Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013

2 Voorwoord Het Nederlandse zorglandschap blijft snel veranderen. Primair Huisartsenposten probeert hierop steeds effectiever te anticiperen. In 2013 hebben we, zowel intern als extern een aantal belangrijke stappen gemaakt, die ons helpen voorbereiden op de toekomst. In de interne organisatie heeft de in 2011 ingezette bestuurlijke transitie in 2013 geresulteerd in een nieuw bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. Met de komst van een tweede lid van de Raad van Bestuur (in februari 2014) is de transitie succesvol afgerond. Hiermee is een effectieve besturing van de organisatie mogelijk geworden. In juli 2013 is Primair HKZ gecertificeerd. Het behalen van het HKZ-certificaat was een mijlpaal voor de organisatie en toont aan dat we ook in de ogen van de buitenwereld aantoonbaar kwaliteit leveren. Een kroon op het werk van alle medewerkers van Primair. Met dit kwaliteitskeurmerk zijn veiligheid en kwaliteit van patiëntenzorg uitstekend geborgd voor nu en in de toekomst. Als gevolg van externe ontwikkelingen wordt Primair ook naar buiten toe steeds zichtbaarder. De wens tot samenwerking tussen HAP en SEH heeft het afgelopen jaar tot een vlekkeloze verhuizing geleid van drie huisartsenposten naar nieuwe locaties in regionale ziekenhuizen. In Utrecht is hierdoor een unieke samenwerking ontstaan op de Spoedpost van het Diakonessen Ziekenhuis, die landelijk en internationaal al tot veel belangstelling heeft geleid. Ook in de nieuwe ziekenhuizen in Amersfoort (MC Meander) en in de Leidsche Rijn (St. Antonius) zijn nieuwe huisartsenposten gekomen die een intensieve samenwerking verder mogelijk maken. In de regio heeft Primair nadrukkelijk samenwerking gezocht en gevonden met partners in het veld. Onder andere samen met de RAVU en Kring Midden Nederland zijn de eerste stappen gezet om bovenregionale zorg in de nachtelijke uren te onderzoeken en uit te werken. Ook op het gebied van het LSP en de verbinding met huisartsenverenigingen zijn in 2013 belangrijke stappen gezet. Ook landelijk gezien heeft Primair zich in 2013 succesvol gemanifesteerd. Samen met de branche organisatie VHN heeft Primair een oplossing gerealiseerd voor de door het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) geconstateerde privacy problematiek. Ook is Primair actief betrokken geweest in de landelijke voorbereiding van de nieuwe branche organisatie van de georganiseerde eerste lijn InEen. Voor Primair is een nieuwe lente begonnen. Meer dan ooit realiseren we met elkaar en met belangrijke partners in het veld een nieuwe regionale basis die de kwaliteit en efficiëntie van de ANWzorg verder zal verbeteren. Ik ben trots op de inzet waarmee dat gebeurt. In 2014 liggen al de nodige uitdagingen klaar voor Primair voor het verbeteren en uitbreiden van de ondersteuning in de eerste lijn. Ik zie deze uitdagingen met veel vertrouwen tegemoet. Lucas Fraza Voorzitter Raad van Bestuur Primair Huisartsenposten, jaarverslag

3 Inhoudsopgave 1. Organisatie Inrichting van de organisatie Bestuursmodel Raad van Toezicht Raad van Bestuur Organisatiestructuur Primair Formele adviesorganen Medische Raad Ondernemingsraad Cliëntenraad 2. Grondslag van het organisatiebeleid Missie en Visie 2.2 Strategische pijlers 2.3 Focus van het beleid in Kwaliteitsbeleid in Realisatie van kwaliteitsspeerpunten HKZ-certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem Onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem Medicatie-overdracht Aansluiting op het LSP Beveiliging patiëntengegevens Digitale NTS Computers in de visiteauto s Signalering kindermishandeling 3.2 Opvolging van kwaliteitsplannen in Aansluitovereenkomst Klachtenregistratie Meten van aanrijdtijden 3.3 Ontwikkeling van nieuw kwaliteitsbeleid in Medische Raad Veiligheidscommissie 4. Samenwerking in Samenwerking HAP/SEH 4.2 Samenwerking met de RAVU Simulatie-dag Acute Zorg Telefonische instructie voor reanimatie Inzet ambulance 4.3 Samenwerking met de VHN Participatie in werkgroepen Privacy-beleid Zorg aan instellingen 4.4 Samenwerking met de Kring Midden Nederland GHOR/HaROP Primair Huisartsenposten, jaarverslag

4 4.4.2 HAP in de toekomst 4.5 ROAZ 5. Uitkomsten van het kwaliteitsbeleid Interne audits 5.2 Klachten, incidenten en calamiteiten Klachten Incidenten Calamiteiten Resultaten ten aanzien van branchenormen Telefonische bereikbaarheid Fiatteren Triagediploma s Tevredenheid medewerkers en huisartsen Medewerkers onderzoek Huisartsenonderzoek 6. Interne organisatie ICT en Facilitair Storingen Verhuizingen van de huisartsenposten Kantoorautomatisering 6.2 Medewerkers Triagisten HAP Houten Taakdifferentiatie Verzuim Samenstelling van het personeelsbestand Verloop Opleiden van triagisten en huisartsen 7. Productie en financiën Productie Verrichtingen in Zorgconsumptie Financiën Resultatenrekening Balans Wat speelde op de huisartsenposten in 2013? Voornemens kwaliteitsbeleid Primair Huisartsenposten, jaarverslag

5 1. Organisatie Over Stichting Primair Huisartsenposten Stichting Primair Huisartsenposten (hierna Primair) is een samenwerkingsverband van negen huisartsenposten in Midden-Nederland, met ongeveer 875 aangesloten huisartsen, waaronder ongeveer 470 waarnemers. De huisartsenposten staan in Amersfoort, Barneveld, Blaricum, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en Zeist. Samen verzorgen deze posten de spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren in een verzorgingsgebied van 1,45 miljoen inwoners. 1.1 Inrichting van de organisatie Bestuursmodel In het organogram in paragraaf 1.2. is de organisatiestructuur van Primair weergegeven. Op 31 december 2012 werd een wijziging in het bestuursmodel doorgevoerd. Het nieuwe model bestaat uit een Raad van Toezicht van vijf leden en een tweehoofdig Raad van Bestuur. De feitelijke uitbreiding van de Raad van Toezicht, van drie naar vijf leden, vond plaats in Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De rol en functie van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten van de Stichting. In 2013 is de Raad van Toezicht uitgebreid naar vijf leden. De Raad van Toezicht heeft zich in 2013 gebogen over nieuwe reglementen en statuten voor de verschillende organen. Hierbij heeft hij zich laten leiden door de in de geldende Zorgbrede Governance Code van de Brancheorganisaties Zorg (BOZ) opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. De Raad van Toezicht heeft verder een belangrijke rol gespeeld in de opgestelde strategische kaders voor Primair. Aan de toezichthoudende rol wordt extra invulling gegeven door de inzet van een auditcommissie Financiën en een commissie Kwaliteit en Veiligheid. De Raad van Toezicht bestond in 2013 uit de volgende personen: De heer E. van de Veen, voorzitter Functies: - Voorzitter bestuur Zorgbelang Nederland - Voorzitter RvT MOvactor, organisatie voor welzijn en zorg, Nieuwegein - Voorzitter RvT Kessler stichting, instelling voor dak -en thuislozen, Den Haag - Voorzitter Stuurgroep ondervoeding - Lid van de Raad van Commissarissen Joost zorgt, organisatie voor thuiszorg Benoemd op: 20 maart 2013 (tot 1 januari 2017) Mevrouw S. van Praag Functie: Verandermanager, zelfstandig ondernemer onder de naam X-Spartise Nevenfunctie: lid Raad van commissarissen Rabobank Randmeren Benoemd op: 1 januari 2010 (tot 1 januari 2018) De heer C.A.J.M. Langerwerf Functie: Organisatieadviseur bij KplusV Organisatieadvies, Arnhem Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Stichting Doenja dienstverlening, Utrecht Benoemd op: 1 januari 2010 (tot 1 januari 2017) Primair Huisartsenposten, jaarverslag

6 De heer R. Baumgarten Functie: Voorzitter Raad van Bestuur SHL-groep, Etten-Leur en arts klinische chemie Nevenfuncties: - Voorzitter Vereniging Artsen Laboratoriumdiagnostiek - Lid VVD Partijcommissie Volksgezondheid - Extern auditor CCKL, accreditatie instantie in de zorg - Voorzitter Stichting Experimentele Laboratoriumgeneeskunde - Bestuurslid van de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN) - Bestuurslid NVKC - Lid Raad van Toezicht Reinaerde Benoemd op: 13 mei 2013 (tot 1 januari 2015) De heer B. van Gent Functie: Lid Raad van Bestuur Florence Nevenfuncties: - Vice voorzitter Raad van Toezicht stichting Jeugd Gezondheidszorg Zuid Holland West - Bestuurslid Den Haag Transmuraal - Lid College arbeidszaken Actiz - Bestuurslid stichting A&O Sectorfonds VVT Benoemd op: 13 mei 2013 (tot 1 januari 2016) Raad van Bestuur De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn statutair vastgelegd. De Raad van Bestuur bestond tot 15 maart 2013 uit twee leden: De heer L.W.L. Fraza, huisarts en voorzitter van de Raad van Bestuur Benoemd op 1 december 2012 (daarvoor lid van het bestuur van Primair van 1 november 2011 tot 1 december 2012) De heer J.H. Langeveld. Lid van de Raad van Bestuur van 1 december 2012 tot 15 maart (daarvoor directeur van Primair van 1 juni 2011 tot 1 december 2012) In het najaar van 2013 werd een procedure gestart voor het werven van een nieuw lid van de Raad van Bestuur. In november adviseerden de Medische Raad, Cliëntenraad en Ondernemingsraad positief over de voordracht van mevrouw H.J. Offringa-ten Kate als tweede lid van de Raad van Bestuur per 1 februari In Memoriam Op 28 december 2013 overleed de heer J.H. Langeveld. Hij was van juni 2011 tot april 2013 verbonden aan Primair, eerst als directeur en daarna als lid van de Raad van Bestuur. Met zijn persoonlijke betrokkenheid en menselijk leiderschap zullen wij hem herinneren als een krachtig directeur, maar vooral als een bijzonder mens. Primair Huisartsenposten, jaarverslag

7 1.2 Organisatiestructuur Primair In 2013 zag het organogram van de organisatie er als volgt uit: Toelichting op het organogram Iedere huisartsenpost heeft een duaal managementteam bestaande uit een locatiemanager en een medisch manager. Onder de locatiemanager ressorteren hiërarchisch de managementassistent en de teamleider. Onder de teamleider ressorteren hiërarchisch de triagist en overig ondersteunend personeel. Het stafbureau is een faciliterend organisatieonderdeel van Primair op het gebied van Secretariaat, Facilitaire Zaken, Beleid, Kwaliteit, ICT, P&O, Financiële Administratie en Communicatie. 1.3 Formele adviesorganen Primair heeft drie statutair vastgelegde adviesorganen, te weten de Medische Raad (MR), de Ondernemingsraad (OR) en de Cliëntenraad (CR), die de belangen behartigen van respectievelijk de huisartsen, medewerkers en de patiënten van de organisatie Medische Raad (MR) De MR bestaat uit zeven medisch managers, die allen zijn voorgedragen door de huisartsenvereniging van de betreffende huisartsenpost. De MR adviseert de Raad van Bestuur over de ontwikkeling en uitvoering van het medisch zorginhoudelijk beleid van Primair. Primair Huisartsenposten, jaarverslag

8 1.3.2 Ondernemingsraad (OR) De rechten en bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in de WOR (Wet op de ondernemingsraden). Eind 2013 liep de zittingsperiode van de OR af. Na verkiezingen werden eind 2013 zes nieuwe leden geïnstalleerd. De OR startte 1 januari 2014 in de nieuwe samenstelling. In 2013 vond acht maal een overlegvergadering plaats van de OR met de Raad van Bestuur. De OR gaf positief advies over: De benoeming van het tweede lid van de Raad van Bestuur De verhuizing van de HAP Leidsche Rijn De verhuizing van de HAP Amersfoort De verhuizing van de HAP Houten De OR was in november actief betrokken bij het tot stand komen van de vragenlijst van het medewerkers tevredenheidsonderzoek. Daarnaast gaf de OR in 2013 instemming op onder andere: Lokale wijzigingen in diensttijden en dienstcodes Cameratoezicht op de HAP Utrecht Klachtenregeling voor medewerkers en aangesloten huisartsen Opleidingsplan 2014 Kaders voor fysieke triage Implementatie digitale NTS Arbobeleid ( beleid gericht op creëren en behouden van plezierige en veilige werkomgeving) Aanpassing Protocol omgaan met agressie en geweldsdreiging op onderdeel nazorg medewerkers en huisartsen bij schokkende gebeurtenissen. Primair brede bereikbaarheidsdienst Cliëntenraad (CR) De medezeggenschap van de CR is vastgelegd in de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen). In 2013 bestond de CR uit vijf leden. In het eerste kwartaal van 2013 deed de CR een jaarlijkse ronde langs de huisartsenposten. Doel hiervan is om feeling te houden met wat speelt op de posten en om te ervaren hoe in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan het centrale kwaliteitsbeleid. In 2013 hadden de CR en overleg over onder andere de volgende onderwerpen: Meten van patiënten ervaring Communicatie aan patiënten bij verhuizingen van locaties Wijze van registratie van onvrede en klachten op de huisartsenposten Informeren van patiënten in de wachtkamer over wachttijden Primair Huisartsenposten, jaarverslag

9 2. Grondslag van het organisatiebeleid 2.1 Missie en Visie Primair biedt spoedeisende huisartsenzorg aan alle patiënten in de eigen regio, tijdens avond, nacht, weekend en officiële feestdagen. Zo luidt de missie, die in 2011 door het bestuur van Primair werd vastgesteld. De zorg wordt georganiseerd vanuit de visie dat: Primair kwalitatief goede spoedeisende zorg voor patiënten centraal stelt; Primair optimale professionele ondersteuning aan aangesloten huisartsen verleent; Primair medewerkers een professionele werkplek en optimale ondersteuning biedt; Primair actief inspeelt op de behoeftes van huisartsen en patiënten; Primair een vitale schakel is in de spoedeisende, acute ANW-zorg; Primair zorg levert binnen de bestaande wet- en regelgeving en de door de VHN opgestelde branchenormen; Primair streeft naar continue verbetering in alle facetten van het werk. 2.2 Strategische pijlers Om de missie en visie succesvol te voltooien, is een goed basisfundament voor de organisatie nodig. Vier strategische pijlers vormen dit fundament: (1) kwaliteit van zorg, (2) interne processen en systemen op orde, (3) stevige positie van de HAP in de regio en (4) benutten van de schaalgrootte van de organisatie. De pijlers vormen de grondslag voor strategische keuzes en beleid van de organisatie. Tijdens een beleidsdag in oktober 2013 werd uitgesproken dat er meer ambities zijn, die mogelijk tot uitbreiding van de kernactiviteiten zullen leiden. Waar we goed in zijn tijdens ANW willen we breder aanbieden aan huisartsen. In 2014 worden de mogelijkheden hiervoor verder verkend. 2.3 Focus van het beleid in 2013 Primair is er om goede spoedeisende huisartsenzorg te leveren. Dat is onze prioriteit. In 2013 lag de focus op het verstevigen van de basis, te weten kwaliteit van zorg en interne systemen en processen. Naast deze focus op de interne organisatie, ging er ook aandacht ook uit naar de positie van Primair in het veranderende zorgveld, de samenwerking van de huisartsenposten onderling en intensivering van de samenwerking met ketenpartners. Primair Huisartsenposten, jaarverslag

10 3. Kwaliteitsbeleid in Realisatie van kwaliteitsspeerpunten Voor 2013 is een aantal kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn voor een groot gedeelte bereikt HKZ-certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem De eerste helft van 2013 stond in het teken van de voorbereiding op de HKZ-certificering. In juli ontving Primair het HKZ-certificaat. De auditors gaven aan dat de huisartsenposten van Primair voldoen aan de criteria voor patiëntveiligheid en dat er binnen de organisatie een goede infrastructuur aanwezig is om effectief verbetermanagement in te zetten. Het kwaliteitsmanagementsysteem, opgezet volgens het principe PDCA (Plan-Do-Check-Act), levert Primair een systematiek waarmee kwaliteit is geborgd en steeds verder kan groeien. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor de toekomst van de organisatie. De HKZ audits brachten een aantal aspecten naar voren waarmee Primair de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem verder kan vergroten. Belangrijkste aandachtspunten waren het stellen van meetbare doelstellingen, het delen van kennis en ervaring tussen de huisartsenposten en het inventariseren van risico s voor de organisatie. De aandachtspunten worden meegenomen in de voorbereidingen van de HKZ-audits in Onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem Directiebeoordeling Een belangrijk jaarlijks terugkerend onderdeel in het kwaliteitsmanagementsysteem is de directiebeoordeling. Deze werd in maart 2013 gehouden. Tijdens de directiebeoordeling beoordelen Raad van Bestuur en management de resultaten uit het voorgaande jaar en analyseren zij nieuwe externe ontwikkelingen waarmee de organisatie te maken krijgt. Op basis hiervan wordt beoordeeld of de organisatie nog op koers ligt. Belangrijkste aandachtspunten die de directiebeoordeling van 2013 opleverde waren: blijvende aandacht voor de interne organisatie, tegelijkertijd de blik meer naar buiten richten en het realiseren van een kostenbesparing ten opzichte van de begroting in het voorgaande jaar. De directiebeoordeling vormde input voor het kaderdocument en jaarplan van Kwartaalgesprekken Kwartaalgesprekken en de daarbij horende kwartaalrapportages waren ook in 2013 belangrijke instrumenten om de kwaliteit van zorg en dienstverlening op de huisartsenposten te monitoren en bij te sturen. Doordat de interne organisatie in 2013 steeds meer op orde kwam, was er meer ruimte in de gesprekken om, naast de operationele en financiële resultaten, ook naar nieuwe ontwikkelingen in de regio s te kijken. Eind 2013 werd ook gestart met kwartaalgesprekken tussen Raad van Bestuur en managers van het stafbureau Medicatie-overdracht In 2012 bracht IGZ een jaarbezoek af aan alle huisartsenposten. Uit een beoordeling van tien kritieke processen binnen Primair bleek dat aanvullende maatregelen nodig waren op het gebied van medicatie-overzicht en medicatie-overdracht. Hiervoor zijn in 2013 de volgende verbetertrajecten ingezet: Primair Huisartsenposten, jaarverslag

11 Start met aansluiting huisartsenposten op het LSP Aansluiten bij convenant medicatie-overdracht van de Kring Midden Nederland Invoeren van een gestructureerde S-regel Meegeven van een afschrift van het waarneemcontact bij overdracht naar de 2 e lijn Eind 2013 gaf IGZ aan tevreden te zijn met de wijze waarop Primair de verbeteringen heeft ingezet Aansluiting op het LSP (Landelijk Schakel Punt) Primair heeft het in 2013 voor de huisartsenposten technisch mogelijk gemaakt om aan te sluiten op het LSP. Hiermee faciliteert zij huisartsen en patiënten om medische gegevens veilig uit te wisselen. Het technisch realiseren van de aansluitingen gebeurde door middel van een pilot op de HAP Blaricum Beveiliging patiëntengegevens Primair vindt beveiliging van patiëntengegevens belangrijk. Na inspectie van CBP in 2012 bleek dat er nog aandachtspunten zaten in het beleid. Er werd een aantal maatregelen genomen om de toegangsbeveiliging van patiëntengegevens te verbeteren, waaronder de invoering van de UZI-pas, het herzien van de rechtenstructuur in CallManager, het opstellen van werkinstructies voor het bewaren van papieren dossiers en het mogelijk maken van de controle van logbestanden Digitale NTS (Nederlandse Triage Standaard) Met behulp van NTS kan een hulpverlener die een patiënt te woord staat snel bepalen hoeveel spoed de vraag heeft en wie de patiënt het beste kan helpen. De digitale NTS ondersteunt het systematisch uitvoeren van de telefonische triage en is daarmee een belangrijk instrument voor de kwaliteit van zorg stond in het teken van het implementeren van de digitale NTS-applicatie op alle huisartsenposten van Primair. Het trainen van de triagisten in het omgaan met de nieuwe werkwijze stond hierin centraal. De introductie van digitale NTS is positief ontvangen. Belangrijk is om de medewerkers ruimte te geven om aan de nieuwe werkwijze te wennen en om te blijven monitoren dat de applicatie goed wordt gebruikt Computers in de visiteauto s De computers in de visiteauto s werkten niet naar tevredenheid van huisartsen en chauffeurs. Vooral het regelmatig wegvallen van de verbinding zorgde voor problemen. In 2013 werd daarom een proef gehouden met het gebruik van tablets bij het afleggen van visites. Verbindingsproblemen bleken hiermee grotendeels opgelost en er ontstond extra gemak voor huisartsen doordat gegevens direct in het dossier van de patiënt ingevoerd kunnen worden. Naar aanleiding van de succesvolle proef werd besloten om alle visiteauto s uit te rusten met een tablet Signalering kindermishandeling Primair heeft de afgelopen jaren ingezet op extra aandacht voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Er is een zorgprotocol signalering kindermishandeling ontwikkeld, wat betekent dat bij elk consult bij kinderen jonger dan 18 jaar een digitaal signaleringsinstrument wordt gebruikt. In 2013 werden kinderen tot 18 jaar gezien. Het aantal positieve Sputovamo formulieren (melding van vermoeden van kindermishandeling) daalde ten opzichte van 2012 van 143 naar 116. Primair Huisartsenposten, jaarverslag

12 Tabel: melding kindermishandeling in 2013 Melding van Aantal kinderen vermoeden <18 jaar Amersfoort ,14% Blaricum ,16% Houten ,17% Nieuwegein ,13% Utrecht ,20% Woerden ,17% Zeist ,31% Totaal ,18% % melding ten opzichte van aantal kinderen Primair voerde van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 samen met het UMCU/WKZ het project CHAIN-EL uit met het doel de effectiviteit van de signaleringsprocedure kindermishandeling op de huisartsenposten te onderzoeken. Onderdeel van de procedure is het organiseren van een multidisciplinair overleg (MDO), waarin de vermoedens van kindermishandeling worden ingebracht door de HAP en worden besproken met een kinderarts, met expertise op het gebied van kindermishandeling, een AMKvertrouwensarts en een arts van Bureau Jeugdzorg. In het MDO wordt geconcludeerd of er bij het betreffende kind daadwerkelijk sprake is van kindermishandeling. Voorlopig resultaat van het onderzoek is dat in de periode van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 bij 23 kinderen één of meerdere vormen van kindersmishandeling werd vastgesteld. Onderstaande grafiek geeft de verdeling hierin aan. Vormen van vastgestelde kindermishandeling Fysieke mishandeling (7) Emotionele mishandeling (1) Emotionele verwaarlozing (10) Fysieke verwaarlozing (8) Getuige huiselijk geweld (2) Seksueel misbruik (0) Pediatric Condition Falsification (1) Bij ruim 20% van de meldingen was daadwerkelijk sprake van kindermishandeling. De conclusie is dat de huidige procedure van de organisatie een belangrijke bijdrage levert aan het signaleren van kindermishandeling. Primair blijft het belang van het signaleren van kindermishandeling onder de aandacht brengen bij huisartsen en triagisten. Het MDO uit het project is in 2013 voortgezet door de huisartsenposten Houten, Utrecht en Zeist. Zowel de dienstdoende huisarts als de eigen huisarts van het betreffende kind worden voor het MDO uitgenodigd. Zij kunnen ook eigen casuïstiek van de dag praktijk inbrengen. Het doel is om het MDO op alle huisartsenposten uit te rollen. Primair Huisartsenposten, jaarverslag

13 3.2 Opvolging van kwaliteitsplannen in 2014 Van een aantal geplande activiteiten werd besloten om ze door te schuiven naar Aansluitovereenkomst In 2013 stond het ondertekenen van aansluitovereenkomsten met huisartsen op de agenda. Omdat er ten aanzien van de inhoud op landelijk niveau nog geen overeenstemming werd bereikt tussen de VHN en de LHV, is de planning verschoven naar Klachtenregistratie In 2013 was het doel om ook de registratie van klachten onder te brengen in de nieuwe VIMapplicatie. Gedurende het traject bleek echter dat eerst aandacht nodig was voor het klachtenproces zelf. Hiervoor is een werkgroep gevormd. Het ondersteunen van het klachtenproces met een digitale applicatie is daarom verschoven naar Meten van aanrijdtijden Het doel was om de tablets in de visiteauto s in te zetten voor het meten van de aanrijdtijden. Dit bleek echter onvoldoende te werken. In plaats daarvan wordt in 2014 gebruik gemaakt van CallManager Tomtom, waarmee vanuit CallManager gecommuniceerd kan worden met de navigatieapparatuur in de auto en waarmee de door de chauffeur geregistreerde aanrijdtijden automatisch worden opgenomen in CallManager. 3.3 Ontwikkeling van nieuw kwaliteitsbeleid in Medische Raad (MR) De medisch managers uit de MR leveren, door hun kennis van de huisartsenposten en eigen ervaring als huisarts, een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van nieuw kwaliteitsbeleid. Zij nemen zitting in interne en externe werkgroepen en hebben één of meerdere aandachtsgebieden waarover zij adviseren, waaronder protocollen, scholing, beleid en calamiteiten. In 2013 werden, op advies van de MR, de volgende protocollen geactualiseerd: Signalering kindermishandeling Infectiepreventie Palliatieve zorg Lijkschouwing Aios op de HAP Saltro, afwijkende bloeduitslagen Verslaglegging in SOEP Veiligheidscommissie Een ander belangrijk orgaan voor de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid is de veiligheidscommissie. De veiligheidscommissie is samengesteld uit functionarissen van binnen en buiten de organisatie die op grond van hun expertise in staat zijn een onafhankelijk advies te geven over diverse aspecten van patiëntveiligheid. De commissie analyseert periodiek gegevens uit calamiteitenonderzoek, incidentenonderzoek, klachtenbehandeling en interne audits. De commissie brengt op basis hiervan advies uit aan de Raad Primair Huisartsenposten, jaarverslag

14 van Bestuur over het verbeteren van het organisatie brede kwaliteitsbeleid. Elk kwartaal wordt een veiligheidsbrief uitgegeven. In 2013 waren de thema s: alcoholgebruik kan hulpverlener op verkeerde spoor zetten, het herkennen van een aneurysma, cardiale klachten en doorgaan op de diagnose van een voorganger. In 2013 werden, op advies van de veiligheidscommissie, verbeterplannen opgesteld voor: Het formaliseren van de dienstoverdracht Urgentiegericht denken van huisartsen Gestructureerde overdracht met ketenpartners Instructie van Callmanagement aan huisartsen Toegankelijkheid van huisartsen in de nacht Toepassen van de ABCDE-check en de pijnscorelijst Primair Huisartsenposten, jaarverslag

15 4. Samenwerking in Samenwerking HAP/SEH De HAP Utrecht was in 2013 de eerste huisartsenpost van Primair die startte met een intensieve samenwerking met de SEH. De HAP en de SEH delen in het nieuwe spoedzorgcentrum een gemeenschappelijke balie. Zelfverwijzers worden opgevangen door de HAP. De triagist voert, onder regie van een omlooparts, fysieke triage uit. Op basis daarvan wordt bepaald of de patiënt op de HAP wordt behandeld of wordt doorverwezen naar de 2 e lijn. Het ligt in de bedoeling om de samenwerking met de SEH op de andere posten volgens het model van Utrecht in te richten. De HAP Amersfoort bereidde zich hier in 2013 concreet op voor en de HAP Leidsche Rijn verkende hiervoor de mogelijkheden. 4.2 Samenwerking met de RAVU Simulatie-dag Acute Zorg In november namen RAVU en Primair gezamenlijk deel aan een simulatie-dag acute zorg. Tijdens deze dag werd een aantal patiëntcasussen zo realistisch mogelijk nagespeeld, met het doel om verbeterpunten over samenwerking en communicatie te benoemen. De simulatie heeft een aantal waardevolle aandachtspunten opgeleverd, waaronder uniforme wijze van overdracht en gebruik van NTS. Deze thema s worden door de RAVU en Primair gezamenlijk uitgewerkt Telefonische instructie voor reanimatie Vanaf december verbinden triagisten meteen door met de meldkamer van de RAVU als er sprake is van U0 (uitval van vitale functies) en er gereanimeerd moet worden. De centralist van de RAVU geeft vervolgens de telefonische instructie voor reanimatie Inzet ambulance Het convenant met de RAVU in 2012 was aanleiding om het proces voor het inzetten van de ambulance in 2013 te herzien. In het proces is beschreven hoe bij spoedeisende zorgvragen de meest adequate en passende hulpverlening wordt geboden (inzet ambulance en/of spoedrit door de huisarts). Het proces borgt ook het tijdig inschakelen van de ambulance wanneer de aanrijdtijden door de HAP niet gehaald dreigen te worden. 4.3 Samenwerking met de VHN (Vereniging Huisartsenposten Nederland) Participatie in werkgroepen In 2013 zaten medewerkers van Primair in een aantal werkgroepen van de VHN: de werkgroep Strategie en positionering (Raad van Bestuur), de werkgroep Kwaliteit (Medisch Manager) en de werkgroep Financiën (Controller). Vanuit de werkgroep Kwaliteit leverde Primair een bijdrage aan het evalueren en actualiseren van de branchenormen. In 2013 had de Raad van Bestuur van Primair zitting in een adviescommissie voor de fusie van de organisaties VHN, LOK en LVG. Met ingang van 1 januari 2014 vormen deze organisaties de nieuwe vereniging Ineen Privacy-beleid Primair Huisartsenposten, jaarverslag

16 Eén van de speerpunten in het organisatiebeleid was in 2013 het beveiligen van patiëntengegevens. Omdat privacy van patiënten de gehele branche aangaat, werd in samenwerking met de VHN en CBP een aanzet gemaakt om een landelijke handreiking op te stellen voor het omgaan met medische gegevens op de huisartsenpost Zorg aan instellingen Primair ontwikkelde in 2012 een handboek Zorg aan instellingen. Het handboek ondersteunt de huisartsenposten bij het maken van afspraken met instellingen over het leveren van huisartsgeneeskundige zorg en de financiering hiervan. Het document is in 2013 aan de VHN aangeboden als input voor een landelijke handreiking. 4.4 Samenwerking met de Kring Midden Nederland (Kring) In 2013 werd op verschillende gebieden samengewerkt met de Kring. Het doel van deze samenwerking is het zo goed mogelijk vertegenwoordigen van de gezamenlijke huisartsen achterban. Dit wordt gerealiseerd door waar mogelijk samen op te trekken en door afstemming te zoeken over de rol van beide partijen in gezamenlijke dossiers GHOR/HaROP (Huisartsen RampenOpvangPlan) In 2012 trokken Kring en Primair samen op bij het ondersteunen van de huisartsenverenigingen en HAP s bij het opstellen van HaROP s in de zeven regio s. In 2013 ging deze samenwerking verder en werden, onder regie van een externe projectleider, HaROP s getoetst en leden van de crisisteams en Hagro s getraind in hun rol in crisis situaties. 41% van de doelgroep, die bestond uit 112 huisartsen, nam deel aan deze training HAP in de toekomst Een gezamenlijke werkgroep van Kring en Primair leverde in april 2013 het adviesdocument Hap in de toekomst op, met daarin een aantal mogelijke scenario s voor verbetering van de organisatie van de huidige ANW-zorg in Midden Nederland. Hieruit is onder andere voortgekomen dat in 2014 gezamenlijk de mogelijkheden voor opschaling in de nacht worden onderzocht. 4.5 ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) De Raad van Bestuur van Primair nam in 2013 zitting in het ROAZ. Deelnemers van het ROAZ zijn ziekenhuizen, huisartsenposten en huisartsen, de regionale ambulancevoorziening, geestelijke gezondheidszorginstellingen, de GGD, de GHOR en verloskundigen-en patiëntenorganisaties. Doel van het ROAZ is de activiteiten tussen de aanbieders van acute zorg af te stemmen en te optimaliseren. Achterliggend idee is dat de patiënt die acute zorg nodig heeft deze zo snel mogelijk krijgt op de juiste plaats en van de beste kwaliteit. Primair Huisartsenposten, jaarverslag

17 5. Uitkomsten van het kwaliteitsbeleid 5.1 Interne audits In 2013 zijn interne audits gedaan naar: Medicatiebeheer Opiatenbeheer Urgentiegericht denken De audits zijn uitgevoerd door het vaste auditteam van Primair. De lokale uitkomsten van de audits zijn besproken met het lokale management, die hierover hebben gerapporteerd in de kwartaalgesprekken met de Raad van Bestuur. De overkoepelende verslagen van de interne audits zijn geanalyseerd door de veiligheidscommissie en vertaald in aanbevelingen voor de organisatie (zie hoofdstuk 3.3.2). 5.2 Klachten, incidenten en calamiteiten Klachten en meldingen van incidenten en calamiteiten zijn waardevolle bronnen voor het verbeteren van kwaliteit. Zij leiden vaak tot individuele leerpunten voor betrokken medewerkers en huisartsen, maar ook tot aanpassingen in werkafspraken, herziening van protocollen en aanvullende scholing voor triagisten en huisartsen Klachten In 2013 zijn 185 klachten binnen gekomen. Daarnaast is er door het lokale management proactief contact geweest met bezoekers die onvrede over de huisartsenpost hebben geuit. Van deze laatste categorie is geen registratie bijgehouden. Het aantal klachten is nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren. In onderstaande tabel is de verdeling weergegeven per huisartsenpost en is aangegeven wat het percentage klachten was ten opzichte van het aantal verrichtingen. Tabel: Klachten in 2013 Amersfoort Blaricum Houten Nieuwegein Utrecht Woerden Zeist Aantal klachten Aantal verrichtingen Percentage klachten t.o.v. verrichtingen 0,06% 0,05% 0,08% 0,03% 0,07% 0,05% 0,06% Aard van de klachten De meeste klachten betroffen bejegening (30%), gevolgd door klachten over het onvoldoende inschatten van de ernst van de aandoening (25%) en het onvoldoende ingaan op de hulpvraag (16%). Klachtenbehandeling Het locatiemanagement van de HAP bemiddelt en behandelt klachten van de eigen huisartsenpost. Zij wordt hierin ondersteund door het stafbureau. Primair Huisartsenposten, jaarverslag

18 Primair hanteert drie normen met betrekking tot klachtenbehandeling. De tabel laat zien welke resultaten werden behaald in Tabel: Resultaten 2013 ten aanzien van normen klachtenbehandeling Norm Resultaat 2013 Tevreden over afhandeling 100% 90% 1 e reactie binnen 1 week 100% 100% Klacht afgehandeld binnen 6 weken 75% 52% Werkgroep klachtenbehandeling Primair heeft het voornemen om verbetering aan te brengen in het proces klachtenbehandeling en in de registratie van klachten. Hiervoor is een werkgroep samengesteld Incidenten Onder een incident wordt verstaan: een onbedoelde gebeurtenis die de patiënt heeft bereikt en tot schade aan de patiënt heeft geleid of had kunnen leiden. Ook in 2013 werden hulpverleners op de huisartsenposten gestimuleerd om incidenten te melden. Dit werd gedaan door aandacht te besteden aan melden in nieuwsbrieven en door een vernieuwd digitaal formulier voor Veilig Incident Melden (VIM) op intranet. Doel van het VIM-en is het bevorderen van patiëntveiligheid op de huisartsenpost door te leren van wat niet goed is gegaan. Het melden van incidenten is veilig. Dit betekent dat nooit maatregelen worden genomen tegen de melder en dat zorgvuldig wordt omgegaan met de privacy. In totaal werden in incidenten gemeld. De verdeling over de huisartsenposten is weergegeven in onderstaande grafiek. incidenten in AF BL HOU NG UT WLR ZEI Incidenten worden onderzocht door de lokale VIM-commissies, die suggesties voor verbetering doen aan het lokale management. In de lokale VIM-jaarverslagen is opgenomen welke lokale maatregelen in 2013 op de huisartsenposten werden genomen naar aanleiding van incidentenmeldingen. De veiligheidscommissie onderzoekt periodiek het totaal aan incidenten en adviseert over het inzetten van maatregelen op organisatieniveau (zie hoofdstuk 3.3.2). Relatief de meeste incidenten deed zich voor in de avonduren. Dit is ook het tijdstip waarop op de huisartsenposten de meeste verrichtingen plaatsvinden. In tien gevallen bleek de melding niet over het zorgproces van de HAP te gaan maar om het zorgproces van een ketenpartner. Er wordt gezocht naar een goede modus om met deze categorie incidentmeldingen om te gaan. Primair Huisartsenposten, jaarverslag

19 Processen waarin de incidenten zich voordeden In de tabel is weergegeven welk percentage van de incidenten gerelateerd was aan de processen op de HAP. Tabel: Processen waarin incidenten zich voordeden Proces Percentage incidenten* Triage 25% Visite 23% Consult 17% Telefonisch consult 13% Zelfzorgadvies 2 % Overige 47% * meerdere processen kunnen bij een incident betrokken zijn Relatief veel meldingen werden geregistreerd onder de categorie overige. Deze incidenten hadden te maken met: patiënt bij de balie en in de wachtkamer, werkzaamheden voor en na de dienst en communicatie in samenwerking en overdracht. Basisoorzaken van incidenten Aan de incidenten lag vooral menselijk handelen ten grondslag. In totaal (118 incidenten) kwam menselijk handelen 75 keer naar voren als basisoorzaak. Tabel: Basisoorzaken van incidenten Basisoorzaak Frequentie Menselijk handelen 75 Organisatorisch 54 Technisch 22 Patiënt gerelateerd 5 *Meerdere basisoorzaken kunnen aan een incident ten grondslag liggen Calamiteiten Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood of een ernstig lichamelijk letsel heeft geleid (definitie Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen is Primair verplicht om calamiteiten bij de IGZ te melden. Na melding van een calamiteit vindt altijd onderzoek plaats door de calamiteitencommissie van Primair. Op basis van de uitkomst van de analyse worden leerpunten geformuleerd en maatregelen getroffen. De veiligheidscommissie analyseert het totaal aan meldingen en adviseert over het inzetten van maatregelen op organisatieniveau (zie hoofdstuk 3.3.2). In 2013 werden 18 calamiteiten gemeld en onderzocht. Dit is niet significant meer of minder dan in voorafgaande jaren. Bij 5 calamiteiten bleek na onderzoek geen sprake te zijn van een calamiteit, omdat de geboden kwaliteit van zorg volgens huisartsgeneeskundige normen adequaat was. Indien van toepassing werd het onderzoek samen gedaan met ketenpartners (thuiszorg, verzorgingshuis, RAVU). De verdeling van de calamiteitenmeldingen over de huisartsenposten is weergegeven in onderstaande grafiek. Primair Huisartsenposten, jaarverslag

20 calamiteiten in ,5 3 2,5 2 1,5 1 0, AF BL HOU NG UT WLR ZEI Kenmerken van de calamiteiten De meest voorkomende pathologie was het niet herkennen van cardiale problematiek (5 maal) en het niet herkennen van hevige rug-of buikpijn bij een aneurysma (6 maal). Eenmaal betrof het een trauma capitis. Relatief veel calamiteiten doen zich voor in de nacht en relatief weinig overdag. Processen waarin de calamiteiten zich voordeden In de tabel is weergegeven in welke processen op de HAP de calamiteiten zich voordeden. Tabel: Processen waarin calamiteiten zich voordeden Proces Frequentie* Triage 10 Visite 5 Consult 2 Telefonisch consult 3 Overleg triagist/huisarts 3 * Bij een aantal meldingen zijn meerdere delen van het proces betrokken Basisoorzaken Bij een calamiteit worden vrijwel altijd meerdere basisoorzaken gevonden. Ook bij calamiteiten is menselijk handelen de meest voorkomende basisoorzaak, namelijk 41 keer in Tabel: Basisoorzaken van calamiteiten Basisoorzaak Frequentie* Menselijk handelen 41 Organisatorisch 21 Technisch 1 Patiënt gerelateerd 2 * Meerdere basisoorzaken kunnen ten grondslag liggen aan een calamiteit Primair Huisartsenposten, jaarverslag

21 5.3 Resultaten ten aanzien van branchenormen Telefonische bereikbaarheid Spoed Volgens de branchenormen waaraan Primair zich committeert moet 100% van de spoedoproepen binnen 30 seconden beantwoord zijn. Deze norm werd, met een gemiddelde van 96,1%, in 2013 niet gehaald. Onderstaande grafiek laat de resultaten zien per huisartsenpost ten aanzien van het beantwoorden van de spoedlijn. < 30 sec. beantwoord 100,0% 98,0% 96,0% 94,0% 92,0% 90,0% 88,0% 86,0% 84,0% 98,9% 97,8% 96,1% 96,8% 95,1% 95,1% 93,5% 89,8% Primair AF BL HOU NG UT WOE ZEI Resultaten niet-spoed 75% van de niet-spoedoproepen moet binnen 2 minuten zijn beantwoord en 98% van de nietspoedoproepen binnen 10 minuten. Beide normen werden in 2013 behaald. <2 min. beantwoord 90,0% 85,0% 86,3% 81,7% 84,4% 83,2% 80,0% 76,7% 75,0% 72,7% 70,0% 65,0% 66,1% 68,0% 60,0% Primair AF BL HOU NG UT WOE ZEI 1 De branchenormen betreffen de gehele HDS, over de periode van een heel jaar. Primair Huisartsenposten, jaarverslag

22 < 10 min. beantwoord 100,0% 99,4% 99,4% 99,5% 99,3% 99,0% 98,0% 98,2% 98,1% 97,0% 96,0% 95,0% 94,0% 96,2% 95,8% 93,0% Primair AF BL HOU NG UT WOE ZEI Fiatteren Een zelfzorgadvies van een triagist moet in 100% van de gevallen binnen een uur worden gefiatteerd door een huisarts. Aan deze norm kon Primair in 2013 niet voldoen. Het gemiddelde resultaat was 92,8%. Fiatteren <1 uur 100,0% 98,0% 96,0% 94,0% 92,0% 90,0% 88,0% 86,0% 84,0% 82,0% 97,0% 94,3% 92,8% 92,5% 91,0% 90,5% 89,8% 88,5% Primair AF BL HOU NG UT WOE ZEI Primair Huisartsenposten, jaarverslag

Jaarverslag 2012. Coöperatieve DoktersDienst Duin- en Bollenstreek u.a. Rijnsburgerweg 4b - 2215 RA Voorhout

Jaarverslag 2012. Coöperatieve DoktersDienst Duin- en Bollenstreek u.a. Rijnsburgerweg 4b - 2215 RA Voorhout Jaarverslag 2012 Coöperatieve DoktersDienst Duin- en Bollenstreek u.a. Coöperatieve DoktersDienst Duin- en Bollenstreek u.a. Rijnsburgerweg 4b - 2215 RA Voorhout Telefoon 0252-240 210 (kantoor) 0252-240

Nadere informatie

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007. Kwaliteitsjaarverslag 2007

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007. Kwaliteitsjaarverslag 2007 Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007 Kwaliteitsjaarverslag 2007 Inhoud 1 Voorwoord... 5 2 Missie en visie... 7 2.1 Acute huisartsgeneeskundige zorg... 7 2.2 Kwaliteit...

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

VOORWOORD JEROEN FREQUIN

VOORWOORD JEROEN FREQUIN Jaarbericht VOORWOORD JEROEN FREQUIN VOORWOORD RAAD VAN COMMISSARISSEN ORGANISATIE NUCLEUS ZORG 1 Algemene identificatiegegevens 1 Organisatiestructuur 1 Bestuursstructuur 1 Organogram Nucleus Zorg 2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Doktersdiensten Groningen

JAARVERSLAG 2006. Doktersdiensten Groningen JAARVERSLAG 2006 Doktersdiensten Groningen Groningen, maart 2007 1 Inhoud Voorwoord Algemeen - Visie - Structuur - Bestuur Intern - Financiën - Personeel en organisatie - Huisvesting posten - Automatisering

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2010 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Ik ben Chantal Kok 30 jaar en al bijna 9 jaar werkzaam bij Huisartsendienst Twente Oost. Daar voel ik me als een vis in het water.

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Bernhoven

Jaarverslag 2013. Bernhoven Jaarverslag 2013 Bernhoven JAARVERSLAG 2013 BERNHOVEN INLEIDING... 5 1 ALGEMENE INFORMATIE... 7 1.1 IDENTIFICATIEGEGEVENS... 7 1.2 STRUCTUUR VAN HET CONCERN... 7 1.2.1 Juridische structuur... 7 1.2.2 Besturingsmodel...

Nadere informatie

Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek. Stichting

Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek. Stichting Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek n een woord van de rvt In 2011 heeft de Raad van Toezicht (RvT) het beleid, net als in de voorafgaande jaren, zoals de bestuurder van de SDHS dat

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie 4 1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 2. Beleid, inspanningen en prestaties 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2011 De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld én samenwerkingsverband Stichting

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Maatschappelijk jaardocument 2013

Maatschappelijk jaardocument 2013 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie

ACUUT NAAR BETER. Eindrapportage. September 2007 dr. C.P. van Linschoten en drs. W. Betten ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV

ACUUT NAAR BETER. Eindrapportage. September 2007 dr. C.P. van Linschoten en drs. W. Betten ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV ACUUT NAAR BETER VERBETERING ACUTE ZORG BUITEN KANTOORUREN IN GRONINGEN Eindrapportage September 2007 dr. C.P. van Linschoten en drs. W. Betten ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV Inhoud Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

DIRECTIEBEOORDELING JAAR 2013

DIRECTIEBEOORDELING JAAR 2013 DIRECTIEBEOORDELING JAAR 2013 HOOFDSTUK 1. BIJZONDERHEDEN LAATSTE DIRECTIEBEOORDELING... 2 HOOFDSTUK 2. MEETRESULTATEN... 4 2.1 Interne audits... 4 2.2 Externe audits... 4 2.3 CQ meting cliënten... 6 2.4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Maatschappelijk verslag. 1 Profiel van de organisatie. 2 Kernprestaties. 3 Maatschappelijk ondernemen

Inhoudsopgave. Inleiding. Maatschappelijk verslag. 1 Profiel van de organisatie. 2 Kernprestaties. 3 Maatschappelijk ondernemen Jaardocument Jeugdformaat 2012 Pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding I Maatschappelijk verslag 1 Profiel van de organisatie 2 Kernprestaties 3 Maatschappelijk ondernemen 4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg Magentazorg Juni 2014 Inleiding Hierbij presenteren we de jaarverslaggeving over het jaar 2013 Landelijke ontwikkelingen en veranderingen in de manier waarop

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Stichting Dimence Groep

Stichting Dimence Groep Stichting WijZ Stichting tcentrum Stichting De Kern Stichting Dimence Jaarverslag Dimence Groep 2014 Stichting E. van Thüringen Stichting Transfore Stichting Dimence Groep Stichting Mindfit Voorwoord Resultaten

Nadere informatie

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle jaarverslag, Zwolle 2005 pagina Inhoudsopgave 1 1 Jaarverslag 1.1 Personalia 2 1.2 Verslag van de Raad van toezicht 3 1.3 Verslag van de Raad van Bestuur 7 1.4 Opbrengsten 14 1.5 Verslag van de Medisch

Nadere informatie