Bijlage T Highlights Ziekteverzuimprotocol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage T Highlights Ziekteverzuimprotocol"

Transcriptie

1 Bijlage T Highlights Ziekteverzuimprotocol Aanbesteding Inhuur Flexibele Arbeidskrachten Massaal op basis van een Uitzendovereenkomst ten behoeve van de Belastingdienst

2 In de highlights uit het protocol staat hoe de Belastingdienst omgaat met (ziekte)verzuim en wat ieders rol daarin is. De voorschriften over (ziekte)verzuim staan in de Wet verbetering poortwachter en het boekwerk Personele uitvoeringsbepalingen Belastingdienst, hoofdstuk Arbeidsparticipatie. Uitgangspunt is aan het werk blijven en om met betrekking tot de inzetbaarheid gesprekken te blijven voeren met de leidinggevende. Opdrachtnemer dient dit verzuimprotocol zo veel mogelijk te volgen. Eigen regie is hierbij een onderdeel. Daar waar manager staat wordt bij deze Raamovereenkomsten primair de medewerker van Opdrachtnemer bedoeld. Als er inspanningen nodig zijn van Opdrachtgever dan zal Opdrachtnemer het contact hierover moeten initiëren met Opdrachtgever. Opdrachtgever gaat er van uit dat zo veel mogelijk informatie wordt gedeeld opdat een goede reintegratie gerealiseerd kan worden. Ziekmelding Is een medewerker niet in staat om te werken dan meldt de medewerker dit voor 9.30 uur van de eerste werkdag, persoonlijk bij zijn manager. Gedurende het (ziekte)verzuim is de medewerker telefonisch bereikbaar. Indien de medewerker niet op zijn huisadres aanwezig is, geeft hij aan op welk adres hij aanwezig is met vermelding van het telefoonnummer. Toestemming (vooraf) is niet nodig als de medewerker met het oog op herstel noodzakelijke handelingen buiten het (ziekte)verzuimadres (arts- en apotheekbezoek) dient te verrichten. Als de medewerker zijn manager niet kan bereiken en zijn ziektemelding bij een andere manager of vervanger moet melden, kan hij er van uitgaan dat zijn manager op een later tijdstip alsnog contact opneemt om te informeren wat er geregeld kan / moet worden en hoe lang het verzuim naar verwachting zal gaan duren. Met zijn manager maakt de medewerker dan concrete afspraken over de gevolgen voor het werk. Zo nodig maakt de medewerker met zijn manager afspraken over welke mogelijkheden hij nog wel heeft om te werken en over zijn bereikbaarheid tijdens zijn (ziekte) verzuimperiode. Is er volgens de medewerker tijdens werktijd reden voor verzuim (ziekte) dan moet hij dit direct melden aan zijn manager. De manager overlegt met de medewerker of er en eventueel welke activiteiten nodig zijn. De manager draagt zorg voor registratie van de melding van het verzuim. Verlof en verzuim Ziekteverzuim tijdens vakantie Bij ziekte(verzuim) tijdens vakantie kan de medewerker verlofdagen en/of compensatiedagen terugkrijgen. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden: het (ziekte)verzuim moet op uiterlijk om uur van de eerste verzuim(ziekte)dag door de medewerker telefonisch worden gemeld bij zijn manager; het (ziekte)verzuim moet worden aangetoond. Dit kan bijvoorbeeld door overleggen van een brief van de behandelend arts en/of de nota van voorgeschreven medicijnen. Pagina 2 van 9

3 Bij vakantie in het buitenland dient het (ziekte)verzuim zo spoedig mogelijk bij de manager te worden gemeld. Indien nodig stelt de bedrijfsarts vast of er inderdaad sprake was van ziekte en wat de duur is van de (geclaimde) ziekteperiode. De bevindingen worden aan de manager kenbaar gemaakt. De manager bepaalt op grond van deze bevindingen of en hoeveel verzuim(ziekte)dagen worden vastgesteld. Gesprekken Onderhouden van contacten De manager neemt tijdens de ziekteverzuimperiode regelmatig contact met de medewerker op. Ook moet de medewerker zelf het contact onderhouden. De Wet verbetering poortwachter schrijft voor dat bij dreigend langdurig verzuim alle afspraken bewaard worden in een re-integratiedossier. De manager houdt dit bij. De re-integratiemanager ondersteunt hierbij. Het (verzuim)gesprek Het (verzuim)gesprek heeft tot doel om inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van het (frequente) verzuim. Samen zoeken de manager en de medewerker naar mogelijke oplossingen en/of maken afspraken over de manier waarop de medewerker in de toekomst met verzuim omgaat. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld conflictsituaties) kan het (verzuim)gesprek worden overgenomen door een andere manager. Op verzoek kan een interne professional (bijvoorbeeld uit het team Arbeid & Gezondheid of een HR adviseur) bij het gesprek aanwezig zijn. De manager of de medewerker draagt zorg voor een verslag van het gesprek. Beiden ontvangen een exemplaar van dit verslag. Arbeidsomstandighedenspreekuur Het arbeidsomstandighedenspreekuur, een open spreekuur ook wel preventief spreekuur genoemd, is bedoeld voor medewerkers die vragen en/of klachten hebben over hun arbeidsomstandigheden, meer willen weten over de risico s voor hun veiligheid, gezondheid en welzijn. Dit spreekuur kan door diverse (in- en externe) professionals worden uitgevoerd en is voor de medewerker toegankelijk zonder tussenkomst van de leidinggevende. De leden van het team Arbeid & Gezondheid kunnen dit spreekuur (multidisciplinair) uitvoeren als het gaat om vragen met betrekking tot arbeidsomstandigheden (preventiemedewerker), verzuimbegeleiding (reintegratiemanager) en psychosociale problematiek (bedrijfsmaatschappelijk werker). Ook kan de bedrijfsarts dit spreekuur uitvoeren. De medewerker heeft een onafhankelijke toegang tot de bedrijfsarts. Gezien het multidisciplinaire karakter van de doelstelling is het van belang dat de bedrijfsarts zo nodig, via het team Arbeid & Gezondheid, ook andere professionals inschakelt. De medewerker bepaalt zelf met wie hij het arbeidsomstandighedengesprek wenst te voeren en kan hiervoor op zijn verzoek een afspraak maken met de betreffende deskundige. Oproep spreekuur bedrijfsarts Bij arbeidsongeschiktheid wordt de medewerker niet automatisch uitgenodigd voor een spreekuurconsult bij de bedrijfsarts. Het initiatief om te komen tot een consult ligt bij de manager. Het eerste spreekuurconsult moet ten minste binnen zes weken na de ziekmelding plaatsvinden. De Wet verbetering poortwachter is vervolgens van toepassing. De manager ontvangt van de bedrijfsarts een bericht over de voorgang van het verzuimproces. Wanneer bij de verzuimmelding een vermoeden is van psychische klachten is het van belang hiervoor direct aandacht te vragen van de bedrijfsarts dan wel BMW. Pagina 3 van 9

4 Spoedoproep Indien de manager op korte termijn behoefte heeft aan een advies over de (mate van) arbeidsgeschiktheid van zijn medewerker, kan hij de betreffende medewerker met spoed laten oproepen door de bedrijfsarts. De manager kan dit bespreken met één van de leden van het Team Arbeid & Gezondheid. De manager stelt de medewerker en de bedrijfsarts op de hoogte van de redenen van de spoedoproep. Aan de spoedoproep is een adviesvraag gekoppeld. Van een spoedoproep kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer de verzuimklacht moeilijk te achterhalen is. De medewerker is verplicht aan de spoedoproep gehoor te geven. Na het bezoek aan de bedrijfsarts bespreekt de manager het ontvangen advies met de medewerker. Niet eens met de uitspraak van de manager en/of de bedrijfsarts? Is een medewerker het niet eens met de conclusie van zijn manager en/of de bedrijfsarts over bijvoorbeeld zijn (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, dan bespreekt hij dit met zijn manager en/of de bedrijfsarts. Deze kunnen hun beslissing eventueel heroverwegen. Blijft de conclusie hetzelfde, dan heeft de medewerker de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), het zogenaamde deskundigenoordeel. De kosten hiervan komen voor rekening van het bedrijfsonderdeel. Het vragen van een deskundigenoordeel heeft geen schorsende werking. Bij het niet gevolg geven aan een oproep tot werkhervatting overeenkomstig het advies van de bedrijfsarts, kan de bezoldiging worden ingehouden. Wordt de werknemer alsnog in het gelijk gesteld, dan wordt de ingehouden bezoldiging alsnog uitbetaald. Het terugkeergesprek na verzuim Op de eerste dag, of zo spoedig mogelijk daarna, dat de medewerker weer aan het werk gaat na verzuim, heeft hij een terugkeergesprek met zijn manager. Dan bespreekt hij onder andere de informatie die tijdens de (ziekte)verzuimperiode is verzameld. Ook wordt aandacht besteed aan eventuele beperkingen die de medewerker door zijn (ziekte)verzuim in het werk ervaart. Als aanpassingen op de werkplek nodig zijn, dan wordt een werkplekonderzoek uitgevoerd en worden eventuele aanpassingen gerealiseerd. Hersteld melden Hersteld melden bij kortdurend verzuim Zodra de medewerker van mening is dat hij weer kan werken en/of als de manager en/of de bedrijfsarts heeft verklaard dat hij weer aan de slag kan, moet de medewerker zijn werkzaamheden hervatten. De medewerker geeft de hersteld melding door aan zijn manager. De manager draagt op de dag van de werkhervatting zorg voor registratie van de hersteld melding. Begeleiding bij re-integratie Wet verbetering poortwachter Doel van de Wet verbetering poortwachter is de kansen op re-integratie van zieke/verzuimende werknemers te verbeteren. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met de bedrijfsarts inspannen om zo snel mogelijk weer het werk te hervatten. Wanneer de medewerker zes weken ziek is en er is sprake van dreigend langdurig verzuim wordt samen met de bedrijfsarts een probleemanalyse met re-integratieadvies opgemaakt. De casemanager begeleidt inhoudelijk de overeengekomen (re-integratie- )activiteiten. Deze rol wordt vervuld door de direct-leidinggevende tenzij er gegronde redenen zijn waarom de direct-leidinggevende deze rol niet kan vervullen. In dat geval wordt in samenspraak met de medewerker vastgesteld welke medewerker de rol van casemanager vervult. Pagina 4 van 9

5 Zelf een dossier aanleggen Bij langdurig verzuim moet een medewerker ook een dossier bijhouden van alle stappen in het re-integratieproces. De volgende vragen kunnen hierbij als leidraad dienen: wat is de oorzaak van het verzuim; kan de oorzaak worden weggenomen; welke taken heeft de medewerker normaal gesproken; welke taken zijn nu niet mogelijk; wat geeft de Bedrijfsartsendienst aan over de belemmeringen en mogelijkheden met betrekking tot de arbeidsbelasting; welke taken zijn op termijn wel weer mogelijk: kan de medewerker worden geholpen met een speciale voorziening; kan de medewerker met ander vervoer naar het werk komen; is thuiswerken een tijdelijk oplossing; kan de medewerker tijdelijk ander werk doen? Re-integratiedossier De manager legt in het daartoe aangewezen registratiesysteem (o.a. in SAP poortwachter) een re-integratiedossier aan. Hierin vermeldt de manager alle activiteiten die hij onderneemt om ervoor te zorgen dat met de medewerker weer aan het werk kan. Ook correspondentie over het verzuim/re-integratie komt in dit dossier, evenals de data waarin contact plaatsvindt tussen medewerker en de manager / casemanager, re-integratiemanager en bedrijfsarts e.d. Het dossier is de basis voor het re-integratieverslag. De re-integratiemanager ondersteunt dit proces. Pagina 5 van 9

6 Stappenplan Wet verbetering poortwachter Week 6, probleemanalyse en re-integratieadvies De bedrijfsarts stelt uiterlijk in de zesde week de probleemanalyse en het reintegratieadvies op. De probleemanalyse beschrijft de oorzaken van het verzuim en de gevolgen voor het werk. In de probleemanalyse worden geen medische gegevens vermeld. Deze blijven onder beheer van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts geeft ook een advies voor mogelijkheden tot herstel en hervatting van de werkzaamheden. De manager ontvangt de probleemanalyse en het advies en bespreekt dit met de medewerker. Hij kan zich hierbij laten adviseren door het team Arbeid en Gezondheid. Reintegratie is het proces van terugkeren naar (passend) werk. Dit kan intern (spoor 1) of extern (spoor 2). Het is van belang om zo spoedig mogelijk dit proces in te zetten. Dit is een doorlopend beoordelingsproces. Week 8, plan van aanpak Op basis van de probleemanalyse en het re-integratieadvies wordt uiterlijk in de achtste (ziekte)verzuimweek een plan van aanpak gemaakt. Het plan van aanpak wordt door de medewerker en zijn casemanager gemaakt om hem te laten terugkeren in zijn eigen werk. De casemanager begeleidt en bewaakt de uitvoering van het plan van aanpak. De taak van de casemanager is tot een snellere aanpak van de reintegratie te komen. Het plan van aanpak wordt om de zes weken geëvalueerd en zo nodig bijgesteld door de casemanager en de werknemer. De re-integratiemanager adviseert het management en de medewerker over bijvoorbeeld aanpassingen die het re-integreren van de medewerker kunnen bevorderen. In principe is de eigen manager (leidinggevende) de casemanager. Week 10, beoordeling verzuimmelding De manager beoordeelt met de re-integratiemanager de verzuimmelding op onder meer de volgende aspecten: - Zwangerschapsgerelateerd - Bevallingsgerelateerd - Beroepsziekte - Regres - No riskpolis - Eventueel vervroegde WIA-aanvraag door medewerker Week 39 moment van bezinning De manager bespreekt met de medewerker het te volgen traject en de mogelijkheden met betrekking tot de volledige terugkeer in de eigen functie. Indien terugkeer in eigen of aangepaste functie niet haalbaar is dan moet naast spoor 1 spoor 2 ingezet worden. Week 42, melding aan het UWV De werkgever geeft het verzuim in week 42 door aan het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV). Week 52 tussenevaluatie Tussenevaluatie 52 weken arbeidsongeschiktheid (ziekte) (opmaak 1e jaarsevaluatie) Na een jaar (52 weken) gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid maakt de medewerker samen met de casemanager een evaluatie op van het plan van aanpak. In deze 1e jaars evaluatie staat beschreven welke re-integratieinspanningen zijn ondernomen en met welk resultaat. Tevens worden afspraken vastgelegd voor het komende tweede verzuimjaar gaat doen om te re-integreren. Deze evaluatie wordt opgenomen in het re-integratiedossier t.b.v. het re-integratieverslag bij de WIA-aanvraag. Een afschrift gaat naar de re-integratiemanager/ Personeelsafdeling. Pagina 6 van 9

7 Veranderingen in de situatie Als zich een verandering voordoet in de situatie van de medewerker die relevant is voor de werkgever, dan neemt de medewerker zo snel mogelijk contact op met zijn manager. Daarnaast heeft de medewerker een actieve informatieplicht naar het UWV. Bijvoorbeeld bij een wijziging van het verpleegadres of een gedeeltelijke hersteld verklaring door de bedrijfsarts. Een gedeeltelijke hersteld melding kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de hoogte van zijn uitkering. Sancties Niet nakoming van de verplichting tot ziekmelding levert zoals omschreven in artikel van het ARAR in principe plichtsverzuim op. In uitzondering hierop zal met betrekking tot deze verplichting tot ziekmelden niet eerder sprake zijn van plichtsverzuim als de medewerker niet ten genoegen van het tot beslissen bevoegde gezag heeft kunnen aangeven waarom niet aan deze verplichting is voldaan. Anders gezegd, als een medewerker zich niet tijdig ziek heeft gemeld, dan betekent dat op zich nog niet dat daardoor al direct sprake is van plichtsverzuim. Hiervan is dus dan pas sprake als de medewerker geen reden heeft aangegeven waarom de ziekmelding niet heeft plaatsgevonden op het moment dat dit in principe nodig was. Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en voor de re-integratie van de zieke werknemer. Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten er gedurende het verloop van het verzuim een aantal verplichte acties worden uitgevoerd. Niet nakomen van deze acties kan tot kostbare sancties leiden. Werkgevers die re-integratie-inspanningen onvoldoende kunnen aantonen, krijgen een sanctie opgelegd bij langdurig (ziekte)verzuim: zij moeten het salaris maximaal een jaar doorbetalen. Als de medewerker onvoldoende meewerkt aan terugkeer naar het werk dan kan het UWV de WIA-beoordeling opschorten. De Wet verbetering poortwachter biedt hierbij de mogelijkheid dat de medewerker dan tijdelijk zonder inkomsten komt te zitten. Dit is geregeld in het ARAR, onder meer in de art. 40 en 40a. De taken van de professionals De manager heeft inzicht in omvang en aard van het ziekteverzuim van zijn team; is verantwoordelijk voor de veiligheid van de medewerker; is degene die de (ziekte)verzuimmelding/herstelmelding ontvangt; draagt zorg voor registratie van de ziek en hersteldmelding. houdt contact met de (zieke)verzuimende medewerker(s); voert verzuimgesprekken; neemt deel aan het Sociaal Medisch Overleg / meergesprek; werkt actief mee aan een zo spoedige mogelijke re-integratie van de (zieke)verzuimende medewerker; maakt verzuim bespreekbaar in het werkoverleg; besteedt aandacht aan (ziekte)verzuim in functionerings- en beoordelingsgesprekken; staat open voor klachten en suggesties over het werk; investeert in verbetering van het werk; houdt bij dreigend langdurig verzuim een re-integratiedossier bij; is in beginsel de casemanager. De medewerker draagt naar vermogen zorg voor de eigen gezondheid en veiligheid: houdt zich aan het binnen de Belastingdienst geldende arbo- en verzuimbeleid; is verantwoordelijk voor zijn eigen herstel en werkt actief hieraan mee; verricht werkzaamheden naar vermogen; signaleert tijdig wanneer het werk hem te zwaar is; Pagina 7 van 9

8 is mede verantwoordelijk voor bespreken van knelpunten in het werk; denkt mee over oplossingen; houdt bij dreigend langdurig verzuim een re-integratiedossier bij werkt mee aan zijn re-integratie Team Arbeid & Gezondheid Elk bedrijfsonderdeel heeft een team Arbeid & Gezondheid. Medewerker en manager zijn de regisseurs van vitaliteit en het verzuimproces. Zij bepalen in onderling overleg de strategie voor de inzetbaarheid van de medewerker en worden daarbij ondersteund door professionals van het team Arbeid & Gezondheid. Het team Arbeid & Gezondheid: adviseert (gevraagd en ongevraagd) medewerkers en manager m.b.t. arbeidsomstandigheden(zorg) en verzuim(begeleiding. houdt zijn bedrijfsonderdeel op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden(zorg) en verzuim(begeleiding). geeft advies en informatie over preventieve maatregelen, arbeidsomstandigheden(zorg), verzuim(begeleiding) en reintegratietrajecten genereert bestuurlijke informatie, houdt bij wat de resultaten en effecten zijn van inspanningen onderhoudt contact met de bedrijfsartsendienst. Op de websites van de bedrijfsonderdelen staat wie de leden zijn van het team Arbeid & Gezondheid. De re-integratiemanager (RIM) Adviseert over verzuim- en re-integratiebeleid; adviseert het management, de Staf HRM, de (zieke)verzuimende medewerker en zorgverleners bij (dreigend) langdurig verzuim; bewaakt de in de Wet verbetering poortwachter gestelde procedures en termijnen; initieert de te ondernemen activiteiten op het terrein van de reintegratie van de (zieke)verzuimende medewerker; adviseert bij het opstellen en operationaliseren van plannen van aanpak; coördineert de inzet van re-integratie-instrumenten; onderhoudt contacten met re-integratie- en medische interventiebedrijven, het UWV en de Bedrijfsartsendienst; adviseert inzake mogelijkheden van subsidietoekenningen en premiekortingen; neemt deel aan het SMO/ meergesprek; geeft voorlichting aan medewerkers en management. Preventiemedewerker (PM) adviseert over het decentrale arbeidsomstandighedenbeleid; ondersteunt en adviseert het management in het nemen van preventieve maatregelen. levert een bijdrage aan het terugdringen van het (ziekte)verzuim coördineert bij het uitvoeren van verplichtingen voortvloeiend uit de Arbowetgeving; coördineert de inzet van preventie-instrumenten; draagt zorg voor de RI&E cyclus; neemt deel aan het SMO/ meergesprek (afhankelijk van onderwerp en/of aanpak van het bedrijfsonderdeel); geeft voorlichting en trainingen aan medewerkers en management. Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) levert een bijdrage aan het welzijn en het welbevinden van medewerkers. begeleidt medewerkers met psychosociale problemen; Pagina 8 van 9

9 adviseert de manager bij o.a. re-integratie van de (zieke)verzuimende medewerker; neemt deel aan het SMO/ meergesprek; heeft een signalerende en adviserende functie bij organisatiegebonden problematiek; geeft trainingen en voorlichting o.a. met betrekking tot het omgaan met stress. De bedrijfsarts adviseert over de medische mate van arbeidsgeschiktheid van de medewerker; begeleidt de medewerkers op het medische vlak; geeft advies met betrekking tot arbeid- en gezondheid bedreigende aspecten; neemt op verzoek deel aan het SMO/meergesprek van het bedrijfsonderdeel; houdt het medisch deel van het re-integratiedossier bij; stelt bij (dreigend) langdurig verzuim een probleemanalyse en een reintegratieadvies op stelt op verzoek een (UWV-conforme) Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) op. adviseert over inzetten arbeidsdeskundig onderzoek. Pagina 9 van 9

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BSD/2016.558 RIS294761 VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel 7:9 lid 4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS Versie: januari 2007 Toelichting Het voorbeeld verzuimprotocol voor architectenbureaus is ontwikkeld in opdracht van de partijen betrokken bij het Arboconvenant

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu Verzuimprotocol Ziek en wat nu Inleiding Wie ziek is, wil zo snel mogelijk weer beter worden. Maar als een werknemer ziek wordt heeft niet alleen hij, maar ook zijn werkgever er belang bij dat er sprake

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 B&W.nr. 10.0830, d.d. 17 augustus 2010 Aanbiedingsformulier Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Het als bijlage 1 toegevoegde Verzuimprotocol

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie

Verzuim- en Reïntegratieprotocol

Verzuim- en Reïntegratieprotocol Verzuim- en Reïntegratieprotocol Vastgesteld d.d. 25 januari 2011 Introductie Een open communicatie, respect voor elkaar en heldere afspraken zijn voorwaarden om prettig te werken. Esprit hecht hier veel

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden actoren in het verzuimproces m.b.t. PON-arbocontract

Taken en verantwoordelijkheden actoren in het verzuimproces m.b.t. PON-arbocontract Taken en verantwoordelijkheden actoren in het verzuimproces m.b.t. PON-arbocontract BINNEN (intern) 1. MT Het MT van het bestuur is verantwoordelijk het vaststellen van het verzuim en reintegratiebeleid

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Verzuimprotocol Afdeling P&O 1. Verzuimmelding Picasso Lyceum Bij verzuim meldt de medewerker zich op de eerste verzuimdag (maandag t/m vrijdag) voor

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

VERZUIM AAN DE UvA Februari 2009

VERZUIM AAN DE UvA Februari 2009 VERZUIM AAN DE UvA Februari 2009 Toelichting Het verzuimprotocol De verdeling van de verantwoordelijkheden Toelichting Het verzuimprotocol beantwoordt aan de eisen die worden gesteld in wet- en regelgeving

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Beleidsplan Ziekteverzuim

Beleidsplan Ziekteverzuim Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober 2016 1. Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal personeelsbeleid en is gericht

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

Een zieke medewerker. Wat nu?

Een zieke medewerker. Wat nu? Een zieke medewerker. Wat nu? Als een medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, dan meldt deze zich ziek. Vanaf dat moment gelden de afspraken die door de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1251, d.d. 4 december 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging verzuimprotocol BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. Het als bijlage 1 opgenomen verzuimprotocol vast te

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

Verzuim Protocol. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Protocol. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Protocol Opgemaakt door Human Resource Management Doelgroep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.info colofon Verzuimprotocol Verzuimprotocol schrijft voor hoe iedere

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Bijlage VGM & Verzuimprotocol

Bijlage VGM & Verzuimprotocol Bijlage VGM & Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 2 2. Ziekmelding / Aanvraag verzuimverlof 3 Arbeidsconflict? 3 3. Activiteiten tijdens arbeidsongeschiktheid 3 Thuisblijven 3 Maak bezoek mogelijk

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Pagina 1 van 13 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 7 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 januari 2016 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Arbozorg en verzuimbegeleiding. Abonnement versie

Arbozorg en verzuimbegeleiding. Abonnement versie Arbozorg en verzuimbegeleiding Abonnement versie 2016.1 ARBOZORG EN VERZUIMBEGELEIDING Abonnement - versie 2016.1 DIENSTVERLENINGSPLAN ABONNEMENT, versie 2016.1 BLAD 1/3 Verzekerde gaat door acceptatie

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid kortdurend

Arbeidsongeschiktheid kortdurend Titel: Arbeidsongeschiktheid van personeel *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.28 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: Status: Vastgesteld Datum: Mei

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

De Gemiva-SVG Groep investeert in een gezond werkklimaat.

De Gemiva-SVG Groep investeert in een gezond werkklimaat. BELEID BIJ VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Werken naar vermogen 2 Veel mensen hebben gezondheidsklachten. Sommigen permanent, anderen slechts af en toe. Dat geldt ook voor medewerkers van de Gemiva-SVG Groep.

Nadere informatie

Overzicht vuistregels

Overzicht vuistregels Overzicht vuistregels De zieke werknemer Vuistregels Hieronder staan de praktische vuistregels per betrokken partij gegroepeerd: sollicitant, zieke werknemer, ondernemingsraad, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts,

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met toepassing uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met toepassing uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 14 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Wet verbetering Poortwachter Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Psychische steeds groter aandeel van verzuim Jaar Oorzaak Mannen Vrouwen Totaal Totaal GVD a 2010 Klachten

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland Nr. 302 7 juni 2017 Verzuimbeleid WerkSaam Westfriesland Het dagelijks bestuur van WerkSaam

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie