patco recept apco patient apoco apot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "patco recept apco patient apoco apot"

Transcriptie

1 De InterActie databank is weer uitgebreid. We verwelkomen alle 4 apotheken uit Hoogezand-Sappemeer en 8 van de 11 apotheken uit Zwolle. De contactpersonen zijn Anne de Vries-Bots en Marius van der Plas uit Hoogezand en Pieter Kockelbergh en Victor Lawant uit Zwolle. De data uit Hoogezand-Sappemeer zijn al ingeladen in de databank, Zwolle moet binnenkort volgen. Dat heeft natuurlijk consequenties voor de hoeveelheid gegevens die opgenomen zijn in de databank. Het stukje over de databank 2000 geeft nadere informatie. De databank is zo langzamerhand behoorlijk professioneel georganiseerd. Het stukje over de structuur van de databank geeft een kijkje in de keuken. En het onderzoek met de databank gaat gewoon door. Ook daarvan weer enkele verslagen. We hopen dat jullie deze nieuwsbrief weer de moeite waard vinden! Van alle deelnemers behalve Zwolle zijn nu alle gegevens tot en met het jaar 2000 ingelezen in de InterActie databank. De volgende tabel geeft een overzicht van aantallen zoals die nu voorkomen in de databank. Jaar Recepten Patienten Populat Rpp Vpv ie GIP De dataverzameling begint niet bij elke apotheek op hetzelfde moment en daarom zit er een boven-normale stijging in het aantal receptregels en het aantal geneesmiddelgebruikers (Patienten) in de jaren van 1994 tot Vanaf 1997 zijn gegevens van 20 apotheken opgenomen in de Colofon: De InterActie databank is een samenwerkingsverband van de afdeling Sociale Farmacie en Farmacoepidemiologie van de RU Groningen met een aantal apotheken in Noordoost Nederland. De apotheken leveren hun aflevergegevens geanonimiseerd aan SFF ten behoeve van onderzoek en onderwijs op de vakgebieden sociale farmacie, farmacoepidemiologie en farmacoeconomie. Apothekers uit de deelnemende apotheken zijn actief betrokken bij dat onderzoek en onderwijs. De databank bevat momenteel gegevens van 20 apotheken (totale populatie ca mensen) over de jaren 1994 t/m 2001, in totaal meer dan 12 miljoen receptregels. Eindredactie van deze nieuwsbrief: Paul van den Berg, tel: / , fax: , 1

2 databank. Met behulp van CBSgegevens over het aantal inwoners per gemeente is voor de laatste 5 jaren een schatting gemaakt van de totale populatie die verzorgd wordt door de apotheken die deelnemen aan de databank. Met behulp van deze schatting kan een gemiddeld aantal receptregels per persoon per jaar berekend worden (Rpp). De getallen die daaruit komen zijn goed vergelijkbaar met de aantallen voorschriften per verzekerde (Vpv) die jaarlijks berekend worden door het Geneesmiddel Informatie Project (GIP) van het College Voor Zorgverzekeringen. Ik geloof eigenlijk niet dat de Noordnederlandse populatie meer geneesmiddelen gebruikt dan de populatie van heel Nederland, maar toch zijn de aantallen per persoon in IAdb steeds iets hoger dan die van het GIP. De oorzaak daarvan kan zijn dat in IAdb ook regels opgenomen zijn die niet declarabel zijn (handverkoop, zorgregels) en dat in IAdb alle componenten van een magistrale bereiding als aparte regel opgenomen zijn. Globaal gezien lijkt de InterActie databank redelijk representatief te zijn voor het gebruik van geneesmiddelen in Nederland. De databank bestaat nu fysiek uit 2 machines. De nieuwste computer (afgelopen voorjaar geinstalleerd) is een supergoed beveiligde machine waarop gegevens van de aanleverende apotheken worden ingelezen, geanonimiseerd en bewerkt totdat ze op een zodanige wijze georganiseerd zijn dat daarmee goed en efficient onderzoek gedaan kan worden. Deze machine is voorzien van een firewall om niet-geauthoriseerd netwerk-verkeer tegen te houden en communiceert over het lokale farmacie-netwerk alleen met enkele 2 expliciet daarvoor aangewezen pc's (van Paul en Bert) via een veilig encrypted protocol waarbij alle informatie die het netwerk over gaat versleuteld wordt. Voor elk onderzoeksproject dat gedaan wordt met de databank wordt eerst een onderzoeksprotocol geformuleerd. Voor elk project wordt een nieuwe database met alleen de benodigde gegevens aangemaakt op de tweede computer, die voor medewerkers en/of studenten van SFF bereikbaar is via een web-browser (Internet Explorer of Netscape). De toegang tot de databases op deze computer is ook beveiligd en beperkt tot het lokale computernetwerk van de afdeling farmacie. Bovendien moet je als een soort wachtwoord zelf de naam van een onderzoeks-database invullen voordat je daarmee aan het werk kunt. Enkele www-pagina's van deze machine zijn toegankelijk voor het hele internet. Zo is er de mogelijkheid om apotheek-bestanden rechtstreeks te uploaden naar iadb.farm.rug.nl/cgi-bin/upl/upload.cgi. Wat betreft hardware en software lijken beide machines veel op elkaar. Het zijn eigenlijk gewone pc's, maar dan wel met een snelle AMD Athlon processor (cpu), wat extra RAM geheugen en een snelle SCSI harddisk. De extrabeveiligde machine beschikt bovendien over een DAT-tape backup unit (niet alleen voor het maken van backups, ook voor het inlezen van tapes uit apotheken). Beide machines maken gebruik van dezelfde versie van Linux als besturings-systeem en MySQL als database-server. De communicatie met het internet wordt verzorgd door de webserver Apache. De combinatie Linux-Apache-MySQL is op dit moment de meest gebruikte software op internet-servers, waarvoor veel resources (hulpbronnen) op internet beschikbaar zijn.

3 Het eigenlijke werkpaard van de machines is de database-server MySQL. Dit is een eenvoudige maar snelle implementatie van de standaard database-computertaal SQL (Standard Query Language). Dezelfde taal (maar steeds met een eigen dialect) wordt gebruikt door onder andere Oracle, IBM DB2, MS SQL server, MS Access, Sybase en Informix. De generieke computer-term om dit soort computerprogramma's aan te duiden is RDBMS (Relationeel DataBase Management Systeem). In een RDBMS worden data opgeslagen in tabellen met vooraf gedefinieerde kolommen. Verschillende tabellen kunnen aan elkaar gelinked worden op basis van zoek-sleutels. In bijgaande figuur staat een vereenvoudigd diagram van de manier waarop farmo-bestanden verwerkt worden in de database. De centrale tabel heet recept, hierin zit een kolom anopat die verwijst naar informatie over een patient die is opgenomen is de tabel patient. In de patient-tabel kan een anopat-nummer maar een keer voorkomen, in de recept-tabel vele keren.de patient-tabel heeft een 1:1 relatie met de tabel patco, waarin naast het anopat-nummer het eigenlijke interne patient-nummer (patnum) is opgenomen waaronder de patient in de apotheekcomputer bekend is. De patco-tabel blijft altijd afgeschermd op de beveiligde machine staan, alleen gegevens uit de patienttabel worden beschikbaar gesteld voor onderzoek. Op een soortgelijke manier zitten in de recept-tabel arts- en apotheeknummers die verwijzen naar aparte tabellen met nadere informatie. Ook informatie over het voorgeschreven artikel, de dosering en de kosten is opgenomen in aparte tabellen. Elke regel in de recept-tabel wordt bovendien voorzien van een bnr, dat verwijst naar een admin-tabel waarin bijgehouden wordt wat wanneer van welke apotheek(cluster) ingelezen is in de database. De administratie van apotheken is gesplitst over drie tabellen. De tabel apco bevat een code voor elke aanlever-unit en enige summary-informatie, de tabel apoco is een lijst van alle apotheek-agbcodes die voorkomen in de inleesbestanden, en de tabel apot bevat een anoniem nummer voor elke apotheek-agbcode. 3

4 Afgelopen jaar heeft Arjen Groote in het kader van zijn afstuderen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in Nederland een intensieve monitoring van nieuwe geneesmiddelen op te zetten. Dit is een samenwerking tussen Lareb en de basiseenheid Sociale Farmacie en Farmacoepidemiologie. Additionele methoden ter ondersteuning van spontane rapportagesystemen zoals die in andere landen worden toegepast, hebben hun nut reeds bewezen. Zowel de Prescription Event Monitoring (PEM) in Engeland als het Intensive Medicines Monitoring Programme (IMMP) in Nieuw Zeeland volgen gedurende een bepaalde periode een nieuw geneesmiddel in een vast omschreven populatie. Op deze manier kunnen bijwerkingen van een nieuw geneesmiddel sneller aan het licht komen omdat het middel heel intensief wordt gevolgd. Bovendien kan er een uitspraak worden gedaan over de frequentie van het optreden van bijwerkingen. Arjen heeft op grond van gesprekken met apothekers en artsen een model gemaakt hoe in Nederland een intensieve monitoring opgezet zou kunnen worden. In dit model nemen apothekers een centrale plaats in. Middels een pilot onderzoek waarbij het geneesmiddel refecoxib (Vioxx) is gekozen als target heeft Arjen nagegaan of een dergelijk systeem in Nederland werkt en of het daadwerkelijk uitvoerbaar is in de praktijk van alle dag. Zeven apothekers van de InterActie hebben tijdens het FTO huisartsen gevraagd om hun medewerking. Wanneer een eerste uitgifte van Vioxx in de apotheek wordt 4 gesignaleerd, verstuurt de apotheker twee weken later een aangepast meldingsformulier naar de betreffende voorschrijver en tegelijkertijd gaat een volledige medicatiehistorie van die patient naar het Lareb. De arts wordt gevraagd het meldingsformulier te anonimiseren en vervolgens ingevuld terug te sturen naar het Lareb. Zoals gezegd is deze methodiek gedurende een korte periode uitgeprobeerd. In totaal hebben de apothekers 44 keer een eerste uitgifte van Vioxx gesignaleerd en hiervan zijn uiteindelijk 31 formulieren van de huisartsen naar het Lareb gestuurd. Een respons van ruim 70 procent. De ingezonden formulieren waren veelal volledig ingevuld en werden binnen vier weken ontvangen bij Lareb. Zowel apothekers als huisartsen waren over het algemeen positief over de opzet van de intentieve monitoring en zouden ook in de toekomst bereid zijn hieraan mee te werken. Ondersteunende software in de apotheek zou zeer welkom zijn en ook een financiele vergoeding zou overwogen dienen te worden. Al met al kan uit deze kleine pilot geconcludeerd worden dat een intentief monitoring systeem in Nederland in deze groep met gemotiveerde apothekers en artsen werkt. Er zal nu gekeken moeten worden of dit ook voor andere regio s geldt. Alle apothekers die aan dit onderzoek van Arjen hebben meegewerkt willen we heel hartelijk bedanken en we zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.! "# Zwangerschap en geneesmiddelen is een van de hoofdlijnen van het onderzoek binnen SFF. Nu we middels het Pharmo-record het woonverband van de geneesmiddelengebruikers in de databank hebben, zijn we in staat

5 om kinderen aan ouders te koppelen. Eric Schirm zal daar samen met Paul van den Berg aan gaan werken en kijken of de koppeling in alle gevallen werkt. In een van de InterActie apotheken gaat Eric de koppeling valideren. Als dit positief is zijn we in staat een geneesmiddelengebruikers onderzoek te doen onder zwangeren en we kunnen ook het geneesmiddelengebruik van vaders op deze manier in kaart brengen. We willen hier de komende maanden intensief mee aan de gang. Een volgende stap is het opzetten van een case-control risk-assessment databank. Wat bedoelen we hiermee? In Noord Nederland worden alle kinderen met aangeboren afwijkingen geregistreerd bij EUROCAT. Van de moeders van deze kinderen wordt bij de apothekers informatie gevraagd over het geneesmiddelengebruik vlak voor en gedurende de zwangerschap. Door het geneesmiddelengebruik van deze moeders met kinderen met een aangeboren afwijking (cases) te vergelijken met het geneesmiddelengebruik van moeders met gezonde kinderen (controles) zijn we in staat om case-controle onderzoek uit te voeren naar mogelijk schadelijke invloeden van geneesmiddelen. In principe hebben we in de InterActie databank de gegevens van de controles zitten. Maar om dergelijke onderzoeken correct uit te voeren is additionele informatie over de babies en de moeders nodig. Bijvoorbeeld of het kind inderdaad geen aangeboren afwijking heeft, wat de zwangerschapduur was en hoe zwaar de baby was bij de geboorte. Hoe we dit kunnen opzetten zonder dat het de arts en apotheker veel tijd kost, dient te worden uitgezocht. Daar gaat begin januari Willemijn Meijer mee aan de slag. Zij wordt de nieuwe onderzoeker die onder begeleiding van Koos Brouwers en Lolkje de Jong-van en Berg zich helemaal zal gaan richten op 5 zwangerschap en na zal gaan of en hoe een de case-control riskassessment databank opgezet kan worden. U hoort van ons. $ % & SIR organiseert vanaf oktober 2001 opnieuw een 'Masterclass Farmaceutisch Praktijkonderzoek. Onderzoek staat centraal in de Masterclass. Iedere deelnemer werkt het gehele jaar met enkele collega s en bijgestaan door een begeleider aan een project. De projecten hebben meestal een duidelijke relatie met farmaceutische patiëntenzorg of het doelmatig gebruik van geneesmiddelen. Indien u zelf ideeën heeft voor onderzoek kunt u deze in een vroeg stadium aandragen. In oktober start de Masterclass met een tweedaagse bijeenkomst (vrijdag tot en met zaterdagochtend). Daarna vindt elke maand een bijeenkomst plaats in Leiden. Tijdens deze bijeenkomst wordt de voortgang van de projecten besproken. Daarnaast zal op deze maandelijkse bijeenkomsten ook interactief onderwijs worden gegeven. Dit onderwijs zal betrekking hebben op zaken die voor het zelfstandig onderzoek doen van belang zijn zoals de opzet van onderzoek, het beoordelen van wetenschappelijke literatuur, het gebruik van vragenlijsten, farmaceutische ethiek, data-verwerking en analyse en kwaliteit van leven. Het onderwijsprogramma vindt plaats in samenwerking met de faculteiten Farmacie in Utrecht en Groningen. De kosten van deze Masterclass bedragen voor de deelnemers fl bedragen. Hierin zijn alle studiematerialen, overnachting bij de eerste bijeenkomst en lunches inbegrepen. Voor jonge tweede apothekers wordt de mogelijkheid van

6 een tegemoetkoming in de kosten onderzocht. De cursus is geaccrediteerd door de KNMP met 7 punten. Er kunnen maximaal 20 deelnemers worden ingeschreven. Voor nadere inlichtingen kan men contact opnemen met Marcel Bouvy of Henk Buurma, SIR Instituut voor Farmaceutisch Praktijkonderzoek, Theda Mansholtstraat 5b, 2331 JE Leiden, tel /311, fax , ' () ''* ) " " Jong JCF de, Berg PB van den, Tobi H, Jong-van den Berg, LTW de Het is geen nieuws dat het gebruik van NSAID's vaak leidt tot maagpijn en het gebruik van maagmiddelen. Minder bekend is dat ook SSRI's, zoals de veel gebruikte middelen paroxetine en fluoxetine, aanleiding kunnen geven tot het gebruik van maagmiddelen, maar wel in mindere mate. In 1999 verscheen hierover een case-control studie in de BMJ van de hand van De Abajo et al. De belangrijkste waarneming was dat het gecombineerd gebruik van NSAID's en SSRI's het risico op maagproblemen zeer sterk vergroot. Op grond hiervan verschenen er waarschuwingen in de medicatiebewakingssystemen van de apotheken zodra de combinatie werd geconstateerd. In de praktijk was het alleen niet duidelijk welke consequenties verbonden moesten worden aan deze waarschuwing, en één van de computersystemen liet de waarschuwing weer vallen. Om meer duidelijkheid te verschaffen is een retrospectief cohort onderzoek gedaan in de InterActieDataBase. Exclusiecriteria: leeftijd: <18 jaar en gebruikers van systemische 6 corticosteroïden en thrombocytenaggregatieremmers. Er is een indexgroep gevormd van patiënten die in de periode van voor de eerste keer een NSAID en/of antidepressivum (SSRI of TCA) gebruikten, en een referentiegroep van patiënten zonder deze geneesmiddelen. Als proxy voor het optreden van maagproblemen is gekeken naar het aantal eerste voorschriften van een ulcus pepticum middel (ATC=A02B) tijdens of tot 10 dagen na het gebruik van een NSAID en/of antidepressivum. De voornaamste resultaten staan in tabel 1: groep RR met 95% CI NNH met 95% CI Referentie- 1 - groep NSAID 4.4 ( ) 7.7 ( ) SSRI 1.6 ( ) 45.5 ( ) TCA 1.3 ( ) 76.9 ( ) NSAID + SSRI 16.7 ( ) 1.7 ( ) NSAID + TCA 3.3 ( ) 11.2 ( ) Tabel 1: RR en NNH-kans op maagproblemen bij gebruik van NSAID's en / of antidepressiva Deze resultaten bevestigen duidelijk dat met name het gecombineerd gebruik van NSAID's en SSRI's de kans op maagproblemen sterk vergroot: 10x zo groot als bij SSRI's alleen en 4x zo groot als bij NSAID's alleen. TCA's hebben dit effect niet. De medicatiebewakingsignalen in de apotheek moeten derhalve serieus worden genomen; de combinatie dient te worden vermeden, bijvoorbeeld door het NSAID te vervangen door paracetamol, of het SSRI te vervangen door een TCA, of als de combinatie geïndiceerd is standaard een ulcus pepticum-middel toe te voegen. + Op de laatste InterActie bijeenkomst is het niet aan de orde geweest omdat vergader-data al eerder vastgesteld zijn, maar misschien is het goed om jullie er alvast aan te herinneren dat de volgende bijeenkomst gepland is op woensdag 26 september.

Jaar recepten populatie

Jaar recepten populatie Het team van de InterActie DataBank heeft het afgelopen half jaar veel nieuwe dingen aangepakt. We hebben bij alle apotheken in de stad Groningen zoveel mogelijk jaren medicatiehistorie verzameld. Deze

Nadere informatie

Veel vrouwen gebruiken medicijnen tijdens hun zwangerschap. Van veel van deze medicijnen zijn de mogelijke teratogene effecten vaak nog niet goed beke

Veel vrouwen gebruiken medicijnen tijdens hun zwangerschap. Van veel van deze medicijnen zijn de mogelijke teratogene effecten vaak nog niet goed beke 107 Veel vrouwen gebruiken medicijnen tijdens hun zwangerschap. Van veel van deze medicijnen zijn de mogelijke teratogene effecten vaak nog niet goed bekend. Onderzoek naar welke medicijnen gebruikt worden

Nadere informatie

Editorial. IADB Enquête

Editorial. IADB Enquête Editorial Sinds kort is de InterActie databank voor iedereen online toegankelijk. Bezoek http://www.iadb.nl. In deze nieuwsbrief geven we alvast een voorproefje van wat op de website te vinden is. We denken

Nadere informatie

Eric Schirm schrijft over zijn onderzoek naar het koppelen van kinderen aan hun ouders in IADB.

Eric Schirm schrijft over zijn onderzoek naar het koppelen van kinderen aan hun ouders in IADB. We zijn druk bezig zijn met het bouwen van een nieuwe versie van de IADB database met alle gegevens tot en met het jaar 2001. Daardoor komt deze nieuwsbrief een beetje laat. Maar we willen jullie toch

Nadere informatie

Apotheekgegevens G-standaard

Apotheekgegevens G-standaard De InterActie DataBank groeit. De gegevensverzameling groeit, het aantal deelnemende apotheken groeit, steeds meer mensen werken met gegevens uit de databank, de kennis van methoden en technieken voor

Nadere informatie

Met de huidige manier van gegevens verzamelen voor de InterActie databank, door middel van FTObestanden,

Met de huidige manier van gegevens verzamelen voor de InterActie databank, door middel van FTObestanden, We hebben deze keer een dikke nieuwsbrief. Dat duidt erop dat er de afgelopen tijd hard gewerkt is aan en met de InterActie databank. De databankgegevens zijn overgebracht naar een nieuwe centrale computer.

Nadere informatie

CZ-Kwaliteitsmonitor Apotheken 2015. (ook van toepassing op OHRA en Delta Lloyd)

CZ-Kwaliteitsmonitor Apotheken 2015. (ook van toepassing op OHRA en Delta Lloyd) CZ-Kwaliteitsmonitor Apotheken 2015 (ook van toepassing op OHRA en Delta Lloyd) Inhoud 1 Kwaliteit openbare farmacie 2 2 Visie CZ ten aanzien van openbare farmacie 3 3 Doelen in de openbare farmacie 4

Nadere informatie

Editorial. Recente ontwikkelingen

Editorial. Recente ontwikkelingen Editorial In deze nieuwsbrief geven we het woord aan verschillende medische onderzoekers die gebruik maken van gegevens uit de InterActie databank. Hieruit blijkt dat ook diverse medische disciplines belang

Nadere informatie

Koppeling met een database

Koppeling met een database PHP en MySQL Koppeling met een database 11.1 Inleiding In PHP is het eenvoudig om een koppeling te maken met een database. Een database kan diverse gegevens bewaren die met PHP aangeroepen en/of bewerkt

Nadere informatie

Data Hardware Leveren van gegevens Prevend

Data Hardware Leveren van gegevens Prevend Hier is een nieuwe nieuwsbrief. We proberen weer een beeld te geven wat we allemaal gedaan hebben met de voor onderzoek beschikbaar gestelde data. Ook vertellen we over nieuwe plannen: de InterActie DataBase

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Rapport Cardiovasculair risicomanagement Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Colofon Auteur Daniëlla Theunissen, apotheker Met medewerking van Marianne Nijpels, apotheker Illustratie Len Munnik september

Nadere informatie

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,-

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Prijslijst 2015 Algemeen Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Advisering: 10,- per uur. Reparaties Onderzoekskosten: 10,- Reparatiekosten: 10,- Installaties

Nadere informatie

Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3)

Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3) Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3) Zorg en Zekerheid benadrukt de geïntegreerde samenwerking tussen de huisarts en de apotheker. In 2012 zijn wij daarom gestart met het inkopen van

Nadere informatie

Een derde van de geneesmiddelengebruikers houdt geneesmiddelen over

Een derde van de geneesmiddelengebruikers houdt geneesmiddelen over Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma, Anne Brabers, Joke Korevaar, Judith de Jong, Marloes van Dijk en Liset van Dijk. Een derde van de geneesmiddelengebruikers

Nadere informatie

volledig automatische back-up van uw bestanden uw bestanden worden uiterst veilig opgeslagen snel en gemakkelijk uw back-up instellen

volledig automatische back-up van uw bestanden uw bestanden worden uiterst veilig opgeslagen snel en gemakkelijk uw back-up instellen volledig automatische back-up van uw bestanden uw bestanden worden uiterst veilig opgeslagen snel en gemakkelijk uw back-up instellen u ontvangt na elke back-up een rapport per e-mail eenvoudig bestanden

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Atcnaam prev04 prev05 diff

Atcnaam prev04 prev05 diff Elk voorjaar maken we weer een nieuwe centrale database waarin alle aflevergegevens tot het eind van het voorgaande jaar opgeno-men zijn, en uit deze gegevens berekenen we jaarprevalenties voor alle groepen

Nadere informatie

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen.

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen. LEZA ONLINE BACKUP Servicedefinitie 1. Data-encryptie 2. Beveiligde internetverbinding 3. Datacenter 4. Recovery 5. Richtlijnen reactietijden & bereikbaarheid 6. Controle Back-up 7. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Rapport. Het effect van onafhankelijk artsenbezoek op het voorschrijven door huisartsen

Rapport. Het effect van onafhankelijk artsenbezoek op het voorschrijven door huisartsen Rapport Het effect van onafhankelijk artsenbezoek op het voorschrijven door huisartsen februari 2010 Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan deze uitgave. Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen

Nadere informatie

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK AOC RAAD Door: Marcel Verberkt Stoas Learning Systems Uitgevoerd : 04 mei 2010 INHOUD AOC Raad... 1 Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inleiding... 3 Doelstelling... 4 Opzet

Nadere informatie

Panel Praktijkonderzoek Apotheekmedewerkers PAM-Poll

Panel Praktijkonderzoek Apotheekmedewerkers PAM-Poll Panel Praktijkonderzoek Apotheekmedewerkers PAM-Poll tussentijdse resultaten Ervaringen met het Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel Inleiding Apotheken in Nederland hebben sinds januari 2014 te maken

Nadere informatie

met enkele vragen, die we jullie in de loop van het komende voorjaar zullen toesturen. We hopen op een hoge respons!

met enkele vragen, die we jullie in de loop van het komende voorjaar zullen toesturen. We hopen op een hoge respons! De interactie DataBank is in 5 tijd gegroeid van 9 naar meer dan 5 apotheken. We beschikken nu over de medicatiehistories van een populatie van bijna 5. personen, van wie we sommigen al 1 terug kunnen

Nadere informatie

Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO50) Technische documentatie

Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO50) Technische documentatie Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO50) Technische documentatie Eindhoven, 24 augustus 2007 Gemaakt door: Meulemans, W. Dinkla, K. Coördinator: Sidorova, dr. N.

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënte en haar vertegenwoordiger(s) Global Maternal Sepsis Study

Informatiebrief voor de patiënte en haar vertegenwoordiger(s) Global Maternal Sepsis Study Informatiebrief voor de patiënte en haar vertegenwoordiger(s) Global Maternal Sepsis Study Beste Mevrouw, In dit ziekenhuis nemen we deel aan een wereldwijd opgezette studie naar gecompliceerde infecties

Nadere informatie

De openbaar apotheker specialist

De openbaar apotheker specialist De openbaar apotheker specialist Veranderingen in vervolgopleiding en registratie per 1 januari 2012 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Openbaar apotheker specialist Per

Nadere informatie

Online Backup. Informatiebrochure. Met uw keuze voor Webwedo kunt u zeker zijn van een goed betrouwbaar product.

Online Backup. Informatiebrochure. Met uw keuze voor Webwedo kunt u zeker zijn van een goed betrouwbaar product. Met uw keuze voor Webwedo kunt u zeker zijn van een goed betrouwbaar product. Online Backup Informatiebrochure In deze brochure geven we u een indruk van onze nieuwe dienst, namelijk online backup. Tevens

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290

Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290 Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290 docent: Prof. dr. Paul De Bra Gebaseerd op: Database System Concepts, 5th Ed. doel van dit vak kennis van en inzicht in basisbegrippen over informatiesystemen

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

edocs database structuur info

edocs database structuur info edocs database structuur info EMAIL WEBSITE Zwolle, 3 jan. 12 j.moorman@edocs.nl www.edocs.nl PAGINA 2 VAN 6 Background info edocs is een digitale archiveringsproduct voor windows platforms geschreven

Nadere informatie

zodat medicatiehistories individueel te vervolgen zijn, onafhankelijk van de vraag door welk softwaresysteem de receptregels gegenereerd zijn.

zodat medicatiehistories individueel te vervolgen zijn, onafhankelijk van de vraag door welk softwaresysteem de receptregels gegenereerd zijn. Het is de afgelopen tijd druk geweest rond de InterActie databank. Het samenstellen van een nieuwe database met alle gegevens tot en met 2001 heeft voor wat hoofdbrekens gezorgd doordat gegevens in een

Nadere informatie

VisiBox Online Blad 2 van 6

VisiBox Online Blad 2 van 6 VisiBox Online VisiBox Online Blad 2 van 6 VisiBox online: Is het basis programma binnen Planning.nl, gebaseerd op personeelsplanning, projectplanning en materiaal/ruimte. Deze basis is uitbreidbaar naar

Nadere informatie

Leerjaar 1/2 ICT-Academie. Niveau 4. Applicatie ontwikkeling

Leerjaar 1/2 ICT-Academie. Niveau 4. Applicatie ontwikkeling Databases SQL Leerjaar 1/2 ICT-Academie Niveau 4 Applicatie ontwikkeling Auteur: R. Meijerink Datum: Januari 2013 0. Inleiding Databases / SQL In deze lessen wordt je geleerd databases te bouwen in SQL-code.

Nadere informatie

Voor een gezonde zwangerschap en borstvoeding

Voor een gezonde zwangerschap en borstvoeding Medicatieadviespunt voor Zwangeren (MAZ) Voor een gezonde zwangerschap en borstvoeding Peter ter Horst 13-09-2017 MAZ: Achtergrond 60-80% van alle zwangeren gebruikt 1 of meer geneesmiddelen Medicatie

Nadere informatie

TECHNISCH ONTWERP. IBIS mobile

TECHNISCH ONTWERP. IBIS mobile TECHNISCH ONTWERP Author: CMD 2A dt Kyril Herkelman Version: 0.1 Date: 26 January 2006 APPLICATIE...3 SERVER SIDE EISEN...5 CLIENTSIDE EISEN ALGEMEEN...6 CLIENTSIDE EISEN DOELGROEP...6 DATABASES...6 DEVELOPMENT...7

Nadere informatie

Samenvatting PAM-peiling Het gesprek tussen patiënt en apothekersassistent

Samenvatting PAM-peiling Het gesprek tussen patiënt en apothekersassistent 1 Samenvatting PAM-peiling Het gesprek tussen patiënt en apothekersassistent Onderzoeker en auteur: drs. Martine Kruijtbosch Begeleiders: dr. Annemieke Floor-Schreudering, drs. Linda Mulder-Wildemors In

Nadere informatie

Rationeel voorschrijven 3.0

Rationeel voorschrijven 3.0 Symposium Kennismanagement. Op weg naar medicatieveiligheid 3.0 Rationeel voorschrijven 3.0 Over EVS, FTO en Formularium Nieuwegein, 17 juni 2014 Gertjan Hooijman, FTO Asten Er was eens (20 jaar geleden)

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

HANDBOEK LSM BASISPRINCIPES LSM

HANDBOEK LSM BASISPRINCIPES LSM Pagina 1 1.0 BASISPRINCIPES LSM 1.1. SYSTEEMEISEN VANAF LSM 3.1 SP1 (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN) ALGEMEEN Lokale administratorrechten voor de installatie Communicatie: TCP/IP (NetBios actief), LAN (aanbevolen:

Nadere informatie

Wat alle vrouwen moeten weten over foliumzuur. ZorgVoor. Foliumzuur bij kinderwens

Wat alle vrouwen moeten weten over foliumzuur. ZorgVoor. Foliumzuur bij kinderwens Wat alle vrouwen moeten weten over foliumzuur ZorgVoor Foliumzuur bij kinderwens Wat alle vrouwen moeten weten over foliumzuur Een vrouw die in verwachting raakt, heeft extra foliumzuur nodig. Foliumzuur

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Onderzoeksreglement Deliver studie

Onderzoeksreglement Deliver studie 1. Algemeen 1.1 Doel onderzoeksreglement Dit onderzoeksreglement regelt de rechten en verplichtingen van de bij de Deliver-studie betrokken partijen voor zover het betreft het verwerken van de onderzoeksgegevens

Nadere informatie

De installatie en configuratie van een webserver

De installatie en configuratie van een webserver pagina 1 van 60 De installatie en configuratie van een webserver In dit digitale practicum wordt de complete installatie en configuratie van een webserver behandeld. De installatie is uitgebreid getest

Nadere informatie

worden en hoe deze methode toegepast kan worden om de veiligheid van geneesmiddelen te bewaken.

worden en hoe deze methode toegepast kan worden om de veiligheid van geneesmiddelen te bewaken. Samenvatting Geneesmiddelen worden toegepast om ziektes te behandelen, te voorkomen en te diagnosticeren. In sommige gevallen ervaart de patiënt niet alleen het gewenste effect, maar kunnen ook ongewenste

Nadere informatie

SQL / Systeemanalyse

SQL / Systeemanalyse SQL / Systeemanalyse Wie ben ik Hans de Wit 44 jaar HBO BI in deeltijd gedaan Sinds 2008 werkzaam met BI / DWH med.hro.nl/wihan SQL De gegevens in een database vormen de grondstof voor informatie De informatie

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Workshop voor apothekers en huisartsen. 'Zuinig met maagprotectie bij NSAIDgebruik is zuur voor de maag Voorbeeld

Workshop voor apothekers en huisartsen. 'Zuinig met maagprotectie bij NSAIDgebruik is zuur voor de maag Voorbeeld Workshop voor apothekers en huisartsen 'Zuinig met maagprotectie bij NSAIDgebruik is zuur voor de maag Voorbeeld Programma Maken van de ingangstoets Onderzoeken van PHARMO en Vonkeman Presentatie van regionale

Nadere informatie

Datum 1 juli 2014 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het onderzoek naar het verband tussen medicijngebruik en agressie

Datum 1 juli 2014 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het onderzoek naar het verband tussen medicijngebruik en agressie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016 Memo Aan Meetbureaus die willen gaan meten met de CQI Farmacie voor de landelijke benchmark 2016 Afzender dr. ir. M.H. (Maarten) Batterink Datum Barneveld, 11 november 2015 Significant Thorbeckelaan 91

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

Workshop 3x. Normaliseren. Normaliseren. Hiëarchische database ODBMS. Relationele database. Workshop 14 oktober 2010. A. Snippe ICT Lyceum 1

Workshop 3x. Normaliseren. Normaliseren. Hiëarchische database ODBMS. Relationele database. Workshop 14 oktober 2010. A. Snippe ICT Lyceum 1 Workshop 3x Analytisch vermogen Huiswerk Lestijden 10:00 12:30 Pauze 10:15 10:30 Deze les: Hiëarchische database Relationele database ODBMS Normaliseer stappen Hiëarchische database Elk record in een database

Nadere informatie

Waarom Access. In de onderstaande afbeelding ziet u een begin van de lijst met cliëntgegevens van de diëtiste.

Waarom Access. In de onderstaande afbeelding ziet u een begin van de lijst met cliëntgegevens van de diëtiste. Waarom Access Voor velen is het verschijnsel van de relationele database een brug te ver. Voor het opslaan en analyseren van gegevens neemt men zijn toevlucht tot Excel. Excel heeft inderdaad een uitgebreid

Nadere informatie

Ondersteunde platformen voor Crystal Reports XI ====================================== (c) 2004 Business Objects

Ondersteunde platformen voor Crystal Reports XI ====================================== (c) 2004 Business Objects Ondersteunde platformen voor Crystal Reports XI ====================================== (c) 2004 Business Objects De volgende platforms worden ondersteund op het moment dat versie XI wordt uitgebracht.

Nadere informatie

automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE

automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE & automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Hoe werkt het?... 4 2.1 d-basics Creditline... 5 2.2 d-basics RAM... 6 3 De analyses van

Nadere informatie

ZWANGERSCHAP PREVENTIE PROGRAMMA. Handleiding voor de apotheker

ZWANGERSCHAP PREVENTIE PROGRAMMA. Handleiding voor de apotheker ZPP- info apotheker versie 05-2008 blz. 1 ZWANGERSCHAP PREVENTIE PROGRAMMA ISOTRETINOÏNE MYLAN 10 MG EN 20 MG Handleiding voor de apotheker Mylan B.V. Dieselweg 25 3752 LB Bunschoten ZPP- info apotheker

Nadere informatie

VisiBox. Procesbeheersing met de juiste planning software

VisiBox. Procesbeheersing met de juiste planning software VisiBox Procesbeheersing met de juiste planning software Ronald Planning.nl 3-2-2014 VisiBox: Is het basis applicatie binnen Planning.nl, gebaseerd op personeelsplanning, projectplanning, materieel en

Nadere informatie

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 3.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER CYBER VERZEKERING

INVENTARISATIEFORMULIER CYBER VERZEKERING INVENTARISATIEFORMULIER CYBER VERZEKERING A - Algemeen 1. Naam bedrijf :. 2. Datum oprichting :. 3. Contactpersoon :. 4. Hoofdadres :. 5. Postcode/plaats :. 6. Telefoon :. 7. Webadres :. 8. Bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Gegevens. Cliënt met browser Server met Apache/IIS Databaseserver En PHP

Gegevens. Cliënt met browser Server met Apache/IIS Databaseserver En PHP Webservers inrichten Inleiding De webapplicatie die je hebt geschreven, is volgens het three-tier systeem ontwikkeld: 1. Gegevensopslag in een database 2. PHP voor de logica 3. XHTML (en CSS) voor de presentatie

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Wat is een database? Een verzameling van georganiseerde data Een database bestaat uit applicaties, SQL en het DBMS Watis eendbms? EenDBMS

Nadere informatie

Systeemeisen PB-Software

Systeemeisen PB-Software Systeemeisen PB-Software Een installatie van de PB-Software bestaat afhankelijk van de omvang van de inrichting uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden afhankelijk van de functie verdeeld over

Nadere informatie

Samenwerken met MKBackup

Samenwerken met MKBackup Samenwerken met MKBackup SMW.PP-07.11/12 versie maart 2007 Alle genoemde bedragen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting. Samenwerken met MKBackup Het gebruik van MKBackup levert bijzonder veel

Nadere informatie

Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek

Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek Bij de apotheek kunt u terecht voor medicijnen. Dat weet iedereen. Maar wat doet de apotheek nog meer voor u? En wat gebeurt er eigenlijk

Nadere informatie

DGV rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering in 2007 DGV NEDERLANDS INSTITUUT VOOR VERANTWOORD MEDICIJNGEBRUIK

DGV rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering in 2007 DGV NEDERLANDS INSTITUUT VOOR VERANTWOORD MEDICIJNGEBRUIK DGV rapport Cardiovasculair risicomanagement Simvastatine: keuze en dosering in 2007 DGV NEDERLANDS INSTITUUT VOOR VERANTWOORD MEDICIJNGEBRUIK Colofon Auteur drs. Geert Westerhuis DTP Ellen Wiggemansen

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Multi source feedback voor de aios

Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Voor artsen in opleiding tot specialist (aios) is het belangrijk dat zij kennis van het specialisme verwerven, specialistische vaardigheden

Nadere informatie

Systeemconfiguratie Policy VICnet/SPITS

Systeemconfiguratie Policy VICnet/SPITS Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat Systeemconfiguratie Policy VICnet/SPITS 15 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Opgesteld Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren

Nadere informatie

8. Koppeling met een database

8. Koppeling met een database PHP7 en MySQL 8. Koppeling met een database 8.1 Inleiding In PHP is het eenvoudig om een koppeling te maken met een database. Een database kan diverse gegevens bewaren die met PHP aangeroepen en/of bewerkt

Nadere informatie

- Pagina 1 - Nieuwsbrief nr.3 NOB-CAP implementatie oktober 2013

- Pagina 1 - Nieuwsbrief nr.3 NOB-CAP implementatie oktober 2013 - Pagina 1 - NOB-profiel Nieuwsbrief nr.3 NOB-CAP implementatie oktober 2013 Dit is de derde nieuwsbrief van het NOB-CAP implementatie project. CAP staat voor Capaciteiten Profiel en NOB voor Noord-Oost

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Deelnemersinformatie ELDEST studie

Deelnemersinformatie ELDEST studie Deelnemersinformatie ELDEST studie Gezondheidsklachten bij 60-plus reizigers naar de (sub)tropen voor een kortdurend verblijf Geachte heer/mevrouw, Kortgeleden bent u bij de GGD of Travel Clinic geweest

Nadere informatie

Les 2 Eenvoudige queries

Les 2 Eenvoudige queries Les 2 Eenvoudige queries XAMP Apache server ( http ) mysql server PHP myadmin IAM SQL oefeningen Database phpmyadmin Import : sql_producten.sql, sql_winkel.sql, sql_festival.sql SAMS SQL in 10 minuten

Nadere informatie

Les S-01: De basisbeginselen van SQL

Les S-01: De basisbeginselen van SQL Les S-01: De basisbeginselen van SQL 1.0 Relationele databases en SQL Een database is een bestand waarin gegevens worden opgeslagen in de vorm van tabellen. Zo kan een huisarts met behulp van een database

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

Benchmark Voorschrijven in vergelijking met MVH en KISS-matrix

Benchmark Voorschrijven in vergelijking met MVH en KISS-matrix Benchmark Voorschrijven in vergelijking met MVH en KISS-matrix Overeenkomsten en verschillen De Benchmark Voorschrijven is ontwikkeld door de Stichting Farmaceutische Kengetallen in samenwerking met de

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Rekensoftware MatrixFrame versie 5.3 MatrixTools versie 5.3 1 / 8 Systeemeisen Minimale systeemeisen voor werkstation: Microsoft Windows 7, 8 of 10 (32 of 64 bits) Intel Core i5

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Zwangerschap bij de psychiatrische patient. Cijfers telefoondienst TIS. TIS kenniscentrum. vragen/exposities SSRI s 20-11-2015

Zwangerschap bij de psychiatrische patient. Cijfers telefoondienst TIS. TIS kenniscentrum. vragen/exposities SSRI s 20-11-2015 Zwangerschap bij de psychiatrische patient Bernke te Winkel Wetenschappelijk medewerker Teratologie Informatie Service TIS kenniscentrum Cijfers telefoondienst TIS Informatie geven Website (en boek) -

Nadere informatie

Informatiebrief patiënten

Informatiebrief patiënten Informatiebrief patiënten Voor kinderen van 12 t/m 15 jaar HemoNED Register: Landelijk register van patiënten met hemofilie en aanverwante aandoeningen. Hallo, Wij willen je vragen om mee te doen aan HemoNED,

Nadere informatie

SPACE ProAccess 2.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 2.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 2.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

Vaak duizelig van pregabaline

Vaak duizelig van pregabaline Lareb Intensive Monitoring Vaak duizelig van pregabaline Aan het intensieve opsporingssysteem voor bijwerkingen van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb hebben 1300 mensen die pregabaline gebruiken

Nadere informatie

Na consultatie herziene vertaling van de QRD-template

Na consultatie herziene vertaling van de QRD-template Na consultatie herziene vertaling van de QRD-template Deelrapport voortkomend uit het adviestraject Het verbeteren van de begrijpelijkheid van patiëntenbijsluiters 10 juli 2009 Dr. Leo Lentz UiL-OTS Universiteit

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

The End of an Architectural Era

The End of an Architectural Era The End of an Architectural Era M. Stonebraker, S. Madden, D. J. Abadi, S. Harizopoulos, N. Hachem, P. Helland Jorn Van Loock Inleiding Oorsprong relationele DBMS IBM System R (1974) DB2 Sybase SQL Server

Nadere informatie

(Telefonische) Start Begeleiding

(Telefonische) Start Begeleiding (Telefonische) Start Begeleiding Dr. Marcel Kooij, apotheker Service Apotheek Koning, Amsterdam Docent/onderzoeker Universiteit Utrecht Wat is therapietrouw? De mate waarin het gedrag van een patiënt overeenstemt

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Hieronder vindt u een opsomming van de vragen die ons de afgelopen tijd gesteld zijn: Uit welke modules bestaat het systeem? Hoe is de werking van het systeem

Nadere informatie

Rationeel voorschrijven 3.0

Rationeel voorschrijven 3.0 Rationeel voorschrijven 3.0 De basis van het proces 08-11-2017 Na 25 jaar farmaco-therapie overleg Gemaakte afspraken verwaterden Methode zoeken om afspraken vast te leggen Voorschrijfgemak voor huisartsen

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Pinakes Integrator Client

Pinakes Integrator Client Pinakes Integrator Client Installatie procedure Pinakes NV Paviljoenstraat 7 1030 Schaarbeek TEL : +32 (0) 2 211 55 95 FAX : +32 (0) 2 211 56.56 INFO@PINAKES.BE WWW.PINAKES.BE 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel...

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: 'LIMgeneesmiddel. Intensive Monitoring)' IR V-2-2-1

Bijzonder Kenmerk: 'LIMgeneesmiddel. Intensive Monitoring)' IR V-2-2-1 1/10 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. E.

Nadere informatie

COMIT 25 november 05

COMIT 25 november 05 Onderwerpen Blackboard bij de HG Huidige omgeving Performance audit door Blackboard Beheer in toekomst Hanzehogeschool Groningen Geschiedenis van Bb bij de Hanzehogeschool Begonnen in 2001 Van Novell naar

Nadere informatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie Copyright 2013 Untis Benelux Rotterdam Installatie WebUntis 1 1 Algemeen...2 1.1 Java JRE 7... 2 1.2 Apache Tomcat... 2 1.3 Een database.... 4 1.4 JDBC-Driver...

Nadere informatie