Functieprofiel. Voorzitter Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen Januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functieprofiel. Voorzitter Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen Januari 2014"

Transcriptie

1 Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen Januari 2014

2 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 2 De organisatie Algemeen Gelre ziekenhuizen is met medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers, een verzorgingsgebied van ruim inwoners en een omzet van 276 mio. (exclusief honorarium component) één van de grotere ziekenhuizen in Nederland. In samenhang met de eerste en derdelijnsgezondheidszorg vormt het ziekenhuis een transmuraal zorgnetwerk in de regio Apeldoorn Zutphen. Gelre ziekenhuizen kent een aantal bijzondere medische functies te weten: Duizeligheidscentrum; LYME; Een handenteam; Corneatransplantatie; GE chirurgie; Pijnbestrijding; Herstel van endovasculaire aneurysmata door middel van stents. Gelre ziekenhuizen heeft twee uitstekende ziekenhuizen: een compleet nieuw basisziekenhuis in Zutphen (ingebruikname oktober 2010) en een topklinisch ziekenhuis in Apeldoorn (in 2009 volledig gerenoveerd en vernieuwd). Daarnaast zijn er buitenpoliklinieken in Lochem, Dieren en Epe en bevindt zich een Diagnostisch Centrum in Apeldoorn. Gelre ziekenhuizen is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Cultuur Gelre ziekenhuizen profileert zich als een organisatie met ambitie. Sterk in ontwikkeling met veel potentieel aan kwaliteit. Kernwaarden daarbij zijn: veilig, deskundig, hoffelijk en vernieuwend. Gelre ziekenhuizen heeft een goede regionale en lokale binding. Het is een organisatie waar mensen lang werken (gem. 10,6 jaar) en elkaar goed kennen. Er is sprake van een sterke loyaliteit, binding en saamhorigheidsgevoel binnen een informele organisatie. Hoewel er verschillen in de cultuur van beide locaties bestaan, is er sprake van een gemeenschappelijke cultuur van de Gelre ziekenhuizen. Kengetallen (per 31 december 2012) Kwaliteit en veiligheid NIAZ accreditatie ja Calamiteiten 15 HSMR 102 (= 3 jaar gemiddelde) Onverwacht lange opnameduur 10,2% (landelijk 12,0%)

3 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 3 Financieel Omzet Rendement 9,3 miljoen Budgetratio 24% Solvabiliteit 17% 1 Weerstandsvermogen 24% 276 mio. (excl. honorarium component) HRM Specialistenplaatsen 128 fte (190 personen) Medewerkers 2500 fte (3500 personen) Medewerkers tevredenheid 7,5 (2009: 6,8 en landelijke benchmark: 7,0) Onderwijs en Onderzoek STZ lidmaatschap ja Medische vervolgopleidingen 19 Verpleegkundige opleidingen 3 Spec. vervolgopleidingen 9 Paramedische opleidingen 12 Promovendi 3 Wetenschappelijke onderzoeken/publicaties 108 Marketing Patiëntwaardering 8,2 Keurmerken Patiënten 13 Verzekeraars 7 Organisatie: zilveren milieu keurmerk 1 Dit wordt veroorzaakt door het feit dat op beide locaties nieuwbouw inclusief grotendeels nieuwe medische inventaris is. Hierdoor is er sprake van een relatief groot balanstotaal ( 397 miljoen). Door het systeem van lineaire afschrijvingen en nieuwe investeringen die zeer beperkt hoeven te zijn, zullen deze verhoudingen binnen vier jaar aanzienlijk zijn verbeterd (prognose solvabiliteit in 2020: 20%).

4 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 4 Overig Bedden volgens erkenning 925 Eerste polikliniekbezoeken Dagopnamen Opnamen Verpleegdagen Adherentie verzorgingsgebied Strategische koers In het strategisch meerjarenbeleidplan heeft Gelre ziekenhuizen haar visie en ambities uiteengezet. In het formuleren van de koers wordt geredeneerd vanuit de relatie met de belangrijkste stakeholders: zorggebruikers, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders. De strategische koers wordt in deze periode herijkt en zal voor de zomer van 2014 resulteren in een nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan. De belangrijkste relatie is die met de zorggebruiker en zijn/haar belangenbehartigers, de patiënten en consumentenorganisaties. Het gaat dan vooral om sfeer, service en klantloyaliteit, toegang en openingstijden, geografische nabijheid en vergoeding van de zorg en klantreacties (feedback en klachtenafhandeling). Om in staat te zijn en te blijven goede medisch specialistische zorg te verlenen vanuit het perspectief van de individuele zorggebruiker, is het noodzakelijk om het kwaliteit en veiligheidsmanagement in de komende jaren voortdurend verder te ontwikkelen en te verbeteren. Kwaliteitsdifferentiatie tussen de locaties wordt daarbij nadrukkelijk uitgesloten maar verschil in functieprofilering zal ontwikkeld moeten worden. De zorgverzekeraars vormen een belangrijke stakeholder van Gelre ziekenhuizen. In de onderhandelingen met de zorgverzekeraar gaat het niet alleen om de prijs per zorgproduct, maar ook om de kwaliteit en de kosteneffectiviteit. Vanwege de marktwerking in de zorg is het van wezenlijk belang om in de komende jaren met andere ziekenhuizen gezamenlijke kracht te ontwikkelen door middel van netwerkallianties en gezamenlijke marktpositionering. Gelre ziekenhuizen wil, naast de bovengenoemde collega ziekenhuizen, in de komende jaren ook verdergaande vormen van samenwerking met andere zorgaanbieders uit de regio tot stand brengen, zoals met huisartsen, verpleeghuis en verzorgingshuiszorg, thuiszorg en het psychiatrisch circuit. Naast investeringen in excellente basiszorg wil Gelre ziekenhuizen zich in de komende jaren op een beperkt aantal terreinen ontwikkelen tot aanbieder van topklinische zorg die ook zorggebruikers aantrekt van buiten de Gelre regio. Deze zogeheten speerpunten, waar de organisatie overigens nog keuzes in zal moeten gaan maken, zijn medisch specialistische bedrijfsactiviteiten waaraan ten opzichte van andere bedrijfsactiviteiten een hogere waarde wordt toegekend. Vaststelling van een speerpunt vindt plaats hetzij op grond van medisch specialistische overwegingen, hetzij op grond van de service en organisatie van een bepaalde bedrijfsactiviteit.

5 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 5 Leerhuis De ambitie van de verdere ontwikkeling van het teaching hospital wordt manifest, doordat het onderwijsklimaat in het ziekenhuis Apeldoorn steeds dieper in de haarvaten van de organisatie doordringt, vooral door het intensiveren van de opleidingsinspanning. Ook in het ziekenhuis Zutphen vindt een intensivering van de onderwijscultuur plaats. Naast dit reguliere onderwijs wordt door het Leerhuis ondersteuning geboden bij toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek, evidence based medicine, klinische epidemiologie en statistiek. Organisatiestructuur De Gelre ziekenhuizen heeft een besturingsmodel dat inhoudt dat de beide ziekenhuislocaties functioneren als Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE en). De algemeen ondersteunende diensten (betreft o.a. de hoteldienst, financiële administratie, gebouwen beheer en HRM) en medisch ondersteunende diensten (betreft o.a. radiologie, apotheek, functie afdelingen, fysiotherapie en laboratoria) zijn ondergebracht in twee shared service centers (SSC AOD en een SCC MOD). Tussen de RVE en en de SCC en vindt een kostenverrekening plaats. De RVE en zijn daarbij de profit centers die worden afgerekend op tevoren bepaalde (rendement) targets. Op holdingniveau functioneert een holdingbestuur (tweehoofdige Raad van Bestuur) met een kleine holding en concernstaf. Het strategiecomité, bestaande uit medisch specialisten die zitting hebben op voordracht van de medische staven maar zonder last en ruggespraak functioneren, adviseert de Raad van Bestuur van de holding over majeure strategische aangelegenheden. De Raad van Bestuur brengt de adviezen van het strategiecomité ter kennis over aan de Raad van Toezicht. Op tactisch niveau, onder de beide RVE directeuren, is in beide ziekenhuislocaties sprake van duaal management. Alle zorgeenheden kennen een zorgbestuur bestaande uit een zorgmanager en een medisch manager. Op beide locaties functioneert een Vereniging Medisch Staf en een stafmaatschap. Beide Verenigingen Medische Staf kennen een Medisch Stafbestuur. De stafmaatschap behartigt de financiële belangen van de aangesloten vrijgevestigde medisch specialisten.

6 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 6 Organogram De Raad van Bestuur van de holding De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden. Belangrijke overwegingen om te kiezen voor een tweehoofdige Raad van Bestuur zijn gelegen in de volgende argumenten: De holdingstructuur met RVE en SSC directeuren; De zwaarte van de totale bestuursportefeuille welke wordt bepaald door de agenda in de komende jaren; De checks and balances binnen de Raad van Bestuur. Essentiële voorwaarde is dat er binnen de Raad van Bestuur eenheid in beleid dient te zijn, met behoud van herkenbaarheid van de locaties in hun adherentiegebied. De Raad van Toezicht heeft als standpunt dat er een evenwichtige verdeling van de strategische aandachtsvelden dient te zijn. Conform de statuten heeft de Raad van Toezicht één Lid van de Raad van Bestuur als Voorzitter benoemd. Verantwoordelijkheid Raad van Bestuur Binnen de wettelijke en statutair bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn de leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie en vervullen zij als zodanig een trekkersrol bij de uitgezette koers. Zij zijn elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de eigen strategische aandachtsvelden. De eindverantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgonderneming, de kwaliteit van zorg en de afweging van de belangen van alle stakeholders berust primair bij de Raad van Bestuur van Gelre ziekenhuizen.

7 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 7 De Voorzitter van de Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Bestuur als geheel. Zowel de Voorzitter als het Lid leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht op basis van onder meer strategie, begroting en jaarrekening, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan. De Voorzitter van de Raad van Bestuur heeft als extra verantwoordelijkheden: De governance en de strategische positionering van het ziekenhuis als geheel; De profilering van Gelre ziekenhuizen als geheel en daarbinnen de profilering van beide ziekenhuislocaties. Het gaat dan ook om het bepalen van de hoofdlijnen van de portfolio, marketing en merk(en)strategie; De uitbouw van de positionering als topklinisch opleidingsziekenhuis. Dit impliceert het behouden en verkrijgen van (top)klinische opleidingen en wetenschappelijk onderzoek. Het Lid van de Raad van Bestuur richt zich specifiek op de strategische aandachtsvelden: Kwaliteit van zorg; Veiligheid; Zorgondersteuning; ICT. Vanwege het primaire accent op kwaliteit van zorg vindt overleg plaats met andere zorgaanbieders (ketenpartners) en de cliëntenraad. Strategische thema s de komende jaren Het leveren van kwalitatief verantwoorde en veilige zorg voor de inwoners in het adherentiegebied van Gelre ziekenhuizen; Het komen tot een gedragen keuze in portfolio en het expliciteren van de zorginhoudelijke speerpunten voor de komende jaren; De profilering van Gelre ziekenhuizen als geheel en daarbinnen de profilering van beide ziekenhuislocaties. Het gaat om het bepalen van de hoofdlijnen van de portfolio en merk(en)strategie; Het verwerven van opleidingen en wetenschappelijk onderzoek als verdere versterking van het topklinisch ziekenhuis profiel; Het stimuleren van innovatie en kwaliteitsverbeteringen; Het verder ontwikkelen van een inhoudelijke visie op de toegevoegde waarde van participatie van Gelre ziekenhuizen in samenwerkingsverbanden; Het realiseren van de integratie van de vrijgevestigde medisch specialisten in de ziekenhuisorganisatie; Het behouden en versterken van de financiële positie van de ziekenhuisorganisatie; Het verbeteren, aangaan en versterken van de samenwerking met andere zorgaanbieders.

8 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 8 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de Raad van Bestuur en houdt toezicht op het goed functioneren van de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid. Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als klankbord van de Raad van Bestuur. Op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn de Reglementen Raad van Toezicht van toepassing. Deze reglementen omvatten de positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, benoemingsprocedure en de procedure bij aftreden, alsook het afleggen van verantwoording door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht evalueert elk jaar het eigen functioneren tijdens een jaarlijks daartoe belegde bijeenkomst. De Leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en opereren zonder last of ruggespraak. De Raad van Toezicht van Gelre ziekenhuizen bestaat thans uit 8 leden. De komende 3 jaar wordt de Raad gereduceerd tot 5, inclusief de voorzitter. Dit proces voltrekt zich zodanig dat er geen onevenwichtigheden ontstaan zodat de kwaliteit van het toezicht niet verminderd. Omdat de functie van de voorzitter van de Raad van Toezicht niet alléén op zichzelf bezien kan worden, zijn ook de functies van de Leden van de Raad van Toezicht geactualiseerd. Als richtsnoer is gebruikt het perspectief van de hiervoor genoemde strategische thema s die op Gelre ziekenhuizen de komende jaren afkomen en een Raad van Toezicht zoals die er vanaf juli 2016 uit zal zien. Voor het uitoefenen van zijn taken heeft de Raad van Toezicht o.a. een Zorgcommissie, een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie: Zorg Namens de RvT bespreking van zorginhoudelijke en onderwijs en onderzoek gerelateerde onderwerpen Audit Namens de RvT beoordelen van het functioneren van het interne risicobeheersingsysteem en de in en externe verslaglegging Zorgportfolio en ontwikkeling Meerjarenbeleid veiligheid Kwaliteitsbeleid Visitaties Audit veiligheidsmanagement systeem Uitkomsten medewerkers en patiënttevredenheidsonderzoeken Onderwijs Onderzoek Cliëntenraad Conceptjaarrekening Accountantsverslag Kwartaal en halfjaarcijfers Conceptbegroting Integraal risicoprofiel (strategisch, financieel, infrastructureel, ICT) Vastgoedbeleid Managementletter Integriteit

9 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 9 Remuneratie Toezicht houden op en voorstellen doen voor de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur; jaarlijks functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur Evaluatie samenwerking Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Evaluatie samenwerking binnen de Raad van Bestuur Evaluatie samenwerking binnen de Raad van Toezicht Ondernemingsraad Leden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht wil naast de voorzitter vier andere leden met aantoonbare bestuurlijke en toezichthoudende competenties op een vakgebied. Gelet op de thema s die op Gelre ziekenhuizen afkomen zal de Raad van Toezicht bij zijn vervanging zich richten op competenties die elkaar aanvullen en versterken. Commissie Zorg Zorg: het Lid houdt toezicht op de veiligheid en kwaliteit van de zorgverlening van de organisatie (beleid t.o.v. patiëntveiligheid, veiligheidsprotocollen, incidentenbeheersing, kwaliteitstransparantie, kwaliteit infrastructuur). Tevens houdt het Lid toezicht op de strategie van het management betreffende ontwikkeling van het zorgportfolio en de manier waarop Gelre ziekenhuizen op de verandering in het zorgportfolio invulling geeft; Opleiding & onderzoek: het Lid houdt toezicht op de positionering van Gelre ziekenhuizen wat betreft opleiding & onderzoek (O&O) en realisatie van O&O doelstellingen. Audit commissie Financieel: het Lid houdt toezicht op de kwaliteit, integriteit en consequenties van de financiële verslaglegging, helpt de Raad van Toezicht in het benoemen en bepalen van financiële doelstellingen en de Raad van Bestuur met de financiële strategie en tactiek; Risk: het Lid houdt toezicht op de risico s die Gelre ziekenhuizen loopt vanuit een financieel, operationeel en infrastructureel perspectief en de processen die Gelre ziekenhuizen hanteert om deze risico s te beheersen. Remuneratiecommissie Naast de voorzitter zal de vicevoorzitter deel uit te maken van de Remuneratiecommissie. Specifieke verwachtingen per profiel Commissie Zorg Zorg: de kandidaat heeft specifieke kennis van de waardeketen in een ziekenhuis, heeft kennis van veiligheid en kwaliteitssystemen en heeft een visie op de zorginhoudelijke ontwikkeling van de ziekenhuis zorg. De kandidaat heeft visie op de normering wat betreft bovenstaande vraagstukken door management en

10 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 10 medische staf. Gelre ziekenhuizen gaat er vanuit dat de cliëntenraad hierbij zijn rol zal spelen; Opleiding & onderzoek: de kandidaat heeft (in een wetenschappelijke omgeving) ervaring in het, in een multidisciplinair verband, optimaliseren van de zorg, het aanbieden van onderwijs aan coassistenten en arts assistenten in opleiding en kan de vertaling maken tussen de praktijk en een perifeer ziekenhuis en (toegepast) wetenschappelijk onderzoek. Audit commissie Financieel: de kandidaat heeft ervaring in financiële verslaglegging in een zorgcontext, heeft waarschijnlijk ervaring als financieel bestuurder, verzekeraar en/of als accountant en begrijpt de problematiek rondom vastgoed in een ziekenhuis context; Risk: de kandidaat heeft ervaring in risicobeheersing en het inzichtelijk houden van de financiële, operationele en infrastructurele processen en risico s binnen een organisatie. De kandidaat kan vanuit (eventuele) onvolledige data inzicht creëren en spiegelen en weet vanuit dit perspectief doelstellingen en investeringen te prioriteren.

11 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 11 De kandidaat Verwachting De kandidaat voor de functie dient het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen. Hij of zij beschikt over de persoonlijkheid om een leidende rol te vervullen bij de mening en besluitvorming van de Raad van Toezicht en kan zo nodig naar interne en externe stakeholders een rol in het belang van de instelling vervullen. De kandidaat is een gerespecteerde gesprekspartner voor de Raad van Bestuur, de Medische Staf, directeuren, adviesorganen zoals de OR en Cliëntenraad en andere relevante externe partijen in de regio. Profiel De kandidaat heeft met voorkeur meerdere van de volgende kenmerken: Relevante bestuurlijke dan wel toezichthoudende ervaring (ervaring in het lezen en ordenen van zichtbare en niet zichtbare processen aan de bestuurstafel). Hij of zij is zich bewust van de interactie in een toezichthoudende en bestuurlijke setting, waarbij zelfreflectie en intervisie belangrijke thema s zijn; Progressieve kijk op governance in een ziekenhuis context (pro actief in het leiden van een discussie rondom strategie, prestatie, kwaliteit en verbetering in de context van Gelre ziekenhuizen); Ervaring in en actueel zicht op het primair proces in een ziekenhuis en in de gezondheidszorg algemeen; Een aimabele en prettig samenwerkende stijl waar tegelijkertijd ruimte wordt gecreëerd om tussen de verschillende belangen en meningen als bruggenhoofd op te treden; Bij voorkeur betrokkenheid en/of affiniteit met het verzorgingsgebied van Gelre ziekenhuizen. Arbeidsvoorwaarden Deze functie zal gecompenseerd worden in navolging van de Beloningscode voor Toezichthouders in de Zorg, dat wil zeggen een honoreringsniveau van maximaal per jaar excl. BTW. Proces Het voornemen is dat de voorzitter per 1 juni 2014 aantreedt. Odgers Berndtson ondersteunt Gelre ziekenhuizen in het zoeken naar de meest geschikte kandidaten voor de functie. Odgers Berndtson zal in eerste instantie gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen geselecteerde geschikte kandidaten uitgenodigd worden voor een interview met de selectiecommissie. In een volgende ronde zal een kandidaat worden uitgenodigd voor gesprekken met de volledige Raad van Toezicht. Op basis van deze gesprekken zal een kandidaat worden gevraagd de functie op zich te nemen.

ZOEKPROFIEL. Voorzitter Raad van Bestuur. Gelre ziekenhuizen

ZOEKPROFIEL. Voorzitter Raad van Bestuur. Gelre ziekenhuizen ZOEKPROFIEL 13 november 2015 Inleiding is met 3.600 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers, een verzorgingsgebied van ruim 280.000 inwoners en een omzet van ruim 300 miljoen één van de

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht (financieel profiel) Franciscus Gasthuis & Vlietland

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht (financieel profiel) Franciscus Gasthuis & Vlietland Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht (financieel profiel) Franciscus Gasthuis & Vlietland 1. Franciscus Gasthuis & Vlietland Franciscus Gasthuis & Vlietland is een topklinisch

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER De Raad van Toezicht van de Stichting ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER gevestigd te Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg. In aanmerking nemende

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Functieprofiel. Directeur Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) April 2013September 2011 September 2011

Functieprofiel. Directeur Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) April 2013September 2011 September 2011 Functieprofiel Directeur Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) April 2013September 2011 September 2011 Functieprofiel April 2013 Pagina 2 De organisatie Vereniging Samenwerkende

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Carint Reggeland Groep

Reglement Raad van Toezicht Carint Reggeland Groep Reglement Raad van Toezicht Carint Reggeland Groep De Raad van Toezicht van de Stichting Carint Reggeland Groep (CRG) gevestigd te Hengelo, in aanmerking nemende de Zorgbrede Governancecode d.d. 23 juni

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Valkenhof heeft een bestuurlijke structuur conform de zorgbrede governance code 2010. Deze bestaat uit een

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Thuiszorg West-Brabant

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Thuiszorg West-Brabant Reglement Raad van Commissarissen Stichting Thuiszorg West-Brabant als bedoeld in artikel 12 van de statuten van Stichting Thuiszorg West-Brabant. De Raad van Commissarissen van Stichting Thuiszorg West-Brabant,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl 1. Positionering Raad van Toezicht in de Stichting Cedere Zorg

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel)

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) Maart 2015 HCG/TK/ES SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) DE ORGANISATIE Al meer dan 60 jaar is in Oost Nederland actief op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. ondersteunt

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron Profielschets leden Raad van Toezicht November 2015 1 Organisatie is dè gespecialiseerde instelling voor verslavingszorg in Brabant. ondersteunt iedereen die last heeft van een verslaving, of vragen heeft

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg TIRIONS CONSULTANCY BV VERSIE 1 SEPTEMBER 2015 BESTEMD VOOR DE ORGANISATIE ANJA TIRIONS MHA Inleiding Savant Zorg is een grote, regionale, gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profiel. Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Voorzitter en lid raad van toezicht

Profiel. Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Voorzitter en lid raad van toezicht Profiel Wilhelmina Ziekenhuis Assen Voorzitter en lid raad van toezicht Wilhelmina Ziekenhuis Assen Voorzitter en lid raad van toezicht Organisatie Met ongeveer 285 bedden, 1200 medewerkers en een omzet

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Financiën & Bedrijfsvoering (affiniteit HRM

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Begrippenlijst en definities: - Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals cliënten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Inleiding De Raad van Toezicht van de Stichting Philadelphia Zorg en de daaraan gelieerde organisatie en organisatie-onderdelen,

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT SHL-Groep

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT SHL-Groep PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT SHL-Groep TIRIONS CONSULTANCY BV 10 DECEMBER 2013 DEFINITIEVE VERSIE ANJA TIRIONS MHA Algemeen SHL- Groep stelt zich ten doel het bevorderen van een krachtige, autonome,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

2. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

2. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT VAN STICHTING AMALIAZORG De Raad van Toezicht van de Stichting Amaliazorg, gevestigd te Oirschot, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

MOvactor. Profielschets Raad van Toezicht. Zeist/Deventer, januari 2015. MaakRuimte! Dick Webbink

MOvactor. Profielschets Raad van Toezicht. Zeist/Deventer, januari 2015. MaakRuimte! Dick Webbink MOvactor Profielschets Raad van Toezicht Zeist/Deventer, januari 2015 MaakRuimte! Dick Webbink 1 Algemeen Eind 2014 heeft de Raad van Toezicht van MOvactor haar eigen functioneren geëvalueerd. De belangrijkste

Nadere informatie

Stichting PAMM, Missie Organisatie Samenwerking

Stichting PAMM, Missie Organisatie Samenwerking Stichting PAMM, laboratoria voor Pathologie en Medische Microbiologie, is sinds 1947 de dienstverlener in laboratoriumdiagnostiek in de regio Zuidoost-Brabant. Zij is ontstaan vanuit de behoefte van vier

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RST ZORGVERLENERS INCLUSIEF PROFIELSCHETS

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RST ZORGVERLENERS INCLUSIEF PROFIELSCHETS REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RST ZORGVERLENERS INCLUSIEF PROFIELSCHETS DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 Preambule Met ingang van 1 maart 2013 zijn de stichting OLVG en de stichting SLAZ bestuurlijk gefuseerd. De raad

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Sophia Revalidatie. Voorzitter raad van bestuur

Sophia Revalidatie. Voorzitter raad van bestuur Sophia Revalidatie Voorzitter raad van bestuur Profiel met betrekking tot de positie voorzitter raad van bestuur Sophia Revalidatie Organisatie: Sophia Revalidatie biedt medisch specialistische revalidatiezorg

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014 1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed Profiel Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed 2 maart 2016 Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Functieprofiel lid Raad van Toezicht Stichting Klasse

Functieprofiel lid Raad van Toezicht Stichting Klasse Functieprofiel lid Raad van Toezicht Stichting Klasse I. Organisatieschets Stichting Klasse verzorgt sinds 1 augustus 2005 het openbaar primair en speciaal (voortgezet) onderwijs in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk,

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

PROFIELDOCUMENT. Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk

PROFIELDOCUMENT. Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk PROFIELDOCUMENT Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk ORGANISATIENAAM : Middin LOCATIE : Prinses Beatrixlaan 16 te Rijswijk ALGEMEEN : Middin is een toonaangevende zorgaanbieder

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Definities - 'Belanghebbenden': de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de cliënten en de cliëntenraad, de werknemers van

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V.

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. PROFIELSCHETS RVC Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Vaststelling en reikwijdte 3 3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg 1. De organisatie en zijn context HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie in en voor Den Haag

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars;

De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars; Algemene profielschets Raad van Bestuur Menzis maart 2014 1. Algemeen De Coöperatie Menzis U.A. (Menzis) omvat onder andere de drie zorgverzekeraars Menzis, Anderzorg en Azivo, en het Zorgkantoor dat in

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Medisch Management op de SEH. (andere)

Medisch Management op de SEH. (andere) Medisch Management op de SEH. Over geld en (andere) belangrijke dingen P (Pol) Stuart Medisch Manager SEH/ observatorium. Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht. Eerst: Medische Geschiedenis In den beginne

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Medrie BV. voorzitter raad van bestuur

Medrie BV. voorzitter raad van bestuur Medrie BV voorzitter raad van bestuur Profiel met betrekking tot de positie voorzitter raad van bestuur bij Medrie BV Organisatie: Medrie BV is de organisatie van en voor huisartsen in de regio's Flevoland,

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Een andere verandering is de overname van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) van de Isala Klinieken per 1 januari 2014.

FUNCTIEPROFIEL. Een andere verandering is de overname van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) van de Isala Klinieken per 1 januari 2014. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Vogellanden Twee leden Raad van Toezicht 1. ORGANISATIE Vogellanden is een Centrum voor Revalidatiegeneeskunde en Bijzondere Tandheelkunde dat goed aangeschreven

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur

Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur Organisatie Diagnostiek voor U is een toonaangevende en ondernemende organisatie op het gebied van medische diagnostiek. Diagnostiek voor U beschikt

Nadere informatie