Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013

2 Voorwoord Het Nederlandse zorglandschap blijft snel veranderen. Primair Huisartsenposten probeert hierop steeds effectiever te anticiperen. In 2013 hebben we, zowel intern als extern een aantal belangrijke stappen gemaakt, die ons helpen voorbereiden op de toekomst. In de interne organisatie heeft de in 2011 ingezette bestuurlijke transitie in 2013 geresulteerd in een nieuw bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. Met de komst van een tweede lid van de Raad van Bestuur (in februari 2014) is de transitie succesvol afgerond. Hiermee is een effectieve besturing van de organisatie mogelijk geworden. In juli 2013 is Primair HKZ gecertificeerd. Het behalen van het HKZ-certificaat was een mijlpaal voor de organisatie en toont aan dat we ook in de ogen van de buitenwereld aantoonbaar kwaliteit leveren. Een kroon op het werk van alle medewerkers van Primair. Met dit kwaliteitskeurmerk zijn veiligheid en kwaliteit van patiëntenzorg uitstekend geborgd voor nu en in de toekomst. Als gevolg van externe ontwikkelingen wordt Primair ook naar buiten toe steeds zichtbaarder. De wens tot samenwerking tussen HAP en SEH heeft het afgelopen jaar tot een vlekkeloze verhuizing geleid van drie huisartsenposten naar nieuwe locaties in regionale ziekenhuizen. In Utrecht is hierdoor een unieke samenwerking ontstaan op de Spoedpost van het Diakonessen Ziekenhuis, die landelijk en internationaal al tot veel belangstelling heeft geleid. Ook in de nieuwe ziekenhuizen in Amersfoort (MC Meander) en in de Leidsche Rijn (St. Antonius) zijn nieuwe huisartsenposten gekomen die een intensieve samenwerking verder mogelijk maken. In de regio heeft Primair nadrukkelijk samenwerking gezocht en gevonden met partners in het veld. Onder andere samen met de RAVU en Kring Midden Nederland zijn de eerste stappen gezet om bovenregionale zorg in de nachtelijke uren te onderzoeken en uit te werken. Ook op het gebied van het LSP en de verbinding met huisartsenverenigingen zijn in 2013 belangrijke stappen gezet. Ook landelijk gezien heeft Primair zich in 2013 succesvol gemanifesteerd. Samen met de branche organisatie VHN heeft Primair een oplossing gerealiseerd voor de door het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) geconstateerde privacy problematiek. Ook is Primair actief betrokken geweest in de landelijke voorbereiding van de nieuwe branche organisatie van de georganiseerde eerste lijn InEen. Voor Primair is een nieuwe lente begonnen. Meer dan ooit realiseren we met elkaar en met belangrijke partners in het veld een nieuwe regionale basis die de kwaliteit en efficiëntie van de ANWzorg verder zal verbeteren. Ik ben trots op de inzet waarmee dat gebeurt. In 2014 liggen al de nodige uitdagingen klaar voor Primair voor het verbeteren en uitbreiden van de ondersteuning in de eerste lijn. Ik zie deze uitdagingen met veel vertrouwen tegemoet. Lucas Fraza Voorzitter Raad van Bestuur Primair Huisartsenposten, jaarverslag

3 Inhoudsopgave 1. Organisatie Inrichting van de organisatie Bestuursmodel Raad van Toezicht Raad van Bestuur Organisatiestructuur Primair Formele adviesorganen Medische Raad Ondernemingsraad Cliëntenraad 2. Grondslag van het organisatiebeleid Missie en Visie 2.2 Strategische pijlers 2.3 Focus van het beleid in Kwaliteitsbeleid in Realisatie van kwaliteitsspeerpunten HKZ-certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem Onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem Medicatie-overdracht Aansluiting op het LSP Beveiliging patiëntengegevens Digitale NTS Computers in de visiteauto s Signalering kindermishandeling 3.2 Opvolging van kwaliteitsplannen in Aansluitovereenkomst Klachtenregistratie Meten van aanrijdtijden 3.3 Ontwikkeling van nieuw kwaliteitsbeleid in Medische Raad Veiligheidscommissie 4. Samenwerking in Samenwerking HAP/SEH 4.2 Samenwerking met de RAVU Simulatie-dag Acute Zorg Telefonische instructie voor reanimatie Inzet ambulance 4.3 Samenwerking met de VHN Participatie in werkgroepen Privacy-beleid Zorg aan instellingen 4.4 Samenwerking met de Kring Midden Nederland GHOR/HaROP Primair Huisartsenposten, jaarverslag

4 4.4.2 HAP in de toekomst 4.5 ROAZ 5. Uitkomsten van het kwaliteitsbeleid Interne audits 5.2 Klachten, incidenten en calamiteiten Klachten Incidenten Calamiteiten Resultaten ten aanzien van branchenormen Telefonische bereikbaarheid Fiatteren Triagediploma s Tevredenheid medewerkers en huisartsen Medewerkers onderzoek Huisartsenonderzoek 6. Interne organisatie ICT en Facilitair Storingen Verhuizingen van de huisartsenposten Kantoorautomatisering 6.2 Medewerkers Triagisten HAP Houten Taakdifferentiatie Verzuim Samenstelling van het personeelsbestand Verloop Opleiden van triagisten en huisartsen 7. Productie en financiën Productie Verrichtingen in Zorgconsumptie Financiën Resultatenrekening Balans Wat speelde op de huisartsenposten in 2013? Voornemens kwaliteitsbeleid Primair Huisartsenposten, jaarverslag

5 1. Organisatie Over Stichting Primair Huisartsenposten Stichting Primair Huisartsenposten (hierna Primair) is een samenwerkingsverband van negen huisartsenposten in Midden-Nederland, met ongeveer 875 aangesloten huisartsen, waaronder ongeveer 470 waarnemers. De huisartsenposten staan in Amersfoort, Barneveld, Blaricum, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en Zeist. Samen verzorgen deze posten de spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren in een verzorgingsgebied van 1,45 miljoen inwoners. 1.1 Inrichting van de organisatie Bestuursmodel In het organogram in paragraaf 1.2. is de organisatiestructuur van Primair weergegeven. Op 31 december 2012 werd een wijziging in het bestuursmodel doorgevoerd. Het nieuwe model bestaat uit een Raad van Toezicht van vijf leden en een tweehoofdig Raad van Bestuur. De feitelijke uitbreiding van de Raad van Toezicht, van drie naar vijf leden, vond plaats in Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De rol en functie van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten van de Stichting. In 2013 is de Raad van Toezicht uitgebreid naar vijf leden. De Raad van Toezicht heeft zich in 2013 gebogen over nieuwe reglementen en statuten voor de verschillende organen. Hierbij heeft hij zich laten leiden door de in de geldende Zorgbrede Governance Code van de Brancheorganisaties Zorg (BOZ) opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. De Raad van Toezicht heeft verder een belangrijke rol gespeeld in de opgestelde strategische kaders voor Primair. Aan de toezichthoudende rol wordt extra invulling gegeven door de inzet van een auditcommissie Financiën en een commissie Kwaliteit en Veiligheid. De Raad van Toezicht bestond in 2013 uit de volgende personen: De heer E. van de Veen, voorzitter Functies: - Voorzitter bestuur Zorgbelang Nederland - Voorzitter RvT MOvactor, organisatie voor welzijn en zorg, Nieuwegein - Voorzitter RvT Kessler stichting, instelling voor dak -en thuislozen, Den Haag - Voorzitter Stuurgroep ondervoeding - Lid van de Raad van Commissarissen Joost zorgt, organisatie voor thuiszorg Benoemd op: 20 maart 2013 (tot 1 januari 2017) Mevrouw S. van Praag Functie: Verandermanager, zelfstandig ondernemer onder de naam X-Spartise Nevenfunctie: lid Raad van commissarissen Rabobank Randmeren Benoemd op: 1 januari 2010 (tot 1 januari 2018) De heer C.A.J.M. Langerwerf Functie: Organisatieadviseur bij KplusV Organisatieadvies, Arnhem Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Stichting Doenja dienstverlening, Utrecht Benoemd op: 1 januari 2010 (tot 1 januari 2017) Primair Huisartsenposten, jaarverslag

6 De heer R. Baumgarten Functie: Voorzitter Raad van Bestuur SHL-groep, Etten-Leur en arts klinische chemie Nevenfuncties: - Voorzitter Vereniging Artsen Laboratoriumdiagnostiek - Lid VVD Partijcommissie Volksgezondheid - Extern auditor CCKL, accreditatie instantie in de zorg - Voorzitter Stichting Experimentele Laboratoriumgeneeskunde - Bestuurslid van de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN) - Bestuurslid NVKC - Lid Raad van Toezicht Reinaerde Benoemd op: 13 mei 2013 (tot 1 januari 2015) De heer B. van Gent Functie: Lid Raad van Bestuur Florence Nevenfuncties: - Vice voorzitter Raad van Toezicht stichting Jeugd Gezondheidszorg Zuid Holland West - Bestuurslid Den Haag Transmuraal - Lid College arbeidszaken Actiz - Bestuurslid stichting A&O Sectorfonds VVT Benoemd op: 13 mei 2013 (tot 1 januari 2016) Raad van Bestuur De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn statutair vastgelegd. De Raad van Bestuur bestond tot 15 maart 2013 uit twee leden: De heer L.W.L. Fraza, huisarts en voorzitter van de Raad van Bestuur Benoemd op 1 december 2012 (daarvoor lid van het bestuur van Primair van 1 november 2011 tot 1 december 2012) De heer J.H. Langeveld. Lid van de Raad van Bestuur van 1 december 2012 tot 15 maart (daarvoor directeur van Primair van 1 juni 2011 tot 1 december 2012) In het najaar van 2013 werd een procedure gestart voor het werven van een nieuw lid van de Raad van Bestuur. In november adviseerden de Medische Raad, Cliëntenraad en Ondernemingsraad positief over de voordracht van mevrouw H.J. Offringa-ten Kate als tweede lid van de Raad van Bestuur per 1 februari In Memoriam Op 28 december 2013 overleed de heer J.H. Langeveld. Hij was van juni 2011 tot april 2013 verbonden aan Primair, eerst als directeur en daarna als lid van de Raad van Bestuur. Met zijn persoonlijke betrokkenheid en menselijk leiderschap zullen wij hem herinneren als een krachtig directeur, maar vooral als een bijzonder mens. Primair Huisartsenposten, jaarverslag

7 1.2 Organisatiestructuur Primair In 2013 zag het organogram van de organisatie er als volgt uit: Toelichting op het organogram Iedere huisartsenpost heeft een duaal managementteam bestaande uit een locatiemanager en een medisch manager. Onder de locatiemanager ressorteren hiërarchisch de managementassistent en de teamleider. Onder de teamleider ressorteren hiërarchisch de triagist en overig ondersteunend personeel. Het stafbureau is een faciliterend organisatieonderdeel van Primair op het gebied van Secretariaat, Facilitaire Zaken, Beleid, Kwaliteit, ICT, P&O, Financiële Administratie en Communicatie. 1.3 Formele adviesorganen Primair heeft drie statutair vastgelegde adviesorganen, te weten de Medische Raad (MR), de Ondernemingsraad (OR) en de Cliëntenraad (CR), die de belangen behartigen van respectievelijk de huisartsen, medewerkers en de patiënten van de organisatie Medische Raad (MR) De MR bestaat uit zeven medisch managers, die allen zijn voorgedragen door de huisartsenvereniging van de betreffende huisartsenpost. De MR adviseert de Raad van Bestuur over de ontwikkeling en uitvoering van het medisch zorginhoudelijk beleid van Primair. Primair Huisartsenposten, jaarverslag

8 1.3.2 Ondernemingsraad (OR) De rechten en bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in de WOR (Wet op de ondernemingsraden). Eind 2013 liep de zittingsperiode van de OR af. Na verkiezingen werden eind 2013 zes nieuwe leden geïnstalleerd. De OR startte 1 januari 2014 in de nieuwe samenstelling. In 2013 vond acht maal een overlegvergadering plaats van de OR met de Raad van Bestuur. De OR gaf positief advies over: De benoeming van het tweede lid van de Raad van Bestuur De verhuizing van de HAP Leidsche Rijn De verhuizing van de HAP Amersfoort De verhuizing van de HAP Houten De OR was in november actief betrokken bij het tot stand komen van de vragenlijst van het medewerkers tevredenheidsonderzoek. Daarnaast gaf de OR in 2013 instemming op onder andere: Lokale wijzigingen in diensttijden en dienstcodes Cameratoezicht op de HAP Utrecht Klachtenregeling voor medewerkers en aangesloten huisartsen Opleidingsplan 2014 Kaders voor fysieke triage Implementatie digitale NTS Arbobeleid ( beleid gericht op creëren en behouden van plezierige en veilige werkomgeving) Aanpassing Protocol omgaan met agressie en geweldsdreiging op onderdeel nazorg medewerkers en huisartsen bij schokkende gebeurtenissen. Primair brede bereikbaarheidsdienst Cliëntenraad (CR) De medezeggenschap van de CR is vastgelegd in de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen). In 2013 bestond de CR uit vijf leden. In het eerste kwartaal van 2013 deed de CR een jaarlijkse ronde langs de huisartsenposten. Doel hiervan is om feeling te houden met wat speelt op de posten en om te ervaren hoe in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan het centrale kwaliteitsbeleid. In 2013 hadden de CR en overleg over onder andere de volgende onderwerpen: Meten van patiënten ervaring Communicatie aan patiënten bij verhuizingen van locaties Wijze van registratie van onvrede en klachten op de huisartsenposten Informeren van patiënten in de wachtkamer over wachttijden Primair Huisartsenposten, jaarverslag

9 2. Grondslag van het organisatiebeleid 2.1 Missie en Visie Primair biedt spoedeisende huisartsenzorg aan alle patiënten in de eigen regio, tijdens avond, nacht, weekend en officiële feestdagen. Zo luidt de missie, die in 2011 door het bestuur van Primair werd vastgesteld. De zorg wordt georganiseerd vanuit de visie dat: Primair kwalitatief goede spoedeisende zorg voor patiënten centraal stelt; Primair optimale professionele ondersteuning aan aangesloten huisartsen verleent; Primair medewerkers een professionele werkplek en optimale ondersteuning biedt; Primair actief inspeelt op de behoeftes van huisartsen en patiënten; Primair een vitale schakel is in de spoedeisende, acute ANW-zorg; Primair zorg levert binnen de bestaande wet- en regelgeving en de door de VHN opgestelde branchenormen; Primair streeft naar continue verbetering in alle facetten van het werk. 2.2 Strategische pijlers Om de missie en visie succesvol te voltooien, is een goed basisfundament voor de organisatie nodig. Vier strategische pijlers vormen dit fundament: (1) kwaliteit van zorg, (2) interne processen en systemen op orde, (3) stevige positie van de HAP in de regio en (4) benutten van de schaalgrootte van de organisatie. De pijlers vormen de grondslag voor strategische keuzes en beleid van de organisatie. Tijdens een beleidsdag in oktober 2013 werd uitgesproken dat er meer ambities zijn, die mogelijk tot uitbreiding van de kernactiviteiten zullen leiden. Waar we goed in zijn tijdens ANW willen we breder aanbieden aan huisartsen. In 2014 worden de mogelijkheden hiervoor verder verkend. 2.3 Focus van het beleid in 2013 Primair is er om goede spoedeisende huisartsenzorg te leveren. Dat is onze prioriteit. In 2013 lag de focus op het verstevigen van de basis, te weten kwaliteit van zorg en interne systemen en processen. Naast deze focus op de interne organisatie, ging er ook aandacht ook uit naar de positie van Primair in het veranderende zorgveld, de samenwerking van de huisartsenposten onderling en intensivering van de samenwerking met ketenpartners. Primair Huisartsenposten, jaarverslag

10 3. Kwaliteitsbeleid in Realisatie van kwaliteitsspeerpunten Voor 2013 is een aantal kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn voor een groot gedeelte bereikt HKZ-certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem De eerste helft van 2013 stond in het teken van de voorbereiding op de HKZ-certificering. In juli ontving Primair het HKZ-certificaat. De auditors gaven aan dat de huisartsenposten van Primair voldoen aan de criteria voor patiëntveiligheid en dat er binnen de organisatie een goede infrastructuur aanwezig is om effectief verbetermanagement in te zetten. Het kwaliteitsmanagementsysteem, opgezet volgens het principe PDCA (Plan-Do-Check-Act), levert Primair een systematiek waarmee kwaliteit is geborgd en steeds verder kan groeien. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor de toekomst van de organisatie. De HKZ audits brachten een aantal aspecten naar voren waarmee Primair de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem verder kan vergroten. Belangrijkste aandachtspunten waren het stellen van meetbare doelstellingen, het delen van kennis en ervaring tussen de huisartsenposten en het inventariseren van risico s voor de organisatie. De aandachtspunten worden meegenomen in de voorbereidingen van de HKZ-audits in Onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem Directiebeoordeling Een belangrijk jaarlijks terugkerend onderdeel in het kwaliteitsmanagementsysteem is de directiebeoordeling. Deze werd in maart 2013 gehouden. Tijdens de directiebeoordeling beoordelen Raad van Bestuur en management de resultaten uit het voorgaande jaar en analyseren zij nieuwe externe ontwikkelingen waarmee de organisatie te maken krijgt. Op basis hiervan wordt beoordeeld of de organisatie nog op koers ligt. Belangrijkste aandachtspunten die de directiebeoordeling van 2013 opleverde waren: blijvende aandacht voor de interne organisatie, tegelijkertijd de blik meer naar buiten richten en het realiseren van een kostenbesparing ten opzichte van de begroting in het voorgaande jaar. De directiebeoordeling vormde input voor het kaderdocument en jaarplan van Kwartaalgesprekken Kwartaalgesprekken en de daarbij horende kwartaalrapportages waren ook in 2013 belangrijke instrumenten om de kwaliteit van zorg en dienstverlening op de huisartsenposten te monitoren en bij te sturen. Doordat de interne organisatie in 2013 steeds meer op orde kwam, was er meer ruimte in de gesprekken om, naast de operationele en financiële resultaten, ook naar nieuwe ontwikkelingen in de regio s te kijken. Eind 2013 werd ook gestart met kwartaalgesprekken tussen Raad van Bestuur en managers van het stafbureau Medicatie-overdracht In 2012 bracht IGZ een jaarbezoek af aan alle huisartsenposten. Uit een beoordeling van tien kritieke processen binnen Primair bleek dat aanvullende maatregelen nodig waren op het gebied van medicatie-overzicht en medicatie-overdracht. Hiervoor zijn in 2013 de volgende verbetertrajecten ingezet: Primair Huisartsenposten, jaarverslag

11 Start met aansluiting huisartsenposten op het LSP Aansluiten bij convenant medicatie-overdracht van de Kring Midden Nederland Invoeren van een gestructureerde S-regel Meegeven van een afschrift van het waarneemcontact bij overdracht naar de 2 e lijn Eind 2013 gaf IGZ aan tevreden te zijn met de wijze waarop Primair de verbeteringen heeft ingezet Aansluiting op het LSP (Landelijk Schakel Punt) Primair heeft het in 2013 voor de huisartsenposten technisch mogelijk gemaakt om aan te sluiten op het LSP. Hiermee faciliteert zij huisartsen en patiënten om medische gegevens veilig uit te wisselen. Het technisch realiseren van de aansluitingen gebeurde door middel van een pilot op de HAP Blaricum Beveiliging patiëntengegevens Primair vindt beveiliging van patiëntengegevens belangrijk. Na inspectie van CBP in 2012 bleek dat er nog aandachtspunten zaten in het beleid. Er werd een aantal maatregelen genomen om de toegangsbeveiliging van patiëntengegevens te verbeteren, waaronder de invoering van de UZI-pas, het herzien van de rechtenstructuur in CallManager, het opstellen van werkinstructies voor het bewaren van papieren dossiers en het mogelijk maken van de controle van logbestanden Digitale NTS (Nederlandse Triage Standaard) Met behulp van NTS kan een hulpverlener die een patiënt te woord staat snel bepalen hoeveel spoed de vraag heeft en wie de patiënt het beste kan helpen. De digitale NTS ondersteunt het systematisch uitvoeren van de telefonische triage en is daarmee een belangrijk instrument voor de kwaliteit van zorg stond in het teken van het implementeren van de digitale NTS-applicatie op alle huisartsenposten van Primair. Het trainen van de triagisten in het omgaan met de nieuwe werkwijze stond hierin centraal. De introductie van digitale NTS is positief ontvangen. Belangrijk is om de medewerkers ruimte te geven om aan de nieuwe werkwijze te wennen en om te blijven monitoren dat de applicatie goed wordt gebruikt Computers in de visiteauto s De computers in de visiteauto s werkten niet naar tevredenheid van huisartsen en chauffeurs. Vooral het regelmatig wegvallen van de verbinding zorgde voor problemen. In 2013 werd daarom een proef gehouden met het gebruik van tablets bij het afleggen van visites. Verbindingsproblemen bleken hiermee grotendeels opgelost en er ontstond extra gemak voor huisartsen doordat gegevens direct in het dossier van de patiënt ingevoerd kunnen worden. Naar aanleiding van de succesvolle proef werd besloten om alle visiteauto s uit te rusten met een tablet Signalering kindermishandeling Primair heeft de afgelopen jaren ingezet op extra aandacht voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Er is een zorgprotocol signalering kindermishandeling ontwikkeld, wat betekent dat bij elk consult bij kinderen jonger dan 18 jaar een digitaal signaleringsinstrument wordt gebruikt. In 2013 werden kinderen tot 18 jaar gezien. Het aantal positieve Sputovamo formulieren (melding van vermoeden van kindermishandeling) daalde ten opzichte van 2012 van 143 naar 116. Primair Huisartsenposten, jaarverslag

12 Tabel: melding kindermishandeling in 2013 Melding van Aantal kinderen vermoeden <18 jaar Amersfoort ,14% Blaricum ,16% Houten ,17% Nieuwegein ,13% Utrecht ,20% Woerden ,17% Zeist ,31% Totaal ,18% % melding ten opzichte van aantal kinderen Primair voerde van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 samen met het UMCU/WKZ het project CHAIN-EL uit met het doel de effectiviteit van de signaleringsprocedure kindermishandeling op de huisartsenposten te onderzoeken. Onderdeel van de procedure is het organiseren van een multidisciplinair overleg (MDO), waarin de vermoedens van kindermishandeling worden ingebracht door de HAP en worden besproken met een kinderarts, met expertise op het gebied van kindermishandeling, een AMKvertrouwensarts en een arts van Bureau Jeugdzorg. In het MDO wordt geconcludeerd of er bij het betreffende kind daadwerkelijk sprake is van kindermishandeling. Voorlopig resultaat van het onderzoek is dat in de periode van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 bij 23 kinderen één of meerdere vormen van kindersmishandeling werd vastgesteld. Onderstaande grafiek geeft de verdeling hierin aan. Vormen van vastgestelde kindermishandeling Fysieke mishandeling (7) Emotionele mishandeling (1) Emotionele verwaarlozing (10) Fysieke verwaarlozing (8) Getuige huiselijk geweld (2) Seksueel misbruik (0) Pediatric Condition Falsification (1) Bij ruim 20% van de meldingen was daadwerkelijk sprake van kindermishandeling. De conclusie is dat de huidige procedure van de organisatie een belangrijke bijdrage levert aan het signaleren van kindermishandeling. Primair blijft het belang van het signaleren van kindermishandeling onder de aandacht brengen bij huisartsen en triagisten. Het MDO uit het project is in 2013 voortgezet door de huisartsenposten Houten, Utrecht en Zeist. Zowel de dienstdoende huisarts als de eigen huisarts van het betreffende kind worden voor het MDO uitgenodigd. Zij kunnen ook eigen casuïstiek van de dag praktijk inbrengen. Het doel is om het MDO op alle huisartsenposten uit te rollen. Primair Huisartsenposten, jaarverslag

13 3.2 Opvolging van kwaliteitsplannen in 2014 Van een aantal geplande activiteiten werd besloten om ze door te schuiven naar Aansluitovereenkomst In 2013 stond het ondertekenen van aansluitovereenkomsten met huisartsen op de agenda. Omdat er ten aanzien van de inhoud op landelijk niveau nog geen overeenstemming werd bereikt tussen de VHN en de LHV, is de planning verschoven naar Klachtenregistratie In 2013 was het doel om ook de registratie van klachten onder te brengen in de nieuwe VIMapplicatie. Gedurende het traject bleek echter dat eerst aandacht nodig was voor het klachtenproces zelf. Hiervoor is een werkgroep gevormd. Het ondersteunen van het klachtenproces met een digitale applicatie is daarom verschoven naar Meten van aanrijdtijden Het doel was om de tablets in de visiteauto s in te zetten voor het meten van de aanrijdtijden. Dit bleek echter onvoldoende te werken. In plaats daarvan wordt in 2014 gebruik gemaakt van CallManager Tomtom, waarmee vanuit CallManager gecommuniceerd kan worden met de navigatieapparatuur in de auto en waarmee de door de chauffeur geregistreerde aanrijdtijden automatisch worden opgenomen in CallManager. 3.3 Ontwikkeling van nieuw kwaliteitsbeleid in Medische Raad (MR) De medisch managers uit de MR leveren, door hun kennis van de huisartsenposten en eigen ervaring als huisarts, een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van nieuw kwaliteitsbeleid. Zij nemen zitting in interne en externe werkgroepen en hebben één of meerdere aandachtsgebieden waarover zij adviseren, waaronder protocollen, scholing, beleid en calamiteiten. In 2013 werden, op advies van de MR, de volgende protocollen geactualiseerd: Signalering kindermishandeling Infectiepreventie Palliatieve zorg Lijkschouwing Aios op de HAP Saltro, afwijkende bloeduitslagen Verslaglegging in SOEP Veiligheidscommissie Een ander belangrijk orgaan voor de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid is de veiligheidscommissie. De veiligheidscommissie is samengesteld uit functionarissen van binnen en buiten de organisatie die op grond van hun expertise in staat zijn een onafhankelijk advies te geven over diverse aspecten van patiëntveiligheid. De commissie analyseert periodiek gegevens uit calamiteitenonderzoek, incidentenonderzoek, klachtenbehandeling en interne audits. De commissie brengt op basis hiervan advies uit aan de Raad Primair Huisartsenposten, jaarverslag

14 van Bestuur over het verbeteren van het organisatie brede kwaliteitsbeleid. Elk kwartaal wordt een veiligheidsbrief uitgegeven. In 2013 waren de thema s: alcoholgebruik kan hulpverlener op verkeerde spoor zetten, het herkennen van een aneurysma, cardiale klachten en doorgaan op de diagnose van een voorganger. In 2013 werden, op advies van de veiligheidscommissie, verbeterplannen opgesteld voor: Het formaliseren van de dienstoverdracht Urgentiegericht denken van huisartsen Gestructureerde overdracht met ketenpartners Instructie van Callmanagement aan huisartsen Toegankelijkheid van huisartsen in de nacht Toepassen van de ABCDE-check en de pijnscorelijst Primair Huisartsenposten, jaarverslag

15 4. Samenwerking in Samenwerking HAP/SEH De HAP Utrecht was in 2013 de eerste huisartsenpost van Primair die startte met een intensieve samenwerking met de SEH. De HAP en de SEH delen in het nieuwe spoedzorgcentrum een gemeenschappelijke balie. Zelfverwijzers worden opgevangen door de HAP. De triagist voert, onder regie van een omlooparts, fysieke triage uit. Op basis daarvan wordt bepaald of de patiënt op de HAP wordt behandeld of wordt doorverwezen naar de 2 e lijn. Het ligt in de bedoeling om de samenwerking met de SEH op de andere posten volgens het model van Utrecht in te richten. De HAP Amersfoort bereidde zich hier in 2013 concreet op voor en de HAP Leidsche Rijn verkende hiervoor de mogelijkheden. 4.2 Samenwerking met de RAVU Simulatie-dag Acute Zorg In november namen RAVU en Primair gezamenlijk deel aan een simulatie-dag acute zorg. Tijdens deze dag werd een aantal patiëntcasussen zo realistisch mogelijk nagespeeld, met het doel om verbeterpunten over samenwerking en communicatie te benoemen. De simulatie heeft een aantal waardevolle aandachtspunten opgeleverd, waaronder uniforme wijze van overdracht en gebruik van NTS. Deze thema s worden door de RAVU en Primair gezamenlijk uitgewerkt Telefonische instructie voor reanimatie Vanaf december verbinden triagisten meteen door met de meldkamer van de RAVU als er sprake is van U0 (uitval van vitale functies) en er gereanimeerd moet worden. De centralist van de RAVU geeft vervolgens de telefonische instructie voor reanimatie Inzet ambulance Het convenant met de RAVU in 2012 was aanleiding om het proces voor het inzetten van de ambulance in 2013 te herzien. In het proces is beschreven hoe bij spoedeisende zorgvragen de meest adequate en passende hulpverlening wordt geboden (inzet ambulance en/of spoedrit door de huisarts). Het proces borgt ook het tijdig inschakelen van de ambulance wanneer de aanrijdtijden door de HAP niet gehaald dreigen te worden. 4.3 Samenwerking met de VHN (Vereniging Huisartsenposten Nederland) Participatie in werkgroepen In 2013 zaten medewerkers van Primair in een aantal werkgroepen van de VHN: de werkgroep Strategie en positionering (Raad van Bestuur), de werkgroep Kwaliteit (Medisch Manager) en de werkgroep Financiën (Controller). Vanuit de werkgroep Kwaliteit leverde Primair een bijdrage aan het evalueren en actualiseren van de branchenormen. In 2013 had de Raad van Bestuur van Primair zitting in een adviescommissie voor de fusie van de organisaties VHN, LOK en LVG. Met ingang van 1 januari 2014 vormen deze organisaties de nieuwe vereniging Ineen Privacy-beleid Primair Huisartsenposten, jaarverslag

16 Eén van de speerpunten in het organisatiebeleid was in 2013 het beveiligen van patiëntengegevens. Omdat privacy van patiënten de gehele branche aangaat, werd in samenwerking met de VHN en CBP een aanzet gemaakt om een landelijke handreiking op te stellen voor het omgaan met medische gegevens op de huisartsenpost Zorg aan instellingen Primair ontwikkelde in 2012 een handboek Zorg aan instellingen. Het handboek ondersteunt de huisartsenposten bij het maken van afspraken met instellingen over het leveren van huisartsgeneeskundige zorg en de financiering hiervan. Het document is in 2013 aan de VHN aangeboden als input voor een landelijke handreiking. 4.4 Samenwerking met de Kring Midden Nederland (Kring) In 2013 werd op verschillende gebieden samengewerkt met de Kring. Het doel van deze samenwerking is het zo goed mogelijk vertegenwoordigen van de gezamenlijke huisartsen achterban. Dit wordt gerealiseerd door waar mogelijk samen op te trekken en door afstemming te zoeken over de rol van beide partijen in gezamenlijke dossiers GHOR/HaROP (Huisartsen RampenOpvangPlan) In 2012 trokken Kring en Primair samen op bij het ondersteunen van de huisartsenverenigingen en HAP s bij het opstellen van HaROP s in de zeven regio s. In 2013 ging deze samenwerking verder en werden, onder regie van een externe projectleider, HaROP s getoetst en leden van de crisisteams en Hagro s getraind in hun rol in crisis situaties. 41% van de doelgroep, die bestond uit 112 huisartsen, nam deel aan deze training HAP in de toekomst Een gezamenlijke werkgroep van Kring en Primair leverde in april 2013 het adviesdocument Hap in de toekomst op, met daarin een aantal mogelijke scenario s voor verbetering van de organisatie van de huidige ANW-zorg in Midden Nederland. Hieruit is onder andere voortgekomen dat in 2014 gezamenlijk de mogelijkheden voor opschaling in de nacht worden onderzocht. 4.5 ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) De Raad van Bestuur van Primair nam in 2013 zitting in het ROAZ. Deelnemers van het ROAZ zijn ziekenhuizen, huisartsenposten en huisartsen, de regionale ambulancevoorziening, geestelijke gezondheidszorginstellingen, de GGD, de GHOR en verloskundigen-en patiëntenorganisaties. Doel van het ROAZ is de activiteiten tussen de aanbieders van acute zorg af te stemmen en te optimaliseren. Achterliggend idee is dat de patiënt die acute zorg nodig heeft deze zo snel mogelijk krijgt op de juiste plaats en van de beste kwaliteit. Primair Huisartsenposten, jaarverslag

17 5. Uitkomsten van het kwaliteitsbeleid 5.1 Interne audits In 2013 zijn interne audits gedaan naar: Medicatiebeheer Opiatenbeheer Urgentiegericht denken De audits zijn uitgevoerd door het vaste auditteam van Primair. De lokale uitkomsten van de audits zijn besproken met het lokale management, die hierover hebben gerapporteerd in de kwartaalgesprekken met de Raad van Bestuur. De overkoepelende verslagen van de interne audits zijn geanalyseerd door de veiligheidscommissie en vertaald in aanbevelingen voor de organisatie (zie hoofdstuk 3.3.2). 5.2 Klachten, incidenten en calamiteiten Klachten en meldingen van incidenten en calamiteiten zijn waardevolle bronnen voor het verbeteren van kwaliteit. Zij leiden vaak tot individuele leerpunten voor betrokken medewerkers en huisartsen, maar ook tot aanpassingen in werkafspraken, herziening van protocollen en aanvullende scholing voor triagisten en huisartsen Klachten In 2013 zijn 185 klachten binnen gekomen. Daarnaast is er door het lokale management proactief contact geweest met bezoekers die onvrede over de huisartsenpost hebben geuit. Van deze laatste categorie is geen registratie bijgehouden. Het aantal klachten is nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren. In onderstaande tabel is de verdeling weergegeven per huisartsenpost en is aangegeven wat het percentage klachten was ten opzichte van het aantal verrichtingen. Tabel: Klachten in 2013 Amersfoort Blaricum Houten Nieuwegein Utrecht Woerden Zeist Aantal klachten Aantal verrichtingen Percentage klachten t.o.v. verrichtingen 0,06% 0,05% 0,08% 0,03% 0,07% 0,05% 0,06% Aard van de klachten De meeste klachten betroffen bejegening (30%), gevolgd door klachten over het onvoldoende inschatten van de ernst van de aandoening (25%) en het onvoldoende ingaan op de hulpvraag (16%). Klachtenbehandeling Het locatiemanagement van de HAP bemiddelt en behandelt klachten van de eigen huisartsenpost. Zij wordt hierin ondersteund door het stafbureau. Primair Huisartsenposten, jaarverslag

18 Primair hanteert drie normen met betrekking tot klachtenbehandeling. De tabel laat zien welke resultaten werden behaald in Tabel: Resultaten 2013 ten aanzien van normen klachtenbehandeling Norm Resultaat 2013 Tevreden over afhandeling 100% 90% 1 e reactie binnen 1 week 100% 100% Klacht afgehandeld binnen 6 weken 75% 52% Werkgroep klachtenbehandeling Primair heeft het voornemen om verbetering aan te brengen in het proces klachtenbehandeling en in de registratie van klachten. Hiervoor is een werkgroep samengesteld Incidenten Onder een incident wordt verstaan: een onbedoelde gebeurtenis die de patiënt heeft bereikt en tot schade aan de patiënt heeft geleid of had kunnen leiden. Ook in 2013 werden hulpverleners op de huisartsenposten gestimuleerd om incidenten te melden. Dit werd gedaan door aandacht te besteden aan melden in nieuwsbrieven en door een vernieuwd digitaal formulier voor Veilig Incident Melden (VIM) op intranet. Doel van het VIM-en is het bevorderen van patiëntveiligheid op de huisartsenpost door te leren van wat niet goed is gegaan. Het melden van incidenten is veilig. Dit betekent dat nooit maatregelen worden genomen tegen de melder en dat zorgvuldig wordt omgegaan met de privacy. In totaal werden in incidenten gemeld. De verdeling over de huisartsenposten is weergegeven in onderstaande grafiek. incidenten in AF BL HOU NG UT WLR ZEI Incidenten worden onderzocht door de lokale VIM-commissies, die suggesties voor verbetering doen aan het lokale management. In de lokale VIM-jaarverslagen is opgenomen welke lokale maatregelen in 2013 op de huisartsenposten werden genomen naar aanleiding van incidentenmeldingen. De veiligheidscommissie onderzoekt periodiek het totaal aan incidenten en adviseert over het inzetten van maatregelen op organisatieniveau (zie hoofdstuk 3.3.2). Relatief de meeste incidenten deed zich voor in de avonduren. Dit is ook het tijdstip waarop op de huisartsenposten de meeste verrichtingen plaatsvinden. In tien gevallen bleek de melding niet over het zorgproces van de HAP te gaan maar om het zorgproces van een ketenpartner. Er wordt gezocht naar een goede modus om met deze categorie incidentmeldingen om te gaan. Primair Huisartsenposten, jaarverslag

19 Processen waarin de incidenten zich voordeden In de tabel is weergegeven welk percentage van de incidenten gerelateerd was aan de processen op de HAP. Tabel: Processen waarin incidenten zich voordeden Proces Percentage incidenten* Triage 25% Visite 23% Consult 17% Telefonisch consult 13% Zelfzorgadvies 2 % Overige 47% * meerdere processen kunnen bij een incident betrokken zijn Relatief veel meldingen werden geregistreerd onder de categorie overige. Deze incidenten hadden te maken met: patiënt bij de balie en in de wachtkamer, werkzaamheden voor en na de dienst en communicatie in samenwerking en overdracht. Basisoorzaken van incidenten Aan de incidenten lag vooral menselijk handelen ten grondslag. In totaal (118 incidenten) kwam menselijk handelen 75 keer naar voren als basisoorzaak. Tabel: Basisoorzaken van incidenten Basisoorzaak Frequentie Menselijk handelen 75 Organisatorisch 54 Technisch 22 Patiënt gerelateerd 5 *Meerdere basisoorzaken kunnen aan een incident ten grondslag liggen Calamiteiten Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood of een ernstig lichamelijk letsel heeft geleid (definitie Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen is Primair verplicht om calamiteiten bij de IGZ te melden. Na melding van een calamiteit vindt altijd onderzoek plaats door de calamiteitencommissie van Primair. Op basis van de uitkomst van de analyse worden leerpunten geformuleerd en maatregelen getroffen. De veiligheidscommissie analyseert het totaal aan meldingen en adviseert over het inzetten van maatregelen op organisatieniveau (zie hoofdstuk 3.3.2). In 2013 werden 18 calamiteiten gemeld en onderzocht. Dit is niet significant meer of minder dan in voorafgaande jaren. Bij 5 calamiteiten bleek na onderzoek geen sprake te zijn van een calamiteit, omdat de geboden kwaliteit van zorg volgens huisartsgeneeskundige normen adequaat was. Indien van toepassing werd het onderzoek samen gedaan met ketenpartners (thuiszorg, verzorgingshuis, RAVU). De verdeling van de calamiteitenmeldingen over de huisartsenposten is weergegeven in onderstaande grafiek. Primair Huisartsenposten, jaarverslag

20 calamiteiten in ,5 3 2,5 2 1,5 1 0, AF BL HOU NG UT WLR ZEI Kenmerken van de calamiteiten De meest voorkomende pathologie was het niet herkennen van cardiale problematiek (5 maal) en het niet herkennen van hevige rug-of buikpijn bij een aneurysma (6 maal). Eenmaal betrof het een trauma capitis. Relatief veel calamiteiten doen zich voor in de nacht en relatief weinig overdag. Processen waarin de calamiteiten zich voordeden In de tabel is weergegeven in welke processen op de HAP de calamiteiten zich voordeden. Tabel: Processen waarin calamiteiten zich voordeden Proces Frequentie* Triage 10 Visite 5 Consult 2 Telefonisch consult 3 Overleg triagist/huisarts 3 * Bij een aantal meldingen zijn meerdere delen van het proces betrokken Basisoorzaken Bij een calamiteit worden vrijwel altijd meerdere basisoorzaken gevonden. Ook bij calamiteiten is menselijk handelen de meest voorkomende basisoorzaak, namelijk 41 keer in Tabel: Basisoorzaken van calamiteiten Basisoorzaak Frequentie* Menselijk handelen 41 Organisatorisch 21 Technisch 1 Patiënt gerelateerd 2 * Meerdere basisoorzaken kunnen ten grondslag liggen aan een calamiteit Primair Huisartsenposten, jaarverslag

21 5.3 Resultaten ten aanzien van branchenormen Telefonische bereikbaarheid Spoed Volgens de branchenormen waaraan Primair zich committeert moet 100% van de spoedoproepen binnen 30 seconden beantwoord zijn. Deze norm werd, met een gemiddelde van 96,1%, in 2013 niet gehaald. Onderstaande grafiek laat de resultaten zien per huisartsenpost ten aanzien van het beantwoorden van de spoedlijn. < 30 sec. beantwoord 100,0% 98,0% 96,0% 94,0% 92,0% 90,0% 88,0% 86,0% 84,0% 98,9% 97,8% 96,1% 96,8% 95,1% 95,1% 93,5% 89,8% Primair AF BL HOU NG UT WOE ZEI Resultaten niet-spoed 75% van de niet-spoedoproepen moet binnen 2 minuten zijn beantwoord en 98% van de nietspoedoproepen binnen 10 minuten. Beide normen werden in 2013 behaald. <2 min. beantwoord 90,0% 85,0% 86,3% 81,7% 84,4% 83,2% 80,0% 76,7% 75,0% 72,7% 70,0% 65,0% 66,1% 68,0% 60,0% Primair AF BL HOU NG UT WOE ZEI 1 De branchenormen betreffen de gehele HDS, over de periode van een heel jaar. Primair Huisartsenposten, jaarverslag

22 < 10 min. beantwoord 100,0% 99,4% 99,4% 99,5% 99,3% 99,0% 98,0% 98,2% 98,1% 97,0% 96,0% 95,0% 94,0% 96,2% 95,8% 93,0% Primair AF BL HOU NG UT WOE ZEI Fiatteren Een zelfzorgadvies van een triagist moet in 100% van de gevallen binnen een uur worden gefiatteerd door een huisarts. Aan deze norm kon Primair in 2013 niet voldoen. Het gemiddelde resultaat was 92,8%. Fiatteren <1 uur 100,0% 98,0% 96,0% 94,0% 92,0% 90,0% 88,0% 86,0% 84,0% 82,0% 97,0% 94,3% 92,8% 92,5% 91,0% 90,5% 89,8% 88,5% Primair AF BL HOU NG UT WOE ZEI Primair Huisartsenposten, jaarverslag

Voorwoord. Lucas Fraza Voorzitter Raad van Bestuur

Voorwoord. Lucas Fraza Voorzitter Raad van Bestuur JAARVERSLAG 2014 Voorwoord Het jaar 2014 is in bestuurlijke zin een rustig jaar geweest voor Primair hetgeen mede heeft geresulteerd in een effectieve aansturing van de organisatie. Met de komst van Riejet

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2010

Benchmarkbulletin 2010 Benchmarkbulletin 2010 Inleiding De benchmark 2010 is in augustus 2011 afgerond. In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke resultaten. Alle leden van de VHN hebben meegedaan

Nadere informatie

2 Productie Aantal contacten 2014 Aantal contacten 2015 Totaal 45.572 45.753 Leeftijd patiënt 0-10 8.924 8.988 10-20 5.117 4.880 20-40 10.299 10.061 40-60 9.874 9.622 60-80 7.436 8.076 >80 3.907 4.128

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2012

Benchmarkbulletin 2012 1 / 10 Samenvattend beeld van de huisartsenposten in 2012 Dit benchmarkbulletin bevat de kerncijfers 2012 van de huisartsenposten in Nederland; de acute huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren.

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2011

Benchmarkbulletin 2011 Benchmarkbulletin 2011 Inleiding De landelijk benchmark 2011 van de huisartsenposten die lid zijn van de Vereniging Huisartsenposten Nederland, is in augustus 2012 afgerond. Dit bulletin geeft een overzicht

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Jaarverslag Primair huisartsenposten 2015

Jaarverslag Primair huisartsenposten 2015 Jaarverslag Primair huisartsenposten 2015 Primair Jaarverslag 2015-2 Voorwoord Het jaar 2015 startte onrustig met de langste griepepidemie ooit gemeten. Door de combinatie van een hoge zorgvraag en het

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2

Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2 Jaarbericht 2012 Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2 De vraag naar medische zorg groeit substantieel in Nederland. Goede huisartsenzorg die dichtbij de patiënt wordt aangeboden is een

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 30 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad Conceptprofiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld

Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld Doel Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld Afkortingen AMHK : Advies- en meldpunt kindermishandeling/veilig thuis HAP : Huisartsenpost SEH : Spoed eisende hulp Indien

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding.

Hoofdstuk 1. Inleiding. 159 Hoofdstuk 1. Inleiding. Huisartsen beschouwen palliatieve zorg, hoewel het maar een klein deel van hun werk is, als een belangrijke taak. Veel ongeneeslijk zieke patiënten zijn het grootse deel van

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

BENCHMARKBULLETIN HUISARTSENPOSTEN 2013

BENCHMARKBULLETIN HUISARTSENPOSTEN 2013 BENCHMARKBULLETIN HUISARTSENPOSTEN 2013 VERSIE 1.0 COLOFON InEen, augustus 2014 Leden van InEen kunnen dit document voor eigen gebruik vrijelijk kopiëren en bewerken. Anderen kunnen daarvoor een verzoek

Nadere informatie

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig!

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! NHG-STANDPUNT Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig, want ik ben opeens helemaal niet lekker geworden en ik heb erge pijn in mijn borst en

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende Bijlagendossier Utrecht, augustus 2013 Onderzoek naar invoering van meldcode

Nadere informatie

1. Inleiding en terugblik. 2. Toekomstige ontwikkelingen. 3. Kwantiteit en kwaliteit. 4. Personeel en organisatie. 6. Exploitatieresultaat

1. Inleiding en terugblik. 2. Toekomstige ontwikkelingen. 3. Kwantiteit en kwaliteit. 4. Personeel en organisatie. 6. Exploitatieresultaat 2 3 Inhoudsopgave. Inleiding en terugblik 2. Toekomstige ontwikkelingen 3. Kwantiteit en kwaliteit 4. Personeel en organisatie 5. Verslag Klachtenbemiddelingscommissie / MIP-commissie 6. Exploitatieresultaat

Nadere informatie

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Symposium Patiëntveiligheid maart 2014 1 Vragen Waarom naar deze workshop?

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Spoedeisende Zorg Colofon Expertgroep Spoedeisende Zorg Frank Baarveld (vz), huisarts, coördinator Startclass, Huisartsopleiding Nederland Gijs

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage 1. Doel Patiënt is voorzien van een goed advies of is doorverwezen naar de hulpverlener die de juiste zorg kan bieden. 2. Werkwijze in schema 1. ABCDE check 2. ABCDE veilig? 3. kaart aanmaken en plannen

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Jaarrekening 2014 Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Inhoudsopgave 1.0 Jaarverslag... 1 2.0 Balans (na resultaat bestemming)... 2 3.0 Staat

Nadere informatie

Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg

Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg Rapportage van de werkgroep B & B, november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding bladzijde 3 2. Richtlijnen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Samenvatting werkwijze bij calamiteiten in de patiëntenzorg. Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg April versie 3

Samenvatting werkwijze bij calamiteiten in de patiëntenzorg. Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg April versie 3 Samenvatting werkwijze bij calamiteiten in de patiëntenzorg Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg April versie 3 Inleiding en definities Enkele woorden vooraf Calamiteiten in de patiëntenzorg hebben veelal

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Per Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus BC NIJMEGEN

Per   Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus BC NIJMEGEN > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht Per e-mail: GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus 1120 6501 BC NIJMEGEN Bezoekadres: Stadsplateau

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Jaarbericht 2007

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Jaarbericht 2007 Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Jaarbericht 2007 Voorwoord Organisatie De Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen heeft in 2007 de ambities op het gebied van beleid en kwaliteit opnieuw waargemaakt.

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid 2017

Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitskader Beschermd wonen en Opvang Groningen. Versie 1.0 Definitief Maart 2017 Bijlage Kwaliteitsdoelstellingen 2016-2017 Ons kwaliteitsbeleid naast de uitgangspunten kwaliteitskader

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren Meerjarenwerkplan Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei Voor de jaren 2014-2017 April 2014 1.1.1 Inleiding De Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een onafhankelijk orgaan, waarin vrijwilligers

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT PROFIEL FINANCIËN, RISICOMANAGEMENT & ICT

LID RAAD VAN TOEZICHT PROFIEL FINANCIËN, RISICOMANAGEMENT & ICT PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT PROFIEL FINANCIËN, RISICOMANAGEMENT & ICT PRIMAIR HUISARTSENPOSTEN, UTRECHT Inhoudsopgave 1. Primair Huisartsenposten 3 De organisatie 3 Relevante ontwikkelingen 4 De

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG POPULAIR JAARVERSLAG 2015 De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee, bij Hem ben je veilig. Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de nacht. Psalm 121:5,6 (BGT) Voor meer informatie en de totstandkoming

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

+ = (Basis) spoedpost

+ = (Basis) spoedpost + = (Basis) spoedpost 1 Landelijke ontwikkelingen (basis) spoedzorg 2 Visie van Achmea 3 Belangrijke coalitiepartners 4 Samenwerkingsvormen tussen de SEH en HAP 5 Hoe ziet volgens Achmea de (basis) spoedzorg

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg Fijn dat u er bent, dokter standpunt Lijden verlichten De huisarts en de laatste levensfase Bij mevrouw Van Oosten, 51 jaar, is twee jaar geleden een melanoom

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Wat leert calamiteiten onderzoek in de langdurige zorg? Dr. Henk J. van der Steeg

Wat leert calamiteiten onderzoek in de langdurige zorg? Dr. Henk J. van der Steeg Wat leert calamiteiten onderzoek in de langdurige zorg? Dr. Henk J. van der Steeg 1 Agenda Reflectie op titel Retrospectief incident management Calamiteiten onderzoek VVT sector werkwijze commissie Prisma

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015 Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis jaarplan 2015 Missie Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft als doelstelling: de patiënt centraal Zij heeft deze doelstelling vertaald in de missie: Om de beleving en het

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Datum 23 augustus 2010 Onderwerp beantwoording vragen van de leden Arib, Spekman en Dijsselbloem over medische zorg aan asielzoekers

Datum 23 augustus 2010 Onderwerp beantwoording vragen van de leden Arib, Spekman en Dijsselbloem over medische zorg aan asielzoekers 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen inzake financieel jaarverslag 2016 samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Subafdeling

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem

Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem PART zorg 13 mei 2014 Agenda 1 2 3 4 5 Introductie VMS - huiswerkopdracht Introductie VIM Casus en gespreksoefening Taken VIM-team Discussie + afsluiting Plaats

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie