Data Hardware Leveren van gegevens Prevend

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Data Hardware Leveren van gegevens Prevend"

Transcriptie

1 Hier is een nieuwe nieuwsbrief. We proberen weer een beeld te geven wat we allemaal gedaan hebben met de voor onderzoek beschikbaar gestelde data. Ook vertellen we over nieuwe plannen: de InterActie DataBase kan een belangrijke bron van aanvullende informatie worden voor langlopende medische onderzoeksprojecten. Zie Trails. Hardware Het afgelopen voorjaar hebben we een nieuwe computer in gebruik genomen die bestemd is om gebruikt te worden door onderzoekers die willen werken aan projecten vanuit de Interactie database. De oude machine die we hiervoor gebruikten, was al 4 jaar oud. Onze dataverzameling is in die tijd geweldig veel groter geworden, zodat de beperkte schijfruimte en de performance problematisch begonnen te worden. De computers die we kopen zijn in principe van hetzelfde type als die gebruikt worden als Windows-desktop met een AMD of Intel processor. We laten er wel altijd tenminste twee harde schijven inzetten, waarbij een schijf een backup bevat van de belangrijke gegevens op de andere schijf. En we gebruiken Linux in plaats van Windows als besturingssysteem. We hoeven geen nieuwe beeldschermen of toetsenborden te kopen, want we communiceren met de databasecomputers via netwerkkabels. Data We hebben kortgeleden een korte enquête gestuurd naar alle apotheken waarvan wij gegevens krijgen. Voor elke apotheek apart hebben we lijstjes gemaakt van niet-herkende knmpnummers en van patientnummers die onwaarschijnlijk veel receptregels verstrekt krijgen. Beantwoorden van de enquête kan ons helpen de kwaliteit van onze dataverzameling verder te verbeteren. We hebben al een flink aantal enquêtes teruggekregen. We hopen dat iedereen meedoet. Leveren van gegevens Jullie kennen waarschijnlijk de termen E- zorg of E-healthnet al wel. Deze netwerken bieden aan gezondheidszorgwerkers de mogelijkheid om op een veilige manier onderling gegevens uit te wisselen. We zijn aan het onderzoeken of wij deze infrastructuur kunnen gebruiken voor het veilig aanleveren van apotheekgegevens voor IADB. Prevend De eerste Prevend geneesmiddelen database is klaar. Voor de IADB verzamelen wij eigenlijk dezelfde data als voor de Prevend database. Daarom hebben wij besloten om de gegevens voor dit onderzoek uit de IADB te halen. We hebben er veel moeite voor gedaan om alle patiënten terug te vinden en te koppelen aan de juiste gegevens van de InterActie DataBase. Na het koppelen hebben we een nieuwe database voor Prevend gemaakt. Colofon: De InterActie DataBank is een samenwerkingsverband van de basiseenheid Sociale Farmacie, Farmacoepidemiologie en Farmacotherapie (SFF) van de RU Groningen met een aantal apotheken in Noord en Oost Nederland. De apotheken leveren hun aflevergegevens geanonimiseerd aan SFF ten behoeve van onderzoek en onderwijs op de vakgebieden sociale farmacie, farmacoepidemiologie en farmacoeconomie. Apothekers uit de deelnemende apotheken zijn actief betrokken bij dat onderzoek en onderwijs. De databank bevat momenteel gegevens van 5 apotheken (totale populatie ca mensen) over de jaren 1994 t/m 00, in totaal ca. 0 miljoen receptregels. Eindredactie van deze nieuwsbrief: Paul van den Berg, tel: /67576, fax: ,

2 Bij de vergelijking van de oude Prevend database en de gegevens in de IADB bleek dat er kleine verschillen waren. Op dit moment ontbreken er nog een klein aantal patiënten. We proberen ook deze nog terug te vinden. Daarom hebben we de afgelopen tijd alle Groninger apotheken nog eens bezocht Saskia Luiken, Marika Sommen, Evelyn Vlassak, Fokaline Vroom en Lolkje de Jong-van den Berg Het gebruik van geneesmiddelen rondom de zwangerschapsperiode blijft altijd een punt van discussie. Niet behandelen versus wel behandelen of misschien anders behandelen, zijn vragen die per individuele patiënt beantwoord moeten worden. Toch is men het er over eens dat het gebruik van geneesmiddelen bij een bestaande kinderwens, dus voor de conceptie, tijdens de zwangerschap zelf en in de lactatieperiode zoveel mogelijk beperkt dient te worden. Alleen als farmacotherapie noodzakelijk is, dient men gebruik te maken van geneesmiddelen. De keuze valt dan meestal op geneesmiddelen waar al relatief veel ervaring mee is, en waar geen schadelijke effecten van bekend zijn. In een aantal gevallen is het zelfs onverantwoord om te stoppen met de geneesmiddelen, bijvoorbeeld bij diabetes- en epilepsiepatiënten. Een drietal studenten, Saskia Luiken, Marika Sommen en Evelyn Vlassak hebben tijdens een kort keuzeproject in de IADB gekeken naar het gebruik van geneesmiddelen rondom en tijdens de zwangerschap. Naast het gebruik van geneesmiddelen in het algemeen, hebben ze ook gekeken naar de specifieke groepen; DMARD s, anti-epileptica en foliumzuurantagonisten. Resultaten In de IADB zijn alle zwangere vrouwen geselecteerd. Dit was mogelijk doordat de geboortedatum van het kind gekoppeld is aan de moeder 1. Daardoor is de geboortedatum bekend en theoretisch zouden dan de verschillende trimesters berekend kunnen worden. Echter, de natuur gaat altijd zijn eigen gang en niet elke zwangerschap heeft, zoals in het ideale geval, 80 dagen nodig. In deze studie is daar echter geen rekening mee gehouden en is er alleen gekeken naar de berekende trimesters. Het gebruik is in kaart gebracht in de 4 trimester voor de theoretische conceptie, de trimesters van de zwangerschap en de trimesters na de geboorte van het kind. Tijdens en rondom de zwangerschap worden veel vitamines, waaronder foliumzuur, en ijzerpreparaten gebruikt. Daarom hebben we de analyses gedaan inclusief en exclusief ijzer, foliumzuur en vitamines. In figuur 1 (pag. ) is te zien dat het geneesmiddelgebruik daalt in het trimester voordat de conceptie plaatsvindt. Het eerste trimester van de zwangerschap laat een relatief laag geneesmiddelgebruik zien en vanaf het tweede trimster van de zwangerschap is een toename waar te nemen, zowel bij alle recepten inclusief als alle recepten exclusief. De waargenomen toename in het eerste trimester na de bevalling kan mogelijk worden toegeschreven aan een toename van het gebruik van ijzer na de zwangerschap en aan het wederom starten van de anticonceptie pil. DMARD s, anti-epileptica en foliumzuurantagonisten Het gebruik van DMARD s, antiepileptica en foliumzuurantagonisten neemt tijdens de zwangerschap, met name in het eerste trimester, af. Dit is vooral bij de DMARD s en foliumzuurantagonisten goed te zien en alhoewel ook het gebruik van antiepileptica afneemt, is deze afname minder sterk. Het gebruik na de

3 zwangerschap neemt bij de DMARD s en anti-epileptica toe. Bij de foliumzuurantagonisten zien we een toename optreden in het de trimester van de zwangerschap maar een afname wordt waargenomen in het eerste trimester na de bevalling. Vooralsnog kan voor die laatste waarneming geen verklaring worden gevonden. Door de beperkt tijd die de studenten hadden, kunnen we voor het moment niet meer laten zien. Maar deze studie zal zeker een vervolg krijgen. 1. Schirm E, Tobi H, de Jong-van den Berg LTW. Identifying parents in pharmacy data: a tool for the continuous monitoring of drug exposure to unborn children. J Clin Epidemiol. 004 Jul;57(7): Figuur 1. Percentage vrouwen dat geneesmiddelen gebruikt voor, tijdens en na de zwangerschap % vrouwen Bevalling trimester 1 Bevalling trimester Bevalling trimester alle recepten inclusief ijzer, foliumzuur en vitamines alle recepten exclusief ijzer, foliumzuur en vitamines! """#$%& ' ( ") Op 1 september hebben we de eerste bijeenkomst gehad van de cursus FPZ en hormoongebruik onder oudere vrouwen. Er namen 6 apothekers van de IADB deel aan de cursus. De apothekers hadden vooraf twee artikelen opgestuurd gekregen met daarbij een aantal vragen. Dat vormde het uitgangspunt voor de discussie over de veiligheid van hormoongebruik onder oudere vrouwen. Adrianne Faber heeft een theoretische onderbouwing gegeven over de opzet van onderzoek en het kritisch lezen van artikelen. Linda Loskamp (student) presenteerde gegevens over het hormoongebruik in de eigen apotheken. Vervolgens hebben we gesproken over de mogelijke opzet van een interventie met als doel het gebruik van hormonen onder oudere vrouwen te verminderen. De volgende vragen kwamen aan bod: Hoe zou een bespreking in het FTO eruit moeten zien; over welke periode kan het worden geïmplementeerd; wie gaan we hierbij betrekken; op welke leeftijdsgroep

4 gaan we ons richten; hoe kan het worden geëvalueerd. Iedere apotheker maakt nu een plan en stuurt dat naar ons waarop wij vervolgens weer reageren. Op 16 november willen * we voor de tweede keer bij elkaar komen om implementatie en evaluatie verder te bespreken.! "+ Cornelis Boersma In de vorige nieuwsbrief werd geschreven over het onderzoek naar de gebeurtenissen rond het aflopen van de patenten op ranitidine (Zantac ), fluoxetine (Prozac ) en enalapril (Renitec ). Als vervolg op dit onderzoek is gekeken naar omeprazol en simvastatine waarvan het patent recenter afliep (respectievelijk april 00 en mei 00). Voor omeprazol, het Losec (protonpompremmer (PPR)) en simvastatine, het Zocor (Statine), is gekeken of de hypothese klopt dat er ook na patentverloop geen (overbodige) substitutie naar duurdere middelen was. Gedurende de periode werd per kwartaal gekeken hoeveel patiënten een PPR en/of een statine kregen afgeleverd. Daarnaast is gekeken naar het proportionele gebruik van omeprazol en simvastatine binnen respectievelijk de groep PPRs en statines. Voor zowel omeprazol en simvastatine is ook het proportioneel gebruik per handelskanaal in kaart gebracht, om zodoende de substitutie naar generieke producten te visualiseren. Verreweg de meeste patiënten bleken omeprazol afgeleverd te krijgen en slechts een kleiner deel van de patiënten ontving gedurende de studieperiode één van de andere beschikbare PPRs (pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol). Onder de PPR-gebruikers was een proportionele daling van het aandeel omeprazol in de groep PPRs waar te nemen. Deze daling lijkt niet te zijn beïnvloed door het aflopen van het patent van omeprazol. Na het aflopen van het patent van omeprazol is het gebruik van het merkgeneesmiddel aanzienlijk verminderd. De generieke substitutie komt tot boven de 80%. Bij nieuwe gebruikers ligt dit percentage in het laatste kwartaal van 00 rond de 97%. In de studieperiode krijgt een toenemend aantal patiënten een statine afgeleverd. Ook bij simvastatine is een stijging in gebruik waar te nemen. Deze daling is echter wel minder als bij de totale groep statines. In het gebruik van simvastatine als proportie van het statine gebruik was een dalende trend waarneembaar, welke niet door het aflopen van het patent beïnvloed lijkt te worden. Naast de dalende trend is een duidelijke stijging te zien bij zowel pravastatine, atorvastatine en het in 00 nieuw geïntroduceerde rosuvastatine. Waar het aandeel simvastatine in 1999 nog groter is dan het gezamenlijk aandeel van pravastatine en atorvastatine in de groep statines, is dit in 00 omgedraaid. Na het aflopen van het patent op simvastatine steeg het aandeel van de simvastatine-gebruikers dat een generiek product krijgt afgeleverd tot boven de 80%. Bij nieuwe gebruikers is dit effect nog sterker aanwezig. Het toenemende gebruik van zowel de totale groep PPRs en statines en de grootste aandeelhouders wat betreft het gebruik van deze middelen wijzen erop dat er geen (overbodige) resubstitutie ofwel substitutie naar duurdere geneesmiddelen heeft plaatsgevonden. Na het aflopen van het patent van zowel omeprazol als simvastatine vond er juist een hoog percentage (>80%) substitutie naar generieke (veelal goedkopere) middelen plaats. 4

5 , Hilde Tobi Voor het onderzoek op het gebied van medicatie bij kinderen haken wij aan bij TRAILS dat staat voor Tracking Adolescents Individual Lives Survey als de IADB Raad van Toezicht daarmee akkoord gaat. Het hoofddoel van TRAILS is bij te dragen aan het begrip van de ontwikkeling en het verloop van psychopathologie, alsook de onderliggende etiologische mechanismen. Het TRAILS consortium bestaat uit onderzoekers van verschillende universiteiten en disciplines. Penvoerders zijn Prof. dr. F. Verhulst (Kind- en jeugdpsychiatrie, Erasmus Medisch Centrum), Prof dr. J Ormel (Psychiatrie en gedrags en cognitieve neurowetenschappen, RuG) en Prof. Dr. R Minderaa (Kind- en Jeugdpsychiatrie RuG, ACCARE). Omdat de incidentie van emotionele en gedragsproblemen accelereert in de adolescentie, volgt TRAILS een cohort Nederlandse preadolescenten (10-1 jaar) tot zij de leeftijd van 5 jaar hebben bereikt. In het project wordt een keer per jaar data verzameld op verschillende determinantendomeinen en uitkomsten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen (het kind zelf, de ouder, docent, klasgenoten) en verschillende methoden (zelfrapportage, persoonlijke interviews, (neuro)cognitieve testen en biologische parameters). We hopen hier binnenkort ook voor een deel van de kinderen de apotheek als bron van informatie aan te kunnen voegen. Eigenlijk bestaat TRAILS uit cohorten: een bevolkingscohort van ca. 00 kinderen en een klinisch cohort van ca. 600 kinderen met een verhoogd risico op de ontwikkeling van psychopathologie omdat zij in de eerste tien levens jaren behandeld zijn door de academische kind- en jeugdpsychiatrische kliniek ACCARE, in Groningen. De bevolkingscohortdeelnemers zijn geworven in vijf gemeenten in het Noorden van het land. Aan alle ouders van kinderen op de participerende scholen geboren tussen oktober 1989 en september 1990, werd een brief met informatie brochures gestuurd. De eerst baseline survey onder deze kinderen liep van maart 001 tot oktober 00, en de tweede is bijna afgerond. Het tweede cohort is bedoeld als verrijking van het eerste omdat daar de incidentie en prevalentie van psychosociale problematiek (natuurlijk) relatief laag is. Het tweede cohort wordt momenteel geworven onder kinderen die al een keer bij de kind- en jeugdpsychiatrische polikliniek zijn geweest. Toegevoegd aan de stapel enquêtes is de vraag of ouders (en kind) toestemming geven aan de onderzoekers om gegevens uit de apotheek te halen, en zo ja bij welke apotheek de medicatie mag worden opgevraagd. We denken dat ongeveer 600 kinderen uit TRAILS hun medicatie verkrijgen uit apotheken die bij de IADB zijn aangesloten. Door het verbinden van de apotheekgegevens aan de andere (klinische) informatie komen we dichter bij antwoorden op vragen als: komt de medicatie bij de kinderen die het nodig hebben, zijn bepaalde medicatiepatronen zo sterk verbonden aan bepaalde pathologie dat je dat medicatiepatroon als proxy voor die pathologie zou kunnen gebruiken. Omdat het cohort lang wordt gevolgd zijn ook vragen interessant als: gaat de medicamenteuze behandeling van bepaalde somatiek vaak samen of preludeert dat op (de medicamenteuze behandeling van) bepaalde psycho- en sociopathologie, en vice versa. Ook kunnen we zo beter zicht krijgen op de lange termijn gevolgen van verschillende medicamenteuze behandelingen. Kortom, we denken dat we door participatie aan TRAILS een aantal relevante vragen omtrent medicijnen bij kinderen beter kunnen beantwoorden! 5

6 #$%& Klok RM; Van Der Veen WJ; Van Der Werf GT; Van Den Berg PB; Brouwers JRBJ; Postma MJ Pharmacoeconomics of Gastrointestinal Drug Utilisation Prior and Post Helicobacter pylori Eradication HELICOBACTER 004; 9(1): Schirm E, Tobi H, de Jong-van den Berg LTW Indentifying parents in pharmacy data: a tool for the continuous monitoring of drug exposure to unborn children. J Clin Epidemiol 004; 57: Schirm E, Pedersen L, Tobi H, Nielsen GL, Sorensen HT, de Jong-van den Berg LTW Drug use among fathers around time of conception: two register based surveys from Denmark and The Netherlands. Pharmacoepidemiol Drug Saf 004; 1: Tobi H, van den Heuvel NJN, de Jong-van den Berg LTW Does uncollected medication reduce the validity of pharmacy dispensing data? Pharmacoepidemiol Drug Saf 004; 1: Schirm E, Meijer WM, Tobi H, de Jong-van den Berg LTW Drug use by pregnant women and comparable non-pregnant women with reference to the Australian classification system. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol (EJOGR) 004; 114: Rijcken CAW, Tobi H, Vergouwen A, de Jong-van den Berg LTW The refill rate of antipsychotics: an easy and inexpensive method to monitor patients compliance by using computerised pharmacy data. Pharmacoepidemiol Drug Saf 004; 1: Schirm E, Monster TBM, de Vries R, van den Berg PB, de Jong-van den Berg LTW, Tobi H How to estimate the population that is covered by community pharmacies? An evaluation of methods using drug utilisation information. Pharmacoepidemiol Drug Saf 004; 1: De Jong JCF, van den Berg PB, Tobi H, de Jong-van den Berg LTW Interactie vertienvoudigd kans op bijwerkingen: combinatie van SSRI s met NSAID s vergroot kans op maagbezwaren. Pharm Weekbl 004; 19:

patco recept apco patient apoco apot

patco recept apco patient apoco apot De InterActie databank is weer uitgebreid. We verwelkomen alle 4 apotheken uit Hoogezand-Sappemeer en 8 van de 11 apotheken uit Zwolle. De contactpersonen zijn Anne de Vries-Bots en Marius van der Plas

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) T.A.Wiegers oktober 2006 Bezoekadres: Lange Voorhout 13 2514

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

UPPER-Actueel. Redactioneel. Uitgave van [UPPER Netwerk voor onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk] nr.

UPPER-Actueel. Redactioneel. Uitgave van [UPPER Netwerk voor onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk] nr. UPPER-Actueel Uitgave van [UPPER Netwerk voor onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk] nr. 3, oktober 2014 Redactioneel Met in deze uitgave: Risicomanagement van geneesmiddelinteracties Therapietrouw

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit

Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit Sascha Hoogendoorn-Lanser Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid sascha.hoogendoorn@minienm.nl Nina Schaap Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid nina.schaap@minienm.nl

Nadere informatie

Twee kinderen, maar wanneer en met wie?

Twee kinderen, maar wanneer en met wie? Bevolkingstrends Twee kinderen, maar wanneer en met wie? 2015 03 Niels Kooiman Lenny Stoeldraijer CBS Bevolkingstrends februari 2015 03 1 Het krijgen van kinderen, liefst twee, behoort onverminderd tot

Nadere informatie

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein G32 Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein Auteurs: Drs. A.(André) J.J. van der Kwartel, Drs. W.(Willem) van der Windt Datum: 15 april 2013 Kiwa Carity is hét

Nadere informatie

Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2

Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2 Het ESPAD-verslag van 2007 1 Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2 Samenvatting 3 Voorwoord Met genoegen presenteren wij een samenvatting van de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid

Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek Hanneke Janssens Marjon Reumkens Begeleiders: Drs. P.Giesen Dr. H. Mokkink Drs. E. Moll van Charante Afdeling:

Nadere informatie

Data en feiten 2014. Het jaar 2013 in cijfers. Data en feiten 2013 1

Data en feiten 2014. Het jaar 2013 in cijfers. Data en feiten 2013 1 Data en feiten 2014 Het jaar 2013 in cijfers Data en feiten 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding 5 Data en feiten in vogelvlucht 9 1 Nederland 13 1.1 Uitgavenontwikkeling 13 1.2 Gebruik van geneesmiddelen 15

Nadere informatie

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Johan Coenen Chistoph Meng Rolf van der Velden ROA-R-211/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard?

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Meting in de tweede lijn S. Snoeijs (NIVEL) A. Strijbis (Platform Vitale Vaten/Hartstichting) M. Bos (Hartstichting) L. van Dijk

Nadere informatie

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk Dit rapport is een uitgave van het NIVEL 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk, Liset van Dijk, Irma Hermans, Jesse Jansen, Dinny de Bakker, NIVEL

Nadere informatie

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtnemer Panteia / P. Vroonhof, F. Westhof, D. Bleeker Onderzoek Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Startdatum 1 november 2009

Nadere informatie

Rijgevaarlijke geneesmiddelen en verkeersdeelname: meningen van consumenten en professionals

Rijgevaarlijke geneesmiddelen en verkeersdeelname: meningen van consumenten en professionals Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Rijgevaarlijke geneesmiddelen en verkeersdeelname: meningen van consumenten en professionals M. Vervloet

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Een vergelijking tussen tien landen

Een vergelijking tussen tien landen GEZINSBELEID IN EEN INTERNATIONAAL KADER Een vergelijking tussen tien landen - eindrapport - Drs. J. Stouten Drs. M. van Gent Dr. M. Gemmeke Amsterdam, april 2008 Regioplan publicatienr. 1674 Regioplan

Nadere informatie

Inkomsten en criminaliteit: de wisselwerking tussen veranderende inkomsten en arrestaties

Inkomsten en criminaliteit: de wisselwerking tussen veranderende inkomsten en arrestaties Sociaaleconomische trends 2014 Inkomsten en criminaliteit: de wisselwerking tussen veranderende inkomsten en arrestaties Olivier Marie 1) Tanja Traag Oktober 2014, 01 CBS Sociaaleconomische trends oktober,

Nadere informatie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Nulmeting in verschillende domeinen van de gezondheidszorg Dit onderzoek beschrijft het huidige farmacotherapeutische zorgproces voor

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Kosten en effecten van preventie van eerste middelen gebruik bij jongeren

Kosten en effecten van preventie van eerste middelen gebruik bij jongeren Joran Lokkerbol, Suzanne Lokman, Brigitte Boon, Filip Smit Kosten en effecten van preventie van eerste middelen gebruik bij jongeren Strategische verkenning Kosten en effecten van preventie van eerste

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Sarphati Institute Triple Helix Research Centre for New Epidemics Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Plan op hoofdlijnen Amsterdam 20 januari 2014 (2b) Inhoud Samenvatting

Nadere informatie