BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD"

Transcriptie

1 BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD Versie 20 maart 2008

2

3 Inhoudsopgave Pagina Leeswijzer 1 Deel 1 De OGGZ beschreven 1. Inleiding 3 2. Definiëring OGGZ Wat is OGGZ? OGGZ als koepel Doelgroep OGGZ landelijk Doelgroep NWN regio 7 3. De OGGZ- ladder Waarom de OGGZ ladder De treden van de OGGZ ladder Wettelijk kader De OGGZ en de Wmo Verdere uitwerking van prestatieveld 7,8 en Verantwoordelijkheden Financiering OGGZ 13 Deel 2 De visie van de NWN- regio 5 Regionale visie op de OGGZ Uitgangspunten Ketensamenwerking Wetgeving in relatie tot niveaus van zorgverlening Afstemming tussen ketenpartners De sluitende keten De basis voor het beleid wordt gevormd door kwantitatieve en kwalitatieve gegevensverzameling Uitstroom 17 Deel 3 Het regionale aanbod 6 Aanbod voorzieningen 19 7 Schema OGGZ ladder 21 Bijlagen I Literatuurlijst 23 II Lijst met afkortingen 25

4

5 Leeswijzer Deze startnotitie is opgebouwd uit 3 delen. In het eerst deel wordt het OGGZ beleidsveld beschreven en worden de ontwikkelingen weergegeven op dit gebied. Verder wordt er in het eerste hoofdstuk een theoretisch inzicht gegeven door middel van de OGGZ- ladder. In het tweede deel wordt de visie van de NWN- regio uiteengezet. Hierin krijgen ketensamenwerking, gegevens als basis voor beleid extra aandacht. In het derde deel wordt het huidige aanbod beschreven, vervolgens kan dit aanbod vergeleken worden met de eerder geïntroduceerde inzichten van de OGGZ- ladder. 1

6 2

7 1 Inleiding Aanleiding Deze visie is tot stand gekomen omdat door de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning de rol van gemeenten in de OGGZ groter is geworden. Dit vraagt om herziening van het beleid. Bovendien zijn nagenoeg alle betrokken instellingen regionaal georganiseerd. De regio NWN bestaat uit Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. Vlaardingen is centrumgemeente Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Verslavingsbeleid Gemeente werken samen met een scala aan aanbieders, opdrachtgevers en financiers. De NWN- gemeenten hebben daarom afgesproken om regionaal beleid te ontwikkelen. Vanzelfsprekend zullen op lokaal niveau bepaalde accenten gelegd worden waar dat nodig is. Doel Deze startnotitie vormt het startpunt voor een discussie met alle betrokkenen rondom de visie, uitgangspunten en prioriteiten in het kader van de OGGZ binnen de regio Nieuwe Waterweg Noord. Er zal een werkconferentie worden georganiseerd waarbij het OGGZ veld wordt betrokken. Tijdens deze werkconferentie zal er ruimte zijn voor discussie. Tijdens de werkconferentie zullen witte vlekken in het aanbod, knelpunten in de keten, goede voorbeelden en verbeterpunten naar voren komen. De input van de werkconferentie wordt gebruikt om te komen tot de definitieve OGGZ visie. Tevens wordt op deze manier draagvlak gecreëerd. 3

8 4

9 Deel 1 De OGGZ beschreven 2. Definiëring OGGZ 2.1 Wat is OGGZ? Openbare geestelijke gezondheidszorg omvat preventieve zorg voor de gehele bevolking, preventieve zorg voor risicogroepen en zorg voor kwetsbare groepen zoals daklozen en zorgmijders. Sinds 1 januari 2007 valt de OGGZ onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de OGGZ. Kenmerkend voor OGGZ is dat het geen domein is van een aparte voorziening of sector. Hulpverlening binnen de OGGZ wordt door verschillende instellingen - meestal in onderlinge samenwerking - uitgevoerd. Het doel van de OGGZ is het vroegtijdig signaleren en beïnvloeden van risico factoren en beschermende factoren met het oog op voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid en het realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen. 1 In de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt OGGZ omschreven als: Het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg, het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, het functioneren als meldpunt voor crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen of risicogroepen en het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de OGGZ. 2.2 OGGZ als koepel Binnen de regio wordt OGGZ als koepel beschouwd waaronder maatschappelijke opvang, huiselijk geweld, verslavingszorg vallen. OGGZ Maatschappelijke opvang Wmo prestatieveld 7 Bevorderen OGGZ Wmo prestatieveld 8 Verslavingsbeleid Wmo prestatieveld 9 Maatschappelijke Opvang vrouwenopvang huiselijk geweld Figuur 1: Overzicht beleidsterreinen OGGZ 1 Handreiking OGGZ in de Wmo 5

10 De reden om deze thema s samen te nemen, is gelegen in het feit dat de problemen vaak in samenhang voorkomen. De OGGZ- doelgroep 2 heeft problemen op meerdere leefgebieden tegelijk. Dit kan betekenen dat een persoon door psychische/ verslavingsproblemen overlast veroorzaakt, uit huis gezet wordt en in de maatschappelijke opvang terecht komt. De regionale OGGZ visie zal ten grondslag liggen aan keuzes en uitwerking in vervolgnotities. De vervolgnotities zijn het Stedelijk Kompas, beleidsnotitie Huiselijk Geweld, regionale visie verslavingsbeleid. Het Stedelijk Kompas vormt het plan van aanpak Maatschappelijke Opvang. Centraal Onthaal is een van de instrumenten van het Stedelijk Kompas en richt zich op de registratie en de toeleiding naar zorg. Het Centraal Onthaal wordt uitgevoerd door de gemeente Vlaardingen en instellingen in de NWN-regio. Verslavingsbeleid zal verder vorm krijgen in de regionale visie verslavingsbeleid. Op regionaal niveau zal er een beleidsnotitie Huiselijk geweld tot stand komen. OGGz visie NWN Stedelijk Kompas Beleidsnotitie huiselijk geweld Regionale visie verslavingsbeleid Centraal Onthaal figuur 2: Overzicht vervolgnotities 2.3 Doelgroep OGGZ landelijk Welke doelgroepen wel of niet tot de OGGZ behoren levert vaak discussie op. De OGGZ doelgroep is breder dan de subgroep overlastgevende zorgmijders. De doelgroep van de OGGZ vertoont overlap met de doelgroep van de maatschappelijke opvang en de verslavingszorg. De maatschappelijke opvang is in feite een laatste redmiddel voor de sociaal kwetsbaren die (tijdelijk) niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. De verslavingszorg is gericht op het voorkomen van achteruitgang en/of het bieden van behandeling aan verslaafden. In de volgende figuur is te zien welke problemen (levensgebieden) en oplossingen (aanbieders) deel uit maken van het OGGZ- veld. 2 Deze doelgroep wordt in hoofdstuk 7 omschreven. 6

11 Figuur 3) Overzicht Problemen en oplossingen 3 De vier grote gemeenten (G4) 4 hanteren de volgende criteria voor deze doelgroep: Aanwezigheid van een psychiatrische stoornis (waaronder verslavingsproblemen), of ernstige psychosociale problemen; Tegelijkertijd, aanwezigheid van meerdere problemen op andere leefgebieden; Leidend tot het niet voldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien; Gebrek aan mogelijkheden om problemen op te lossen; Afwezigheid van de adequate hulpvraag Doelgroep NWN-regio: De bovengenoemde criteria gelden in meer of mindere mate voor de volgende groepen binnen de NWN-regio: Dak- en thuislozen Zwerfjongeren Drugsverslaafden Alcohol verslaafden Slachtoffers van huiselijk geweld Illegalen Mensen met langdurige psychische of psychiatrische stoornissen Kwetsbare ouderen 3 overgenomen uit: Kwetsbaar in de grote Stad, G4 visie op een Samenhangende Geestelijke Gezondheid pp.9 4 Plan van Aanpak Maatschappelijke opvang G4 7

12 8

13 3. De OGGZ- ladder 3.1 Waarom de OGGZ ladder? 5 : De ladder kan in twee richtingen worden belopen, afdalend naar de status van feitelijk dakloze en stijgend naar de teruggewonnen zelfstandige plaats in de samenleving. Aan de hand van de OGGZ-ladder komen OGGZ-problemen en -doelgroep(en) beter in beeld. Op deze manier is het mogelijk om focus van het beleid te bepalen. In aansluiting op de focus en de gekozen treden kunnen beleidsmaatregelen en activiteiten worden ontwikkeld. Op elke trede van de ladder komen twee dimensies samen, namelijk die van: - de ernst, complexiteit en duur van problemen, uit te drukken in een risicoprofiel; - de gewenste en benodigde ondersteuning en opvang tijdens de verschillende fases van in- en uitsluiting. Figuur 2: De OGGZ ladder 5 Overgenomen uit Handreiking OGGZ in de Wmo 9

14 3.2 De 5 treden van de OGGZ ladder 6 : 0. De trede 0 stelt in gemeenten de lokale bevolking voor. Doorgaans is er op deze trede sprake van een adequate interactie tussen individu en omgeving, van relatief goede gezondheid en actieve maatschappelijke participatie. Zelfzorg en mantelzorg voldoen, ook bij en na tegenslag. Interventies op dit niveau (collectieve preventie) bestaan onder meer uit voorlichting en gezondheidsbevordering. 1. Bij de eerste trede gaat het om uiteenlopende risicogroepen waarbij sprake is van een stagnerende interactie tussen individu en omgeving, een haperende zelfredzaamheid en verminderd welzijn. Desondanks blijven de problemen, vaak ook vanwege omgevingssteun, (nog) binnen de perken. Preventieve activiteiten, ook op het individu gericht, kunnen achterop raken helpen voorkomen. 2. Op de tweede trede bewegen mensen bij wie de problemen in ernst en zwaarte toenemen, zich uitstrekken over meer en meer leefgebieden en langer aanhouden. Steun uit de omgeving staat meer en meer onder druk en kan op termijn verdwijnen. De kwaliteit van leven neemt af. Situaties kunnen van tijd tot tijd vanwege opstapelende problemen, ingrijpende levensgebeurtenissen en (chronische) stress escaleren. Op deze trede zijn er ook kwetsbare mensen die weer proberen aan te haken en te herstellen na vanwege hun meervoudige problemen aangewezen te zijn geweest op institutionele zorg. Crisisinterventie en langdurige zorg aan huis zijn nodig om uitval en terugval te voorkomen. 3. De derde trede komt in beeld als kwetsbare personen aangewezen raken op institutionele zorg (opvang, psychiatrisch ziekenhuis, gevangenis) vanwege uiteenlopende, vaak meervoudige problemen. Het verblijf is in principe tijdelijk, maar kan ook langdurig zijn. 4. Op de vierde trede hebben kwetsbare personen de bodem van het bestaan geraakt. Zij voorzien niet in eigen onderdak, maar kunnen of willen evenmin gebruik maken van 6 Uit:Handreiking OGGZ in de Wmo 10

15 4. Wettelijk Kader en financiering 4.1 OGGZ en de Wmo De Wmo maakt gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning. Oftewel: gemeenten moeten het mogelijk maken dat alle inwoners maatschappelijk kunnen meedoen. Voor kwetsbare groepen is extra aandacht. De Wmo omschrijft 'maatschappelijke ondersteuning' in negen prestatievelden. 1. het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten; 2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden; 3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; 4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem; 6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer; 7. maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en huiselijk geweld; 8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen ; 9. het bevorderen van verslavingsbeleid. 4.2 Verdere uitwerking Prestatievelden 7, 8 en 9 De OGGz heeft een link met alle 9 prestatievelden van de Wmo; het maatschappelijk motiveren. Maar de OGGz omvat specifiek de prestatievelden 7,8, en 9. Prestatieveld 7: Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en huiselijk geweld: Dit prestatieveld omvat activiteiten bestaande uit het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan personen die, door een of meerdere problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Onder vrouwenopvang wordt begrepen het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan vrouwen die, al dan niet gedwongen, de thuissituatie hebben verlaten in verband met problemen van relationele aard of geweld en het beleid ter bestrijding van huiselijk geweld. Prestatieveld 8: Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen. Onder het bevorderen van de OGGZ wordt in elk geval verstaan: - Signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de OGGZ - Het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen - Het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis bij kwetsbare personen of risicogroepen. - Het tot stand brengen van afspraken tussen organisaties over de uitvoering van OGGZ. 11

16 Prestatieveld 9: Het bevorderen van verslavingsbeleid. Ambulante verslavingszorg doelt op activiteiten bestaande uit ambulante hulpverlening, gericht op verslavingsproblemen, en preventie van verslavingsproblemen, inclusief activiteiten in het kader van overlastbestrijding van overlast door verslaving. 4.3 Verantwoordelijkheden Verantwoordelijkheden Centrumgemeenten en regiogemeenten in de NWN- regio De gemeente heeft de taak om de OGGZ te bevorderen. De gemeente hoeft dit niet zelf te doen, maar moet wel zorgen dat het gebeurt. De gemeente is regisseur en soms opdrachtgever richting verschillende organisaties. Er is een scheiding aan te brengen in de taken die moeten worden uitgevoerd door alle gemeenten en de taken die specifiek zijn ondergebracht bij de centrumgemeenten. Hieronder volgt een overzicht van deze verantwoordelijkheden. Regiogemeente: De regie van de regiogemeenten zal zich, behalve op lokale voorzieningen, vooral richten op collectieve preventie: het voorkomen van meervoudige problemen en van escalatie van problemen en op het herstel van kwetsbare gezinnen en personen. Hieronder vallen ondermeer lokale zorgnetwerken, signalering, schuldhulpverlening en nazorg. Risicogroepen en multiproblem situaties vormen de doelgroep voor de regiogemeenten. De uitvoeringsonderdelen in de keten die daarbij horen zijn preventie, signalering en nazorg. In de NWN- regio is het volgende georganiseerd: - In Schiedam is er het Lokaal Zorgnetwerk; - in Vlaardingen zijn er een vangnetfunctie en een Lokaal Zorgnetwerk; - Maassluis is er sprake van het knelpuntenoverleg. Centrumgemeente: Centrumgemeente Vlaardingen heeft de volgende verantwoordelijkheden: Het formuleren van een (regionale)beleidsvisie over de omvang en het karakter van de inspanningen van de verschillende participanten. De vier functies (preventie, opvang, handhaving en herstel) worden afgezet tegen de regionale problematiek van de gehele kwetsbare groep waar de opvang zich op richt. In de NWN regio zijn dit de notities regionale OGGZ- visie NWN en het Stedelijk Kompas. Gemeente Vlaardingen heeft hierin het initiatief en zorgt voor afstemming en samenwerking met gemeente Schiedam en Maassluis. Het zorgdragen voor coördinatie en regie. Gemeente Vlaardingen beheert namens de regio de subsidierelaties met ondermeer Leger des Heils, NOC, StoED en Bouman GGZ. Gemeente Vlaardingen zorgt voor adequate subsidieverstrekking. De centrumgemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van bovenlokale voorzieningen. Dit betekent ondermeer dat er een vangnet aanwezig moet zijn voor mensen die tijdelijk onderdak, begeleiding en advies nodig hebben. Dit vangnet bestaat uit tenminste een laagdrempelige basisvoorziening, waarop in geval van nood een beroep (24 uur per dag) gedaan kan worden. Ook het Sociaal Pension wordt tot de bovenlokale voorzieningen gerekend. In de NWN- regio zal de nieuwe voorziening (Industrieweg) voorzien in deze vangnetfunctie. Het zorgdragen voor Outreachende interventie en toeleiding. Binnen de NWN regio zal Centraal Onthaal een belangrijke functie gaan vervullen in de toeleiding. De outreachende interventie is ondergebracht bij Bouman GGZ, RIAGG en maatschappelijk werk. 12

17 De doelgroep 7 bestaat uit zeer ernstige multi-probleem situaties, recent daklozen en residentieel daklozen. De uitvoeringsonderdelen in de keten die bij deze verantwoordelijkheden horen zijn: opsporen, melden, toeleiden, ongevraagde nazorg en opnieuw toeleiden Verantwoordelijkheden OGGZ werkveld Het tot stand brengen van afspraken tussen de partners over de uitvoering van de OGGZ maakt een belangrijk deel uit van de gemeentelijke regierol. Elk onderdeel uit het basisaanbod OGGZ heeft zijn eigen primair verantwoordelijke organisatie voor de uitvoering. Dat betekent dat de OGGZ wordt uitgevoerd door verschillende partijen, zoals de GGD, instellingen voor GGZ en maatschappelijke opvang. Dit gebeurt in opdracht van gemeenten. Naast deze organisaties zijn er meer organisaties die hierin een verantwoordelijkheid hebben, zoals zorgverzekeraars, politie, zorginstellingen, Justitie, scholen, woningbouwcorporaties etc. Elke organisatie heeft haar eigen belangen en verantwoordelijkheden. 4.4 Financiering OGGZ Er is geen goed overzicht beschikbaar hoeveel financiële middelen uitgegeven worden in Nederland aan de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. De financiering van de OGGZ komt uit verschillende bronnen: Gemeenten Gemeentefonds Centrumgemeente Zorgkantoor Zorgverzekering Cliënten Diversen Specifieke uitkering voor de maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid AWBZ Zorgverzekeringswet Eigen bijdrage (via CAK) o.a. Ministerie van Justitie De OGGZ visie kan gevolgen hebben voor de financiering. In de definitieve versie zal meer informatie worden toegevoegd over de financiering. Op het moment biedt het overzicht van de OGGZ bouwstenen in het Stedelijk Kompas het meest complete overzicht. 7 Uit presentatie MOVISIE 13

18 14

19 Deel 2: De visie van de NWN- regio 5. Regionale visie op de OGGZ Regionale doelstelling: 1. Maatschappelijke uitval, uitsluiting en dakloosheid voorkomen 2. Adequate opvang en begeleiding realiseren op basis van vraag/behoefte 3. Voorkomen van terugval 5.1 Uitgangspunten: Een eenduidige definitie van de doelgroep (zie hoofdstuk 2); Het streven naar kwaliteit van voorzieningen en dienstverlening in de regio door de vraag te kennen en het aanbod af te stemmen; Cliëntgerichtheid; Samenwerking in de keten is noodzaak. 5.2 Ketensamenwerking Bij ketens stemt men de werkwijze en de interventiemethoden op elkaar af. Voorts is bij ketensamenwerking het verbeteren van de dienstverlening aan de cliënt, het ordeningsprincipe. Dit werkt door in de afspraken tussen de ketenpartners. 5.3 Wetgeving in relatie tot niveaus van zorgverlening Op het gebied van OGGZ zijn in te delen in drie verschillende niveaus: het beleidsniveau), het ketenniveau en het trajectniveau 8. Niveau Taak Doelgroep Partners Regie Beleid Het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg. Totale OGGZdoelgroep Totale bevolking Opdrachtgevers/ financiers Centrumgemeente Regiogemeenten Keten Traject Informatieverzameling over de gezondheidstoestand van de bevolking. het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de openbare geestelijke gezondheidszorg. het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen. Een OGGZsubdoelgroep (cliëntprofiel) Eén OGGZ cliënt Aanbiedende organisaties/ financiers Hulp- en dienstverleners / financiers Casemanager Zorg coördinator Trajectregisseur (Centraal Onthaal) (LZN) 8 uit presentatie Movisie 15

20 5.4 Afstemming tussen ketenpartners: OGGZ- platform Op bestuurlijk en beleidsniveau is er in de NWN regio het OGGZ- platform. De doelstelling van dit platform is afstemming van het OGGZ-beleid en het (mede) realiseren van een sluitende aanpak in de regio en samenhang te bevorderen tussen de verschillende OGGzinitiatieven binnen de regio. De NWN gemeenten verzorgen het voorzitterschap en de secretariaatsfunctie. In het platform zitten ondermeer aanbieders, financiers, cliëntondersteuning, belangenbehartigers/aanbieders. Deze vergaderingen hebben de volgende functies: informeren, signaleren, adviseren, besluiten. Lokaal Zorgnetwerk Naast het regionaal platformoverleg vindt op lokaal niveau overleg plaats tussen de verschillende organisaties die zich met OGGZ- cliënten bezighouden. Hier is met name sprake van casuïstiek overleg waarbij knelpunten in de uitvoering worden besproken. De inzet op signalen staat centraal. Het lokaal overleg in Schiedam is er het Lokaal Zorgnetwerk, in Vlaardingen is er de vangnetfunctie en in Maassluis het knelpuntenoverleg. Er zal zoveel mogelijk toegewerkt naar een regionale gestructureerde aanpak. 5.5 De sluitende keten In een sluitende keten wordt goed doorverwezen, dit voorkomt dus dat iemand tussen wal en schip valt. Om tot een sluitende keten in de OGGZ te komen is het van belang onderscheid te maken tussen de verschillende stappen in de keten. Dit zijn preventie, signalering/ toeleiding, probleemanalyse, feitelijke zorg, nazorg, zelfstandig wonen. Regie is noodzakelijk voor een sluitende aanpak. Gemeenten vervullen hierin een belangrijke rol. Het is aan gemeenten om op lokaal niveau samenhangend beleid tot stand te brengen. Gemeenten hebben de regisseursrol in deze mobilisatie van lokale draagkracht. Preventie vb. voorlichtingscampagnes sd Signalering vb. Lokaal Zorgnetwerk Probleemanalyse vb. intake bij een instelling Feitelijke zorg vb. zorgtraject bij instelling Nazorg vb. Ambulante woonbegeleiding/ beschermde woonvoorziening Zelfstandig wonen Figuur 3: voorbeeld van een keten 16

21 5.6 De basis voor het beleid wordt gevormd door kwantitatieve en kwalitatieve gegevensverzameling Noodzaak periodieke monitoring Een monitor is een periodieke dwarsdoorsnede (rapportage) van een continu proces van gegevens verzameling en analyse van gegevens van specifieke doelgroepen. De gegevens over de OGGZ doelgroep vormt belangrijke beleidsinformatie. In dit kader is het ook belangrijk te weten waar de doelgroep zich bevindt (op straat, in voorzieningen, thuis etc.) en hoe het staat met de instroom, doorstroom en uitstroom. Een periodieke rapportage maakt vergelijking en evaluatie van de gegevens mogelijk. OGGZ- monitor in de regio NWN De drie NWN gemeenten hebben op advies van het platform OGGZ de voormalige GGD Nieuwe Waterweg Noord 9 opdracht gegeven om een OGGZ monitor te ontwikkelen. Het doel van deze monitor is het systematisch verzamelen van gegevens. Deze gegevens hebben betrekking op de aard en omvang van sociaal zwakkeren in de regio. Om de monitoring van de doelgroep voort te kunnen zetten is gezamenlijke inspanning nodig van GGD, gemeenten en regionale organisaties werkzaam op het gebied van OGGZ. Verder is het van belang dat de kwaliteit van de aangeleverde gegevens goed is en dat men gebruik maakt van dezelfde definitie van een OGGZ- cliënt. Door verschillende manieren van cliëntregistratie bij de instellingen levert dit vaak problemen op. Welke gegevens missen we? De meest recente monitor bestaat uit schattingen door extrapolaties van landelijke gegevens en gegevens uit cliëntregistraties van organisaties werkzaam op het gebied van de OGGZ in de regio. Deze schattingen en verschillende manieren van cliëntregistraties door instellingen zorgen voor een verminderde betrouwbaarheid van het onderzoek. Omdat deze monitor voor de eerste keer is uitgevoerd, is het nog niet mogelijk om trends te signaleren. Met de in het kader van dit onderzoek verzamelde gegevens is het niet mogelijk om uitspraken te doen over de zorgbehoefte van OGGZ cliënten hiervoor is kwalitatief onderzoek nodig. Het doen van behoefte onderzoek binnen de OGGZ doelgroep heeft daarom prioriteit. Om de behoefte van de cliënten in beeld te krijgen worden belangenorganisaties betrokken in de beleidsvorming. Buiten de monitor van de GGD kan er ook gebruik worden gemaakt van lokale dataverzameling zoals de leefbaarheidmonitor in Schiedam en de Gemeenteatlas van Maassluis. 5.7 Uitstroom Het is van belang dat cliënten (die daartoe in staat zijn), zich na een verblijf in de maatschappelijke opvang, andere residentiele voorzienig en na detentie weer in de regio/ gemeente van herkomst kunnen vestigen. Het is van belang dat er woonruimte beschikbaar is. Bovendien is het van belang dat nazorg goed gefaciliteerd wordt. Afspraken tussen gemeenten NWN- regio: Er vindt periodiek ambtelijke afstemming plaats tussen Vlaardingen, Schiedam en Maassluis in de vorm van het OGGZ- kernteam; Er vindt periodiek bestuurlijk afstemming plaats tussen Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. (Wmo stuurgroep/ wethoudersoverleg volksgezondheid/ ad hoc overleg/ bilateraal overleg). 9 Per 1 januari 2007 is de GGD NWN gefuseerd tot GGD Rotterdam- Rijnmond 17

22 18

23 Deel 3 Het regionale aanbod 6. Aanbod voorzieningen 10 : In het schema wordt een globaal overzicht geschetst van de voorzieningen in de regio in relatie tot de WMO prestatievelden. Prestatieveld Subprestatieveld Doelgroep Voorzieningenaanbod 7. Maatschappelijke Crisisopvang 11 Crisisopvang Opvang Inwoners in maatschappelijke en/of psychosociale crisissituaties Diverse vormen Begeleid Wonen Daklozenopvang Huiselijk Geweld 8. OGGZ Bemoeizorg Nazorg Feitelijke daklozen, residentieel daklozen en semi-residentieel daklozen Slachtoffers, plegers, omstanders, getuigen van Huiselijk Geweld Sociaal kwetsbare mensen in zeer ernstige multiprobleemsituaties, hierbij kan sprake zijn van zorgmijding of tijdelijke onbereikbaarheid van zorg Dagopvang Nachtopvang 24-uursopvang Begeleid Wonen Steunpunt Huiselijk Geweld Preventieactiviteiten Vroegsignalering door: Lokaal Zorgnetwerk (S+V) Knelpunten overleg (M) Vangnetfunctie (V) 9. Verslavingsbeleid Preventie Risico groepen Vroegsignalering Preventie activiteiten Interventie Dagopvang verslaafde Nazorg daklozen Mensen die verslaafd zijn aan alcohol, drugs, gokken of medicijnen hulpverleningstrajecten in combinatie met intramurale geestelijke gezondheidszorg Gebruikersruimte Begeleid Wonen Ambulante begeleiding 10 (S) Schiedam (V) Vlaardingen (M) Maassluis (NWN) Nieuwe Waterweg Noord 11 Met uitzondering van de gedwongen opname ihkv BOPZ 19

24 20

25 7. Schema OGGZ- ladder 12 : Op welke tredes zij nog extra voorzieningen nodig in de NWN- regio? Wie heeft wanneer wat nodig Invullen na discussie. Aan de hand van dit schema kan discussie plaatsvinden, er kan nagegaan worden op welke treden er niet voldoende voorzieningen aanwezig zijn in de regio. (onderstaand schema is nog onvolledig) Het signaleren en bestrijden van risicofactoren door: Het bereiken van kwetsbare groepen en risicogroepen:- Herkennen van risicofactoren en probleemsituaties Trede 1: Zelfzorg, mantelzorg en algemene zorg Algemeen maatschappelijk werk en sociaal raadslieden werk Trede 2: Zorg aan huis Lokale zorgnetwerken CAD (ambulante hulpverlening, Bouman GGZ) Trede 3: Institutionele zorg RIAGG Bouman GGZ Trede 4: Zorg op straat RIAGG (CSS) Bouman GGZ -Opsporen, contact leggen en contact houden met kwetsbare mensen -Toeleiden van kwetsbare mensen Het begeleiden van kwetsbare groepen en risicogroepen - Vergroten van sociale steun Steunpunt mantelzorg (VLD) Vrijwillige thuishulp maaltijdvoorziening Bouman GGZ: crisisinterventie, behandeling (klinisch/poliklinisch) reclassering Dagopvang / aanloophuis DAC Groene Luiken -Ondersteuning bij het dagelijks functioneren -Belangenbehartiging Begeleiding/behandeli ng van psychische, verslavings- en/ of somatische problemen Incentive Basisberaad Nachtopvang/ pensionvoorziening StOED 24 uurs- opvang NOC Beschermde woonvormen Gebruiksruimte -Voorkomen van terugval Het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen of risicogroepen Het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties Lokaal Zorgnetwerk OGGz platform Lokaal zorgnetwerk 12 Schema uit: Handreiking OGGZ in de Wmo 21

26 22

27 BIJLAGE I Literatuurlijst Centraal Onthaal, gemeente Rotterdam (2005); Handreiking besteding OGGZ middelen voor toeleiding (Hoeksma Homans en Menting) d.d. 7 november 2006; Handreiking ketensamenwerking in de Wmo (juli 2007); Handreiking OGGZ in de Wmo (november 2006); Kwetsbaar in de grote Stad, G4 visie op een Samenhangende Geestelijke Gezondheid (juli 2005); Maatschappelijke opvang in de regio NWN, een stand van zaken: (Gemeente Vlaardingen, augustus 2007); OGGZ- monitor GGD-Rotterdam-Rijnmond (september 2007); Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en de rol van gemeenten SGBO (Februari 2007); Plan van aanpak maatschappelijke opvang G4 (december 2006); Verslag Ronde tafelgesprek Maassluis (april 2007). 23

28 24

29 BIJLAGE II Begrippen en afkortingen AMW AWBZ BOPZ CAD CAK- BZ Centraal Onthaal GGD GGZ MDNW NWN NOC OGGZ RIAGG RCG Stedelijk Kompas STOED VWS Wcpv Wmo Algemeen Maatschappelijke werk Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische ziekenhuizen Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Instrumenten dat richt zich op de registratie en de toeleiding naar zorg Gemeenschappelijk Gezondheidsdienst Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Noord Nieuwe Waterweg Noord Nood Opvang Centrum Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg Regionale instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Regionale Commissie Gezondheidszorg Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang Stichting Onder één Dak Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet collectieve preventie volksgezondheid Wet maatschappelijke ondersteuning 25

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Welkom. Doel conferentie. Programma (O)GGZ. Programma. Regionale (O)GGZ werkconferentie

Welkom. Doel conferentie. Programma (O)GGZ. Programma. Regionale (O)GGZ werkconferentie Welkom Marion Suijker, voorzitter Bestuurlijk Overleg Zorg en Samenleving Regionale (O)GGZ werkconferentie Doel conferentie Programma Start ontwikkelen visie OGGZ en collectieve preventie GGZ Input leveren

Nadere informatie

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen De Sociaal Psychiatrische WMO Mogelijkheden of valkuilen Top drie geluk over gehele wereld Autonomie sociale contacten zinvol werk/ dagbesteding Typen mens en veranderen 10 % betweters 80 % volgelingen

Nadere informatie

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Noord- en Midden-Limburg Beschermd wonen, opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg 1. Inleiding Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Nadere informatie

Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2

Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2 Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2 Als de zorg niet sluit OGGZ Openbare geestelijke gezondheidszorg (Ongevraagde geestelijke gezondheidszorg) Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Vluchtelingen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Het advies van de ASD.

Het advies van de ASD. Het advies van de ASD. Ongevraagd advies De ASD heeft in de afgelopen maanden met meerdere partijen gesproken over de opvang van daklozen. Dit naar aanleiding van een wijziging in de opvang van daklozen.

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

1 Inleiding 1.1 Nieuwe taken vanuit de Wmo 1.2 Plan van aanpak maatschappelijke opvang Rijk en G4: Stedelijk Kompas

1 Inleiding 1.1 Nieuwe taken vanuit de Wmo 1.2 Plan van aanpak maatschappelijke opvang Rijk en G4: Stedelijk Kompas Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Nieuwe taken vanuit de Wmo 1.2 Plan van aanpak maatschappelijke opvang Rijk en G4: Stedelijk Kompas 2 Regionale visie regio Bergen op Zoom 2.1 Totstandkoming Regionaal Kompas

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur Programma van Eisen volgens TRILL voor Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Nota van B&W Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Portefeuille: H. van der Molen Auteur: G. Spijker Telefoon 5115584

Nadere informatie

deelrapport Kwetsbare burgers

deelrapport Kwetsbare burgers deelrapport Kwetsbare burgers Regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning Zeeland 212 Inhoud Kernboodschappen 3 Kwetsbare burgers 4 Literatuur en websites 8 Gegevensbronnen 8 Lijst met afkortingen 8 J.M.

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel

3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel 3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel SAMENVATTING Voor een goede ontwikkeling van beleid op het gebied van de WMO alsmede voor evaluatie van gevoerd beleid, zijn cijfers onontbeerlijk. De afdeling

Nadere informatie

Onze cliënt staat centraal!

Onze cliënt staat centraal! Ketenarrangementen Het probleem: vele instellingen, niet één loket Politie OM Penitiaire Inrichtingen Reclassering NL Verslavingszorgreclassering Verslavingszorginstelling Maatschappelijke Opvang GGZ-instelling

Nadere informatie

Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Ochtendrapport crisisdienst. De sociale psychiatrie is dood

Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Ochtendrapport crisisdienst. De sociale psychiatrie is dood Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving De sociale psychiatrie is dood Lang leve de sociale psychiatrie Prof dr. Bert van Hemert, psychiater Epidemiologie van de OGGZ Parnassia Bavo Groep Spoedeisende

Nadere informatie

Samen Beter. Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Hardenberg 2008 2011

Samen Beter. Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Hardenberg 2008 2011 Samen Beter Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Hardenberg 2008 2011 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen Gezondheidsbeleid 3 2.1 GGD IJssel-Vecht 3 2.2 Financieel overzicht Algemeen Gezondheidsbeleid 3 2.3

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011 CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon 050-313 40 52 Fax 050-312 75 26 Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

WMO Beleidsplan; prestatievelden 7, 8, 9. Maatschappelijke opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGZ) Verslavingszorg

WMO Beleidsplan; prestatievelden 7, 8, 9. Maatschappelijke opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGZ) Verslavingszorg WMO Beleidsplan; prestatievelden 7, 8, 9 Maatschappelijke opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGZ) Verslavingszorg Directie Inwoners, oktober 2006 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Postbus

Nadere informatie

Stuknummer: b!08.00845

Stuknummer: b!08.00845 Stuknummer: b!08.00845 gemeente Den Helder Registratienummer: Portefeuillehouder: Raadsvoorstel P.H.H. Kragt Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: OWS drs. H.J.

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7)

Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7) Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7) Algemeen Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en het voeren van beleid ter bestrijding van huiselijk geweld Asielzoekers en ongedocumenteerden

Nadere informatie

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel 1. Inleiding Met de komst van de Wmo per 1 januari 2007 is Den Bosch centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Uitgangspunten voor de financiering van:

Uitgangspunten voor de financiering van: Uitgangspunten voor de financiering van: Opvang Beschermd wonen Veilig Thuis Inleiding De uitgangspunten in dit document vormen de basis voor de financiering (via subsidie en/of contractering) van opvang,

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 metingen 2009-2012 Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven,

Nadere informatie

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Den Haag, 19 oktober 1999 CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Partijen,

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Visie OGGz Zuidwest Drenthe

Visie OGGz Zuidwest Drenthe Visie OGGz Zuidwest Drenthe I. Doelgroep De landelijk en wettelijk gehanteerde term OGGz betekent Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Deze zorg is gericht op mensen met meervoudige complexe problematiek

Nadere informatie

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbaarheid in beeld Inhoud workshop Het algemene beeld: Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Nadere informatie

Beleidskader Wmo789. Maatschappelijke opvang - Openbare geestelijke gezondheidszorg - verslavingsbeleid. voor 2012-2015

Beleidskader Wmo789. Maatschappelijke opvang - Openbare geestelijke gezondheidszorg - verslavingsbeleid. voor 2012-2015 Beleidskader Wmo789 Maatschappelijke opvang - Openbare geestelijke gezondheidszorg - verslavingsbeleid voor 2012-2015 Versie: 1.4 Datum: juni 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Beschrijving beleidsveld...

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe meting 2008 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. van Zwieten B. Bieleman Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe November 2009 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman METINGEN 2014 EN 2015 Monitor opvang Enschede A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ingegaan. In deze wet wordt gesproken over twee ondersteuningsvormen

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017

Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017 Openbaar Onderwerp Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017 Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De gemeente Nijmegen is centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke

Nadere informatie

Werk in ontwikkeling Werkgroep Conceptueel kader

Werk in ontwikkeling Werkgroep Conceptueel kader Conceptueel kader Openbare Geestelijke GezondheidsZorg Werk in ontwikkeling Werkgroep Conceptueel kader Waarom een conceptueel kader OGGZ? Afbakening van OGGZ en bepaling van focus User Gedeelde visie

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht Welkom Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden Papendrecht Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

TITEL Ontwikkelingen in de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, OGGZ en de aanpak van huiselijk geweld.

TITEL Ontwikkelingen in de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, OGGZ en de aanpak van huiselijk geweld. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4414359 Aan : Gemeenteraad Datum : 28 oktober 2013 Portefeuillehouder : Wethouder B.J. Lubbinge Programma 4. Zorg, welzijn en : wijkontwikkeling

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011

Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011 Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011 Colofon Deze visie is vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg Wmo van 11 april 2007. De inbreng van diverse mensen, organisaties en platforms, waaronder

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren 1. Inleiding In het kader van het Stedelijk Kompas is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een aantal woonvoorzieningen. Het betrof hier woonvoorzieningen

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Doetinchem Inwonerklasse Benchmark

Doetinchem Inwonerklasse Benchmark Doetinchem Inwonerklasse Benchmark Doetinchem Gemiddelde klasse 3: Gemiddelde benchmark 50.000 tot 100.000 inwoners Waarborgen voor kwaliteit (0.2) Cliëntondersteuning 2 items 2,7 1,9 Indicatiestelling

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

BELEIDSKADER MAATSCHAPPELIJKE ZORG GEMEENTE MOLENWAARD. Samenvatting WMObeleidsplan Drechtsteden 2015-2018, betreffende Maatschappelijke Zorg

BELEIDSKADER MAATSCHAPPELIJKE ZORG GEMEENTE MOLENWAARD. Samenvatting WMObeleidsplan Drechtsteden 2015-2018, betreffende Maatschappelijke Zorg BELEIDSKADER MAATSCHAPPELIJKE ZORG GEMEENTE MOLENWAARD Samenvatting WMObeleidsplan Drechtsteden 2015-2018, betreffende Maatschappelijke Zorg Dit schrijven omvat de elementen uit het WMO beleidsplan Drechtsteden

Nadere informatie

Regie en achtervang voor iedere cliënt. Regionaal Kompas Midden IJssel 2009-2014. Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen

Regie en achtervang voor iedere cliënt. Regionaal Kompas Midden IJssel 2009-2014. Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen Regie en achtervang voor iedere cliënt Regionaal Kompas Midden IJssel 2009-2014 Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen Bureau Queste in opdracht van Centrumgemeente Deventer 24 september 2009

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen

EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen 1 Wij geven thuis! U ook? De Brabantse steden tellen steeds meer kwetsbare burgers zoals daken thuislozen en zwerfjongeren. Zowel hun aantal als de

Nadere informatie

Factsheet II: Ouderenmishandeling en de Wmo

Factsheet II: Ouderenmishandeling en de Wmo Factsheet Ouderenmishandeling Factsheet II: Ouderenmishandeling en de Wmo 1.0 Inleiding De factsheet bevat informatie over het (gemeentelijk) Wmo-beleid bij ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling valt

Nadere informatie

Handreiking OGGZ in de Wmo. November 2006

Handreiking OGGZ in de Wmo. November 2006 Handreiking OGGZ in de Wmo November 2006 Colofon Samenstelling Prof. Dr. J. Wolf, Bijzonder hoogleraar Grondslagen van de maatschappelijke opvang bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het UMC St. Radboud

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 111 Vragen van de leden

Nadere informatie

Nota Maatschappelijke Zorg Gouda Niemand buiten de boot

Nota Maatschappelijke Zorg Gouda Niemand buiten de boot Nota Maatschappelijke Zorg Gouda 2013-2016 Niemand buiten de boot 2 Inhoudsopgave Deel I 1. Inleiding....................................... 5 2. Doelgroepomschrijving Gouda...........................

Nadere informatie

REGIONAAL KOMPAS TWENTE

REGIONAAL KOMPAS TWENTE REGIONAAL KOMPAS TWENTE INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesvragen

Samenvatting. Adviesvragen Samenvatting Adviesvragen Een deel van de mensen die kampen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen heeft geen contact met de hulpverlening. Bij hen is geregeld sprake van acute nood. Desondanks

Nadere informatie

Aanvullende informatie op toelichting maatregelen ggz van VWS inzake de eigen bijdrage

Aanvullende informatie op toelichting maatregelen ggz van VWS inzake de eigen bijdrage Aanvullende informatie op toelichting maatregelen ggz van VWS inzake de eigen bijdrage (versie 10 februari 2012) Vragen en antwoorden voorgelegd aan VWS, inclusief reactie VWS 1. Eigen bijdrage tweedelijns

Nadere informatie

Bijlage 2 Takenoverzicht

Bijlage 2 Takenoverzicht Bijlage 2 Takenoverzicht Met welke vragen kan onze inwoner straks bij het wijkteam terecht? Wanneer is het wijkteam bevoegd? Wanneer is er een rol voor het Kennis en Advies Centrum? Wanneer treden wij

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Improving Mental Health by Sharing Knowledge Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Deze presentatie Deze

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

Doelgroepen Stedelijk Kompas. Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland

Doelgroepen Stedelijk Kompas. Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland Onderzoek en Statistiek: Kenniscentrum Gemeente Nijmegen maart 2008 Inhoudsopgave 1 Totaalbeeld regio Nijmegen en Rivierenland 3 2 Inleiding 5 2.1 Achtergrond

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Hieronder worden in- door en uitstroomcijfers weergegeven (indien voorhanden). Hiervoor

Nadere informatie

Lichte gemeenschappelijke regeling Regionaal Kompas Peelregio tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.

Lichte gemeenschappelijke regeling Regionaal Kompas Peelregio tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Lichte gemeenschappelijke regeling Regionaal Kompas Peelregio tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief Aan: de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 19 januari 2016 Ons kenmerk

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp 24-uurs crisisinterventie en casemanagement t.b.v. Wet Tijdelijk Huisverbod Portefeuille H. van der Molen Auteur Lizzy van der Kooij Telefoon 5115509 E-mail: emvanderkooij@haarlem.nl

Nadere informatie

Iedereen doet mee. Een regionale visie op preventie en maatschappelijk herstel voor inwoners in multiproblemsituaties (maatschappelijke zorg en OGGZ)

Iedereen doet mee. Een regionale visie op preventie en maatschappelijk herstel voor inwoners in multiproblemsituaties (maatschappelijke zorg en OGGZ) Iedereen doet mee Een regionale visie op preventie en maatschappelijk herstel voor inwoners in multiproblemsituaties (maatschappelijke zorg en OGGZ) Beuningen Druten Groesbeek Heumen Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

Handreiking Moeilijk bereikbaar? Hoe mensen uit de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg en zwerfjongeren te betrekken in de

Handreiking Moeilijk bereikbaar? Hoe mensen uit de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg en zwerfjongeren te betrekken in de Handreiking Moeilijk bereikbaar? Hoe mensen uit de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg en zwerfjongeren te betrekken in de Wmo-participatie. Klankbordgroep Maatschappelijke Opvang,

Nadere informatie