UAl{UIER. Een beschriyvlngvan vier voorraadbeheersingsmethoden,te weten Statistical

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UAl{UIER. Een beschriyvlngvan vier voorraadbeheersingsmethoden,te weten Statistical"

Transcriptie

1 BOEREMA i;ij, ::;!t; UERGETIJKIIIG UAl{UIER UOOMBEHEERS II{GSSYSTE MEN,t: Na in het eerstedeelvan dit artikel eenbeschrijving te hebbengegevenvan de vier voorraadbeheersingssystemen StatisticalInventory Control, BaseStock Control, Material Requirement Planning en het Vast Aanvulprogramma, worden nu de systemenmet elkaarvergeleken. Tevenswordt ingegaanop de produktiesituahet best ties waarin dezebeheersingssystemen }\ toepasdaaízrln, -l SIC,BSG,MRPEl{V&A Een beschriyvlngvan vier voorraadbeheersingsmethoden,te weten Statistical Inventorv Control. Base Stock Control, Matêrial RequirementPlanningen het Vast & Aanvulprogramma,is gegeven in deel 1 van dit artikel (zie I&L, , p. X X ). In dit tweédeartikel zullen de verschilmet elkaar lende beheersingsmethoden worden vergelekenop basisvan de cri- i..r ÍÀ$\r:n illlsïti: stabiliteit; flexibiliteit; onzekerheid: complexiteit; kostèn. Op grond van de karakteristieken van zal ten slotte de beheersingssystemen worden ingegaanop de produktiesitua-de ties. waarin vérschillendebeheerhet besttoepasbaarzijn. singssystemen schikbarecapaciteitop elkaaraf te stemmen. Elke organisatieheefteenbepaaldehoevergelijkingsic,bsc,mrp en veelheid beschikbarecapaciteit.door VEcA middel van een hoge gemiddeldebezetde verschillendebeheersingssystemen ting van de capaciteiten probeert men deze capacireitenzo optimaal mogelijk zullen hier met elkaar vergelekenworcrite benutten en daardoor de caoaciteitsden op basisvan de bovengenoemde If. M,J.Boe.rema heeftbedrijfshunde gestu- terra. kostenover.eengroot aantalkostendradeer d aan de T echnii cbe I-ln'ía er sit eit-e in d gers te spreroen. hoven. Hij is in de aoedingsmiddelen-industrie,auief gezaeestop.het gcbied aan d.eprostabiliteit durtte-beslurtnren rsmomentecl T,oerhzaam Onder stabiliteitwordt hier de stabilibij het Dulaerman Computer Centrum tc teit van het produktieniveau bedoeld. Maasland Een stabielpioduktieniveau maakt het beter mogelijk de benodigdeen de be32 Fluctuatiesin de benodigde capaciteit hebben bii een hoge gemiddeldebezettingsgraad capaciteitstekortenals geuol"g.*crp..itèitstekorten kunnen ieiden tot levertiidoverschriidingen. Tiidschriftvoor Inkoop & Logistiek,irg.5, 1989/3

2 {2} fluctuatiesin de benodigdecapaciteit. Beide systemen gaan, bii het bepalen van het tijdstip v/aarop een voorraadaanvulorder gegenereerdwordt, uit van een levertijd, die de fabriek nodig heeft om de voorraad aante vullen. AÍhankelijk van de spelingdie hierbij wordt gehanteerdtussenhet moment waaroo de voorraadaanvulorder wordt gegènereerd en het laatstemoment waarop de produktie gestart mag worden, is het betermogelijk om de ordersgelijkmatig over de capaciteitenin de tijd te verdelen. Een langerelevertijdheeft echtertot gevolg dat eenhogere veiligheidsvoorraad moet worden aangehouden,omdat de onbetrouwbaarheid in de vraagvoorspelling groter wordt naarmatedé horizon waarover voorspeld wordt groter ls. M aterial Requirement Planning Material Requirement Planning houdt geenrekeningmet capaciteiten. Om aan dezebezwaren tegemoet te komen is er in de iaren 1,97-1,98 een stelselbeslissingsprocedures ontwikkeld, Manufacturing.ResourcePlanning(MRP II) genaamd. In Manufacturing Resource Planning wordt globaal de gevraagdecapaciteit afgestemdop de beschikbarecapaciteit (Rough Cut Capacity Planning), Vervolgens wordt door middel van het schuivenvan ordersin de tijd de capaciteit gelilkmatig aan de orders toegewezen.dezeordersworden dus eerdergeproduceerd dan het trjdstip waa:ropze Foto:Intra-Profiel irodig zijn en daarmeewoide.t dus bewust voorraden opgebouwd (zgn. Firm Een regelmatige binnenkomst van Planned Orders). De mate waarin bij voorraadaanvulorders maakt eengelijk- Manufacturing ResourcePlanning een matige bezetting van de capaciteiten srabiel produ"ktieniveaukan mogelijk. Aangegevenwordt in welke verkregón is sterk afhankelijk -ód.n van de mate de verschillendebeheersingssyste- kvraliteitenvan de planner. men een gelijkmatigebezetting van de capaciteitenmogelijk maken. Vast- en Aanaulprogramma Het.verkrijgen van een stabielprodukstatistical Inaentory Control en Base tlenrveau ls een van de belangrijkste Stock Control doelstellingenvan het Vast- en AanvulStatisticalInventorv Control en Base programma.dit is in het eersteartikel Stock Controi houden bif het genereren ieeds expliciet behandeld. van voorraadaanvulorders geen reke-c a p a c i te i r. n i n g m et de bes c h i k b a re Omdat deze orders op een willekeurig Flexibiliteit moment gegenereerdworden ontstaan Onder flexibiliteit wordt versraan de Tijdschrift voor Inkoop & Logistiek,jrg. 5, 1989/3 mate waarin gereageerdkan worden op veranderde omstandisheden. Behandeld zal worden in weike mate de verschillendebeheersingssystemen kunnen reagerenop veranderilse" ;n de vraag en in de produktspecitrcatres. Veranderingen in de araag Statistical I nventory Control Bij StatisticalInventory Control wordt afhankeliikvan de positie van het voorraadpunt in de voorraadketen, vertraagd gereageerdop een verandering in de vraag.de mate van vertragingin de reactie is afhankelijk van het aantal voorraadpunten en de omloopsnelheden van die voorraadpunten. Een verlaging van het vraagniveauheeft tot gevolg dat het genererenvan een voorraadaanvulorderlanger op zich laat wachten of dat de bestelhoeveelheden kleiner zrjr^en bij een verhoging volgen de voorraadaanvulorderselkaar sneller op of zljn de bestelhoeveelheden groter. De snelheidvan de aanpassingvan de bestelniveaus,en eventueelde bestelhoeveelheden,aan de veranderde vraag is afhankelijkvan de tijdsduur die verstrijkt alvorensde evaluatievan de bestelniveaus en bestelhoeveelheden plaatsvindten is afhankeliikvan de reactiesneiheidvan de gebruikte voorspelmethode op veranderingenin de vraag. \íanneer voorraadpuntenin een keten als onafhankelijk worden beschouwd, zoals bij StatisticalInventory Control, voorontstaatin de achtereenvolgende raadpunten stroomopwaarts een versterking van de verandering in de vraag als gevolg van het feit dat eveneensde gemiddelde voorraad verhoogd of verlaagd wordt. Van Aken gaatop dergelijke slingereffectenin zijn.artikelenover lnterne conjunctuur verder ln, Base Stoch Control Bij BaseStock Control wordt informatie omtrent een verandering in de vraag direct doorgestuurd naar alle voorraadpunten in de voorraadketen.aangezien de voorraden in elk voorraadpunt direct afhankeliik zrjn van de vraagnaareindprodukten worden opslingeringenvan de voorraden beperkt. 33

3 '{f íiíili:!fií,iiéf,jt!.,.i'! M aterial Requirement Planning Bi j Ma t er ial Require m e n r Èl a n n i n g. heeft een veranderingvan de vraag tot gevolg dat voorraad íordt opgebo"uwd o f d a t t ek or t en ont s t a a n,w a a rd o o r d e netto-behoeftein de volsende periode verandert. Een dergelijkë uerandering kan tot gevolg hebben dat het sysreem een uitzonderingsboodschap genereert. Hierdoor wordt de planner gewaarsch u w d dat de oor s p ro n k e l i i k i p l a n ning aangepastdient ti worden. Afhanke l i i k van de m ogeliik h e d e n d i e d ep l a n n e r h e e f t k unnen m aa tre g e l e nw o rd e n g e n o men. I n pr inc ipe, w a n n e e r g e n specialemaatregelengenomenworden, loopt een veranderingin de vraag een vertraging op. Alvorens deze verandering wordt geconstateerd in een.bepaald voorraadpunt, ter grootte van de doorlooptijd van het desbetreffendevoorraadpunt tot aan het voorraadpunt waarin de items liggen,die in het Master Production Schedule zijn gespecificeerd. De oorzaak van deze vertraging is het feit dat binnen deze tiid de produktie-orders reedszijn vrijgegeven. Vast- een Aanaulprogramma Bil het Vast- en Aanvulprogramma loopt een verandering in de vraag in de eersteplaatsdezelfdevertragingop als bij StadsticalInventory Control. 'Wanneerdaarnaasteendusdanigeverlaging van het vraagniveauoptreedrdat de overblijvende vraag kleiner is dan de hoeveelheid in het vastcvclisch orogramma,dan wordt dit niei opgeuangen zoals bij Statistical Inventory Conrrol door een vergroting van de intervallen tussen twee opeenvolgendemomenten waarod eenvoorraadaanvulorderwordt gegenéreerdof door het verlagenvan de bestelhoeveelheid.tenslotte wordt het vastcyclischprogramma gewoon doorgeproduceerd.pas wanneer het voorraaonrveau een maxlmumgrens overschriidt wordt het uast-progiammaaangepast.de vertraging in de reactieop eendergelijkeverlagingvan het vraagniveau is aíhankelijk van de hoogte van het maximum-voorraadniveauen het verschii tussenhet vast-programmaen het vraasniveau. \flanneer echter het tijdvak, ó.".olre. het vast-programma is opgesteld,eerder afloopt, dan zal natuurlijk ook de vertragingkleinerzijn. Veranderingenin de prodwktspeclítcat,es Statistical Inaentory Control en het Vast- en Aana ulprogramma Bij StatisticaiInventory Control en het Vast- en Aanvulprogrammais geeninzicht in de relaties van een voorraadpunt met andere voorraadpunten. Het Rectificatie In deel 1 van het artihel'sic. BSC.MRP en V..&1, een aergelijking uan aier ",'oorraadbeheersingssystemen' (l O L, nr. I /2 1989,blz. tz t7ní tal is helaaseenaantal foutjes in de figuren 3 en 4 geslopen. Te- Figuur3. Voorraadaerloop bii de sq-methode. I ïíiï:';i:l Defigurendieneneratsootgt Onze excuses. Redactie Figuur 4. Voorraaduerloop bij de ss-methode M = Inlerval f = Leveíl'ld BaseStock Control en Material Reawirement Planning BaseStock Control en Material Requirement Planning gebruiken de Bill Of Material van elk produkt om de vraag naar eindproduktendoor te exploderen naar tussênproduktenen grondstoffen. Een veranderingin de póduktspecificatieswordt direct in de Bill Of Material ingevoerd. AÍhankeliik van de doorloóptiid vanaf het voorraadpuntvan de zijn materialen,waarvande specificaties veranderd, tot aan het laatstevoorraadpunt, is e,rnog eenbepaaldehoeveelheid materraalmet de oude specificatiesonderweg. Een zekere vertraging treedt daarom desondanksop. Onzekerheid Een produktie-organisatiestaat onder invloèd van een eioot aantal factoren. Hierbij valt te denkenaande vraag,storingen, verzuim, leveronbetrouwbaarenz.het toekomheiá van leveranciers. stigegedragvan dezefactorenis in meer of mindere mate onzeker. In dezeparagraafwordt aangegevenhoe de verschillendesystemenproberendezeonzekerheid het hoofd te bieden. Statistical Inventory Control StatisticalInventory Control vangt onzekerheidop door middel van het aanhouden van relatief hoge veiligheidsvoorraden. M T 34 vens zijn defiguren onderling met elkaar is daarom moeilijk in te schattenv/at de zlrn van veranderlngenrn consequentles en het is daarom de produktspecificaties oo[< moeilijk om hier adequaatop te reageren. I M = Vooíaadopnamernledal I = Levertrld T r{d Base Stoch Control BaseScockControl vangt enerzijdsonzekerheidop door middel van het aanhoudenvanketen-veiligheidsvoorraden en probeert anderzijdsonzekerheid te Tiidschriftvoor Inkoop & Logistiek,irg. 5, 1989/3

4 )reduceren door coórdinatie van de achtereenvolgende voorraadpunten in de voorraadketen met behulp van de Bill Of Material. M aterial Re q uirement P lanning Material Requirement Planning probeert onzekerheid te verkleinen of op te vangen door middel van een coórdinàtie van de voorraadounten in een voorraadketen met behulp van de Bill Of Material, een uitgebreide informatievoorziening en veel planningsinspanning. Bij Material Requirement Planning wordt geprobeerd vroegtif dig en zo goed mo- M aterial Req uirement Planning Er wordt bij Material Requirement Planning gestreefd naar het dusdanig inschatten van factoren die de produktiesituatie beïnvloeden, zodat eén deterministisch geheel ontstaat. Tevens worden geliik de belangrif kste beheersingsvariabelen, zoals vraag, uitval, enz. in te teriaalbehoeíten, onderling op elkaar de vooràadpunten, wat betreft de ma- schatten. Naarmate de horizon waarover voorspeld wordt kleiner wordt en pièx geheel van elementen, relaties tus- afsestemd. Hierdoor onrsraar een com- daardoor de onzekerheid kieiner, worden verkeerd ingeschatte variabelen geziening hieromtrent. sen deze elementen en informatievoorwijzigd en wordt de planning aangepast. Deze wijzigingen brengen in een Vast- en Aanaulprogramma situatie met veel onzekerheid veel inspanning met zich mee en maken het laat het Vast- en Aanvulprogramma alle Evenals Statistical Inventory Control systeem nerveus. relaties van een voorraadpunt met ande- Vast- en Aana ulprogra.mma Het Vast- en Aanvulprogramma vangt onzekerheid op door middel van het aanhouden van relatief hoge voorraden en door middel van het relerueren,ran een vaste hoeveelheid cadaciteit voor onvoorziene omstandi gheden. Complexiteit De complexiteit van de structuur en het principe van de verschillende beheersingssystemen verschilt onderling sterk. De complexiteit van een beheersingssvsteem wordt bepaald door de mate waarin rekening wordt gehouden met factoren die invloed hebben op het te beheersen systeem. Statistical Inaentory Control De structuur en het principe van Statistical Inventory Control zijn eenvoudig. Men laat hierbij alle relaties van een voorraadpunt met andere voorraadpunten buiten beschouwing. Onzekerheid wordt niet opgevangen door middel van een uitgebreide informatievoorziening ten aanzren van qe factoren waarover onzekerheid bestaat en die een grote invloed hebben op de produktie-organisatie. Er wordt getracht deze informatiebehoefte te réduceren door middel van het aanhouden van voldoende voorraad. Base Stocb Control Bij Base Stock Controi worden relaties van voorraadpunten met andere voorraadpunten, wat betreft de materiaalbe- hoeften, onderkend en worden op elkaar afgestemd. De informatiebehoefte o*tr.ni overige factoren wordt gereduceerd door middel van het aanhouden van voorraden. De complexiteit van het beheersinqssysteem is ^ dus bii Base Stock Control groter dan bij Statistical Inventory Control. re voorraadpunten buiten beschouwing. Bij het àpstellen van het vast-programma dient men echter inzicht te hebben in de beschikbaarheid van capaciteit in de tiid en in het niveau en de betroun'baarheid van de vraagvoorspelling. Tevens dient, naast het onderschrijden van een minimumgrens, zoais bij Statistical Inventory Control, ook rekening.te worden gehouden met het overschnlden van een maxlmum voorraadgrens. Kosten De totale kosten van beheersing zijn in grote mate a{hankelijk van de complexiteit van het beheersingssysteem en van de hoogte van de voorraden, bij een bepaalde servicegraad. Hoe hoger de voorraden, des te hoger zijn de voorraadkosten, en hoe compiexer het beheersingssl'steem, des te-hoger zijn de systeemkosten. Deze voorraadkosten en svsteemkosten ziin niet onaíhankelijk 'van elkaar. 'Wanneer het beheersingssysteem complex is, en dus met veel factoren rekening wordt gehouden, zijn slechts lage voorraden nodig voor het opvangen van onzekerheid. Conclusie De prestaties van de verschillende beheeriingssystemen ten aanzienvan de in het voorgaande behandelde criteria zijn sterk afhankelijk van de situatie waarin deze worden toegepasr. Om toch enigszins tot een relatieve vergelijking te kunnen komen van de verschillende beheersingssystemen wordt er van uitgegaan oatdeze zun toegepast ln een sttuatie die hiervoor redelijk geschikt is. In tabel 1 wordt deze vergelifking gegeven. Er kan op grond van de vergelijking in tabel 1 niet gezegd worden welk beheersingssysteem het beste is. Afhankelijk van de situatie wordt aan de verschillende criteria verschillend belang gehecht. De situaties waarin de verschiliende beheersingssystemen het beste toepasb aar zijn worden hierna bescnreven. Toepassingen van de verschillende beheersingssystemen AÍhankelijk van de produktiesituatie is het ene beheersingssysteem beter toepasbaar als het andere. Achtereenvolgens zullen,de verschillende beheersingssystemen en de karakteristieken van de produktiesituaties, waarin deze het besie toepasbaar zijn, behandeld woroen. Statistical I nztentory Control Statistical Inventory Control is het best toepasbaar in een situatie waarbij geen duidelijke relatie is te leggen tussen de behoeften naar verschillende items. In een situatie waarbii deze relatie wel is Tabel, 1;, Relatieae aergelijking z,an de z,erschillende beheersingssystemen ten aanzrcn pan T',erscb tllerl de cï t ena SIC BSC NíRP Ilogcllhc St:btittct Flexibrfuet Onzektrbed Complexitcttstermijdtng grrjrtrc' zrrn Verandcríng in de araag + spelbaar Verandenng u dt produhtspecifrcaties Opr'angen *arrbrl zcc! neeàrer( crrdcriné cn -- /eer F!\,'rctc wàrr.lrrirg,oorrri + kosten Kosten S1*eern koilen + 36 Tijdschrift voor Inkoop & Logistiek, irg. 5, 1989/3

5 ;ié;,i:i;lri,;uii ;"1i",';;j ' ;i te leggen,maar waarbij de voorraadkosten relatief laag zr1n,is een keuze voor StatisticalInventory Control eveneens verstandig.het heeft tenslottegeenzin een item te beheersenmet een geavanwaar"vande ceerd beheersingssvteem, kosten van voorraadhoudennauweliiks opwegen tegen de kosten van het beheersingssysteemzelf. Een bekend voorbeeld hiervan is het zgn. Two Binsysteem.Hierbij zrjn de materialenopgeslagenin twee bakken. 'W'anneereen bak leegis wordt een bestellinggedaan, alvorens de tweede bak aangebroken wordt. De administratiekostenworden hierbij tot een minimum beperkt. j:,'ir"i, Iijk zifn om op ieder moment eenvoorraadaanvulorderte plaarsen. E e n vast bestel ti j di ti p w ordt gehante e rdl n sl tuatl esw aarbl tvoor eencontl nue observatievan de voorraadniveaus eendusdanige,inspanning moet worden geleverddat dit niet opweegt tegen de extravoorraadkostenbii eenperiodieke observatievan de voorraadniveaus. Deze extía voorraadkosten zijn het gevolg van het aanhoudenvan voorraadom de vraag op te vangentussenhet moment van onderschrijdenvan het bestelniveau en het moment van de voorraadopname. Met namebij relatiefgoedkopematerialen zijn deze extra voorraadkosten laag. Ook zrjn er situaties denkbaar, Zoals eerderis beschrevenzijn er ver- waarbij men verplicht wordt om op bebinnen Sta- paaldevastetijdstippente bestellen,bijschillendebeslissingsregels tistical Inventory Control. Hieronder voorbeeld wanneer produkten worden zullen de situatiesbeschrevenworden aangevoerdp.r..hip, welke slechts waarin de verschillendebeslissingsre- eenmaalper maand langskomt. gels het bestetoepasbaarziin. Een variabelbesteltijdstipis het meeste Een vaste bestelhoeveelheidwordt eehanteerdin siruatieswaarbii een afqiiigeschiktin een situatie waarin het mogelijk is, en de moeite waard is (of een- king van eenbepaaldehoeveelheidrelavoudig te realiseren),om bij iedere tief-duuris, zoaisbii eenmachinewaarvoorraadmutatie het voorraadniveau te in slechtschargesvan lookg gemaakt vergelijken met het bestelniveau.te- kunnen wordeó of bij gestandái.dir..rvens moet het hierbij natuurlijk moge- de transporteenheden,zoals pallets of containers.ook in een vrij stabielesituatie 'ffaarbijde vraag bestaatuit relatief kleine orders is het verstandigeen vastehoeveelheidte hanreren. Een variabelebestelhoeveelheid is meer geschikt voor een situatie waarbij de voorraadverbruikt wordt door grote op onregelmatige tijdstippen binnenkomende orders. De bestelhoeveelheid is hierbij onder meer afhankelijk van de mate waarin het bestelniveauis onderschredenalsgevolgvan eengrote order. Base Stoch Control BaseStock Control is goed toepasbaar in een situatiewaarin duidelijk een keten van achtereenvolgendevoorraadpunten in de produktiestroom is te onderkennen.voor een oroduktiestroom met vertakkingen, met name q/anneer de stroom divergeert, is Base Stock Control minder geschikt. In een stochastische situatie is Base Stock Control goedtoepasbaardoor het feit dat voorradenin de hele keten hierbij efficiënt gebruikt worden voor het opvangen van onzekerheden. Omdat BaseStock Control, zoals hierboven reeds vermeld, voorraden gebruikt om onzekerheidop te vangen,in tegenstellingtot Material Requirement Planning, die onzekerheid probeert te reducerendoor middel van een uitgebreide informatievoorziening en de overgeblevenonzekerheidprobeert op te vangendoor chasseren, komt het systeem beter tot zijn recht in een situatie waarin de waarde van de items relatief laag zrjn. Base Stock Control is eenvoudig in te voerenen de systeemkostenzijn relatief laag,ten opzichte van bijvoorbeeldmaterial Requirement Planning, en is daarom ook uitermate geschikt voor een kleinschalieesituatie. Planning M aterial i., n rirr-rrt \í'anneer de vraag redelijk preciesvoorspeld kan worden, bijvoorbeeld op basisvan het produktieplandat door de afnemer wordt qehanteerd,en er een duidelilk inzichtls in de relatie tussen de verschillendevoorraadpunten, is Materi alr equi rementp l anningalsbeheer singssystèemgeschikt. HÉrdoor kan preciesgeplandworden wanneerde orà"rt.roó. de verschillendeonderdelen moetenworden vriien samenstellingen gegeven.co-makership is een alternaii"ï o- een dergelijke'coórdinatietussen afnemer en leverancierte bewerkstelligen(zie Boeremaen \Wortelboer). Material Requirement Planning is een complex systeemwaarin een grote hoeveelheidinformatie is opgeslagenin be- ) Tiidschrift voor Inkoop 6c Logistiek,irg. 5, 1989/3 J/

6 ) standen, die weer onderling aan elkaar ziin gekoppeld. Het updaten van dergelijke bestanden en het opstellen en aanpassen van de planning met behulp van Material Requirement Planning kost veel inspanning. Wanneer een bedrijf overgaat op Material Requirement Planning zalhet een bepaalde n-rinimale schaalgrootte moeten hebben om een dergelijke investering in tijd, geld en moeite te rechtvaardigen. Daarnaast moeten de kosten van vborraadhouden dusdanig zrjn dat een nauwkeurigere planning voldoende besparingen oplevert. Soms zijn namelijk de kosten van voorraadhouden zo laag dat iedere precisie te duur is: grijpvoorraden (biivoorbeeld splitpennen). Vast- en Aanvulprogramma Het Vast- en Aanvulprogramma is bij uitstek geschikt voor produkten met de volgende kenmerken: - niet applicatiegebonden produkten, de fabrikant bepaalt de specificaties; - een uitgebreid assortiment dat gebruik maakt van dezelfde addaratuur in de fabricage; - een hoge mutatiefrequentie of een groot aantal aïnemers Per type; - een redelijk stabiel afnamepatroon per tijdseenheid; - ielatief lage omstelkosten; - relatief kbrte doorlooptiiden van het fabricageproces. De aldus gedefineerde artikelgroepen worden standaardprodukten genoemd. Het zi jn produkten die min of meer universeei tóepasbaar zijn. I S/C, gsc, MRP en V&A; Vergelijhi.ng aan t;ier ztoorraadbe b eersingsry stemen, deel I aerscheen in Tijdschift.ooor Inkoop & Logistich nr. 1/2 1939, pagina 12 e.o. Literatuur - Aken J. E. yan, Enige micro-economische beschouwingen over conjunctuur: M aandb Lad B edrijfsadministratie en Organsatrc 77, nr Aken J. E. van, Goedcrenstroombesturing in een complexe industriële onderneming: Bedrijfskunde, jrg. 53, nr Bertrand J. \7. M. en Vijngaard J., De structuur van produkticbehecrsingsst.stemen, Informatic, jrg.27 april1985, blz Boerema M. J. en \Wortelboer J J M., Co-makerschip, een verbetering of niet?; Tijdschrtft aoor Inhoop tt Logistieh, jrg.4 mei Brown R. G., Materials Management Systems, Vilcy, New York, lg Canals P. M. T., A. R. van Goor, J. Lagcrweij, A. A. T. de Schcpper, Handboek. goederenstroombesturing, Samsom, Alphen a/d Rijn, Geracrds \í. M. J., J. \í. M. Bertrand en J. C. Worrmann, Inleiding produhtiebeheersing, dictaat 1275, Technische Universiteit Eindhoven, Geurts J. H. J., Iets ooer aoorraadbebeersing, dicraat 12Q2, Technische Universiteit Eindhoven, Ham C. J. van (red.), Planning en besturing in de praktiyk, Marka boeken, Utrecht 1969, hoofdstuk VI door R. J. Kalff. - Hees R. N. van, OrBanisatiestructuur en integrale besturing als basis aoor aoorraadbeheersing, Philips rapport vp 45 n, januari Hees R. N. van en V. Monhemius, Produktiebesturing en aoorraadbebeer, theoretische achtergronden, Kluwer, Devcnter, Kramer N. J. T. 4.., Systeem in Probleem, Stenfcrt Krocse, Monhemius W. e.a., Logistiek Management, Kluwer, Deventer, Orlicky j. 4., G. \V. Plossl en O. V. Wight, 'Structuring the Bill of Material for MRP', Production & Inventory Management 4th qtr. 1972, p. 19 r/m Stokx C. F. M., 'Van Camp tot Goldratt, de ontwikkeling uan het Material Management', Tijdschrft voor Inkoop G Logistiek, oktober Theeuwes, J. A. M., J. Vijngaard, 'Maatwerk of confectie bii produktieplanning en -beheersing?', Dà Ingenieur nr. 3, maart 1988, p. 46 r/m Timmer j P. J, W. Monhemius en J. lw. M. Bertranà, Production and Inoentory Control with the Base Stock System, Technische Universiteit Eindhoven, reporr EUT/BDK/12. - Vight O. \í., D. Landvater, The Standard Systern, Manufacturing Software Inc., \Willister, Vermont, lwijngaard J., De structuur ztan produktiebeheersing, paper t.b.v. PAO-workshop MRP II. - \Wijngaard J., J. C. Wortmann, MRP and Inventories, European Journal of Operational Researcb 2, Elsevier Science Publishers, North Holland, Veld J. in 't, Analyse aan Organisatiepro b lemen, Elsevier, Amsterdam, februari SICNA- LEMENT CPM Weet u wat een CPM is? Meer dan 5"k van de lezers van PW weet niet, waarvoor deze afkortingen staan. U hoeft zich dus zeker niet aangesproken te voelen. CPM betekent Certtfied Purchasing Manager. Er gaan geruchten, dat ook de NEVIE zich de komende jaren met de inhoud van dat begrip zal gaan bezig houden.l Kantoormachines De fabrikanten van kantoormachines in de USA zeggen, dat inkooers niet de tiid nemen om urt te uinden wat hun firma echt nodig heeft. Het resultaat is dan vaak: weggegooid geld en geen afstemmins machine en behoeften. P'W sèeft een fabrikantengids (nogal Amerikaans dus) van kopieerapparatuur, facsimile en elektronische schriifmachines. I Inkooponderwijs Inkoopond.erzoijs, vooral wat betreít inkoopmanagement, zal zlch meer gaan rlchten op onderwerpen, die buiten Inkoop liggen. Voorbeelden van zulke onoerwerpen: rnkopen Per computer, beheer van gevaarlijke stoffen, software, produktaansprakelijkheid, inkoopmarktonderzoek en -voorspelling,'time-management'. interne samenwerking, het gebruik van staven en collega's. Maar dan wel oo een snelle en correcte manier,.n gebruik van alle bereikbare -", bronnen.l Pareto-principe Aanbevelingen voor de toepassing van het Pareto-principe voor wat betreft de omloopsnelheid van voorraden: 38 Tiidschrift voor lnkoop & Logistiek, irg /3

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing Walther Ploos van Amstel Oktober 2012 Dit artikel geeft de uitgangspunten voor een goede planning en besturing van de logistiek. Waarom

Nadere informatie

BESLISSINGSONDERSTEUNING VOOR MATERIAALPLANNERS

BESLISSINGSONDERSTEUNING VOOR MATERIAALPLANNERS ' BESLISSINGSONDERSTEUNING VOOR MATERIAALPLANNERS PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Eindhoven, op gezag van de Rector Magnificus, prof. dr. ].H. van Lint,

Nadere informatie

Logistiek management

Logistiek management Logistiek management Docent Walter Braekman 6 maart 2015 Walter BRAEKMAN Bedrijfsbegeleider Kleine Roeselarestraat 26 8760 Meulebeke 0495/42.47.47 walter.braekman@bedrijfsbegeleidingbraekman.be http://www.bedrijfsbegeleidingbraekman.be

Nadere informatie

Productie en Voorraadbeheer I - Vooraadbeheer -

Productie en Voorraadbeheer I - Vooraadbeheer - 2013 Productie en Voorraadbeheer I - Vooraadbeheer - Versie 1 januari 2013 Paul Durlinger Durlinger Consultancy 1-1-2013 Productie en Voorraadbeheer I: Hoofdstuk 2 Voorraadbeheer Ir. Paul Durlinger Durlinger

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer?

Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Public the way we see it Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Status voorraadbeheer binnen Nederland Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Naam auteurs: Menno Rustenburg Raymond Beers Bedrijfsnaam:

Nadere informatie

Effectief voorraadbeheer - Een stappenplan -

Effectief voorraadbeheer - Een stappenplan - 2013 Effectief voorraadbeheer - Een stappenplan - Versie 1 januari 2013 Ir. Paul Durlinger Durlinger Consultancy 1-1-2013 EFFECTIEF VOORRAADBEHEER Een stappenplan Ir. P.P.J.Durlinger Veur Sjeng De auteur

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006 Polca als innovatief materiaalbeheersingssysteem Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos Groningen, februari 2006 Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Bedrijfskunde Cluster Ontwerp van Productiesystemen

Nadere informatie

Levertijd reductie. Bachelor thesis S. Fontijn

Levertijd reductie. Bachelor thesis S. Fontijn Levertijd reductie Bachelor thesis S. Fontijn Onderzoek naar het verkorten van de levertijd van onderdelen voor Product A bij leveranciers van Thales Nederland Bachelor thesis Universiteit Twente Bachelor:

Nadere informatie

Cursus Kostprijsberekening Ac.jr. 2010-2011 Lethas CVO Hendrik Claessens, hir 1

Cursus Kostprijsberekening Ac.jr. 2010-2011 Lethas CVO Hendrik Claessens, hir 1 Cursus Kostprijsberekening Ac.jr. 2010-2011 Lethas CVO Hendrik Claessens, hir 1 VOORRADEN 1.1. Inleiding Zowel in academische als in industriële kringen is er het laatste decennium een kentering gekomen

Nadere informatie

Het afstemmen van het wekelijkse productieprogramma binnen de afdeling planning van Johma

Het afstemmen van het wekelijkse productieprogramma binnen de afdeling planning van Johma Het afstemmen van het wekelijkse productieprogramma binnen de afdeling planning van Johma Bedrijfsbegeleider ir. R. Lesscher 1 e begeleider van de UT dr. ir. L.L.M. van der Wegen 2 e begeleider van de

Nadere informatie

Duurzaam voorraadbeheer. Meer service met minder werkkapitaal

Duurzaam voorraadbeheer. Meer service met minder werkkapitaal Duurzaam voorraadbeheer Meer service met minder werkkapitaal Inhoudsopgave 1. Voorwoord 4 2. Inleiding 8 3. Minder werkkapitaal met voorraden 14 4. Voorraadmanagement 20 5. Operatie; Het huis op orde

Nadere informatie

Data warehousing. Hogeschool voor Economische Studies Rotterdam

Data warehousing. Hogeschool voor Economische Studies Rotterdam Data warehousing Hogeschool voor Economische Studies Rotterdam Data warehousing Een onderzoek naar de valkuilen bij het opzetten van een data warehouse B. Dukker Student Bedrijfskundige Informatica Hogeschool

Nadere informatie

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Bauke Maarse Juli 2010 Logistieke Kengetallen Transparant

Nadere informatie

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Vrije Universiteit Faculteit der Exacte

Nadere informatie

DE ROL VAN TOPMANAGEMENT IN VOORRAADBEHEER. -Een pragmatische aanpak-

DE ROL VAN TOPMANAGEMENT IN VOORRAADBEHEER. -Een pragmatische aanpak- DE ROL VAN TOPMANAGEMENT IN VOORRAADBEHEER -Een pragmatische aanpak- Ir. paul durlinger Augustus 2014 De rol van Topmanagement in Voorraadbeheer Managementsamenvatting- Voorraadhoogte en servicegraad naar

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Begeleider: Ir. E. Haag. Meelezer: Dr. E. van der Laan. Student: Wouter van Herwaarden

Afstudeerscriptie. Begeleider: Ir. E. Haag. Meelezer: Dr. E. van der Laan. Student: Wouter van Herwaarden Afstudeerscriptie Begeleider: Ir. E. Haag Meelezer: Dr. E. van der Laan Student: Wouter van Herwaarden Voorwoord Vanuit mijn werk en de colleges van het vak supply chain management and operational excellence

Nadere informatie

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbeteren leverbetrouwbaarheid bij Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbetering efficiency intern proces Opdrachtgever: Timmerfabriek Peter van Duijnhoven, Hans Hendriks M3 project groep S2:

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL

Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL Hessel Mooiman Amsterdam, 2008 EDP Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Studiebegeleider: Bedrijfscoach:

Nadere informatie

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche Den Haag, augustus 2009 Auteur Ir. M.

Nadere informatie

Informatiesystemen voor industrieel marketing management

Informatiesystemen voor industrieel marketing management Informatiesystemen voor industrieel marketing management Prof. Dr H.W.C. van der Hart 19 1. Inleiding 2. Wat is een informatiesysteem voor industrieel marketing management 3. Enkele organisatorische aspecten

Nadere informatie

Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen

Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Amersfoort, december 2008 Ben Norg Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Titel: Ondertitel:

Nadere informatie

Projectportfolio management in de financiële sector

Projectportfolio management in de financiële sector Projectportfolio management in de financiële sector Gericht werken aan Customer, Cost & Control Dragen uw projecten bij aan uw bedrijfsstrategie? Overname informatie De auteurs zien graag dat informatie

Nadere informatie

Samenwerking voor verbeterde logistiek

Samenwerking voor verbeterde logistiek Samenwerking voor verbeterde logistiek Door: Thierry Verduijn en Mirjam Iding Inleiding Onder invloed van trends als toenemende concurrentie, globalisering, versnelde productlevenscycli, massa-individualisering

Nadere informatie

De invloed van het assortiment op de behoefte. managementaccountinginformatie

De invloed van het assortiment op de behoefte. managementaccountinginformatie MCA 2 Accounting De invloed van het assortiment op de behoefte aan managementaccountinginformatie Prof. dr. J.F.M.G.Bouwens Jan Bouwens is hoogleraar Accounting aan de Universiteit van Tilburg. Het is

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

zorgen zonder zorg Lilian Roos [Stage verslag, voorjaar 2006]

zorgen zonder zorg Lilian Roos [Stage verslag, voorjaar 2006] zorgen zonder zorg Lilian Roos [Stage verslag, voorjaar 2006] Zorgen zonder zorg Lilian Roos Stageverslag Voorjaar 2006 vrije Universiteit Faculteit der Exacte Wetenschappen Bedrijfswiskunde en Informatica

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning in Organisaties

Strategische Personeelsplanning in Organisaties Strategische Personeelsplanning in Organisaties Afstudeeronderzoek Faculteit Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Strategische Personeelsplanning in Organisaties Een model voor strategische personeelsplanning

Nadere informatie