Jaarrekening / Stichting Essentius, te Breedenbroek BESTUURSVERSLAG. Versie: Definitief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2010 50129 / Stichting Essentius, te Breedenbroek BESTUURSVERSLAG. Versie: Definitief 15-06-2011 1"

Transcriptie

1 BESTUURSVERSLAG Versie: Definitief

2 BESTUURSVERSLAG ESSENTIUS 2010 Voorwoord Professionele onderwijsorganisatie Essentius is een professionele onderwijsorganisatie, bestaande uit 9 Katholieke basisscholen in de gemeente Oude IJsselstreek en 1 in de gemeente Aalten. De scholen zijn gevestigd in Ulft(3), Gendringen, Breedenbroek, Etten, Dinxperlo, Megchelen, Varsselder en Netterden. Met ruim 160 personeelsleden wordt het onderwijs verzorgd aan ongeveer 1800 leerlingen. Het onderwijs binnen de stichting baseert zich op de katholiek - christelijke geloofstraditie. Dit uit zich in de manier waarop medewerkers en kinderen met elkaar omgaan, maar ook door de betrokkenheid bij en medewerking aan vieringen van de plaatselijke parochies. De scholen hebben een breed toegangsbeleid. Niet wat ons scheidt, maar wat ons bindt is altijd het uitgangspunt. Stichtingsnaam Essentius is de stichtingsnaam die vanaf september 2009 wordt gevoerd. De stichting, die hiervoor Stichting Katholiek Basisonderwijs Dinxperlo/ Gendringen heette is ontstaan in 1997 uit een fusie van 7 katholieke schoolbesturen in de toenmalige gemeente Gendringen. Later kwam de Liborius uit Dinxperlo erbij. Krimp Groeien naar krimp, Krimp als kans, Meer kwaliteit met krimpende middelen. Zomaar een greep uit de prachtige plotachtige titels die de suggestie proberen te wekken dat krimp ook kansen biedt. Kansen, die direct gelieerd zijn aan intellectuele uitdagingen om vooral creatief, inventief en innovatief de sterk krimpende baten door de teruglopende leerlingenaantallen op te vangen. In een regio waarin alle besturen in het primaire onderwijs van de tien gemeenten in de achterhoek op min of meer gelijktijdig moment worden uitgedaagd door de krimp, is het voorwaar geen sinecure om de kansen te zien of te vinden. Laat onverlet dat iedere bedreiging uiteindelijk ook kansen en mogelijkheden biedt. Namens het bestuur van Essentius Albert Sluiter, algemeen directeur Essentius Inleiding In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan algemene, beleidsmatige en financiële activiteiten van onze stichting over boekjaar Hoofdlijnen van beleid: Essentius staat voor de kwaliteit van haar onderwijs: heeft hoge verwachtingen van haar leerlingen en personeel Essentius heeft meerjarenplanningen en meerjarenramingen ontwikkeld, waarbinnen risicoanalyses zijn meegenomen Normatieve kaders zijn ontwikkeld en vastgesteld voor directies, onderwijzend personeel (waaronder IB ers) en onderwijsondersteunend personeel Essentius heeft in 2010 geïnvesteerd in een reorganisatie met flankerend beleid en vertrek bevorderende maatregelen Essentius heeft energiek en doordacht geïnvesteerd in het upgraden van de bedrijfsvoering. Beleidsstukken zijn ontwikkeld en vastgesteld. Notities en plannen zijn uitgewerkt en binnen de organisatie gecommuniceerd Essentius richt zich de komende jaren voor haar legitimatie en bestaansrecht op een drietal scenario s (zelfstandig blijven, aansluiten bij groter netwerk of opschalen/ fusie met andere besturen) Binnen het bestuurskantoor heeft een personele mutatie en kwaliteitsimpuls op financiën en beheer plaatsgevonden Versie: Definitief

3 Juridische structuur De rechtspersoon van het bevoegd gezag is een stichting. Stichting Essentius is op 26 oktober 1967 opgericht en is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Arnhem onder dossiernummer Organisatiestructuur en personele bezetting Organogram Bestuur Bestuurskantoor Dyade Algemeen directeur GMR Directieberaad Directeur school 1 t/m 4 Directeur cluster 5 t/m 10 MR conciërge interieur verzorger leerkrachten administratief medewerker onderwijsassistent In de organisatiestructuur van de Stichting zijn de volgende organen opgenomen: Op bestuursniveau - een toezichthoudend bestuur - een algemeen directeur, tevens gemandateerd bestuurder - een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Ondersteuning vindt op bestuursniveau plaats vanuit: - bestuurskantoor, stafmedewerker personele zaken, stafmedewerker financiën en beheer en managementassistent - administratiekantoor, Dyade Op school niveau: - onderwijsassistent - administratief medewerker - conciërge - een ouderraad Naast een veelheid van administratieve werkzaamheden die binnen de organisatie worden verricht, worden de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie uitgevoerd door Dyade, vestiging Ede. Versie: Definitief

4 Bestuurssamenstelling Het bestuur is ultimo 2010 als volgt samengesteld: Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris 2 e Secretaris Bestuurslid : De heer M.C.G. Broekhuizen : De heer J.F.M. Freriks : Mevrouw P.T.M. Steentjes : Mevrouw D.M.B.G. Hermsen : De heer D.H.T. Kroesen In 2010 hebben 10 reguliere vergaderingen van het bestuur plaatsgevonden, daarnaast zijn 2 bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de invoering van Policy Governance. Governance Op 1 augustus 2010 is de wet op het primair onderwijs gewijzigd, waarbij voorgeschreven wordt dat functies van bestuur en toezicht gescheiden zijn. Het bevoegd gezag moet uiterlijk 1 augustus 2011 deze scheiding hebben doorgevoerd. Het bestuur hanteert de Code Goed Bestuur PO van de PO-Raad. Het bestuur heeft gekozen voor een feitelijke scheiding per 1 augustus 2011, waarbij - de algemeen directeur de bestuurstaak uitoefent namens het formele bestuur; - het formele bestuur de toezichthouder wordt; - algemeen directeur en het formele bestuur gezamenlijk het bevoegd gezag vormen; - het bestuursmodel van Policy Governance als werkwijze wordt gehanteerd. De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het bevoegd gezag dienen doordacht te zijn met inachtneming van efficiëntie, doelmatigheid, adaptiviteit en subsidiariteit (beslissingsbevoegdheid op het juiste niveau neerleggen). Het Policy Governance model van Carver gaat uit van de filosofie van goed toezicht houden en voldoet aan de uitgangspunten van de wetgeving en de Code Goed Bestuur. Om de bovenstaande structuur te kunnen realiseren wordt in het schooljaar een Bestuurlijk Beleidskader ontwikkeld, waarin de bestuurlijke werkwijze, de schakel tussen bestuur en directeur, de doelstellingen en het bevoegdheidskader van de directeur worden beschreven. Bestuurskantoor Bezoekadres: Terborgseweg 34,7084 AJ Breedenbroek Postadres: Postbus 71, 7090 AB Dinxperlo Telefoon: Website: Medewerkers bestuurskantoor: Algemeen directeur: Stafmedewerker PZ: Managementassisstent: Stafmedewerker F&B: Albert Sluiter Paul Hebinck Julie Bouman Robert Vastenhout Versie: Definitief

5 Jaarrekening De jaarrekening is voor Essentius opgesteld door Dyade Ede en is gecontroleerd door DVE accountants. Het resultaat over 2010 bedroeg -/ ,- (nadelig). In de financiële paragraaf zal dit resultaat uitvoerig worden toegelicht Kernactiviteiten en beleid Het beleid van Essentius is erop gericht passend, opbrengstgericht en onderscheidend onderwijs te verzorgen aan de leerlingen die één van de scholen bezoeken. Daarbij wordt vanuit een breed spectrum van beleidsvoornemens gestuurd op de kwaliteit van het zittende personeel: onderwijzend personeel, directie en onderwijsondersteunend personeel en de kwaliteit van de faciliteiten: voorzieningen, materialen, methoden en gebouwen. Onder het bevoegd gezag Stichting Essentius, met administratienummer 50129, vallen de onderstaande scholen en gymzalen School: Brinnummer: Directeur: Basisschool De Dobbelsteen 03LK Hans Epping Basisschool De Borckeshof 04XS Nico Huntink Basisschool De Klimpaal 04XW Michel Ros Basisschool De Pius X 04YG Jan Hesseling Basisschool "St. Liborius" 05GL Nico Huntink Mariaschool 06HE Ton Geerts Basisschool "St. Martinus" 06RX Bert Leuverink Basisschool "H. Walburgis" 07BS Ferdy Wissing Christoffelschool 07PM André Wiesman Basisschool "St. Antonius" 08KS Jurgen Huls Gymzaal De Dobbelsteen Gymzaal Walburgis Gymzaal St. Antonius Gymzaal Prinsenhof Doelstelling van de organisatie (Missie en visie) Statutaire missie van Essentius: De stichting heeft ten doel, het zonder winstoogmerk bevorderen van het onderwijs in de plaatsen Breedenbroek, Etten, Dinxperlo, Netterden, Gendringen, Ulft, Megchelen en Varsselder. Zij beoogt daarbij onderwijs te doen geven op katholieke grondslag. Zij wil daarbij handelen volgens de regels van het katholiek onderwijs van de Nederlands Katholieke Schoolraad en het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs. Het verrichten van verdere handelingen, die met vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door: - het oprichten en beheren van één of meer katholieke scholen in de eerder genoemde plaatsen - het aandacht besteden aan godsdienstige vorming van de leerlingen, overeenkomstig hetgeen daaromtrent in het Algemeen Reglement voor Katholiek Onderwijs is bepaald - het aangeven in het schoolplan van de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de katholieke identiteit van door haar bestuurde scholen - het meewerken aan de vorming van een katholiek en nationaal onderwijsbeleid met name door het samenwerken met instellingen die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven - het benutten van alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel nuttig kunnen zijn. Deze missie vindt haar vertaalslag in de strategische missie voor de komende jaren: Versie: Definitief

6 Missie van Essentius: Jij doet ertoe Essentius stelt zich tot doel om kwalitatief, passend en opbrengstgericht onderwijs te verzorgen op al haar scholen. Daarbij probeert zij het onderwijs in kleine kernen, leefgemeenschappen in stand te houden op voorwaarde dat dit onderwijskundig en economisch verantwoord is. Daarnaast dient ook de leefgemeenschap zelf dit belang te ondersteunen en te onderschrijven. Het onderwijs is state of the art en dient aan alle kinderen, ook de kinderen met specifieke kenmerken en behoeften, op maat te worden aangeboden, waarbij er sprake is van hoge wederzijdse verwachtingen. Essentius wil voorop gaan als het erom gaat instanties binnen onderwijs en opvoeding binnen de leefgemeenschappen met elkaar te verbinden en elkaar te versterken. Visie van Essentius Passend (klasse)management voor passend, opbrengstgericht en onderscheidend onderwijs De visie van Essentius is vanwege het brede spectrum niet in een paar woorden te vervatten, vandaar dat we een beschrijving voorstaan op een zestal domeinen; 1. Onderwijs, waaronder identiteit en opvoeden 2. Profiel en imago, waaronder samenwerking en communicatie 3. Huisvesting en beheer 4. Organisatie, waaronder bestuur en management. 5. Personeel 6. Financiën Op deze domeinen hebben we naast onze ambities ook onze doelen in een strategisch beleidsplan vastgelegd. Bekostigingsgrondslag Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. Eventueel kan door middel van een groeitelling aanvullende bekostiging worden toegekend als het aantal leerlingen van een school volgens daartoe vastgestelde normen is toegenomen. Er hebben gedurende het kalenderjaar 2010 geen groeitellingen plaatsgevonden. In onderstaand overzicht wordt het aantal leerlingen vergeleken met de laatste jaren De Dobbelsteen De Borckeshof De Klimpaal Pius X Basisschool "St. Liborius" Mariaschool Basisschool "St. Martinus" Basisschool "H. Walburgis" Christoffelschool Basisschool "St. Antonius" Versie: Definitief

7 Belangrijkste kenmerken van het gevoerde beleid op zestal domeinen Essentius maakt een aantal interessante en inspirerende ontwikkelingen door, die naast het bieden van kansen ook een verhoogde mate van professionele alertheid op alle domeinen noodzakelijk maken: 1.Onderwijs, waaronder identiteit en opvoeden; Leidend uitgangspunt is en blijft de kwaliteit van ons onderwijs. Essentius wil haar organisatie zo inrichten dat iedere leerling die wordt aangemeld bij één van de Essentiusscholen altijd het beste onderwijs krijgt dat is afgestemd op de eigen onderwijsbehoeften en kindkenmerken. Essentius, altijd de beste keuze. Ontwikkelingen dienaangaande: - schoolprofielen zijn ontwikkeld en onderwijs - zorgprofielen worden in 2011 i.s.m. de SWV en ontwikkeld. Uitgangspunt is een stichtingsbreed zorgpalet waarbinnen alle leerlingen kunnen worden opgevangen en begeleid. BaO- BaO verwijzingen en allerlei tussenvoorzieningen behoren tot de mogelijkheden. Directies en intern begeleiders zijn uitgedaagd dit professioneel in te regelen; - Schoolplannen worden in een uniform format per school uitgewerkt, waarbij een directe relatie bestaat met het strategisch beleidsplan. Directies werken planmatig en doelgericht middels managementcontracten; - Tevredenheidonderzoeken worden voorbereid en stichting breed uitgezet voor de ouders, medewerkers en leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Rapportages zullen leiden tot school- en stichtingsontwikkelingen; - Teams ontwikkelen zich in het handelingsgericht werken. Leerkrachtbesprekingen vervangen de leerlingbespreking. No more childblaming approach, niet de leerling heeft een probleem, de leerkracht wordt op zijn/ haar professionaliteit aangesproken en heeft een project ; - Binnen de stichting heerst het collectieve besef dat kinderen slechts 1x de kans krijgen zich te ontwikkelen en ze daarbij recht hebben op de allerbeste leerkrachten; - Leerlingen worden gevolgd op basis van hun vaardigheidsscores. Er worden minimale doelen gesteld en ontwikkelingsperspectieven vastgesteld en verantwoord; - Groepsplannen vervangen individuele handelingsplannen (LGF leerlingen kunnen hierop een uitzondering maken) - Audits met trendanalyses op taal en/ of rekenen hebben op alle scholen plaatsgevonden. De audits worden tijdens de DIB (directies en IB ers) verder uitgewerkt. - Essentius is aangesloten bij twee samenwerkingsverbanden: Brevoordt en Doetinchem. Bij beide verbanden wordt proactief meegedacht en meegewerkt aan ontwikkelingen op onderwijskundig, maar ook op bestuurlijk terrein - Op één na hebben alle scholen een basisarrangement voor inspectie. De Mariaschool is middels een plan van aanpak, externe expertise en subsidies volop bezig het predikaat zwak met verscherpt toezicht van de school in te halen. De eerste bevindingen zijn positief Cito scores voldeden aan de norm. - Voor hoogbegaafde leerlingen wordt in samenwerking met het Almende college (VO) en prof.dr. Ton de Mooy een systematische aanpak voorbereid 2.Profiel en imago, waaronder samenwerking en communicatie Schoolprofielen zijn ontwikkeld. Zorgprofielen worden komend schooljaar uitgewerkt per school of per cluster van scholen. Het zorgprofiel beschrijft de zorg mogelijkheden per school/ cluster. Verdere interventies: - Directeuren volgden 3-daagse training over ondernemen, verzorgd door de denkacademie van de Argumentenfabriek (pilot van ministerie O,C & W); - Parallel hieraan volgden de kweekvijver, leerkrachten LB, studenten M&O en een aantal leerkrachten LA een training van 5 dagdelen over ondernemendheid bij leerkrachten en kinderen. Intenties hierbij zijn om te komen tot ondernemende scholen (een ondernemende organisatie) die zichzelf onderscheidend positioneren en profileren. Versie: Definitief

8 Een eigentijdse website met uniforme templates zal vanaf 17 februari 2011 operationeel zijn. - Maatschappelijke ontwikkelingen vechten op thema s om voorrang, Essentius probeert hierop tijdig te anticiperen; Essentius presenteert zich tijdens lezingen en debatten over met name de krimp in ons voedingsgebied - Essentius zoekt de samenwerking met andere besturen, instellingen en gemeentes om gezamenlijk te kijken hoe het onderwijskundig landschap in de achterhoek eruit ziet over 3, 5 en tien jaar - Er wordt veel van de leerkrachten en haar directies gevraagd. Door verdichting van problematiek verschuiven taakvelden, personeel dient meer dan ooit bewuste keuzes te maken over wat nu wel en wat niet tot de verantwoordelijkheden ( core business ) behoort en hierover naar haar educatieve partners (lees hier evt. ouders/ verzorgers) helder en transparant te communiceren 3. Huisvesting en beheer Essentius beheert momenteel 10 scholen/ schoolgebouwen. Negen in de gemeente Oude IJsselstreek en 1 in de gemeente Aalten (de Liborius). - Drie scholen zijn gehuisvest in Ulft: Maria, Dobbelsteen en Antonius. Voor de Dobbelsteen en de Antonius loopt een traject om op te gaan in een Multi Functionele Accommodatie als 1 school in het najaar van 2013, een onderscheidend onderwijskundig concept is momenteel in ontwikkeling. Een extern bureau tracht de MFA te definiëren in april 2011, waarbij alle betrokken partijen zijn gehoord. - De Liborius in Dinxperlo wordt vanaf mrt onder 1 dak gebracht met de Wegwijzer, een school van Reflexis. Vanaf 2002 zijn gesprekken gevoerd en plannen ontwikkeld, daarbij is gekozen voor de inrichting van 2 afzonderlijke scholen op 1 locatie. Tijdens de bouw is er optimaal samengewerkt door de algemene directies en directies. Mogelijkheden tot scholenfusie lijken optioneel. - In Gendringen is de Christoffel gehuisvest. De Hoeksteen, een school van Accent is er eveneens gehuisvest. Recentelijk hebben gesprekken plaatsgevonden tussen gemeente, (wethouder onderwijs), Accent en Essentius. Er wordt geopteerd voor één Bredeschool in Gendringen vanaf De overige 5 scholen zijn als enige onderwijsvoorziening gehuisvest in dorpen/ kleine kernen. Walburgis in Netterden, Klimpaal in Etten, Pius X in Varsselder, Martinus in Megchelen en Borckeshof in Breedenbroek. De Walburgis lift mee op de gemiddelde schoolgrootte, zij zitten onder de opheffingsnorm van 79 leerlingen in gemeente Oude IJsselstreek. Niet het openhouden van de scholen zal het grootste probleem zijn, maar veeleer het verantwoord open houden. Daartoe heeft Essentius een balance scorecard ontwikkeld die nog nader moet worden uitgewerkt. De onderstaande 4 domeinen moeten met elkaar in balans zijn. Indien 1 van de vier onder druk komt te staan, moeten passende en verantwoorde maatregelen worden getroffen. 1. Onderwijskwaliteit; de harde en de zachte kant (van cijfers tot sfeer; cognitief, affectief, sociaal, emotioneel, motorisch) 2. Personeel; goed werkgeverschap, werkdruk, taakbelasting, jaartaak 3. Betaalbaarheid; bedrijfsmatige, bovenschoolse aansturing en budgettering op basis van meerjarenplanningen/ ramingen 4. Ontwikkeling; continu proces, de beste willen zijn; state of the art Om kostenreductie te bewerkstelligen dient per locatie gezocht te worden naar inwoning en/ of medegebruik. Gesprekken met Humanitas (KDV, PSZ, VSO en BSO) vinden daartoe centraal en lokaal plaats. - Jaarlijks onderhoud van alle gebouwen heeft plaatsgevonden - Op de Klimpaal, Borckeshof en de Mariaschool zijn binnenklimaat aanpassingen gerealiseerd, middels cofinanciering tussen de gemeente Oude- IJsselstreek en het ministerie - Bij de Martinus is een prachtig groen buiten lokaal geopend, gerealiseerd door de inspanning van zeer veel vrijwilligers Versie: Definitief

9 4. Organisatie, waaronder bestuur en management. Binnen de stichting wordt effectief samengewerkt. Hiertoe is een notitie opgesteld waarin de verschillende gremia met elkaar zijn verbonden: de triadische stichtingsstructuur. Vanuit het teamdoelmatigheidsmodel staan doelen, taken, procedures en processen beschreven. Op bestuursniveau ligt een 1 e concept beleidshandboek loslaten, als andere manier van vasthouden, om besturen en toezicht te kunnen scheiden. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om per 01 augustus 2011 een aangepaste organisatiestructuur operationeel te hebben, gebaseerd op het strategisch beleidsplan. Deze organisatiestructuur dient tevens als basis voor het functiegebouw per 01 augustus Binnen de stichting wordt centraal gestuurd op resultaatverantwoordelijkheid en zelfbeheer en getoetst op kwaliteit van onderwijs. 5. Personeel Het flankerend beleid schooljaar heeft tot nu toe (ultimo december 2010) een personele krimp op onderwijsgevenden opgeleverd van 10,8 fte (11,8 fte inclusief bapo, waarvan 1 fte is gedetacheerd). Door de draconische leerlingenkrimp wordt de stichting jaarlijks geconfronteerd met minder baten. Dit probleem wordt nog versterkt door overheids- en gemeentelijke bezuinigingen op incidentele vergoedingen. De natuurlijke afvloeiing en terugloop van leerlingen zijn nog niet in balans, waardoor we jaarlijks wellicht afscheid zullen moeten nemen van collegae. De stichting hanteert ontslagbeleid. Hierbij zal conform de door de stichting vastgestelde normering voor onderwijsgevenden jaarlijks een aantal collegae in het RDDF geplaatst worden om indien daar toe noodzaak is vervolgens een jaar later ook daadwerkelijk ontslagen te worden. Vanuit de afvloeiingssystematiek van LiFo (Last in, First out) treft het steeds de overwegend jonge collegae. Doel van het bestuur is om ook deze jongere collegae te kunnen behouden, omdat zij ook een impuls kunnen geven aan het behoud en verbeteren van kwaliteit van onderwijs binnen de stichting. Het in goed overleg met de vakcentrales afgestemde sociale flankerend beleid en de daarmee samenhangende vertrek bevorderende maatregelen hebben de afgelopen periode hun vruchten afgeworpen, waarmee vooralsnog gedwongen RDDF-ontslag per 1 augustus 2011 is voorkomen. Het in control krijgen van de personele kosten heeft ook voor de komende periode de volle aandacht van het bestuur, omdat de krimp en terugloop van incidentele vergoedingen de komende jaren zal doorzetten. Uit de inmiddels ingevoerde maandelijkse budgetbewaking op de personele kosten over de eerste maanden van 2011 kan worden geconcludeerd dat Essentius in control is aangaande de personele kosten en ook met de kosten van de vertrek bevorderende maatregelen vanuit het flankerend beleid. Door deze transparantie kan het bestuur adequaat sturen op toekomstige ontwikkelingen op de personele kosten. Het normatief kader voor directie en onderwijsgevenden dat vanaf het schooljaar is vastgesteld is hierbij leidend en is met de maandelijkse actuele budgetbewaking daarmee een essentieel sturingselement voor het bestuur. Normen voor administratieve ondersteuning, schoonmaak, onderwijsassistentie en conciërges zijn opgesteld en verdisconteerd. Daarbij is overigens ook het bestuurskantoor meegenomen. Van de medewerkers wordt gevraagd om een professionele op reflectie, ontwikkeling en collegiale consultatie gerichte werk- en leerhouding, die leren van en met elkaar mogelijk maakt; Cosmo, een digitaal zelfanalyse instrument is ingevoerd; hiermee wordt in 2011 verder gewerkt. Een gesprekcyclus is doorontwikkeld, beoordelingsgesprekken zijn toegevoegd. De functiemix heeft ervoor gezorgd dat 8 collegae zijn benoemd in een LB functie. Essentius voldoet daarmee aan de norm. Versie: Definitief

10 6. Financiën Binnen het bestuurskantoor heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden. De beleidsmedewerker Financiën en beheer heeft de taak neergelegd, daarvoor in de plaats is op freelance basis een stafmedewerker Financiën ingehuurd. Naast een kwaliteitsimpuls heeft dit een kostenbesparing van ruim ,- op het bestuurskantoor opgeleverd. In de notitie Krimpbeleid, meer kwaliteit met krimpende middelen wordt gezocht naar mogelijkheden om effectiever en efficiënter met de beperkte/ beperkende middelen om te gaan. Inkoopbeleid zal samen met andere besturen en/of met een centrale inkoper van de gemeente verder worden doorontwikkeld. Essentius heeft de afgelopen jaren fors ingeteerd op haar weerstandsvermogen (in casu algemene reserves) om toekomstige nadelige ontwikkelingen op het gebied van de baten (rijks- en gemeentelijke vergoedingen) op te kunnen vangen. De komende jaren heeft het bestuur o.a. tot doel het weerstandsvermogen op peil te houden binnen de normen die door de commissie als richtinggevend zijn gesteld, waarbij de kwaliteit van onderwijs dat door Essentius wordt geboden in stand wordt gehouden en waar mogelijk ook wordt verbeterd. De administratieve organisatie, interne beheersing, planning & controle alsmede een financieel beleidsplan worden ontwikkeld. Hiertoe vinden o.a. gesprekken plaats met het administratiekantoor en wordt een overstap naar een andere AK ernstig overwogen. Belonings- en gratificatiebeleid wordt nader onder de loep genomen. Het huidige beleid verdringt werkgelegenheid van werknemers met een aanstelling voor onbepaalde tijd. Mogelijke wijzigingen van dit beleid zullen ter instemming worden voorgelegd aan de PGMR. De bestuurders ontvangen wel bezoldiging, maar deze vergoedingen zijn afgestemd op de toegestane vrijwilligersvergoeding Klachtencommissie Essentius is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Alle scholen beschikken over een eigen interne vertrouwenspersoon. Essentius heeft een overeenkomst afgesloten met IJsselgroep Educatieve Dienstverlening voor de aanstelling van een extern vertrouwenspersoon, mevr. Kampsma. Bij de externe vertrouwenspersoon zijn in 2010 geen klachten binnengekomen. Wel is er telefonisch consult gevraagd door twee ouders. Versie: Definitief

11 FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december De balans is een momentopname van de vermogensstructuur van een organisatie. Hierna vindt u een overzicht van de financiële situatie op 31 december 2010 in vergelijking tot de situatie van een jaar daarvoor. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa Passiva Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen Totaal activa Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva In de balans per 31 december 2009 is de herziene stand na stelselwijziging opgenomen. Nadere informatie omtrent de stelselwijziging is te vinden in het hoofdstuk Grondslagen van waardering en resultaatbepaling. Toelichting op de balans (voor de leesbaarheid zijn bedragen afgerond op duizendtallen): Activa: Materiële vaste activa Door een afgekondigde investeringsstop is de waarde van de materiële vaste activa (MVA) in 2010 afgenomen. Alleen de hoogst noodzakelijke (vervangings)investeringen zijn in 2010 uitgevoerd tot een bedrag van en bedroegen de afschrijvingen op de MVA Per saldo een afname van de MVA van circa In de loop van 2011 wordt er op beperkte schaal weer geïnvesteerd op basis van goedgekeurde meerjareninvesteringsplannen (MIP). Ultimo 2011 staat Essentius echter wel voor een forse investering in verband met de implementatie van De Klas 3.0. Bij het opstellen van de begroting 2012 zal er rekening mee worden gehouden om de hiermee samenhangende incidentele implementatiekosten en afschrijvingskosten binnen de reguliere begroting van de materiële instandhouding en PAB-middelen op te vangen. Financiële vaste activa Deze verstrekte kortlopende lening zal ultimo 2011 volledig zijn afgelost. Vorderingen Dit betreft hoofdzakelijk de vordering op het ministerie van OCW ad i.v.m. het door DUO gehanteerde betalingsritme. Jaarlijks wikkelt deze vordering per 31 juli volledig af. Een te ontvangen rentebedrag van is in januari 2011 ontvangen. Daarnaast stonden er per balansdatum vorderingen open tot een bedrag van circa Dit betreft met name vorderingen op de gemeente Oude IJsselstreek, de gemeente Aalten en enkele vaste huurders. In deze post is ook een subsidiebedrag ad opgenomen welke begin 2011 is ontvangen. Ultimo mei 2011 was nog circa te ontvangen en betrof o.a. een gemeentelijke vordering ad Liquide middelen De liquide middelen zijn ultimo 2010 licht toegenomen ten opzichte van 2009, ondanks een nadelig resultaat over 2010 van circa De voornaamste reden dat de liquide middelen toch licht zijn gestegen houdt verband met de afgekondigde investeringsstop en de vrijvallende middelen vanuit de afschrijvingen op de MVA van per saldo De afname op de kortlopende schulden en de toename van de voorzieningen compenseren elkaar goeddeels en hebben daarmee per saldo nauwelijks invloed op de liquide middelen gehad. Zo ook de nagenoeg gelijk gebleven vorderingen en langlopende schulden per balansdatum 2010 ten opzichte van Versie: Definitief

12 Passiva: Eigen vermogen Met ingang van 2010 zijn de algemene reserve, personele reserve en de reserve nulmeting op schoolniveau per school samengevoegd. Een nadere toelichting wordt gegeven bij de Grondslagen van waardering en resultaatbepaling. Voornaamste reden om tot één algemene reserve per school te komen is dat het financiële risico op de personele kosten met ingang van 2011 bovenschools wordt afgedekt. Daarnaast zijn voor onderhoud aparte voorzieningen opgenomen. Het weerstandsvermogen per school kan hierdoor beperkt worden gehouden en kan het bestuur de komende jaren ook werken aan de verdere vorming van een bestuursreserve, waarbij een balans wordt gezocht tussen afdoende weerstandsvermogen en investeren in de kwaliteit van het onderwijs dat door Essentius wordt geboden. E.e.a. natuurlijk ook te bezien in het licht van de door de commissie Don vastgestelde parameters. Het negatieve resultaat over 2010 is grotendeels ten laste gebracht van de algemene reserves op schoolniveau. De private bestemmingsreserve van circa houdt verband met het private bezit van een gymzaal. Onder de MVA is deze gymzaal per balansdatum gewaardeerd op circa De jaarlijkse afschrijvingskosten van de gymzaal worden uit deze reserve gedekt. Daarnaast wordt een beperkte rentevergoeding jaarlijks aan deze reserve toegevoegd. Voorzieningen De toename van de voorzieningen van circa is grotendeels te verklaren door het opnemen van een personele voorziening voor reorganisatiekosten ad Vanuit deze voorziening worden in 2011 en 2012/3 kosten gedekt die voortvloeien uit in 2010 aangegane verplichtingen vanuit het flankerend beleid en de daarmee samenhangende sociale vertrek bevorderende maatregelen (e.e.a. is afgestemd met de vakcentrales). De onderhoudsvoorzieningen zijn nagenoeg gelijk gebleven t.o.v Hierbij moet wel worden aangetekend dat voor een drietal scholen in 2010 geen dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen heeft plaatsgevonden. Dit houdt verband met de nieuwbouw van de Sint Liborius en de toekomstige vorming van een MFA voor de Dobbelsteen en de Sint Antonius. Op basis van de meerjaren onderhoudsplanning (MOP) kan geconcludeerd worden dat de huidige voorzieningen toereikend zijn. In de loop van 2011 wordt nader onderzocht of de vorming van één bovenschoolse onderhoudsvoorziening zinvol is. Door de vorming van één bovenschoolse onderhoudsvoorziening kan het bestuur adequater sturen op noodzakelijk onderhoud en prioriteiten jaarlijks bijstellen. Langlopende schulden De langlopende schulden hebben betrekking op verplichtingen in het kader van spaarverlof. Daar het niet meer mogelijk is om spaarverlof te initiëren zal deze post de komende jaren volledig tot afwikkeling komen. Kortlopende schulden Deze balanspost omvat: - crediteuren (inkoopfacturen) afgewikkeld in het 1e kwartaal loonheffing december afgewikkeld ultimo januari pensioenpremie december afgewikkeld ultimo januari rechten vakantiegeld afgewikkeld ultimo mei overige schulden ultimo mei 2011 is ook deze post grotendeels afgewikkeld - vooruitontvangen subsidie OCW afwikkeling in de loop van diversen De kortlopende schulden zijn per balansdatum altijd een substantieel onderdeel. Dit houdt grotendeels verband met de over december af te dragen loonheffing aan de belastingdienst, premies pensioenfonds en in mei uit te keren vakantiegeldrechten: per balansdatum 2010 in totaal De post crediteuren kan per balansdatum fors fluctueren. Dit heeft alles te maken met de planning van het betalingsverkeer door de banken rond de jaarwisseling. Deze fluctuatie heeft wel haar invloed op de stand van de liquide middelen per balansdatum en daarmee samenhangend de liquiditeitsratio per balansdatum volgens de normen van de commissie Don. Bij de kengetallen wordt e.e.a. nader toegelicht. Versie: Definitief

13 Analyse resultaat De begroting van 2010 liet een negatief resultaat zien van afgerond Uiteindelijk resulteert een negatief resultaat boekjaar 2010 van afgerond : een verschil van afgerond met de begroting. Het negatief resultaat over het boekjaar 2009 bedroeg In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan en een specificatie van de belangrijkste verschillen. Analyse realisatie huidig jaar versus realisatie voorgaand jaar en realisatie huidig jaar versus begroting Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2010 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2009: Baten Rijksbijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Realisatie 2010 Begroting 2010 Verschil Realisatie 2009 Verschil Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Nettoresultaat Toelichting op de baten en lasten (voor de leesbaarheid zijn bedragen afgerond op duizendtallen): Het nadelig resultaat is ten opzichte van 2009 met circa afgenomen. Over 2010 wordt Essentius echter nog wel geconfronteerd met een nadelig resultaat van circa Een gedetailleerde toelichting op de te onderscheiden posten is weinig zinvol, omdat Essentius over 2010 en voorgaande jaren niet in control was betreffende de personele kosten en de daar tegenoverstaande begrote rijksvergoedingen. Het nadelig resultaat kan echter wel kort worden verklaard door de kosten die de reorganisatie met zich mee heeft gebracht. Nadelig resultaat : - verantwoorde kosten reorganisatie (inclusief voorziening personele kosten ad ) geschrapte begrote dotaties voorziening onderhoud (o.a. nieuwbouw en geplande MFA) diversen Totaal nadelig: Met de in 2010 genomen maatregelen op het personele vlak kan worden gesteld dat Essentius met ingang van 2011 in control is op dit gebied. De genomen maatregelen hebben hun doorwerking in 2011 en volgende jaren. E.a.e. wordt bevestigd door de in 2011 ingevoerde maandelijkse personele kostenbewaking en het feit dat er per 1 augustus 2011 geen gedwongen RDDF-ontslag hoeft plaats te vinden. Versie: Definitief

14 Daarnaast zijn maatregelen genomen om ook op de materiële instandhouding kostenreducties door te voeren: - een voordelig contract met betrekking tot de energiekosten is afgesloten - een voordelig contract voor de inkoop van leermiddelen is afgesloten - besparingen op het gebeid van alarm(opvolging)/bhv etcetera zijn in onderzoek - besparingen op het gebied van schoonmaak is in onderzoek - besparingen door centrale inkoop (eventueel in samenwerking met andere besturen) is in onderzoek De overschrijding op de overige instellingslasten heeft alles te maken met de uitgaven voor reorganisatiekosten. Investeringen en financieringsbeleid Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. In 2010 zijn er de nodige investeringen gedaan in verband met de nieuwbouw van de Sint Liborius. Deze investeringen worden echter gefinancieerd vanuit overheidsmiddelen. Voor de overige investeringen was in 2010 een investeringsstop afgekondigd. Zoals eerder toegelicht heeft dit ook haar invloed gehad op het op niveau houden van de liquide middelen. Voor de komende jaren worden investeringen alleen goedgekeurd op basis van een MIP en worden de investeringen en de daarmee samenhangende afschrijvingskosten nauwlettend gemonitord. Toekomstparagraaf De afgelopen jaren was Essentius niet in control op met name de personele kosten. De in 2010 genomen maatregelen hebben inmiddels forse besparingen op de personele kosten opgeleverd. Daarnaast zijn diverse initiatieven genomen om tot verdere kostenbesparingen te komen. Ook in het kader van de planningen controlcyclus zijn kwaliteitsimpulsen geinitieerd. In 2011 vindt een maandelijkse budgetbewaking op de personele kosten plaats. Geconstateerde afwijkingen kunnen tot op persoonsniveau worden geanalyseerd. In de begroting 2011 zijn de terugloop in leerlingenaantallen en de daaraan gekoppelde rijks- en incidentele vergoedingen verwerkt. De personele lasten zijn fors lager begroot in Dit heeft alles te maken met de doorwerking van de in 2010 (ruim 10 fte) gerealiseerde besparingen en de voor 2011 reeds bekende personeelsmutaties. Essentius hanteert zoals eerder gemeld ontslagbeleid. Voor Essentius zal de komende jaren jaarlijks beoordeeld moeten worden of er medewerkers in het RDDF moeten worden geplaatst en of RDDF-ontslag per 1 augustus van enig schooljaar noodzakelijk is. Essentius is momenteel in de positie om hierop adequaat te kunnen anticiperen. Het begrote voordelig resultaat over 2011 van circa zal naar verwachting worden gerealiseerd en waarschijnlijk hoger uitvallen. Hiermee kan het bestuur van Essentius haar weerstandsvermogen verbeteren. Eind 2011 zal een besluit genomen moeten worden om over te gaan tot een forse investering in verband met de implementatie van De Klas 3.0. Deze investering zal vanuit de eigen middelen gefinancieerd kunnen worden. Doordat de overige investeringen in de loop van 2011 beperkt zijn zal deze financiering vanuit de eigen middelen naar verwachting relatief weinig effect hebben op de stand van de liquide middelen ultimo Versie: Definitief

15 Baten Rijksbijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Realisatie 2010 Begroting Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Nettoresultaat Treasuryverslag De stichting hanteert het uniforme treasurystatuut van de Besturenraad. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen/maand- en kwartaaldeposito's. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. Alle rekeningen-courant rekeningen zijn ondergebracht bij de Rabo-bank. Kengetallen Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en het weerstandsvermogen vermelden wij onderstaand de kengetallen: Solvabiliteit: De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Definitie: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen Kengetal 2010: Kengetal 2009: 71,4% 70,1% Signaleringsgrens volgens Commissie Don: ondergrens 20%, bovengrens n.v.t. Definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 71,4% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 28,6% van het totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vermogenspositie van de stichting goed is. De stichting is duidelijk in staat om aan haar verplichtingen op langere termijn te kunnen voldoen. Versie: Definitief

16 Liquiditeit: De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden. Kengetal 2010: Kengetal 2009: 2,0 1,8 Signaleringsgrens volgens commissie Don: ondergrens 0,5, bovengrens 1,5. De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,0 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, bestaande uit kortlopende verplichtingen aan kredietinstellingen, crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva. De stichting heeft op 31 december 2010 de beschikking over aan liquide middelen en heeft daarnaast openstaan aan nog te ontvangen bedragen. Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten De liquiditeitspositie van de stichting is hierdoor goed te noemen. In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen verplichtingen voor 2011 (in casu de opgenomen voorziening personele verplichtingen ad in het kader van de de reorganisatiekosten voortvloeiend uit het flankerend beleid en de genomen vertrek bevorderende maatregelen). Rentabiliteit: De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten. Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). Kengetal 2010: Kengetal 2009: -1,7% -1,7% Signaleringsgrens volgens commissie Don: ondergrens 0%, bovengrens 5%. Het rentabiliteitskengetal heeft de nodige aandacht van het bestuur. De verwachting is dat dit kengetal over 2011 positief zal uitpakken. De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat. De stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten , een resultaat behaald van Dit houdt in dat er naast de inzet van elke euro die wordt ontvangen, 0,02 wordt ingeteerd op de reserves. In vergelijking met vorig jaar is de ratio toegenomen, hetgeen aangeeft dat in het jaar 2010 procentueel minder kosten zijn verantwoord dan in het voorafgaande jaar Versie: Definitief

17 Kapitalisatiefactor: De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is, dit om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). Kengetal 2010: 29,7% Kengetal 2009: 30,7% Signaleringsgrens volgens commissie Don: grote instellingen 35% en kleine instellingen 60% Weerstandsvermogen: Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico's op te vangen. Definitie: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de rijksbijdrage OCW. Kengetal 2010: 1,8% Kengetal 2009: 1,2% Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen. Versie: Definitief

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

LAG. Pricewaterhousecöopers Accountants N.V. Suitend voor identificatiedoelemcten

LAG. Pricewaterhousecöopers Accountants N.V. Suitend voor identificatiedoelemcten Jaarrcfcorung 95740 / Vt/iunigtny Münl*6&oriacJ*iool Wsofsdorp, ie Don I ]DBQ LAG Pricewaterhousecöopers Accountants N.V. Suitend voor identificatiedoelemcten 95746 / Vereniging Montessorischool Waalsdorp,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Stichting Essentius te Etten

JAARVERSLAG 2013. Stichting Essentius te Etten JAARVERSLAG 2013 Stichting Essentius te Etten Inhoudsopgave Blad Bestuursverlag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid 4 A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen inzake financieel jaarverslag 2016 samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Subafdeling

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 Postadres Postbus 8008 3503 RA Bezoekadres Oudegracht 312-3511 PK www.groenlinks.nl E info@groenlinks.nl T 030 2399900 -

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Prago, te Utrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Prago, te Utrecht Stichting Prago, te Utrecht INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag: Algemeen instellingsbeleid Financieel beleid Pagina: 4 5 Jaarrekening: Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Samengesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Productgroep Financiën Administratie Verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 215/216 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014 EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Financieel verslag 2014 Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 2. Begroting

Nadere informatie

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss Accountantsrapport 2013 van Stichting SWV VO 30-06 Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Financiële benchmark over de cijfers van 2014

Financiële benchmark over de cijfers van 2014 Financiële benchmark over de cijfers van 01 Jaarlijkse financiële benchmark van de kengetallen, opgesteld naar aanleiding van de cijfers voortkomend uit de jaarrekeningen over het jaar 01 Ridderkerk, 1

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 2014 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Utrecht, december 2011 Inleiding... 4 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs... 5 1.1 Financieel beeld...

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Administratie Verbonden Rechtspersonen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de

te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Administratie Verbonden Rechtspersonen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Samenoesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Produktgroep Financiën

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom Reorganisatie Voor reorganisatie is inzicht noodzakelijk Inzicht over de actuele stand van zaken Inzicht in de toekomst Zonder voldoende inzicht

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas Rapportage t.b.v. Stichting Vrienden van Hospice Dignitas Wilhelminalaan 4 1623 MA HOORN over het boekjaar 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport Bladzijde Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Resultaten 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting Taalvorming & Taaldrukken Aan bestuur en directie van Stichting Taalvorming & Taaldrukken Amsterdam, 23 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste directie,

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 2.3 Toelichting op de jaarrekening 6 3.

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o I

Eindexamen vwo m&o I Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 10. Veel scholen voor voortgezet onderwijs hebben jaarlijks hogere baten dan lasten. Dit wordt vaak oppotgedrag genoemd (zie informatiebron

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2011 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Administratie

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting "Netwerk Rondom" Het bestuur p/a Bredaseweg 93 5038 NA TILBURG Publicatiebalans 2014

Stichting Netwerk Rondom Het bestuur p/a Bredaseweg 93 5038 NA TILBURG Publicatiebalans 2014 Stichting "Netwerk Rondom" Het bestuur p/a Bredaseweg 93 5038 NA TILBURG Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 29 juni 2015. Stichting "Netwerk Rondom" Het bestuur p/a Bredaseweg

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014

Verkort jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een verkorte versie. Het volledige jaarverslag vindt u op de site van RENN4. Verkort jaarverslag 2014 Het afgelopen schooljaar was het eerste jaar dat we werkten binnen het nieuwe stelsel

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen Stichting RAVON Jaarrekening 2016 Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Balans per 31 december 2016 ( x 1,00) 31 december 2016 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2014

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2014 Inhoudsopgave pagina Verslag Opdracht en uitgevoerde werkzaamheden 3 Verslag over het boekjaar 2014 4 Jaarrekening Balans 31 december 2014 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG - Vastgesteld: 7-11- Voorwoord Ook in het afgelopen jaar was de Krimp een belangrijk thema voor Essentius. De financiële en personele gevolgen ervan dwingen tot actie. Er wordt intensief gezocht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede FINANCIEEL VERSLAG 2012 Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede INHOUDSOPGAVE RAPPORT Pagina 1. Algemeen 3. 2. Samenstellingsverklaring 4. JAARREKENING 1. Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie