Saskia Ivens-Deeben, Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid en Chris van Looij, Adviseur Veiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Saskia Ivens-Deeben, Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid en Chris van Looij, Adviseur Veiligheid"

Transcriptie

1 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016 Gemeente Cranendonck Colofon: Portefeuille: Samensteller: Mw. mr. M.M.D. Vermue-Vermue Saskia Ivens-Deeben, Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid en Chris van Looij, Adviseur Veiligheid Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. DATUM

2 Voorwoord Op 10 maart 2015 heeft de gemeenteraad de Kadernota Integrale veiligheid vastgesteld. De uitvoering van het meerjarenplan is opgedragen aan het college. Er wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld met hierin de activiteiten uiteengezet die het college in dit jaar wenst uit te voeren. Voor u ligt het uitvoeringsprogramma van Het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 is een programma dat op hoofdlijnen richting geeft. Veiligheid is een dynamisch vakgebied waarbij de praktijk vaak weerbarstiger is dan de theorie. De acties opgesomd in dit programma worden onder voorbehoud uitgevoerd. Ruimte voor flexibiliteit zodat kan worden ingespeeld op actualiteit is van belang, zonder hierbij het einddoel uit het oog te verliezen. In dit uitvoeringsprogramma worden de acties beschreven die uitgevoerd worden door de gemeente Cranendonck. Samenwerking tussen externe partijen is op het gebied van veiligheid noodzakelijk. Naast de politie en het Openbaar Ministerie zijn onder meer inwoners, ondernemers, woningcorporaties en maatschappelijke en gezondheidsinstellingen belangrijke partners. De gemeente vormt de linking pin/regisseur in dit geheel. 1 P a g i n a

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Prioriteiten Driehoek en basisteam Dommelstroom Uitvoeringsprogramma Burgerparticipatie Leeswijzer 5 2. Activiteiten per veiligheidsveld Veilige woon- en leefomgeving Sociale kwaliteit Objectieve veiligheid Subjectieve veiligheid Integriteit en veiligheid Georganiseerde criminaliteit Fysieke veiligheid Verkeersveiligheid Financiële consequenties Monitoring en rapportage Communicatie 13 2 P a g i n a

4 1. Inleiding In dit hoofdstuk vindt u een korte beschrijving van het fundament van dit uitvoeringsprogramma, namelijk de Kadernota Integrale veiligheid Naast de prioriteiten van de gemeente, worden de prioriteiten van de driehoek en het basisteam Dommelstroom benoemd. Het hoofdstuk sluit af met een korte inleiding/leeswijzer. 1.1 Kadernota Integraal Veiligheidbeleid. In de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Cranendonck is de systematiek, het doel, het ambitieniveau en de wijze van werken van het integraal veiligheidsbeleid vastgelegd. De volgende veiligheidvelden zijn benoemd: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke en externe veiligheid, integriteit en veiligheid. Ieder veiligheidsveld bestaat uit verschillende veiligheidsthema s. Deze veiligheidsvelden worden in het volgende hoofdstuk per thema nader uiteengezet. Op basis van de verzamelde objectieve gegevens zijn de prioriteiten voor de periode vastgesteld. Na bestudering van de beschikbare cijfers uit de veiligheidsanalyse is een keuze gemaakt betreffende de mate van belangrijkheid. De veiligheidsthema s die hoger scoren vormen een prioriteit in het uitvoeringsprogramma van Tabel 1: prioritering Veiligheidsveld Veiligheidsthema Mate van belangrijkheid Prioriteit Veilige woon- en 1 leefomgeving, Veilige woon- en leefomgeving Veilige woon- en leefomgeving Integriteit en veiligheid Subjectieve veiligheid, Veiligheidsgevoel Objectieve veiligheid, huiselijk geweld en woninginbraken Subjectieve veiligheid, woonoverlast Sociale kwaliteit, woninginbraken en Damocles Georganiseerde criminaliteit, BIBOB De benchmark Waar staat je gemeente 2013 laat een toename van het gevoel van onveiligheid zien in twee dorpskernen en een blijvend hoog gevoel van onveiligheid in één dorpskern. De misdaadcijfers onderbouwen dit gevoel echter niet. Geweld, in allerlei vormen, komt nog steeds te veel voor: in onze buurten en wijken, in uitgaansgelegenheden, in thuissituaties en in het Openbaar Vervoer. Wij willen en zullen geweld niet tolereren. Burgers ervaren regelmatig woonoverlast/burengerucht. Zeker aanhoudende overlast kan het woongenot en gevoel van veiligheid van burgers ernstig bedreigen. De afgelopen jaren is het aantal woninginbraken afgenomen. Desondanks heeft bijna iedere gemeente nog te maken met veel woninginbraken. Doorgaans weegt de buit niet op tegen de enorme impact die dit misdrijf heeft op de slachtoffers. Hun veiligheidsgevoel is fundamenteel aangetast. De georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit is in geheel Nederland een ernstig maatschappelijk probleem P a g i n a

5 Het zorgt niet alleen voor veel onveiligheid en overlast bij de bevolking maar ook voor minder zichtbare, sluipende ontwrichting van de samenleving. Hierbij gaat het om het tegengaan van de vermenging van de onderwereld in de bovenwereld. Fysieke veiligheid Verkeersveiligheid Op 10 maart 2015 heeft de gemeenteraad van Cranendonck besloten, op grond van een amendement, om verkeersveiligheid toe te voegen aan de gestelde prioriteiten Prioriteiten Driehoek en basisteam Dommelstroom. Binnen het Driehoeksoverleg van het Basisteam Dommelstroom zijn de beleidslijnen en prioriteiten vastgesteld passend binnen het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid en de beleidslijnen vanuit het Openbaar Ministerie. De gezamenlijke prioriteiten (voor de zes Dommelstroom gemeenten) zijn benoemd in de Driehoek en opgenomen in het Driehoeksbeleidsplan 2015 Basisteam Dommelstroom. Dit zijn de volgende prioriteiten: - Woninginbraken - Geweld: uitgaansgeweld/ huiselijk/relationeel geweld - Georganiseerde criminaliteit - Veilig ondernemen/winkeldiefstal - Problematische jeugd en jeugdgroepen - Verkeersveiligheid Het is van belang om de voortgang van de activiteiten en resultaten van de inspanningen periodiek te monitoren om zaken zo nodig bij te stellen. De voortgang en de beoogde resultaten worden steeds besproken in de projectgroep en stuurgroep Veiligheid. 1.3 Uitvoeringsprogramma veiligheid 2016 In de Kadernota Integrale veiligheid is te lezen wat de gemeente Cranendonck wil bereiken op het gebied van integrale veiligheid. In dit uitvoeringsprogramma is beantwoord hoe de gemeente dit wil bewerkstelligen. Om deze reden is de onderstaande probleemstelling opgesteld. Doelstelling: Inzicht verkrijgen in de in 2016 te nemen acties, maatregelen en doelen in de gemeente Cranendonck ten einde de veiligheidssituatie te verbeteren. Vraagstelling: Welke acties, maatregelen worden er in 2016 uitgevoerd in de gemeente Cranendonck op het gebied van integrale veiligheid met het doel de veiligheidssituatie te verbeteren? 1.4 Burgerparticipatie Op 18 juli 2015 heeft er een interactieve avond plaats gevonden waarin een aantal maatregelen zijn voorgesteld om concrete invulling te geven aan de 6 prioriteiten uit de kadernota. Alle inwoners van de gemeente Cranendonck waren uitgenodigd om op deze avond hun ideeën te 4 P a g i n a

6 komen delen en te reageren op de voorgestelde maatregelen. In totaal waren 15 personen aanwezig op deze avond. De suggesties die zijn voortgekomen uit deze avond en realiseerbaar zijn binnen de gestelde kaders worden hieronder genoemd. 1.5 Leeswijzer In hoofdstuk twee zijn de acties, doelstellingen en samenwerkingspartners beschreven die centraal staan in het uitvoeringsprogramma Alle genoemde veiligheidspartners komen samen in diverse reguliere en niet reguliere overleggen. Hoofdstuk drie beschrijft de financiële consequenties van het uitvoeringsprogramma. In hoofdstuk vier is de monitoring en rapportage uiteengezet. De acties die in het uitvoeringsprogramma zijn beschreven worden tussentijds getoetst en na afloop van het jaar geëvalueerd. Verbeterpunten worden meegenomen zodat er een verbeterslag wordt gemaakt op het gebied van integrale veiligheid. Ten slotte komt in hoofdstuk vijf de communicatie omtrent veiligheid aan bod. 5 P a g i n a

7 2. Activiteiten per veiligheidsveld 2.1 Veilige woon- en leefomgeving. Het veiligheidsveld veilige woon- en leefomgeving heeft betrekking op de alledaagse woon- en leefomgeving van bewoners in de wijk of straat. Dit veiligheidsveld onderscheidt vier kernindicatoren: sociale kwaliteit, fysieke kwaliteit, objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid. De kernindicatoren die een prioriteit vormen worden hieronder nader uitgewerkt Sociale kwaliteit De sociale kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft betrekking op de intermenselijke relaties in een buurt: tussen bewoners en eventueel andere aanwezige personen. Belangrijke aspecten van de sociale kwaliteit zijn betrokkenheid van bewoners bij de buurt, de kwaliteit van sociale netwerken, de mate van informele sociale controle, e.d. De sociale kwaliteit kan onder druk komen te staan door verschijnselen als woonoverlast, burengerucht, multiprobleemgezinnen/- huishoudens, overlast gerelateerd aan illegale bewoning, drank- en drugsoverlast, overlast van prostitutie en overlast van zwervers. Startpunt: - Het aantal incidenten met betrekking tot woonoverlast, burengerucht en relatieproblemen bedraagt 161 in In 2013 is er geen waarschuwing of sluiting van een woning of bedrijf op grond van artikel 13b Opiumwet uitgevoerd. Doelstelling(en) kadernota : - Het reduceren van het aantal incidenten op het gebied van woonoverlast, burengerucht en relatieproblemen met 10% in In 2018 wordt artikel 13b Opiumwet bij elke mogelijkheid ingezet. Acties 2016: - Signaleringteam betrekken in proces zodat een integrale aanpak wordt gegarandeerd. - Casus op maat bieden. - Inzetten mediation in gevallen waarbij dit wenselijk is. - Woonoverlast aanpakken in samenwerking met externe partners. (Locatie- en persoonsgerichte aanpak). - Voorlichting geven in media (grenskoerier, website) over het gevaar van hennepkwekerijen in woonhuizen (Beleidsregel artikel 13b Opiumwet). - Aanschrijvend/handhavend optreden tegen overtreders van voorschriften die met betrekking tot dit onderwerp zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. - Pilot Leefbaarheid Budel-Schoot. Door intensief te overleggen met inwoners en partners proberen de leefbaarheid in de wijken in Budel-Schoot te vergroten. - Prestatieafspraken met Wocom: Uit de Woonvisie zijn er tussen Wocom en de gemeente voor 2015 en 2016 een aantal prestatieafspraken gemaakt. Eén van deze afspraken is om een pilot te draaien en te onderzoeken of buurtbemiddeling kan helpen om woonoverlast tegen te gaan. - Prestatieafspraken met Wocom: Overlast gevende situaties bespreken in het signaleringsteam. - Prestatieafspraken met Wocom: Indien de omstandigheden van de casus aanleiding geven, inzetten van woonbegeleiding en een driepartijen overeenkomst met een sociale partner conform de WMO. Suggesties van inwoners: - Via de Woonvisie strakke afspraken maken met Wocom. Zo kan de gemeente meer 6 P a g i n a

8 de regie pakken bij overlast gevende situaties. Planning: - Signaleringteam betrekken in proces zodat een integrale aanpak wordt gegarandeerd: doorlopend - Casus op maat bieden: doorlopend - Inzetten mediation in gevallen waarbij dit wenselijk is: doorlopend - Woonoverlast aanpakken in samenwerking met externe partners. (Locatie- en persoonsgerichte aanpak): doorlopend - Voorlichting geven in media (grenskoerier, website) over het gevaar van hennepkwekerijen in woonhuizen (Beleidsregel artikel 13b Opiumwet): volgens communicatiekalender - Aanschrijvend/handhavend optreden tegen overtreders van voorschriften die met betrekking tot dit onderwerp zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening: doorlopend. - Pilot Leefbaarheid Budel-Schoot: Doorlopend - Prestatieafspraken met Wocom: Uit de Woonvisie zijn er tussen Wocom en de gemeente voor 2015 en 2016 een aantal prestatieafspraken gemaakt. Eén van deze afspraken is om een pilot te draaien en te onderzoeken of buurtbemiddeling kan helpen om woonoverlast tegen te gaan: eerste en tweede kwartaal Prestatieafspraken met Wocom: Overlast gevende situaties bespreken in het signaleringsteam: Doorlopend - Prestatieafspraken met Wocom: Indien de omstandigheden van de casus aanleiding geven, inzetten van woonbegeleiding en een driepartijen overeenkomst met een sociale partner conform de WMO: Doorlopend Andere samenwerkende veiligheidspartners: - Politie - Buurtplatform - Maatschappelijk werk - Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen (GGzE) - Wocom 7 P a g i n a

9 2.1.2 Objectieve veiligheid Dommelstroomprioriteit Onder objectieve veiligheid wordt de mate waarin personen slachtoffer of ooggetuige zijn geweest van incidenten verstaan. Het gaat hierbij om diverse veelvoorkomende vormen van criminaliteit in de buurt, wijk of gemeente. Veel voorkomende vormen van criminaliteit zijn woninginbraak, overvallen, voertuigcriminaliteit en geweld (waaronder huiselijk geweld). De (eventuele) relatie met minder zichtbare vormen van criminaliteit (georganiseerde criminaliteit) is hierbij van belang. Startpunt: - Een gemiddelde van 4,9 inbraken per inwoners in de gemeenten van basisteam Dommelstroom in Een gemiddelde van 0,9 aangiften van huiselijk geweld per inwoners in de gemeenten van basisteam Dommelstroom in Een gemiddelde van 2,7 mishandelingen (fysiek geweld) per inwoners in de gemeenten van basisteam Dommelstroom in 2013 Doelstelling(en) kadernota : - In 2018 bedraagt het aantal woninginbraken per inwoners in de gemeenten van basisteam Dommelstroom maximaal 4,4. - In 2018 bedraagt het aantal aangiften van huiselijk geweld per inwoners in de gemeenten van basisteam Dommelstroom maximaal In 2018 is het gemiddelde van 2.7 mishandelingen per inwoners met 10 % gedaald. Acties 2016: - Voorlichting geven in de media met het doel vergroting van aangiftebereidheid en inbraakpreventie (Grenskoerier, website). - Voorlichting geven in de media met het doel vergroting van aangiftebereidheid met betrekking tot huiselijk geweld. - Onderzoeken waarom het aantal meldingen huiselijk geweld in Cranendonck toeneemt. - Onderzoeken mogelijkheden draaien pilot What s app - Sturen van zogenaamde besmettingsbrieven in de buurt na een inbraak om de mensen te wijzen op de risico s Suggesties van inwoners - Aandacht voor straatverlichting in verhouding tot veiligheid. - Aandacht voor snoeiwerk van gemeentelijk groen. - Herinvoeren van de wijkschouwen met huurders, Wocom en de politie om zo inbraak Gevoelige en onveilige plaatsen aan te pakken. - Online aangifte gebruiksvriendelijker maken. Planning: - Voorlichting geven in de media met het doel vergroting van aangiftebereidheid en inbraakpreventie (Grenskoerier, website): volgens communicatiekalender - Voorlichting geven in de media met het doel vergroting van aangiftebereidheid met betrekking tot huiselijk geweld: volgens communicatiekalender - Onderzoeken waarom het aantal meldingen huiselijk geweld in Cranendonck toeneemt: derde en vierde kwartaal Onderzoeken mogelijkheden draaien pilot What s app (eerste en tweede kwartaal 2016) - Aandacht voor snoeiwerk en straatverlichting integraal oppakken binnen de gemeentelijke organisatie. De gemeente vraagt bewoners om suggesties te melden bij de gemeente; Doorlopend - Samenwerking met Wocom intensiveren en onderzoeken of de wijkschouw weer 8 P a g i n a

10 ingevoerd kan worden: eerste kwartaal Blijvende aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid van het online aangifte doen: Doorlopend - Sturen van zogenaamde besmettingsbrieven: doorlopend Andere samenwerkende veiligheidspartners: - Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) - Politie - Openbaar Ministerie (OM) 9 P a g i n a

11 2.1.3 Subjectieve veiligheid Subjectieve veiligheid richt zich op de veiligheidsgevoelens en beleving van bewoners. Vragen die hierbij van belang zijn is hoe vaak men zich onveilig voelt, in hoeverre men bepaalde plekken in de gemeente mijdt en om het veiligheidsgevoel van bewoners in bepaalde plekken binnen de gemeente (station, winkelgebied, uitgaansgebied). Subjectieve veiligheid wordt onder meer gemeten in het onderzoek waar staat je gemeente in Startpunt: - In 2013 voelde 2,4% van de inwoners zich vaak onveilig in eigen buurt. - In 2013 opent 13,3% van de inwoners s avonds of s nachts niet de deur. - In 2013 mijdt 2,1% van de inwoners vaak onveilige plaatsen in de buurt. - In 2013 staat 2.2% van de volwassen hen kinderen niet toe alleen over straat te gaan in de buurt. - In 2013 voelt 2,5% van de inwoners zich s avonds vaak onveilig op straat. - In 2013 voelt 3,5% van de inwoners zich s avonds alleen thuis onveilig. Doelstelling(en) kadernota : - In 2018 voelt niet meer dan 2% van de inwoners zich vaak onveilig in eigen buurt. - In 2018 opent 10% van de inwoners s avonds of s nachts vaak de deur niet. - In 2018 mijdt 1.5% van de inwoners vaak onveilige plaatsen in de buurt. - In 2018 staat 2% van de volwassenen hen kinderen niet toe alleen over straat te gaan in de buurt. - In 2018 voelt niet meer dan 2% van de inwoners zich vaak s avonds onveilig op straat. - In 2018 voelt niet meer dan 3% van de inwoners zich s avonds alleen thuis onveilig. Suggesties vanuit de inwoners - Werkelijke misdaadcijfers per kern meedelen aan de dorpsraden. Acties 2016: - Aandacht voor veiligheidssuccessen in de media. - Actieve communicatie over veiligheidsitems. - Deelname aan de week van de veiligheid - Onderzoeken waar het gevoel van onveiligheid vandaan komt Planning: - Aandacht voor veiligheidssuccessen in de media: doorlopend - Actieve communicatie over veiligheidsitems: volgens communicatiekalender - Bij de bespreking van het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid de misdaadcijfers per kern meedelen aan de inwoners (Check politie): jaarlijks aan het einde van het jaar bij de bespreking van het uitvoeringsprogramma. - Deelname aan de week van de veiligheid (vierde kwartaal) - Onderzoeken waar het gevoel van onveiligheid vandaan komt (tweede kwartaal) Andere samenwerkende veiligheidspartners: - Politie - Buurtplatforms 10 P a g i n a

12 2.2 Integriteit en veiligheid. Dit veiligheidsveld omvat verschijnselen die een inbreuk vormen op onze maatschappelijke integriteit c.q. belangrijke regels en afspraken in het kader van veiligheid en stabiliteit van onze samenleving. Thema s binnen dit veiligheidsveld zijn radicalisering en polarisatie, georganiseerde criminaliteit, veilige publieke taak, informatieveiligheid en ambtelijke en bestuurlijke integriteit. De thema s die een prioriteit vormen worden hieronder nader uitgewerkt Georganiseerde criminaliteit Dommelstroomprioriteit Bij dit thema gaat het om vormen van georganiseerde criminaliteit die zich manifesteren in gemeenten en die in bepaalde mate gebruik (misbruik) maken van gemeentelijke voorzieningen en beschikkingen (waaronder vergunningen en aanbestedingen). Er kan sprake zijn van verwevenheid van onder- en bovenwereld en witwassen. Voorbeelden van deze misdaadbranches zijn drugshandel, vastgoedfraude en mensenhandel. Startpunt: - N.v.t. (indicatoren moeilijk aanwijsbaar) Doelstelling(en) kadernota : - Het creëren van een ongunstig klimaat voor het bedrijven van criminele activiteiten. Anders gezegd: op basis van integrale samenwerking tussen de ketenpartners bewerkstelligen dat de georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit zodanig wordt aangepakt, dat de ondermijnende invloed op de samenleving wordt weggenomen. Acties Versterken c.q. uitbreiden huidig BIBOB-beleid. - Uitvoeren Damoclesbeleid. - Integrale aanpak casuïstiek. - Ondersteuning en deelname Veiligheidshuis. - Deelname aan het Regionaal Informatie- en expertise Centrum (RIEC). - Voorlichting geven in de media (Grenskoerier, website) over het gevaar van hennepkwekerijen in woningen. Planning: - Versterken c.q. uitbreiden huidig BIBOB-beleid: eerste kwartaal Uitvoeren Damoclesbeleid: doorlopend - Integrale aanpak casuïstiek: doorlopend - Ondersteuning en deelname Veiligheidshuis: doorlopend - Deelname aan het Regionaal Informatie- en expertise Centrum (RIEC): doorlopend - Voorlichting geven in de media (Grenskoerier, website) over het gevaar van hennepkwekerijen in woningen: volgens communicatiekalender Andere samenwerkende veiligheidspartners: - Politie. - Openbaar Ministerie. - Regionale informatie en expertise centrum (RIEC). - Veiligheidshuis. - Belastingdienst. - Vreemdelingenpolitie. 11 P a g i n a

13 2.3 Fysieke veiligheid Binnen dit veiligheidsveld vallen de echte fysieke veiligheidsthema s: verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het gaat hier vaak om de echte fysieke veiligheidsthema s omdat het hier exclusief draait om de fysieke veiligheidsrisico s en niet om sociale veiligheid. De thema s die een prioriteit vormen worden hieronder nader uitgewerkt Fysieke veiligheid Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woongebied, scholen, winkelgebied e.d.). Deze veiligheid wordt beïnvloed door fysieke factoren (infrastructuur) en het rijgedrag van verkeersdeelnemers. Onderscheiden kunnen worden objectieve verkeersveiligheid, subjectieve verkeersveiligheid en verkeers- en parkeeroverlast. Startpunt: - In 2013 vonden er 9 ongevallen met letsel plaats; - In 2013 vond er 1 ongeval met dodelijke afloop plaats; - In 2013 vonden er 140 ongevallen met materiële schade plaats; - In 2013 waren er 57 gevallen van rijden onder invloed. Doelstelling(en): - In 2018 vinden er 7 ongevallen met letsel plaats; - In 2018 vindt er maximaal 1 ongeval met dodelijke afloop plaats; - In 2018 vinden er 125 ongevallen met materiële schade plaats; - In 2018 zijn er maximaal 45 gevallen van rijden onder invloed. Suggesties vanuit de inwoners: - Folders uitdelen aan binnenrijdend verkeer waarin gewezen wordt op de snelheid en spelende kinderen. Planning: - Opstellen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan: Opstart Uitvoering geven aan Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer: doorlopend - Uitvoering geven majeur project ontwikkeling wegenstructuur: doorlopend - Voorlichting in de media (Grenskoerier, website) met betrekking tot de gevolgen van alcohol in het verkeer: volgens communicatiekalender - Voorlichting in de media (Grenskoerier, website) met betrekking tot correct rijgedrag met als doel de slachtofferkans verder te verminderen (snelheid, dragen gordel, geen losliggende spullen in auto, kinderzitjes en telefoneren in de auto): volgens communicatiekalender. - Indien een buurt zich meldt om folders te willen uitdelen aan binnenrijdend verkeer, dan zorgt de gemeente voor de benodigde folders: doorlopend Samenwerkende veiligheidspartners: - Politie - Veilig Verkeer Nederland - Fietsersbond - Provincie Noord Brabant 12 P a g i n a

14 3. Financiële consequenties Het uitgangspunt bij de uitvoering van de beoogde maatregelen en activiteiten van het uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2016 van de gemeente Cranendonck is waar mogelijk budgettair neutraal te werken. Veel van de maatregelen en activiteiten horen bij reguliere werkzaamheden en zijn verspreid over meerdere posten. Alle genoemde activiteiten kunnen binnen de huidige formatie worden uitgevoerd, zoals bepaald is in de programmabegroting Realistisch Op de in dit uitvoeringsprogramma genoemde prioriteiten wordt dit jaar ingezet om de gestelde doelen te behalen. Veiligheid is echter een dynamisch en wispelturig veld. Incidenten en het continue veranderend veiligheidsbeeld zorgen ervoor dat directe inzet op bepaalde momenten nodig is en de inzet op gestelde prioriteiten overruled. Uiteraard heeft dit een negatieve invloed op de te behalen doelen. 4. Monitoring en rapportage Het uitvoeringsprogramma bevat de resultaten van de veiligheidsanalyse gemeente Cranendonck Deze rapportage is gebaseerd op informatie verkregen via documentanalyse, cijfers en interviews met interne en externe veiligheidspartners van de gemeente. De planning en control cyclus rondom Integrale Veiligheid ziet er als volgt uit: 1. Om de vier jaar vaststellen van de kadernota veiligheid. 2. Vaststellen jaarlijks uitvoeringsprogramma door het college. 3. De gemeenteraad in kennis stellen van het uitvoeringsprogramma. 4. Uitvoering van het uitvoeringsprogramma. 5. Jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma. 6. Vierjaarlijkse evaluatie Kadernota integrale veiligheid. De analyse van de problematiek en de huidige aanpak binnen de veiligheidsvelden levert een zestal prioriteiten voor het nieuwe integrale veiligheidsbeleid op. De prioriteiten zijn beschreven in het uitvoeringsprogramma en er zijn doelstellingen aan verbonden. Deze doelstellingen vormen belangrijke indicatoren voor het monitoren van beleid Aan het einde van ieder jaar wordt bekeken wat de ontwikkeling van deze indicatoren zijn. Het is van belang om de voortgang van de activiteiten en de resultaten van de inspanningen periodiek te monitoren om zaken zo nodig tijdig te kunnen bijstellen. Aan het einde van ieder jaar zal de hieruit voortvloeiende evaluatie ter kennisname aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Via burgerparticipatie wil de gemeente haar inwoners betrekken bij de wijze waarop beleid en de uitvoering tot stand komen. Jaarlijks worden de resultaten van het uitvoeringsprogramma en het voorgenomen uitvoeringsprogramma voor het volgende jaar besproken met de inwoners. Zoals ook bij de totstandkoming van dit uitvoeringsprogramma is gebeurd, zullen de suggesties van de inwoners worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma indien deze realiseerbaar zijn binnen de gestelde kaders. 5. Communicatie Communicatie is een essentieel onderdeel voor het welslagen van beleid. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen interne- en externe communicatie. Interne communicatie richt zich op communicatie binnen de eigen organisatie. Bij het opstellen van een integraal 13 P a g i n a

15 veiligheidsbeleid zijn medewerkers van verschillende afdelingen betrokken. Het is wenselijk dat de verschillende afdelingen met elkaar in gesprek blijven en er draagvlak ontstaat binnen de organisatie voor het onderwerp veiligheid. De externe communicatie richt zich op mensen buiten de eigen organisatie zoals de burgers en de politie. Het belangrijkste middel voor de externe communicatie is de gemeentelijke website. Andere middelen zijn brochures, informatieavonden en persoonlijk contact. Het is van belang vooraf uitgangspunten op te stellen op het gebied van communicatie: wat wil de gemeente naar buiten brengen en waarom. De onderstaande punten zijn opgesteld: - Reële invalshoek - Integrale aanpak - Gedeelde verantwoordelijkheid - Herhaling van de kernboodschap. - Bij concreet zichtbare investeringen: altijd communiceren. De reële invalshoek en integrale aanpak zijn terug te vinden in de kernboodschap waarmee wordt gecommuniceerd over veiligheid. Er is gekozen voor één hoofdlijn waardoor de verschillende beleidsactiviteiten bijdragen aan één doel: een veilige gemeente. De vaste kernboodschap is: - Cranendonck is een veilige gemeente. - Samenwerking werkt. - Burgers, bedrijven en organisaties hebben ieder eigen verantwoordelijkheden. Burgers, bedrijven, media en externe partners moeten voldoende worden geïnformeerd over concrete veiligheidszaken. Deze informatie wordt verspreid met gebruik van verschillende middelen zoals de gemeentegids, de gemeentelijke website en lokale media. De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden door middel van een raadsinformatiebrief. Het veiligheidsgevoel van burgers wordt in grote mate bepaald door perceptie. Duidelijk zijn over veiligheidsrisico s is een eerste vereiste. Enkel het benoemen van risico s kan het veiligheidsgevoel in de hand werken. Het bieden van een context en een handelingsperspectief maakt het risico hanteerbaarder. Een tweede factor die de perceptie van veiligheid bevordert is (snel) reageren wanneer er daadwerkelijk iets gebeurt. Ten slotte is het van belang de positieve zaken te melden, maar ook eerlijk te zijn zaken die anders zijn gelopen dan vooraf gepland. Dit draagt bij aan de beleving dat de gemeente een betrouwbare afzender van informatie is. 14 P a g i n a

16

17

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2016

Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2016 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016 gemeente Heeze-Leende Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2016 Colofon: Portefeuillehouder: Samensteller: Burgemeester P.J.J. Verhoeven

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: Prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Soort: Besluitvormend Opsteller: T.L.M. van Houts - van Dijk Portefeuillehouder: A.P.M. Veltman Zaaknummer: SOM/2014/009989

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 17936 16 februari 16 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 16 1. Inleiding In het Integraal Veiligheidsplan 15-18 (IVP) zijn de ambities voor

Nadere informatie

paq HEEZE-LEENDE Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018

paq HEEZE-LEENDE Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 paq HEEZE-LEENDE Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Gemeente Heeze-Leende Vastgesteld op 2 maart 2015 1 Voorwoord Deze nota bevat de doelen en prioriteiten die alle veiligheidspartners, zoals politie

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

KADERNOTA VEILIGHEID Veilig zijn en veilig blijven

KADERNOTA VEILIGHEID Veilig zijn en veilig blijven KADERNOTA VEILIGHEID 2015-2018 Veilig zijn en veilig blijven Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Waarom een Kadernota Veiligheid? 3 Doel: het verbeteren van de veiligheid 3 Onze missie 3 Leeswijzer 3 2. Huidige

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015.

Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015. Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015. Voorwoord Voor u ligt de kadernota Integrale Veiligheid van de gemeente Bernheze voor de periode 2015-2018. Dit stuk geeft u inzicht in de

Nadere informatie

Nota Integrale Veiligheid

Nota Integrale Veiligheid Nota Integrale Veiligheid 2015-2019 1 Inhoudsopgave Samenvatting..... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1. Totstandkoming en gevolgde werkwijze nota... 5 1.1 Totstandkoming huidig integraal veiligheidsbeleid...

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 Gemeente Echt-Susteren, 6 juli 2011 Vastgesteld college van B&W: 19 juli 2011 Vastgesteld gemeenteraad: 29 september 2011 Portefeuillehouder: Burgemeester Hessels

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Olst-Wijhe, 31 oktober 2014 doc. nr.: 14.406253. Startnotitie beleidsnota integrale veiligheid 2015-2018

Olst-Wijhe, 31 oktober 2014 doc. nr.: 14.406253. Startnotitie beleidsnota integrale veiligheid 2015-2018 Olst-Wijhe, 31 oktober 2014 doc. nr.: 14.406253 Startnotitie beleidsnota integrale veiligheid 2015-2018 1. Inleiding Veiligheid is een breed begrip. Facetten van veiligheid komen terug in vrijwel alle

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Veiligheidsambitie Hoorn. Team Veiligheid Gemeente Hoorn Zaaknummer 1122933

Veiligheidsambitie Hoorn. Team Veiligheid Gemeente Hoorn Zaaknummer 1122933 2018 Veiligheidsambitie Hoorn Team Veiligheid Gemeente Hoorn Zaaknummer 1122933 Samen sterk voor een veiliger Hoorn! Veiligheidsambitie 2018 Onze ambitie Samen sterk voor een veiliger Hoorn! Daar zetten

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: G. Snapper FJZ/AJZ M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 27 mei 2011 ONDERWERP: Sluitingstijden

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008 Aan de Raad Made, 22 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 6 maart 2008 Onderwerp: Korpsnavigator Midden en West

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Thema Veiligheid Commissie Bestuur 31 mei 2012

Thema Veiligheid Commissie Bestuur 31 mei 2012 Thema Veiligheid 2013-2016 Commissie Bestuur 31 mei 2012 IVB Politie DAS Brandweer Deurne 14-6-2012 1 Wat? CIJFERS 2009-2012 KADER 2013-2016 14-6-2012 2 1 IVB 2009-2012 Integraal Veiligheidsbeleid Kadernota

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken 1.2 Burgernet 1.3 Zorgconvenanten

Nadere informatie

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk 1 HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN 2 Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Steller : Beleidsadviseur Integrale veiligheid Datum : 1 maart 2013 Versie : 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Gemeente Lingewaal Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Evaluatie Februari 2013 Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding (IVR) Samen voor een veilig Lingewaal 2012, evaluatie 0. Inhoudsopgave Pagina 0.

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan prioriteiten Beleidskader Veiligheid

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan prioriteiten Beleidskader Veiligheid gemeente Eindhouen Raadsnummer 09. RQI 94. OOI Inboeknummer o9bstorbzz Beslisdatum B%W 7 juli 2009 Dossiernummer 928 rsy Raadsvoorstel tot het uaststellen uan prioriteiten Beleidskader Veiligheid (stap

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Gemeente Doesburg

Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Gemeente Doesburg Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Gemeente Doesburg Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Intern projectleider Extern projectleider: Cluster: Documentversie / status: Burgemeester / K.

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns Colofon Het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 is gezamenlijk tot stand gebracht door de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre in samenwerking

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Sociale Veiligheid. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Sociale Veiligheid

Regionale VTV 2011. Sociale Veiligheid. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Sociale Veiligheid Regionale VTV 2011 Sociale Veiligheid Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Sociale Veiligheid Auteurs: Drs. E.T.M. Anzion, GGD Hart voor Brabant Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns Colofon Het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 is gezamenlijk tot stand gebracht door de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre in samenwerking

Nadere informatie

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Integrale Veiligheid...4 1.1 Veiligheid... 4 1.2 Integraal Veiligheidsbeleid... 4 1.3 Regierol... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kadernota December 2014

Kadernota December 2014 Kadernota December 2014 Oisterwijk Veilig 2015 2018 Kadernota Oisterwijk Veilig 2015-2018 - Pagina 2 van 9 Inleiding Oisterwijk heeft de doorlopende ambitie om een gastvrije gevarieerde gemeente te zijn,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug Integrale gebiedscan gemeente se Heuvelrug Colofon Uitgave Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de veiligheidspartners: de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Voor u ziet u een overzicht met mogelijke prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

11198/12013 Actieprogramma Veiligheid 2015

11198/12013 Actieprogramma Veiligheid 2015 V GEMEENTE VALKENSWAARD De Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 aemeentetaa/alkenswaard. www.valkenswaard.nl Aan de leden van de raad Kenmerk Onderwerp Behandeld

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder B en W Voorblad Onderwerp Damoclesbeleid 13b Opiumwet Datum Kenmerk B en W datum 1 oktober 2013 8 oktober 2013 Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder Monique Janssen Sjaak van Meijel

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2014 Integrale Veiligheid De Wâlden

Uitvoeringsprogramma 2014 Integrale Veiligheid De Wâlden Uitvoeringsprogramma 2014 Integrale Veiligheid De Wâlden 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Wat voorafging 1.1 Inleiding 3 1.2 Evaluatie Integrale Veiligheid 3 Hoofdstuk 2: Het uitvoeringsprogramma 2012 2.1

Nadere informatie

ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST

ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST Utrecht, december 2012 door Marielle Jansen Referentie MJN Utrecht, 7 december 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Onderzoek pagina 2/16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2012-2016. Veiligheidsprogramma. Gemeente Assen

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2012-2016. Veiligheidsprogramma. Gemeente Assen INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2012-2016 Veiligheidsprogramma Gemeente Assen 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 LEESWIJZER VEILIGHEIDSPROGRAMMA 2015... 3 SAMENWERKING NOORD DRENTHE... 3

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Concept beleidsplan politie regionale eenheid Limburg 2015-2018. Gemeentebladnummer : 2014/61 Behandelend ambtenaar : LEMANS, PATRICK Agendapunt : Portefeuille

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2015 2018

Integraal Veiligheidsbeleid 2015 2018 Integraal Veiligheidsbeleid 2015 2018 Gemeente Raalte Gemeente Raalte, oktober 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie... 5 2.1 Kaders waarbinnen is gewerkt... 5 2.2 Veiligheidsanalyse... 6

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse 2012. De basis voor het meerjaren integraal veiligheidsbeleid

Veiligheidsanalyse 2012. De basis voor het meerjaren integraal veiligheidsbeleid Veiligheidsanalyse 2012 De basis voor het meerjaren integraal veiligheidsbeleid Juni 2012 gemeente Heerhugowaard Opgesteld door: Adviseur: D. (Debora) Lenten Necker van Naem Contactpersoon: D (Debora).

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse 2013. Rapportage

Veiligheidsanalyse 2013. Rapportage Veiligheidsanalyse 2013 Rapportage Leeswijzer In dit rapport leest u de resultaten van de veiligheidsanalyse gemeente Velsen 2013. De veiligheidsanalyse brengt de aard, omvang, ontwikkeling vanaf 2011

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Inleiding... 4. 1. Strategisch kader... 5 1.1 Aanleiding... 5. 1.2 Strategische doelstelling... 6. 1.3 Uitgangspunten... 6

Inleiding... 4. 1. Strategisch kader... 5 1.1 Aanleiding... 5. 1.2 Strategische doelstelling... 6. 1.3 Uitgangspunten... 6 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Strategisch kader... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Strategische doelstelling... 6 1.3 Uitgangspunten... 6 1.4 Strategische partners... 7 2. Veiligheid in de gemeenten Drimmelen

Nadere informatie

Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2013-2014 Een actualisatie van de kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2009-2012.

Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2013-2014 Een actualisatie van de kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2009-2012. Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2013-2014 Een actualisatie van de kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2009-2012. Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2014 /actualisatie/gemeente Someren 2

Nadere informatie

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Voortgang oprichting Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200901861

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Tweestromenland

Veiligheidsbeeld Tweestromenland 2013 sbeeld Tweestromenland Werkgroep integraal veiligheidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. De veiligheidsvelden... 4 Veilige woon- en leef omgeving... 4 Bedrijvigheid en veiligheid... 4 Jeugd en

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4471 Registratiedatum: 27-11-2013 Afdeling: BOV Agendapunt: 49-B-02 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Buurtbemiddeling Besluit: Opdracht verstrekken aan Synthese voor

Nadere informatie

Samenvatting Integrale veiligheidsanalyse gemeente Maastricht

Samenvatting Integrale veiligheidsanalyse gemeente Maastricht Samenvatting Integrale veiligheidsanalyse gemeente Maastricht mei 1 Momenteel bereiden wij de actualisering van het Meerjarenprogramma (MJP) Veiligheid voor. Het huidige MJP loopt af in 1. Het nieuwe MJP

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Zaaknummer Z14.06084 Versie 1.0 Vastgesteld op 4 december 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Leeswijzer 2 Kaders en uitgangspunten 2.1 Aanleiding 2.2 Strategische

Nadere informatie

Samen werken aan veiligheid

Samen werken aan veiligheid Samen werken aan veiligheid Uitvoeringsplan 2016 Uitwerking Integraal splan Colofon: Redactie Team BEL Combinatie. In samenwerking met Politie Midden Nederland, Openbaar Ministerie, shuis, collega s BEL

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Uitvoeringsprogamma Integraal Veiligheidsbeleid 2015

Uitvoeringsprogamma Integraal Veiligheidsbeleid 2015 Uitvoeringsprogamma Integraal Veiligheidsbeleid 2015 (met een terugblik op 2014) Gemeente Loon op Zand maart 2015 Inhoudsopgave inleiding 1 1. Veilige woon- en leefomgeving 2 2. Bedrijvigheid en veiligheid

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid 2016-2019. Versie 1.0, 27 januari 2016

Kadernota integrale veiligheid 2016-2019. Versie 1.0, 27 januari 2016 Kadernota integrale veiligheid 2016-2019 Versie 1.0, 27 januari 2016 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Veiligheidsbeleid in Nederland 5 1.3 Afbakening 6 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid Ridderkerk

Integraal veiligheidsbeleid Ridderkerk Integraal veiligheidsbeleid Ridderkerk 2016-2019 1 1 Inleiding Veiligheid blijft een van de belangrijkste onderwerpen voor de inwoners van onze gemeente. Al jaren staat het onderwerp voor inwoners in de

Nadere informatie