zittende personeel: onderwijzend personeel, directie en onderwijsondersteunend personeel en de kwaliteit van de faciliteiten: voorzieningen, materialen, methoden en gebouwen. Onder het bevoegd gezag Stichting Essentius, met administratienummer 50129, vallen de onderstaande scholen en gymzalen School: Brinnummer: Directeur: Basisschool De Dobbelsteen 03LK Hans Epping Basisschool De Borckeshof 04XS Nico Huntink Basisschool De Klimpaal 04XW Michel Ros Basisschool De Pius X 04YG Jan Hesseling Basisschool "St. Liborius" 05GL Nico Huntink Mariaschool 06HE Ton Geerts Basisschool "St. Martinus" 06RX Bert Leuverink Basisschool "H. Walburgis" 07BS Ferdy Wissing Christoffelschool 07PM André Wiesman Basisschool "St. Antonius" 08KS Jurgen Huls Gymzaal De Dobbelsteen Gymzaal Walburgis Gymzaal St. Antonius Gymzaal Prinsenhof Doelstelling van de organisatie (Missie en visie) Statutaire missie van Essentius: De stichting heeft ten doel, het zonder winstoogmerk bevorderen van het onderwijs in de plaatsen Breedenbroek, Etten, Dinxperlo, Netterden, Gendringen, Ulft, Megchelen en Varsselder. Zij beoogt daarbij onderwijs te doen geven op katholieke grondslag. Zij wil daarbij handelen volgens de regels van het katholiek onderwijs van de Nederlands Katholieke Schoolraad en het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs. Het verrichten van verdere handelingen, die met vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door: - het oprichten en beheren van één of meer katholieke scholen in de eerder genoemde plaatsen - het aandacht besteden aan godsdienstige vorming van de leerlingen, overeenkomstig hetgeen daaromtrent in het Algemeen Reglement voor Katholiek Onderwijs is bepaald - het aangeven in het schoolplan van de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de katholieke identiteit van door haar bestuurde scholen - het meewerken aan de vorming van een katholiek en nationaal onderwijsbeleid met name door het samenwerken met instellingen die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven - het benutten van alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel nuttig kunnen zijn. Deze missie vindt haar vertaalslag in de strategische missie voor de komende jaren: Versie: Definitief

6 Missie van Essentius: Jij doet ertoe Essentius stelt zich tot doel om kwalitatief, passend en opbrengstgericht onderwijs te verzorgen op al haar scholen. Daarbij probeert zij het onderwijs in kleine kernen, leefgemeenschappen in stand te houden op voorwaarde dat dit onderwijskundig en economisch verantwoord is. Daarnaast dient ook de leefgemeenschap zelf dit belang te ondersteunen en te onderschrijven. Het onderwijs is state of the art en dient aan alle kinderen, ook de kinderen met specifieke kenmerken en behoeften, op maat te worden aangeboden, waarbij er sprake is van hoge wederzijdse verwachtingen. Essentius wil voorop gaan als het erom gaat instanties binnen onderwijs en opvoeding binnen de leefgemeenschappen met elkaar te verbinden en elkaar te versterken. Visie van Essentius Passend (klasse)management voor passend, opbrengstgericht en onderscheidend onderwijs De visie van Essentius is vanwege het brede spectrum niet in een paar woorden te vervatten, vandaar dat we een beschrijving voorstaan op een zestal domeinen; 1. Onderwijs, waaronder identiteit en opvoeden 2. Profiel en imago, waaronder samenwerking en communicatie 3. Huisvesting en beheer 4. Organisatie, waaronder bestuur en management. 5. Personeel 6. Financiën Op deze domeinen hebben we naast onze ambities ook onze doelen in een strategisch beleidsplan vastgelegd. Bekostigingsgrondslag Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. Eventueel kan door middel van een groeitelling aanvullende bekostiging worden toegekend als het aantal leerlingen van een school volgens daartoe vastgestelde normen is toegenomen. Er hebben gedurende het kalenderjaar 2010 geen groeitellingen plaatsgevonden. In onderstaand overzicht wordt het aantal leerlingen vergeleken met de laatste jaren De Dobbelsteen De Borckeshof De Klimpaal Pius X Basisschool "St. Liborius" Mariaschool Basisschool "St. Martinus" Basisschool "H. Walburgis" Christoffelschool Basisschool "St. Antonius" Versie: Definitief

7 Belangrijkste kenmerken van het gevoerde beleid op zestal domeinen Essentius maakt een aantal interessante en inspirerende ontwikkelingen door, die naast het bieden van kansen ook een verhoogde mate van professionele alertheid op alle domeinen noodzakelijk maken: 1.Onderwijs, waaronder identiteit en opvoeden; Leidend uitgangspunt is en blijft de kwaliteit van ons onderwijs. Essentius wil haar organisatie zo inrichten dat iedere leerling die wordt aangemeld bij één van de Essentiusscholen altijd het beste onderwijs krijgt dat is afgestemd op de eigen onderwijsbehoeften en kindkenmerken. Essentius, altijd de beste keuze. Ontwikkelingen dienaangaande: - schoolprofielen zijn ontwikkeld en onderwijs - zorgprofielen worden in 2011 i.s.m. de SWV en ontwikkeld. Uitgangspunt is een stichtingsbreed zorgpalet waarbinnen alle leerlingen kunnen worden opgevangen en begeleid. BaO- BaO verwijzingen en allerlei tussenvoorzieningen behoren tot de mogelijkheden. Directies en intern begeleiders zijn uitgedaagd dit professioneel in te regelen; - Schoolplannen worden in een uniform format per school uitgewerkt, waarbij een directe relatie bestaat met het strategisch beleidsplan. Directies werken planmatig en doelgericht middels managementcontracten; - Tevredenheidonderzoeken worden voorbereid en stichting breed uitgezet voor de ouders, medewerkers en leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Rapportages zullen leiden tot school- en stichtingsontwikkelingen; - Teams ontwikkelen zich in het handelingsgericht werken. Leerkrachtbesprekingen vervangen de leerlingbespreking. No more childblaming approach, niet de leerling heeft een probleem, de leerkracht wordt op zijn/ haar professionaliteit aangesproken en heeft een project ; - Binnen de stichting heerst het collectieve besef dat kinderen slechts 1x de kans krijgen zich te ontwikkelen en ze daarbij recht hebben op de allerbeste leerkrachten; - Leerlingen worden gevolgd op basis van hun vaardigheidsscores. Er worden minimale doelen gesteld en ontwikkelingsperspectieven vastgesteld en verantwoord; - Groepsplannen vervangen individuele handelingsplannen (LGF leerlingen kunnen hierop een uitzondering maken) - Audits met trendanalyses op taal en/ of rekenen hebben op alle scholen plaatsgevonden. De audits worden tijdens de DIB (directies en IB ers) verder uitgewerkt. - Essentius is aangesloten bij twee samenwerkingsverbanden: Brevoordt en Doetinchem. Bij beide verbanden wordt proactief meegedacht en meegewerkt aan ontwikkelingen op onderwijskundig, maar ook op bestuurlijk terrein - Op één na hebben alle scholen een basisarrangement voor inspectie. De Mariaschool is middels een plan van aanpak, externe expertise en subsidies volop bezig het predikaat zwak met verscherpt toezicht van de school in te halen. De eerste bevindingen zijn positief Cito scores voldeden aan de norm. - Voor hoogbegaafde leerlingen wordt in samenwerking met het Almende college (VO) en prof.dr. Ton de Mooy een systematische aanpak voorbereid 2.Profiel en imago, waaronder samenwerking en communicatie Schoolprofielen zijn ontwikkeld. Zorgprofielen worden komend schooljaar uitgewerkt per school of per cluster van scholen. Het zorgprofiel beschrijft de zorg mogelijkheden per school/ cluster. Verdere interventies: - Directeuren volgden 3-daagse training over ondernemen, verzorgd door de denkacademie van de Argumentenfabriek (pilot van ministerie O,C & W); - Parallel hieraan volgden de kweekvijver, leerkrachten LB, studenten M&O en een aantal leerkrachten LA een training van 5 dagdelen over ondernemendheid bij leerkrachten en kinderen. Intenties hierbij zijn om te komen tot ondernemende scholen (een ondernemende organisatie) die zichzelf onderscheidend positioneren en profileren. Versie: Definitief

8 Een eigentijdse website met uniforme templates zal vanaf 17 februari 2011 operationeel zijn. - Maatschappelijke ontwikkelingen vechten op thema s om voorrang, Essentius probeert hierop tijdig te anticiperen; Essentius presenteert zich tijdens lezingen en debatten over met name de krimp in ons voedingsgebied - Essentius zoekt de samenwerking met andere besturen, instellingen en gemeentes om gezamenlijk te kijken hoe het onderwijskundig landschap in de achterhoek eruit ziet over 3, 5 en tien jaar - Er wordt veel van de leerkrachten en haar directies gevraagd. Door verdichting van problematiek verschuiven taakvelden, personeel dient meer dan ooit bewuste keuzes te maken over wat nu wel en wat niet tot de verantwoordelijkheden ( core business ) behoort en hierover naar haar educatieve partners (lees hier evt. ouders/ verzorgers) helder en transparant te communiceren 3. Huisvesting en beheer Essentius beheert momenteel 10 scholen/ schoolgebouwen. Negen in de gemeente Oude IJsselstreek en 1 in de gemeente Aalten (de Liborius). - Drie scholen zijn gehuisvest in Ulft: Maria, Dobbelsteen en Antonius. Voor de Dobbelsteen en de Antonius loopt een traject om op te gaan in een Multi Functionele Accommodatie als 1 school in het najaar van 2013, een onderscheidend onderwijskundig concept is momenteel in ontwikkeling. Een extern bureau tracht de MFA te definiëren in april 2011, waarbij alle betrokken partijen zijn gehoord. - De Liborius in Dinxperlo wordt vanaf mrt onder 1 dak gebracht met de Wegwijzer, een school van Reflexis. Vanaf 2002 zijn gesprekken gevoerd en plannen ontwikkeld, daarbij is gekozen voor de inrichting van 2 afzonderlijke scholen op 1 locatie. Tijdens de bouw is er optimaal samengewerkt door de algemene directies en directies. Mogelijkheden tot scholenfusie lijken optioneel. - In Gendringen is de Christoffel gehuisvest. De Hoeksteen, een school van Accent is er eveneens gehuisvest. Recentelijk hebben gesprekken plaatsgevonden tussen gemeente, (wethouder onderwijs), Accent en Essentius. Er wordt geopteerd voor één Bredeschool in Gendringen vanaf De overige 5 scholen zijn als enige onderwijsvoorziening gehuisvest in dorpen/ kleine kernen. Walburgis in Netterden, Klimpaal in Etten, Pius X in Varsselder, Martinus in Megchelen en Borckeshof in Breedenbroek. De Walburgis lift mee op de gemiddelde schoolgrootte, zij zitten onder de opheffingsnorm van 79 leerlingen in gemeente Oude IJsselstreek. Niet het openhouden van de scholen zal het grootste probleem zijn, maar veeleer het verantwoord open houden. Daartoe heeft Essentius een balance scorecard ontwikkeld die nog nader moet worden uitgewerkt. De onderstaande 4 domeinen moeten met elkaar in balans zijn. Indien 1 van de vier onder druk komt te staan, moeten passende en verantwoorde maatregelen worden getroffen. 1. Onderwijskwaliteit; de harde en de zachte kant (van cijfers tot sfeer; cognitief, affectief, sociaal, emotioneel, motorisch) 2. Personeel; goed werkgeverschap, werkdruk, taakbelasting, jaartaak 3. Betaalbaarheid; bedrijfsmatige, bovenschoolse aansturing en budgettering op basis van meerjarenplanningen/ ramingen 4. Ontwikkeling; continu proces, de beste willen zijn; state of the art Om kostenreductie te bewerkstelligen dient per locatie gezocht te worden naar inwoning en/ of medegebruik. Gesprekken met Humanitas (KDV, PSZ, VSO en BSO) vinden daartoe centraal en lokaal plaats. - Jaarlijks onderhoud van alle gebouwen heeft plaatsgevonden - Op de Klimpaal, Borckeshof en de Mariaschool zijn binnenklimaat aanpassingen gerealiseerd, middels cofinanciering tussen de gemeente Oude- IJsselstreek en het ministerie - Bij de Martinus is een prachtig groen buiten lokaal geopend, gerealiseerd door de inspanning van zeer veel vrijwilligers Versie: Definitief

9 4. Organisatie, waaronder bestuur en management. Binnen de stichting wordt effectief samengewerkt. Hiertoe is een notitie opgesteld waarin de verschillende gremia met elkaar zijn verbonden: de triadische stichtingsstructuur. Vanuit het teamdoelmatigheidsmodel staan doelen, taken, procedures en processen beschreven. Op bestuursniveau ligt een 1 e concept beleidshandboek loslaten, als andere manier van vasthouden, om besturen en toezicht te kunnen scheiden. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om per 01 augustus 2011 een aangepaste organisatiestructuur operationeel te hebben, gebaseerd op het strategisch beleidsplan. Deze organisatiestructuur dient tevens als basis voor het functiegebouw per 01 augustus Binnen de stichting wordt centraal gestuurd op resultaatverantwoordelijkheid en zelfbeheer en getoetst op kwaliteit van onderwijs. 5. Personeel Het flankerend beleid schooljaar heeft tot nu toe (ultimo december 2010) een personele krimp op onderwijsgevenden opgeleverd van 10,8 fte (11,8 fte inclusief bapo, waarvan 1 fte is gedetacheerd). Door de draconische leerlingenkrimp wordt de stichting jaarlijks geconfronteerd met minder baten. Dit probleem wordt nog versterkt door overheids- en gemeentelijke bezuinigingen op incidentele vergoedingen. De natuurlijke afvloeiing en terugloop van leerlingen zijn nog niet in balans, waardoor we jaarlijks wellicht afscheid zullen moeten nemen van collegae. De stichting hanteert ontslagbeleid. Hierbij zal conform de door de stichting vastgestelde normering voor onderwijsgevenden jaarlijks een aantal collegae in het RDDF geplaatst worden om indien daar toe noodzaak is vervolgens een jaar later ook daadwerkelijk ontslagen te worden. Vanuit de afvloeiingssystematiek van LiFo (Last in, First out) treft het steeds de overwegend jonge collegae. Doel van het bestuur is om ook deze jongere collegae te kunnen behouden, omdat zij ook een impuls kunnen geven aan het behoud en verbeteren van kwaliteit van onderwijs binnen de stichting. Het in goed overleg met de vakcentrales afgestemde sociale flankerend beleid en de daarmee samenhangende vertrek bevorderende maatregelen hebben de afgelopen periode hun vruchten afgeworpen, waarmee vooralsnog gedwongen RDDF-ontslag per 1 augustus 2011 is voorkomen. Het in control krijgen van de personele kosten heeft ook voor de komende periode de volle aandacht van het bestuur, omdat de krimp en terugloop van incidentele vergoedingen de komende jaren zal doorzetten. Uit de inmiddels ingevoerde maandelijkse budgetbewaking op de personele kosten over de eerste maanden van 2011 kan worden geconcludeerd dat Essentius in control is aangaande de personele kosten en ook met de kosten van de vertrek bevorderende maatregelen vanuit het flankerend beleid. Door deze transparantie kan het bestuur adequaat sturen op toekomstige ontwikkelingen op de personele kosten. Het normatief kader voor directie en onderwijsgevenden dat vanaf het schooljaar is vastgesteld is hierbij leidend en is met de maandelijkse actuele budgetbewaking daarmee een essentieel sturingselement voor het bestuur. Normen voor administratieve ondersteuning, schoonmaak, onderwijsassistentie en conciërges zijn opgesteld en verdisconteerd. Daarbij is overigens ook het bestuurskantoor meegenomen. Van de medewerkers wordt gevraagd om een professionele op reflectie, ontwikkeling en collegiale consultatie gerichte werk- en leerhouding, die leren van en met elkaar mogelijk maakt; Cosmo, een digitaal zelfanalyse instrument is ingevoerd; hiermee wordt in 2011 verder gewerkt. Een gesprekcyclus is doorontwikkeld, beoordelingsgesprekken zijn toegevoegd. De functiemix heeft ervoor gezorgd dat 8 collegae zijn benoemd in een LB functie. Essentius voldoet daarmee aan de norm. Versie: Definitief

10 6. Financiën Binnen het bestuurskantoor heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden. De beleidsmedewerker Financiën en beheer heeft de taak neergelegd, daarvoor in de plaats is op freelance basis een stafmedewerker Financiën ingehuurd. Naast een kwaliteitsimpuls heeft dit een kostenbesparing van ruim ,- op het bestuurskantoor opgeleverd. In de notitie Krimpbeleid, meer kwaliteit met krimpende middelen wordt gezocht naar mogelijkheden om effectiever en efficiënter met de beperkte/ beperkende middelen om te gaan. Inkoopbeleid zal samen met andere besturen en/of met een centrale inkoper van de gemeente verder worden doorontwikkeld. Essentius heeft de afgelopen jaren fors ingeteerd op haar weerstandsvermogen (in casu algemene reserves) om toekomstige nadelige ontwikkelingen op het gebied van de baten (rijks- en gemeentelijke vergoedingen) op te kunnen vangen. De komende jaren heeft het bestuur o.a. tot doel het weerstandsvermogen op peil te houden binnen de normen die door de commissie als richtinggevend zijn gesteld, waarbij de kwaliteit van onderwijs dat door Essentius wordt geboden in stand wordt gehouden en waar mogelijk ook wordt verbeterd. De administratieve organisatie, interne beheersing, planning & controle alsmede een financieel beleidsplan worden ontwikkeld. Hiertoe vinden o.a. gesprekken plaats met het administratiekantoor en wordt een overstap naar een andere AK ernstig overwogen. Belonings- en gratificatiebeleid wordt nader onder de loep genomen. Het huidige beleid verdringt werkgelegenheid van werknemers met een aanstelling voor onbepaalde tijd. Mogelijke wijzigingen van dit beleid zullen ter instemming worden voorgelegd aan de PGMR. De bestuurders ontvangen wel bezoldiging, maar deze vergoedingen zijn afgestemd op de toegestane vrijwilligersvergoeding Klachtencommissie Essentius is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Alle scholen beschikken over een eigen interne vertrouwenspersoon. Essentius heeft een overeenkomst afgesloten met IJsselgroep Educatieve Dienstverlening voor de aanstelling van een extern vertrouwenspersoon, mevr. Kampsma. Bij de externe vertrouwenspersoon zijn in 2010 geen klachten binnengekomen. Wel is er telefonisch consult gevraagd door twee ouders. Versie: Definitief

11 FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december De balans is een momentopname van de vermogensstructuur van een organisatie. Hierna vindt u een overzicht van de financiële situatie op 31 december 2010 in vergelijking tot de situatie van een jaar daarvoor. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa Passiva Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen Totaal activa Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva In de balans per 31 december 2009 is de herziene stand na stelselwijziging opgenomen. Nadere informatie omtrent de stelselwijziging is te vinden in het hoofdstuk Grondslagen van waardering en resultaatbepaling. Toelichting op de balans (voor de leesbaarheid zijn bedragen afgerond op duizendtallen): Activa: Materiële vaste activa Door een afgekondigde investeringsstop is de waarde van de materiële vaste activa (MVA) in 2010 afgenomen. Alleen de hoogst noodzakelijke (vervangings)investeringen zijn in 2010 uitgevoerd tot een bedrag van en bedroegen de afschrijvingen op de MVA Per saldo een afname van de MVA van circa In de loop van 2011 wordt er op beperkte schaal weer geïnvesteerd op basis van goedgekeurde meerjareninvesteringsplannen (MIP). Ultimo 2011 staat Essentius echter wel voor een forse investering in verband met de implementatie van De Klas 3.0. Bij het opstellen van de begroting 2012 zal er rekening mee worden gehouden om de hiermee samenhangende incidentele implementatiekosten en afschrijvingskosten binnen de reguliere begroting van de materiële instandhouding en PAB-middelen op te vangen. Financiële vaste activa Deze verstrekte kortlopende lening zal ultimo 2011 volledig zijn afgelost. Vorderingen Dit betreft hoofdzakelijk de vordering op het ministerie van OCW ad i.v.m. het door DUO gehanteerde betalingsritme. Jaarlijks wikkelt deze vordering per 31 juli volledig af. Een te ontvangen rentebedrag van is in januari 2011 ontvangen. Daarnaast stonden er per balansdatum vorderingen open tot een bedrag van circa Dit betreft met name vorderingen op de gemeente Oude IJsselstreek, de gemeente Aalten en enkele vaste huurders. In deze post is ook een subsidiebedrag ad opgenomen welke begin 2011 is ontvangen. Ultimo mei 2011 was nog circa te ontvangen en betrof o.a. een gemeentelijke vordering ad Liquide middelen De liquide middelen zijn ultimo 2010 licht toegenomen ten opzichte van 2009, ondanks een nadelig resultaat over 2010 van circa De voornaamste reden dat de liquide middelen toch licht zijn gestegen houdt verband met de afgekondigde investeringsstop en de vrijvallende middelen vanuit de afschrijvingen op de MVA van per saldo De afname op de kortlopende schulden en de toename van de voorzieningen compenseren elkaar goeddeels en hebben daarmee per saldo nauwelijks invloed op de liquide middelen gehad. Zo ook de nagenoeg gelijk gebleven vorderingen en langlopende schulden per balansdatum 2010 ten opzichte van Versie: Definitief

12 Passiva: Eigen vermogen Met ingang van 2010 zijn de algemene reserve, personele reserve en de reserve nulmeting op schoolniveau per school samengevoegd. Een nadere toelichting wordt gegeven bij de Grondslagen van waardering en resultaatbepaling. Voornaamste reden om tot één algemene reserve per school te komen is dat het financiële risico op de personele kosten met ingang van 2011 bovenschools wordt afgedekt. Daarnaast zijn voor onderhoud aparte voorzieningen opgenomen. Het weerstandsvermogen per school kan hierdoor beperkt worden gehouden en kan het bestuur de komende jaren ook werken aan de verdere vorming van een bestuursreserve, waarbij een balans wordt gezocht tussen afdoende weerstandsvermogen en investeren in de kwaliteit van het onderwijs dat door Essentius wordt geboden. E.e.a. natuurlijk ook te bezien in het licht van de door de commissie Don vastgestelde parameters. Het negatieve resultaat over 2010 is grotendeels ten laste gebracht van de algemene reserves op schoolniveau. De private bestemmingsreserve van circa houdt verband met het private bezit van een gymzaal. Onder de MVA is deze gymzaal per balansdatum gewaardeerd op circa De jaarlijkse afschrijvingskosten van de gymzaal worden uit deze reserve gedekt. Daarnaast wordt een beperkte rentevergoeding jaarlijks aan deze reserve toegevoegd. Voorzieningen De toename van de voorzieningen van circa is grotendeels te verklaren door het opnemen van een personele voorziening voor reorganisatiekosten ad Vanuit deze voorziening worden in 2011 en 2012/3 kosten gedekt die voortvloeien uit in 2010 aangegane verplichtingen vanuit het flankerend beleid en de daarmee samenhangende sociale vertrek bevorderende maatregelen (e.e.a. is afgestemd met de vakcentrales). De onderhoudsvoorzieningen zijn nagenoeg gelijk gebleven t.o.v Hierbij moet wel worden aangetekend dat voor een drietal scholen in 2010 geen dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen heeft plaatsgevonden. Dit houdt verband met de nieuwbouw van de Sint Liborius en de toekomstige vorming van een MFA voor de Dobbelsteen en de Sint Antonius. Op basis van de meerjaren onderhoudsplanning (MOP) kan geconcludeerd worden dat de huidige voorzieningen toereikend zijn. In de loop van 2011 wordt nader onderzocht of de vorming van één bovenschoolse onderhoudsvoorziening zinvol is. Door de vorming van één bovenschoolse onderhoudsvoorziening kan het bestuur adequater sturen op noodzakelijk onderhoud en prioriteiten jaarlijks bijstellen. Langlopende schulden De langlopende schulden hebben betrekking op verplichtingen in het kader van spaarverlof. Daar het niet meer mogelijk is om spaarverlof te initiëren zal deze post de komende jaren volledig tot afwikkeling komen. Kortlopende schulden Deze balanspost omvat: - crediteuren (inkoopfacturen) afgewikkeld in het 1e kwartaal loonheffing december afgewikkeld ultimo januari pensioenpremie december afgewikkeld ultimo januari rechten vakantiegeld afgewikkeld ultimo mei overige schulden ultimo mei 2011 is ook deze post grotendeels afgewikkeld - vooruitontvangen subsidie OCW afwikkeling in de loop van diversen De kortlopende schulden zijn per balansdatum altijd een substantieel onderdeel. Dit houdt grotendeels verband met de over december af te dragen loonheffing aan de belastingdienst, premies pensioenfonds en in mei uit te keren vakantiegeldrechten: per balansdatum 2010 in totaal De post crediteuren kan per balansdatum fors fluctueren. Dit heeft alles te maken met de planning van het betalingsverkeer door de banken rond de jaarwisseling. Deze fluctuatie heeft wel haar invloed op de stand van de liquide middelen per balansdatum en daarmee samenhangend de liquiditeitsratio per balansdatum volgens de normen van de commissie Don. Bij de kengetallen wordt e.e.a. nader toegelicht. Versie: Definitief

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen SAMENVATTING In 2013 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden binnen de Omnisscholen. Zo zijn de Omnisscholen verzelfstandigd, is er een sociaal plan uitgevoerd,

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder

Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder Jaarverslag 2012 Stichting Lek en IJssel Voorwoord Het is een voorrecht om met enige regelmaat de scholen van Lek en IJssel te mogen bezoeken. Het bruist er van het leven. Met boeiend onderwijs willen

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Bestuursverslag 2011 1. Missie/doelen 5 2. Organisatie.... 7 3. Onderwijs... 13 4. Personeel 21 5. Profiel en Imago 23 6. Huisvesting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Inhoud. Voorwoord. Inleiding

Jaarverslag 2012. Inhoud. Voorwoord. Inleiding Inhoud Voorwoord 1 Inleiding 1 Strategische doelstellingen 2 Doel 1: alle leerlingen ontwikkelen zich conform het uitstroomniveau dat op grond van hun capaciteiten en talenten mag worden verwacht 2 Doel

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG 2013 Vereniging PCPO TriVia te Hardinxveld-Giessendam Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2011

BESTUURSVERSLAG 2011 Jan van Brabant postbus 150 5700 AD HELMOND tel. 0492-525246 fax 0492-546591 e-mail bestuur@janvanbrabant.nl bankrelatie: 68.65.97.273 KvK 17147263 BESTUURSVERSLAG 2011 Het bestuursverslag en de financiële

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie