Nieuwsbrief Zorg & Gezondheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Zorg & Gezondheid"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Zorg & Gezondheid Q1 2015, nummer 10 Inhoudsopgave p Algemeen p Zorg p Gezondheidsmanagement p Sociale zekerheid p Pensioen Terwijl het economisch herstel zich voortzet, blijft het onrustig in politiek Den Haag. Nadat de Eerste Kamer eind vorig jaar onverwachts tegen een belangrijk zorgplan stemde, komt minister Schippers (VWS) nu met een alternatief. Minister Asscher (SZW) presenteert de kabinetsvisie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg in Nederland, nadat het werkgevers en werknemers in de SER niet gelukt was om tot overeenstemming te komen. In deze nieuwsbrief leest u meer over deze en andere ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal.

2 ALGEMEEN Centraal Planbureau rapporteert economisch herstel De economische groei trekt dit jaar aan tot 1,7% en volgend jaar tot 1,8%. De daling van de euro ten opzichte van de dollar en de forse daling van de olieprijzen zijn gunstig voor de Nederlandse economie. Ook de werkgelegenheid neemt flink toe, maar dit leidt nog niet tot een forse daling van de werkloosheid. Deze daalt slechts licht naar 7% in Dit komt omdat de groei van de productie bij het conjuncturele herstel eerst wordt opgevangen met het bestaande werknemersbestand. Het begrotingstekort daalt naar 1,8% dit jaar en 1,2% volgend jaar. Het CPB verwacht dat de nominale premie voor de basisverzekering met 80,- stijgt van gemiddeld 1.162,- per volwassene in 2015 naar 1.242,- in De inkomensafhankelijke premie, die grotendeels voor rekening komt voor werkgevers, daalt naar verwachting van 6,95% in 2015 naar 6,85% in 2016.

3 ZORG Minister Schippers lanceert nieuw Zorgplan Minister Schippers (VWS) heeft een alternatief plan gelanceerd onder de naam Kwaliteit loont. In tegenstelling tot het in de Eerste Kamer weggestemde wetsvoorstel, krijgen zorgverzekeraars niet de mogelijkheid om een lagere vergoeding te bieden voor niet-gecontracteerde zorg. Wel wil het kabinet stimuleren dat er polissen ontstaan met een lager verplicht eigen risico als er gebruik gemaakt wordt van gecontracteerd aanbod. Om zorgverzekeraars beter te compenseren voor de hogere zorgkosten van chronisch zieken en kwetsbare verzekerden wordt de risicoverevening, die verzekeraars compenseert voor de samenstelling van hun verzekerdenbestand, aangepast. Verder voorziet het plan in scherpere eisen aan kwaliteit en transparantie over de geleverde zorg. Zo wordt de capaciteit van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) uitgebreid, zodat zorgaanbieders van ontoereikende kwaliteit kunnen worden aangepakt. Ook wordt extra ingezet op het verschaffen van inzicht in de kwaliteit van zorg voor verzekerden. Zo wordt bestaande informatie beter vindbaar gemaakt, onder meer via de doorontwikkeling van kiesbeter.nl. Nederlandse gezondheidszorg is weer de beste van Europa De Nederlandse gezondheidszorg is opnieuw als beste van Europa uit de bus gekomen in het jaarlijkse onderzoek van de denktank Health Consumer Powerhouse (HCP). Met een score van 898 van de mogelijke punten heeft ons land bovendien een record gehaald. Niet eerder vergaarde een land zoveel punten in de Euro Health Consumer Index. Op een tweede plaats komt, net als in 2013, Zwitserland met 855 punten, nipt voor Noorwegen met 851 punten. Opvallend is dat Nederland is uitgelopen op de nummer twee. In 2013 bedroeg de voorsprong 19 punten, in 2014 was dat opgelopen tot 43 punten.

4 Second opinion blijft verzekerd recht Bij het zoeken naar bezuinigingen op het basispakket is van verschillende kanten gesuggereerd om de second opinion als verzekerd recht te schrappen. In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Schippers dat deze suggestie wordt niet overgenomen, omdat second opinions kunnen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de zorg en gepast gebruik van behandelingen bevorderen. Ook een eigen bijdrage vindt de minister ongewenst, omdat dit de toegankelijkheid voor patiënten kan beperken. Zorginstituut Nederland: Kraamzorg moet in het basispakket blijven Minister Schippers vroeg burgers in 2013 om suggesties te doen voor mogelijke bezuinigingsposten in de zorg. Enkele tientallen mensen suggereerden de kraamzorg. Sommige mensen gaven als reden op dat ze verwachten nooit kinderen te krijgen. Anderen vinden dat een kraamhulp een luxe is, en niet essentieel. Het Zorginstituut Nederland is het oneens met beide argumenten. Het instituut adviseert dat kraamzorg in het basispakket moet blijven. Wel moet er beter gekeken moet worden naar hoeveel en welke kraamzorg jonge ouders nodig hebben. In het conceptadvies staat dat kraamzorg helpt bij het voorkomen van wiegendood, bij het geven van adviezen over borstvoeding en bij het signaleren van borstvoedingsrisico s. Dat sommige groepen mensen er nooit gebruik van zullen maken, vindt het Zorginstituut niet relevant: Dat geldt eigenlijk voor de hele zorg, het idee van een verzekering is dat je solidair bent met andere groepen.

5 GEZONDHEIDSMANAGEMENT Kabinetsvisie over toekomst arbeidsgerelateerde zorg Aangezien het de SER niet gelukt is om tot een unaniem advies te komen over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg, ziet het kabinet geen breed draagvlak voor een stelselaanpassing. De inzet van het kabinet richt zich daarom op concrete verbetermaatregelen, waarbij de werkgever de regie over het verzuimbeleid behoudt. De verbetermaatregelen hebben betrekking op: 1. Betere arbodienstverlening door meer betrokkenheid van werknemers Het kabinet verwacht dat wanneer dienstverlening door werkgevers in overleg met werknemers wordt ingekocht het vertrouwen over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts toeneemt. 2. Meer preventie op het werk Het kabinet gaat de vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts in wetgeving vastleggen. Van de werknemer wordt verwacht dat deze zich actief opstelt wat betreft de eigen ontwikkeling, scholing en mobiliteit. Hierbij past dat alle werknemers het recht krijgen om bij gezondheidsklachten in relatie tot werk een bedrijfsarts te consulteren. 3. Het vastleggen van een basiscontract voor professionele arbodienstverlening en meer bescherming voor de werknemer Dit basiscontract bevat minimumgaranties over de professionaliteit van de arbodienstverlening. Het gaat dan om het voldoende tijd voor het bezoeken van de werkplek en overleg met de werknemersvertegenwoordiging. Ook de mogelijkheid van een second opinion, als vertrouwensband met bedrijfsarts ontbreekt, krijgt een plaats in het basiscontract. De sanctie voor werkgevers, die niet beschikken over een (basis) contract met een bedrijfsarts of arbodienst, wordt verzwaard. 4. Samenwerking tussen de reguliere gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg. Initiatieven voor betere samenwerking tussen bedrijfsarts en huisarts worden gefaciliteerd, onder meer via de uitwisseling van kennis.

6 Feiten en cijfers in Arbobalans De jaarlijkse Arbobalans geeft inzicht in de gezondheid van de Nederlandse arbeidsmarkt. Kwaliteit van arbeid Over het algemeen is de kwaliteit van de arbeid van werknemers de afgelopen zes jaar gelijk gebleven. Fysieke arbeidsbelasting, zoals herhalende bewegingen maken (35% van de werknemers heeft hiermee te maken), kracht zetten (19%) en werken in ongemakkelijke houdingen (10%), komen in 2013 vrijwel even vaak voor als in 2007.Wel is een toename te zien in beeldschermwerk: er zijn meer beeldschermwerkers en de duur van beeldschermwerk is toegenomen. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals werken onder tijdsdruk (30%), hoge taakeisen (39%) en emotioneel belastend werk (9%), zijn vrijwel gelijk aan die in Een ander aspect van PSA is ongewenst gedrag: pesten, ongewenste seksuele aandacht, intimidatie en lichamelijk geweld. In 2013 had een op de vier werknemers last van ongewenst gedrag van klanten of patiënten, 15% van ongewenst gedrag van collega s of leidinggevenden en 5% van discriminatie. Ook dit beeld is het zelfde als in Wel daalt de mate van autonomie in het werk. Dit wordt deels verklaard door de toename van het aantal flexibele contracten. Gezondheid In 2013 geeft 91% van de werknemers aan een goede gezondheid te hebben. Tegelijkertijd rapporteert 38% van de werknemers een langdurige of chronische aandoening. Ruim de helft van hen zegt daardoor beperkt te zijn in de werkzaamheden. Meestal zijn dit lichte beperkingen. Circa 20% van de werknemers met een chronische aandoening geeft aan dat deze geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door het werk. Werknemers beoordelen hun bevlogenheid gemiddeld met een 5,5 op een schaal van 1 tot 7. Aan de andere kant heeft 13% van de werknemers last van burn-out klachten.

7 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland was 4% in Het verzuimpercentage is relatief hoog onder vrouwen, oudere werknemers, laagopgeleide werknemers en werknemers met een chronische of langdurige aandoening. Bij oudere en laagopgeleide werknemers wordt het hogere verzuim mede verklaard door het feit dat zij meer chronische gezondheidsproblemen hebben. Bij laagopgeleiden ligt de verklaring ook in belastende arbeidsomstandigheden. Een relatief hoog verzuimpercentage kennen de sectoren openbaar bestuur, vervoer en gezondheidszorg. Ongeveer 23% van de verzuimende werknemers geeft aan dat de klacht bij hun laatste verzuimgeval deels of hoofdzakelijk aan het werk gerelateerd is. De werkgeverskosten (loonkostendoorbetaling) voor het ziekteverzuim bedragen circa 11,5 miljard euro. Het werkgerelateerde verzuim kostte ongeveer 5 miljard.

8 Arbeidsongevallen en beroepsziekten Het aantal werknemers dat in 2013 als gevolg van een arbeidsongeval verzuimde is De kans op een arbeidsongeval met letsel en verzuim daalde sinds 2005 met 13,5% naar 2,7%. Het percentage werknemers dat per jaar een beroepsziekte oploopt, varieert van 0,3% (werknemers bij wie een beroepsziekte is vastgesteld door een bedrijfsarts) tot 5,8% (werknemers die zelf vinden dat ze een beroepsziekte hebben). Aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat en psychische aandoeningen komen het meeste voor. De kans op een beroepsziekte is relatief hoog bij werknemers uit de leeftijdsgroep jaar en relatief laag bij hoger opgeleiden. Preventie en duurzame inzetbaarheid Arbobeleid op bedrijfsniveau behoort te voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Dit zijn aanwezigheid van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een contract met een arbodienst of arbodienstverlener, de aanwezigheid van een preventiemedewerker en bedrijfshulpverlening (bhv), een ziekteverzuimbeleid, jaarlijks overleg met de werknemers en voorlichting en onderricht. Ten opzichte van 2007 is het percentage bedrijven dat invulling geeft aan deze vereisten gedaald. De aanwezigheid van een preventiemedewerker en de RI&E zijn het minst vaak geregeld. Werknemers zijn in 2013 iets tevredener met de maatregelen van werkgevers dan in 2008, al vindt de meerderheid wel dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Zij hebben vooral behoefte aan (aanvullende) maatregelen tegen werkdruk en werkstress en tegen emotioneel zwaar werk.

9 SOCIALE ZEKERHEID Uitstel koppeling arbeidsongeschiktheidsrisico vaste en flexibele werknemers In 2014 kende de WGA voor het eerst per saldo meer terugkerende bedrijven naar het UWV dan bedrijven die kozen voor eigenrisicodragerschap. Ook het aandeel van eigenrisicodragers in de totale loonsom is in 2014 gedaald van 50% naar 46%. Deze trend lijkt zich voort te zetten in Inkomensverzekeraars maken zich zorgen over het ontbreken van een gelijk speelveld op de hybride WGA-markt. De koppeling van het arbeidsongeschiktheidsrisico van vaste en flexibele werknemers, die gepland was voor 1 januari 2016, vormt een bijkomende complicerende factor. Deze koppeling is bedoeld om de werkgeversprikkels voor flexwerkers meer in lijn te brengen met die voor vaste krachten. Minister Asscher (SZW) heeft besloten om de koppeling uit te stellen naar 1 januari Het jaar uitstel wordt benut door de minister om te onderzoeken hoe het functioneren van de hybride markt kan worden verbeterd. Voor inkomensverzekeraars biedt het bovendien de mogelijkheid om recent beschikbaar gekomen actuariële gegevens te betrekken bij hun risico analyses. Premiekortingen voor uitkeringsgerechtigden worden aantrekkelijker voor MKB Het wordt aantrekkelijker voor kleine werkgevers om, via een premiekorting, werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Op dit moment kunnen kleine werkgevers nog niet optimaal van de premiekorting profiteren. Dat komt omdat de af te dragen premies via de loonaangifte vaak lager zijn dan de euro aan premiekorting, waardoor men geen recht heeft op het volledige bedrag. Daarom ontvangen werkgevers het gehele bedrag voortaan in één keer van de belastingdienst na afloop van het jaar. Kleine werkgevers kunnen op deze manier optimaal profiteren van het financiële voordeel. Door het bedrag van het totale financiële voordeel per werknemer naar beneden bij te stellen, zijn er geen extra kosten voor de overheid verbonden aan deze aanpassing. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2016.

10 VNO-NCW: Loondoorbetaling bij ziekte terug naar één jaar VNO-NCW vindt dat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte moet worden teruggebracht van twee naar één jaar. De werkgever neemt daarbij de premielasten voor het eerste halfjaar voor zijn rekening. De premie voor het tweede halfjaar komt voor rekening van de werknemers. De werkgeversorganisatie vindt ook dat ondernemers niet langer verantwoordelijk moeten zijn voor ziektegevallen, die duidelijk voortvloeien uit het gedrag van werknemers in de privésfeer, zoals skiongelukken. Daarvoor zullen werknemers zich zelf moeten verzekeren. Minister Asscher (SZW) onderzoekt wat de effecten zijn van de plannen van VNO-NCW. Het gaat dan om de vraag in hoeverre de instroom naar de WIA toeneemt en wat het gevolg is voor de WIA-premies, die worden bekostigd door werkgevers. Ook wordt gekeken naar de vraag of werkgevers dan meer geneigd zijn ouderen in dienst te nemen.

11 PENSIOEN SER presenteert visie op toekomstig pensioenstelsel De SER heeft een analyse gemaakt van de fundamenten voor een toekomstig pensioenstelsel. Daarbij is gekeken naar vier varianten, die verschillen op dimensies, zoals meer of minder keuzevrijheid en meer of minder risicodeling. Uit de analyse komt de variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling naar voren als interessante optie. In deze variant vindt persoonlijke vermogensopbouw plaats in de opbouwfase in combinatie met collectieve risicodeling. Sociale partners maken in het arbeidsvoorwaardenoverleg afspraken over de in te leggen premie en zij bepalen welke risico s collectief worden gedeeld. De doorsneesystematiek wordt in deze variant losgelaten. De uitwerking van een aantal elementen is nog onbekend. De SER neemt daarom het initiatief om deze variant in de komende tijd verder te verkennen. Tweede Kamer akkoord met vrijwillig doorwerken met AOW Voor AOW-gerechtigden wordt het gemakkelijker om op vrijwillige basis langer door te werken. De Tweede Kamer is akkoord met het voorstel van het kabinet, maar heeft wel enkele wijzigingen aangebracht. Zo wordt de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht naar 13 weken in plaats van 2 jaar. In het kabinetsplan was nog sprake van 6 weken, maar de Tweede Kamer vreest voor mogelijke verdringingseffecten. Momenteel werken circa mensen door na de AOW-leeftijd, vaak als zelfstandige. De overheid neemt met deze maatregelen enkele belemmeringen voor het doorwerken in dienstverband weg.

12 Bewustwordingscampagne Doen&Later Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat meer dan de helft (56%) van de Nederlanders tussen de 35 en 55 jaar zich wel eens zorgen maakt of zijn of haar oude dag goed geregeld is. Tegelijkertijd komt maar één op de tien Nederlanders in actie. In samenwerking met CZ, Espria, PGGM, Rabobank en Ymere lanceert Zilveren Kruis daarom de campagne Doen&Later. Doelstelling is om mensen bewust te maken van de noodzaak om zelf de regie te nemen over de eigen oude dag en om mensen daarbij terzijde te staan met raad en daad. Centraal in de campagne staat het platform Op dit platform vertellen mensen over hun eigen keuzes, presenteren wijkinitiatieven zichzelf en bestaat de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. De campagne heeft geen commerciële doelstelling.

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070

Nadere informatie

Raad R/2727. 17 september 2014. Bestemd voor de raadsvergadering. d.d. vrijdag 19 september 2014. Betere zorg voor werkenden

Raad R/2727. 17 september 2014. Bestemd voor de raadsvergadering. d.d. vrijdag 19 september 2014. Betere zorg voor werkenden Raad R/2727 17 september 2014 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 19 september 2014 Betere zorg voor werkenden Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg Dit is een ontwerpadvies

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van SZW Datum: 23 november 2006 Auteurs: Policy Productions i.s.m. Yolanda Hoogtanders Michiel Langman

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 239 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie

Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie augustus 2013 Tessa van Puijenbroek Krista Visscher Inhoud 0 SAMENVATTING... 4 0.1 Inleiding... 4 0.2 Het onderzoek...

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

arbeidsbelasting psychische

arbeidsbelasting psychische CIALE ARBEIDSBELASTING EN PSYCHISCHE PROBLEMATIEK PSYCHOSOCIALE LASTING EN PSYCHISCHE PROBLEMATIEK PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING EN E PROBLEMATIEK PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING EN PSYCHISCHE PROBLEMATIEK

Nadere informatie

Sector- en branchegeorganiseerde Bedrijfsgezondheidszorg

Sector- en branchegeorganiseerde Bedrijfsgezondheidszorg Sector- en branchegeorganiseerde Bedrijfsgezondheidszorg Zes casussen van sectoren en branches mei 2014 Tessa van Puijenbroek Krista Visscher Chris Moor Moniek Nelissen Inhoud 1 INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken Gezond Werken 5 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken 5.1.1 Cao als breekijzer voor veilig en gezond werken 5.1.2 Bepalingen over arbozorg in de cao 5.1.3 Afspraken over arborisico s in de cao

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers. Raad voor Werk en Inkomen

Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers. Raad voor Werk en Inkomen Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers Raad voor Werk en Inkomen Maart 2008 Inhoud 1. Inleiding: context en urgentie... 3 2. Re-integratie-inspanningen en resultaten... 4 3. Succesfactoren,

Nadere informatie

Sociale zekerheid; staat of privaat?

Sociale zekerheid; staat of privaat? Sociale zekerheid; staat of privaat? Leeswijzer Voor u ligt een omvangrijke brochure over een complexe materie: privatisering van de sociale zekerheid. Niet elke lezer zal zich even grondig willen verdiepen

Nadere informatie

Later pensioneren, beter presteren

Later pensioneren, beter presteren Later pensioneren, beter presteren Visiedocument Over de neveneffecten van een hogere pensioenleeftijd Kansen en bedreigingen Inleiding De pensioenleeftijd waar we aan gewend waren, gaat omhoog. Niet alleen

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 357 Wijziging van de Ziektewet, van het Burgerlijk Wetboek en van enkele andere wetten in verband met het meldingsproces van een werknemer bij

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241)

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Memorie van toelichting Inleiding In het afgelopen decennium is het

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Versie van 12 oktober 2011 Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 De zorgverzekeringsmarkt per 1 januari

Nadere informatie

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl WERKDRUK April, 2008 Papiermolen 26 3994 DK Houten T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Wat is werkdruk?...5 1.1 Wat verstaat men onder werkdruk in het dagelijkse leven?...5

Nadere informatie

Meerjarenplan 2013-2014. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meerjarenplan 2013-2014. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Meerjarenplan 2013-2014 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Meerjarenplan 2013-2014 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie SZW Meerjarenplan

Nadere informatie

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Het CNV bepleit een breed gedragen aanpak van onze structurele problemen waarbij het bevorderen

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2015 Betreft Transparantie zorgverzekeraars

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2015 Betreft Transparantie zorgverzekeraars > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan MANTELZORG AAN DE WATERKANT Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan Versie 1 april 2008 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 3 DEEL 1 1. Aanleiding tot het formuleren van mantelzorgbeleid 4 2. Visie op mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Hoofdpunten van het Regeringsbeleid 2004

Hoofdpunten van het Regeringsbeleid 2004 Hoofdpunten van het Regeringsbeleid 2004 Inhoudsopgave 1. Het financieel-economisch beleid...2 2. Het sociaal-economisch beleid... 10 3. Onderwijs en kennis... 10 4. Veiligheid en justitiële keten...24

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

De markt en kwaliteit van arbodienstverlening

De markt en kwaliteit van arbodienstverlening De markt en kwaliteit van arbodienstverlening Ir. S.A. van der Kemp en drs. P.Th. van der Zeijden C10394 Zoetermeer, 17 maart 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Synergie in de keten van zorg en sociale zekerheid: utopie of realiteit?

Synergie in de keten van zorg en sociale zekerheid: utopie of realiteit? Verbond van Verzekeraars Synergie tussen zorg en sociale zekerheid Synergie in de keten van zorg en sociale zekerheid: utopie of realiteit? Den Haag, februari 2008 Paul van den Broek Renate Streng Michelle

Nadere informatie