SAF/HOVO cursus: Toekomst van de mensheid, de evolutie gaat door

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAF/HOVO cursus: Toekomst van de mensheid, de evolutie gaat door"

Transcriptie

1 SAF/HOVO cursus: Toekomst van de mensheid, de evolutie gaat door Periode cursus, najaar 2011 (medio oktober -medio december) Cursusleiding: Prof. dr. D.K.F. Meijer, Prof. dr. A.A. Gramsbergen Toekomst van de Mensheid, de evolutie gaat door Bewustzijn in wording (2) Deze cursus is een vervolg op de HOVO cursus in 2010: Bewustzijn in wording en stelt de vraag hoe de mens en dus het menselijk bewustzijn zich in de komende eeuwen mogelijk zouden kunnen ontwikkelen Wie de afgelopen 50 jaar overziet, kan alleen maar vaststellen dat er sprake is van een exponentiële groei van technologie: wie had gerekend op de enorme toename van het snelverkeer, de impact van de computer en internet, het feit dat de mensheid het universum ging verkennen, de brede toepassing van de chemie in materialen en geneesmiddelen, de genetische revolutie en ook het sterk verbeterde inzicht in de microwereld van elementaire deeltjes Welke lange- termijn effecten hebben deze ontwikkelingen? Wat staat ons in de komende 200 jaar eigenlijk te wachten? Redelijk betrouwbare extrapolaties van deze ontwikkelingen lijken thans mogelijk. De klemmende vraag is: hebben we zelf nog wel grip op deze ontwikkelingen en hun lange termijn gevolgen en waar blijft hierbij, in de om zich heen grijpende cyberspace, de menselijke factor? Lopen we wat betreft de ethische aspecten van deze ontwikkelingen, niet voortdurend achter de feiten aan? Kunnen we de wereld, als ons gezamenlijk product, met een gerust hart aan onze kinderen en kleinkinderen nalaten? In de cursus komen ondermeer ook de volgende vragen aan de orde: is de toekomstige maatschappij alleen nog maak- en beheersbaar door de toevlucht te nemen tot een totale technologische controle naar het model van Orwells roman 1984 en zal een elite haar toevlucht nemen tot genetische verbetering en/of tot een combinatie van mens en machine in een nieuw tijdperk van cyborgs? En zullen we het kader kunnen scheppen om verantwoord te werken aan één van de dromen van de mensheid: verlenging van de levensduur, inclusief een grotere kwaliteit van leven? Hoe evolueert in dit verband het individueel c.q collectief menselijk bewustzijn en wie worden eigenlijk onze opvolgers in de biologische en culturele evolutie? Er zijn veel aanwijzingen dat de jachtigheid van onze westerse cultuur de behoefte aan bezinning en reflectie zal doen toenemen. Spirituele methoden en systemen, zoals meditatie, vroeger esoterisch, worden geleidelijk een mainstream-aangelegenheid. Deze cursus beoogt de te verwachten korte- en lange termijn ontwikkelingen te schetsen en zal ons met een spectrum van technologische en intellectuele uitdagingen confronteren. Programma

2 Inleiding van de cursus door Prof. Dick Meijer Wat is toekomst en is toekomst kenbaar? Prof. Hans Mooij: em.hoogleraar Filosofie: Titel Lezing: Tijd en Toekomst Dit college gaat over de begrippen tijd en toekomst in hun algemeenheid. Tijd bestaat als stroom en als dimensie. Bij de tijd als stroom horen heden, verleden en toekomst, bij de tijd als dimensie horen eerder en later en ook de tijdbepaling. Er zijn wel verbindingen tussen die twee, evenzo tussen een lineaire en een circulaire tijdsopvatting. Het bestaan van de toekomst lijkt minder zeker dan dat van het verleden, omdat de laatste onveranderbaar, de eerste beïnvloedbaar lijkt te zijn. Toch is, fysisch gesproken, reizen naar de toekomst gemakkelijker te realiseren dan reizen naar het verleden.in de ethiek zijn sommige systemen sterk op de toekomst gericht, bij andere weegt het verleden zwaar. Drs. Fred Luider, ex-docent Wis- en Natuurkunde: In hoeverre is de toekomst, bijvoorbeeld sociaal economisch, kenbaar? Toekomstvoorspellingen hebben een belast verleden, maar hebben ze zelf ook een toekomst? Kennis van de toekomst zien als panacee tegen gevoelens van onzekerheid, is van alle tijden en de begeerte naar de voorgespiegelde mogelijkheden of remedies bleken een bron van macht en rijkdom te zijn, inclusief vermengingen met persoonlijke en/of groepsbelangen. Thans construeren en toetsen beleidswetenschappers toekomstvisies van strikt van elkaar afgebakende beleidsterreinen en volgens heldere criteria. Het oogt neutraal en objectief: deze klinische blik van trendwatchers en denkkracht van futurologen. Toch blijft er iets knagen. Hoe betrouwbaar is dit alles? Welke en wiens belangen spelen hier mee? Een programma dat laveert tussen irrationele heilsverwachtingen en even irrationele apocalyptische visioenen, rekening houdend met de historiciteit van alle relevante begrippen en processen is hier dringend noodzakelijk. De evolutie van het Bewustzijn: van verleden naar toekomst Prof. Henk Kauffman, em. hoogleraar Medische Biochemie: Evolutie van het bewustzijn. Het ontstaan van het menselijke bewustzijn komt tijdens de evolutie tot stand door een toenemende complexiteit van de hersenen, een ontwikkeling die nodig was om de communicatie in grotere groepen/samenlevingen, mogelijk te maken. De evolutie van de hominiden leidde tot een grotere herseninhoud, waardoor communicatie middels taal en muzikale expressie mogelijk werden, en een culturele samenleving in hechte groepen deed ontstaan. Hierbij waren twee krachten van belang: een behoudende kracht die gericht is behoud van eigen vermogens en identiteitsbehoud (atomos), naast de expanderende, creatieve en vrijheidszoekende krachten noodzakelijk voor het aanpassingsvermogen aan de veranderende omstandigheden (het holon). De toekomst van het

3 menselijk bewustzijn en de mens als communicatief wezen zal besproken worden in relatie met de toenemende globalisering die een sterke toename van een empathisch bewustzijn noodzakelijk zal maken. Dr. Fred Keijzer, univ. hoofddocent Filosofie: Sciencefiction als filosofie van de toekomst Ondanks het feit dat de toekomst uiteindelijk onvoorspelbaar is, is het wel mogelijk om ideeën te ontwikkelen over de mogelijke richtingen waarin de geschiedenis zich zou kunnen bewegen. Sciencefiction, en dan vooral geschreven sciencefiction, vormt daarbij een rijke bron van scenario s die een breed scala aan mogelijke scenario s uitwerkt. Sciencefiction blijft vaak beperkt tot scenario s die vooral gericht zijn op zaken die wijzelf belangrijk vinden langer leven, het voortbestaan van onze cultuur, betere gezondheid, oorlog, naast andere verlangens en angsten. SF is dan eerder een spiegel die iets over onszelf zegt dan een instrument om toekomstige mogelijkheden te verkennen. Een manier om enigszins los te komen van die particuliere preoccupaties is door die rijkdom aan sciencefictionscenario s te plaatsen binnen een grootschalig lange termijn perspectief. Dit schept een kader om dit soort sciencefictionscenario s te ordenen en te gebruiken om enkele globale tendensen van onze toekomst te traceren. 3. Van ons Brein naar de Robot Prof. Albert Gramsbergen, em. hoogleraar Ontwikkelingsneurologie: De toekomst van de menselijke hersenen Mensachtigen werden 4 miljoen jaren geleden in staat rechtop te lopen. Later nam het hersenvolume toe, waardoor de taalontwikkeling mogelijk werd en visuele en cognitieve functies zich uitbreidden. De mens kon daardoor bouwen, communiceren, een maatschappij ontwikkelen en wetenschap bedrijven. Tijdens de ontwikkeling van het individu vinden er belangrijke epigenetische aanpassingen plaats. Van de overmaat aan cellen en verbindingen die aanvankelijk aangelegd wordt, blijven slechts die structuren over, die een rol spelen bij het functioneren. Door de evolutie en ontogenetische aanpassingen zullen die structuren die een rol spelen bij cognitieve processen zich verder ontwikkelen en de hersenstructuren, betrokken bij in onbruik geraakte functies (geheugenfuncties?) zullen hypotrofiëren. De mens is in staat tal van ziekten te bestrijden. Daardoor blijven levensbedreigende ziekten echter sluimerend aanwezig in het mensdom. Voor het voortbestaan van de soort zou het noodzakelijk kunnen zijn door ingrijpen in het genoom de eigen evolutie te sturen. Deze mogelijkheid heeft nog geen ethisch kader gekregen Spreker?: De robotmens en de toekomst van het evolutionair geheugen

4 A. I. Robot: helper of vervanger van de mens? Extrapolaties van de huidige ontwikkelingen geven indicaties voor drastische veranderingen in de evolutie van de mens. Wordt deze technologie onze ondergang of onze redding? De stroom van informatie die ons elke dag belaagt is overweldigend c.q alarmerend! We breiden onze externe hersenfuncties uit door het gebruik van TV, mobiel en computer. Onderdelen van ons lichaam blijken nu al vervangbaar door high-tech apparatuur: zijn we cyborgs (bio- in-silico mengvormen) in wording? Wordt de mens de eerste soort in de evolutie die haar eigen opvolgers in het leven roept? Sommige fysici projecteren dat onze mind children als geavanceerde machines zullen uitzwermen in het heelal, niet gebonden aan de beperkingen van het menselijk lichaam, om uiteindelijk alle informatie over het universum te verzamelen en de leiding in de evolutie te nemen. Natuurwetenschap en Psychologie in de toekomst Prof. Jan Engberts, Em. Hoogleraar Fysisch-Organische Chemie: De toekomst van de natuurwetenschappen in relatie tot het proces denken INCLUDEPICTURE "http://crosschrist.com/wp-content/uploads/2010/11/whitehead.jpg" \* MERGEFORMATINET Door de natuurwetenschappen zijn diepgaande inzichten verkregen in de structuur en het gedrag van materie: (1) in de microwereld (moleculen, atomen, elementaire deeltjes en de krachten tussen deze deeltjes), (2) in de macrowereld (kosmologie, het universum) en (3) in de complexe wereld (levensprocessen, evolutie, de hersenen). Er bestaat echter een diepgewortelde wens om met name de samenhang in de structuur van de kosmos en de werkelijkheid van ons dagelijks leven te leren kennen. Een mogelijk voorbeeld daarvan is de M-(supersnaar)theorie. Brian Greene stelde echter dat men het heelal niet alleen kan kennen door het oplossen van zijn fysische mysteries, maar ook door onszelf erin onder te dompelen. We hebben daarbij een wetenschappelijke metafysica nodig, die ook een beschrijving kan geven van onze subjectieve ervaringen als waarnemer van de natuur. De procesfilosofie van A. N. Whitehead ( ) beschrijft een dergelijk gedachtensysteem met creativitet als ultiem metafysisch principe. Prof. Pieter J. van Strien, em. hoogleraar Geschiedenis van de Psychologie: Een betere toekomst dankzij de psychologie? Ook aan de psychologie kan men een centrale betekenis toekennen in het realiseren van een groter menselijk geluk in de toekomst. Een dergelijke vernieuwing moet, volgens de psycholoog Heymans, komen van een onder de bevolking steeds verdere verbreiding van psychologisch inzicht in de omgang van mensen met anderen en met zichzelf. Ook Maslow propageerde een psychologisch gefundeerde vernieuwing dankzij een ruimere, persoonlijke ontwikkelingskansen biedende, samenlevingsvorm. Een heel andere benadering vanuit de psychologie vinden we bij B.F. Skinner. Bij hem wordt het geluk van de mensheid gerealiseerd met behulp van psychologische behavioral engineering. In zijn utopische roman Walden Two gebeurt dit op het niveau van een experimentele kolonie. In zijn boek Beyond freedom and dignity worden de achterliggende uitgangspunten verder principieel uiteengezet. Niet de eigen vrijheid en waardigheid zijn hier langer bepalend voor het menselijk welzijn, maar

5 goed gemeende, van bovenaf gehanteerde, principes. Alle drie visies zullen aan een kritische analyse worden onderworpen. 5. Beeldende kunst en literatuur in de toekomst Drs. Katalin Herzog. oud- docente Kunstgeschiedenis: De toekomst van de beeldende kunst Er rust een zware hypotheek op de toekomst van de kunst, sinds Hegel in de 19 de eeuw het einde van de kunst aankondigde. Sindsdien zijn vele eindes voorspeld, hoewel kunstenaars kunst bleven maken. Men zou zelfs kunnen beweren dat de beeldende kunst meer dan ooit in een bloeiperiode verkeert. Toch wordt er vanaf het einde van de 20 ste eeuw, met de komst van het postmodernisme veelvuldig over een crisis in de kunst gesproken. Over welke crisis gaat het hier? Zou de beeldende kunst de 21 ste eeuw inderdaad niet kunnen overleven en wat zijn de tekenen daarvoor? Zijn er eveneens tekenen voor een interessante voortzetting van de kunst en hoe zien die eruitzien? In deze bijdrage zal het probleem van het mogelijke einde van de kunst behandeld worden, en getoond worden welke zaken en gebeurtenissen, zowel binnen de kunst als in de maatschappij, op dit moment de kunst bedreigen. Vervolgens wordt de vraag behandeld of er nog een toekomst voor de beeldende kunst te verwachten valt en hoe die er dan uit zou kunnen zien. Remco Ekkers, Dichter: De toekomst van de literatuur Wat betekent de exponentiële ontwikkeling van de computertechnologie voor de literatuur? Bestaan er in 2030 nog wel boeken? Natuurlijk worden er in de toekomst nog verhalen verteld, maar gaat de lezer een grotere rol spelen, door de schrijver te sturen? Zullen er programma's komen die inspelen op de behoeften van de massa? Er zijn eenvoudig populaire regels op te stellen. Het kind van de toekomst zal anders denken. Het zal snel zijn weg vinden in steeds wisselende informatiebeelden, waarbij alles aaneengeschakeld is. Stemgestuurde computers zullen het intypen van tekst overbodig maken. Tekst zal niet meer worden gelezen, maar beluisterd. En waarom zou je boekenkasten aanschaffen als alle verhalen gemakkelijk op te roepen zijn via je scherm? Misschien zullen de studenten van 2020 sneller overweg kunnen met cognitieve processen, maar wellicht zijn ze minder goed in overpeinzingen en fantasie. Wie rusteloos moet reageren op alles wat nu wordt aangeboden, heeft minder aandacht voor bespiegelingen. 6. Spiritualiteit en toekomstvoorspellingen Prof. Walter Schönau, em.hoogleraar Duitse Letterkunde: De toekomst van religie en spiritualiteit

6 Nog maar kort geleden leek de religie, althans het Christelijk geloof, geen toekomst meer te hebben. Men dacht dat de wetenschap de godsdienst tot een bijgeloof zou maken. Deze verwachting is niet uitgekomen. De religie is, mede onder invloed van de komst van de Islam, teruggekeerd in het publieke debat en in de persoonlijke belevingswereld van talloze tijdgenoten. Zij heeft onmiskenbaar een toekomst. Religie blijkt een universeel antropologisch en dus transhistorisch verschijnsel te zijn. Hoewel de ontkerkelijking in het Westen voortschrijdt en zeker de Katholieke kerk een crisisperiode doormaakt, lijkt de secularisering tot staan gekomen. Religie gaat wel, althans in onze cultuur, geleidelijk aan een andere plaats innemen. Wat we zien is een ontwikkeling van een geïnstitutionaliseerd kerkelijk geloof naar een individuele geloofsbeleving zonder sterke behoefte aan groepsvorming. De spreker zal trachten in kort bestek te schetsen, hoe men in de toekomst over de 'kwestie God' (Armstrong) zal denken. Prof. Mary Kemperink, hoogleraar Ned. Letterkunde Een christelijke erfenis. Utopisme in de Nederlandse literatuur rond 1900 De overgang naar de twintigste eeuw betekende voor veel negentiende-eeuwse kunstenaars en intellectuelen een nieuw elan. De gloednieuwe eeuw beloofde een betere wereld. Dit utopistische vertrouwen vulde het gat dat voor velen met het verlaten van de christelijke geloofsovertuiging gevallen was. Een heel caleidoscopisch scala aan alternatieven dienden zich aan, van theosofie en neo-spinozisme tot christen-anarchisme en socialisme. Een groot deel van deze stromingen en bewegingen was utopistisch gekleurd. Centraal daarin stond het werken aan een nieuwe, betere wereld en het geloof dat de realisatie daarvan op termijn haalbaar was. In de literaire representaties van het utopisme is er echter meer aan de hand dan een louter leentjebuur spelen bij de christelijke traditie. In dit college zal de docente laten zien hoe in de literaire representatie van het utopisme veel van deze oude christelijke ingrediënten stuk voor stuk naar de eigen idealen toe werden vertaald en ook voor de vormgeving van die idealen werden ingezet. 7. Het toekomstig gevecht tegen ziekte en veroudering Prof. Dick Meijer, em. hoogleraar Farmacologie en Farmacotherapie: Onsterfelijkheid, mythe of wordende werkelijkheid? Onsterfelijkheid kan vanuit vele invalshoeken worden beschreven en de opvattingen erover representeren een breed spectrum van zeer uiteenlopende beelden. Zo onderscheidt men individuele overleving (van het Zelf) versus collectieve onsterfelijkheid (de mensheid), voortleven in de ander (genetisch/memetisch) of middels de door het individu voortgebrachte werken (bijvoorbeeld de digitale onsterfelijkheid). Daarnaast vigeren de hoop op onsterfelijkheid via technologische en biomedische levensverlenging en geloof in de overleving van de ziel in een hiernamaals en/of reïncarnatie. Anderen putten hoop uit een mogelijke terugkeer van het individueel bewustzijn naar een, transpersoonlijk, universeel bewustzijn. Sommige futuristen claimen zelfs een kosmologische hergeboorte als eindpunt van de evolutie van het universum. De mens is een symbool en metafoor scheppend wezen, die de wereld kent door zijn imaginair vermogen. Het menselijk verlangen om aan de onontkoombaarheid van de dood een plaats te geven heeft zo geleid tot vele krachtige onsterfelijkheidsymbolen, waarvan een aantal van de belangrijkste zal worden besproken. Uitleiding van de cursus door Dick Meijer, gevolgd door een Forumdiscussie van cursisten en sprekers. Afsluitende Grote borrel

Mens en werk in een inclusieve samenleving

Mens en werk in een inclusieve samenleving Mens en werk in een inclusieve samenleving Van ik en jij naar wij Lia Hol September 2007 Leergang MVO ABK, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen School of Management Inhoudsopgave Woord vooraf: vanwaar

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Levensbeschouwing en duurzame politiek

Levensbeschouwing en duurzame politiek Levensbeschouwing en duurzame politiek Klaas van Egmond De moderne mens is uitgeput door de ervaring van de geschiedenis en kan niet direct meer in waarden geloven. Hij bekommert zich bovenal om zijn persoonlijke

Nadere informatie

Darwin en het Internet

Darwin en het Internet Darwin en het Internet The fundamental purpose of brains is to produce future (Paul Valéry) Rede In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in De Evolutie van

Nadere informatie

PSYCHOTHERAPIE; TUSSEN WETENSCHAP EN RELIGIE

PSYCHOTHERAPIE; TUSSEN WETENSCHAP EN RELIGIE Psychotherapie; tussen wetenschap en religie door Dr. Martin A. van Kalmthout Táhirih-lezing 2002 Vorig jaar stond in het wetenschap/religie-debat een exacte wetenschap centraal. Dit jaar ging het om de

Nadere informatie

Studiegids. najaar 2012. Geschiedenis en archeologie. Kop. Groningen. Cursus G-07. Senioren Academie Groningen en Drenthe Studiegids najaar 2006

Studiegids. najaar 2012. Geschiedenis en archeologie. Kop. Groningen. Cursus G-07. Senioren Academie Groningen en Drenthe Studiegids najaar 2006 Studiegids Groningen Geschiedenis en archeologie Cursus G-07 Mw. dr. J.C. Harvey, egyptologe (j.c.harvey@rug.nl) Senioren Academie Groningen en Drenthe Studiegids najaar 2006 Kop najaar 2012 Deze cursus

Nadere informatie

de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD in de tijd gevangen

de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD in de tijd gevangen 3 de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD 32 FILOSOFIE VAN DE TIJD 1.de tijd staat niet stil filosofie van de tijd - tijd is beweging? - 2 opvattingen

Nadere informatie

Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet

Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet plaatsen, of verhandelen is niet toegestaan. De boeken van

Nadere informatie

Verkenning van veranderingen onder de oppervlakte. Netwerksamenleving biedt route uit crisis. Samenvatting

Verkenning van veranderingen onder de oppervlakte. Netwerksamenleving biedt route uit crisis. Samenvatting Verkenning van veranderingen onder de oppervlakte Netwerksamenleving biedt route uit crisis Martijn Lampert en Herman Wijffels, december 2012 Samenvatting Een crisis leidt tot versnelde verandering. Oude

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Titel: Ga voor groots! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Auteur:

Nadere informatie

MIEKE BOON University of Twente, Department of Philosophy, P.O.Box 217, 7500 AE Enschede, The Netherlands. Email: m.boon@utwente.nl.

MIEKE BOON University of Twente, Department of Philosophy, P.O.Box 217, 7500 AE Enschede, The Netherlands. Email: m.boon@utwente.nl. DRAFT (d.d. Dec. 2008). This article has been published. Please refer to: Boon, M. 2009.Grote Vraagstukken Wetenschap in Praktijk. in: Wetenschap en Werkelijkheid Honoursprogramma Universiteit Twente,

Nadere informatie

Uitdagingen voor Nederlandse wetenschap en maatschappij

Uitdagingen voor Nederlandse wetenschap en maatschappij Uitdagingen voor Nederlandse wetenschap en maatschappij Uitdagingen voor Nederlandse wetenschap en maatschappij 1 2 Uitdagingen voor Nederlandse wetenschap en maatschappij Uitdagingen voor Nederlandse

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Waar het mensen om gaat en wat het burgerlijk recht daarmee kan

Waar het mensen om gaat en wat het burgerlijk recht daarmee kan Waar het mensen om gaat en wat het burgerlijk recht daarmee kan Er bestaat een spanning tussen belangen van mensen en de wijze waarop daarmee in de huidige rechtspraktijk wordt omgegaan. Een zoektocht

Nadere informatie

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Auteurs Hilda Barnhoorn Hanneke Vrielink Studiebegeleider Jan Moen MBHA, 2012 voor Marry, zonder jou is alles anders

Nadere informatie

Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de maatschappij

Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de maatschappij Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de Peter Pappenheim bron Peter Pappenheim, Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme

Nadere informatie

het zestiende sociaal en cultureel rapport kijkt zestien jaar vooruit

het zestiende sociaal en cultureel rapport kijkt zestien jaar vooruit 1 het zestiende sociaal en cultureel rapport kijkt zestien jaar vooruit 1.1 Op het breukvlak van twee eeuwen 47 1.2 Nadenken over de toekomst 49 1.2.1 Individualisering 53 1.2.2 Informalisering 56 1.2.3

Nadere informatie

t r a n s p e r s o o n l i j k t i j d s c h r i f t

t r a n s p e r s o o n l i j k t i j d s c h r i f t t r a n s p e r s o o n l i j k t i j d s c h r i f t 38 35 pantavoorjaar 2005 Mededogende communicatie: Spreken vanuit het hart Naar een nieuw mensbeeld in de wetenschap Integrale Multidimensionele Psychologie

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

VERBINDING Door Willem Renes

VERBINDING Door Willem Renes VERBINDING Door Willem Renes 1. Alles en iedereen is verbonden Tot voor kort was het algemeen gevoelen van de mensheid en vooral van de Westerse mens, dat wij gescheiden zijn van elkaar. Dat elk mens een

Nadere informatie

Spiral Dynamics integral en onze jeugd. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De vier kwadranten van Ken Wilber. 3. Spiral Dynamics

Spiral Dynamics integral en onze jeugd. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De vier kwadranten van Ken Wilber. 3. Spiral Dynamics Spiral Dynamics integral en onze jeugd (auteur: Leida Schuringa, werkzaam bij Leidraad leertrajecten 030 27 34 199, info@leidraad.com) Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De vier kwadranten van Ken Wilber 3.

Nadere informatie

Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid

Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid Signalering ethiek en gezondheid 2012 Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid Signalering Ethiek en Gezondheid 2012 Centrum voor Ethiek en Gezondheid Toekomstverkenning

Nadere informatie

De rol van sociale media bij het collectief particulier opdrachtgeverschap. De kansen en valkuilen uiteengezet

De rol van sociale media bij het collectief particulier opdrachtgeverschap. De kansen en valkuilen uiteengezet De rol van sociale media bij het collectief particulier opdrachtgeverschap De kansen en valkuilen uiteengezet Master thesis Planologie C.G. Kooij Februari 2012 2 Colofon Titel: De rol van sociale media

Nadere informatie

SERIOUS CONCEPTING JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM

SERIOUS CONCEPTING JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM SERIOUS CONCEPTING VALUE THROUGH VALUES JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 HO 1 INTRO 8 Het vakgebied 9 Positionering 12 Inhoud van dit boek 14 HO 2 FOCUS 17 Focuspunten

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Voor de vuist weg. Geschreven door Liselotte van Rijn, 4 e jaars student CMV voltijd. Studentnummer: 412322

Voor de vuist weg. Geschreven door Liselotte van Rijn, 4 e jaars student CMV voltijd. Studentnummer: 412322 Voor de vuist weg Een theoretische verdieping over improvisatie in drama, gezien binnen het bredeschool cultuuronderwijs, in het kader van het werken aan sociale en culturele competenties. Geschreven door

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers 22283 WRR 05-12-2002 15:33 Pagina 1 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID voorstudies en achtergronden v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers Gabriël van den Brink,

Nadere informatie

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Best bewezen zorg voor jeugd, duurzaam georganiseerd naar elk jaar beter. Voorwoord Deze notitie werd geschreven naar aanleiding van

Nadere informatie