Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis"

Transcriptie

1 Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE

2 Algemeen Stichting tantelouise-vivensis zorgt voor hoogwaardige zorg-op-maat in westelijk Brabant. In het werkgebied, van Dinteloord tot Putte, levert zij met circa 2100 medewerkers en 830 vrijwilligers een compleet dienstenpakket op het gebied van thuiszorg, (begeleid) wonen, verzorging & verpleging en aanvullende dienstverlening. Stichting tantelouise-vivensis is een professionele en flexibele organisatie, waarbij slagvaardigheid, mobiliteit, flexibiliteit en klantgedrevenheid van de medewerkers gemeengoed zijn. Voor meer informatie zie De Raad van Toezicht Algemeen Momenteel bestaat de Raad van Toezicht van Stichting tantelouise-vivensis uit zes leden. Door het terugtreden van een van de leden in verband met het einde van de zittingstermijn ontstaat er binnen de Raad van Toezicht per februari a.s. een vacature. Op deze vacature voor de toezichthouder met de deskundigheid kwaliteit van zorg is een bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad (CCR) van toepassing. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht d.d. april Periodiek vindt een gestructureerd overleg tussen de Raad van Toezicht en de voorzitter Raad van Bestuur plaats. Jaarlijks is er minimaal een maal overleg tussen de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad en tussen de Raad van Toezicht en de Centrale Cliëntenraad. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van Stichting tantelouise-vivensis en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De taken van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft de volgende kerntaken en verantwoordelijkheden: De Raad van Toezicht zorgt voor een goede statutaire directie door: De omvang en structuur van de statutaire directie te bepalen. De statutaire directie te benoemen en de arbeidsvoorwaarden te bepalen. De statutaire directie periodiek te evalueren. De statutaire directie zo nodig te schorsen en te ontslaan. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur en zorgt onder meer door benoeming, evaluatie en ontslag dat de zorgorganisatie is voorzien van een capabel bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de statutaire directie en de algemene gang van zaken bij tantelouise-vivensis: Door toezicht vooraf (al dan niet goedkeuring geven aan besluiten van de statutaire directie) en toezicht achteraf (monitoren van functioneren van organisatie en statutaire directie). Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht om van de statutaire directie en de accountant alle informatie te verlangen die zij daartoe nodig heeft. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan zij informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van tantelouise-vivensis. Tot het toezicht houden hoort ook het zo nodig interveniëren richting statutaire directie: van corrigerende opmerkingen tot ontslag. 1

3 De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste: De realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de zorgorganisatie. De strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie. De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. De financiële verslaglegging. De kwaliteit en veiligheid van zorg. De naleving van wet- en regelgeving. De verhouding met belanghebbenden. Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico s verbonden aan de zorgorganisatie, de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen daarin. De Raad zorgt voor een goede Raad van Toezicht en stelt hoge eisen aan het zelfreflecterend en zelfcorrigerend vermogen. De Raad van Toezicht zorgt voor een helder toezichtkader waarin de reikwijdte van het toezicht wordt bepaald. Bij de vervulling van haar taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de zorgorganisatie betrokken belanghebbenden af. Profielschets lid Raad van Toezicht Algemene eisen gesteld aan de leden van de Raad van Toezicht Het functioneren van Raden van Toezicht staat volop in de schijnwerpers. Het intern toezicht wordt steeds meer gewicht toegekend. Er worden hogere eisen gesteld aan de Raad van Toezicht en haar leden. De leden moeten de nodige kennis van zaken hebben om kritisch te kunnen doorvragen en beoordelen. Zij moeten de persoonlijkheid hebben om dat ook te doen: initiatief nemen en vervelende vragen durven stellen. Er moet een cultuur zijn waarin openheid en scherpte mag en zelfs moet. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient kennis van en/of affiniteit te hebben met de typische eigenheid van de regio waarin de organisatie haar vestigingen heeft. Specifiek deskundigheidsprofiel Specifieke eisen gesteld aan de Cliëntvertegenwoordiger in de Raad van Toezicht Stelt zowel professioneel als op persoonlijk vlak het mensdenken centraal en vormt als zodanig een tegengewicht voor het systeemdenken dat vele organisaties eigen is. Heeft daarin aantoonbaar brede ervaring: ofwel op hoger leidinggevend niveau binnen een organisatie in de zorgsector ofwel op het hoger wetenschappelijk niveau in een 2

4 onderzoeksterrein rond zorg, cliënten of consumenten, demografie en vanuit die positie landelijk erkend en opererend als autoriteit. Heeft oog voor het maatschappelijk context waarin de organisatie opereert en houdt in zijn / haar adviezen en keuzes rekening met het verwerven of behouden van maatschappelijk draagvlak. Vanuit cliëntperspectief agendapunten kunnen benaderen en hiervoor draagvlak kunnen creëren binnen de Raad van Toezicht. In staat zijn om in gepaste balans de rol als gesprekspartner van de Centrale Cliëntenraad te combineren met het onafhankelijk lidmaatschap van de RvT zonder last of ruggespraak. Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als tantelouise-vivensis stellen. Binding met en / of kennis hebben van het regionale werkveld van de zorg. Inzicht in aspecten van kwaliteit en doelmatigheid binnen instellingen van de VV&T sector. Een bijdrage leveren aan de subcommissie van de Raad van Toezicht: Commissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie. Samenstelling De Raad van Toezicht heeft momenteel de gewenste omvang van zes leden met een gelijke manvrouw verdeling. Gestreefd wordt naar een continueren van de verhouding man vrouw. Het aftredend lid Cliëntvertegenwoordiger is een vrouw. Wet Bestuur en Toezicht Stichting tantelouise-vivensis kwalificeert zich volgens de Wet Bestuur en Toezicht als een grote onderneming. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies van een toezichthouder. Beloning De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT. 3

5 WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE Commissie Voor deze vacature op bindende voordracht van de CCR wordt een commissie samengesteld bestaande uit de voorzitter met een eventuele afvaardiging van de CCR, een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de voorzitter Raad van Bestuur als belangrijke adviseur. Deze commissie wordt begeleid door de externe adviseur. De selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen. Deze zijn: beoordeling van de sollicitatiebrieven op basis van de vermelde formele eisen qua kennis, ervaring en achtergrond door de externe adviseur en het vervolgens uitnodigen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking met de externe adviseur in samenspraak met de selectiecommissie bepalen welke kandidaten worden uitgenodigd voor de gesprekken met de selectiecommissie ; het voeren van de oriënterende gesprekken tussen de selectiecommissie en de kandidaten begeleid door de externe adviseur. In deze gesprekken wordt er vastgesteld of de kandidaten op basis van de in de profielschets vermelde formele eisen voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan om op korte termijn succesvol te kunnen opereren in de positie lid van de Raad van Toezicht bij Stichting tantelouise-vivensis; vervolggesprekken tussen de geselecteerde eindkandida(a)t(en) en de selectiecommissie begeleid door de externe adviseur; gesprek tussen de voorgenomen te benoemen kandidaat op bindende voordracht van de CCR met overige leden van de CCR waarna de CCR de bindende voordracht opstelt; gesprek tussen de voorgenomen te benoemen kandidaat met de voltallige Raad van Toezicht. Na deze laatste stap zal de Raad van Toezicht het definitieve besluit tot benoeming formuleren en communiceren. Formele toetreding vindt in goed onderling overleg plaats. Het streven is om de procedure in het eerste kwartaal van 2016 af te ronden. Uw reactie De Raad van Toezicht laat zich in deze procedure begeleiden door Anja Tirions MHA. Zij is bereikbaar op Uw reactie zien wij graag voor 3 februari a.s. tegemoet via de vacature op haar website 4

6 Bijlage: Tijdschema concept Het streven is om de procedure zo spoedig mogelijk in het eerste kwartaal 2016 af te ronden. Activiteit Planning 1. Start werving week 2 (za ) 2. Selectie: - Reactietermijn kandidaten week 3,4, 5 - Oriënterende gesprekken met kandidaten door adviseur week 5,6, 7 - Opstellen en bespreking shortlist week 7 - Vervolggesprekken met kandidaten en selectiecommissie week 8, 9 - Vervolggesprekken met eindkandidaten week 9, 10 - Voordracht eindkandidaten aan CCR week n.t.b. - Voordracht eindkandidaat aan RvT week n.t.b. 3. Informeren organisatie n.t.b. 5

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 21 DECEMBER 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Ruitersbos is een kleinschalige ouderenzorgorganisatie in Breda met 120

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 5 OKTOBER 2016 Algemeen Zorggroep Ter Weel is een zorgorganisatie in Zeeland, met tien woonzorgcentra

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht GGz Breburg

Profielschets Lid Raad van Toezicht GGz Breburg Profielschets Lid Raad van Toezicht GGz Breburg TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 24 OKTOBER 2017 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen GGz Breburg biedt specialistische ggz zorg aan mensen met een psychiatrisch

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Volckaert

Profielschets Lid Raad van Toezicht Volckaert Profielschets Lid Raad van Toezicht Volckaert TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 24 NOVEMBER 2014 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Volckaert is begin 2008 ontstaan uit een fusie van de Stichting De Volckaert

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel Profielschets Twee leden Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 4 OKTOBER 2017 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Zorggroep Ter Weel is een zorgorganisatie in Zeeland,

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel

Profielschets Lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel Profielschets Lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 26 OKTOBER 2018 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Zorggroep Ter Weel is een zorgorganisatie in Zeeland, met

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht bij Intrakoop

Profielschets Lid Raad van Toezicht bij Intrakoop Profielschets Lid Raad van Toezicht bij Intrakoop TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 14 NOVEMBER 2016 Over Intrakoop Intrakoop is de inkoopcoöperatie van de zorg. Ongeveer 600 zorginstellingen ziekenhuizen,

Nadere informatie

Profielschets 2 leden Raad van Toezicht bij Zorgstroom

Profielschets 2 leden Raad van Toezicht bij Zorgstroom Profielschets 2 leden Raad van Toezicht bij Zorgstroom TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 21 APRIL 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Zorgstroom is een Zeeuwse organisatie die haar diensten op het gebied

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht met bindende voordracht door de clientenraad GGz Breburg

Profielschets Lid Raad van Toezicht met bindende voordracht door de clientenraad GGz Breburg Profielschets Lid Raad van Toezicht met bindende voordracht door de clientenraad GGz Breburg TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA VERSIE 14 OKTOBER 2013 Algemeen GGz Breburg is een organisatie voor

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT SHL-Groep

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT SHL-Groep PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT SHL-Groep TIRIONS CONSULTANCY BV 10 DECEMBER 2013 DEFINITIEVE VERSIE ANJA TIRIONS MHA Algemeen SHL- Groep stelt zich ten doel het bevorderen van een krachtige, autonome,

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter en Lid Raad van Toezicht

Profielschets Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Profielschets Voorzitter en Lid Raad van Toezicht TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 28 SEPTEMBER 2018 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Per 1 januari 2018 vormen STMR en Vitras een nieuwe organisatie Santé

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht bij Intrakoop

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht bij Intrakoop Profielschets Twee leden Raad van Toezicht bij Intrakoop TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 22 NOVEMBER 2017 Over Intrakoop Intrakoop is de inkoopcoöperatie van de zorg. Ongeveer 550 zorginstellingen

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen

Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 4 JULI 2018 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Leystromen beheert ongeveer 10.000 woningen in de gemeenten Alphen-Chaam,

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht Emergis

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht Emergis Profielschets Twee leden Raad van Toezicht Emergis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 28 FEBRUARI 2018 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Emergis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht SVRZ

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht SVRZ Profielschets Twee leden Raad van Toezicht SVRZ TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 31 JANUARI 2018 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) is een vooruitstrevende

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Netwerk Maatschappelijke ondersteuning MEE West-Brabant SPRING

Profielschets Raad van Toezicht Netwerk Maatschappelijke ondersteuning MEE West-Brabant SPRING Profielschets Raad van Toezicht Netwerk Maatschappelijke ondersteuning MEE West-Brabant SPRING TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 7 APRIL 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Netwerk Maatschappelijke

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Netwerk Maatschappelijke ondersteuning MEE West-Brabant SPRING

Profielschets Raad van Toezicht Netwerk Maatschappelijke ondersteuning MEE West-Brabant SPRING Profielschets Raad van Toezicht Netwerk Maatschappelijke ondersteuning MEE West-Brabant SPRING TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 6 SEPTEMBER 2017 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Netwerk Maatschappelijke

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg TIRIONS CONSULTANCY BV VERSIE 1 SEPTEMBER 2015 BESTEMD VOOR DE ORGANISATIE ANJA TIRIONS MHA Inleiding Savant Zorg is een grote, regionale, gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter en twee Leden Raad van Toezicht Odion

Profielschets Voorzitter en twee Leden Raad van Toezicht Odion Profielschets Voorzitter en twee Leden Raad van Toezicht Odion TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 APRIL 2017 DEFINITIEF Algemeen Odion wil met zorg het gewone leven ondersteunen. Professionele

Nadere informatie

Profielschets Beoogd voorzitter en lid Raad van Toezicht SVRZ

Profielschets Beoogd voorzitter en lid Raad van Toezicht SVRZ Profielschets Beoogd voorzitter en lid Raad van Toezicht SVRZ TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 27 MAART 2017 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) is een organisatie

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 7 DECEMBER 2018 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Leystromen beheert ongeveer 10.000 woningen in de gemeenten Alphen-Chaam,

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Zuidzorg

Profielschets Lid Raad van Toezicht Zuidzorg Profielschets Lid Raad van Toezicht Zuidzorg TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 2 JULI 2018 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Stichting ZuidZorg, gevestigd te Veldhoven, is de enige zorgaanbieder in Zuidoost

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht bij het Diakonessenhuis

Profielschets lid Raad van Toezicht bij het Diakonessenhuis Profielschets lid Raad van Toezicht bij het Diakonessenhuis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 28 FEBRUARI 2018 Algemeen Het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn is door de Diakonessen opgericht

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht PSW

Profielschets Lid Raad van Toezicht PSW Profielschets Lid Raad van Toezicht PSW TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 12 MEI 2017 Algemeen PSW biedt zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en senioren met een verstandelijke

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Zuidzorg

Profielschets Lid Raad van Toezicht Zuidzorg Profielschets Lid Raad van Toezicht Zuidzorg TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 20 DECEMBER 2018 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Stichting ZuidZorg, gevestigd te Veldhoven, is de enige zorgaanbieder in

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht Inleiding De Raad van Toezicht van de Stichting Sherpa, hierna Sherpa, werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Wanneer zich een vacature in de Raad van Toezicht voordoet, stelt

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Prisma

Profielschets Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Prisma Profielschets Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Prisma TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 20 DECEMBER 2017 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Prisma zet zich, als netwerkorganisatie in Noord Brabant, met

Nadere informatie

WERVING RAAD VAN TOEZICHT SVRZ Tweede helft 2018

WERVING RAAD VAN TOEZICHT SVRZ Tweede helft 2018 WERVING RAAD VAN TOEZICHT SVRZ Tweede helft 2018 SVRZ heeft een op waarden gebaseerde visie die als referentiekader dient voor al haar beslissingen3. Omdat een beeld veelal meer communiceert dan duizend

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Rivas Zorggroep

Profielschets Lid Raad van Toezicht Rivas Zorggroep Profielschets Lid Raad van Toezicht Rivas Zorggroep TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 9 FEBRUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Rivas beweegt zich dagelijks op de dynamische zorgmarkt met verschillende

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht tevens beoogd voorzitter per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht tevens beoogd voorzitter per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht tevens beoogd voorzitter per januari 2015 TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 10 OKTOBER 2013 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht bij het Diakonessenhuis

Profielschets lid Raad van Toezicht bij het Diakonessenhuis Profielschets lid Raad van Toezicht bij het Diakonessenhuis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 28 JUNI 2019 Algemeen Het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn bestaat al 175 jaar. Het is het oudste

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht

Profielschets Lid Raad van Toezicht Profielschets Lid Raad van Toezicht TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 6 SEPTEMBER 2017 Algemeen Het Laar is een stijlvolle woonzorgorganisatie in Tilburg, die ouderen helpt zo te leven zoals ze dat

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Commissarissen De Goede Woning Zoetermeer

Profielschets Lid Raad van Commissarissen De Goede Woning Zoetermeer Profielschets Lid Raad van Commissarissen De Goede Woning Zoetermeer TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 12 FEBRUARI 2014 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen De Goede Woning is een financieel gezonde woningcorporatie

Nadere informatie

Profielschets Twee Leden Raad van Toezicht

Profielschets Twee Leden Raad van Toezicht Profielschets Twee Leden Raad van Toezicht TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 1 SEPTEMBER 2017 DEFINITIEVE VERSIE Vitalis WoonZorg Groep Ouderen hebben steeds nieuwe, andere vragen en wensen; iedereen

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure en benoemingsvereisten Raad van Toezicht

Werving en selectieprocedure en benoemingsvereisten Raad van Toezicht Werving en selectieprocedure en benoemingsvereisten Raad van Toezicht Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Inhoud Artikel 1 Samenstelling selectiecommissie... 3 Artikel 2 Ontstaan vacature

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Laurens

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Laurens Profielschets lid Raad van Toezicht bij Laurens TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 19 OKTOBER 2015 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Laurens is in 2006 ontstaan uit een fusie van de stichting Katholieke

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Stichting Maria-oord in Dongen

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Stichting Maria-oord in Dongen Profielschets lid Raad van Toezicht bij Stichting Maria-oord in Dongen TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 23 MAART 2015 Algemeen Stichting Maria-oord biedt wonen, verpleging, verzorging en aanverwante

Nadere informatie

Profielschets onafhankelijk voorzitter Centrale Clientenraad met het oog op de (juridische) fusie Gors en SDW

Profielschets onafhankelijk voorzitter Centrale Clientenraad met het oog op de (juridische) fusie Gors en SDW Profielschets onafhankelijk voorzitter Centrale Clientenraad met het oog op de (juridische) fusie Gors en SDW TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 17 APRIL 2014 1. FUSIEORGANISATIE GORS EN SDW Een sterke

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Emergis

Profielschets Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Emergis Profielschets Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Emergis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 27 JANUARI 2015 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Versie

Profielschets Raad van Commissarissen Versie Profielschets Raad van Commissarissen Versie 1.3-16-07-2014 1. Uitgangspunten De profielschets voor de Raad van Commissarissen van Clavis wordt bepaald door: De verantwoordelijkheden taken, en bevoegdheden

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht Cello

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht Cello Profielschets Twee leden Raad van Toezicht Cello TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 6 JULI 2018 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Mensen met een beperking kunnen bij Cello terecht voor specialistische (kinder)zorg,

Nadere informatie

Profielschets voor de twee nieuwe leden Raad van Toezicht bij GGZ Oost Brabant

Profielschets voor de twee nieuwe leden Raad van Toezicht bij GGZ Oost Brabant Profielschets voor de twee nieuwe leden Raad van Toezicht bij GGZ Oost Brabant TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 4 FEBRUARI 2016 Algemeen GGZ Oost Brabant staat voor gezondheid, die je je eigen familie

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Ziekenhuis Rivierenland

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Ziekenhuis Rivierenland Profielschets lid Raad van Toezicht bij Ziekenhuis Rivierenland TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA VERSIE 3 SEPTEMBER 2015 Algemeen Ziekenhuis Rivierenland is een regionaal ziekenhuis met een belangrijke

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht Zuidwester

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht Zuidwester Profielschets Twee leden Raad van Toezicht Zuidwester TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA DEFINITIEVE VERSIE 24 SEPTEMBER 2015 Algemeen Zuidwester ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht bij Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (SDW) in Roosendaal

Profielschets Lid Raad van Toezicht bij Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (SDW) in Roosendaal Profielschets Lid Raad van Toezicht bij Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (SDW) in Roosendaal TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 28 JULI 2016 Algemeen Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (SDW) levert

Nadere informatie

Profielschets voor de twee nieuwe leden Raad van Toezicht bij Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (SDW) in Roosendaal

Profielschets voor de twee nieuwe leden Raad van Toezicht bij Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (SDW) in Roosendaal Profielschets voor de twee nieuwe leden Raad van Toezicht bij Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (SDW) in Roosendaal TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 20 JANUARI 2015 Algemeen Stichting Dag- en

Nadere informatie

PROFIELSCHETS 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING IDHK ARNHEM

PROFIELSCHETS 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING IDHK ARNHEM PROFIELSCHETS 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING IDHK ARNHEM TIRIONS CONSULTANCY BV 2 FEBRUARI 2016 ANJA TIRIONS MHA Algemeen Insula Dei Huize Kohlmann (IDHK) is een stichting. De stichting heeft de katholieke

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VOOR INTERCONFESSIONEEL EN ALGEMEEN BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS TE ROTTERDAM EN OMSTREKEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VOOR INTERCONFESSIONEEL EN ALGEMEEN BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS TE ROTTERDAM EN OMSTREKEN ANNEX 1 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VOOR INTERCONFESSIONEEL EN ALGEMEEN BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS TE ROTTERDAM EN OMSTREKEN WERVINGS- SELECTIEPROCEDURE EN PROFIELEN RAAD VAN TOEZICHT Dit

Nadere informatie

Reglement intern toezicht

Reglement intern toezicht Reglement intern toezicht De raad van toezicht van de Stichting Scala College en Coenecoop College besluit gelet op richtlijn 23 van de Code Goed Onderwijsbestuur VO d.d. 4 juni 2015 en artikel 2 lid 1

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Januari 2015 (en tekstuele update maart 2019)

Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Januari 2015 (en tekstuele update maart 2019) Pagina 1 van 5 Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Januari 2015 (en tekstuele update maart 2019) Artikel 1. Algemeen De Raad van Toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep,

Nadere informatie

Titel: Reglement Raad van Toezicht Dienstencentrum OBG

Titel: Reglement Raad van Toezicht Dienstencentrum OBG Reglement Raad van Toezicht Dienstencentrum OBG 1. Reglement Het reglement is een nadere uitwerking van de statuten van de stichting. In geval van strijdigheid tussen het reglement en de statuten prevaleren

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure en benoemingsvereisten Raad van Bestuur

Werving en selectieprocedure en benoemingsvereisten Raad van Bestuur Werving en selectieprocedure en benoemingsvereisten Raad van Bestuur Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Inhoud Artikel 1 Samenstelling... 3 Artikel 2 Ontstaan vacature en selectiecommissie...

Nadere informatie

Governance Code 2018

Governance Code 2018 Governance Code 2018 Stichting Federatie van Zorginstellingen ALGEMEEN 1. De Governance Code 2018, kortweg de code, is tot stand gekomen op initiatief van Stichting Federatie van Zorginstellingen. De code

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging

Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Vastgesteld door het bestuur op: 30 december 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht DOC NAAM: 170515-UC-GOV-ReglementRvT 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Dit reglement is het reglement als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de statuten van Stichting U Centraal (de Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Reglement Raad van toezicht

Reglement Raad van toezicht Reglement Raad van toezicht Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.1 Vastgesteld door de Raad van Toezicht op: 18 december 2017 Preambule Dit Reglement Raad van Toezicht is opgesteld conform de

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Toezichthouder Aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid

Toezichthouder Aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid Profiel Toezichthouder Aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid 21 december 2017 Opdrachtgever Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht

Profielschets Lid Raad van Toezicht Profielschets Lid Raad van Toezicht TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 30 APRIL 2019 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Lumens is een bruisende brede welzijnsorganisatie, actief in de gemeente Eindhoven

Nadere informatie

De profielschets voor de Raad van Toezicht van Thuisvester wordt bepaald door:

De profielschets voor de Raad van Toezicht van Thuisvester wordt bepaald door: Profielschets Raad van Toezicht Thuisvester 1. Uitgangspunten De profielschets voor de Raad van Toezicht van Thuisvester wordt bepaald door:. De verantwoordelijkheden taken, en bevoegdheden van de Raad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Inleiding De Raad van Toezicht van de Stichting Philadelphia Zorg en de daaraan gelieerde organisatie en organisatie-onderdelen,

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht

Profiel Lid Raad van Toezicht Profiel Lid Raad van Toezicht Profielschets lid Raad van Toezicht Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in de Liemers. Onze cliënten zijn bij onze deskundige medewerkers in goede

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT. Definities

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT. Definities REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de cliënten en de Cliëntenraad,

Nadere informatie

Profielschets twee leden Raad van Toezicht bij de Amarant Groep

Profielschets twee leden Raad van Toezicht bij de Amarant Groep Profielschets twee leden Raad van Toezicht bij de Amarant Groep TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 6 APRIL 2017 Algemeen Welzijn en geluk vormen onze leidraad De Amarant Groep biedt ondersteuning,

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht bij Revant

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht bij Revant Profielschets voorzitter Raad van Toezicht bij Revant TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 22 APRIL 2016 Algemeen Revant is een revalidatiecentrum voor klassieke, orgaan- en gedragsrevalidatie. Hiermee

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden Profiel Lid Raad van Toezicht met onderwijs profiel 18 december 2015 Opdrachtgever Hogeschool Van Hall Larenstein Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, senior adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht Zorgwaard

Reglement voor de Raad van Toezicht Zorgwaard Reglement voor de Raad van Toezicht Zorgwaard Uitgaande van de statuten van onze stichting en de Zorgbrede Governancecode heeft de Raad van Toezicht van Stichting Zorgwaard, in overleg met de Raad van

Nadere informatie

Profielschets Geneesheer directeur GGZ Oost Brabant

Profielschets Geneesheer directeur GGZ Oost Brabant Profielschets Geneesheer directeur GGZ Oost Brabant TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA DEFINITIEVE VERSIE 21 OKTOBER 2013 Inleiding GGZ Oost Brabant staat voor gezondheid, die je je eigen familie

Nadere informatie

Profielschets twee leden Raad van Toezicht bij de Amarant Groep

Profielschets twee leden Raad van Toezicht bij de Amarant Groep Profielschets twee leden Raad van Toezicht bij de Amarant Groep TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 9 NOVEMBER 2018 Algemeen Welzijn en geluk vormen onze leidraad De Amarant Groep biedt ondersteuning,

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting

1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting Reglement Raad van Toezicht Stichting GGNet, opgemaakt op grond van artikel 24 van de statuten van GGNet en in onderstaande vorm vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 9 september

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Onder Een Dak

Reglement Raad van Toezicht Stichting Onder Een Dak Reglement Raad van Toezicht Stichting Onder Een Dak Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement heeft ten doel de in de statuten van de Stichting onder een dak, hierna de stichting,

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden. Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden. Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid 1 december 2017 Opdrachtgever ZorgSaam Voor meer informatie over de functie Truus

Nadere informatie

Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Juvent

Reglement Raad van Toezicht. Juvent Documentnaam: Codering: Vaststelling RvT: Reglement Raad van Toezicht Juvent Goedkeuring Datum ingang: RvT: 01-04-2014 Instemming/advies OR: n.v.t. Advies CR/JR/POR: n.v.t. Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Zuidwester

Profielschets Raad van Toezicht Zuidwester Profielschets Raad van Toezicht Zuidwester TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 21 MEI 2015 DEFINITIEVE VERSIE TEN BEHOEVE VAN PROCEDURE LID RVT Algemeen Zuidwester ondersteunt mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Stichting Certificatie Asbest Ascert. 2 Leden Raad van Toezicht portefeuille juridisch en financiën

Stichting Certificatie Asbest Ascert. 2 Leden Raad van Toezicht portefeuille juridisch en financiën Stichting Certificatie Asbest Ascert 2 Leden Raad van Toezicht portefeuille juridisch en financiën Stichting Ascert 2 Leden Raad van Toezicht Stichting Ascert heeft als doel het bevorderen dat asbest in

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING HET INTER-LOKAAL & TANDEM

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING HET INTER-LOKAAL & TANDEM 1 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING HET INTER-LOKAAL & TANDEM Artikel 1. Structuur 1.1 De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Het Inter-lokaal

Nadere informatie