ECT ZORGAANBODPLAN 2015/2016 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: BOUWT AAN PERSOONSGERICHTE ZORG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECT ZORGAANBODPLAN 2015/2016 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: BOUWT AAN PERSOONSGERICHTE ZORG"

Transcriptie

1 ECT ZORGAANBODPLAN 2015/2016 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: BOUWT AAN PERSOONSGERICHTE ZORG Auteurs: J.F. Sündermann, bestuursvoorzitter M.R. Leeflang, algemeen manager Mw. S.A.M. van den Bergh, kwaliteitsmanager Datum: februari 2015 Eerstelijns Centrum Tiel Dodewaardlaan EA TIEL 1

2 2

3 INHOUDSOPGAVE ECT ZORGAANBODPLAN 2015/ INLEIDING ECT Visie op geïntegreerde, persoonsgerichte eerstelijnszorg Samenvatting zorgaanbod ECT Zorgaanbod Segment Inleiding Belangrijke randvoorwaarden voor contractering: Zorgprogramma DM en CVRM Zorgprogramma COPD, ASTMA GEZ Zorgvernieuwing ECT Segment Vooralsnog geen contractering S3 projecten DBC Zorgprogramma Ouderenzorg Zorg Projecten Resultaten ECT Segment Resultaten op ketenzorg Resultaten op service en bereikbaarheid Resultaten op substitutie Financiën Contractering per segment Zorgaanbod Huisartsen Segment Segment Segment Bijlagen Business case Zorgprogramma kwetsbare ouderen Zorgprogramma kwetsbare ouderen

4 1. INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 zijn veranderde bekostigingsregels van kracht voor de huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg. De huidige GEZ en DBC contracten van het ECT met de zorgverzekeraars lopen eind 2014 af. ECT wil de samenwerking met Menzis en de andere zorgverzekeraars continueren. Voor de Tielse bevolking betekent dit naar de huidige maatstaven nog meer persoonsgerichte zorg die veilig, snel, zuinig en nabij geleverd wordt. Voor de zorgverzekeraar levert dit betaalbare afgestemde zorg en een eerstelijns organisatie die klaar is voor de volume groei in de eerste lijn ten gevolge van de substitutie uit de tweede lijn. Beheersing van de groei door lijnen met de 0 e lijn en zelfmanagement. Het ECT hecht er aan om de eigen plannen zo veel mogelijk te zwaluwstaarten met het regioplan van Menzis, de Gemeente Tiel, de plannen van de BV Chronische Zorg, De Coöperatieve Huisartsenvereniging (CHV), het Ziekenhuis Rivierenland Tiel, De Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR), Welzijnsorganisatie Mozaïek en Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR). Voor de professionals en medewerkers, aangesloten bij het ECT betekent dit een gezonde, dynamische en professionele werkplek met ruimte voor persoonlijke en professionele groei. Dit zorgaanbodplan (ZAP) is in lijn met de ontwikkeling van het ECT in de afgelopen 8 jaar. Een ontwikkeling die evolueert in nauw overleg met zorgverzekeraar Menzis, de zorgprofessionals en de patiënten. Het ZAP kent de volgende opbouw: In hoofdstuk 2 leest u de ECT visie op geïntegreerde, persoonsgerichte zorg. Hoofdstuk 3 vat het zorgaanbodplan samen in de vorm van het financieringsmodel voor huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg. Hoofdstuk 4 geeft weer de ketenzorg die het ECT organiseert voor mensen met één of meerdere chronische aandoeningen diabetes, cardio vasculair risico, COPD en/of astma. Dit hoofdstuk beschrijft ook de activiteiten die binnen de beleidsregel GEZ worden uitgevoerd. Dit zijn de activiteiten die binnen segment 2 bekostigd zijn. Hoofdstuk 5 gaat over de projecten die het ECT uitvoert op het gebied van zorgvernieuwing, service en patiëntgerichtheid. Dit hoofdstuk maakt concreet welke uitkomsten verwacht worden op financieel- en op zorggebied. Hoofdstuk 6 betreft de resultaatafspraken binnen Segment 3 Hoofdstuk 7 is de financiële paragraaf. Dit hoofdstuk geeft de substantiële afstand weer tussen de door het ECT benodigde middelen en de mogelijkheden conform het inkoopbeleid van Menzis. Wij zien grote verschillen tussen het zorgakkoord en de intenties van VWS en de wijze waarop Menzis dit heeft vertaald in haar inkoopbeleid. Hoofdstuk 8 beschrijft de zorgactiviteiten die verricht worden in segment 1, 2 en 3 door de huisartsenpraktijken. Een belangrijk aandachtspunt is de BTW. Als de ministeries van VWS en Financiën niet tot overeenstemming komen over een volledige BTW vrijstelling in de zorg, zal dit leiden tot een verhoging van een deel van de GEZ- en DBC-gelden voor de zorgverzekeraar. 4

5 2. ECT Visie op geïntegreerde, persoonsgerichte eerstelijnszorg Tiel is een van de oudste steden van Nederland en telt inwoners. De combinatie van gebiedsdelen met een lage SES, overgewicht, DM en HVZ draagt bij tot extra welzijns- en gezondheidsproblemen Het Eerstelijns Centrum Tiel biedt zoveel mogelijk geïntegreerde zorg in de gemeente Tiel en omgeving. Persoonsgericht, betrokken en het allerbelangrijkste: altijd samen met de patiënt. Ruim 180 zorgverleners werken samen om mensen snel en goed te helpen, dan wel te leren omgaan met hun chronische aandoening en te kijken naar wat er nog wel kan. De gezondheid van patiënten staat centraal. Missie: kwaliteit van leven Alle zorg is erop gericht dat mensen een maximaal haalbare kwaliteit van leven bereiken. Dat is vastgelegd in de missie. Kern van deze missie: patiëntgerichtheid, kwaliteit, transparantie, doelmatigheid en samenhangende zorg. Alle zorgverleners werken continu aan kwaliteit volgens de normen van de eigen beroepsgroep. Ze gebruiken daarbij de PDCA-cyclus. Dat wil zeggen dat ze de werkprocessen voortdurend verbeteren door zichzelf doelen stellen, daarop acties te ondernemen, deze te monitoren en te evalueren en uiteindelijk weer nieuwe doelen stellen. Succes van het Eerstelijns Centrum Tiel One stop shopping: veel zorgverleners zitten in één gebouw. Geïntegreerde zorg: de zorgverleners stemmen hun informatie en handelwijze op elkaar af. Eén centrale zorgverlener: mensen met een chronische aandoening hebben een centrale zorgverlener, dit is de praktijkondersteuner dan wel de huisarts. Zij houden samen met de patiënt het overzicht op het persoonsgerichte zorgplan Persoonsgericht: dit betekent dat patiënten zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid. Ze voeren zelf de regie. Hun ervaringsdeskundigheid is net zo belangrijk als de medische deskundigheid. Dit betekent meer aandacht voor de eigen rol bij de professional en bij de patiënt. Zorg waarbij de patiënt met zijn/haar mogelijkheden centraal staat en niet de ziekte of beperking. Van Ziekte en Zorg naar Gedrag en gezondheid (Van ZZ naar GG). 5

6 3. Samenvatting zorgaanbod ECT Het Zorgaanbod, zoals beschreven in hoofdstuk 4, 5 en 6 is binnen het nieuwe financieringsmodel als volgt samen te vatten: S3 Resultaatbeloning en zorgvernieuwing Ouderenzorg Doorbraakproject met ziekenhuis Diagnostiek, substitutie, ICT, Ontslagketen INCA Pilot (Integrated Care) (Zn & Ineen) = door Menzis gecontracteerdper patiëntcontact = is in Q1 nog niet gecontracteerd en is onderwerp van gesprek met Menzis Zelfmanagement en Individueel Zorgplan Persoonsgerichte Zorg Gecombineerde leefstijl interventie Geïntegreerde farmaceutische zorg Service en bereikbaarheid verhoging Inloopcentrum = niet door Menzis gecontracteerd, wel gewenst door ECT DBC DM2 en CVRM S2A DBC COPD DBC ASTMA S2 S2B GEZ Organisatie tbv populatie S1 Huisartsenzorg Huisartsen zorg 6

7 4. Zorgaanbod Segment Inleiding In de ketenzorg staan voor het ECT de volgende zaken voorop: Het leveren van toegevoegde waarde voor de patiënt. Het feit dat deze in zorg is bij het ECT betekent optimale levensvreugde en bewegingsvrijheid, gegeven de chronische beperking; Het ECT is een constant lerende organisatie die bereid is te veranderen, van fouten te leren en open staat voor andere inzichten. Transparantie voor patiënten, professionals en zorgverzekeraars o Deelname Benchmark InEen Werken volgens de kritische kwaliteitskenmerken van branchevereniging InEen. 4.2 Belangrijke randvoorwaarden voor contractering: In de NZa-tarieven huisartsenzorg gaat de NZa ervan uit dat 23% van de praktijkkosten worden inverdiend via de M&I verrichtingen en ketenzorg. Voor een normpraktijk betekent dit dat 23% van = extra moet worden verdiend in de ketenzorg en M&I verrichtingen (bij een gelijkblijvende zorgvraag). Dit moet minimaal haalbaar zijn; Het POH-S tarief is weliswaar verhoogd maar absoluut onvoldoende om te gelden als een volledig integraal uurtarief. Op verzoek van Menzis hebben het ECT en zorggroep THOON een actuele kostprijsberekening gemaakt. Deze resulteert in een noodzakelijk integraal uurtarief van 66,50 (schaal 7) en 70, 65 (schaal 8). Het is noodzakelijk dat dit tarief marktconform en kostendekkend is; Het aantal minuten dat gemiddeld per patiënt beschikbaar is voor zorg binnen de ketenzorg moet voldoende zijn om kwalitatief goede zorg te verlenen. 4.3 Zorgprogramma DM en CVRM Het ECT wenst een DBC voor de geïntegreerde zorgprogramma s Diabetes Mellitus en Cardio Vasculair Risico Management aan te gaan voor tenminste 2 jaar. Contractering per Het ECT maakt gebruik van een Keten Informatie Systeem (Portavita). Ook alle onderaannemers maken hiervan gebruik. Zorgprogramma Diabetes Mellitus (DM) Ten opzichte van het bestaande zorgprogramma DM worden per 1 januari 2015 de volgende aanpassingen doorgevoerd: Ten gevolge van wijzigingen in de vergoedingen in de basisverzekering wordt de rol van de pedicure verder beperkt. Door substitutie is er een toename het aantal patiënten met insuline onder behandeling bij de huisartsenpraktijk. Van 12% naar 14%. o Dit betekent dat er meer tijd per patiënt nodig is; o Maar ook vraagt dit meer aandacht voor de voorwaarden om insuline therapie in de huisartsenpraktijk te kunnen doen. 7

8 Zorgprogramma Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) Ten opzichte van het bestaande zorgprogramma CVRM worden per 1 januari 2015 de volgende aanpassingen doorgevoerd: Het aantal patiënten dat wordt geïncludeerd in de primaire groep neemt toe. Dit komt enerzijds door casefinding en anderzijds door de uitbreiding van de inclusiecriteria met reumatoïde patiënten. In 2015 wordt verder gewerkt aan substitutie uit de 2 e lijn. Dit geschiedt ook in het kader van het Doorbraak project met het Ziekenhuis Rivierenland. En de maatschap Cardiologie. Voor 2015 verwachten wij een lichte groei in de secundaire groep. 4.4 Zorgprogramma COPD, ASTMA Het ECT maakt gebruik van een Keten Informatie Systeem (Portavita). Ook alle onderaannemers maken hiervan gebruik. Zorgprogramma COPD Het ECT wenst een DBC voor het zorgprogramma s COPD aan te gaan voor tenminste 2 jaar. Contractering per Ten opzichte van het bestaande zorgprogramma COPD worden per 1 januari 2015 de volgende aanpassingen doorgevoerd: Samenwerkingsafspraken met de longartsen worden verder geconcretiseerd en gemonitord; Nieuw is de E-consultatie via Portavita; Het aantal COPD patiënten zal toenemen door substitutie: terugverwijzen GOLD 1-2 bij de longarts naar de huisarts; Meer aandacht voor exacerbaties. Zorgprogramma Astma Het Zorgprogramma Astma wordt in 2015 ontwikkeld maar nog niet gecontracteerd. Het streven is om dit per 1 januari 2016 te contracteren, of zoveel eerder als mogelijk. De huisartsenpraktijken hebben in 2014 de praktijken op orde gebracht. Dat wil zeggen: alle patiënten met diagnose ASTMA zijn her-beoordeeld door de huisarts. Hiermee zijn zij ingekaard en in beeld gebracht. 8

9 4.5 GEZ Verdere verbetering van de kwaliteit van zorg is een hoofddoelstelling van het ECT. Sinds 2008 is de organisatie en ontwikkelcapaciteit gefinancierd vanuit de beleidsregel GEZ. Deze financiering heeft het ECT de mogelijkheid gegeven om structureel en professioneel te werken aan de verbetering van het zorgaanbod in de breedste zin. In dit overzicht geven wij een kort overzicht van de zaken die inmiddels geïmplementeerd en geborgd zijn en welke in 2015 verder opgepakt zullen worden Bedrijfsvoering en organisatie Het ECT heeft op orde: Administratieve organisatie; Financiën; Huisvesting; Personeel: o Algemeen Manager; o Kwaliteitsmanager; o Bezetting uitbreiden met vrijwilligers/stagiaires t.b.v. receptiebalie. Organisatie. o Bestuur Huidige bezetting handhaven met 1 onafhankelijk voorzitter, 4 huisartsen 1 apotheker en 1 fysiotherapeut. o Raad van Advies, 3 leden. o Stratenmakers. Elk zorgprogramma wordt geborgd en verder ontwikkeld onder supervisie van een (zorg)stratenmaker. Dit is een zorgprofessional, veelal een huisarts. Samenwerking met externe partijen o met BV Chronische Zorg DM/CVRM en Astma/COPD continueren; Samenwerking op gebied van ouderenzorg en GGZ verbreden. Zorgnetwerken rond een gezamenlijke probleem/oplossing Traditionele zorgpartners; Gemeente Tiel Niet-zorgpartners (onderwijs, bedrijven). Kaderartsen o Binnen het ECT zijn een kaderarts DM en een kaderarts GGZ werkzaam. Tevens is één van de huisartsen in opleiding tot kaderarts GGZ; Het ECT werkt in 2015 en 2016 met nadruk aan: Communicatie (intern en extern); Good governance; Service en bereikbaarheid Kwaliteit Het ECT heeft in werking: Planning & Control Cyclus; Monitoring kwaliteit ketenzorgprogramma s m.b.v. ABC methodiek, spiegelinformatie bijeenkomsten etc.; Jaarlijks patiënten panel; Deskundigheidsbevordering voor professionals in ketenzorg 9

10 Ondersteuning en advies (Diabetes, COPD en CVRM verbetercyclus); Procedure voor melden klachten en suggesties; Procedure voor melden incidenten en calamiteiten. In ontwikkeling 2015/2016: Betrekken patiënten perspectief (panels zorgbelang); Cliëntenpanels i.s.m. Zorgbelang Gelderland voor COPD; Continue peiling van ervaren service en zorg d.m.v. korte digitale surveys; INCA (integrated Care) pilot fase 2; Acties n.a.v. nieuwe Wet Klachten en geschillen in de zorg; Kwaliteitsaudits diverse disciplines meer samenhangend uitvoeren (HKZ, NPA of ISO) Voor individuele disciplines; Voor ketenzorg DM/CVRM en ASTMA/COPD; ABC methodiek verder toepassen op andere zorgprogramma s en andere disciplines; (indicatoren ontwikkeling en transparantie zorg door ketenpartners; ABC methodiek bij de huisartsenpraktijken borgen, waarbij de waarde van kwalitatieve indicatoren resultaten van iedere huisartsenpraktijk worden afgezet tegen vooraf bepaalde streefwaarden; Uitkomstindicatoren benoemen naast de procesindicatoren; Sancties formuleren voor structureel onder de maat presterende praktijken; Regionale transmurale afspraken (RTA s) met specialisten opnieuw bevestigen, afspraken maken (substitutie), deze naleven en afspraken maken over de wijze van monitoring; Service Level Agreements (SLA s) met ketenpartners bevatten proces en kwaliteitseisen; Verhogen dossierveiligheid, informatie beveiliging; Data uitwisseling HIS-KIS optimaliseren; Patiënten die geen programmatische zorg (meer) wensen vallen buiten het zorgprogramma en krijgen de meetwaarde geen geregelde zorg/zorgmijder. Dit meenemen/verwerken in de resultaten. 10

11 4.5.3 Organisatieschets ECT Raad van Advies 3 leden ECT bestuur 1 onafhankelijk voorzitter 4 huisartsen 1 apotheker 1 fysiotherapeut Management Algemeen Manager Staf 1 kwaliteitsmanager 1 stafmedewerker P&O en FA 2 secretaresses Commissies Werkgroepen Zorgprogramma Projecten/overleg Commissie Patiëntenparticipatie Commissie ICTO Klachten Commissie ZP Diabetes Mellitus ll ZP COPD/Astma ZP CVRM Stuurgroep Project Ouderen Tiel Convenant Zorgnetwerk Tiel Stuurgroep Verloskundigen Communicatie Commissie ZP Ouderenzorg ZP GGZ in de 1 e lijn ZP Lage rugklachten Doorbraakproject ECT, Ziekenhuis Rivierenland, Menzis Integrated Care Pilot (ZN, InEen) Klankbordgroep 1 e lijn Werkgroep Gecombineerde Leefstijl Interventie Stuurgroep Farmacie (en FTO) Regiegroep Wonen, Welzijn, Zorg BAG (Bevoegd ADEPD Gezag) Alle commissies, werkgroepen en project- en stuurgroepen zijn multidisciplinair samengesteld. Het merendeel van de werkgroepen wordt voorgezeten door een Stratenmaker 11

12 5. Zorgvernieuwing ECT Segment Vooralsnog geen contractering S3 projecten Eind februari 2015 heeft het ECT overeenstemming bereikt met Menzis ten aanzien van de GEZ en de DBC overeenkomsten. Pas in maart 2015 wordt het gesprek over innovatieve projecten in Segment 3 opgepakt. In de loop van 2015 komt hier meer duidelijkheid oer. Onderstaande S3 projecten beschrijven vooralsnog alleen de ambitie van het ECT. 5.2 DBC Zorgprogramma Ouderenzorg Het ECT heeft sinds 2012 De Zorg voor Kwetsbare ouderen vorm gegeven op multidisciplinaire wijze. Dit project is gefinancierd vanuit ZonMw subsidie die per eind 2014 afloopt. Dit project heeft inmiddels geleid tot een efficiënte werkwijze welke wij graag voort willen zetten. o In kaart brengen van kwetsbaarheid (GFI en Easycare); o multidisciplinair bespreken (MDO met huisarts, POH, Specialist Ouderengeneeskunde (SOG), welzijnswerker, wijkverpleegkundige); o aanwijzen Casemanager (POH of wijkverpleegkundige); o spreekuur SOG in de praktijk van de huisartsen. Omdat de projectfinanciering afloopt eind 2014 wil het ECT voor de groeiende groep kwetsbare ouderen goede zorg borgen. Ook financieel. Hiervoor is nodig: o Onafhankelijke wijkverpleegkundige in dienst van, of dicht bij, het ECT. Schakel tussen zorg, patiënt, sociaal domein; o Financiële ondersteuning betrokken zorgverleners, inclusief Mozaïek Welzijnsdiensten; o Uitbreiden spreekuur SOG uitbreiden naar team 3 en team 4; o In 2015 projectfinanciering. Samen met Menzis DBC opzetten per DBC. ; o Ouderenzorg in de wijk door een structurele zichtbare schakel wijkverpleging S2 (verpleging en verzorging) met de huisartsenpraktijken; o SOG in de teams, consultatie. In bijlage 3 is het zorgprogramma ouderen opgenomen. De business case betreft vooralsnog alleen de financiering van de huisarts en de praktijkondersteuner. De SOG, wijkverpleging en anderen zijn nog niet in de begroting meegenomen. De wijze waarop de financiële afspraken worden vormgegeven bespreken wij graag met Menzis. 5.3 Zorg Projecten Doorbraakproject met ziekenhuis. In 2015 deelprojecten o Diagnostiek; o Kindergeneeskunde; o Substitutie binnen CVRM zorgprogramma; o Verbetering ontslagketen van ziekenhuis naar 1 e lijn; Stimuleren Zelfmanagement: weten wat je ziekte betekent en hoe je hiermee wél kan leven. Bevorderen van gezondheidsvaardigheden. Stimuleren verankering van het individueel zorgplan; o Communicatie; o Educatie, 4 info avonden, gekoppeld aan een onderwerp. Is de start van zelfmanagement; 12

13 GLI o Gecombineerde Lifestyle Interventie. Continueren van bestaande groepsbijeenkomsten bij fysiotherapeut en diëtiste. Lage Rugklachten o Multidisciplinaire samenwerking versterken. Na de afspraken rond behandeling van acute rugklachten nu vervolg innovatie op het gebied van chronische rugklachten; Stoppen met Roken o Luchtsignaal continueren. Reizigersadvies o Ontwikkeling professioneel reizigersadviescentrum; Inloopcentrum o Maken business case Inloopcentrum voor zorg en als schakel naar het sociaal domein; o Inrichten van inloopcentrum; Service : o Receptiefunctie in ECT locatie Teisterbant 2 o E-health: Online afspraken maken bij ten minste 4 disciplines, waaronder de huisartsen; Digitaal patiëntenportaal; o Oproepsysteem implementeren in 2015 in 2 huisartspraktijken. In 2016 uitrollen naar alle praktijken bij gebleken geschiktheid. Meekijk consult specialist Multidisciplinair spreekuur eerste lijn 6. Resultaten ECT Segment Resultaten op ketenzorg Resultaatbeloning CVRM/DM Resultaatbeloning COPD In onderling overleg vast te stellen. 6.2 Resultaten op service en bereikbaarheid Het ECT wil SMART afspraken maken met Menzis over de te behalen resultaten op service een bereikbaarheid op een manier die goed meetbaar is zonder veel extra administratieve last. 6.3 Resultaten op substitutie Het ECT wil SMART afspraken maken met Menzis over de te behalen financiele besparingen in de tweede lijn door substitutie van zorg naar de eerste lijn zonder veel extra administratieve last. De substitutiemonitor zou hiervoor een mogelijk vehikel zijn, ware het niet dat deze nog steeds niet beschikbaar is. 13

14 7. Financiën 7.1 Contractering per segment Segment 1 Geen contractering Segment 2 GEZ o Organisatiekosten o Uitvoeringskosten DBC DM/CVRM DBC COPD Segment 3 Ten tijde van het overeenkomen van het GEZ contract en de ketenzorgcontracten is nog geen overeenstemming bereikt over de innovatieve projecten in Segment 3. Lopende innovatieprojecten: Zorg voor kwetsbare ouderen; Doorbraakproject ECT en ZRT; Gecombineerde Leefstijl Interventie (fysio en diëtiste). Nieuwe gewenste innovatieprojecten welke vooralsnog niet gefinancierd worden door de zorgverzekeraars: Zelfmanagement, Individueel Zorgplan, Persoonsgerichte zorg; Geïntegreerde Farmaceutische Zorg; Verhoging service en bereikbaarheid; o Doorontwikkeling website, social media; o Gastvrouw-service; Inloopcentrum, met als doel verschuiving naar oneigenlijke HA zorg naar het juiste domein. 14

15 8. Zorgaanbod Huisartsen Het zorgaanbod van de huisartsen betreft de monodisciplinaire contractering van de huisartsenzorg. Deze valt buiten de contractering van het ECT en daarom buiten van het Zorgaanbodplan. Omdat de het zorgaanbod van de huisartsen in dit segment van grote invloed is de multidisciplinaire zorg, benoemen wij wel de zorgactiviteiten die gecontracteerd worden. 8.1 Segment 1 Huisartsenzorg wordt niet door het ECT gecontracteerd maar door de individuele huisartsen. De ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg zijn echter nauw verweven met, en onderlinge afhankelijk van de gecontracteerde geïntegreerde zorg. GGZ in de eerste lijn o POH-GGZ; o e-health Kleur je leven; o consultatieve psychiater; o Regionaal GGZ Netwerk. M&I verrichtingen o Specialisatie. Binnen de huisartsenmaatschap vinden specialisaties plaats waardoor doorverwijzing naar de tweede lijn beperkt wordt; o Indien hier geen dekkende vergoeding tegenover staat als gevolg van het verdwijnen van de oude M&I tarieven is hier voor de huisarts geen positieve business case van te maken en zal deze mogelijk weer door gaan verwijzen naar specialistische hulp in het ziekenhuis. 8.2 Segment 2 Deelname ketenzorg DM2/CVRM; Deelname ketenzorg COPD/Astma. 8.3 Segment 3 POH-S module; Deelname ketenzorg Kwetsbare Ouderen; Doelmatig verwijzen; Eerstelijns diagnostiek; Doelmatig voorschrijven; Service en bereikbaarheid; Deelname ketenzorg (DM/CVRM/COPD/Astma/GGZ); Accreditatie; IUD en injecties; M&I chirurgie. 15

16 9. Bijlagen 9.1 Business case Zorgprogramma kwetsbare ouderen In de financiële business case zijn de kosten voor de Specialist Ouderen Geneeskunde, geriater, ouderenadviseur (welzijn) meegenomen voor 1 uur per kwetsbare oudere. In onderling overleg zal moeten worden vastgesteld of deze kosten via het ECT gefinancierd worden of rechtstreeks aan de betrokken partijen. 9.2 Zorgprogramma kwetsbare ouderen 16

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet.

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet. ECT ZORGAANBODPLAN 2013/2014 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: STERK IN PERSOONSGERICHTE ZORG Auteurs: J.F.M. Vlek, medisch manager M.R. Leeflang, algemeen manager Datum: 23 januari 2013 Eerstelijns Centrum

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 COLOFON Colofon Uitgave: Zorroo Zorg B.V. Tekstredactie: Exito Vertaalbureau Vormgeving en opmaak: HoncDesign Exito Vertaalbureau Fotomateriaal: istockphoto persoonlijke afbeelding

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inhoudsgave 1. Introductie 2. Algemene voorwaarden 3. Diabetes Mellitus type 2 4. COPD 5. Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg DM/COPD. 6. Astma/COPD

Nadere informatie

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2011 De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld én samenwerkingsverband Stichting

Nadere informatie

WERKPLAN KETENZORG NU BV

WERKPLAN KETENZORG NU BV WERKPLAN KETENZORG NU BV De Ketenzorg NU BV is onderdeel van de huisartsencoöperatie Zorg Nu in Noord-West Utrecht. Het bestuur van Zorg NU is tevens de Algemene Vereniging van Aandeelhouders (AVA). Dit

Nadere informatie

een rijdende trein...

een rijdende trein... Jaarverslag 20 ROHA, 13 een rijdende trein... ROHA - regionale organisatie huisartsen amsterdam Inhoud 4x ROHA in 2013 2 Wat zijn de kernpunten in 2013? 3 Wat leveren de ketenprogramma s op? 4 Ketenprogramma

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Wantveld en de samenwerkingsverbanden Stevenshof, Stichting

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht NHG-Jaarplan 2014 Huisartsenzorg in samenwerking Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail : info@nhg.org internet : www.nhg.org 1 Inhoud

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Jaarverslag 2013 Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1; Algemene informatie... 2 Hoofdstuk 2; Ontwikkelingen in 2013... 11 Hoofdstuk 3; Ouderenzorg... 17 Hoofdstuk 4; Diabetes...

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM RANDWEG 2012... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 ORGANISATIE... 3 VOORWOORD...

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Inhoud Inleiding..... 2 Algemeen..... 3 Organogram..... 4 Bestuursmodel.... 5 Missie en Visie.... 6 De opbouw van onze praktijkpopulatie. 7 Populatiestratificatie.... 9 Samenstelling wijkpopulatie.. 10

Nadere informatie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend-

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

VOORWOORD JEROEN FREQUIN

VOORWOORD JEROEN FREQUIN Jaarbericht VOORWOORD JEROEN FREQUIN VOORWOORD RAAD VAN COMMISSARISSEN ORGANISATIE NUCLEUS ZORG 1 Algemene identificatiegegevens 1 Organisatiestructuur 1 Bestuursstructuur 1 Organogram Nucleus Zorg 2

Nadere informatie

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Afspraken over de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Utrecht, 23 februari 2015 GV325/eindrapport Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 postbus 85198 3508

Nadere informatie

Landelijke monitor populatiemanagement. andelijke onitor. opulatie- Deel 1: beschrijving proeftuinen

Landelijke monitor populatiemanagement. andelijke onitor. opulatie- Deel 1: beschrijving proeftuinen andelijke onitor Landelijke monitor populatiemanagement opulatie- Deel 1: beschrijving proeftuinen Landelijke monitor populatiemanagement Deel 1: beschrijving proeftuinen RIVM Rapport 133001001/2014 Colofon

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Ambitieus en vooruitstrevend. Implementatie. EZH kiest voor MGn. *uitwerking punt 8 bijlage 1

ZORGAANBODPLAN. Ambitieus en vooruitstrevend. Implementatie. EZH kiest voor MGn. *uitwerking punt 8 bijlage 1 ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 EZH kiest voor MGn *uitwerking punt 8 bijlage 1 MijnGezondheid.net is een persoonlijk zorgdossier op internet. Hiermee kunnen patiënten eigen gezondheidszaken snel en

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening

NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening Actualisering van het NHG/LHV-Standpunt Ondersteunend personeel in de huisartsenvoorziening uit 2005 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Blauwe Zorg Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Auteurs ZIO G. Schulpen R. Meerlo C. van Uden VGZ T. Dekkers A. van Hees Huis voor de Zorg J. Maes Oktober 2012 www.zio.nl www.vgz.nl

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering... INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.3. Eerstelijnszorgverleners

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Kerngroep Zelfmanagement, 17 april 2012 Routekaart Implementatie Zelfmanagement 1 17-4-2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Doel van de routekaart

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7 4.2 Doelmatigheid...8

Nadere informatie

GEZONDE ZORG. Jaarverslag 2014

GEZONDE ZORG. Jaarverslag 2014 GEZONDE ZORG Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 18 Informele zorg 4 Voorwoord 20 Zorginnovatie 6 Patiëntenparticipatie 22 Werkplaats zelfmanagement 8 Strategische samenwerking 24 Samenwerking

Nadere informatie