Tevredenheidsmeting Klanten en partners opbouwwerk Tandem Welzijn 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tevredenheidsmeting Klanten en partners opbouwwerk Tandem Welzijn 2011"

Transcriptie

1 Tevredenheidsmeting Klanten en partners opbouwwerk Tandem Welzijn 2011 E. Visser December 2011 Rapport EVI-mlv

2 4. Samenvatting en conclusies In dit afsluitende hoofdstuk vatten we de belangrijkste bevindingen voor de klanten en de partners samen en leggen we, waar mogelijk, verbanden tussen deze resultaten. De interviews hebben we met een itemlijst gevoerd. Aan een aantal aspecten hebben de geïnterviewden een score kunnen toekennen op een 5-puntsschaal die oploopt van 1 ( zeer ontevreden of niet of in zeer kleine mate ) tot en met 5 ( zeer tevreden of in zeer grote mate ). Vervolgens hebben we met de respondenten nader gesproken over afwijkende scores die ze hebben geplaatst. In de samenvatting en bij de conclusies hebben we deze opmerkingen gecomprimeerd. 4.1 Samenvatting Klanten In totaal hebben we in veertien interviews gesproken met zes vertegenwoordigers van wijkraden of comités, twee vrouwengroepen en activiteitencommissies, één actieve burger en drie overige initiatieven. Het gaat in totaal om 34 burgers uit alle wijken van Nijmegen. Relatie met het opbouwwerk Gemiddeld genomen zijn alle respondenten tevreden over het eerste contact, de telefonische bereikbaarheid en de snelheid van de beantwoording en een ruime meerderheid is tevreden over de informatievoorziening vanuit het opbouwwerk. Het contact met de opbouwwerker is wisselend qua frequentie. De meeste respondenten ervaren het contact als goed. Het merendeel van de respondenten heeft met meerdere opbouwwerkers te maken gehad. Meerdere respondenten vinden het in de communicatie van belang dat de opbouwwerker daadkrachtig en resultaatgericht is, deskundigheid toont, duidelijk is over wat hij of zij te bieden heeft en toegankelijk en benaderbaar is. Over het algemeen vinden respondenten dat de opbouwwerkers beschikken over deze gewenste kwaliteiten. Samenwerking Gemiddeld zijn alle respondenten tevreden over de totstandkoming en het nakomen van afspraken en over de betrokkenheid en resultaatgerichtheid van de opbouwwerkers. Een ruime meerderheid is tevreden over de klantgerichtheid, deskundigheid en de wijze waarop de opbouwwerkers openstaan voor kritiek. Gezien deze resultaten is het niet opmerkelijk dat de teneur van de opmerkingen, die bij de verschillende aspecten van de samenwerking zijn geplaatst, positief is. Afspraken worden soepel gemaakt, al zijn er soms agendatechnische struikelpunten, de opbouwwerkers zijn betrokken en doen soms meer dan kan en de opbouwwerkers zijn klant- en resultaatgericht. Alles wat ze oppakken lukt en als iets niet lukt, heeft dat te maken met onwillige bewoners of instanties. Ook raken de opbouwwerkers niet van hun stuk van kritiek, wat niet betekent dat ze er ook iets mee doen. De respondenten is gevraagd wat ze idealiter de belangrijkste kwaliteiten van een opbouwwerker vinden. Verbinden (negen keer), passen bij de wijk en cultuur (zes keer) en stevig in de schoenen staan, deskundigheid en enthousiasmeren (alle vijf keer) vormen de top-3. Ook hier geven de meeste klanten aan dat de huidige opbouwwerkers over deze kwaliteiten beschikken. Verbeterpunten zijn er ook. Zo kunnen opbouwwerkers meer in de wijk meedraaien, beter leren delegeren en durven vernieuwen. Met de respondenten hebben we vervolgens de werkwijze van de opbouwwerkers besproken. De helft van de respondenten vindt dat het in grote mate zaken signaleert in de wijk die aandacht vragen. De respondenten die vinden dat de opbouwwerkers deze zaken signaleren, vinden ook allemaal dat ze daar

3 in grote mate mee aan de slag gaan. Een ruime meerderheid vindt verder dat opbouwwerkers in grote mate informatie met de respondenten uitwisselen, respondenten als medeverantwoordelijk voor de wijk benaderen en informeren over wat andere organisaties voor de respondenten kunnen betekenen. De meeste respondenten wisselen goed uit met de opbouwwerkers, bij drie respondenten is dat minder of niet het geval. Vijf respondenten vinden dat de opbouwwerkers signaleren, vier vinden van niet en ze geven daarbij aan dat de opbouwwerker niet zichtbaar en bekend is in de wijk. Bijna alle respondenten geven aan samen met de opbouwwerker op te trekken in wat ze doen. Dat geldt ook voor het verbinden van groepen burgers en organisaties, al is dat niet altijd succesvol. Vijf respondenten melden zich, goed geïnformeerd te voelen over wat andere organisaties kunnen betekenen, terwijl twee respondenten het idee hebben dat de opbouwwerkers dat zelf ook niet precies weten. Opbrengst opbouwwerk Gemiddeld genomen vinden alle klanten dat opbouwwerkers burgers in grote mate handvatten geven om zelf dingen in de wijk te doen. Ook vinden alle klanten dat het opbouwwerk in grote mate bijdraagt aan de leefbaarheid in de wijk en dat opbouwwerkers oog hebben voor kwetsbare burgers in de wijk. Het opbouwwerk is de olie om mensen in de wijken soepel te laten samenleven. Het verbindt en brengt mensen samen. Een ruime meerderheid vindt dat het opbouwwerk in grote mate de betrokkenheid bij de eigen wijk vergroot, het contact tussen verschillende groepen burgers in de wijk bevordert en laat zien dat je als burgers in de wijk zelf dingen voor elkaar kunt krijgen. De teneur is: alles wat we samen willen, lukt ook. Mensen ontmoeten elkaar, worden versterkt door opbouwwerkers, krijgen meer zelfvertrouwen en gaan dingen voor de wijk organiseren. Daarnaast vindt gemiddeld een ruime meerderheid dat het opbouwwerk op een goede manier invulling geeft aan de signaalfunctie in de wijk. Hierbij is een aandachtspunt dat opbouwwerkers niet altijd even zichtbaar en bekend zijn in een wijk. Een meerderheid vindt dat het opbouwwerk maar in kleine mate invulling geeft aan de brugfunctie tussen bewoners en instanties. Ook hier komt dit doordat opbouwwerkers onbekend zijn in de wijk. Als niemand je kent, kun je volgens de klanten ook geen brug vormen. Tandem kan zich wat dat betreft zelf ook meer laten zien, anders blijft het ook een instantie. Naast de bovengenoemde verbeterpunten, geeft een groep respondenten aan dat de werkwijze erg verschilt per werker. De opbouwwerkers zouden meer vanuit een gedeelde visie kunnen werken. Wel snapt deze groep ook best dat iedere wijk en iedere groep verschillende noden heeft. Het opbouwwerk levert de respondenten zelf op dat ze anderen kunnen ontmoeten, activiteiten (mede) kunnen organiseren en dat signalen vanuit de wijk vertaald worden, zodat opbouwwerkers ermee aan de slag kunnen. Vier respondenten geven aan dat het zonder opbouwwerk lastig wordt op dezelfde voet door te gaan. Totaalwaardering Een ruime meerderheid vindt de samenwerking met het opbouwwerk aan de verwachtingen voldoen. Ook zou een ruime meerderheid deze samenwerking aanbevelen aan andere actieve buurtbewoners. Voor één respondent is het geitenwollensokken-imago er nu definitief af, terwijl drie respondenten aangeven het opbouwwerk al meerdere malen aan anderen aanbevolen te hebben. In totaal zijn drie respondenten minder tevreden: dingen blijven liggen, signalen worden niet opgepakt of de samenwerking functioneerde in zijn geheel niet. Het gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten toekennen is met een 7,5, gelijk aan onze benchmark (zeven onderzoeken onder 372 klanten). Eén respondent was over alle facetten van het contact ontevreden. Zonder deze respondent was het rapportcijfer een 8,0 geweest, wat aangeeft dat de waardering voor het opbouwwerk onder de overige respondenten goed is.

4 We hebben de respondenten nog gevraagd wat ze de kracht van het opbouwwerk vinden. Zeven respondenten geven aan dat het de zorg voor samenhang is: het verbindt mensen en initiatieven, is de schakel tussen bewoners en tussen bewoners en instanties. Zes respondenten vinden de kracht van het opbouwwerk dat het mensen het vertrouwen geeft om zelf dingen in hun wijk op te pakken. Als het opbouwwerk zou verdwijnen, neemt de onderlinge cohesie af en worden de wijken minder levendig Partners Ook met veertien partners van het opbouwwerk hebben we diepte-interviews gehouden. Het gaat dan om medewerkers van de politie, de gemeente (zowel wijkmanagers als projectleiders), woningcorporaties, zorginstellingen en andere partners in de wijk. Relatie en samenwerking met Tandem Gemiddeld genomen zijn alle partners tevreden over de communicatie en contacten in het algemeen, de totstandkoming en het nakomen van afspraken en een ruime meerderheid is tevreden over de wijze waarop je met het opbouwwerk kunt inspelen op actuele ontwikkelingen in een wijk. Een kleine meerderheid vindt het opbouwwerk in grote mate voortvarend en een meerderheid vindt het opbouwwerk maar in een kleine mate vernieuwend. Ambtenaren hebben grosso modo vaker goede contacten met management en minder goede met de opbouwwerkers, terwijl voor instellingen in het veld het omgekeerde geldt. Voor ambtenaren geldt dat ze goede afspraken maken, maar vervolgens niet weten wat er daarna gebeurt of zien dat de afspraken niet worden nagekomen. De overige organisaties hebben door de bank genomen betere ervaringen met de contacten op de werkvloer. Drie respondenten missen flexibiliteit in het kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. Als reden noemen ze de urensystematiek. Vier andere respondenten missen pit en inhoudelijke en persoonlijke betrokkenheid als het gaat om voortvarend werken. Vier respondenten vinden het opbouwwerk vernieuwend werken, zes respondenten ervaren dat het opbouwwerk zich richt op bestaande structuren en groepen met jaren 70 opbouwwerk. Het is volgens hen volgend, kan meer innoveren en ook durven loslaten als interventies niet werken of er met groepen geen vooruitgang wordt geboekt. De belangrijkste aspecten van de communicatie vinden de respondenten het elkaar begrijpen en versterken (negen keer), wederzijds vertrouwen, betrouwbaarheid en nakomen van afspraken (zes keer), elkaar op de hoogte brengen en houden over wat er speelt (vijf keer) en samen kiezen voor goede en realistische interventies (vier keer). Opbouwwerkers Gemiddeld genomen vindt een ruime meerderheid van de respondenten dat de opbouwwerkers in grote mate bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk, dat ze in grote mate werken vanuit behoeften van burgers en in grote mate (groepen) burgers versterken en bijdragen aan hun betrokkenheid bij de wijk. Bij die betrokkenheid wordt volgens drie respondenten wel voornamelijk ingezet op bestaande structuren en groepen. En het werken vanuit de behoeften van de burgers is goed, zolang het maar geen u roept, wij draaien wordt. Daarnaast dient er ook oog te zijn voor de behoeften van opdrachtgevers en zou er meer door de opbouwwerkers zelf geïnitieerde ondersteuning kunnen worden geboden aan bewoners.

5 Een kleine meerderheid vindt de opbouwwerkers bijdragen aan de integratie tussen verschillende groepen burgers en inspelen op wat er in een wijk gebeurt. Een meerderheid vindt het opbouwwerk slechts beperkt bijdragen aan de zelfredzaamheid van burgers, oog hebben voor informele netwerken in de wijk en de betrokkenheid bij besluitvorming vergroten. Het eerder genoemde punt van aansluiten bij bestaande structuren en groepen, komt hier weer terug. We hebben de respondenten gevraagd wat ze idealiter de belangrijkste kwaliteiten van opbouwwerkers vinden. Daadkracht en leiderschap (dertien keer), creativiteit tonen en lef hebben (zeven keer) en verbinden en empoweren (ieder zes keer) vormen de top-3. Redelijk vaak vinden respondenten dat de opbouwwerkers over deze kwaliteiten beschikken. Daarnaast geven respondenten aan dat de huidige opbouwwerkers beschikken over empathisch vermogen en enthousiasme en dat ze snel kunnen schakelen, volhardend zijn en bewoners weten te mobiliseren. Verbeterpunten zijn er ook. Opbouwwerkers zouden meer zichtbaar kunnen zijn in de wijk, meer kansen kunnen zien en pakken, meer op zelfredzaamheid dienen in te zetten en planmatiger kunnen werken. Opbouwwerk Belangrijke functies van het opbouwwerk zijn de signaalfunctie, het ogen en oren van de wijk zijn en de brugfunctie naar instanties, die bewoners als hoogdrempelig ervaren. Slechts 23% vindt het opbouwwerk in grote mate invulling geven aan de signaalfunctie, voor de brugfunctie is dat 36%. In totaal geeft 54% aan te weten dat het opbouwwerk volgens een nieuwe werkwijze werkt. Zo n 62% ervaart een toegenomen focus op Wmo-doelgroepen. Zeven respondenten menen dat het opbouwwerk een meerwaarde kan bieden, door kwetsbare burgers te activeren en in contact te brengen met mensen zonder een beperking. Twee respondenten vrezen dat de specifieke kennis ontbreekt en nog twee respondenten vinden de focus getuigen van (gezond) opportunisme. We hebben de respondenten gevraagd naar de kracht van het instrument opbouwwerk. Zeven respondenten noemen het vergroten van de cohesie en de leefbaarheid in wijken, vier respondenten het verbinden van mensen onderling en mensen en organisaties, het signaleren in de wijk en het laagdrempelig, dichtbij de mensen, opereren. Daarnaast noemen vier respondenten nog het ontwikkelen van praktisch organiserend vermogen bij burgers. Het opbouwwerk staat voor nieuwe uitdagingen. De maatschappij verandert en dat stelt nieuwe eisen aan het opbouwwerk. Dat kan proberen proactiever te zijn, weg proberen te komen bij het wollige welzijnsimago, zou zich meer kunnen richten op verzelfstandiging van (groepen) burgers en nieuwe competenties kunnen verwerven om deze rol in te vullen. Voorbeelden van deze competenties zijn planmatiger werken en meer oog hebben voor kansen in wijken. Totaalwaardering Gemiddeld geven alle respondenten aan het opbouwwerk aan te bevelen aan andere mogelijke samenwerkingspartners. De gemeenteambtenaren hebben, vanwege hun expliciete rol als opdrachtgever, deze vraag niet beantwoord. Een ruime meerderheid geeft aan dat het opbouwwerk een waardevolle bijdrage levert aan de leefbaarheid en dat de samenwerking met het opbouwwerk aan de verwachtingen voldoet. Als gemiddeld rapportcijfer geven respondenten een 6,9. We beschikken niet over benchmarkgegevens voor partners van het opbouwwerk.

6 4.2 Conclusies Totaalwaardering 1. Klanten en partners: klanten wat vaker tevreden over het opbouwwerk dan partners Dat is geen ongebruikelijk resultaat. Opvallend is dat er van de veertien (groepen) klanten maar één echt ontevreden is. De overige (groepen) respondenten zijn redelijk tot zeer tevreden over de samenwerking met de opbouwwerker. Het gemiddelde rapportcijfer is met 7,5 exact gelijk aan onze benchmark. Bij de partners is het rapportcijfer 6,9. 2. Klanten en partners: samenwerking voldoet aan verwachtingen, meerderheid beveelt het aan Een belangrijk resultaat. Gemiddeld zouden alle partners en een ruime meerderheid van de klanten het opbouwwerk aanbevelen aan andere actieve bewoners of samenwerkingspartners. Een aantal klanten heeft dat ook al daadwerkelijk gedaan. Ook voldoet het voor een ruime meerderheid van de klanten en partners aan de verwachtingen. Een belangrijk resultaat, want tevredenheid is ervaring min verwachting. Als de samenwerking aan de verwachtingen voldoet, levert dat tevreden klanten en partners op. 3. Partners: verschil in beoordeling opbouwwerk tussen gemeente en overige partners Hierbij speelt vooral het spanningsveld tussen het opdrachtgeverschap van de gemeente, dat het opbouwwerk opdrachten geeft en die uitgevoerd wenst te zien en partnerschap, waarbinnen je samenwerkt om in een wijk iets te bewerkstelligen. Het verschil tussen ambtenaren (en hun opdrachtgeversrol) en andere samenwerkingspartners vertaalt zich nog niet eens zozeer in het gemiddelde rapportcijfer. De ambtenaren zijn vooral minder tevreden over de wijze waarop gewerkt wordt. Dat betekent niet dat alle ambtenaren negatief staan ten opzichte van het instrument opbouwwerk, wel dat zij vinden dat er iets moet gebeuren. De overige partners geven vaak aan dat ze zouden wensen dat opbouwwerkers meer ruimte krijgen of nemen. Contact en samenwerking 1. Klanten: tevredenheid over contact en samenwerking met opbouwwerkers Gemiddeld zijn alle respondenten tevreden over het eerste contact, de telefonische bereikbaarheid en de snelheid van de beantwoording. De klanten zijn gemiddeld iets minder tevreden over de informatievoorziening over wat de opbouwwerker voor de respondenten kan betekenen. Ook bij de voor hun functie belangrijke kwaliteiten (deskundig, betrokken, klantgericht, resultaatgericht, gemakkelijk afspraken mee te maken en die ook nakomen en om kunnen gaan met kritiek) noteren we weinig echte aandachtspunten. 2. Partners: tevredenheid over contact en samenwerking De partners zijn over het algemeen tevreden over het maken van afspraken en het nakomen ervan. Uitzondering zijn de ambtenaren. Die zijn tevreden over het tot stand komen van afspraken, niet over het nakomen ervan. De ambtenaren wensen meer contact en een meer planmatige en projectmatige aanpak. 3. Wensprofiel partners communicatie: betrouwbaar onderling contact waarin je samen de goede interventies kiest en elkaar versterkt, begrijpt en op de hoogte houdt Deze items vormen de top-3 als het gaat om de gewenste onderlinge communicatie en het onderhouden van contacten. Het elkaar versterken en begrijpen wordt het vaakste genoemd. Onder betrouwbaar contact verstaan de partners wederzijds vertrouwen, betrouwbaarheid en het nakomen van afspraken.

7 4. Partners: opbouwwerkers weinig vernieuwend Een kleine 40% vindt het opbouwwerk in grote mate voortvarend werken, terwijl maar 23% het in grote mate vernieuwend vindt. Het werkt vaak binnen bestaande structuren, voor bestaande groepen, met vaste methodieken. Opbouwwerkers 1. Klanten: grote verschillen tussen opbouwwerkers Nagenoeg alle klanten hebben al met meerdere opbouwwerkers te maken gehad. Wat opvalt is vooral het verschil in werkwijze. Niet alleen de kwaliteit van de begeleiding, maar ook de inhoud van de begeleiding zelf, lijkt erg afhankelijk van de individuele opbouwwerker. 2. Klanten: opbouwwerkers doen in grote mate wat ze moeten doen We hebben gevraagd naar een aantal aspecten van de werkwijze van opbouwwerkers. Gaan ze met signalen aan de slag, betrekken ze burgers bij hun werk, informeren ze over wat andere organisaties kunnen betekenen, benaderen ze de burger als medeverantwoordelijk voor zijn eigen buurt en signaleren ze zaken in de wijk die aandacht vragen? Eigenlijk scoort alleen dat laatste punt wat minder. Slechts 50% van de klanten vindt dat de opbouwwerkers daar in grote mate invulling aan geven, bij de andere aspecten is dat (ruim) boven de 60%. 3. Klanten: match belangrijk voor tevredenheid De match tussen opbouwwerker en de wensen van een (groep) actieve burger(s), is bepalend voor de tevredenheid over de opbouwwerker. De twee uiterste scores zijn hier exemplarisch voor. Niet alleen een persoonlijke match is van belang. Een opbouwwerker moet ook bij een wijk passen. Oud-West heeft andere opbouwwerkers nodig dan Nijmegen-Noord. 4. Klanten: wensprofiel opbouwwerkers: een deskundige, enthousiaste verbinder, die past bij de wijk en stevig in zijn schoenen staat We hebben de klanten gevraagd wat ze idealiter de belangrijkste kwaliteiten van een opbouwwerker vinden. Deze kwaliteiten worden het vaakst genoemd. Verbinder is de belangrijkste kwaliteit, gevolgd door het passen bij de wijk. De meeste klanten vinden ook dat opbouwwerkers over deze kwaliteiten beschikken. 5. Partners: wensprofiel opbouwwerkers: een daadkrachtige, creatieve, verbindende leider, die bewoners empowered Dertien respondenten vinden dat een opbouwwerker idealiter een daadkrachtige leider is, die durft te sturen, lef heeft om creatief te handelen, die burgers, organisaties en initiatieven verbindt en bewoners versterkt. Niet iedere partner vindt dat de huidige opbouwwerkers over al deze kwaliteiten beschikken. Ze kunnen meer leiderschap tonen, creatiever zijn en burgers meer tools geven om zichzelf te versterken. Opbouwwerk 1. Klanten: opbouwwerk levert klanten en wijk veel op Bewoners kunnen elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren door het opbouwwerk en ze kunnen signalen afgeven aan de opbouwwerkers over wat er in de wijk speelt. Het biedt handvatten om zelf dingen te doen in de wijk, draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk en heeft oog voor kwetsbare burgers. Het vergroot de betrokkenheid bij de eigen wijk en zet zich in grote mate in om groepen mensen te verbinden.

8 2. Partners: opbouwwerkers bevorderen leefbaarheid in de wijk, maar momenteel wat minder de zelfredzaamheid van bewoners Een ruime meerderheid vindt dat de opbouwwerkers de leefbaarheid in grote mate bevordert. Voor de zelfredzaamheid geldt dit nog niet. De opbouwwerkers geven burgers (nog) te weinig tools om zelf sterker te worden. De meeste partners vinden dat opbouwwerkers werken vanuit de behoeften van burgers, maar niet iedere partner vindt dat even positief. 3. Partners: meerwaarde opbouwwerk voor Wmo-doelgroepen Een enkele partner vindt de focus op Wmo-doelgroepen opportunistisch of ongewenst, vanwege een gebrek aan specifieke expertise. Het merendeel van de respondenten ziet echter een meerwaarde. Ze kunnen mensen met en zonder beperking aan elkaar binden, de samenredzaamheid bevorderen en kwetsbare burgers activeren. 4. Klanten en partners: nieuwe werkwijze bij meerderheid bekend Zowel de meerderheid van klanten als partners geeft aan een nieuwe werkwijze te ervaren, namelijk richting meer eigen verantwoordelijkheid van de klanten. De opbouwwerker heeft het daar met klanten niet altijd expliciet over gehad of gevraagd wat klanten ervan vinden. 5. Klanten en partners: opbouwwerk graag beter en meer zichtbaar in de wijk Een meerderheid van de klanten vindt gemiddeld dat opbouwwerkers maar in kleine mate inhoud kunnen geven aan de brugfunctie naar instanties. Dat komt volgens sommige klanten omdat ze onvoldoende zichtbaar en bekend zijn in de wijk. Die zichtbaarheid is nodig om vertrouwen te wekken en een brug te kunnen zijn. Ook partners geven deze feedback. Als opbouwwerker moet je in de wijk zelf zichtbaar en bekend zijn. 6. Klanten en partners: kracht opbouwwerk is de zorg voor samenhang Zeven klanten en elf partners vinden de kracht van het opbouwwerk de zorg voor samenhang. Het gaat dan om het bevorderen van de cohesie en het verbinden van mensen, instanties en initiatieven. Daarnaast ontlenen zes respondenten er zelfvertrouwen aan om zich in te zetten voor hun wijk. Ook vier partners noemen dit bevorderen van praktisch organiserend vermogen bij burgers als kracht van het instrument. Zonder het opbouwwerk verdwijnt volgens klanten de olie om de wijk goed te laten functioneren en schat een aantal respondenten in niet meer de huidige bijdrage te kunnen leveren. Ze voelen zich dan onvoldoende gesteund en ontlast.

SAMENVATTING KLANT- EN PARTNERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 'OUDER & KIND'

SAMENVATTING KLANT- EN PARTNERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 'OUDER & KIND' SAMENVATTING KLANT- EN PARTNERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 'OUDER & KIND' In het najaar van 2012 heeft Tandem klant- én partnertevredenheidsonderzoek gedaan binnen het programma 'ouder & kind'. Hieronder vindt

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK JONGERENWERK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK JONGERENWERK TEVREDENHEIDSONDERZOEK JONGERENWERK Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen heeft Spectrum CMO Gelderland gevraagd de tevredenheid van zowel de klanten als van de partners binnen het jongerenwerk in kaart

Nadere informatie

Partnertevredenheidsmeting. Caleidoz. E. Visser // Qr,ne Oktober 2015

Partnertevredenheidsmeting. Caleidoz. E. Visser // Qr,ne Oktober 2015 Partnertevredenheidsmeting Caleidoz 2015 E. Visser // Qr,ne Oktober 2015 Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 2 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 2 2.2 De onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 555 50 14 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting Belangrijkste resultaten Klanttevredenheidsonderzoek: Respons: 65% 7,5 als

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein

Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Opvang onvrede burger Voorkomen dat onvrede uitmondt in een klacht Verbeteren kwaliteit van uw dienstverlening Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Gemeenten krijgen

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie Cultuurproef Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie De cultuurproef Met de Cultuurproef kunt u de cultuur van uw organisatie in kaart brengen. Via een vragenlijst en een cultuurmodel onderzoekt

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Begeleiding SWOA 2014

Klanttevredenheidsmeting Begeleiding SWOA 2014 Klanttevredenheidsmeting Begeleiding SWOA 2014 Eelco Visser December 2014 Project 14-5322 Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2 De onderzoeksmethode...

Nadere informatie

ORIËNTATIERAPPORT XXX

ORIËNTATIERAPPORT XXX ORIËNTATIERAPPORT XXX DOEL ORIËNTATIERAPPORT Doel van dit rapport is een duidelijk beeld te geven van de voornaamste persoonlijke gedragskenmerken van de betrokkene. Op basis van deze bevindingen worden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting. Buitenschoolse opvang BSO ABBW 2012

Klanttevredenheidsmeting. Buitenschoolse opvang BSO ABBW 2012 Klanttevredenheidsmeting Buitenschoolse opvang BSO ABBW 2012 Qrne E. Visser April 2012 Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2 De onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners Onderzoek burgerinitiatief Tevredenheid van indieners In opdracht van: De Raadsgriffier Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend Denise Floris Bert Mentink April

Nadere informatie

Evaluatieverslag deelproject Vraagsturing op basis van OER November 2008 - December 2009

Evaluatieverslag deelproject Vraagsturing op basis van OER November 2008 - December 2009 Evaluatieverslag deelproject Vraagsturing op basis van OER November 2008 - December 2009 Inleiding Het doel van Omkeer 2.0 is samen te vatten als: kijken hoe zorg en zorgvraag in elkaar steken en hoe dit

Nadere informatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Voorlopige resultaten van het onderzoek naar de perceptie van medewerkers in sociale (wijk)teams bij gemeenten - Yvonne Zuidgeest

Nadere informatie

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Leerervaringen uit het ontwikkel- en onderzoeksproject 14 maart 2011 Jolanda Habraken Inhoud presentatie Aanleiding project Structuur Activiteiten Resultaten

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl Assen, 19 april 2011 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl en Sjoerd IJdema Adviseur Partoer Centrum Maatschappelijke ontwikkelingen Fryslân. www.partoer.nl Inhoud Welzijn

Nadere informatie

Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland

Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland Verwachtingen van huurders en uitdagingen voor corporaties Dit jaar is het alweer 13 jaar geleden dat USP Marketing Consultancy startte

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Eigen en WIJze buurten

Eigen en WIJze buurten Eigen en WIJze buurten Swingen met de kracht en kennis van de wijk. Van en Voor wijkbewoners. Marjanne van Ginneken Community en netwerk leider van Makers en Doeners Grote Beer 980, 3067 MB Rotterdam,

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? Een niet zo makkelijk te beantwoorden vraag. Het antwoord heeft waarschijnlijk wel te maken met het gegeven dat de

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Groen Dichterbij 8 november 2014 Jan Hassink, Carlijn Wentink en Evelien Janssen Jan.hassink@wur.nl Voorbeelden van groene burgerinitiatieven

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Hoi Hans, Hieronder tref je de scores aan

Hoi Hans, Hieronder tref je de scores aan Hoi Hans, Zoals afgesproken tref je hieronder een verslag van mijn werkzaamheden in Z. Zoals bekend ben ik de eerste 4 keer ingegaan op: aspecten van het jongerenwerk op het gebied van visieontwikkeling,

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

TMA performancematrix

TMA performancematrix TMA performancematrix Demo accountmanager Demo Medewerker 18 december 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 TMA performancematrix

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Perspectief Stichting I

Perspectief Stichting I Perspectief Stichting I GEMEENTE BEUNÍNGEN IN12.04234 mi in inn ii min nu INGFKOMEN W e l z i i n Z o '9' S o c i a a l e n Cultureel Werk Beuningen 0 6 JUL 2012 P o s t b u s 8 E 6640 AB Beuningen Molenstraet

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Overzichtskaart 3 Opvoedingsondersteuning voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Zelfreflectie-instrument individuele opvoedingsondersteuning Sommige JGZ-professionals zullen al over

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Schakel(en) tussen klanten

Schakel(en) tussen klanten Schakel(en) tussen klanten Onderzoek naar klanttevredenheid dienstverlening Agentschap SZW EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds Het Agentschap SZW voert Europese en nationale subsidieregelingen uit op

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Mark Paardekooper 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verantwoording.... 4 Respons... 4 Opzet enquête.... 4 Data...

Nadere informatie

Erasmus Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Klanten zijn tevreden maar missen binding

Erasmus Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Klanten zijn tevreden maar missen binding Erasmus Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Klanten zijn tevreden maar missen binding April 2013 Wat vinden de klanten van Erasmus? Erasmus Leven klanten zijn tevreden, dienstverlening op orde Klanten zijn

Nadere informatie

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 2 (Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Riveer Onderzoeksrapport December 2014 3 INHOUD 1. Opzet van het onderzoek 1.1. Waarom? 5 1.2. Hoe? 5 2. Gebruik per veerverbinding 6

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst.

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst. WMO raad Haarlem op nota Welzijnswerk klaar voor toekomst. Inleiding De Wmo-raad Haarlem heeft met belangstelling kennis genomen van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. De Wmo-raad adviseert positief

Nadere informatie

Mensen maken het verschil. Driessen HRM

Mensen maken het verschil. Driessen HRM Mensen maken het verschil Driessen HRM Bas van Leeuwen Programma manager Onderzoek Thema s Publicaties HRM-advies en ondersteuning Actief in 3 domeinen Driessen: brengt mens en werk bij elkaar; zorgt via

Nadere informatie

Bijlage 6 VRAGENFORMULIER KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Bijlage 6 VRAGENFORMULIER KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Aan gebiedspartner: T.a.v. mevr./dhr. Invuldatum: (s.v.p invullen) Bijlage 6 VRAGENFORMULIER KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Onderwerp: externe evaluatie implementatie gebiedsgericht werken 2008 2009 Datum:

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Datum publicatie: 22 oktober 2014. De ervaring van de cliënt Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg

Datum publicatie: 22 oktober 2014. De ervaring van de cliënt Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg Datum publicatie: oktober 1 Auteur: Remko Boonstra Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport van het onderzoek naar de klanttevredenheid

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Leden over hun relatie met de gemeente. Korte rapportage naar aanleiding van de digitale enquête gehouden van 15 t/m 29 oktober 2009

Leden over hun relatie met de gemeente. Korte rapportage naar aanleiding van de digitale enquête gehouden van 15 t/m 29 oktober 2009 Leden over hun relatie met de gemeente Korte rapportage naar aanleiding van de digitale enquête gehouden van 15 t/m 29 oktober 2009 Voorburg, 5 november 2009 Aanleiding De Besturenraad heeft veel contact

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Is Energy Services goed op weg?

Is Energy Services goed op weg? Is Energy Services goed op weg? Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek 2013 November 2013 Centrale vraag Energy Services heeft onvoldoende inzicht in de tevredenheid en wensen van haar klanten

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

MOC van der Meer B.V.

MOC van der Meer B.V. Aan: Van: Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael. W.F.H. van der Meer. Amsterdam, 15 juli 2006. Betreft: Rapportage waarderingsonderzoek Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael 2006. 1. Inleiding. Het stadsdeel

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

CONCEPT.. ( datum) Versie:. ( nummer )

CONCEPT.. ( datum) Versie:. ( nummer ) Persoonlijke Balanced Scorecard van.( naam ) Pagina 1 2. Inhoud Titel Pagina 1. Voorblad 1 2. Inhoud 2 3. Aanleiding 3 4. Missie 4 5. Doelstellingen 5 6. Kritieke succesfactoren 6 7. Overzicht prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Passie voor mensen Ruimte voor groei

Passie voor mensen Ruimte voor groei Passie voor mensen Ruimte voor groei Hermia Brummelkamp, projectleider wijkontwikkeling: Mensen die ons nodig hebben, kunnen rekenen op persoonlijke aandacht. De rayonopzichter die bij mensen thuiskomt,

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Resultaten Benchmark - Kwaliteit Intern Toezicht 2013

Resultaten Benchmark - Kwaliteit Intern Toezicht 2013 Resultaten Benchmark - Kwaliteit Intern Toezicht 2013 Een kopgroep van raden van toezicht en raden van commissarissen in de sectoren zorg, onderwijs en corporaties hebben in het afgelopen jaar een online

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie Doel introductiebijeenkomst: 1. Vertrouwd raken met competentiedenken t.a.v. Crisis Management Teams. 2. Inzicht krijgen in doel, functie, opzet

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Lengersdorf B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Lengersdorf B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Respect op het plein. Werken aan gedragsverandering in de buurt. Nanne Boonstra Jodi Mak Ron van Wonderen

Respect op het plein. Werken aan gedragsverandering in de buurt. Nanne Boonstra Jodi Mak Ron van Wonderen Respect op het plein Werken aan gedragsverandering in de buurt Nanne Boonstra Jodi Mak Ron van Wonderen Juli 2009 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Werken aan leefbaarheid in de openbare ruimte 11 1.1

Nadere informatie

WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN

WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN Mei 2009 WOONINVEST Charlotte van Pallandtlaan 2 Postbus 163 2270 AD Voorburg Telefoon 070 301 11 00 Telefax 070 320 83 22 algemeen@wooninvest.nl www wooninvest

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Opleidingsgids Zorg en Welzijn

Opleidingsgids Zorg en Welzijn zelforganiserende teams relaties Opleidingsgids Zorg en Welzijn implementatiekunst kwaliteit cultuur sociaal kapitaal 2015 organisatienetwerken MVO projecten Leren & ontwikkelen bij Bureau de Bont Medewerkers

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport

Managementsamenvatting adviesrapport Managementsamenvatting adviesrapport Onderzoek succesfactoren, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Nederlandse Gemeenten rond MVO-stimulering, verduurzaming van de bedrijfsvoering en duurzaam inkopen

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Harrie m/v. Harrie. Harrie. Harrie. Kortom: Harrie!

Harrie m/v. Harrie. Harrie. Harrie. Kortom: Harrie! Harrie m/v Harrie Werken met Wajongeren is goed mogelijk! Maar de beperking van een Wajonger brengt met zich mee dat er extra ondersteuning en begeleiding op de werkplek nodig is. Een directe collega kan

Nadere informatie

Doel en functioneren van wijkraden

Doel en functioneren van wijkraden Doel en functioneren van wijkraden Kenmerk: INT11.0235 Bijlage bij kadernotitie burgerparticipatie Samen beter 1. Inleiding en samenvatting De samenwerking tussen wijkraden en gemeente is nadrukkelijk

Nadere informatie