UAl{UIER. Een beschriyvlngvan vier voorraadbeheersingsmethoden,te weten Statistical

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UAl{UIER. Een beschriyvlngvan vier voorraadbeheersingsmethoden,te weten Statistical"

Transcriptie

1 BOEREMA i;ij, ::;!t; UERGETIJKIIIG UAl{UIER UOOMBEHEERS II{GSSYSTE MEN,t: Na in het eerstedeelvan dit artikel eenbeschrijving te hebbengegevenvan de vier voorraadbeheersingssystemen StatisticalInventory Control, BaseStock Control, Material Requirement Planning en het Vast Aanvulprogramma, worden nu de systemenmet elkaarvergeleken. Tevenswordt ingegaanop de produktiesituahet best ties waarin dezebeheersingssystemen }\ toepasdaaízrln, -l SIC,BSG,MRPEl{V&A Een beschriyvlngvan vier voorraadbeheersingsmethoden,te weten Statistical Inventorv Control. Base Stock Control, Matêrial RequirementPlanningen het Vast & Aanvulprogramma,is gegeven in deel 1 van dit artikel (zie I&L, , p. X X ). In dit tweédeartikel zullen de verschilmet elkaar lende beheersingsmethoden worden vergelekenop basisvan de cri- i..r ÍÀ$\r:n illlsïti: stabiliteit; flexibiliteit; onzekerheid: complexiteit; kostèn. Op grond van de karakteristieken van zal ten slotte de beheersingssystemen worden ingegaanop de produktiesitua-de ties. waarin vérschillendebeheerhet besttoepasbaarzijn. singssystemen schikbarecapaciteitop elkaaraf te stemmen. Elke organisatieheefteenbepaaldehoevergelijkingsic,bsc,mrp en veelheid beschikbarecapaciteit.door VEcA middel van een hoge gemiddeldebezetde verschillendebeheersingssystemen ting van de capaciteiten probeert men deze capacireitenzo optimaal mogelijk zullen hier met elkaar vergelekenworcrite benutten en daardoor de caoaciteitsden op basisvan de bovengenoemde If. M,J.Boe.rema heeftbedrijfshunde gestu- terra. kostenover.eengroot aantalkostendradeer d aan de T echnii cbe I-ln'ía er sit eit-e in d gers te spreroen. hoven. Hij is in de aoedingsmiddelen-industrie,auief gezaeestop.het gcbied aan d.eprostabiliteit durtte-beslurtnren rsmomentecl T,oerhzaam Onder stabiliteitwordt hier de stabilibij het Dulaerman Computer Centrum tc teit van het produktieniveau bedoeld. Maasland Een stabielpioduktieniveau maakt het beter mogelijk de benodigdeen de be32 Fluctuatiesin de benodigde capaciteit hebben bii een hoge gemiddeldebezettingsgraad capaciteitstekortenals geuol"g.*crp..itèitstekorten kunnen ieiden tot levertiidoverschriidingen. Tiidschriftvoor Inkoop & Logistiek,irg.5, 1989/3

2 {2} fluctuatiesin de benodigdecapaciteit. Beide systemen gaan, bii het bepalen van het tijdstip v/aarop een voorraadaanvulorder gegenereerdwordt, uit van een levertijd, die de fabriek nodig heeft om de voorraad aante vullen. AÍhankelijk van de spelingdie hierbij wordt gehanteerdtussenhet moment waaroo de voorraadaanvulorder wordt gegènereerd en het laatstemoment waarop de produktie gestart mag worden, is het betermogelijk om de ordersgelijkmatig over de capaciteitenin de tijd te verdelen. Een langerelevertijdheeft echtertot gevolg dat eenhogere veiligheidsvoorraad moet worden aangehouden,omdat de onbetrouwbaarheid in de vraagvoorspelling groter wordt naarmatedé horizon waarover voorspeld wordt groter ls. M aterial Requirement Planning Material Requirement Planning houdt geenrekeningmet capaciteiten. Om aan dezebezwaren tegemoet te komen is er in de iaren 1,97-1,98 een stelselbeslissingsprocedures ontwikkeld, Manufacturing.ResourcePlanning(MRP II) genaamd. In Manufacturing Resource Planning wordt globaal de gevraagdecapaciteit afgestemdop de beschikbarecapaciteit (Rough Cut Capacity Planning), Vervolgens wordt door middel van het schuivenvan ordersin de tijd de capaciteit gelilkmatig aan de orders toegewezen.dezeordersworden dus eerdergeproduceerd dan het trjdstip waa:ropze Foto:Intra-Profiel irodig zijn en daarmeewoide.t dus bewust voorraden opgebouwd (zgn. Firm Een regelmatige binnenkomst van Planned Orders). De mate waarin bij voorraadaanvulorders maakt eengelijk- Manufacturing ResourcePlanning een matige bezetting van de capaciteiten srabiel produ"ktieniveaukan mogelijk. Aangegevenwordt in welke verkregón is sterk afhankelijk -ód.n van de mate de verschillendebeheersingssyste- kvraliteitenvan de planner. men een gelijkmatigebezetting van de capaciteitenmogelijk maken. Vast- en Aanaulprogramma Het.verkrijgen van een stabielprodukstatistical Inaentory Control en Base tlenrveau ls een van de belangrijkste Stock Control doelstellingenvan het Vast- en AanvulStatisticalInventorv Control en Base programma.dit is in het eersteartikel Stock Controi houden bif het genereren ieeds expliciet behandeld. van voorraadaanvulorders geen reke-c a p a c i te i r. n i n g m et de bes c h i k b a re Omdat deze orders op een willekeurig Flexibiliteit moment gegenereerdworden ontstaan Onder flexibiliteit wordt versraan de Tijdschrift voor Inkoop & Logistiek,jrg. 5, 1989/3 mate waarin gereageerdkan worden op veranderde omstandisheden. Behandeld zal worden in weike mate de verschillendebeheersingssystemen kunnen reagerenop veranderilse" ;n de vraag en in de produktspecitrcatres. Veranderingen in de araag Statistical I nventory Control Bij StatisticalInventory Control wordt afhankeliikvan de positie van het voorraadpunt in de voorraadketen, vertraagd gereageerdop een verandering in de vraag.de mate van vertragingin de reactie is afhankelijk van het aantal voorraadpunten en de omloopsnelheden van die voorraadpunten. Een verlaging van het vraagniveauheeft tot gevolg dat het genererenvan een voorraadaanvulorderlanger op zich laat wachten of dat de bestelhoeveelheden kleiner zrjr^en bij een verhoging volgen de voorraadaanvulorderselkaar sneller op of zljn de bestelhoeveelheden groter. De snelheidvan de aanpassingvan de bestelniveaus,en eventueelde bestelhoeveelheden,aan de veranderde vraag is afhankelijkvan de tijdsduur die verstrijkt alvorensde evaluatievan de bestelniveaus en bestelhoeveelheden plaatsvindten is afhankeliikvan de reactiesneiheidvan de gebruikte voorspelmethode op veranderingenin de vraag. \íanneer voorraadpuntenin een keten als onafhankelijk worden beschouwd, zoals bij StatisticalInventory Control, voorontstaatin de achtereenvolgende raadpunten stroomopwaarts een versterking van de verandering in de vraag als gevolg van het feit dat eveneensde gemiddelde voorraad verhoogd of verlaagd wordt. Van Aken gaatop dergelijke slingereffectenin zijn.artikelenover lnterne conjunctuur verder ln, Base Stoch Control Bij BaseStock Control wordt informatie omtrent een verandering in de vraag direct doorgestuurd naar alle voorraadpunten in de voorraadketen.aangezien de voorraden in elk voorraadpunt direct afhankeliik zrjn van de vraagnaareindprodukten worden opslingeringenvan de voorraden beperkt. 33

3 '{f íiíili:!fií,iiéf,jt!.,.i'! M aterial Requirement Planning Bi j Ma t er ial Require m e n r Èl a n n i n g. heeft een veranderingvan de vraag tot gevolg dat voorraad íordt opgebo"uwd o f d a t t ek or t en ont s t a a n,w a a rd o o r d e netto-behoeftein de volsende periode verandert. Een dergelijkë uerandering kan tot gevolg hebben dat het sysreem een uitzonderingsboodschap genereert. Hierdoor wordt de planner gewaarsch u w d dat de oor s p ro n k e l i i k i p l a n ning aangepastdient ti worden. Afhanke l i i k van de m ogeliik h e d e n d i e d ep l a n n e r h e e f t k unnen m aa tre g e l e nw o rd e n g e n o men. I n pr inc ipe, w a n n e e r g e n specialemaatregelengenomenworden, loopt een veranderingin de vraag een vertraging op. Alvorens deze verandering wordt geconstateerd in een.bepaald voorraadpunt, ter grootte van de doorlooptijd van het desbetreffendevoorraadpunt tot aan het voorraadpunt waarin de items liggen,die in het Master Production Schedule zijn gespecificeerd. De oorzaak van deze vertraging is het feit dat binnen deze tiid de produktie-orders reedszijn vrijgegeven. Vast- een Aanaulprogramma Bil het Vast- en Aanvulprogramma loopt een verandering in de vraag in de eersteplaatsdezelfdevertragingop als bij StadsticalInventory Control. 'Wanneerdaarnaasteendusdanigeverlaging van het vraagniveauoptreedrdat de overblijvende vraag kleiner is dan de hoeveelheid in het vastcvclisch orogramma,dan wordt dit niei opgeuangen zoals bij Statistical Inventory Conrrol door een vergroting van de intervallen tussen twee opeenvolgendemomenten waarod eenvoorraadaanvulorderwordt gegenéreerdof door het verlagenvan de bestelhoeveelheid.tenslotte wordt het vastcyclischprogramma gewoon doorgeproduceerd.pas wanneer het voorraaonrveau een maxlmumgrens overschriidt wordt het uast-progiammaaangepast.de vertraging in de reactieop eendergelijkeverlagingvan het vraagniveau is aíhankelijk van de hoogte van het maximum-voorraadniveauen het verschii tussenhet vast-programmaen het vraasniveau. \flanneer echter het tijdvak, ó.".olre. het vast-programma is opgesteld,eerder afloopt, dan zal natuurlijk ook de vertragingkleinerzijn. Veranderingenin de prodwktspeclítcat,es Statistical Inaentory Control en het Vast- en Aana ulprogramma Bij StatisticaiInventory Control en het Vast- en Aanvulprogrammais geeninzicht in de relaties van een voorraadpunt met andere voorraadpunten. Het Rectificatie In deel 1 van het artihel'sic. BSC.MRP en V..&1, een aergelijking uan aier ",'oorraadbeheersingssystemen' (l O L, nr. I /2 1989,blz. tz t7ní tal is helaaseenaantal foutjes in de figuren 3 en 4 geslopen. Te- Figuur3. Voorraadaerloop bii de sq-methode. I ïíiï:';i:l Defigurendieneneratsootgt Onze excuses. Redactie Figuur 4. Voorraaduerloop bij de ss-methode M = Inlerval f = Leveíl'ld BaseStock Control en Material Reawirement Planning BaseStock Control en Material Requirement Planning gebruiken de Bill Of Material van elk produkt om de vraag naar eindproduktendoor te exploderen naar tussênproduktenen grondstoffen. Een veranderingin de póduktspecificatieswordt direct in de Bill Of Material ingevoerd. AÍhankeliik van de doorloóptiid vanaf het voorraadpuntvan de zijn materialen,waarvande specificaties veranderd, tot aan het laatstevoorraadpunt, is e,rnog eenbepaaldehoeveelheid materraalmet de oude specificatiesonderweg. Een zekere vertraging treedt daarom desondanksop. Onzekerheid Een produktie-organisatiestaat onder invloèd van een eioot aantal factoren. Hierbij valt te denkenaande vraag,storingen, verzuim, leveronbetrouwbaarenz.het toekomheiá van leveranciers. stigegedragvan dezefactorenis in meer of mindere mate onzeker. In dezeparagraafwordt aangegevenhoe de verschillendesystemenproberendezeonzekerheid het hoofd te bieden. Statistical Inventory Control StatisticalInventory Control vangt onzekerheidop door middel van het aanhouden van relatief hoge veiligheidsvoorraden. M T 34 vens zijn defiguren onderling met elkaar is daarom moeilijk in te schattenv/at de zlrn van veranderlngenrn consequentles en het is daarom de produktspecificaties oo[< moeilijk om hier adequaatop te reageren. I M = Vooíaadopnamernledal I = Levertrld T r{d Base Stoch Control BaseScockControl vangt enerzijdsonzekerheidop door middel van het aanhoudenvanketen-veiligheidsvoorraden en probeert anderzijdsonzekerheid te Tiidschriftvoor Inkoop & Logistiek,irg. 5, 1989/3

4 )reduceren door coórdinatie van de achtereenvolgende voorraadpunten in de voorraadketen met behulp van de Bill Of Material. M aterial Re q uirement P lanning Material Requirement Planning probeert onzekerheid te verkleinen of op te vangen door middel van een coórdinàtie van de voorraadounten in een voorraadketen met behulp van de Bill Of Material, een uitgebreide informatievoorziening en veel planningsinspanning. Bij Material Requirement Planning wordt geprobeerd vroegtif dig en zo goed mo- M aterial Req uirement Planning Er wordt bij Material Requirement Planning gestreefd naar het dusdanig inschatten van factoren die de produktiesituatie beïnvloeden, zodat eén deterministisch geheel ontstaat. Tevens worden geliik de belangrif kste beheersingsvariabelen, zoals vraag, uitval, enz. in te teriaalbehoeíten, onderling op elkaar de vooràadpunten, wat betreft de ma- schatten. Naarmate de horizon waarover voorspeld wordt kleiner wordt en pièx geheel van elementen, relaties tus- afsestemd. Hierdoor onrsraar een com- daardoor de onzekerheid kieiner, worden verkeerd ingeschatte variabelen geziening hieromtrent. sen deze elementen en informatievoorwijzigd en wordt de planning aangepast. Deze wijzigingen brengen in een Vast- en Aanaulprogramma situatie met veel onzekerheid veel inspanning met zich mee en maken het laat het Vast- en Aanvulprogramma alle Evenals Statistical Inventory Control systeem nerveus. relaties van een voorraadpunt met ande- Vast- en Aana ulprogra.mma Het Vast- en Aanvulprogramma vangt onzekerheid op door middel van het aanhouden van relatief hoge voorraden en door middel van het relerueren,ran een vaste hoeveelheid cadaciteit voor onvoorziene omstandi gheden. Complexiteit De complexiteit van de structuur en het principe van de verschillende beheersingssystemen verschilt onderling sterk. De complexiteit van een beheersingssvsteem wordt bepaald door de mate waarin rekening wordt gehouden met factoren die invloed hebben op het te beheersen systeem. Statistical Inaentory Control De structuur en het principe van Statistical Inventory Control zijn eenvoudig. Men laat hierbij alle relaties van een voorraadpunt met andere voorraadpunten buiten beschouwing. Onzekerheid wordt niet opgevangen door middel van een uitgebreide informatievoorziening ten aanzren van qe factoren waarover onzekerheid bestaat en die een grote invloed hebben op de produktie-organisatie. Er wordt getracht deze informatiebehoefte te réduceren door middel van het aanhouden van voldoende voorraad. Base Stocb Control Bij Base Stock Controi worden relaties van voorraadpunten met andere voorraadpunten, wat betreft de materiaalbe- hoeften, onderkend en worden op elkaar afgestemd. De informatiebehoefte o*tr.ni overige factoren wordt gereduceerd door middel van het aanhouden van voorraden. De complexiteit van het beheersinqssysteem is ^ dus bii Base Stock Control groter dan bij Statistical Inventory Control. re voorraadpunten buiten beschouwing. Bij het àpstellen van het vast-programma dient men echter inzicht te hebben in de beschikbaarheid van capaciteit in de tiid en in het niveau en de betroun'baarheid van de vraagvoorspelling. Tevens dient, naast het onderschrijden van een minimumgrens, zoais bij Statistical Inventory Control, ook rekening.te worden gehouden met het overschnlden van een maxlmum voorraadgrens. Kosten De totale kosten van beheersing zijn in grote mate a{hankelijk van de complexiteit van het beheersingssysteem en van de hoogte van de voorraden, bij een bepaalde servicegraad. Hoe hoger de voorraden, des te hoger zijn de voorraadkosten, en hoe compiexer het beheersingssl'steem, des te-hoger zijn de systeemkosten. Deze voorraadkosten en svsteemkosten ziin niet onaíhankelijk 'van elkaar. 'Wanneer het beheersingssysteem complex is, en dus met veel factoren rekening wordt gehouden, zijn slechts lage voorraden nodig voor het opvangen van onzekerheid. Conclusie De prestaties van de verschillende beheeriingssystemen ten aanzienvan de in het voorgaande behandelde criteria zijn sterk afhankelijk van de situatie waarin deze worden toegepasr. Om toch enigszins tot een relatieve vergelijking te kunnen komen van de verschillende beheersingssystemen wordt er van uitgegaan oatdeze zun toegepast ln een sttuatie die hiervoor redelijk geschikt is. In tabel 1 wordt deze vergelifking gegeven. Er kan op grond van de vergelijking in tabel 1 niet gezegd worden welk beheersingssysteem het beste is. Afhankelijk van de situatie wordt aan de verschillende criteria verschillend belang gehecht. De situaties waarin de verschiliende beheersingssystemen het beste toepasb aar zijn worden hierna bescnreven. Toepassingen van de verschillende beheersingssystemen AÍhankelijk van de produktiesituatie is het ene beheersingssysteem beter toepasbaar als het andere. Achtereenvolgens zullen,de verschillende beheersingssystemen en de karakteristieken van de produktiesituaties, waarin deze het besie toepasbaar zijn, behandeld woroen. Statistical I nztentory Control Statistical Inventory Control is het best toepasbaar in een situatie waarbij geen duidelijke relatie is te leggen tussen de behoeften naar verschillende items. In een situatie waarbii deze relatie wel is Tabel, 1;, Relatieae aergelijking z,an de z,erschillende beheersingssystemen ten aanzrcn pan T',erscb tllerl de cï t ena SIC BSC NíRP Ilogcllhc St:btittct Flexibrfuet Onzektrbed Complexitcttstermijdtng grrjrtrc' zrrn Verandcríng in de araag + spelbaar Verandenng u dt produhtspecifrcaties Opr'angen *arrbrl zcc! neeàrer( crrdcriné cn -- /eer F!\,'rctc wàrr.lrrirg,oorrri + kosten Kosten S1*eern koilen + 36 Tijdschrift voor Inkoop & Logistiek, irg. 5, 1989/3

5 ;ié;,i:i;lri,;uii ;"1i",';;j ' ;i te leggen,maar waarbij de voorraadkosten relatief laag zr1n,is een keuze voor StatisticalInventory Control eveneens verstandig.het heeft tenslottegeenzin een item te beheersenmet een geavanwaar"vande ceerd beheersingssvteem, kosten van voorraadhoudennauweliiks opwegen tegen de kosten van het beheersingssysteemzelf. Een bekend voorbeeld hiervan is het zgn. Two Binsysteem.Hierbij zrjn de materialenopgeslagenin twee bakken. 'W'anneereen bak leegis wordt een bestellinggedaan, alvorens de tweede bak aangebroken wordt. De administratiekostenworden hierbij tot een minimum beperkt. j:,'ir"i, Iijk zifn om op ieder moment eenvoorraadaanvulorderte plaarsen. E e n vast bestel ti j di ti p w ordt gehante e rdl n sl tuatl esw aarbl tvoor eencontl nue observatievan de voorraadniveaus eendusdanige,inspanning moet worden geleverddat dit niet opweegt tegen de extravoorraadkostenbii eenperiodieke observatievan de voorraadniveaus. Deze extía voorraadkosten zijn het gevolg van het aanhoudenvan voorraadom de vraag op te vangentussenhet moment van onderschrijdenvan het bestelniveau en het moment van de voorraadopname. Met namebij relatiefgoedkopematerialen zijn deze extra voorraadkosten laag. Ook zrjn er situaties denkbaar, Zoals eerderis beschrevenzijn er ver- waarbij men verplicht wordt om op bebinnen Sta- paaldevastetijdstippente bestellen,bijschillendebeslissingsregels tistical Inventory Control. Hieronder voorbeeld wanneer produkten worden zullen de situatiesbeschrevenworden aangevoerdp.r..hip, welke slechts waarin de verschillendebeslissingsre- eenmaalper maand langskomt. gels het bestetoepasbaarziin. Een variabelbesteltijdstipis het meeste Een vaste bestelhoeveelheidwordt eehanteerdin siruatieswaarbii een afqiiigeschiktin een situatie waarin het mogelijk is, en de moeite waard is (of een- king van eenbepaaldehoeveelheidrelavoudig te realiseren),om bij iedere tief-duuris, zoaisbii eenmachinewaarvoorraadmutatie het voorraadniveau te in slechtschargesvan lookg gemaakt vergelijken met het bestelniveau.te- kunnen wordeó of bij gestandái.dir..rvens moet het hierbij natuurlijk moge- de transporteenheden,zoals pallets of containers.ook in een vrij stabielesituatie 'ffaarbijde vraag bestaatuit relatief kleine orders is het verstandigeen vastehoeveelheidte hanreren. Een variabelebestelhoeveelheid is meer geschikt voor een situatie waarbij de voorraadverbruikt wordt door grote op onregelmatige tijdstippen binnenkomende orders. De bestelhoeveelheid is hierbij onder meer afhankelijk van de mate waarin het bestelniveauis onderschredenalsgevolgvan eengrote order. Base Stoch Control BaseStock Control is goed toepasbaar in een situatiewaarin duidelijk een keten van achtereenvolgendevoorraadpunten in de produktiestroom is te onderkennen.voor een oroduktiestroom met vertakkingen, met name q/anneer de stroom divergeert, is Base Stock Control minder geschikt. In een stochastische situatie is Base Stock Control goedtoepasbaardoor het feit dat voorradenin de hele keten hierbij efficiënt gebruikt worden voor het opvangen van onzekerheden. Omdat BaseStock Control, zoals hierboven reeds vermeld, voorraden gebruikt om onzekerheidop te vangen,in tegenstellingtot Material Requirement Planning, die onzekerheid probeert te reducerendoor middel van een uitgebreide informatievoorziening en de overgeblevenonzekerheidprobeert op te vangendoor chasseren, komt het systeem beter tot zijn recht in een situatie waarin de waarde van de items relatief laag zrjn. Base Stock Control is eenvoudig in te voerenen de systeemkostenzijn relatief laag,ten opzichte van bijvoorbeeldmaterial Requirement Planning, en is daarom ook uitermate geschikt voor een kleinschalieesituatie. Planning M aterial i., n rirr-rrt \í'anneer de vraag redelijk preciesvoorspeld kan worden, bijvoorbeeld op basisvan het produktieplandat door de afnemer wordt qehanteerd,en er een duidelilk inzichtls in de relatie tussen de verschillendevoorraadpunten, is Materi alr equi rementp l anningalsbeheer singssystèemgeschikt. HÉrdoor kan preciesgeplandworden wanneerde orà"rt.roó. de verschillendeonderdelen moetenworden vriien samenstellingen gegeven.co-makership is een alternaii"ï o- een dergelijke'coórdinatietussen afnemer en leverancierte bewerkstelligen(zie Boeremaen \Wortelboer). Material Requirement Planning is een complex systeemwaarin een grote hoeveelheidinformatie is opgeslagenin be- ) Tiidschrift voor Inkoop 6c Logistiek,irg. 5, 1989/3 J/

6 ) standen, die weer onderling aan elkaar ziin gekoppeld. Het updaten van dergelijke bestanden en het opstellen en aanpassen van de planning met behulp van Material Requirement Planning kost veel inspanning. Wanneer een bedrijf overgaat op Material Requirement Planning zalhet een bepaalde n-rinimale schaalgrootte moeten hebben om een dergelijke investering in tijd, geld en moeite te rechtvaardigen. Daarnaast moeten de kosten van vborraadhouden dusdanig zrjn dat een nauwkeurigere planning voldoende besparingen oplevert. Soms zijn namelijk de kosten van voorraadhouden zo laag dat iedere precisie te duur is: grijpvoorraden (biivoorbeeld splitpennen). Vast- en Aanvulprogramma Het Vast- en Aanvulprogramma is bij uitstek geschikt voor produkten met de volgende kenmerken: - niet applicatiegebonden produkten, de fabrikant bepaalt de specificaties; - een uitgebreid assortiment dat gebruik maakt van dezelfde addaratuur in de fabricage; - een hoge mutatiefrequentie of een groot aantal aïnemers Per type; - een redelijk stabiel afnamepatroon per tijdseenheid; - ielatief lage omstelkosten; - relatief kbrte doorlooptiiden van het fabricageproces. De aldus gedefineerde artikelgroepen worden standaardprodukten genoemd. Het zi jn produkten die min of meer universeei tóepasbaar zijn. I S/C, gsc, MRP en V&A; Vergelijhi.ng aan t;ier ztoorraadbe b eersingsry stemen, deel I aerscheen in Tijdschift.ooor Inkoop & Logistich nr. 1/2 1939, pagina 12 e.o. Literatuur - Aken J. E. yan, Enige micro-economische beschouwingen over conjunctuur: M aandb Lad B edrijfsadministratie en Organsatrc 77, nr Aken J. E. van, Goedcrenstroombesturing in een complexe industriële onderneming: Bedrijfskunde, jrg. 53, nr Bertrand J. \7. M. en Vijngaard J., De structuur van produkticbehecrsingsst.stemen, Informatic, jrg.27 april1985, blz Boerema M. J. en \Wortelboer J J M., Co-makerschip, een verbetering of niet?; Tijdschrtft aoor Inhoop tt Logistieh, jrg.4 mei Brown R. G., Materials Management Systems, Vilcy, New York, lg Canals P. M. T., A. R. van Goor, J. Lagcrweij, A. A. T. de Schcpper, Handboek. goederenstroombesturing, Samsom, Alphen a/d Rijn, Geracrds \í. M. J., J. \í. M. Bertrand en J. C. Worrmann, Inleiding produhtiebeheersing, dictaat 1275, Technische Universiteit Eindhoven, Geurts J. H. J., Iets ooer aoorraadbebeersing, dicraat 12Q2, Technische Universiteit Eindhoven, Ham C. J. van (red.), Planning en besturing in de praktiyk, Marka boeken, Utrecht 1969, hoofdstuk VI door R. J. Kalff. - Hees R. N. van, OrBanisatiestructuur en integrale besturing als basis aoor aoorraadbeheersing, Philips rapport vp 45 n, januari Hees R. N. van en V. Monhemius, Produktiebesturing en aoorraadbebeer, theoretische achtergronden, Kluwer, Devcnter, Kramer N. J. T. 4.., Systeem in Probleem, Stenfcrt Krocse, Monhemius W. e.a., Logistiek Management, Kluwer, Deventer, Orlicky j. 4., G. \V. Plossl en O. V. Wight, 'Structuring the Bill of Material for MRP', Production & Inventory Management 4th qtr. 1972, p. 19 r/m Stokx C. F. M., 'Van Camp tot Goldratt, de ontwikkeling uan het Material Management', Tijdschrft voor Inkoop G Logistiek, oktober Theeuwes, J. A. M., J. Vijngaard, 'Maatwerk of confectie bii produktieplanning en -beheersing?', Dà Ingenieur nr. 3, maart 1988, p. 46 r/m Timmer j P. J, W. Monhemius en J. lw. M. Bertranà, Production and Inoentory Control with the Base Stock System, Technische Universiteit Eindhoven, reporr EUT/BDK/12. - Vight O. \í., D. Landvater, The Standard Systern, Manufacturing Software Inc., \Willister, Vermont, lwijngaard J., De structuur ztan produktiebeheersing, paper t.b.v. PAO-workshop MRP II. - \Wijngaard J., J. C. Wortmann, MRP and Inventories, European Journal of Operational Researcb 2, Elsevier Science Publishers, North Holland, Veld J. in 't, Analyse aan Organisatiepro b lemen, Elsevier, Amsterdam, februari SICNA- LEMENT CPM Weet u wat een CPM is? Meer dan 5"k van de lezers van PW weet niet, waarvoor deze afkortingen staan. U hoeft zich dus zeker niet aangesproken te voelen. CPM betekent Certtfied Purchasing Manager. Er gaan geruchten, dat ook de NEVIE zich de komende jaren met de inhoud van dat begrip zal gaan bezig houden.l Kantoormachines De fabrikanten van kantoormachines in de USA zeggen, dat inkooers niet de tiid nemen om urt te uinden wat hun firma echt nodig heeft. Het resultaat is dan vaak: weggegooid geld en geen afstemmins machine en behoeften. P'W sèeft een fabrikantengids (nogal Amerikaans dus) van kopieerapparatuur, facsimile en elektronische schriifmachines. I Inkooponderwijs Inkoopond.erzoijs, vooral wat betreít inkoopmanagement, zal zlch meer gaan rlchten op onderwerpen, die buiten Inkoop liggen. Voorbeelden van zulke onoerwerpen: rnkopen Per computer, beheer van gevaarlijke stoffen, software, produktaansprakelijkheid, inkoopmarktonderzoek en -voorspelling,'time-management'. interne samenwerking, het gebruik van staven en collega's. Maar dan wel oo een snelle en correcte manier,.n gebruik van alle bereikbare -", bronnen.l Pareto-principe Aanbevelingen voor de toepassing van het Pareto-principe voor wat betreft de omloopsnelheid van voorraden: 38 Tiidschrift voor lnkoop & Logistiek, irg /3

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

ESLog Supply Chain Management Blok 8

ESLog Supply Chain Management Blok 8 ESLog Supply Chain Management Blok 8 Voorraadbeheer Inhoud: - Vraagvoorspelling - Aggregatieniveau en voorspellingshorizon - Keuze voorspellingsmethode - Bedrijfskolom locaties voorraden - Afhankelijke

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Hoe krijg ik in vredesnaam mijn voorraad omlaag?

Hoe krijg ik in vredesnaam mijn voorraad omlaag? Hoe krijg ik in vredesnaam mijn voorraad omlaag? Een benadering voor managers Ir. Paul P.J. Durlinger 31-12-2012 / WP.11.2012 / versie 1.0 Eerder verschenen als expert artikel in Logistiek.nl Hoe krijg

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN 4 Soorten berekeningen 12 AUGUSTUS 2013 IR. PAUL DURLINGER Durlinger Consultancy Management Summary In dit paper worden vier methoden behandeld om veiligheidsvoorraden te

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007 Competenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 7 Interne logistieke planning II Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: over voorraden: het ontstaan, gebruik, soorten, analyse en beheersing ervan;

Nadere informatie

Gebruik onderstaande informatie om vraag 11 tot en met 13 te beantwoorden:

Gebruik onderstaande informatie om vraag 11 tot en met 13 te beantwoorden: Hoofdstuk 7 Interne logistieke inspanning II Open vragen 1. Wat zijn logistieke kosten? 2. Welke soorten voorraden kunnen voorkomen in organisaties en om welke reden worden deze voorraden aangehouden?

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Sturen op rendement en cashflow

Sturen op rendement en cashflow Sturen op rendement en cashflow Jacques Adriaansen VKL Jaarcongres 2004 04 november 2004 Jacques Adriaansen Sturen op rendement en cashflow Van strategie naar bedrijfsvoering Optimalisatie (kosten versus

Nadere informatie

Voorraadbeheersing. Donderdag 3 december 2015

Voorraadbeheersing. Donderdag 3 december 2015 Voorraadbeheersing Donderdag 3 december 2015 Voorraadbeheersing Nee verkopen Levertijd Voorraadwaarde Omloopsnelheid Handelingskosten Risico Assortiment Traceability Retouren Praktische toepassing van

Nadere informatie

WAT ALS DE EOQ NIET KAN?

WAT ALS DE EOQ NIET KAN? WAT ALS DE EOQ NIET KAN? Een aantal seriegrootte-bepalingen voor onregelmatige vraag 1 JULI 2012 IR. PAUL DURLINGER Durlinger Consultancy Management Summary In dit paper behandel ik enkele seriegroottebepalingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek?

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek? Hoofdstuk 1 Voorraad 1.1 Over het algemeen is er een grote voorraad in de apotheek aanwezig met veel verschillende geneesmiddelen in verschillende aantallen per geneesmiddel. Door welke twee factoren wordt

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

HOE BEREKENEN WE VEILIGHEIDSVOORADEN? Versie 3.0. Ir. Paul Durlinger Juli 2015

HOE BEREKENEN WE VEILIGHEIDSVOORADEN? Versie 3.0. Ir. Paul Durlinger Juli 2015 HOE BEREKENEN WE VEILIGHEIDSVOORADEN? Versie 3.0 Ir. Paul Durlinger Juli 2015 www.durlinger.nl 1 Management Summary In dit paper worden vier methoden behandeld om veiligheidsvoorraden te berekenen. Veiligheidsvoorraad

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Voortbrengingsproces: grondvorm, ontkoppeling, wachtrijvorming

Voortbrengingsproces: grondvorm, ontkoppeling, wachtrijvorming Voortbrengingsproces: grondvorm, ontkoppeling, wachtrijvorming Taco van der Vaart (Bewerkt door Martin Land) 1 Beschrijving en modellering van voortbrengingsprocessen Het beschrijven en modelleren van

Nadere informatie

Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek

Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek 13-05-2016 1 25-05-2016 1 Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek Sustainable Logistics In Fresh Food 25-05-2016 Roel Post Programma 2 1. Vendor Managed Inventory

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Verpakken 100. Verpakken 250

Verpakken 100. Verpakken 250 1 van 5 4) Planning Strategie en het KOOP [25 punten] Het gaat hier om een fabriek die speciale soorten drop maakt. Dat proces bestaat globaal genomen uit twee stappen: De eerste stap is het maken van

Nadere informatie

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek:

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: 1. Grondvorm productielogistiek (fysieke inrichting) 2. Besturingssysteem productielogistiek (beheersing) 3. Informatiesysteem productielogistiek

Nadere informatie

PUSH EN PULL IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

PUSH EN PULL IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PUSH EN PULL IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Prof.dr. A.G. de Kok* Inleiding Supply Chain Management (SCM) is in de afgelopen tien jaar een containerbegrip geworden voor alles wat te maken heeft met de samenwerking

Nadere informatie

Voorraadbeheer 4.1 Soorten voorraden

Voorraadbeheer 4.1 Soorten voorraden Voorraadbeheer 4 4.1 Soorten voorraden 4.2 Voorraad naar traject 4.3 Voorraad naar soort 4.4 Theoretische voorraad 4.5 Voorraadkosten 4.6 Formule van Camp 4.7 Bestelmethoden 4.8 Stochastische modellen

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Logistieke concepten. Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek.

Hoofdstuk 2. Logistieke concepten. Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek. Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek. 2.4 Logistieke bedrijfskenmerken Zoals reeds in de inleiding van het boek is aangegeven,

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

CREATORS OF CONVEYOR BELTS TRANSPORTBANDEN VAN HOLLANDSE KWALITEIT

CREATORS OF CONVEYOR BELTS TRANSPORTBANDEN VAN HOLLANDSE KWALITEIT CREATORS OF CONVEYOR BELTS TRANSPORTBANDEN VAN HOLLANDSE KWALITEIT VOORWOORD Bandtransport Europe staat voor kwaliteit en duurzaamheid met een hoge servicegraad en betrokkenheid. Wij leveren producten

Nadere informatie

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management Samenvatting Beginselen van Productie en Logistiek Management Pieter-Jan Smets 5 maart 2015 Inhoudsopgave I Voorraadbeheer 4 1 Inleiding 4 1.1 Globalisering........................................... 4

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

ZO BEPAAL JE VOORRAAD- EN BESTELKOSTEN! Een pragmatische aanpak

ZO BEPAAL JE VOORRAAD- EN BESTELKOSTEN! Een pragmatische aanpak ZO BEPAAL JE VOORRAAD- EN BESTELKOSTEN! Een pragmatische aanpak Ir. Paul Durlinger September 2013 Zo bepaal je voorraad- en bestelkosten! Voorraad- en bestelkosten helpen de onderneming een gefundeerde

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca

Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca BOSCH Scharnieren in het kort Producent van klantspecifieke scharnieroplossingen (maatwerk) voor industriële

Nadere informatie

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202)

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) instructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) pi.clo06.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Ir. Jeroen van Oostrum PhD kandidaat Econometrisch Instituut, Erasmus School of Economics

Ir. Jeroen van Oostrum PhD kandidaat Econometrisch Instituut, Erasmus School of Economics Optimaliseren van patiëntplanning met behulp van zorgpaden en cyclische planningsmethoden Ir. Jeroen van Oostrum PhD kandidaat Econometrisch Instituut, Erasmus School of Economics (vanoostrum@few.eur.nl)

Nadere informatie

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma?

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma? Inkoop Vs. SCM: Zijn dagen CPO geteld? Van Inkoop naar SCM: aar een nieuw managementparadigma? Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management yenrode Business Universiteit EVI Kring

Nadere informatie

Hoeveel geld houdt u in voorraad?

Hoeveel geld houdt u in voorraad? Hoeveel geld houdt u in voorraad? E-book voorraadoptimalisatie better results together Voorraadoptimalisatie Zo maar technologie gebruiken is een nadeel en geen voordeel. Natuurlijk, als ze verstandig

Nadere informatie

Industrie 4.0 Smart Industry. Principes en kansen voor het bedrijfsleven, Ing. F.R. Wijlhuizen MBA, Windesheim UAS

Industrie 4.0 Smart Industry. Principes en kansen voor het bedrijfsleven, Ing. F.R. Wijlhuizen MBA, Windesheim UAS Industrie 4.0 Smart Industry Principes en kansen voor het bedrijfsleven, Ing. F.R. Wijlhuizen MBA, Windesheim UAS Wanneer komt wat in welke samenhang? De verwarring Men hoort allerlei begrippen door elkaar

Nadere informatie

NCOI. Disconnected. BPM-context. BPM-lagenmodel. Strategisch Tactisch Operationeel (Hardjono blz 124) Totaalmodel in t Veld

NCOI. Disconnected. BPM-context. BPM-lagenmodel. Strategisch Tactisch Operationeel (Hardjono blz 124) Totaalmodel in t Veld NCOI Bedrijfskundig Procesmanagement Hessel Visser hesselvisser@chello.nl Do you have four No, volt Yes! two! watt bulbs? Disconnected To For No! what? what? 1 How do we often loose our customers 2 Strategisch

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de modules

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

UITDAGINGEN IN VOORRAADBEHEER ZIEKENHUISAPOTHEEK PROF. DR. ROBERT BOUTE ENKELE INLEIDENDE VRAGEN. In hoeverre

UITDAGINGEN IN VOORRAADBEHEER ZIEKENHUISAPOTHEEK PROF. DR. ROBERT BOUTE ENKELE INLEIDENDE VRAGEN. In hoeverre UITDAGINGEN IN VOORRAADBEHEER ZIEKENHUISAPOTHEEK PROF. DR. ROBERT BOUTE ENKELE INLEIDENDE VRAGEN In hoeverre Hebt u zicht op uw voorraadniveaus? Hebt u zicht op het aantal retours? Hebt u zicht op de kost

Nadere informatie

BOUWschriftje. Onderwerp: Netwerkplanning Rekenmethode van Precedence. Publicatiedatum: 10 juni 2013

BOUWschriftje. Onderwerp: Netwerkplanning Rekenmethode van Precedence. Publicatiedatum: 10 juni 2013 OUWschriftje Onderwerp: Netwerkplanning Inhoud: Rekenmethode van Precedence Omvang: pag. Publicatiedatum: 1 juni 1 uteur: Goost Info: Voor het aansturen van bouwwerken worden veelal staafschema s (Gantt)

Nadere informatie

3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL

3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL 3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL CONTENTS 1. trends in high tech supply chain management... 3 1. trends & uitdagingen... 3 2. omgaan met de huidige

Nadere informatie

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel pag.: van 7 code: STR-BEN-vra-00-bl versie. Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel Hieronder vindt u voor elk van de negen elementen uit het inkoopvolwassenheidsmodel (zie afbeelding) een aantal mogelijke

Nadere informatie

S n = tijdstip van de n-de gebeurtenis, T n = S n S n 1 = tijd tussen n-de en (n 1)-de gebeurtenis.

S n = tijdstip van de n-de gebeurtenis, T n = S n S n 1 = tijd tussen n-de en (n 1)-de gebeurtenis. HET POISSON PROCES In veel praktische toepassingen kan het aaankomstproces van personen, orders,..., gemodelleerd worden door een zogenaamd Poisson proces. Definitie van een Poisson proces: Een Poisson

Nadere informatie

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem PBM PBM s Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group 5 maart 2009 De Montil - Affligem PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel. 011/28 83 40 Fax. 011/28 83 49 info@prebes.be

Nadere informatie

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Service en Reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en BX MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) maakt deze software de

Nadere informatie

ABC-Voorraadbeheer. ABC-Voorraadbeheer 1. Begripsomschrijving

ABC-Voorraadbeheer. ABC-Voorraadbeheer 1. Begripsomschrijving Vraagbaak: ABC-Voorraadbeheer 1 ABC-Voorraadbeheer Begripsomschrijving Het realiseren en handhaven van een optimaal voorraadbeheer vergt veel inspanning; vooral in bedrijfssituaties waar het aantal verschillende

Nadere informatie

Uitwerkingen oefenopdrachten or

Uitwerkingen oefenopdrachten or Uitwerkingen oefenopdrachten or Marc Bremer August 10, 2009 Uitwerkingen bijeenkomst 1 Contact Dit document is samengesteld door onderwijsbureau Bijles en Training. Wij zijn DE expert op het gebied van

Nadere informatie

OPTIKAS Cash in Uitvoering

OPTIKAS Cash in Uitvoering OPTIKAS Analyse Kasstromen met Wanneer is voor uw bedrijf interessant? Uw onderneming groeit, en heeft behoefte aan het zo efficiënt mogelijk inzetten van de financiële middelen om de groei mogelijk te

Nadere informatie

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189)

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) sd.clo04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Ontzorgen Met alle denkbare diensten

Ontzorgen Met alle denkbare diensten In 1993 zijn Frank Scholten en Dion Awater een bedrijf gestart, omdat zij een duidelijke visie hadden op de IT-wereld: IT moet eenvoudiger! Samen met een aantal gedreven vakmensen begonnen zij aan hun

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek Inleiding In opdracht van minister Schippers van VWS wordt het bevolkingsonderzoek in 2016 vernieuwd. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Xedule: stimulator en simulator voor de verbetering van plannen én roosteren

Xedule: stimulator en simulator voor de verbetering van plannen én roosteren Xedule: stimulator en simulator voor de verbetering van plannen én roosteren dr. ir. P.J.A. (Peter) Verdaasdonk 1 Agenda Introductie Onderwijslogistiek Wat is het? Plannen versus roosteren Werken met onzekerheid

Nadere informatie

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149)

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) sd.clo08.4.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST. De hoeveelheid verschillende eindproducten die in beginsel met de aanwezige capaciteiten kunnen worden vervaardigd. Assortimentsomvang

BEGRIPPENLIJST. De hoeveelheid verschillende eindproducten die in beginsel met de aanwezige capaciteiten kunnen worden vervaardigd. Assortimentsomvang Assortimentsomvang De hoeveelheid verschillende eindproducten die in beginsel met de aanwezige capaciteiten kunnen worden vervaardigd. Bedrijfsbureau Een afdeling, die belast is met het zodanig voorbereiden

Nadere informatie

Logistiek management in de gezondheidszorg

Logistiek management in de gezondheidszorg Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Geneeskunde Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap Master in management en beleid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Ketenregisseur: hoe managet u het schaap met de vijf poten? Technology meets Business dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Inhoud Grote resultaten middels een unieke aanpak Bewezen resultaten in de industriële praktijk

Nadere informatie

8 Productiebeheer met Navision

8 Productiebeheer met Navision 7 Voorwoord Productiebedrijven worden geconfronteerd met steeds korter wordende levertijden en veel meer variatie in het aantal producten. Veel klanten willen dat er op klantspecificatie geleverd wordt.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Inkoopbeleid en -planning 3 INKOOPBELEID EN -PLANNING 3 (CLO03.3/CREBO:50155)

Inkoopbeleid en -planning 3 INKOOPBELEID EN -PLANNING 3 (CLO03.3/CREBO:50155) INKOOPBELEID EN -PLANNING 3 (CLO03.3/CREBO:50155) sd.clo03.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Commerciële distributiebeslissingen

Commerciële distributiebeslissingen Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 4 Transport en distributie Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: wat de elementen van distributie zijn; welke aspecten van zijn bij opzet distributieorganisatie;

Nadere informatie

Voorraadbeheer en goederenstroombesturing

Voorraadbeheer en goederenstroombesturing Voorraadbeheer en goederenstroombesturing E1400 1 Voorraadbeheer en goederenstroombesturing Prof. ir. M. J. M. de Vaan Ir. F. L. G. van Lierop 1 1 Inleiding E1400 3 2 Stochastisch voorraadbeheer E1400

Nadere informatie

Supply chain management en supply chain planning omvatten een zeer

Supply chain management en supply chain planning omvatten een zeer Interconnected Control: uitwisselen van voorraadinformatie biedt grote voordelen Ton de Kok en Jan Fransoo Veel supply chains bestaan uit diverse bedrijven die autonoom opereren en geen informatie wensen

Nadere informatie

Sleutel tot voorraadverlaging

Sleutel tot voorraadverlaging pag.: 1 van 5 Sleutel tot voorraadverlaging Periodic Order Review Bron: Business Logistics, december 2005 Auteur: B. Desmet Bij de herbevoorrading van een supply chain moeten we een aantal beslissingen

Nadere informatie

Focus op Kwaliteit en Flexibiliteit

Focus op Kwaliteit en Flexibiliteit VKL jaarcongres Focus op Kwaliteit en Flexibiliteit J.M. Stoots, Production Manager J. Bijsterbosch, Spare parts Manager 6 november 2008 Agenda Jos Stoots, Manager Productie 1. Introductie Remeha 2. Van

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Warehouse Planning & Control

Warehouse Planning & Control Management Outlook Warehouse Planning & Control Jeroen van den Berg Consulting Magazijnen en distributiecentra kunnen flinke besparingen realiseren door het gebruik van intelligente planningsmethoden.

Nadere informatie

Get across mentaliteit succesbepalend bij voorraadreductie NedTrain

Get across mentaliteit succesbepalend bij voorraadreductie NedTrain Get across mentaliteit succesbepalend bij voorraadreductie NedTrain Presentatie AMC Seminar 2009 Door: Joost Florie NedTrain Jan Willem Rustenburg Gordian Logistic Experts Inhoud 1. Setting en doel 2.

Nadere informatie

Stochastische Modellen in Operations Management (153088)

Stochastische Modellen in Operations Management (153088) S1 S2 X ms X ms Stochastische Modellen in Operations Management (153088) R1 S0 240 ms Ack Internet R2 L1 R3 L2 10 ms 1 10 ms D1 Richard Boucherie Stochastische Operations Research TW, Ravelijn H 219 http://wwwhome.math.utwente.nl/~boucherierj/onderwijs/153088/153088.html

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

Functie centraal depot bij het optimaliseren van collecties

Functie centraal depot bij het optimaliseren van collecties Resultaten onderzoekinstituut Dinalog Functie centraal depot bij het optimaliseren van collecties Gerlach van der Heide, Rijksuniversiteit Groningen, september 2014 De Rijksuniversiteit Groningen doet

Nadere informatie

Professionele inkoop interim management Grootse gevolgen voor de (persoonlijke) verkoop

Professionele inkoop interim management Grootse gevolgen voor de (persoonlijke) verkoop Professionele inkoop interim management Grootse gevolgen voor de (persoonlijke) verkoop Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Het eerste internationale Interim Management Congres Ede, 28 november 2008

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Stappenplan Berekenen van Inkoopresultaat

Stappenplan Berekenen van Inkoopresultaat Stappenplan Berekenen van Inkoopresultaat Ir. F. Schotanus Het behalen van inkoopresultaat is een veelgebruikte en duidelijke doelstelling voor inkoopafdelingen. Het berekenen van de hoogte van het inkoopresultaat

Nadere informatie

BIJLAGE A: TAAK 1: IMPLEMENTATIE PECKELSHEIM Voor de uitvoering van deze taak waren in het projectvoorstel de activiteiten in Tabel B.1 gedefinieerd. Tabel A.1: Activiteiten Taak 1 1.1. Aanpassen en complementeren

Nadere informatie

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Service en reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en variatec BX MRO (maintenance, repair & overhaul) maakt deze software

Nadere informatie

Hoe Goed Doet Mijn Leverancier Het? Logistiek Gezien- Over Leveranciers Betrouwbaarheid

Hoe Goed Doet Mijn Leverancier Het? Logistiek Gezien- Over Leveranciers Betrouwbaarheid Hoe Goed Doet Mijn Leverancier Het? Logistiek Gezien- Over Leveranciers Betrouwbaarheid Ir. Paul P.J. Durlinger 5-Maart 2016 1 Management summary: In dit paper kijk ik naar enkele logistieke KPI s, om

Nadere informatie

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten:

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten: Voorwoord Dit is het overzicht van de studiestof Supply Chain Operations. Het betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur. Hoofdstuk A tot en met E bestaat uit de verplichte literatuur van

Nadere informatie

EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX

EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX Universiteit Gent Faculteit economie en bedrijfskunde Student X Tussentijds Rapport Promotor: prof. dr. M. Vanhoucke Begeleider: Y Academiejaar 20XX-20XX

Nadere informatie

Het onderscheid tussen. een. verpakkingsleverancier. en een. verpakkingspartner?

Het onderscheid tussen. een. verpakkingsleverancier. en een. verpakkingspartner? Het onderscheid tussen een verpakkingsleverancier en een verpakkingspartner? De voordelen van het werken met een Value Added Service Supplier (VASS) voor uw verpakkingsmanagement. SAMENVATTING Fabrikanten

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

1.3. SC Complexity Cfr. Taak PE wisselwerking oorzaken complexiteit & lean-agile

1.3. SC Complexity Cfr. Taak PE wisselwerking oorzaken complexiteit & lean-agile STUDIEMATERIAAL SCM Je beschikt over heel wat studiemateriaal. Even opsommen: - handboek Werken met Supply Chain Management - Toledo: o (les)presentaties o teksten o opdrachten PE Hoe kan je je het best

Nadere informatie

Een inkijkje in het project, de problematiek en de oplossing, die de totale keten beschouwt vanuit een procesinvalshoek.

Een inkijkje in het project, de problematiek en de oplossing, die de totale keten beschouwt vanuit een procesinvalshoek. Voor het Ministerie van defensie is het van groot belang om goed zicht te hebben op alle assets. Dit geld in het bijzonder voor Missie Ondersteunende Assets. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van o.a. de

Nadere informatie

IPMA-NL programmagroep Zuid-Oost Nederland 14 mei 2009 Verslag bijeenkomst 19. Failing to plan = planning to fail

IPMA-NL programmagroep Zuid-Oost Nederland 14 mei 2009 Verslag bijeenkomst 19. Failing to plan = planning to fail Failing to plan = planning to fail Locatie: Vanderlande Industries Industries Industries - Veghel Aanwezig 20 mensen Onderwerp: Multi-projectplanning met Primavera We beginnen de avond met een indrukwekkend

Nadere informatie

EOQ Met Beperkingen. Of waarom Lagrange zich er niet mee moet bemoeien

EOQ Met Beperkingen. Of waarom Lagrange zich er niet mee moet bemoeien EOQ Met Beperkingen Of waarom Lagrange zich er niet mee moet bemoeien Ir. Paul Durlinger Steven Pauly 17 Februari 2016 1 Management Summary Wanneer we voor een SKU (Stock Keeping Unit) een seriegrootte

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie