Functieprofiel. Voorzitter Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen Januari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functieprofiel. Voorzitter Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen Januari 2014"

Transcriptie

1 Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen Januari 2014

2 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 2 De organisatie Algemeen Gelre ziekenhuizen is met medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers, een verzorgingsgebied van ruim inwoners en een omzet van 276 mio. (exclusief honorarium component) één van de grotere ziekenhuizen in Nederland. In samenhang met de eerste en derdelijnsgezondheidszorg vormt het ziekenhuis een transmuraal zorgnetwerk in de regio Apeldoorn Zutphen. Gelre ziekenhuizen kent een aantal bijzondere medische functies te weten: Duizeligheidscentrum; LYME; Een handenteam; Corneatransplantatie; GE chirurgie; Pijnbestrijding; Herstel van endovasculaire aneurysmata door middel van stents. Gelre ziekenhuizen heeft twee uitstekende ziekenhuizen: een compleet nieuw basisziekenhuis in Zutphen (ingebruikname oktober 2010) en een topklinisch ziekenhuis in Apeldoorn (in 2009 volledig gerenoveerd en vernieuwd). Daarnaast zijn er buitenpoliklinieken in Lochem, Dieren en Epe en bevindt zich een Diagnostisch Centrum in Apeldoorn. Gelre ziekenhuizen is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Cultuur Gelre ziekenhuizen profileert zich als een organisatie met ambitie. Sterk in ontwikkeling met veel potentieel aan kwaliteit. Kernwaarden daarbij zijn: veilig, deskundig, hoffelijk en vernieuwend. Gelre ziekenhuizen heeft een goede regionale en lokale binding. Het is een organisatie waar mensen lang werken (gem. 10,6 jaar) en elkaar goed kennen. Er is sprake van een sterke loyaliteit, binding en saamhorigheidsgevoel binnen een informele organisatie. Hoewel er verschillen in de cultuur van beide locaties bestaan, is er sprake van een gemeenschappelijke cultuur van de Gelre ziekenhuizen. Kengetallen (per 31 december 2012) Kwaliteit en veiligheid NIAZ accreditatie ja Calamiteiten 15 HSMR 102 (= 3 jaar gemiddelde) Onverwacht lange opnameduur 10,2% (landelijk 12,0%)

3 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 3 Financieel Omzet Rendement 9,3 miljoen Budgetratio 24% Solvabiliteit 17% 1 Weerstandsvermogen 24% 276 mio. (excl. honorarium component) HRM Specialistenplaatsen 128 fte (190 personen) Medewerkers 2500 fte (3500 personen) Medewerkers tevredenheid 7,5 (2009: 6,8 en landelijke benchmark: 7,0) Onderwijs en Onderzoek STZ lidmaatschap ja Medische vervolgopleidingen 19 Verpleegkundige opleidingen 3 Spec. vervolgopleidingen 9 Paramedische opleidingen 12 Promovendi 3 Wetenschappelijke onderzoeken/publicaties 108 Marketing Patiëntwaardering 8,2 Keurmerken Patiënten 13 Verzekeraars 7 Organisatie: zilveren milieu keurmerk 1 Dit wordt veroorzaakt door het feit dat op beide locaties nieuwbouw inclusief grotendeels nieuwe medische inventaris is. Hierdoor is er sprake van een relatief groot balanstotaal ( 397 miljoen). Door het systeem van lineaire afschrijvingen en nieuwe investeringen die zeer beperkt hoeven te zijn, zullen deze verhoudingen binnen vier jaar aanzienlijk zijn verbeterd (prognose solvabiliteit in 2020: 20%).

4 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 4 Overig Bedden volgens erkenning 925 Eerste polikliniekbezoeken Dagopnamen Opnamen Verpleegdagen Adherentie verzorgingsgebied Strategische koers In het strategisch meerjarenbeleidplan heeft Gelre ziekenhuizen haar visie en ambities uiteengezet. In het formuleren van de koers wordt geredeneerd vanuit de relatie met de belangrijkste stakeholders: zorggebruikers, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders. De strategische koers wordt in deze periode herijkt en zal voor de zomer van 2014 resulteren in een nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan. De belangrijkste relatie is die met de zorggebruiker en zijn/haar belangenbehartigers, de patiënten en consumentenorganisaties. Het gaat dan vooral om sfeer, service en klantloyaliteit, toegang en openingstijden, geografische nabijheid en vergoeding van de zorg en klantreacties (feedback en klachtenafhandeling). Om in staat te zijn en te blijven goede medisch specialistische zorg te verlenen vanuit het perspectief van de individuele zorggebruiker, is het noodzakelijk om het kwaliteit en veiligheidsmanagement in de komende jaren voortdurend verder te ontwikkelen en te verbeteren. Kwaliteitsdifferentiatie tussen de locaties wordt daarbij nadrukkelijk uitgesloten maar verschil in functieprofilering zal ontwikkeld moeten worden. De zorgverzekeraars vormen een belangrijke stakeholder van Gelre ziekenhuizen. In de onderhandelingen met de zorgverzekeraar gaat het niet alleen om de prijs per zorgproduct, maar ook om de kwaliteit en de kosteneffectiviteit. Vanwege de marktwerking in de zorg is het van wezenlijk belang om in de komende jaren met andere ziekenhuizen gezamenlijke kracht te ontwikkelen door middel van netwerkallianties en gezamenlijke marktpositionering. Gelre ziekenhuizen wil, naast de bovengenoemde collega ziekenhuizen, in de komende jaren ook verdergaande vormen van samenwerking met andere zorgaanbieders uit de regio tot stand brengen, zoals met huisartsen, verpleeghuis en verzorgingshuiszorg, thuiszorg en het psychiatrisch circuit. Naast investeringen in excellente basiszorg wil Gelre ziekenhuizen zich in de komende jaren op een beperkt aantal terreinen ontwikkelen tot aanbieder van topklinische zorg die ook zorggebruikers aantrekt van buiten de Gelre regio. Deze zogeheten speerpunten, waar de organisatie overigens nog keuzes in zal moeten gaan maken, zijn medisch specialistische bedrijfsactiviteiten waaraan ten opzichte van andere bedrijfsactiviteiten een hogere waarde wordt toegekend. Vaststelling van een speerpunt vindt plaats hetzij op grond van medisch specialistische overwegingen, hetzij op grond van de service en organisatie van een bepaalde bedrijfsactiviteit.

5 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 5 Leerhuis De ambitie van de verdere ontwikkeling van het teaching hospital wordt manifest, doordat het onderwijsklimaat in het ziekenhuis Apeldoorn steeds dieper in de haarvaten van de organisatie doordringt, vooral door het intensiveren van de opleidingsinspanning. Ook in het ziekenhuis Zutphen vindt een intensivering van de onderwijscultuur plaats. Naast dit reguliere onderwijs wordt door het Leerhuis ondersteuning geboden bij toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek, evidence based medicine, klinische epidemiologie en statistiek. Organisatiestructuur De Gelre ziekenhuizen heeft een besturingsmodel dat inhoudt dat de beide ziekenhuislocaties functioneren als Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE en). De algemeen ondersteunende diensten (betreft o.a. de hoteldienst, financiële administratie, gebouwen beheer en HRM) en medisch ondersteunende diensten (betreft o.a. radiologie, apotheek, functie afdelingen, fysiotherapie en laboratoria) zijn ondergebracht in twee shared service centers (SSC AOD en een SCC MOD). Tussen de RVE en en de SCC en vindt een kostenverrekening plaats. De RVE en zijn daarbij de profit centers die worden afgerekend op tevoren bepaalde (rendement) targets. Op holdingniveau functioneert een holdingbestuur (tweehoofdige Raad van Bestuur) met een kleine holding en concernstaf. Het strategiecomité, bestaande uit medisch specialisten die zitting hebben op voordracht van de medische staven maar zonder last en ruggespraak functioneren, adviseert de Raad van Bestuur van de holding over majeure strategische aangelegenheden. De Raad van Bestuur brengt de adviezen van het strategiecomité ter kennis over aan de Raad van Toezicht. Op tactisch niveau, onder de beide RVE directeuren, is in beide ziekenhuislocaties sprake van duaal management. Alle zorgeenheden kennen een zorgbestuur bestaande uit een zorgmanager en een medisch manager. Op beide locaties functioneert een Vereniging Medisch Staf en een stafmaatschap. Beide Verenigingen Medische Staf kennen een Medisch Stafbestuur. De stafmaatschap behartigt de financiële belangen van de aangesloten vrijgevestigde medisch specialisten.

6 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 6 Organogram De Raad van Bestuur van de holding De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden. Belangrijke overwegingen om te kiezen voor een tweehoofdige Raad van Bestuur zijn gelegen in de volgende argumenten: De holdingstructuur met RVE en SSC directeuren; De zwaarte van de totale bestuursportefeuille welke wordt bepaald door de agenda in de komende jaren; De checks and balances binnen de Raad van Bestuur. Essentiële voorwaarde is dat er binnen de Raad van Bestuur eenheid in beleid dient te zijn, met behoud van herkenbaarheid van de locaties in hun adherentiegebied. De Raad van Toezicht heeft als standpunt dat er een evenwichtige verdeling van de strategische aandachtsvelden dient te zijn. Conform de statuten heeft de Raad van Toezicht één Lid van de Raad van Bestuur als Voorzitter benoemd. Verantwoordelijkheid Raad van Bestuur Binnen de wettelijke en statutair bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn de leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie en vervullen zij als zodanig een trekkersrol bij de uitgezette koers. Zij zijn elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de eigen strategische aandachtsvelden. De eindverantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgonderneming, de kwaliteit van zorg en de afweging van de belangen van alle stakeholders berust primair bij de Raad van Bestuur van Gelre ziekenhuizen.

7 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 7 De Voorzitter van de Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Bestuur als geheel. Zowel de Voorzitter als het Lid leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht op basis van onder meer strategie, begroting en jaarrekening, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan. De Voorzitter van de Raad van Bestuur heeft als extra verantwoordelijkheden: De governance en de strategische positionering van het ziekenhuis als geheel; De profilering van Gelre ziekenhuizen als geheel en daarbinnen de profilering van beide ziekenhuislocaties. Het gaat dan ook om het bepalen van de hoofdlijnen van de portfolio, marketing en merk(en)strategie; De uitbouw van de positionering als topklinisch opleidingsziekenhuis. Dit impliceert het behouden en verkrijgen van (top)klinische opleidingen en wetenschappelijk onderzoek. Het Lid van de Raad van Bestuur richt zich specifiek op de strategische aandachtsvelden: Kwaliteit van zorg; Veiligheid; Zorgondersteuning; ICT. Vanwege het primaire accent op kwaliteit van zorg vindt overleg plaats met andere zorgaanbieders (ketenpartners) en de cliëntenraad. Strategische thema s de komende jaren Het leveren van kwalitatief verantwoorde en veilige zorg voor de inwoners in het adherentiegebied van Gelre ziekenhuizen; Het komen tot een gedragen keuze in portfolio en het expliciteren van de zorginhoudelijke speerpunten voor de komende jaren; De profilering van Gelre ziekenhuizen als geheel en daarbinnen de profilering van beide ziekenhuislocaties. Het gaat om het bepalen van de hoofdlijnen van de portfolio en merk(en)strategie; Het verwerven van opleidingen en wetenschappelijk onderzoek als verdere versterking van het topklinisch ziekenhuis profiel; Het stimuleren van innovatie en kwaliteitsverbeteringen; Het verder ontwikkelen van een inhoudelijke visie op de toegevoegde waarde van participatie van Gelre ziekenhuizen in samenwerkingsverbanden; Het realiseren van de integratie van de vrijgevestigde medisch specialisten in de ziekenhuisorganisatie; Het behouden en versterken van de financiële positie van de ziekenhuisorganisatie; Het verbeteren, aangaan en versterken van de samenwerking met andere zorgaanbieders.

8 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 8 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de Raad van Bestuur en houdt toezicht op het goed functioneren van de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid. Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als klankbord van de Raad van Bestuur. Op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn de Reglementen Raad van Toezicht van toepassing. Deze reglementen omvatten de positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, benoemingsprocedure en de procedure bij aftreden, alsook het afleggen van verantwoording door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht evalueert elk jaar het eigen functioneren tijdens een jaarlijks daartoe belegde bijeenkomst. De Leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en opereren zonder last of ruggespraak. De Raad van Toezicht van Gelre ziekenhuizen bestaat thans uit 8 leden. De komende 3 jaar wordt de Raad gereduceerd tot 5, inclusief de voorzitter. Dit proces voltrekt zich zodanig dat er geen onevenwichtigheden ontstaan zodat de kwaliteit van het toezicht niet verminderd. Omdat de functie van de voorzitter van de Raad van Toezicht niet alléén op zichzelf bezien kan worden, zijn ook de functies van de Leden van de Raad van Toezicht geactualiseerd. Als richtsnoer is gebruikt het perspectief van de hiervoor genoemde strategische thema s die op Gelre ziekenhuizen de komende jaren afkomen en een Raad van Toezicht zoals die er vanaf juli 2016 uit zal zien. Voor het uitoefenen van zijn taken heeft de Raad van Toezicht o.a. een Zorgcommissie, een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie: Zorg Namens de RvT bespreking van zorginhoudelijke en onderwijs en onderzoek gerelateerde onderwerpen Audit Namens de RvT beoordelen van het functioneren van het interne risicobeheersingsysteem en de in en externe verslaglegging Zorgportfolio en ontwikkeling Meerjarenbeleid veiligheid Kwaliteitsbeleid Visitaties Audit veiligheidsmanagement systeem Uitkomsten medewerkers en patiënttevredenheidsonderzoeken Onderwijs Onderzoek Cliëntenraad Conceptjaarrekening Accountantsverslag Kwartaal en halfjaarcijfers Conceptbegroting Integraal risicoprofiel (strategisch, financieel, infrastructureel, ICT) Vastgoedbeleid Managementletter Integriteit

9 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 9 Remuneratie Toezicht houden op en voorstellen doen voor de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur; jaarlijks functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur Evaluatie samenwerking Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Evaluatie samenwerking binnen de Raad van Bestuur Evaluatie samenwerking binnen de Raad van Toezicht Ondernemingsraad Leden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht wil naast de voorzitter vier andere leden met aantoonbare bestuurlijke en toezichthoudende competenties op een vakgebied. Gelet op de thema s die op Gelre ziekenhuizen afkomen zal de Raad van Toezicht bij zijn vervanging zich richten op competenties die elkaar aanvullen en versterken. Commissie Zorg Zorg: het Lid houdt toezicht op de veiligheid en kwaliteit van de zorgverlening van de organisatie (beleid t.o.v. patiëntveiligheid, veiligheidsprotocollen, incidentenbeheersing, kwaliteitstransparantie, kwaliteit infrastructuur). Tevens houdt het Lid toezicht op de strategie van het management betreffende ontwikkeling van het zorgportfolio en de manier waarop Gelre ziekenhuizen op de verandering in het zorgportfolio invulling geeft; Opleiding & onderzoek: het Lid houdt toezicht op de positionering van Gelre ziekenhuizen wat betreft opleiding & onderzoek (O&O) en realisatie van O&O doelstellingen. Audit commissie Financieel: het Lid houdt toezicht op de kwaliteit, integriteit en consequenties van de financiële verslaglegging, helpt de Raad van Toezicht in het benoemen en bepalen van financiële doelstellingen en de Raad van Bestuur met de financiële strategie en tactiek; Risk: het Lid houdt toezicht op de risico s die Gelre ziekenhuizen loopt vanuit een financieel, operationeel en infrastructureel perspectief en de processen die Gelre ziekenhuizen hanteert om deze risico s te beheersen. Remuneratiecommissie Naast de voorzitter zal de vicevoorzitter deel uit te maken van de Remuneratiecommissie. Specifieke verwachtingen per profiel Commissie Zorg Zorg: de kandidaat heeft specifieke kennis van de waardeketen in een ziekenhuis, heeft kennis van veiligheid en kwaliteitssystemen en heeft een visie op de zorginhoudelijke ontwikkeling van de ziekenhuis zorg. De kandidaat heeft visie op de normering wat betreft bovenstaande vraagstukken door management en

10 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 10 medische staf. Gelre ziekenhuizen gaat er vanuit dat de cliëntenraad hierbij zijn rol zal spelen; Opleiding & onderzoek: de kandidaat heeft (in een wetenschappelijke omgeving) ervaring in het, in een multidisciplinair verband, optimaliseren van de zorg, het aanbieden van onderwijs aan coassistenten en arts assistenten in opleiding en kan de vertaling maken tussen de praktijk en een perifeer ziekenhuis en (toegepast) wetenschappelijk onderzoek. Audit commissie Financieel: de kandidaat heeft ervaring in financiële verslaglegging in een zorgcontext, heeft waarschijnlijk ervaring als financieel bestuurder, verzekeraar en/of als accountant en begrijpt de problematiek rondom vastgoed in een ziekenhuis context; Risk: de kandidaat heeft ervaring in risicobeheersing en het inzichtelijk houden van de financiële, operationele en infrastructurele processen en risico s binnen een organisatie. De kandidaat kan vanuit (eventuele) onvolledige data inzicht creëren en spiegelen en weet vanuit dit perspectief doelstellingen en investeringen te prioriteren.

11 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 11 De kandidaat Verwachting De kandidaat voor de functie dient het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen. Hij of zij beschikt over de persoonlijkheid om een leidende rol te vervullen bij de mening en besluitvorming van de Raad van Toezicht en kan zo nodig naar interne en externe stakeholders een rol in het belang van de instelling vervullen. De kandidaat is een gerespecteerde gesprekspartner voor de Raad van Bestuur, de Medische Staf, directeuren, adviesorganen zoals de OR en Cliëntenraad en andere relevante externe partijen in de regio. Profiel De kandidaat heeft met voorkeur meerdere van de volgende kenmerken: Relevante bestuurlijke dan wel toezichthoudende ervaring (ervaring in het lezen en ordenen van zichtbare en niet zichtbare processen aan de bestuurstafel). Hij of zij is zich bewust van de interactie in een toezichthoudende en bestuurlijke setting, waarbij zelfreflectie en intervisie belangrijke thema s zijn; Progressieve kijk op governance in een ziekenhuis context (pro actief in het leiden van een discussie rondom strategie, prestatie, kwaliteit en verbetering in de context van Gelre ziekenhuizen); Ervaring in en actueel zicht op het primair proces in een ziekenhuis en in de gezondheidszorg algemeen; Een aimabele en prettig samenwerkende stijl waar tegelijkertijd ruimte wordt gecreëerd om tussen de verschillende belangen en meningen als bruggenhoofd op te treden; Bij voorkeur betrokkenheid en/of affiniteit met het verzorgingsgebied van Gelre ziekenhuizen. Arbeidsvoorwaarden Deze functie zal gecompenseerd worden in navolging van de Beloningscode voor Toezichthouders in de Zorg, dat wil zeggen een honoreringsniveau van maximaal per jaar excl. BTW. Proces Het voornemen is dat de voorzitter per 1 juni 2014 aantreedt. Odgers Berndtson ondersteunt Gelre ziekenhuizen in het zoeken naar de meest geschikte kandidaten voor de functie. Odgers Berndtson zal in eerste instantie gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen geselecteerde geschikte kandidaten uitgenodigd worden voor een interview met de selectiecommissie. In een volgende ronde zal een kandidaat worden uitgenodigd voor gesprekken met de volledige Raad van Toezicht. Op basis van deze gesprekken zal een kandidaat worden gevraagd de functie op zich te nemen.

ZOEKPROFIEL. Voorzitter Raad van Bestuur. Gelre ziekenhuizen

ZOEKPROFIEL. Voorzitter Raad van Bestuur. Gelre ziekenhuizen ZOEKPROFIEL 13 november 2015 Inleiding is met 3.600 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers, een verzorgingsgebied van ruim 280.000 inwoners en een omzet van ruim 300 miljoen één van de

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

ZOEKPROFIEL. Lid Raad van Bestuur portefeuille bedrijfsvoering/financiën. Gelre ziekenhuizen

ZOEKPROFIEL. Lid Raad van Bestuur portefeuille bedrijfsvoering/financiën. Gelre ziekenhuizen ZOEKPROFIEL portefeuille bedrijfsvoering/financiën 4 juli 2016 Inleiding is met 3.600 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers, een verzorgingsgebied van ruim 280.000 inwoners en een omzet

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Lid Raad van Toezicht profiel (zorg) Gelre ziekenhuizen

PROFIELSCHETS. Lid Raad van Toezicht profiel (zorg) Gelre ziekenhuizen PROFIELSCHETS profiel (zorg) september 2017 Inleiding is met 3.600 medewerkers, 285 medisch specialisten, 300 vrijwilligers, een verzorgingsgebied van ruim 280.000 inwoners en een omzet van ruim 300 miljoen

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht (financieel profiel) Franciscus Gasthuis & Vlietland

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht (financieel profiel) Franciscus Gasthuis & Vlietland Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht (financieel profiel) Franciscus Gasthuis & Vlietland 1. Franciscus Gasthuis & Vlietland Franciscus Gasthuis & Vlietland is een topklinisch

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Bestuur portefeuille zorg & veiligheid. Gelre ziekenhuizen

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Bestuur portefeuille zorg & veiligheid. Gelre ziekenhuizen FUNCTIEPROFIEL portefeuille zorg & veiligheid juni 2017 Inleiding is met 3.600 medewerkers, 285 medisch specialisten, 300 vrijwilligers, een verzorgingsgebied van ruim 280.000 inwoners en een omzet van

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden. Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden. Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid 1 december 2017 Opdrachtgever ZorgSaam Voor meer informatie over de functie Truus

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

Profielschets twee leden voor de Raad van Toezicht Franciscus Gasthuis & Vlietland

Profielschets twee leden voor de Raad van Toezicht Franciscus Gasthuis & Vlietland Profielschets twee leden voor de Raad van Toezicht Franciscus Gasthuis & Vlietland 1. Franciscus Gasthuis & Vlietland Franciscus Gasthuis & Vlietland is een topklinisch ziekenhuis dat zich richt op de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL Leden Raad van Toezicht (M/V) bij Stichting Huisartsenposten Amsterdam te Amsterdam

FUNCTIEPROFIEL Leden Raad van Toezicht (M/V) bij Stichting Huisartsenposten Amsterdam te Amsterdam FUNCTIEPROFIEL Leden Raad van Toezicht (M/V) bij Stichting Huisartsenposten Amsterdam te Amsterdam PublicSpirit Mevrouw F.M.B. van den Esker Senior Consultant Woerden, oktober 2011 ORGANISATIE : Stichting

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING De Raad van Commissarissen van de Besloten Vennootschap AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING gevestigd aan de Jan Campertstraat 5 in de

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inleiding De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Wanneer zich een vacature in de Raad van

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Functieprofiel. Directeur Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) April 2013September 2011 September 2011

Functieprofiel. Directeur Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) April 2013September 2011 September 2011 Functieprofiel Directeur Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) April 2013September 2011 September 2011 Functieprofiel April 2013 Pagina 2 De organisatie Vereniging Samenwerkende

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht RSZK

Reglement Raad van Toezicht RSZK Reglement Raad van Toezicht RSZK REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN De Raad van Toezicht van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, afgekort RSZK, verder te noemen

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 29 juni Opdrachtgever Instituut Verbeeten

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 29 juni Opdrachtgever Instituut Verbeeten Profiel Voorzitter Raad van Toezicht 29 juni 2016 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Profiel. Stichting Nij Smellinghe. Lid Raad van Toezicht

Profiel. Stichting Nij Smellinghe. Lid Raad van Toezicht Profiel Stichting Nij Smellinghe Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Nij Smellinghe Nij Smellinghe is een algemeen ziekenhuis met een capaciteit van 339 bedden en meer dan 1300 medewerkers. Het ziekenhuis

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen Functieprofiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied Zorg) 27 mei 2014 1 Inhoudsopgave Profielschets Lid Raad van Toezicht 1. Brentano 3 Facts & figures Missie Visie Leiding 2. Raad van Toezicht 5 Taken

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER De Raad van Toezicht van de Stichting ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER gevestigd te Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg. In aanmerking nemende

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Carint Reggeland Groep

Reglement Raad van Toezicht Carint Reggeland Groep Reglement Raad van Toezicht Carint Reggeland Groep De Raad van Toezicht van de Stichting Carint Reggeland Groep (CRG) gevestigd te Hengelo, in aanmerking nemende de Zorgbrede Governancecode d.d. 23 juni

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 21 DECEMBER 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Ruitersbos is een kleinschalige ouderenzorgorganisatie in Breda met 120

Nadere informatie

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Valkenhof heeft een bestuurlijke structuur conform de zorgbrede governance code 2010. Deze bestaat uit een

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland Een wenkend perspectief van professioneel toezicht houden in een koploper ziekenhuis met hoge fusieambities en een toppresterende

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

Manager Financiën en Informatievoorziening

Manager Financiën en Informatievoorziening Profiel Manager Financiën en Informatievoorziening 16 juni 2017 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden

Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Profielschets Raad van Toezicht... 2 1.1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis Gemeenteraad Oosterhout Amphia Ziekenhuis 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis Programma Het Amphia Ziekenhuis presenteert zich Vernieuwbouw Amphia: zorg voor

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Functieprofiel. Voorzitter Raad van Toezicht

Functieprofiel. Voorzitter Raad van Toezicht Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht Oktober 2017 PlatOO PlatOO, is de organisatie van openbare en algemeen toegankelijke scholen in de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek,

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Auditcommissie Zuyderland

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Auditcommissie Zuyderland Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Auditcommissie Zuyderland Profielschets in het kader van de werving van een lid Raad van Toezicht ten gevolge van het aftreden van de heer J. Dopper (lid Auditcommissie)

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron Profielschets leden Raad van Toezicht November 2015 1 Organisatie is dè gespecialiseerde instelling voor verslavingszorg in Brabant. ondersteunt iedereen die last heeft van een verslaving, of vragen heeft

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Definitief 21 november Profielschets Raad van Commissarissen Mijande Wonen. Missie Mijande Wonen. Samenstelling Raad van Commissarissen

Definitief 21 november Profielschets Raad van Commissarissen Mijande Wonen. Missie Mijande Wonen. Samenstelling Raad van Commissarissen Definitief 21 november 2017 Profielschets Raad van Commissarissen Mijande Wonen Missie Mijande Wonen Mijande Wonen staat voor betaalbaar wonen op het Twentse platteland voor al diegenen die niet in hun

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Ede Portefeuille Zorg en Welzijn 12 oktober 2015

Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Ede Portefeuille Zorg en Welzijn 12 oktober 2015 Profiel Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Ede Portefeuille Zorg en Welzijn 12 oktober 2015 Opdrachtgever Stichting Welzijn Ede (io) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl 1. Positionering Raad van Toezicht in de Stichting Cedere Zorg

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Financiën & Bedrijfsvoering (affiniteit HRM

Nadere informatie