Verslag van de ontwikkeling van de I-scan gebaseerd op het INK-managementmodel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INK@ICT Verslag van de ontwikkeling van de I-scan gebaseerd op het INK-managementmodel"

Transcriptie

1 Verslag van de ontwikkeling van de I-scan gebaseerd op het INK-managementmodel ORGANISATI RSULTATN Leiderschap ICT-organisatie I&A- personeel ICT- strategie & ICT- beleid Functionaliteiten Gegevens ICT- Infrastructuur ICT- processen (ITIL) waardering door I- -medewerkers waardering door klanten en en leveranciers van v.d. de ICT- -diensten waardering door maatschappij ICT- eindresultaten LRN & VRBTRN Ted Dicks Kristel Lammers Robbin te Velde Arre Zuurmond In opdracht van Alliantie Vitaal Bestuur

2 Inhoud!" # $%&' &# (' ' ) $*+,!!! -! #.!/#.!/) 0&! (!&&- $! 12!& 34- $! 12!34 50!&%"! ) ('! )!0,' 567 " 0! ""!"

3 !" # "" "" " ")!'! ") 8'&'&9&''&&".&&'% # 5&!#"!#!$ "%# #)! #) 0-!:, - 0& ; # 0, 7 < + < =' (!&)- )!) &'%#("%)()$$ * ) ('&) 7,)# >!!)# 7!))?) 5'< 8,<! <#

4 +, & < 7 & < 6%((A,<< &%'! &'% ( " ' #! -. # + ) (' )!<!--!2!(3- A - /- 0 "" -

5 Lijst van figuren & tabellen B,(&# B,(!&&! % 14) B,$*+,!!! B",&! B#,;' 6) B,.C!%< B),!& &! B<, >!= B,!!&* < B-,8!!&* B,* D! " B,;!* D*+,!!! "# B,.''&! % # B",5!&,# B#,5,' >!!) B,('!>!!)) B),(',' 7!)< B<,('!7!) B,,'?<- B-, '!?< B,,' %'< B,('!%'< B,0 (:<) B",5,,!((A, B#,5,,!! B,>" B),># B<F$!!!! 1,-4-0,.!G C& 0,(' *+,!!! 0,8 50!" 0 ",!#*+* D! "<

6 1 Inleiding Context en aanleiding > ' H%! %% 9 & (&! ''%! '& &% '! 2'39 2 : 39 &% % &!! &&%& &!9!' ' ''!!! % 8 %!!!!0, % & &!,!! ''!9 99& & H &!!!! %!&!! H'! 0,!'' & %9!!! % I' J I'! 'J %! >&& % ' %,'% &9 &9!' %!9 ' %'! % > A 59!' = 5 H? 5'&& 9! ' G 0 K $ %!!!! > ' %!!! &!&& '''! &LL''' 2

7 &'!!! * +' 1*+4 ' & &! & A & 14!*+,!!!!! &!& & $ &! & & &9 : 9&9!! ' A 09!,! 1 > 2!3 MM! 4 *+,!!! ' % A!!!! 9'! <4 =&'!*+,!!! &.&&&!& '!!%! % &! 1,4 '!! C! % ',! *+,!!! &! ' Inhoud van het boek ', $ ' ' ' 0! '!' 14!9&& 8 1'! '&4! %& 1 4'!% ' '% ',!! & ' & '!! ' *+,!!!, =' ' &!$ & & '! 14 '! & ' 1(4 % ' ' & 14! & L ' & 3

8 ' '! ' ' &! 1 4! &! ' '!! (&!'!! ( $ & '! 1'! % 0,!! %4 $ % ' ' & % %!$ '9! 9! '!9!! & &! ' 9' ',' % & $ ' ' &! N, % O9 ) ' % $ < &% 1! 2&34', $ & &% $! &&& '!$! (&!&% ',, 1-4 % &!!!&! %, '' '!! > A 5 %' %' ', 4

9 ! '' Literatuurverkenning Organisatie Business IT alignment Kwaliteit -Government Paradigmacase Instrument-ontwikkeling I-scan scan mpirische test Proeftuinen Oplevering instrument Conclusies, I-scan 2.0 Figuur 1 - Opzet van het boek 0 '! 5

10 Literatuurverkenning Organisatie Business IT alignment Kwaliteit -government Paradigm case Instrument -ontwikkeling INK&ICT -scan 1.0 mpirische test Proeftuinen Oplevering instrument Conclusies en INK&ICT -scan Trends in organisatie-ontwikkeling,1 Inleiding, & % (! &! 9 8 % '%!! %!!' ' & % % & & %' % ' De klassieke structuur: functionele hiërarchie $ 7!! '! 2 3 8! ' && & P!' > % ' %&& '& N % & 9 & & 8 & 9!! && A& *!,> *!,5 9 '% 6, 5 & &'! ' %9!!9 '% & &! &. &! & '% ' & &!!'9 F 8 % 6

11 Directeur gsd Juridische zaken Hoofd Intake Hoofd Onderzoek Hoofd Uitvoering Afdeling Intake Afd. Onderzoek Afd. Uitkering Figuur 2 - Organigram toegepast op een gemeentelijke sociale dienst (gsd) B! 9& &5%&' & &9&L 5% & ' ' &L&9 &&&1 % 4 8 %! =. 9! '% ' C!!& &! ' % 5! % > 1& 23 4!' '. 9 %!16'<4 1!&!& 4Q 1 '! &!4Q 1 ' & '!'&4Q 1 '&!4Q 1 &! & & 4! %! & & &! $!'& % ' ''%! % ' 1 &QH!"4 '& &&99 % 7

12 ,!! %!!!& 0C& ' %'' 9!''!'9' & 9' & 9' ' 9 % & 9 % 9 &C &!9 ' '% '% 9 '% % 9 '% % % 9%& " %!&& % '! (&' % & &! & A! ' % &!' ' 5! 3! A &!&& % ' 9 7%.17.4A &!!!'! '% 9 9 '% %9! &!%&&1 4&, &&' & '!' '! & & 9 & 1%4%! ' ' >! '! ' '! %!& '%9 % % ' &! '! & %/!'!,!!! %!&& %'!% > %! C& '9'! 9!! %!9!! % '! % 8! '9!% (&!%! %%9 9 '% % % & & % 8!'.2%3'2%3 9'2%323'2!3 23 " A %! %Q & '%! 8

13 >!% 9' % 2 3.' '9' &&9!! ' > ' C & % '%&! & A '! %! 8 & 9'! * % 9' ' C & 9 &&& %6 % & % $!! ' %!! P (!!!!'& ' % & R.'! 1.'#4$'&& &&' $, % 0C # De noodzaak tot verandering 9. &' &,! 2;!3'! 2; S-#T4 $&!! &! &!!,! % & &! H ' '! &! % % ' % & %& C! %&! 9 '$ &!'!& 9 C! &' &!' ' % '! & %%! '9! #B0C 2!!39 9!&'& 9 '% '! %=&,'! ' C1 & 2&34&0C &!!'&'&& %'% 9

14 '% '!&! '!9 '!&' '&1,C 4!'%!'% % %%! &9!!! O%9 % %! H% &!!&! 9 % O *!& C!!9%!! & % 9 %! % '% 0 &!9 % '' 1 O%4 K 9 '% &'!.. L.>( %! >',. & % '9%&C!! 23'! 9' &9 % $ '.(H,'9 9 9 %,'',', 8!3!& 9 C!! &!! '! 8!&!'9! %! 9! %>! % A '!' 9 %9!!&!%9 1 &4!!'! %% 9 1A <4!!!'8! %! A!' & & A &!'6 C %'!&!' %%1A <48!'2'39' 1'4 ' 1!!4!1.!--4.''' % C& H 9, 9& &!%#)U%9 %! 10

15 & &'%!' 1 & % '&9! 9 %!!& ' ) 4!& 1 & 9 4 && 1!9 %&! 4! '! % 5%!' ' ' '% % & '!%' ' ' '! 9!148! ''9 < MM& &$!& &9&!9 &! 1.'#Q$C<4!'! & & $ 9 &9 & ' 1A <4+ 9! &! &!% &! % & '% &% 9 &&9! '% ' 1'&4'! & ' 1 4 ( '! & &!'!(!!, 0 & ' +!% 9 %!%! & H%! & & 1A <4.! '!! ) H & < 8,&' &

16 Tabel 1 - Winsemius' Ideaaltypen van sturing 0C 60C & (& >' 7 6C!! 0& 0% A' &! 5' ' % 8' % ; ; ; A% A A& B N& $& $! %%!! &%! ' 9 %! & &' %! % 8!!!!!! %%! 1% & 4! '!!! %!! %O!%, De agenda 2 >3 % = $!!'!!1$!!--4=%! F! '! & F!& > &' 9 '% &!'$!! %! ' 0 % 0C L.! A %!!9 & '!!9! MM! '&!! - 8 % & 9!!' % A $!!! '9! 9!!% ' H - 5%* 2,! 3 12

17 !%! ' 9 '% &' ' %.' &&QMM Q &! Q! %! N 'Q & & &Q & &! % &9'!'& && Q '&Q'!' & &&Q & &!9! B 9! &MM %'Q2&3 9 '&. &9 2& 3!!!9! % 5!! &!Q O 6 :! %!.!! O %9! %%&%' % &&& 7 & &!& 5!9!&!!Q!' P& Q && & &! O& & Q!! '!! &!Q!&& &!'!&& % 9!!! %Q 5! 9 '&! % &Q!! % & 1 4Q '& & & ' 9 '! QP!!& % Q!'!,, (! Q %!!''Q!&Q&& '!'! $ $!! 9! & 13

18 .! &,0C $!!3%!% & % ' > &9 ' '!!! '& Samenvattend ' & 9!9!14! 91C!4'% 9&!! ' &!&! $ & > '' &!!' &%'' 9'%&9& 14

19 Literatuurverkenning Organisatie Business IT alignment Kwaliteit -government Paradigm case Instrument -ontwikkeling INK&ICT -scan 1.0 mpirische test Proeftuinen Oplevering instrument Conclusies en INK&ICT -scan Trends in kwaliteitsdenken 7A Inleiding % 8 %' &!' & && % 9% ' $! ' & $ % ' ' '& Het ongrijpbare kwaliteitsbegrip = % % 2'!!3 % %!' '! &'!!9' &' ' 1 5.!9 "4 +' % % & 7! 9 & 9 & %; & IST J % '!!!' & & & % ;1<"4! ' 15

20 " IK C!!9 C & ' SVT W C 9 C ''J 164Q #$IK C!KC!J1>4Q %$ IK C!! K! 1C4Q &$IK CJ1R4Q '$ IK C!! &&J 1B!4 > '9'! ' ' 9' & & 8 ' 6!9 H! 5C 1<<9-4' ( # 1G C &! &! & C CG49 ( ) 1G' &! &&!G49 *1G' C!& C C& G49 1G9!&!G4 "1G&C 9K&!9&&& G4! &! '& 149! &! 1C4 &&&14! % '!!& MM % 9! %! &! % '& 8! ' 1 > '4 & ' & 9!'1 ><4> '%!&! ' +' 9' F!!'!8 '!' ''F' 14'$' & % %!!& > '% %%& 9! %F! %F& 1%!4'' &'F %&='9 14'!!&!% &9 & 1$!

21 '% & ' &! ' 1!!,& 4 1, 9!, 4!! Ontwikkelingen in het kwaliteitsdenken % & '! &' (!% &!,,!, %&! 1!4 &! &O %&! &' 23+'!''FA '!!&9! ' 1! 9! !'!& &' 9 $!! ' &! ' &!' ' 1 '!4' C ' ' ' & '!! % ' '!!8' '!1A 5%95 4 $&1' 4', &!>! & &' ' (& ' '%%!F & 2!3 7 & &! &!!!!! %%!!! % '% & & +! %'% & C 9! 7 '' '!! 0'% =. ' '&! % && B0C $BC &9!! &9% % ' &!.'& 9!,&14 H 17

22 ! ' 1! &4 % '!!%!!&> % &!! +' ; " H ' & & ' &' -'& # +!! '!!!9! % 1!49 ' 1 > ##Q C <"4 & 14&& & && &!; -'' & %'! & % & & && &&(!! '&'% %3-! &&! % &&! % 3#- %!,!'! & &&'&$'&&'' &!!&? '%' 15% ' '!!' $ &! && && 1 '&9 &! && 4 & & 9!!'! &!&! & 0'. %'% - ' % % 1!!4 $& &1 '!4 2 3'> %!&&!! '9 ".!;' %!;'% <& %&! F, & &!'F!!! &' 1-4 # 8'%&'1 ' 4$!923'!!9 O&' ' A5% 1-4! R&! ' 18

23 && &% &! ' & Q! % & 1B!<QR <<4 && &!, * ' %3)-(!& & & 9! % 1A 5%9 5 4 &, *' '!! '& && & 9& & & % '%& *8*,! ' (,--- $! '% % &! %&'!! $& '!'!!*', * & ' &!& & %! &!&&!'% > ' '!", % 10W=4 % 3<- 1 * 4 % > ' & & $!, *&1 F 4 ' '! +'!!' 1A 5%9 5 4 ' %! &, % &!&& & '!N%, *&! 1&!3 %49", % 14 '!! & 1!&4 $ &!! '!%&' & A5% 0W= '! 8 9! '9!%9!!% %! ' & $ ' %% 7 &! %& ' ' % '! 1&4 %& % %! 9 %!!!! C!! 9!!' 0W=' '& %' ' F!'! '!F! 19

24 ' & +' '!!' '!! & ' 9 ' & %9 &! 9 C!' Het INK-managementmodel $ 0W=, *!! * +' 1*+4 & $! '! '&!).! '!!9 ' '%!!!! MM ', ' ' 9 ' *+,!!! % &! 9! %! > ' % 6(B>,& 9 9! ) '!!!! 2! '!34 12&34 % &! & 2 &3 2: 3 %!! $! % '! '! ' % ' ' '!'9!&&% )!!!!1%46(B>$ 20

25 ORGANISATI RSULTATN medewerkers waardering door medewerkers leiderschap strategie en beleid processen waardering door klanten en afnemers eindresultaten middelen waardering door de maatschappij LRN & VRBTRN Figuur 3 - Het INK-managementmodel & ' ' 7!!' A ' ' + %! 9 ' ' %' %A ' ' %! '! $ *+,!!!! 9 & $ %& %! 14Q 1&4Q 1F'!4!&! % ' %!' < (!!, 9!! 9! %!!. '&9 % &% / ( %! % % / '% &MM &%&'!9'' <?*+,!!! 9 %#1& -4 & 21

26 $! ', %!%' 5% ' 1' %&9 &&C 4&C&! Tabel 2 - Ontwikkelingsfasen van organisatie en resultaten in het INK-managementmodel B ( = > 5 6 0' C! 6& A + A %! % A 8 :! A %! % ' &! H% & %9 % & && & & & %!& % &% '& ( % &'14A! '& 99&&& &H%!!9 '! %!&!9 &&! &!! %9! &&! 7 &'% %! %% %9'%!& & '! 9! &9!'! %&!H& 9! '! %9! %&!&1 4$! & 1 %! &4 & &! % A *+,!!! & C! A'!!!'& &!! % & H A1 A54! & % 9! $& % ' &! 1! A54& '19!4 22

27 BA&!! ' B%*! $%'& % '%!! &! 1 ':4 0 & ' *+,%' ' ' '' ' 14! '%!9! ' & *+,!!! ' && &!9!!! &(' 9 +!'!X&!'! ' '& % 8& %!!&! 1 ' 4& $ %! &!! ' % $ '!!!'! $ ' *+,!!! 12!34!&& %!&'!'$'' >!&'!! ' '! ' $! 2&3 1% '9 4&&1A4 > ' & % &! 23 & &! Samenvattend +' %& & & %!!C '! 14!' '!!9 % 7 &!9' &' 9'%! & ' & ;'- '&! '% &!! ' % '! F0W=*+F & '% &!$ &! &! & ' &9'& ' (& '!!5!!!!&' & 15!!---44=' %Q4A& 23

28 &'& & '!9!' ''!!!! C! +'!' & & 0W=H*+,!!!!!'!&&% % ' ' ' ' ' '!'!! (*+,!!! % &&.' %% %' %!&!! ' & 2&3!9 '%!1!'4 %&&&!Q46& '&'!1! %4 24

29 Literatuurverkenning Organisatie Business IT alignment Kwaliteit -government Paradigm case Instrument -ontwikkeling INK&ICT -scan 1.0 mpirische test Proeftuinen Oplevering instrument Conclusies en INK&ICT -scan Trends in aansturing van informatievoorziening 0 Inleiding!''!C! ' &!! '& & &! 0 %%!!!!! ' 5% &! % ' 1' 4!' 8' % &!!!!! &1!" 4&!& > '! & 1-4!%&! ' 23!1!4'!' 1-48! '! '!!! ' ' C! Wat is informatie?!' %%! * 9& 9!!! ( &!' '9 '!16,!4 25

30 Informatiekundige Bedrijfskundige Informatiestromen Werkverdeling en coördinatie Jurist Rechten en plichten Organisatie Machtsprocessen Socioloog Leverancier van producten en diensten Geldstromen en bedrijfsmiddelen Klant Bedrijfseconoom Figuur 4 - De organisatie op verschillende manieren bekeken! ' 16,! 4; %!! &!! '!!9 & ' ; % %! H ' ' F ' '!!F!'%! ' 9! % &!!!! 1 %9; #4 (&!! %&' 9 &! =!!!! %& '&! '!'& ' 9 9 %1$!4.+!' &! ' %!'! %!'!!.+!!! &!!!$%!! % "!!!'!!' &%!!! 26

31 !! ' %& & '!!! 1 4!!& &!! ' 0%!! ' & K&%! %!! & % 9 % '! & & 9!, '! & Wat is informatievoorziening? H 6<#%9! &'&9&9&9 & L 16 <#4 $% ' ' Infrastructuur van organisatie Ondersteunende activiteiten Menselijk kapitaal ontwikkeling Technologie-ontwikkeling Verwerving Marge Ingaande Operaties Uitgaande Marketing Service logistiek logistiek & Verkoop Marge Primaire activiteiten Figuur 5 - Generieke waardeketen volgens Porter 6! &! &!!! &L9 &! 9 2! % & 3 ' 9!!!9& 9 9 9' '!!9 ' 27

32 ! ' ' 8 & %! 'C! 0 'C! ' 9!1 4 Waardeketens van leveranciers Waardeketen van een organisatie Waardeketens van distributeurs Waardeketens van afnemers Figuur 6 - Waardesysteem in een bedrijfstak 6&'! '!.%ISTC % H % ''! % & ' % &J >!9!! 9 %& ' & ", % $ ' &!&' 1 F!! & 1$!! --4 & 1 4!!' &! <4.! & &!!& (& & '' &!& & &!& % '&L9 9! ' '14&% ' &! $!!& & & 1% I 'J49 &! 9 & 149!' 14 $!!& & & & & ' 14&&'%9 9 1 & A 4 %!Q 'Q %!9' 28

33 0!! &&!9 ' && ' %!!! 1&' 4 $!!& '&9& H' &!!& %! & %!! = ' ' &! ' % 8%! >%!!1!4 ' 0!! ' & &! '%!! 1 %4'.! C!! 9 9 ' ' 9 & 1% %4 K! 9 9! 1 %9; #Q!)4 De invloed van ICT op informatievoorziening!! & '%!! &! 1!,4! C!!,!! 104!,' % 0 ' '!!& 9!!!! ' % ' 9 && 8 % &!!&& 0 %!! 10 4 $'! % 0Q $!,,! 9' %!9!!!!, & 6>3Q $!! &! 9&',! %!!,!& 1MM!&, 96,!&1MM!&,MM49 / 1!&,MM4 & &&!&! ; =, 9 6>39!! 10 4! ' & 0 ' '!&&%!!&&% 8:. &: A & 29

34 !,!' '! Y % %% ' 9!! &!! 20 9! % ' &9! % 'C! 1! &!4 & 1 &AQ Organisatie en informatie in strategisch perspectief?! % %! & 9 &!0!A!'&' 0 %! ' ' '! '!' &! 9 2',!3! & 0,&% '!'!! 9 '%!,!!!!& '! Het hiërarchische model ( informatieplanningshiërarchie ) 5C9 5 $! &! & 15C9 5 "4! 14 1(4 9 9! ' ''9 &! %!'& A '!! 01! '! ' 2 3! ' %!'!' '& - H 8906L69Z=N9 [ * 8%!! &.%! 5C95$! 1 41 %% R&!!!'' & H!&9 > &&!! & & & '' 30

35 9!!'' ' (! '!& 9! %!'!, % '! %! & 1! )4 5!,'! 15C95 "4 0& ; 0!, 8% 9%!!'&!! > % %!!' 1!)4 5!! %!! ''15C95 "4 Doelen en strategie Doelen en strategie Informatiebeleid Informatiebeleid Informatie-architectuur Informatie-architectuur Informatieprojecten Informatieprojecten Toepassingen Toepassingen Informatie-organisatie Informatie-organisatie Gegevens Gegevens Technische infrastructuur Technische infrastructuur Figuur 7 - Informatie planpiramide!&! 9 %! '! &!!? &!! '!&%! &!&!& '> &, C '!9 &!!!% 31

36 Het interactieve model ( strategic alignment ) A& %!! % %! %! 1!4%!"! 9 '%!!! '%!!&!' $ A! % >! =!!! 1$ A! 4 8! & & " & & 9 '!!! &! # & & & % & '&&!&14' 1 4 8%'C&& 1-24!!!9' &!!,L&!FL& B 12!4!! ' ' & F!! &! % 0!!!' F & & F!!& & 0, F & " *! '0, # &!'&!! &! & I'' '& 1 4JQI'%!&'!1 4JQI'!'!!! 14J>,! I'!1 4JQ I L'L!& %0,C!1 4JQI'!'!'!0,!& '1!" 4J 32

37 Business Strategy IT Strategy xternal Business scope Technology scope Distinctive competencies Business Governance System competencies IT governance Strategic Fit Organizational Infrastructure and Processes IT Infrastructure and Processes Internal Administrative Infrastructure Architectures Processes Skills Processes Skills Business Functional integration IT Figuur 8 - Strategic Alignment Model >!! & $,!& (,! 1! &4!& ' % 8 N! & &&!! & ' 1N! 4(&!%'!! (,,! 0&! '! '& $ 2!3 9 MM!2!3%= &! 9 &! &!'!!!!&!9 ' 1! :, , 4! %&& +&!! & 1 2&34! & '!(&!%(,,! 9!! %! %(, 33

38 Business IT alignment in de praktijk $! $A!! $ & % &%! % '' '! &% % $ %!& ' N! 1N! 4 > % 2! %9 &&! %9 & 2$ Tabel 3 - nablers and disablers in Business IT alignment (&!!0 A 0,! 023 =23 0!0 0%',>!! &!' '0,!%% 5,0&&03%! 2,!3!!! > R&0,&%(!% %&!! & 0A ' 0& %!$ 230 0% & 0 %& 5! 0,&0!& %& && 0!& 0 0&% %L 0%&23 0&!!0 %! % &!!! % 0 0 & & %!9 %(%& 0,&%! % 3 0 & 0, % &!!!! '!0,&! 2!3!! $!!! &!! & %9!!,90, 34

39 >!!9 &! ' 0, C&! 1+ +! <"Q++!<#4 0,!!&% %! - -!'! 0,& F & F & & 7 O '& 104, ' F F 8' && &! 3 - &! 0 '& F,' ' - -!0%! ''%9 %!! '! & ' A &! &! & %!!' 9& % %'!&$!! & 0,& 3 %'%!%' &9! ' %!! $! %%&! 9' 2 3!' % ' &! &! '% &% 1!!9 0, 9!'9 0,! &4 ' $ & %& %'!!!! &%! &!!&!!! 0,!!23203,9' '&9!!! &%! 2& 3C '!1,!4&!!' 1(,!4 35

40 Samenvattend. 9! &! % 8! % '! K, '! K! (!! ( %!! &A, & &'?! %!! &!!9&!! 9'!! %Q B 9'%! & ' &&& ' ' && && %9 %! 'Q ;9!! ' ' & ' &9' &9' &! 0 9 ' & '9 ' ' $! & C!9!! C!9 ',9 &!!& 0,9'% 1 & 0N4'&' ' ' ' ' - 9!!9!!&!',0 ' 0, &!!!! &!>!0% N 9 % & 0, & &! % 4 3-1! &! '% &!4 36

41 Literatuurverkenning Organisatie Business IT alignment Kwaliteit -government Paradigm case Instrument -ontwikkeling INK&ICT -scan 1.0 mpirische test Proeftuinen Oplevering instrument Conclusies en INK&ICT -scan Ontwikkeling van de elektronische overheid 7A >H! Inleiding ' 9 '!!!! 0 '& ' ' & $!! * 8 %! % '! A '!!& 1!!9 9! 9 ' 4!&1'4& '! %!' H %& %!'1*+,!!! 4 '!!%&!& A Overzicht ontwikkeling overheidsinformatiebeleid.&& % A%'!9! 0, A+ ) '!&, %0! % 3-! &,! 1>--4 &! $ O& ' 8 ' ' = '! & *,! %!&! 0 ',' BA* D! 9&# ).'&'!0& 1+!4 37

42 '!! 0 & 1 6(B>, 49&',0,' 9! 0,' 9'!!,, ' $!! &!'! & > ' & ' C& 2 3, %! & 0 & 1I.! &! J9 I$ ' %%/J4 * ' & %!0 < &! = &!!!!& 9!!9 9 % % & 14!!A! * & 9! '! % 1 LHL> --Q & ;! 8 : \ --4 $ 9 & 09 1 LHL>--4 Dienstverlening Burgers Nederland Singapore Duitsland Dienstverlening Bedrijven Nederland Singapore Duitsland Intern Functioneren Nederland Singapore Duitsland Canada Finland Canada Finland Canada Finland Australië - Frankrijk Australië - Frankrijk Australië - Frankrijk Zweden Verenigde Staten Japan Verenigd Koninkrijk Zweden Verenigde Staten Japan Verenigd Koninkrijk Zweden Verenigde Staten Japan Verenigd Koninkrijk B,!!&* < 8&! ' & '!! & >'&F23 F' &&! % 38

43 Burgers IRL S DK FIN UK NL NOR P F A CH I L ISL D B L Bedrijven DK S FIN IRL NOR F I ISL D B P A L UK CH NL L Figuur 10 - government benchmark II: de positie van Nederland $0'!!% '!' '!! C!8! % * &,! &!!& ' ' *+,!!! '! & '! & 1 4! 7* & & ' '!! O %,!'! & &,) Intermezzo: ICT-ontwikkelingen in fasen (! '!&' 7%3)-' * 1* )9 )"9 )4!! H! 1H! <4 $! * %!% '! 5 & 0,! &!& ' 39

44 '9 %%' > % %* 3! ' 1 4 %, * 3!! %! 0, & 9'% %% & ' H!!! % ' & & % A4 1A4! & 0,, % '! %&! %, ;!! % 14 1A4 & & * &!' ' % $!& & 0, - 5&!!&%,%9! % '!!,% '.,!!96+,! 9! %! 9 & 8&!!&'! & H7.'! )' '%!3( 5*9!!C!9'&9 1Z=N4*8*,!'& 9?.A.3 %! '9& 9'!, - * '% &!*0H95 +!.!9.1 '4 40

45 Informatie maatschappij Nationale informatie infrastructuur Sectorale netwerken Volgroeid Beheersing afdeling organisatie sector nationaal internationaal start uitbreiding Integratie Gegevens beheer Grens overschrijdend Sectoraal gegevensbehee Nationale gegevens uitwisseling Intersectoral Nationale standaardisatie networking Internationale gegevensuitwisseling Wereld standaardisatie Figuur 11 - Nolan + model * D!!!'! &&! & ' & '!!4 *#' %&9! 9! $ &&! 2!3 '!!4 3*!! 9 % && '!,C!MM % '' 9 %! % & ' 2!3 $%! ' C C!!&& %! ' 14!!!4-5*! % % &!!'8!,! '!! %!H'& 41

46 !,' $! & &!'4 ) 6 7 % '!!' &!, 7 % '!!' 5&!!! ' %% 9'& 9,!!! &!% '% %!!&' ' '% ',! %$! & '4! 5 (& & & % '!' &!, %! 9 9 A &!!! H ' '%!! (! % ' %!! 3' % '!&' & $ % %'! %& &&!!!C!!& &! 1 4 $ '! 1 4 O! & %! '!,! %!!! Business Process Redesign en de elektronische overheid %3-F! F$ # ( &1 0C 9 )4 0 & 567 % ( 8 14 & (:;!! % 1(; 4+ %! 2 3!!14 ' & K & %! & %! >& H 42

47 & 8!9! '9!'!&!! &1$*<4 '& '!! % 1 K 9 & 4! * D!!! && 1 4!! &&14 C(:; & 1 4 $! 0!! %!! & $!!! % HP&%%9 ' %! % % & & ' 1$ * <4 8 %! % ' % 1 4 % 1 %4'!' % %' 1 4 $! &' & % ' $,! O 567,!& ---' ,! ' '!& 9! % 9 &! 1>--Q LHL>--4 =! 0 ' & ' % 1H--4 ='&!!39 5"15555%4 >! N 7&!!9 * ! 14!! 1> --Q LHL> --4 $!& ' 1 4!' ' & $& 0'& ' 1$* H * '&' %!Q & ' Q 1=5H

48 <49'%,,! %,'&'9 && %' '&!!'!, " 8!&! & # 8!! % 19 % S'T4Q 1%& & 4Q 8!12! ' ' 1Z=N &4 5 % % % '! F! % ' ' & 6 '' 9&% 1%! %!,&4 1O & &4 $' '&&!!!!!%9 ' Transformeren en excelleren 2* 3 A & &!&!!' ' ='9! & & %% '! * D A!& %& &! 8 & & 1$ * <Q > --4(& '& 9 & 9'$!! &9'' % " * -- &!& SA 9--T # A!!!!!Q' Q Q"Q # 1!4Q:Q)Q< &PQ'% =12&P34A!' 44

49 > '&9' 9!! ' H ' K!'>! 2 3 &! &!!'' Fase 1 Activiteit Fase 2 Proces Fase 3 Systeem Fase 4 Keten Nationale informatie infrastructuur Fase 5 Transformeren Informatie maatschappij Sectorale netwerken Volgroeid Beheersing Netwerkorganisatie Netwerkorganisatie afdeling organisatie sector nationaal internationaal start uitbreiding Nationale gegevens uitwisseling Intersectoral Nationale standaardisatie networking Integratie Gegevensbeheer Grensoverschrijdend Sectoraal gegevensbeheer Internationale gegevensuitwisseling Wereld standaardisatie Figuur 12- Gecombineerd Nolan+ en INK-managementmodel '! '!! B *+,!!! *+,!!! &!,! %!!! *+, 1 &9!'9 :&4 ' & &!!!%&& B!'! & & > &! 1!!9 9! 9 ' 4 6(B>,! & '!!1649 1(491B4' 45

50 '1>4 ) 2,3(!! '!!! *+,!!! A &'(,, Samenvattend!! *!& % &! % '!! % * & 1 4 %!& 1 9! 4 %!!& = % %! 148! %! '!!!!! %'! %&%!'1,*+,!!! 4 ) ''& '&% 46

51 Literatuurverkenning Organisatie Business IT alignment Kwaliteit -government Paradigm case Instrument -ontwikkeling INK&ICT -scan 1.0 mpirische test Proeftuinen Oplevering instrument Conclusies en INK&ICT -scan De paradigma case: de nieuwste werkingsprincipes toegepast op een werkproces >H! Inleiding ' O %! '!! '! & &! '&&! > '& '& % '&& &! & & %! % 9' && '9'!!,' &! % 9!! &!, '! %', Samenhang tussen ontwikkeling van organisaties en van informatievoorziening!! && * D! *+,!!!! && ' % ' &' &' 47

52 B N ( (& 0 ",!#*+* D! (!%!& = & &A & 8&0,9'!!2,!3!!9! 9 &&&! % % $%'! && ' & & %&& '&6'& ; & % ' && 9! (C! 9! &!!&' ' & C! ' '! ( ' &''&+! <!' & $ 0, &!'!1 9 9! 49 % &% '!L &!104, 8 &! A (!! & '!! ' A 5C!'! %&$! % ' &, ' & '! %'1' % 4 +!!'! % ;'! % 1 4 ' ' '! '% 5 &C & % % 8 C!!!9 % & A (! &', 8 & + &' 8!%! ' A (1&4%% &A'!'!&&%! &0 (% ' ';'! 9! 1& % 4(0, % MM < MM,!C! A % 7>A!!9* 0, &! 48

53 . %,' 9 $!! & $!!3 % & A *+,!!! > 9 '! +'! '! %! A ' 9! & ' (!! '& & ',' *+,!!!!&!!&& '* D! en herontworpen werkproces, op basis van de nieuwe werkingsprincipes (&' '&&%9 ' '&!! & & '!, '! '! %!+!!! 9! A'!! & '& ' && 0& &'& % "- & &! "!!! & 1&!% 4$&%' &,! '! 1&! '4 &!! 2' 3 14(&!! &' & 9'! & '! $ '! && &! F! F! & 7,' > ' % "- 8!! %!!! " *!9,!! '% ' 49

54 9 ;5> && &",!! Z=N, ' && 8, '!!' & 14 9& 9 &!!! ' & MM &! &#' ' %& '!!7! >! % 9 % '%!! %! '%! & ' % (!!!! 7,'9!!& &! 9 9 & %/ & %! & & &!& > %'%! %! %! & % % 7,'! &!' %! & % 8 %! & ' '9 ' H!%&9 '! &' 50

55 490 bevolkingsregisters SVB LRD 3 IB Groep RDW RINIS GVI-BV VZA Sociale dienst 2 4 Inlichtingen bureau 3 1a 5 Hoofd Juridische toets 7a... 3 B.D. 3 GVI- Ziekenfonds 6 Identificatie & afspraak 1b Onderzoek: confrontatie met netwerk informatie 7 Betaling 30 Ziekenfondsen 7b Figuur 13 - Weergave van vernieuwd werkproces gemeentelijke sociale dienst 8 % '& % & H & % %! % >!' & &! A %!!&9 % '!> % 9 ' % & 8' % ' '%! > ''& %! ' 9! & > ' ' '& & & '&9'% '& K H ''!!! 9&! % & 51

56 8'! %!' %7,'9!'&! 8!!'&8 %!9+ 9'!! '&!! P &!&&!& $''&!&!!! ++ &&!!P,!! && ' &!! >! % ' % & ' '!! && (!!!!!!9 '!!!! 1 4 '! 9 %2%3% & ++ && ' 0'% '& & 9 '! %! '& &% % 9!!! & &&& ' ''%! %!' & &&9''& & '! & &%& & #-'% %% <' 8 % & &! > &'!& '!!& ' '9 0 '&&''&%! 2 39 '& && $ '& &&9 & ' '9! %!!& ++ && &%!!% &&!!! Q! '!! &! &! 52

57 H%'! 9!A 9 1A <4. ''% 9 '% % 9! '! %!' '9,! Werkingsprincipes voor een overheid nieuwe stijl &'!9&& & && 28 ' 3 N' & %! * '&& '% & 1N'9! --4 Herontworpen werkprocessen!!9 &&' & ' '!! &C! " '& 9 %! $ ' % %' Check op juistheid identiteit bij elke transactie (! &! 9' % 1 9 % 4!! > %! 9 & &!!! '!1% '%!4 Gedeeld gebruik van authentieke bronnen ' & $! % & & 9! % '!! %%! 1 4 %!! &&!!'!! F %'' " Beëindiging autonomie (overheids)organisaties op het gebied van ICT $! % &!14,! 1>4! " *!!''1 &&!!& % 9C' 4 " 5 53

58 !! 4 ' & $, K!! ' ICT-toezicht als integraal onderdeel van toezicht op kwaliteit overheidsorganisatie ' % 1 4 0, 0 & '! '& & 1 F& F & F 4 8 '% & 2!! ' 3 8 %!! %!% Kleinere maar slagvaardigere overheidsorganisaties 7 %! % ' %9!!! 9 %% & & ' '! & &%9 ' & &'& Dienstverlening moet op afroep beschikbaar zijn > ''% &!!9&!! % ' & &' '!!'! Burgers en bedrijven krijgen meer regie over hun eigen situatie 5 % & && '! % 1 ' 4 A 1'! 4 %!! ( ' '! ' %!9 Betekenis van de paradigma case voor de theorie & & % 9 ' & & '' 9 1%4!K& & A && &!, 14 54

59 !' 9 & ' 9 &,.' 1.'#4,!!'&&!!' % &' ' '! ' % ' ' 9 &!&& % % % 1 5 H --4!!.'3&&! & &!&! 1 = )4 5 ' '% 9!! $% 2, 3 ' '2C! 315H--4 ()+ # %! =!!! '% % ' 1$ * <4 %'! %9 % %! >!&0 '! '% %! >!!'! '!'!! (&!!&& &!! $ & '!!! 0 ' '$!!! 9 %%! 9'%! % ' '%9 &!!? % % %! 9! 1B --49 %& 9 9! ' ' ' &!,' ' 1 4! '% % % ' ' 9 9 & ' 8 % % %! 9 & H% 0,!! '&!! &!& 9&! & ' '% & '% =' &'F' & ' F! 55

60 Samenvattend 9 ' ' & &! ' & $ %! C 1!!'4!! 1 9& 9! 4 & ' > ' 9! ' 6(B>, ' K!' =' ' &!!%'!, & ' '&! % 9 '&' %%9 '%! '%!!&& % 56

61 Literatuurverkenning Organisatie Business IT alignment Kwaliteit -government Paradigm case Instrument - ontwikkeling INK&ICT -scan 1.0 mpirische test Proeftuinen Oplevering instrument Conclusies en INK&ICT -scan De verbinding tussen theorie en praktijk: het instrument de I-scan + N!! Inleiding A! ' 0! % >!!! ' 9 9!'!&9! $ *+,!!!!!! ' ( F % F!! &!! && $ %!! ',! '! $! % 2&3 2 3!!!,! 0! %! ""!! *+,!!! '''9& &!!'!! :(9 :>9!'!!' 0!,' '! &!! ' % %! %!!!!'K!>! & %!! && $!!! &&&& &!!, ' %& Informatievoorziening helder in beeld ''%' 8' % 0'%!! %9' 0, / ' % 0 '& '0,! / "" H 57

62 ! 9 ' " 9 &! '! &! 1&!4 %&9 & &!! &9 9 0,!!! '! = '%! % A% MM, % %!!!, 1,4! &! & ' 0,&! % '' &99 0,A % &! &!!1' 9 9! %/4! ' "# (& 9: ''!C!%9 %!' ' % $!!!&& (& ' ' % ' K ' ' ' ' %' ' (& ' '9' ' 1% ' 639& C3 9!"; % ' % 0,! 1% ' &/4 & & 0, ' % ' 9 &!!&!! % ' ' 2!!& 3! &'! 0,! % ' '!! 'F '$& &&'! "# H" " (' & &&! 58

63 0,'! ' ") >!& % 9 ', &&%*+,!!! "< 6!&'& 9 *+, " $8 & 149' & 149 & & 14 $! % 9' %! %%$!!9! 9!'!!& 1' '4 ' *! ' '& ''!, & #- * *+,!!! ' &!',9 149!1&4 ORGANISATI RSULTATN Informatiestrategie & beleid Toepassingen Gegevens Infrastructuur ICT-organisatie waardering door I-medewerkers waardering door klanten waardering door organisatie eindresultaten LRN & VRBTRN Figuur 14 - Basiscomponenten van de I-scan 51 ") H "< 7& %9&9C!99! " H #- H1 4 # $& &'!! '(,*+,!!! ='9 &, &(, 59

64 De organisatiegebieden van ICT & '!& 2! :, 39 2& ,3 ( ' # Informatiestrategie & -beleid =!' %!! %!!!!!!% # A % O(N--- 9!! '% ' % %9!!9! 14!O ' K!!! % '!! &&,, (&! ' %!'! &! & ' 0, &!!!! $! & ' % 9'%'!!& ' ' K!1 4 &L9 %&! " % '! '! &! & % A & 9 ' & &!! & &'! 9 (! K &! A! 9!!,! 9!!!L9& # & '#BA1 4(!' '*+,!!! &&9%'& ='9'&& ' '!! # H" 60

65 B!!! & % % (:!' &!( ' %! % 6 && ' %!!! A! & & '!!&& %! ' !!' %!!! 2!&& %3 % &!& &'& 9 &! %&A %!7!? B!F'F %! & % &!'&' & &!!'!'1&4 #"! $'!,' ((A, % '9 & ;;:; &9.9 O% >!! &! ' % & 8! ((A, ''9& ;;:; &!!!C!9 % ## B A '!! & 2 3!!' % '!! &!& $! & A A%;5>,! # 9 &!!! %5 #) 9,;B #< &!!3 59*' > ( ' 7!, 7%! K!:, A %! %!%9 & 89 & & #" &%! %% &!& ## ;= --- # '''& #) '''! % #< ''' ''' 61

66 Toepassingen (& ' '!C! %9 %!' ' % $!!! & ' && &&& % && 1! &&! 4 = ' & &!! $ &, && +&& &9! 9' %'! % $% '%!!,' &!!% (' ' %&8'%' '% &&! %!! % '%9 && & +!9 && ' % ' %&! B& F&' &!!8!! ' % && # B %! & ' $&& % & && & K && & 8 % &!C!! & C! B'!& &! %!&& %! % && && &8 ;=,C! - ((A, 6 9 5' ;;' $ %!! % ' C! # 8!' 0'!!! '&!! &A% '! $'!%! 9!0,&& - ;!&& %=! C!0 % &9 & 9';;:;!&MM & '!&& %!!C! 62

67 B A ' '!&& %! % C!! ' 8 +& 5 +&!' 9! &'' ' 8 ' % & %& &&!! Gegevens! (&% %9 9 ' (& '' && ' 2&3 ' && % &&& % && $ &! &&&'!!! 9 & 8&!%!!! ' A! 14 ' % ;5>,!!9 *>., " 9 9'%'! 1 &!& 4 ' '! %$ & &8!% %&!!! & & % 1 ' %4 (!! 9 &! & ' & '! %(&! ' ' % &!! '! +&'&!% 8%+&&& 1;9N!! --41N'9! --4 &&' % A!9! &&! 9 9'9& " *>.*!9>9.& 63

68 !!!3!!! (!! % ' 9' $ & 5 '9%?.A # $ ' (' &!! & &! & ' 8 ' 6!& &'! 6! MM!!' *>.,9 9!!9557, % >!%;5> ) 9557;5+* < %!! '! %!%* D! B'!! '! &! ' % A % %% 9 % 9. O%9!!' % B ' &!!&& % 8 & ' '' 1! 4 && $' &! '!! &! & (!!! 9'! % ' &!! !! H9! 1 4 '%! '! & % 7!!! %C&!! #?.A?.! 55755% ) ;5>;! %5! < ;5+*; 5* 7& % #4 64

69 A '!9 ;5> ;5+*9 6!97!!% & &! $ && &%! %9 ' &,! % ' 8 +& H5 Infrastructuur '9 ' ' 1% ' 639&9 4 0C& & %! '' 9' L'' C!' ( '9 '9 & '!& ( &! & '! & & ' > 9A+%*'H ' ' 9 & : %! 9 %!! & %! K&&,9,9,, ;B&!!3 '! 7 (& %' 7!! &! '! 7 & 9 % & & ' % ' (& %7 % &!' B '!! ; ' '!&!!&& % ' % $, '' & P& %!! & '14! 8 %;!? )-! & & A!! ' % % F & F&! $' & )- '%,!& 65

70 ! 2!&& %3!' & 8 7C9% A! &! %!&& %! 2 &3 ' ' & & (!!!!& & ' %!, &!&& % $! &'!!!,9, ' ) ICT-organisatie 0, & ' 9&! > & 9 ' % 0,!1&&4 0, && K! 0, 9 % 6:(, 9 9! 0, ' %! 9!& 9 ' F!&! &% 0,!! 1 %!!4!!! '!! % $!!! ' %09(1! 3 4! 14& *! ( 0, & ' % (' 0, C!', C!!&!: C!& L>&& N ;!! >''& 0'9'' ; ) &%106L69 N984 66

71 8!!! &! & 0,!90N! ) 0N! && '! 9 (! ' % && '% 9 % '!0N '! : >, &' &! & A' % 2C!3C9%%%!!& ) ' % 0, 0, 0,! &!&&,'' % 0, %!! ;!!' & 8!'!! & 0 0,!&!! 0, & &! &!& $ & C %& C %!!!(&! 0,!! )" 8!!!&9 ' %!!! & 0,! 14 9 A 0, & &! &$!% N>3 H 0( 1 0, 0 & 9!!' & 9 '! 4! '&9! 0(!;= & ) 0N1! "! < 4! 0,!& %'&8 " *!'&!! ' )!!18Z*49 % )!'% && ;5> )" A!!- < *1 N>34 67

72 Resultaatgebieden * % A!! F % *+!!! '!! ' 2!3' '! 0, &! '' )#!'&9 %! K]9!'& & & '! %! % 1 '9!9!4 &% % ''! A %! ' C! $' ' %! 8' ' &!9 '!&!%! & 8 '! 9!'!1&4 Klanten $' & 0, / ' L 0,',9& '' %9 1 L 4 & ' ' 2C3! & R L 14 0,! & ' %! A&' &&.% L/. &2& 3/ $' ' '!/ )# A %! : 9!'9! '%'%2$ && &!& 3 68

73 + ' 1 4&9 % 59 H9;!'9 77! %( &!&! F &%%! & A &' > & &' + %!! 1 4'&!! A! % % 0, 1 &%49 & 1 9 C9 '%4 %&& A! % ' )! 9! %& 9& & N>9 &% && Medewerkers $ 9 '!' 0, &! %'%/ '!' 0,!!' & ' & &! 8 '! 9! C 14! &!! 0, %! %! % '!' (!!!! & %!!'! %!' (!' &' && 9 '9 ' %!!!!9 &!'9!!! A &! ' & A!' ) '!! % ' '14&& 69

74 !!9!!!'9 &!'! ' L,9,& 8!! & % & & 1!'0,!4 A! %& &9! Omgeving: de ketenpartners $'!&0,! %!!&& % ' 9!/ $ & 2!3! &%! 0, '& 0, '& % 9! 9 9&! $!!!'% '&&! 0, 14'&%! ' & &14K &% 8 0, '!!! 9 & & % 9 MM?' %'!& A ' %9!&& %&%!!&%&! % ;' % 0,!&& % ' & 0,!&& % 1 & 0,!!&& % 4 % A!&& % % '! &9 %9 &9 A &!! ' & &! &!&& % & % 70

75 ! % & '! %% &!%!'! & &% 14! % %9 '!!'! )) A! %!& 1!%& 49& &!! 8! 1 4!& &! Investeerders O 0,'!! &! '% &!! &'!'9 149! 8!!C!!!! 1 & 9& '!4!! 9'9 & 9' & &!% 5!! & : C 0,( 0, && & 1!!&&4 && '%& 14 0'! '! 1! &9! &!!4 &! 1!!! &% 9+'4 Samenvatting 0 ' '! ' '! ' 0''2'! 9 3 1' '!4 &>! ' '!! %! '% ' % % & ' % 9!''!'! )) A*+,! Q 71

76 %!& % ' K!!&!! % & '% '!& H% %!! ' / '! &!'!!,' ' '! & %& H& &0! & 72

77 Literatuurverkenning Organisatie Business IT alignment Kwaliteit -government Paradigm case Instrument -ontwikkeling INK&ICT -scan 1.0 mpirische test Proeftuinen Oplevering instrument Conclusies en INK&ICT -scan Praktijksituaties: praatjesmakers en techneuten wat hebben ze gemeen? 3/ 0 Inleiding = 9 ' 9!'!!/ &% %'! '!!!,! %! >!!9 7!?% '& ' &%23 2 '3. ' & &! >!!9!7!9!?'!! 'O& %&! & C!& ',!&!! % 9!!! &% MM&! %!' )< A ',' *+,!!! A '!!, (, %! % & 1 '! % 4 $! % & '%&!! &(,, Onderzoeksontwerp > &! 9!9!9 ' & )< ( ' 9 '!'! 73

78 &%(!, &!!!! & %! ;& &%&! & &% 8!' ' ' ) & %! % ',' & ', %! 8 % &!! ' % % 9 &!!! 6! %! %! % & %' > & 1 4! 9%! & & %!$ '! & &!!,!! %! '&>%!!!! A &! & &! ' 2&!3 2!!3 <- $&!!' %!&'%! &!! &!! ' &!!!! '! %& % &&! *+,!!!! &!!!! %'!!!'!$! % '! $ '' %!!!! )!' '!!'&& <- H 74

79 !&!! &! '!& %! 9 % %' Resultaten van de I-scan Amsterdam >!!<!'&, < $ 23 ' '&!,' 1 &! *+,4' & % % Organisatie-ontwikkeling >!!' ' ' 2 &3 & & &' 9'&!!'$& % &9!! A 2!&3! & $! %' 99 8&23 % &%! &! &!!' 1'4&%! & & 6! &9!9 14 &9 ' 9! % % & '! '!'! %! ' < =' % & 9 &!&0 :' ' % & 9!9! % 14&, < (<' < H# %& 1' &,!4 75

80 Fase I Fase II Fase III Fase IV Fase V Leiderschap speler spelverdeler coach bruggenbouwer Beleid, Strategie afdeling primair proces geheel keten Processen nvt. beschrijven samenhang continu verbeteren Mensen uitvoerder meedenker zelfsturend extern samenwerk Middelen nvt. los zand planmatig meerjaren Figuur 15 - Beeld van organisatie-ontwikkeling in Amsterdam. Ontwikkeling van de informatievoorziening,' %2 3& &9!,!1#4 0, %' 0,!'' % ' 2!&3 % O (& 2!&3' '! %! & 9'! &!(&: %! & '! ' (! 14 ' 8 &&'9&!! $ & &, &(& ' ' & '!! ' = & 76

81 Fase I Fase II Fase III Fase IV Fase V I- strategie & beleid Toepassingen ontbreekt los prim. processen funct. architect. directe ketenpartners service architect. info-keten component based Gegevens afdeling organisatie sector keten Infrastructuur geen LAN WAN WWW ICT-organisatie niet ingericht Operat. ITIL Tactische ITIL Strategisch ITIL B,('!>!! Rotterdam 7!!'&, < $ ' '&!' & % Organisatie-ontwikkeling, % & & & &' &! ( %&23 $!!! %!! &%! ' & 9 6%! & & : 5 % & $!! '! '! 9 &,& & =' % % & & 6! &!' 9! %% & '!!' ' % < A' 77

82 Fase I Fase II Fase III Fase IV Fase V Leiderschap speler spelverdeler coach bruggenbouwer Beleid, Strategie afdeling primair proces geheel keten Processen nvt. beschrijven samenhang continu verbeteren Mensen uitvoerder meedenker zelfsturend extern samenwerk Middelen Ad hoc ingezet los zand planmatig meerjaren Figuur 17 - Ontwikkeling van de organisatie-ontwikkeling in Rotterdam. Ontwikkeling van de informatievoorziening ( 7! 0, % '!: 9&! '!! F 0&'9 9 +&&!C!! % %9 (! & F '! 9 F ' &! %;' %&!'% (!&!&!:! '!!! %%!!!'! ' 78

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

In helder perspectief

In helder perspectief In helder perspectief Landelijke BRandweer Informatievoorziening Leidraad (BRIL) In opdracht van: NVBR PRIM Zenc, november 2007 Auteurs Arre Zuurmond Ted Dicks Edwin Stuart Barry Woudenberg Revisie NVBR,

Nadere informatie

Zicht op informatisering in de zorg. Het negenblokkenmodel

Zicht op informatisering in de zorg. Het negenblokkenmodel Zicht op informatisering in de zorg Het negenblokkenmodel Zicht op informatisering in de zorg Het negenblokkenmodel toegepast op de ziekenhuiszorg 3 4 Copyright Furore Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

SOA in functioneel beheerperspectief

SOA in functioneel beheerperspectief SOA in functioneel beheerperspectief Een herbezinning Er wordt veel gepubliceerd over service georiënteerde architecturen, vaker SOA genoemd (naar de Engelse term Service Oriented Architecture). Het functioneel

Nadere informatie

egovernment projecten evalueren op lokaal niveau

egovernment projecten evalueren op lokaal niveau egovernment projecten evalueren op lokaal niveau De I-scan: E-government met en voor uw org@nisatie Sabine Rotthier (Hogeschool Gent) Sabine.rotthier@hogent.be in samenwerking met Uitspraken uit de praktijk

Nadere informatie

SOA in functioneel-beheerperspectief

SOA in functioneel-beheerperspectief evaluatie SOA t SOA in functioneel-beheerperspectief Een herbezinning op beheer Er wordt veel gepubliceerd over servicegeoriënteerde architecturen, vaker SOA genoemd (naar de Engelse term service-oriented

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Architectuurschets van het stelsel voor gegevensuitwisseling uitgebreide versie

Architectuurschets van het stelsel voor gegevensuitwisseling uitgebreide versie Architectuurschets van het stelsel voor gegevensuitwisseling uitgebreide versie Versie 0.95 Datum 4 juni 2013 Status Concept Colofon Projectnaam Doorontwikkeling Digikoppeling 3.0 Architectuurschets van

Nadere informatie

EEN REFERENTIEARCHITECTUUR VOOR DE WATERSCHAPPEN. De realisatie en de invloed van een integraal model

EEN REFERENTIEARCHITECTUUR VOOR DE WATERSCHAPPEN. De realisatie en de invloed van een integraal model EEN REFERENTIEARCHITECTUUR VOOR DE WATERSCHAPPEN De realisatie en de invloed van een integraal model ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam op

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

Sturen op Open Standaarden

Sturen op Open Standaarden Een handreiking voor overheidsorganisaties Sturen op Open Standaarden Forum Standaardisatie Managementsamenvatting Deze handreiking beschrijft de hulpmiddelen die een CIO of informatiemanager kan inzetten

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Het e-government bestek: een pleidooi voor integrale architecturen voor een prestatiegerichte overheid

Het e-government bestek: een pleidooi voor integrale architecturen voor een prestatiegerichte overheid Het e-government bestek: een pleidooi voor integrale architecturen voor een prestatiegerichte overheid Arne Lasance Werken met integrale concepten is een effectieve manier van beschouwen, analyseren en

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

5.2 Een nieuw functioneel-beheermodel

5.2 Een nieuw functioneel-beheermodel 5.2 deurloo/outvorst/pols_61 13-02-2002 12:23 Pagina 245 Functioneel beheer Een nieuw functioneel-beheermodel 5.2 Een nieuw functioneel-beheermodel De ervaringen van vijf jaar functioneel beheer 245 Het

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Enterprise governance Strategie en beleid Enterprise architectuur Programma en project portfolio Programma s en projecten Project Regie

Nadere informatie

Applicatie Rationalisatie. Hans Forrer/Henk van der Koijk

Applicatie Rationalisatie. Hans Forrer/Henk van der Koijk Applicatie Rationalisatie Hans Forrer/Henk van der Koijk + Voorstellen Hans Forrer Ah Achtergrond HTO Technische Informatica PMtD Consultancy, Rotterdam Opgericht in 2004 Focus Organisatie, Processen &

Nadere informatie

Onderzoek naar het informatiebeveiligingsniveau bij de Limburgse gemeenten tegen social engineering aanvallen

Onderzoek naar het informatiebeveiligingsniveau bij de Limburgse gemeenten tegen social engineering aanvallen SOCIAL ENGINEERING EN DE LIMBURGSE GEMEENTEN Onderzoek naar het informatiebeveiligingsniveau bij de Limburgse gemeenten tegen social engineering aanvallen Auteur : ing. L.J. van der Goes Studentnummer

Nadere informatie

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten André de Groot 1878530/1029 Postdoctorale EDP Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 2 3 Antoni Tàpies

Nadere informatie

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR. Datum 31 januari 2011. Bijlagen 2 Zaaknummer 21049

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR. Datum 31 januari 2011. Bijlagen 2 Zaaknummer 21049 agendapunt 3.a.2 925039 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31 januari 2011 Aard bespreking Opiniërend Bijlagen

Nadere informatie

Standaarden informatievoorziening strafrechtsketen

Standaarden informatievoorziening strafrechtsketen Standaarden informatievoorziening strafrechtsketen Overzicht ten behoeve van ketenpartners, leveranciers en ontwikkelaars MVenJ/DGRR/DVB Datum 1 februari 2014 Standaarden informatievoorziening Strafrechtsketen

Nadere informatie

Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 2

Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 2 Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 2 Den Haag, februari 2012 Concept 0.92 08/02/2012 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Deel I : Toelichting op het kwaliteitsraamwerk I(v) functie Overzicht 1: Samenhang

Nadere informatie

Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 2

Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 2 Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 2 Den Haag, april 2013 Vastgesteld in ICCIO dd. 20-02-2013 Versie 1.0 17/05/2013 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Deel I : Toelichting op het kwaliteitsraamwerk

Nadere informatie

Deze handreiking is één van de resultaten van het project Architectuur Informatie Basisvoorziening Veiligheid.

Deze handreiking is één van de resultaten van het project Architectuur Informatie Basisvoorziening Veiligheid. Zelfevaluatie Zelf beoordelen van uw initiatief of projectvoorstel op het voldoen aan A-IBV uitgangspunten Deze handreiking is één van de resultaten van het project Architectuur Informatie Basisvoorziening

Nadere informatie

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement GEMMA 2.0 Tactisch Gegevensmanagement Auteur KING Versie 1.0 Datum donderdag 1 januari 2015 2 Versie historie Versie Datum Omschrijving 1.0 1 januari 2015 Initiële versie 3 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Business case ICT sourcing

Business case ICT sourcing Business case ICT sourcing College ICP 27 April 2004 27-4-2004 Robert Mooijman Agenda 14.00 14.45 Introductie outsourcing en achtergrond 14.45 15.00 Toelichting case 15.00 15.10 Pauze 15.10 16.15 Nadere

Nadere informatie