Functieprofiel. Voorzitter Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen Januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functieprofiel. Voorzitter Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen Januari 2014"

Transcriptie

1 Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen Januari 2014

2 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 2 De organisatie Algemeen Gelre ziekenhuizen is met medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers, een verzorgingsgebied van ruim inwoners en een omzet van 276 mio. (exclusief honorarium component) één van de grotere ziekenhuizen in Nederland. In samenhang met de eerste en derdelijnsgezondheidszorg vormt het ziekenhuis een transmuraal zorgnetwerk in de regio Apeldoorn Zutphen. Gelre ziekenhuizen kent een aantal bijzondere medische functies te weten: Duizeligheidscentrum; LYME; Een handenteam; Corneatransplantatie; GE chirurgie; Pijnbestrijding; Herstel van endovasculaire aneurysmata door middel van stents. Gelre ziekenhuizen heeft twee uitstekende ziekenhuizen: een compleet nieuw basisziekenhuis in Zutphen (ingebruikname oktober 2010) en een topklinisch ziekenhuis in Apeldoorn (in 2009 volledig gerenoveerd en vernieuwd). Daarnaast zijn er buitenpoliklinieken in Lochem, Dieren en Epe en bevindt zich een Diagnostisch Centrum in Apeldoorn. Gelre ziekenhuizen is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Cultuur Gelre ziekenhuizen profileert zich als een organisatie met ambitie. Sterk in ontwikkeling met veel potentieel aan kwaliteit. Kernwaarden daarbij zijn: veilig, deskundig, hoffelijk en vernieuwend. Gelre ziekenhuizen heeft een goede regionale en lokale binding. Het is een organisatie waar mensen lang werken (gem. 10,6 jaar) en elkaar goed kennen. Er is sprake van een sterke loyaliteit, binding en saamhorigheidsgevoel binnen een informele organisatie. Hoewel er verschillen in de cultuur van beide locaties bestaan, is er sprake van een gemeenschappelijke cultuur van de Gelre ziekenhuizen. Kengetallen (per 31 december 2012) Kwaliteit en veiligheid NIAZ accreditatie ja Calamiteiten 15 HSMR 102 (= 3 jaar gemiddelde) Onverwacht lange opnameduur 10,2% (landelijk 12,0%)

3 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 3 Financieel Omzet Rendement 9,3 miljoen Budgetratio 24% Solvabiliteit 17% 1 Weerstandsvermogen 24% 276 mio. (excl. honorarium component) HRM Specialistenplaatsen 128 fte (190 personen) Medewerkers 2500 fte (3500 personen) Medewerkers tevredenheid 7,5 (2009: 6,8 en landelijke benchmark: 7,0) Onderwijs en Onderzoek STZ lidmaatschap ja Medische vervolgopleidingen 19 Verpleegkundige opleidingen 3 Spec. vervolgopleidingen 9 Paramedische opleidingen 12 Promovendi 3 Wetenschappelijke onderzoeken/publicaties 108 Marketing Patiëntwaardering 8,2 Keurmerken Patiënten 13 Verzekeraars 7 Organisatie: zilveren milieu keurmerk 1 Dit wordt veroorzaakt door het feit dat op beide locaties nieuwbouw inclusief grotendeels nieuwe medische inventaris is. Hierdoor is er sprake van een relatief groot balanstotaal ( 397 miljoen). Door het systeem van lineaire afschrijvingen en nieuwe investeringen die zeer beperkt hoeven te zijn, zullen deze verhoudingen binnen vier jaar aanzienlijk zijn verbeterd (prognose solvabiliteit in 2020: 20%).

4 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 4 Overig Bedden volgens erkenning 925 Eerste polikliniekbezoeken Dagopnamen Opnamen Verpleegdagen Adherentie verzorgingsgebied Strategische koers In het strategisch meerjarenbeleidplan heeft Gelre ziekenhuizen haar visie en ambities uiteengezet. In het formuleren van de koers wordt geredeneerd vanuit de relatie met de belangrijkste stakeholders: zorggebruikers, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders. De strategische koers wordt in deze periode herijkt en zal voor de zomer van 2014 resulteren in een nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan. De belangrijkste relatie is die met de zorggebruiker en zijn/haar belangenbehartigers, de patiënten en consumentenorganisaties. Het gaat dan vooral om sfeer, service en klantloyaliteit, toegang en openingstijden, geografische nabijheid en vergoeding van de zorg en klantreacties (feedback en klachtenafhandeling). Om in staat te zijn en te blijven goede medisch specialistische zorg te verlenen vanuit het perspectief van de individuele zorggebruiker, is het noodzakelijk om het kwaliteit en veiligheidsmanagement in de komende jaren voortdurend verder te ontwikkelen en te verbeteren. Kwaliteitsdifferentiatie tussen de locaties wordt daarbij nadrukkelijk uitgesloten maar verschil in functieprofilering zal ontwikkeld moeten worden. De zorgverzekeraars vormen een belangrijke stakeholder van Gelre ziekenhuizen. In de onderhandelingen met de zorgverzekeraar gaat het niet alleen om de prijs per zorgproduct, maar ook om de kwaliteit en de kosteneffectiviteit. Vanwege de marktwerking in de zorg is het van wezenlijk belang om in de komende jaren met andere ziekenhuizen gezamenlijke kracht te ontwikkelen door middel van netwerkallianties en gezamenlijke marktpositionering. Gelre ziekenhuizen wil, naast de bovengenoemde collega ziekenhuizen, in de komende jaren ook verdergaande vormen van samenwerking met andere zorgaanbieders uit de regio tot stand brengen, zoals met huisartsen, verpleeghuis en verzorgingshuiszorg, thuiszorg en het psychiatrisch circuit. Naast investeringen in excellente basiszorg wil Gelre ziekenhuizen zich in de komende jaren op een beperkt aantal terreinen ontwikkelen tot aanbieder van topklinische zorg die ook zorggebruikers aantrekt van buiten de Gelre regio. Deze zogeheten speerpunten, waar de organisatie overigens nog keuzes in zal moeten gaan maken, zijn medisch specialistische bedrijfsactiviteiten waaraan ten opzichte van andere bedrijfsactiviteiten een hogere waarde wordt toegekend. Vaststelling van een speerpunt vindt plaats hetzij op grond van medisch specialistische overwegingen, hetzij op grond van de service en organisatie van een bepaalde bedrijfsactiviteit.

5 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 5 Leerhuis De ambitie van de verdere ontwikkeling van het teaching hospital wordt manifest, doordat het onderwijsklimaat in het ziekenhuis Apeldoorn steeds dieper in de haarvaten van de organisatie doordringt, vooral door het intensiveren van de opleidingsinspanning. Ook in het ziekenhuis Zutphen vindt een intensivering van de onderwijscultuur plaats. Naast dit reguliere onderwijs wordt door het Leerhuis ondersteuning geboden bij toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek, evidence based medicine, klinische epidemiologie en statistiek. Organisatiestructuur De Gelre ziekenhuizen heeft een besturingsmodel dat inhoudt dat de beide ziekenhuislocaties functioneren als Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE en). De algemeen ondersteunende diensten (betreft o.a. de hoteldienst, financiële administratie, gebouwen beheer en HRM) en medisch ondersteunende diensten (betreft o.a. radiologie, apotheek, functie afdelingen, fysiotherapie en laboratoria) zijn ondergebracht in twee shared service centers (SSC AOD en een SCC MOD). Tussen de RVE en en de SCC en vindt een kostenverrekening plaats. De RVE en zijn daarbij de profit centers die worden afgerekend op tevoren bepaalde (rendement) targets. Op holdingniveau functioneert een holdingbestuur (tweehoofdige Raad van Bestuur) met een kleine holding en concernstaf. Het strategiecomité, bestaande uit medisch specialisten die zitting hebben op voordracht van de medische staven maar zonder last en ruggespraak functioneren, adviseert de Raad van Bestuur van de holding over majeure strategische aangelegenheden. De Raad van Bestuur brengt de adviezen van het strategiecomité ter kennis over aan de Raad van Toezicht. Op tactisch niveau, onder de beide RVE directeuren, is in beide ziekenhuislocaties sprake van duaal management. Alle zorgeenheden kennen een zorgbestuur bestaande uit een zorgmanager en een medisch manager. Op beide locaties functioneert een Vereniging Medisch Staf en een stafmaatschap. Beide Verenigingen Medische Staf kennen een Medisch Stafbestuur. De stafmaatschap behartigt de financiële belangen van de aangesloten vrijgevestigde medisch specialisten.

6 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 6 Organogram De Raad van Bestuur van de holding De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden. Belangrijke overwegingen om te kiezen voor een tweehoofdige Raad van Bestuur zijn gelegen in de volgende argumenten: De holdingstructuur met RVE en SSC directeuren; De zwaarte van de totale bestuursportefeuille welke wordt bepaald door de agenda in de komende jaren; De checks and balances binnen de Raad van Bestuur. Essentiële voorwaarde is dat er binnen de Raad van Bestuur eenheid in beleid dient te zijn, met behoud van herkenbaarheid van de locaties in hun adherentiegebied. De Raad van Toezicht heeft als standpunt dat er een evenwichtige verdeling van de strategische aandachtsvelden dient te zijn. Conform de statuten heeft de Raad van Toezicht één Lid van de Raad van Bestuur als Voorzitter benoemd. Verantwoordelijkheid Raad van Bestuur Binnen de wettelijke en statutair bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn de leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie en vervullen zij als zodanig een trekkersrol bij de uitgezette koers. Zij zijn elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de eigen strategische aandachtsvelden. De eindverantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgonderneming, de kwaliteit van zorg en de afweging van de belangen van alle stakeholders berust primair bij de Raad van Bestuur van Gelre ziekenhuizen.

7 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 7 De Voorzitter van de Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Bestuur als geheel. Zowel de Voorzitter als het Lid leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht op basis van onder meer strategie, begroting en jaarrekening, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan. De Voorzitter van de Raad van Bestuur heeft als extra verantwoordelijkheden: De governance en de strategische positionering van het ziekenhuis als geheel; De profilering van Gelre ziekenhuizen als geheel en daarbinnen de profilering van beide ziekenhuislocaties. Het gaat dan ook om het bepalen van de hoofdlijnen van de portfolio, marketing en merk(en)strategie; De uitbouw van de positionering als topklinisch opleidingsziekenhuis. Dit impliceert het behouden en verkrijgen van (top)klinische opleidingen en wetenschappelijk onderzoek. Het Lid van de Raad van Bestuur richt zich specifiek op de strategische aandachtsvelden: Kwaliteit van zorg; Veiligheid; Zorgondersteuning; ICT. Vanwege het primaire accent op kwaliteit van zorg vindt overleg plaats met andere zorgaanbieders (ketenpartners) en de cliëntenraad. Strategische thema s de komende jaren Het leveren van kwalitatief verantwoorde en veilige zorg voor de inwoners in het adherentiegebied van Gelre ziekenhuizen; Het komen tot een gedragen keuze in portfolio en het expliciteren van de zorginhoudelijke speerpunten voor de komende jaren; De profilering van Gelre ziekenhuizen als geheel en daarbinnen de profilering van beide ziekenhuislocaties. Het gaat om het bepalen van de hoofdlijnen van de portfolio en merk(en)strategie; Het verwerven van opleidingen en wetenschappelijk onderzoek als verdere versterking van het topklinisch ziekenhuis profiel; Het stimuleren van innovatie en kwaliteitsverbeteringen; Het verder ontwikkelen van een inhoudelijke visie op de toegevoegde waarde van participatie van Gelre ziekenhuizen in samenwerkingsverbanden; Het realiseren van de integratie van de vrijgevestigde medisch specialisten in de ziekenhuisorganisatie; Het behouden en versterken van de financiële positie van de ziekenhuisorganisatie; Het verbeteren, aangaan en versterken van de samenwerking met andere zorgaanbieders.

8 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 8 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de Raad van Bestuur en houdt toezicht op het goed functioneren van de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid. Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als klankbord van de Raad van Bestuur. Op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn de Reglementen Raad van Toezicht van toepassing. Deze reglementen omvatten de positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, benoemingsprocedure en de procedure bij aftreden, alsook het afleggen van verantwoording door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht evalueert elk jaar het eigen functioneren tijdens een jaarlijks daartoe belegde bijeenkomst. De Leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en opereren zonder last of ruggespraak. De Raad van Toezicht van Gelre ziekenhuizen bestaat thans uit 8 leden. De komende 3 jaar wordt de Raad gereduceerd tot 5, inclusief de voorzitter. Dit proces voltrekt zich zodanig dat er geen onevenwichtigheden ontstaan zodat de kwaliteit van het toezicht niet verminderd. Omdat de functie van de voorzitter van de Raad van Toezicht niet alléén op zichzelf bezien kan worden, zijn ook de functies van de Leden van de Raad van Toezicht geactualiseerd. Als richtsnoer is gebruikt het perspectief van de hiervoor genoemde strategische thema s die op Gelre ziekenhuizen de komende jaren afkomen en een Raad van Toezicht zoals die er vanaf juli 2016 uit zal zien. Voor het uitoefenen van zijn taken heeft de Raad van Toezicht o.a. een Zorgcommissie, een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie: Zorg Namens de RvT bespreking van zorginhoudelijke en onderwijs en onderzoek gerelateerde onderwerpen Audit Namens de RvT beoordelen van het functioneren van het interne risicobeheersingsysteem en de in en externe verslaglegging Zorgportfolio en ontwikkeling Meerjarenbeleid veiligheid Kwaliteitsbeleid Visitaties Audit veiligheidsmanagement systeem Uitkomsten medewerkers en patiënttevredenheidsonderzoeken Onderwijs Onderzoek Cliëntenraad Conceptjaarrekening Accountantsverslag Kwartaal en halfjaarcijfers Conceptbegroting Integraal risicoprofiel (strategisch, financieel, infrastructureel, ICT) Vastgoedbeleid Managementletter Integriteit

9 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 9 Remuneratie Toezicht houden op en voorstellen doen voor de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur; jaarlijks functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur Evaluatie samenwerking Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Evaluatie samenwerking binnen de Raad van Bestuur Evaluatie samenwerking binnen de Raad van Toezicht Ondernemingsraad Leden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht wil naast de voorzitter vier andere leden met aantoonbare bestuurlijke en toezichthoudende competenties op een vakgebied. Gelet op de thema s die op Gelre ziekenhuizen afkomen zal de Raad van Toezicht bij zijn vervanging zich richten op competenties die elkaar aanvullen en versterken. Commissie Zorg Zorg: het Lid houdt toezicht op de veiligheid en kwaliteit van de zorgverlening van de organisatie (beleid t.o.v. patiëntveiligheid, veiligheidsprotocollen, incidentenbeheersing, kwaliteitstransparantie, kwaliteit infrastructuur). Tevens houdt het Lid toezicht op de strategie van het management betreffende ontwikkeling van het zorgportfolio en de manier waarop Gelre ziekenhuizen op de verandering in het zorgportfolio invulling geeft; Opleiding & onderzoek: het Lid houdt toezicht op de positionering van Gelre ziekenhuizen wat betreft opleiding & onderzoek (O&O) en realisatie van O&O doelstellingen. Audit commissie Financieel: het Lid houdt toezicht op de kwaliteit, integriteit en consequenties van de financiële verslaglegging, helpt de Raad van Toezicht in het benoemen en bepalen van financiële doelstellingen en de Raad van Bestuur met de financiële strategie en tactiek; Risk: het Lid houdt toezicht op de risico s die Gelre ziekenhuizen loopt vanuit een financieel, operationeel en infrastructureel perspectief en de processen die Gelre ziekenhuizen hanteert om deze risico s te beheersen. Remuneratiecommissie Naast de voorzitter zal de vicevoorzitter deel uit te maken van de Remuneratiecommissie. Specifieke verwachtingen per profiel Commissie Zorg Zorg: de kandidaat heeft specifieke kennis van de waardeketen in een ziekenhuis, heeft kennis van veiligheid en kwaliteitssystemen en heeft een visie op de zorginhoudelijke ontwikkeling van de ziekenhuis zorg. De kandidaat heeft visie op de normering wat betreft bovenstaande vraagstukken door management en

10 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 10 medische staf. Gelre ziekenhuizen gaat er vanuit dat de cliëntenraad hierbij zijn rol zal spelen; Opleiding & onderzoek: de kandidaat heeft (in een wetenschappelijke omgeving) ervaring in het, in een multidisciplinair verband, optimaliseren van de zorg, het aanbieden van onderwijs aan coassistenten en arts assistenten in opleiding en kan de vertaling maken tussen de praktijk en een perifeer ziekenhuis en (toegepast) wetenschappelijk onderzoek. Audit commissie Financieel: de kandidaat heeft ervaring in financiële verslaglegging in een zorgcontext, heeft waarschijnlijk ervaring als financieel bestuurder, verzekeraar en/of als accountant en begrijpt de problematiek rondom vastgoed in een ziekenhuis context; Risk: de kandidaat heeft ervaring in risicobeheersing en het inzichtelijk houden van de financiële, operationele en infrastructurele processen en risico s binnen een organisatie. De kandidaat kan vanuit (eventuele) onvolledige data inzicht creëren en spiegelen en weet vanuit dit perspectief doelstellingen en investeringen te prioriteren.

11 Functieprofiel Januari 2014 Pagina 11 De kandidaat Verwachting De kandidaat voor de functie dient het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen. Hij of zij beschikt over de persoonlijkheid om een leidende rol te vervullen bij de mening en besluitvorming van de Raad van Toezicht en kan zo nodig naar interne en externe stakeholders een rol in het belang van de instelling vervullen. De kandidaat is een gerespecteerde gesprekspartner voor de Raad van Bestuur, de Medische Staf, directeuren, adviesorganen zoals de OR en Cliëntenraad en andere relevante externe partijen in de regio. Profiel De kandidaat heeft met voorkeur meerdere van de volgende kenmerken: Relevante bestuurlijke dan wel toezichthoudende ervaring (ervaring in het lezen en ordenen van zichtbare en niet zichtbare processen aan de bestuurstafel). Hij of zij is zich bewust van de interactie in een toezichthoudende en bestuurlijke setting, waarbij zelfreflectie en intervisie belangrijke thema s zijn; Progressieve kijk op governance in een ziekenhuis context (pro actief in het leiden van een discussie rondom strategie, prestatie, kwaliteit en verbetering in de context van Gelre ziekenhuizen); Ervaring in en actueel zicht op het primair proces in een ziekenhuis en in de gezondheidszorg algemeen; Een aimabele en prettig samenwerkende stijl waar tegelijkertijd ruimte wordt gecreëerd om tussen de verschillende belangen en meningen als bruggenhoofd op te treden; Bij voorkeur betrokkenheid en/of affiniteit met het verzorgingsgebied van Gelre ziekenhuizen. Arbeidsvoorwaarden Deze functie zal gecompenseerd worden in navolging van de Beloningscode voor Toezichthouders in de Zorg, dat wil zeggen een honoreringsniveau van maximaal per jaar excl. BTW. Proces Het voornemen is dat de voorzitter per 1 juni 2014 aantreedt. Odgers Berndtson ondersteunt Gelre ziekenhuizen in het zoeken naar de meest geschikte kandidaten voor de functie. Odgers Berndtson zal in eerste instantie gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen geselecteerde geschikte kandidaten uitgenodigd worden voor een interview met de selectiecommissie. In een volgende ronde zal een kandidaat worden uitgenodigd voor gesprekken met de volledige Raad van Toezicht. Op basis van deze gesprekken zal een kandidaat worden gevraagd de functie op zich te nemen.

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van der

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 4 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 1 van 91 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Raad van Bestuur 1. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Inhoud. Voorwoord Raad van Bestuur 1. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT Voorwoord Raad van Bestuur 1. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern 2.3 Kerngegevens en financiële informatie 3.

Nadere informatie

Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013

Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013 Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013 3 Voorwoord Raad van Bestuur Anticiperen dat was het thema van 2013. Anticiperen op veranderingen in de zorg om zo te kunnen bouwen aan een toekomstbestendig

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente Jaarverslag 2014 Gebruikersinformatie Dit interactieve document kan het beste bekeken worden met Acrobat Reader. Download hier gratis de laatste versie van Acrobat Reader: http://get.adobe.com/nl/reader

Nadere informatie

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008 Deel I Maatschappelijk Verslag Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 3 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Toonaangevend en Gastvrij Jaarverantwoording 2014 directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Met ingang van 1 maart 2013 zijn het OLVG en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis bestuurlijk gefuseerd.

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2012 Een jaar in beeld www.meandermedischcentrum.nl Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 3. Governance... 7 3.1 Bestuur en toezicht... 7 3.2 Bedrijfsvoering... 10 3.3 Cliëntenraad...

Nadere informatie

Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen

Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2012 Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen Colofon Versie: 1.0 Eindredactie: mw. N.J. Polman en P.B. van der Nat (Jaardocument 2012) J.P.J. van den Broek, manager

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1 Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Jaardocument 2008. Stichting Holding Isala klinieken

Jaardocument 2008. Stichting Holding Isala klinieken Jaardocument 2008 Stichting Holding Isala klinieken Jaardocument 2008 Stichting Holding Isala klinieken 1 2 op de drempel naar een nieuw begin: het realiseren van een ziekenhuis op één locatie Inhoudsopgave

Nadere informatie