BUURTINITIATIEVEN EN BUURTBELEID IN NEDERLAND ANNO 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUURTINITIATIEVEN EN BUURTBELEID IN NEDERLAND ANNO 2004"

Transcriptie

1 BUURTINITIATIEVEN EN BUURTBELEID IN NEDERLAND ANNO 2004 Analyse van een veldonderzoek van 28 casussen C.A. Hazeu N.G.J. Boonstra M. Jager-Vreugdenhil P. Winsemius WEBPUBLICATIE NR 9 Den Haag, april 2005

2 2 De serie Webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs. Een overzicht van alle webpublicaties is te vinden op de website van de WRR (www.wrr.nl). Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Lange Vijverberg 4-5 Postbus EA s-gravenhage Telefoon Telefax Website

3 3 Ten geleide Ten behoeve van het WRR-rapport Vertrouwen in de buurt (2005) is door de WRR ook een eigen veldonderzoek uitgevoerd. De resultaten van de onderzochte casussen, een 28-tal good practices, zijn in deze webpublicatie beschikbaar gesteld. Het nut van dit veldonderzoek is erin gelegen dat het de ervaringskennis van buurtbewoners en veldwerkers in beeld brengt; kennis die een grote rol speelt in een onderwerp als wat vermag een buurt? Het veldonderzoek is verantwoord in 28 casusbeschrijvingen van buurtinitiatieven en buurtbeleid. Ze lopen uiteen van het Deventer Wijkaanpak, tot Justitie in de buurt, de fysieke en sociale herstructurering van Hoogvliet, het Rotterdamse Opzoomeren, de Groninger Vensterscholen, etc. De casussen zijn geografisch gespreid gekozen, in zowel dorpen, als kleinere en grote steden. Verder omvatten de casussen zowel achterstands-, middenstands- als voorstandsbuurten om beter in beeld te krijgen wat in verschillende soorten buurten nodig en mogelijk is. Bij de casussen is het projectteam bewust in de staart van de verdeling gaan zitten, dat wil zeggen dat men niet willekeurig naar een stad of dorp of school of wooncorporatie is gegaan, maar juist naar plaatsen en mensen die een belangwekkend en vernieuwend buurt- of buurtgerelateerd initiatief ondernamen. Er zijn dus met name praktijksituaties opgezocht waarin de nodige ervaringskennis is opgebouwd. Verder ging het in dit veldonderzoek zowel om specifiek buurt- en wijkbeleid van gemeenten en sociale spelers (de wooncorporatie, de school, de politie, of het welzijnswerk), als om activiteiten die primair door buurtbewoners geïnitieerd zijn. Die bevindingen zijn per casus gerubriceerd onder succesvoorwaarden : ze indiceren de voorwaarden waaronder het probleemoplossend vermogen van mensen kan worden gestimuleerd en tot iets kan leiden. Ook zijn steeds de bedreigingen en faalfactoren in beeld gebracht. De auteurs van deze studie waren ten tijde van de totstandkoming ervan allen medewerker van de WRR. De raad is hen erkentelijk voor hun bijdrage. Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk Voorzitter WRR

4 4

5 5 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...5 Inleiding De Deventer Wijkaanpak De wijkaanpak in Delft Wijkgericht werken in Utrecht Netwerken in Tilburg Zaanstad en de zaankanteling Beweging in Drentse dorpen Dorpen in Friesland: verenigingsleven, dorpshuizen en sociale ondersteuning Doarpsbelang Reduzum Dorpen in West-Brabant Voorzieningen in Limburgse Dorpen Rotterdam-Schiemond: leefbaarheidsinitiatieven bewoners en wooncorporatie Veiligheid op wijk- En buurtniveau in Utrecht: gebiedsgerichte aanpak Bijlage bij hoofdstuk Buurtpreventie in Het Gooi Justitie in de buurt: samenwerking van de instanties op buurt- en wijkniveau Buurtgerichte aanpakken in stadsdeel Amsterdam-Centrum Groninger Vensterscholen Twee brede scholen in Hoogvliet Twee Zaanse Scholen en hun buurt Brede buurtschool Terra College Ouders en kinderen in Bos en Lommer Opzoomeren in Rotterdam Bijlage bij hoofdstuk Mensen maken de stad: Stadsetiquette in Rotterdam Thuis Op Straat Sport in de buurt Hoogvliet: bewonersbetrokkenheid bij fysieke herstructurering Gorinchem Lingenwijk De Peperklip in Rotterdam: een corporatie pakt door Amsterdam Zuidoost...381

6 INLEIDING C.A. Hazeu Buurtproject WRR Eén van de onderwerpen die de WRR in de huidige raadsperiode ( ) op de agenda heeft gezet, is het Buurtproject : wat kunnen mensen bijdragen aan de aanpak van leefbaarheidsproblemen in hun directe leefomgeving, speciaal wat betreft veiligheid, onderwijs, sociale problemen en fysieke inrichting? Welke steun in de rug kunnen verschillende overheidslagen (deelgemeente, gemeente, provincie, rijk), sociale spelers (woningcorporaties, politie, scholen, opbouw- en welzijnswerk, etc.), maar ook private partijen daaraan geven? Over deze problematiek heeft de Raad op 27 april 2005 een advies aan de regering uitgebracht. Dat advies wil een inzicht bieden in het oplossingspotentieel dat op kleinschalige niveaus aanwezig is, en dat op de hoge Haagse niveaus en in grote, opgeschaalde (uitvoerings)organisaties niet altijd voldoende wordt gezien en/of erkend. Het achterliggende idee is dat als en wanneer dit oplossingspotentieel op kleinschalige niveaus meer en beter wordt aangeboord, dat kan bijdragen aan de sociale cohesie in de samenleving en het leren van democratie van onderop. Als overheid, burgers en organisaties allemaal hun verantwoordelijkheid oppakken, en zich niet achter elkaar verschuilen, bevordert dat het sociale en politieke vertrouwen in de samenleving. De basispremisse waar we vanuit gaan, is: de buurt doet er toe. Inductieve methode; veldonderzoek De buurt is voor de WRR een nieuw onderwerp; de Raad kan niet terugvallen op een traditie op dit of een verwant onderwerp. Voordeel daarvan is dat de Raad ook geen last heeft van z n eigen verleden van eerdere analyses en aanbevelingen. Ook wat de aanpak van het project betreft, is gekozen voor een voor de WRR frisse methode: niet deductief, maar inductief. De ondergrond van het door de Raad uit te brengen rapport zal gevormd worden door eigen veldonderzoek, naast uiteraard het al door anderen verrichte veldonderzoek. In dit kader is het werkend team van het Buurtproject van najaar 2003 tot voorjaar 2004 bezig geweest om op tal van plaatsen en bij tal van personen en instanties veldonderzoek te verrichten: interviewen van belangrijke spelers, meelopen met de politie, bezoeken van buurtactiviteiten en wijkpanels, het bijwonen van buurtvergaderingen, etc. Dit veldonderzoek hebben we verantwoord in 28 complete casusbeschrijvingen die in deze publicatie ontsloten en gebundeld zijn. Daarbij dient te worden aangetekend dat we ook daarbuiten nog vele personen en

7 7 instanties hebben gesproken, die stuk voor stuk ons beeld van het buurtonderwerp verder hebben aangescherpt. Deze gesprekken en gespreksverslagen staan echter op zichzelf en zijn geen onderdeel van een meer volledige casusbeschrijving. Verantwoording selectie Bij de selectie van casussen zijn we in de eerste plaats in de staart van de verdeling gaan zitten, dat wil zeggen niet a-select naar een stad of dorp of school of corporatie gegaan, maar juist bewust naar plaatsen en mensen waarvan wij van een interessant initiatief gehoord hadden. In die zin is ons onderzoek bewust zeer select geweest. Maar vervolgens hebben we wel een zekere spreiding en variatie nagestreefd. Het ging ons niet alleen om initiatieven in (probleem)buurten in (grote) steden, maar ook in dorpen en kleine kernen; niet alleen in de randstad, maar ook elders in het land; niet alleen in achterstandsbuurten met hun bekende problematiek van een te kort schietende sociale cohesie, maar we wilden ook weten wat er in een nette Gooise omgeving of deftige Utrechtse voorstandsbuurt aan bewonersinitiatief mogelijk is. Er is ook variatie in de zin dat een aantal initiatieven al een relatief lange bestaansgeschiedenis hebben, naast een aantal recente initiatieven. Ten slotte ging het ons zowel om specifiek buurt- en wijkbeleid van gemeenten als om activiteiten geïnitieerd door buurtbewoners. Bottom-up, top-down, en de ontmoeting van die twee Deze verslaglegging gaat dus over buurtinitiatieven van bewoners en van vormen van buurt- en wijkaanpak van (als regel de gemeentelijke) overheid. Zowel bottom-up als top-down initiatieven hebben dus een plaats. Daarbij heeft de praktijk ons ook geleerd dat bottom-up en top-down niet zo scherp tegenover elkaar staan als je wellicht zou denken. Ze hebben elkaar nodig, en de crux is vaak óf en hoe bottom-up en top-down elkaar ontmoeten. Als dat op een goede wijze gebeurt, versterken ze elkaar, en in zo n én-én-situatie ontstaat er synergie (in plaats van het denken in: òf eigen verantwoordelijkheid van burgers, òf overheidstaak). De buurt doet er toe De volgende 28 casusbeschrijvingen spreken verder voor zichzelf, maar het is goed een paar algemene waarnemingen te benadrukken. We hebben gesproken met meer dan 200 mensen, die vaak barsten van energie, ook in moeilijke omstandigheden en in situaties waarin eufemistisch gezegd - niet altijd alles van een leien dakje ging. Ze voelen zich betrokken, zijn enthousiast en waren altijd graag bereid om hun verhaal uit te dragen over de bereikte resultaten. Het heeft ons er in toenemende mate van overtuigd dat de buurt ertoe doet ten minste een beetje. Wél blijft de (lastige) vraag

8 8 naar veralgemenisering van onze veldobservaties: wanneer, in welke context, en onder welke condities doet de buurt ertoe? Het antwoord op die vraag komt meer in extenso aan de orde in het raadsrapport van de WRR dat in de maak is, maar bij de verschillende casusbeschrijvingen zijn de aanzetten daarvoor al te vinden: stuk voor stuk wordt de laatste paragraaf gevormd door een overzicht van wat in de betreffende casus de succesfactoren geweest zijn, maar ook de bedreigingen en faalfactoren worden geanalyseerd. Volgorde De volgorde van de casusbeschrijvingen is als volgt: casussen 1 t/m 5 zijn algemeen bestuurlijk/steden; 6 t/m 10 = bestuurlijk/platteland. De volgende casussen zijn allemaal gericht op vier specifieke hoofdthema s van leefbaarheid: 11 t/m 15 = veiligheid; 16 t/m 20 = onderwijs (incl. opvoedingsondersteuning); 21 t/m 24 = sociaal (incl. een sportcasus); 25 t/m 28 = fysiek, waarbij casus 28 tevens gaat over kleinschalig ondernemerschap. Hierbij dient nog aangetekend te worden dat de indeling in deze vier specifieke leefbaarheidsthema s die we hebben aangehouden om de casusbeschrijvingen te ordenen, primair is gedaan om redenen van praktische presentatie van ons werk. De realiteit zo leerde ook ons veldonderzoek volop is dat er volop raakvlakken zijn tussen de thema s, denk aan de praktijk van integraal werken bij een fysieke én sociale herstructurering van een wijk, de politie die ook in een sociaal project zit uit preventieoverwegingen, de school die met een schoolwijkagent samenwerkt, etc. In bijna alle casussen komt de overloop van het ene aspect in het andere aan de orde, en de (vaak creatieve) manieren waarop daarover samenwerking tot stand kan worden gebracht. Werkwijze Zoals gezegd, hebben we bij iedere casus een aantal tot vele mensen gesproken die verschillende rollen vervullen: burger, wethouder, ambtenaar, opbouwwerker, wijkagent, directeur van de wooncorporatie, etc. Van die gesprekken hebben we verslagen gemaakt, die we hebben teruggekoppeld aan onze gesprekspartners. Uiteraard willen we in de eerste plaats al onze gesprekspartners bedanken voor de tijd en moeite die ze voor ons genomen hebben. Maar iedere keer weer was onze ervaring dat mensen met graagte vertellen over de dingen die ze na aan hun hart liggen. In de casusbeschrijvingen volgen we in hoge mate hun verhaal en daarmee hun waarheid. De vele gesprekken zijn, met andere woorden, leidend bij de casusbeschrijvingen. Uiteraard hebben we aanvullende relevante bronnen (nota s,

9 9 artikelen, internetsites) erbij gehaald, maar dit is geen verslag van een literatuuronderzoek: we volgen het perspectief van de mensen uit de praktijk. Bijdrage aan de kennislacune Ten slotte hopen we een bijdrage te hebben geleverd aan de ontsluiting van dit type veldonderzoek. De Boer en Peltenburg (2003) die een evaluatie maakten in de vorm van een literatuurscan van zo n 200 wijkbeleidonderzoeken, moesten constateren dat er wel veel wijkaanpakken geëvalueerd zijn, maar ieder heeft dat op zijn eigen manier gedaan, losstaand en met weinig kennis van elkaar. Kennisaccumulatie en wetenschappelijke onderbouwing schieten daardoor tekort. Wij hopen met deze ontsluiting van ons materiaal in ieder geval iets te kunnen bijdragen aan het vullen van deze lacune. Literatuur Boer, N. de, en M. Peltenburg (2003) Wijkaanpak verdient wetenschappelijke onderbouwing, Tijdschrift voor de Sociale Sector, jrg. 57, nr. 6, pp (gebaseerd op een literatuurscan van de Onderzoeksgemeenschap Wijkgericht Werken).

10 10 1 DE DEVENTER WIJKAANPAK Box 1: Deventer Deventer heeft ca inwoners (1/1/2002). De stad is gelegen aan de IJssel. Deventer heeft een oud centrum. De stad heeft een NS-station en een betaald voetbalclub (Go Ahead Eagles, eerste divisie). Per 1 januari 1999 is Diepenveen (aan de overkant van de IJssel) na een gemeentelijke herindeling aan Deventer toegevoegd. Belangrijke bronnen van werkgelegenheid zijn industrie en zakelijke dienstverlening. De grootste industrietakken van Deventer zijn de grafische industrie, de metaal- en machineindustrie, de chemische industrie en de voedings- en genotsmiddelenindustrie. 1.1 Aanleiding en voorgeschiedenis van de Deventer wijkaanpak De Deventer Wijkaanpak werd ontwikkeld als reactie op groeiende problemen op sociaal, fysiek en economisch gebied, die zich in het bijzonder voordeden in de wijken met lage inkomens. Die problemen hadden vooral betrekking op de verloedering van de openbare ruimte, gebrek aan veiligheid, verhoogde misdaad, verkeersproblemen, hoge werkloosheid en een gebrek aan sociale integratie van de snel groeiende allochtone bevolkingsgroepen. De noodzaak van een andere aanpak in Deventer werd ingegeven door de dagelijkse ervaring van bestuurders met wijkbewoners en gemeentelijke diensten. Doorslaggevend voor het opzetten van een nieuwe aanpak was de ervaring van het College van B&W in 1991 toen de collegeleden in het kader van het programma Sociale Vernieuwing de wijken in gingen. Het College organiseerde wijkbijeenkomsten waarbij men zelf aanwezig was. Tijdens deze bijeenkomsten en in het vervolgtraject bleek de kritiek van bewoners over het functioneren van gemeentelijke instellingen groot. In eerste instantie probeerde B&W dit op traditionele manier op te lossen: de gemeentelijke instellingen kregen opdracht hun werkzaamheden onderling beter af te stemmen. Na een aantal maanden bleek dat nog geen effect te hebben gehad, en de spanning tussen gemeente en bewoners kreeg het karakter van een conflict. Binnen B&W brak daardoor het besef door dat er een fundamenteel andere aanpak nodig was. Drijvende kracht daarachter was PvdA-wethouder Jan Bugter, die zich persoonlijk inzette om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Tegelijkertijd brak ook één van ambtenaren, Marten Schuttert, in de ambtelijke organisatie een lans voor een nieuwe aanpak. Resultaat was dat in het collegeprogramma een structuur en instrumenten werden geformuleerd, waardoor de verantwoordelijkheden van het College van B&W,

11 11 maar ook de verantwoordelijkheden van instellingen en burgers handen en voeten kregen. Het ging daarbij om een viertal instrumenten, die hun oorsprong hebben in eerdere projecten Buurtbeheer in een aantal wijken van Deventer. Deze Buurtbeheerprojecten waren door Deventer opgezet als opvolger van het Stadsvernieuwingsbeleid. Met deze ervaring voor ogen werden in het collegeprogramma de volgende instrumenten geformuleerd om nu in heel Deventer toe te passen: 1. het instellen van het wijkwethouderschap; 2. het instellen van wijkbudgetten, met directe zeggenschap van burgers over de besteding ervan; 3. organiseren van een gemeentelijk gezicht in de wijk in de vorm van een wijkambtenaar; 4. communicatie tussen bewoners in wijkteams. Samengevat is de Deventer Wijkaanpak dus een rechtstreekse reactie vanuit de politiek op onvrede van bewoners, waarbij op de achtergrond de vrees speelde dat met name in de oude stadswijken de spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen zou oplopen. De concrete vormgeving is gebaseerd op ervaringen die zijn opgedaan in het kader van beleidsinitiatieven van de rijksoverheid (Stadsvernieuwing en Sociale Vernieuwing). Naar aanleiding van dit rijksbeleid was eerder al geëxperimenteerd met een andere aanpak (buurtbeheer), maar pas na een begin jaren negentig geconstateerde oplopende verwijdering tussen burgers en bestuurders in Deventer zelf werd deze aanpak een structureel onderdeel van het gemeentebeleid. 1.2 Werkwijze en doelstellingen De basis van de Deventer Wijkaanpak wordt gevormd door een voor alle betrokken partijen duidelijke rolverdeling tussen de bewoners, de politiek en het gemeentebestuur, en een aantal professionele en gemeentelijke instellingen. De Wijkaanpak is verder vorm gegeven door de stad gemeentedekkend op te delen in zes wijken, met in elke wijk een wijkteam, een wijkambtenaar, een wijkbudget en een wijkwethouder. Ten slotte is kenmerkend dat wijkbewoners bepalen wat er gebeurt. Bij de officiële presentatie van de nieuwe aanpak in 1992 definieerde de gemeente de aanpak als volgt: De Deventer Wijkaanpak is een methode van werken waarin niet de organisatie van bewoners, maar de activiteiten van bewoners centraal staan. De participatie van bewoners is geen vast gegeven, maar moet telkens worden gemobiliseerd aan de hand van zaken waar bewoners belang of profijt van hebben. De

12 12 Wijkaanpak draag het karakter van een regelmatig terugkerend proces van activering, keuzebepaling, uitvoering en evaluatie. Wij willen hiermee voorkomen dat beheer(s)organisaties gaan fungeren als een bureaucratische laag tussen bewoners en gemeentelijke diensten, woningbouwverenigingen en dergelijke. Het formele doel van Wijkaanpak bij het begin in 1992 was: het bevorderen van de sociale integratie. Daarbij werden twee subdoelen geformuleerd: 1. stimuleren van de zelfverantwoordelijkheid van de bewoners voor hun leef- en woonsituatie; 2. verbeteren van de afstemming van de dienstverlening door de publieke instellingen. Begin 2002 heeft de Afdeling Wijkaanpak van de gemeente de missie van de Deventer Wijkaanpak omschreven aan de hand van de volgende vier elementen: 1. de Wijkaanpak stimuleert de betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van bewoners ten aanzien van hun woon- en leefomgeving in de meest brede zin van het woord; 2. de Wijkaanpak versterkt sociale relaties en samenhang in buurten en wijken; 3. de Wijkaanpak bevordert leefbaarheid, veiligheid en sociale integratie; 4. inhoudelijk gaat het bij de Wijkaanpak om zowel fysieke als sociale onderwerpen, zowel onderwerpen die op de korte termijn tot resultaat kunnen leiden, als onderwerpen die een complex karakter hebben en een langdurige inspanning vereisen. Bij onderzoek vanuit het Stedennetwerk (Weterings 2002) gericht op de ervaring van de wijkambtenaren, opbouwwerkers en convenantpartners met de methode van Wijkaanpak, blijkt dat er drie verschillende beelden ontstaan: - de Wijkaanpak is een methode om bewoners te betrekken bij planvorming: interactief, maar wel structureel en voorspelbaar (methode van systematische interactie); - de Wijkaanpak dwingt integraliteit af door de vraag van bewoners in een bepaald gebied centraal te zetten; het is een antwoord op een organisatorisch vraagstuk (nieuwe manier van coördineren); - de Wijkaanpak versterkt de sociale cohesie en de betrokkenheid van burgers bij het publieke domein (vorm van samenlevingsopbouw). Van Soomeren en Gossink (2002) constateren in De herrijking van de wijkaanpak bij pogingen om de doelstellingen te formuleren steeds dezelfde elementen terugkomen: de zelfredzame bewoners, de gemeentelijke systeemwereld die meer vraaggericht moet

13 13 gaan werken, de sociale relaties en integratie die moeten toenemen of verbeteren, en de leefbaarheid die verhoogd moet worden. De doelstelling van de Deventer Wijkaanpak kent dus zowel formeel (op schrift gestelde) als informeel (in de beleving van betrokkenen) verschillende proces- en inhoudelijke aspecten die met elkaar verweven zijn. Aantal, schaal en omvang Deventer werd ingedeeld in vijf, later in zes wijken. Dit aantal is pragmatisch gekozen: er waren bij de start van de wijkaanpak vijf wethouders en het was daarom handig vijf wijken te maken zodat per wijk een wethouder tevens als wijkwethouder kon functioneren. De wijken zijn ingedeeld op grond van het sociaal-economische karakter, aansluitend bij de indeling die in feite al aanwezig was in de beleving van gemeenteambtenaren en bewoners. Box 2: Wijkindeling Deventer (Bron: Later, na een gemeentelijke herindeling, werd de gemeente Diepenveen (Diepenveendorp, Schalkhaar, Lettele-Linde-Oude Molen, Box 3: Bewonersaantallen per wijk per 1 januari 2002 Okkenbroek, Averlo-Frieswijk en het omringende landelijk gebied) bij de gemeente gevoegd. Dat was een logische wijk 6; de burgemeester werd wijkwethouder van deze wijk. De vastgestelde wijkgrenzen worden gebruikt door zowel gemeente (wijkambtenaren, rayonbeheerders van stadsen dorpsbeheer) als politie, welzijnswerk en wooncorporaties. Qua inwonersaantal zijn de wijken niet gelijk verdeeld: de kleinste wijk, Binnenstad en De Hoven (wijk 1), telde op 1 januari inwoners, de grootste wijk, Colmsgate (wijk 5), telde op hetzelfde moment ruim drie keer zoveel inwoners, namelijk (Bron: Attema 2003)

14 14 Deze indeling in wijken is structurerend voor de organisatie van met name gemeente, politie en welzijnswerk. Voor bewoners is deze schaal meestal te ver buiten hun belevingswereld. In de beleving van bewoners is het verschil tussen sommige buurten in een wijk te groot om samen te vergaderen of activiteiten te ondernemen. Bewoners zijn hoofdzakelijk actief op buurt- en straatniveau, waarbij bovendien de definitie van de buurt per bewoner kan verschillen. Buurten worden door bewoners namelijk onder andere onderscheiden op grond van wooncultuur: in Deventer hanteren bewoners een indeling in speklappen, karbonaden, gehaktballen en biefstukken. Dit lijkt vooral een sociaal-economische indeling, waarbij biefstukken verwijst naar de sociaaleconomisch welgestelden. Vervolgens is het onderscheid in buurten ook gekoppeld aan een fysieke oriëntatie: bewoners komen niet naar vergaderingen/activiteiten op locaties buiten het gebied dat ze beleven als hun buurt, ook al is de fysieke afstand klein. Met name grote wegen worden zodanig als obstakel ervaren dat in de beleving van bewoners de buurt daar ophoudt. Bij de beleving van wat een buurt is, spelen verder ook mee de historische achtergrond en de identiteit van locaties: plekken in een wijk ontlenen hun identiteit aan gebeurtenissen en ontwikkelingen uit het verleden. Zo is een speeltuinvereniging opgericht door buurtbewoners aan één kant van de Veenweg (de provinciale weg die van noord naar zuid Deventer doorsnijdt), maar wordt de speeltuin alhoewel voor iedereen toegankelijk door bewoners uit andere buurten nauwelijks gebruikt. De gemeente houdt rekening met deze bewonersratio: de meeste activiteiten in het kader van de Wijkaanpak worden niet op wijkniveau georganiseerd, maar op buurt-, straat- of pleinniveau, aansluitend bij de beleving van bewoners. Op basis van onderzoek van de Afdeling Onderzoek en Statistiek, onderscheidt de gemeente 48 buurten. Sinds eind jaren zeventig wordt door de Onderzoek en Statistiek eens in de drie á vier jaar een buurtsignalering opgesteld. Het doel daarvan is om inzicht te krijgen in de positie en de ontwikkeling van buurten ten opzichte van elkaar, aan de hand van indicatoren die betrekking hebben op woonomgeving, woningvoorraad, sociaal-economische positie en bevolkingssamenstelling. Op basis van dit onderzoek worden de 48 onderscheiden buurten ingedeeld in (in afnemende mate van problematiek) aanpak-, aandacht-, preventie- en routinebuurten. Deze buurttypering speelt echter niet rechtstreeks een rol in de Wijkaanpak; er is geen verschil in aanpak van de vier types wijken geformuleerd. De wijktypering functioneert als statistische, objectieve onderbouwing van de typering die betrokken ambtenaren, politici en burgers zelf al meer intuïtief - aan hun buurt geven.

15 Betrokken partijen en instrumenten De gemeente Deventer heeft in elke wijk zowel politiek als ambtelijk vaste aanspreekpunten aangesteld. Zoals gezegd, is voor elke wijk is één van de collegeleden aanspreekbaar als wijkwethouder. Verder hebben alle politieke partijen contactraadsleden voor de wijken aangewezen. Verder is er voor elke wijk een wijkambtenaar. De wijkwethouder is bestuurlijk verantwoordelijk voor een goede voortgang van het wijkaanpakproces in zijn of haar wijk. Belemmeringen in de Wijkaanpak dienen door de wijkwethouder te worden opgelost. Voor raadsleden is de Wijkaanpak bij uitstek een middel om zich te informeren over wat er in de wijken leeft en wat de effecten zijn van gemeentelijk beleid. De ervaring is dat door deze manier van werken de Wijkaanpak een goed middel is om de politieke agenda te vormen naar de leefsituatie in wijken. Dat bleek onder andere toen in alle wijken vuil en zwerfafval genoemd werd als probleem van de bewoners. Dit leidde uiteindelijk tot het gemeentebrede project Het Vuil, de Stad en de Toekomst. Het ambtelijk aanspreekpunt in iedere wijk is vertegenwoordigd in een zogenaamde loodsgroep, bestaande uit een wijkambtenaar (in dienst bij de gemeente) en een opbouwwerker (in dienst bij Raster, de gemeentelijke welzijnsinstelling). De loodsgroep is verantwoordelijk voor het coördineren en organiseren van de wijkaanpak. In de brochure van de Deventer Wijkaanpak staat hun taak als volgt omschreven: Gezamenlijk loodsen zij de wijk om klippen, zandbanken en andere obstakels heen en zorgen ervoor dat de wijkaanpak niet stagneert. De opbouwwerker is fysiek aanwezig in de wijk; de wijkambtenaar heeft zijn of haar werkplek op het gemeentehuis. Binnen de loodsgroep heeft de loodsopbouwwerker voornamelijk de taak mensen te mobiliseren voor activiteiten, en hun capaciteiten in te zetten en te ontwikkelen ten behoeve van het gezamenlijk aanpakken van problemen in de wijk. De wijkambtenaar is de intermediair tussen enerzijds de bewonersideeën en -wensen in de wijk en anderzijds de instellingen en gemeentelijke beleidsafdelingen die daarbij een rol kunnen spelen. Ook is de wijkambtenaar formeel verantwoordelijk voor de instrumenten binnen het wijkaanpakproces, zoals het beheer van het wijkbudget. De loodsgroep ondersteunt initiatieven van bewoners, zoals straatschoonmaakacties en buurtfeesten. Op wijkniveau is voor elke wijk door de loodsgroep een wijkteam of dorpenplatform (voor wijk 6, de voormalige gemeente Diepenveen) opgericht, waarin bewoners zitting hebben die ook straat- en buurtoverstijgend willen nadenken over de

16 16 aanpak van problemen in de wijk. Zij functioneren richting gemeente en andere instellingen als aanspreekpunt voor de wijk en signaleren ontwikkelingen en problemen in de wijk. Het wijkteam stelt elke twee jaar het wijkprogramma vast: een overzicht van projecten voor de wijk en bijbehorende budgetten. Ook het College van B&W verbindt zich aan de wijkprogramma s. De programma s komen tot stand in een cyclus van drie voorgeschreven stappen: samen op onderzoek, samen kiezen en samen aan de slag. In deze cyclus wordt onder meer vastgesteld wie verantwoordelijk is voor specifieke problemen. In sommige gevallen, ook al in stap één, kan een probleem door de wijkambtenaar meteen doorgegeven worden aan de verantwoordelijke instantie. Als bewoners zelf iets kunnen aanpakken, wordt daarvoor vaak een taakgroep samengesteld van bewoners, en - indien nodig - ook andere partijen, zoals een opbouwwerker of politieagent. Box 4: Voorbeeld van de inzet van het wijkbudget in wijk 2, Voorstad, in 2002: Speelplekken inrichten of verbeteren: budget varieert van tot euro per speelplek Andere verbeteringen van de leefomgeving: schoonmaakacties op straat- of buurtniveau, aanpak van hondenpoepprobleem, verbetering van de verkeersveiligheid, graffitiproject, kunstproject, verbeteren van de uitstraling van een school(plein), verbetering van het aanbrengen van antenneschotels: dit gaat om bedragen van 500 tot 8000 euro per project Doelgroepspecifiek: verenigingen en themagroepen voor Turkse vrouwen, (Turkse) meidengroepen, jongerengroepen, inloopavonden voor jongeren: hier gaat het om bedragen van 100 tot 1500 euro per specifiek project (culturele avond, kinderdisco, dag uit voor kinderen) of 500 tot 1000 euro per jaar voor reguliere activiteiten (inloopavonden, wekelijkse bijeenkomsten) Ontmoeting tussen culturen: uitstapjes en samenkomsten van de Turkse vrouwengroep met andere buurtbewoners, multicultureel feest georganiseerd door een aantal meidengroepen, interculturele crea-doeclub, internationale kookclub enz., dit gaat om bedragen van 500 tot 1000 euro per activiteit; Rondgangen in drie buurten: een reguliere activiteit van Raster om bewonersklachten en ideeën te inventariseren met welzijnsinstellingen, politie, wooncorporatie en stadsreiniging, euro per buurt Tentoonstelling en fotoboekje over de wijk door een historische werkgroep, euro Per jaar is euro gereserveerd is voor snelle acties : kleine bijdragen (tot 1000 euro) die zonder bureaucratisch vertraging beschikbaar zijn voor direct te realiseren bewonerswensen In totaal bedragen de kosten euro.

17 17 Een belangrijk element van de Deventer wijkaanpak is het wijkbudget. Dit wijkbudget, voor alle zes gebieden samen 1,3 miljoen euro (begroting 2003), kan gebruikt worden om activiteiten te financieren die niet vallen onder de budgetten van gemeentelijke diensten en deelnemende instellingen. Het is dus additioneel op de reguliere taken en bijbehorende budgetten van de gemeente. Bewoners bepalen waar het wijkbudget voor ingezet wordt. Over het algemeen blijken bewoners zuinig om te gaan met het wijkbudget. Het komt voor dat er aan het eind van het jaar flinke bedragen overblijven, zodat er bijvoorbeeld euro uit de begroting aan het eind van het jaar niet benut blijkt te zijn. Dit kan het volgende jaar alsnog ingezet worden, maar er is dan wel het risico: het beheer van het budget blijft in handen van de gemeente, en het kan gebeuren dat die, op zoek naar een potje waar nog geld in zit, het bedrag inzet voor een andere prioriteit. Box 5: Voorbeeld van de inzet van het wijkbudget in wijk 6, Diepenveen, in 2002: Verkeersveiligheid: snelheidsremmende maatregelen, veilige schoolroute, oplossing verkeersknelpunten, verbeteren gladheidsbestrijding, straatverlichting, veilige fietspaden langs zandwegen Maatregelen om het dorp aantrekkelijker te: picknickets, verfraaien van de toegangsweg naar Lettele/Linde/Oude Molen, plaatsen van informatieborden, verlichting van een bord wij wensen u prettige feestdagen, bijdrage voor de restauratie van de kerk in Okkenbroek Bijdragen aan bestaande clubs en organisaties: toneelaankleding in dorpscentrum Okkenbroek, draadloze microfoons voor de Lettelse Revue, uitbreiding dierenparkje Oerdijk, verbreding functie bibliotheek Diepenveen, opwaarderen zomermarkt Okkenbroek Doelgroepgerichte activiteiten: internetcursus voor 65-plussers, activiteiten voor kinderen, een mobiele skatevoorziening en een blokhut als ontmoetingsplek voor jongeren Een workshop subsidiewerving Per jaar is euro gereserveerd is voor snelle acties : kleine bijdragen (tot 1000 euro) die zonder bureaucratisch vertraging beschikbaar zijn voor direct te realiseren bewonerswensen In totaal bedragen de kosten euro. De Deventer wijkaanpak kan vraaggericht genoemd worden; niet in de zin dat de gemeente precies doet wat bewoners zeggen, maar wel in de zin dat de gemeente aansluit bij de vraag en de beleving van bewoners, bewoners serieus neemt, en duidelijk communiceert over wat er met hun vraag gedaan wordt. Eén onderdeel van de gemeente, het Stadstoezicht, is specifiek en duidelijk meetbaar vraaggericht : de inzet van vijftig procent van de werkuren van de stadstoezichthouders zoveel uren voor parkeeroverlast aan de Rielerweg, zoveel uren voor het schoonhouden van de snoeproute van school naar winkelcentrum - wordt rechtstreeks

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren

Zo zijn onze manieren Zo zijn onze manieren Verslag van een inventarisatie van en handreikingen voor het werken met gedragsregels in Eindhoven Drs. A. Huygen Drs. R. Verwijs Maart 2010 2 Inhoud 1 Aanleiding 5 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Tot achter de voordeur. Een onderzoek naar ontwikkeling in aanpak van sociale problematiek in stadsbuurten

Tot achter de voordeur. Een onderzoek naar ontwikkeling in aanpak van sociale problematiek in stadsbuurten Tot achter de voordeur Een onderzoek naar ontwikkeling in aanpak van sociale problematiek in stadsbuurten Masterscriptie Sociale Geografie Marieke Peters Oktober 2008 ii Tot achter de voordeur Een onderzoek

Nadere informatie

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden 1 inhoudsopgave voorwoord 5 deel i: vormen van regie 7 inleiding van theorie naar praktijk 9 1. Geld als vliegwiel

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van

Nadere informatie

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA)

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA) Burgers aan zet Als we niets meer verlangen, Komt het spook van de herhaling in beeld: Dit was de twintigste eeuw, Wilt u er nog zo een? (A. Cornelis, Logica van het gevoel) COLOFON INHOUD Burgers aan

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

Werken aan wijken. Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk

Werken aan wijken. Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken Deel 1: ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare. Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers

Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare. Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare Een handreiking over jeugdparticipatie voor

Nadere informatie

Frontlijnteam in Heechterp- Schieringen. Buurtcoaches in de Mondriaanbuurt

Frontlijnteam in Heechterp- Schieringen. Buurtcoaches in de Mondriaanbuurt Frontlijnteam in Heechterp- Schieringen en Buurtcoaches in de Mondriaanbuurt Participatie door Empowerment in gemeente Leeuwarden Versie maart 2010 Eefke Cornelissen (Kennisnetwerk Achter de Voordeur),

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport

Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport Taco Brandsen Liesbeth van den Munckhof Mirjan Oude Vrielink 1 1. Inleiding 1.1 Verbindingen tussen twee werelden Er is een wezenlijk onderscheid

Nadere informatie

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid Naar een improvisatiemodel 1 februari 2012 Prof. Dr. Cor van Montfort Prof. Dr. Gabriel van den Brink Dr. Martin Schulz Drs. Nicole Maalsté 1

Nadere informatie

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak KEI kennis centrum stede lijke vernieuwing Inhoud Inleiding 3 Inleiding 3 Weerbarstige materie

Nadere informatie

Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven

Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven Een verkenning van Wmo-beleid en -praktijk in vijf gemeenten Deelrapport vrijwillige inzet en initiatieven Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Methodebeschrijving Gedragscodes. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Gedragscodes. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Gedragscodes Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Saskia Daru MOVISIE 030 789 20 49 s.daru@movisie.nl Saskia Daru is projectleider in het

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) November 2013

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Verwey-Jonker Instituut Sociale professionaliteit in beweging Erik van Marissing Astrid Huygen Katja van Vliet Sociale professionaliteit in beweging Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Kenniscahier Wmo

Nadere informatie