Voortbrengingsproces: grondvorm, ontkoppeling, wachtrijvorming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortbrengingsproces: grondvorm, ontkoppeling, wachtrijvorming"

Transcriptie

1 Voortbrengingsproces: grondvorm, ontkoppeling, wachtrijvorming Taco van der Vaart (Bewerkt door Martin Land) 1 Beschrijving en modellering van voortbrengingsprocessen Het beschrijven en modelleren van het voortbrengingsproces kan op verschillende manieren plaatsvinden. Dit hangt nauw samen met het doel van de beschrijving en/of het model. Indien het doel bijvoorbeeld betrekking heeft op de rangschikking van productiemiddelen bij de inrichting van een productieproces wordt vaak gekozen voor het maken van processchema s. In deze schema s worden de belangrijkste basisactiviteiten (bewerking, inspectie, tijdelijke opslag, langdurige opslag, transport en overslag) weergegeven die uiteindelijk leiden tot het te produceren product (zie Paul e.a., 1994, p. 181). Dergelijke processchema s kunnen vervolgens gebruikt worden bij het opstellen van een gedetailleerde opzet voor de layout van het voortbrengingsproces. Een andere beschrijvingswijze of modellering die al lange tijd wordt toegepast bij het oplossen van productiebesturingsvraagstukken is de grondvorm van een goederenstroom. Hoekstra & Romme (1985) definiëren een grondvorm als een weergave van de verschillende voorraadpunten, de belangrijkste (primaire) processen van inkoop tot en met verkoop, en de goederenbeweging tussen de verschillende voorraadpunten en processen. In deze cursus wijken we echter tot zekere hoogte af van deze definitie doordat we de inkoop van materialen en de verkoop van goederen en/of diensten rekenen tot de besturing van het voortbrengingsproces. Dit betekent concreet dat de grondvorm hier gebruikt wordt als een weergave van voorraadpunten, bewerkingsstappen en goederenbewegingen. Voordat nader ingegaan wordt op het fenomeen grondvorm, is het belangrijk op te merken dat een grondvorm vaak niet makkelijk is op te stellen in het geval van dienstverlenende voortbrengingsprocessen. Daarom beperken we ons hier tot productieprocessen. 1.1 Grondvormen van goederenstromen Het opstellen van de grondvorm(en) van de goederenstromen binnen een organisatie bestaat in zijn algemeenheid uit de volgende stappen: Identificatie van product-markt combinaties: Het is belangrijk dat het opstellen van een grondvorm resulteert in een helder overzicht van de goederenstroom binnen een organisatie. Dit overzicht moet namelijk als uitgangspunt kunnen dienen voor een gedegen analyse van het productieproces om daarmee behulpzaam te zijn bij het structureren van de besturing. Hiertoe kan het nodig zijn dat er aparte grondvormen worden opgesteld voor de verschillende productmarkt combinaties, indien een organisatie verschillende producten produceert voor verschillende markten. Weergave van de verschillende bewerkingen of deelprocessen: Binnen een fabriek of productie-afdeling worden in het algemeen verschillende bewerkingen uitgevoerd. Deze bewerkingen worden in een grondvorm meestal weergegeven met een rechthoek. Belangrijk is wel om op te merken dat de grondvorm van een goederenstroom op verschillende detailniveaus kan worden opgesteld. Indien een product bijvoorbeeld verschillende zaagbewerkingen ondergaat, wordt

2 afhankelijk van de doelstelling van de grondvorm gekozen voor weergave van de afzonderlijke zaagbewerkingen of voor weergave van het deelproces zagen. Weergave van de ontkoppelpunten (of eenvoudig voorraadpunt ): Naast het feit dat goederen bewerkingen ondergaan en stromen van de ene naar de andere bewerking is er in het algemeen ook sprake van oponthoud in de goederenstroom. In een grondvorm worden de belangrijkste posities waar oponthoud plaatsvindt in de goederenstroom aangeduid met een ontkoppelpunt. Bertrand, Wortmann & Wijngaard (1990, pp ) maken met betrekking tot oponthoud in de goederenstroom expliciet onderscheid tussen wachtrijen en ontkoppelpunten. Wachtrijen ontstaan bijvoorbeeld doordat bewerkingen moeten worden uitgevoerd met behulp van de capaciteit van diverse bedrijfsmiddelen (mensen, machines, gereedschap en materiaal). Deze middelen zijn in beperkte mate aanwezig, hetgeen leidt tot wachtrijverschijnselen. In principe is bij dergelijke wachtrijverschijnselen sprake van voorraadvorming. Toch wordt in dit verband binnen de literatuur niet gesproken over een voorraadpunt of ontkoppelpunt. Deze aanduiding wordt gereserveerd voor voorraad waarvoor geldt dat verdere doorstroming een expliciete beslissing behoeft. Goederen in een wachtrij wachten op capaciteit, benodigde andere materialen of een bepaald moment waarop de vervolgstap plaats kan vinden, terwijl een voorraad in een ontkoppelpunt wacht op de beslissing in welke productieorder de goederen in de volgende fase bewerkt zullen worden. Een ontkoppelpunt heeft dus betrekking op vrije voorraad, terwijl van de goederen uit een wachtrij de order voor de volgende stap vast ligt. In een grondvorm worden voorraadpunten aangeduid met een driehoek. Wachtrijen worden in principe NIET weergegeven binnen de grondvorm van een goederenstroom. Naast wachten op capaciteit (ook wel aangeduid loketwachttijd) onderscheiden we nog enkele andere vormen van wachttijd (zie Tabel 1). Er bestaan ook enkele vormen van voorraadpunten (zie Tabel 2). Tabel 1 Typering van wachttijden en oorzaken Wachttijd oorzaak Voorbeelden in productie/service Stapelwachttijd ontstaat doordat het bedienende proces een aantal units gelijktijdig in bewerking wil nemen - Wachten voor oven-proces; - Verzamelen van formulieren voor batchgewijze verwerking; Perronwachttijd Assemblagewachttijd/ Completeringswachttijd Loketwachttijd ontstaat doordat er slechts op bepaalde (vaste) momenten bediening mogelijk is, terwijl de capaciteit van de bediener geen belemmering vormt ontstaat wanneer de voortgang van de processtap afhankelijk is van meerdere units ontstaat wanneer de bewerkingsof bedieningsintensiteit van het proces tijdelijk niet overeenkomt met de intensiteit waarmee items arriveren - Wachten op transport bij vast transportschema; - Wachten op een trein; - Wachten op onderdelen die in dezelfde assembly verwerkt moeten worden; - Wachten van een patiënt op leden van een operatieteam ; - Wachten op een hoogbezette machine met variabele bewerkingstijden; - Wachten bij een kassa; 2

3 Tabel 2 Typering van voorraadpunten en oorzaken Voorraad typering Voorbeelden Veiligheidsvoorraad (Safety Inventory) voorraad die wordt aangehouden ter compensatie van onverwachte fluctuaties in toevoer en/of afname Voorraad om onzekerheid in levertijden van de leverancier op te vangen Seriegroottevoorraad (Cycle Inventory) Anticipatievoorraad (Seasonal Inventory) voorraad die ontstaat vanwege batchgewijze toevoer of batchgewijze afname. Door niet de gevraagde hoeveelheden te produceren of te bestellen maar een grotere hoeveelheid (seriegrootte) worden bijvoorbeeld omstelkosten/tijden of bestelkosten vermeden. voorraad die wordt aangehouden om te anticiperen op voorspelbare fluctuaties in de toevoer of afname van een product, bijvoorbeeld om te kunnen omgaan met seizoensvraag. Voorraad die ontstaat omdat in economische seriegroottes (EOQ) besteld wordt. Voorraden van bijvoorbeeld schaatsen die al worden geproduceerd in de zomer. Weergave van het klantenorder-ontkoppelpunt (KOOP): Met het klantenorderontkoppelpunt wordt het punt aangegeven vanaf waar de goederenstroom bestuurd wordt door individuele klantenorders. Inkoop goederen Inkoop Productie Assem -blage Leverancier Half fabrikaat Eind product centraal magazijn Transport Eindproduct decentraal magazijn Installatie Klant OP1 Productie/verzending op voorraad Productie op voorraad OP2 OP3 Assemblage op order OP4 Productie op order OP5 Inkoop en productie op order Figuur 1 Klantorder-ontkoppelpunt posities (Hoekstra en Romme, 1985 p.22) 3

4 Eisen Beperkingen Het KOOP scheidt het klantenordergestuurde gedeelte van het planningsgestuurde gedeelte (i.h.a. gebaseerd of voorspelling). Hoekstra en Romme onderscheiden een vijftal posities voor het klantenorder-ontkoppelpunt (zie figuur 1). De positie van het KOOP wordt bepaald door o.a. eigenschappen van het voortbrengingsprocess, maar ook door eisen en beperkingen vanuit de markt (zie figuur 2). Indien bijvoorbeeld de totale doorlooptijd van het productieproces langer is dan de tijd die een klant bereid is te wachten, wordt het productiebedrijf gedwongen delen van het proces op basis van planning uit te voeren. Het KOOP wordt gedwongen naar rechts (stroomafwaarts) te schuiven. Een ander voorbeeld: Indien een product in een groot aantal varianten wordt geproduceerd, is het veelal een kostbare aangelegenheid alle varianten op voorraad te houden, en leidt dit tot een meer stroomopwaarts KOOP (KOOP naar links, dus meer activiteiten op klantenorder). Indien de variatie pas ontstaat halverwege of aan het einde van het proces kan het productiebedrijf het KOOP zodanig kiezen dat variatie in de producten pas ontstaat in het klantenorder-gestuurde gedeelte. Proces: Lange doorlooptijden & hoge omstelkosten Slecht beheersbaar proces Leverprestatie: korte levertijd hoge leverbetrouwbaarheid Product & markt: onregelmatige marktvraag Specifieke producten Voorraden: lage voorraadniveaus beperkt risico incourant Figuur 2 Invloeden op de positie - stroomopwaarts/stroomafwaarts- van het KOOP (Hoekstra en Romme, 1985 p.85) Weergave van de goederenbewegingen: Gegeven de voorraadpunten en de bewerkingen die worden uitgevoerd, wordt in de laatste stap van het opstellen van een grondvorm aangegeven hoe de goederen stromen tussen de verschillende voorraadpunten en bewerkingen (of deelprocessen). Deze goederenbewegingen worden in een grondvorm weergegeven middels pijlen. 4

5 Voorbeeld Een bedrijf produceert schuimproducten ten behoeve van een aantal verschillende marktgebieden. In dit voorbeeld beperken we ons tot de productie van geluidsisolatiemateriaal ten behoeve van verschillende industriële toepassingen. In de eerste bewerkingsstap worden uit een tiental chemische basismaterialen grote blokken schuim (± 150 m 2 ) aangemaakt. De voorraad van deze grote blokken wordt eens in de 4 à 5 weken aangevuld op aangeven van een magazijnmedewerker. De basismaterialen die nodig zijn voor de productie van de blokken worden op voorraad ingekocht en zijn in principe altijd voorhanden. Een voorman werkzaam in de fabricage houdt constant in de gaten of er voldoende standaardplaten van het isolatiemateriaal beschikbaar zijn voor verdere verwerking. Is dit naar zijn mening niet voldoende dan laat hij een groot schuimblok versnijden tot kleinere blokken en aansluitend tot platen. Vervolgens wordt, zodra er capaciteit is, op al deze platen een grijze beschermlaag aangebracht en op 40% van de platen ook een zelfklevende laag. De voorman is hiermee verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van 8 verschillende standaardplaten. In de laatste bewerkingsstap worden de verschillende typen standaardplaten met waterjet op maat versneden en verpakt. Deze laatste stap wordt alleen op basis van individuele klantenorders uitgevoerd. Er worden dus in principe geen eindproducten op voorraad gehouden. Schuimen Versnijden tot platen Lagen aanbrengen Versnijden (waterjet) Figuur 3 Grondvorm Koop In figuur 3 is een grondvorm getekend van de beschreven goederenstroom. Belangrijk is het om in dit voorbeeld op te merken dat er alleen voorraadpunten of ontkoppelpunten zijn weergegeven op die plaatsen waar sprake is van vrije voorraad. Tussen de tweede en derde bewerkingsstappen, het versnijden tot platen en het aanbrengen van de beschermingslaag en eventueel de zelfklevende laag, kan wel sprake zijn van wachtrijvorming maar niet van een voorraadpunt. Ter afsluiting van dit voorbeeld merken we op dat afhankelijk van de doelstelling van het model verschillende grondvormen getekend kunnen worden voor dezelfde goederenstroom. Zo kan er bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden tussen de platen die alleen voorzien worden van een beschermende laag en platen die ook worden voorzien van een zelfklevende laag. Afhankelijk van de doelstelling van het model en de complexiteit van de goederenstroom kunnen ingewikkelde grondvormen ontstaan. Hoekstra & Romme (1985, p. 39) onderscheiden een zestal ideaaltypen grondvormen: een pijplijn, een keten, een grondvorm met shared resources, een convergente grondvorm, een divergente grondvorm en een netwerk (zie figuur 4). In het meest eenvoudige geval, de pijplijn, is er slechts sprake van één proces. Kenmerkend voor dit proces is dat er binnen de goederenstroom wel oponthoud kan ontstaan, maar dat in dit geval geen voorraadpunten te onderscheiden zijn. Zodra er in een pijplijn wel voorraadpunten voorkomen spreekt men over een keten. Het derde ideaaltype, de shared resources, ontstaat wanneer in de keten van twee product-markt combinaties een gemeenschappelijk capaciteitsbron voorkomt. In situaties waarin meerdere deelprocessen toeleveren aan één ander deelproces wordt door Hoekstra & Romme gesproken over een convergente grondvorm. Omgekeerd wordt gesproken over een divergente grondvorm indien een proces toelevert aan verschillende andere deelprocessen. Tot slot wordt gerefereerd aan een netwerk indien zowel sprake is van divergentie als van convergentie. 5

6 Pijplijn Keten Shared Resources Convergentie Divergentie Netwerk Figuur 4 Ideaaltypische verschijningsvormen van de grondvorm In het voorgaande is kort aangegeven wat binnen het vak Operations management wordt verstaan onder de grondvorm van een goederenstroom. Hierbij is ook aandacht besteed aan de stappen die doorlopen moeten worden bij het opstellen van een dergelijke grondvorm en een zestal ideaaltypische verschijningsvormen. De vraag die met betrekking tot grondvormen nog niet behandeld is, is wat de rol is van grondvormen binnen het vakgebied van Operations management. Ondanks het feit dat er verschillende grondvormen opgesteld kunnen worden voor één productieproces, mag gesteld worden dat een grondvorm zinvol is bij het verkrijgen van inzicht in de complexiteit van de goederenstroom. Daarmee is het ook een belangrijk hulpmiddel bij het opstellen van een besturingsstructuur voor een goederenstroom. De plaats van de ontkoppelpunten is bijvoorbeeld in sterke mate gerelateerd aan de structuur van de besturing. Meer algemeen geldt dat de grondvorm een belangrijk hulpmiddel is voor beschrijving, analyse, ontwerp en verandering van een voortbrengingsproces. Tegelijkertijd kan een grondvorm dienen als uitgangspunt voor discussie met betrekking tot vereenvoudiging en verbetering van de goederenstroom. Belangrijke vragen in dit verband zijn bijvoorbeeld in hoeverre de aanwezige voorraadpunten en/of shared resources noodzakelijk zijn. Literatuur Bertrand, J.W.M., Wortmann, J.C. & Wijngaard, J., Productiebeheersing en material management, Stenfert Kroese, Leiden, 1990, pp Hoekstra, Sj. & Romme, J.H.J.M. (red.), Op weg naar integrale logistieke structuren, Kluwer, Deventer, Paul, J.C.L., Gils, M.R. van, Karsten, L., Offenbeek, M.A.G. van & Vries, J. de, Organisatie en gedrag, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, 1994, pp

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

Verpakken 100. Verpakken 250

Verpakken 100. Verpakken 250 1 van 5 4) Planning Strategie en het KOOP [25 punten] Het gaat hier om een fabriek die speciale soorten drop maakt. Dat proces bestaat globaal genomen uit twee stappen: De eerste stap is het maken van

Nadere informatie

Tentamen Operations Management B&M/TM (EBB644B05) Nieuwe Stijl. Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen

Tentamen Operations Management B&M/TM (EBB644B05) Nieuwe Stijl. Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen Tentamen Operations Management B&M/TM (EBB644B05) Nieuwe Stijl Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen Datum: 24 januari 2014 Tijd: 9.00-12.00 uur Plaats: A. Jacobshal Naam:....................................

Nadere informatie

Tentamen Operations Management B&M/TM (EBB644B05) Nieuwe Stijl. Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen

Tentamen Operations Management B&M/TM (EBB644B05) Nieuwe Stijl. Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen Tentamen Operations Management B&M/TM (EBB644B05) Nieuwe Stijl Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen Datum: 24 januari 2014 Tijd: 9.00-12.00 uur Plaats: A. Jacobshal ANTWOORDEN

Nadere informatie

Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel (Pearson Education, 2008).

Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel (Pearson Education, 2008). CASE KARTONFABRIEK STAVAST Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel (Pearson Education, 2008). De elementen van het logistiekconcept komen in deze case aan de orde. Eerst krijg

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007 Competenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 7 Interne logistieke planning II Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: over voorraden: het ontstaan, gebruik, soorten, analyse en beheersing ervan;

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Hoe krijg ik in vredesnaam mijn voorraad omlaag?

Hoe krijg ik in vredesnaam mijn voorraad omlaag? Hoe krijg ik in vredesnaam mijn voorraad omlaag? Een benadering voor managers Ir. Paul P.J. Durlinger 31-12-2012 / WP.11.2012 / versie 1.0 Eerder verschenen als expert artikel in Logistiek.nl Hoe krijg

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST. De hoeveelheid verschillende eindproducten die in beginsel met de aanwezige capaciteiten kunnen worden vervaardigd. Assortimentsomvang

BEGRIPPENLIJST. De hoeveelheid verschillende eindproducten die in beginsel met de aanwezige capaciteiten kunnen worden vervaardigd. Assortimentsomvang Assortimentsomvang De hoeveelheid verschillende eindproducten die in beginsel met de aanwezige capaciteiten kunnen worden vervaardigd. Bedrijfsbureau Een afdeling, die belast is met het zodanig voorbereiden

Nadere informatie

Wat bepaalt succes van een APS?

Wat bepaalt succes van een APS? Wat bepaalt succes van een APS? INLEIDING Ooit stond ik aan het hoofd van een bedrijf waar de invoering van een planningssysteem mislukt is. Inmiddels zijn er nieuwe planningssystemen: zou het daar wel

Nadere informatie

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten:

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten: Voorwoord Dit is het overzicht van de studiestof Supply Chain Operations. Het betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur. Hoofdstuk A tot en met E bestaat uit de verplichte literatuur van

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca

Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca BOSCH Scharnieren in het kort Producent van klantspecifieke scharnieroplossingen (maatwerk) voor industriële

Nadere informatie

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management Samenvatting Beginselen van Productie en Logistiek Management Pieter-Jan Smets 5 maart 2015 Inhoudsopgave I Voorraadbeheer 4 1 Inleiding 4 1.1 Globalisering........................................... 4

Nadere informatie

8 Productiebeheer met Navision

8 Productiebeheer met Navision 7 Voorwoord Productiebedrijven worden geconfronteerd met steeds korter wordende levertijden en veel meer variatie in het aantal producten. Veel klanten willen dat er op klantspecificatie geleverd wordt.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek?

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek? Hoofdstuk 1 Voorraad 1.1 Over het algemeen is er een grote voorraad in de apotheek aanwezig met veel verschillende geneesmiddelen in verschillende aantallen per geneesmiddel. Door welke twee factoren wordt

Nadere informatie

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189)

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) sd.clo04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Focus op Kwaliteit en Flexibiliteit

Focus op Kwaliteit en Flexibiliteit VKL jaarcongres Focus op Kwaliteit en Flexibiliteit J.M. Stoots, Production Manager J. Bijsterbosch, Spare parts Manager 6 november 2008 Agenda Jos Stoots, Manager Productie 1. Introductie Remeha 2. Van

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

ESLog Supply Chain Management Blok 8

ESLog Supply Chain Management Blok 8 ESLog Supply Chain Management Blok 8 Voorraadbeheer Inhoud: - Vraagvoorspelling - Aggregatieniveau en voorspellingshorizon - Keuze voorspellingsmethode - Bedrijfskolom locaties voorraden - Afhankelijke

Nadere informatie

ZO BEPAAL JE VOORRAAD- EN BESTELKOSTEN! Een pragmatische aanpak

ZO BEPAAL JE VOORRAAD- EN BESTELKOSTEN! Een pragmatische aanpak ZO BEPAAL JE VOORRAAD- EN BESTELKOSTEN! Een pragmatische aanpak Ir. Paul Durlinger September 2013 Zo bepaal je voorraad- en bestelkosten! Voorraad- en bestelkosten helpen de onderneming een gefundeerde

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek:

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: 1. Grondvorm productielogistiek (fysieke inrichting) 2. Besturingssysteem productielogistiek (beheersing) 3. Informatiesysteem productielogistiek

Nadere informatie

NCOI. Disconnected. BPM-context. BPM-lagenmodel. Strategisch Tactisch Operationeel (Hardjono blz 124) Totaalmodel in t Veld

NCOI. Disconnected. BPM-context. BPM-lagenmodel. Strategisch Tactisch Operationeel (Hardjono blz 124) Totaalmodel in t Veld NCOI Bedrijfskundig Procesmanagement Hessel Visser hesselvisser@chello.nl Do you have four No, volt Yes! two! watt bulbs? Disconnected To For No! what? what? 1 How do we often loose our customers 2 Strategisch

Nadere informatie

Productie en Voorraadbeheer I - Raamwerk -

Productie en Voorraadbeheer I - Raamwerk - 2013 Productie en Voorraadbeheer I - Raamwerk - Versie 1 januari 2013 Paul Durlinger Durlinger Consultancy 1-1-2013 Productie en Voorraadbeheer I: Hoofdstuk 1 Raamwerk Ir. Paul Durlinger Durlinger Consultancy

Nadere informatie

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Werkt u aan het verbeteren van supply chain management in uw organisatie? Het in kaart brengen van uw

Nadere informatie

Duurzaamheid in productie en logistiek. Een toolbox van technieken en praktijken voor betere prestaties

Duurzaamheid in productie en logistiek. Een toolbox van technieken en praktijken voor betere prestaties Duurzaamheid in productie en logistiek Een toolbox van technieken en praktijken voor betere prestaties Voet Marnix, projectmanager INNOFLOW, Fedustria 15/12/2011 een gezamenlijk initiatief van: met steun

Nadere informatie

Wie is EVO. EVO behartigt de logistieke belangen van 20.000 bedrijven die goederen te vervoeren hebben. landbouw en visserij.

Wie is EVO. EVO behartigt de logistieke belangen van 20.000 bedrijven die goederen te vervoeren hebben. landbouw en visserij. Wie is EVO dienstverlening landbouw en visserij EVO behartigt de logistieke belangen van 20.000 bedrijven die goederen te vervoeren hebben 18% 39% 9% 17% 17% industrie bouw handel Wie is EVO Onze leden

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

LOGISTIEK DOORHEEN DE DISTRIBUTIEKOLOM

LOGISTIEK DOORHEEN DE DISTRIBUTIEKOLOM Toegepaste economie/logistiek: LOGISTIEK DOORHEEN DE DISTRIBUTIEKOLOM Werk aan de hand van een voorbeeld. Je krijgt een uitgewerkt voorbeeld van de bedrijfskolom van rundvlees. Links zie je een oranje

Nadere informatie

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Facilitair inkopen Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Inhoud Voorwoord Eeuwige spagaat bij duurzaam inkopen Outsourcing: integraal uitbesteden van facilitaire diensten

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Logistieke concepten. Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek.

Hoofdstuk 2. Logistieke concepten. Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek. Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek. 2.4 Logistieke bedrijfskenmerken Zoals reeds in de inleiding van het boek is aangegeven,

Nadere informatie

Werken met logistiek

Werken met logistiek Werken met logistiek Deel 1 van 3 : Hoofdstuk 1 t/m 4 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 5 tot en met 8 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 9 tot en met 12 Bronvermelding: Titel: Werken met logistiek

Nadere informatie

Cursusprogramma. rogramma LO-Game Introductie en kennismaking met Logistiek voor MBO

Cursusprogramma. rogramma LO-Game Introductie en kennismaking met Logistiek voor MBO Cursusprogramma rogramma LO-Game Introductie en kennismaking met Logistiek voor MBO Spelenderwijs lesmateriaal Het logistiek spel: Legostiek Management Zoekt u naar wat andere leermethoden op het gebied

Nadere informatie

Stappenplan Aanpak Werkdruk voor de Meubelindustrie

Stappenplan Aanpak Werkdruk voor de Meubelindustrie Stappenplan Aanpak Werkdruk voor de Meubelindustrie Met dit stappenplan kunt u de werkdruk in uw organisatie binnen de Meubelindustrie aanpakken. U kunt dit stappenplan zelf in uw organisatie eenvoudig

Nadere informatie

In het kader van mijn stage bij Ydo organisatie-adviseurs

In het kader van mijn stage bij Ydo organisatie-adviseurs Bedrijfstypologie: hulpmiddel voor innovatie In het kader van mijn stage bij Ydo organisatie-adviseurs ben ik bezig met een onderzoek naar de relatie tussen calculatiemethodieken en de aard van het bedrijf.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN 4 Soorten berekeningen 12 AUGUSTUS 2013 IR. PAUL DURLINGER Durlinger Consultancy Management Summary In dit paper worden vier methoden behandeld om veiligheidsvoorraden te

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE PROCESSEN

ADMINISTRATIEVE PROCESSEN ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE Focus op klantgericht werken ADMINISTRATIEVE PROCESSEN DOOR EEN LOGISTIEKE BRIL In dit derde artikel van het vierluik over administratieve organisatie wordt ingegaan op de relatie

Nadere informatie

H2 Management: Logistiek samenvatting

H2 Management: Logistiek samenvatting H2 Management: Logistiek samenvatting Week 1 Introductie Logistiek KOOP Hoofdstuk 1: t/m blz. 50, Hoofdstuk 3.1 helemaal, Hoofdstuk 3.2, pagina 104 onderaan t/m 109 bovenaan + hoofdstuk 3.3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Bedrijfstypologie - Hulpmiddel voor innovatie

Bedrijfstypologie - Hulpmiddel voor innovatie Bedrijfstypologie - Hulpmiddel voor innovatie In het kader van mijn stage bij Ydo organisatie-adviseurs ben ik bezig met een onderzoek naar de relatie tussen calculatiemethodieken en de aard van het bedrijf.

Nadere informatie

Continue Procesverbetering Presentatie COPE

Continue Procesverbetering Presentatie COPE Continue Procesverbetering Presentatie COPE ir. Jekele H.Raukema vrijdag 1 november 2013 www.raukema.nl www.leanproductioncontrol.nl Raukema, Van Elk 1 Raukema Bedrijfsprocessen sinds 1994 Uitgevoerde

Nadere informatie

KWIC INSTRUMENT. Knippen in Processen Eerst het DOEN ontwerpen, dan het BESLISSEN ontwerpen en dan de REST. u Doelstelling instrument u Stappenplan

KWIC INSTRUMENT. Knippen in Processen Eerst het DOEN ontwerpen, dan het BESLISSEN ontwerpen en dan de REST. u Doelstelling instrument u Stappenplan KWIC INSTRUMENT 3 Knien in Processen Eerst het DOEN ontwerpen, dan het BESLISSEN ontwerpen en dan de REST u Doelstelling instrument u Staenplan 1 Doelstelling instrument In de KWIC toolbox gaan we er van

Nadere informatie

Lean Production Game

Lean Production Game Lean Production Game 1. spelronde 1 (job shop + push) 1.1. Wat was uw functie? Vermeld uw metingen indien je consultant was Ik was arbeider en moest de wielen van de wagentjes monteren. 1.2. Welke Logistieke

Nadere informatie

Van een chaos naar een Lean Mean Production Machine

Van een chaos naar een Lean Mean Production Machine Van een chaos naar een Lean Mean Production Machine Inleiding Snelgroeiende productiebedrijven met een bedrijfsgrootte tot circa 100 medewerkers hebben bijna allemaal te kampen met identieke veranderingen.

Nadere informatie

EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF!

EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF! EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF! WIE WIJ ZIJN De Jong Verpakking B.V. is in 1995 ontstaan doordat de zelfstandige ondernemer Henk de Jong vanuit zijn eigen tuinbouwbedrijf in de Hoeksche

Nadere informatie

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel Scheiding tussen frontoffice en backoffice Agenda Uitgangspunten Contouren van het nieuwe bedrijfsmodel Hoe ondersteunen we dat met de business hub? Trends

Nadere informatie

Oefeningen PLM. Voorraadbeheer. Oefening 4

Oefeningen PLM. Voorraadbeheer. Oefening 4 Oefeningen PLM Voorraadbeheer Oefening 4 De vraag voor een product bedraagt jaarlijks 2 500 eenheden. De orderkosten zijn $ 5 en de voorraadkosten zijn 20 % van de aankoopprijs van het product. Veronderstel

Nadere informatie

Training zorgpaden en logistiek uitwerking doorstroom oefening

Training zorgpaden en logistiek uitwerking doorstroom oefening Training zorgpaden en logistiek uitwerking doorstroom oefening Zorglogistieke oefening: Van Fiches naar Cliënten Tijdens de trainingen zorgpaden en zorglogistiek hebben we een simulatieoefening gespeeld

Nadere informatie

Welkom bij PROPOS software. Robert Peters

Welkom bij PROPOS software. Robert Peters Welkom bij PROPOS software Robert Peters PROPOS software AB Software & Consultancy Klantendag 2 juni 2015 Wat gaan we doen? Korte introductie PROPOS 4 stellingen, uw mening, discussie Visie van PROPOS

Nadere informatie

Functies toegevoegd voor Process productie, productie en logistiek in Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Functies toegevoegd voor Process productie, productie en logistiek in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Functies toegevoegd voor Process productie, productie en logistiek in Dynamics AX Dit document is vertaald door een vertaalmachine en is niet door een menselijke vertaler bewerkt. Het wordt als zodanig

Nadere informatie

Duurzaam voorraadbeheer. Meer service met minder werkkapitaal

Duurzaam voorraadbeheer. Meer service met minder werkkapitaal Duurzaam voorraadbeheer Meer service met minder werkkapitaal Inhoudsopgave 1. Voorwoord 4 2. Inleiding 8 3. Minder werkkapitaal met voorraden 14 4. Voorraadmanagement 20 5. Operatie; Het huis op orde

Nadere informatie

Productie en Voorraadbeheer I - Vooraadbeheer -

Productie en Voorraadbeheer I - Vooraadbeheer - 2013 Productie en Voorraadbeheer I - Vooraadbeheer - Versie 1 januari 2013 Paul Durlinger Durlinger Consultancy 1-1-2013 Productie en Voorraadbeheer I: Hoofdstuk 2 Voorraadbeheer Ir. Paul Durlinger Durlinger

Nadere informatie

Info gereedschapbeheer, Doetinchem 10-04-2002. Gereedschapbeheer

Info gereedschapbeheer, Doetinchem 10-04-2002. Gereedschapbeheer Info gereedschapbeheer, Doetinchem 10-04-2002 Gereedschapbeheer Zoals u weet is KIM Komeetstaal leverancier van een compleet pakket gereedschappen ten behoeve van de metaalindustrie. Deze gereedschappen

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

De Ridder forceertechniek B.V.

De Ridder forceertechniek B.V. CONCEPT Handboek bedrijfsbureau De Ridder forceertechniek B.V. Concept: Wordt nog aangevuld angevuld eind november 2008 na ERP implementatie Auteur: Koenders en Partners B.V. te Midwoud Datum: september

Nadere informatie

Commerciële distributiebeslissingen

Commerciële distributiebeslissingen Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 4 Transport en distributie Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: wat de elementen van distributie zijn; welke aspecten van zijn bij opzet distributieorganisatie;

Nadere informatie

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat?

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Michiel de Ruiter De wereld verandert 1 Crisis?%Welke%crisis?% Toepassen van Lean 2 WAT is LEAN Lean is een andere wijze van denken. Lean bestaat

Nadere informatie

Rode draad TOM+ LED4it. Naar een grondvorm voor waardecreatie op basis van het TOM model (voorloper van etom) LOGICAL ENTERPRISE DESIGN

Rode draad TOM+ LED4it. Naar een grondvorm voor waardecreatie op basis van het TOM model (voorloper van etom) LOGICAL ENTERPRISE DESIGN LED4it Rode draad TOM+ Naar een grondvorm voor waardecreatie op basis van het TOM model (voorloper van etom) Frits Cost 31-1-2010 logical-enterprise-design.nl 1 Flexibele bedrijfsvoering Business (areas)

Nadere informatie

2 Constante en variabele kosten

2 Constante en variabele kosten 2 Constante en variabele kosten 2.1 Inleiding Bij het starten van een nieuw bedrijf zal de ondernemer zich onder andere de vraag stellen welke capaciteit zijn bedrijf moet hebben. Zal hij een productie/omzet

Nadere informatie

Sturen op rendement en cashflow

Sturen op rendement en cashflow Sturen op rendement en cashflow Jacques Adriaansen VKL Jaarcongres 2004 04 november 2004 Jacques Adriaansen Sturen op rendement en cashflow Van strategie naar bedrijfsvoering Optimalisatie (kosten versus

Nadere informatie

Producten. Jos Fessl en Hessel Visser. Dirt detector. Organisatie. Organisatie. Crack detector. Sorteren en verpakken tot 180.

Producten. Jos Fessl en Hessel Visser. Dirt detector. Organisatie. Organisatie. Crack detector. Sorteren en verpakken tot 180. Organisatie opgericht 1947 Hoofdvestiging Barneveld 43.000 m² Dochters: USA, UK, China en Japan 360 medewerkers Jos Fessl en Hessel Visser Resp. Operations manager en voormalig consultant bij Moba 2 Organisatie

Nadere informatie

Werken met logistiek

Werken met logistiek Werken met logistiek Deel 2 van 3 : Hoofdstuk 5 t/m 8 Ook verkrijgbaar : Deel 1 : Hoofdstuk 1 tot en met 4 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 9 tot en met 12 Bronvermelding: Titel: Werken met logistiek

Nadere informatie

European Logistics Association

European Logistics Association European Logistics Association Certification for Logistics Professionals Module Overview ELA Standards Senior management 1.1. Basic Supply Chain Concepts Basisconcepten logistieke keten (verplicht) 1.1.1.

Nadere informatie

Modulaire productstructuur en de timeto-market

Modulaire productstructuur en de timeto-market Modulaire productstructuur en de timeto-market van producten 1 Dr. ir. Jannes. Slomp HAN University of Applied Sciences Lectoraat Lean/ World Class Performance jannes.slomp@han.nl, tel. +31 6 228 28 900

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen 1 Keuzes betreffende transport Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Luchtvervoer

Nadere informatie

Logistiek. Logistiek in vogelvlucht

Logistiek. Logistiek in vogelvlucht Logistiek Week 1 Logistiek in vogelvlucht Logistieke innovatie Logistiek management het zo beheersen van de goederen- en daarmee verbonden informatiestromen dat tegen optimale kosten aan de wensen van

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Kostencalculatie niveau 5 Examenopgaven Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat uit de volgende documenten:

Nadere informatie

Risicomanagement Ons overkomt het niet. delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011

Risicomanagement Ons overkomt het niet. delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011 Risicomanagement Ons overkomt het niet delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011 Ons overkomt het niet 2 Ons overkomt het niet Waarom nemen risico s in logistiek toe? Welke

Nadere informatie

Voorraadbeheer. Infor ERP Blending. Algemeen

Voorraadbeheer. Infor ERP Blending. Algemeen Voorraadbeheer Materiaalplanning per productielocatie Planning o.b.v. bestelpunten, levertijden, minimale- of maximale voorraad, verkoopplannen Intelligent magazijnbeheer Locaties, inclusief automatische

Nadere informatie

Logistiek management in de gezondheidszorg

Logistiek management in de gezondheidszorg Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Geneeskunde Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap Master in management en beleid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200)

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) sd.clo08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Controletechnische functiescheiding

Controletechnische functiescheiding Controletechnische functiescheiding A3040^1. Controletechnische functiescheiding drs. A.J.A. Hassing RE RA 1 1 Inleiding A3040 ^ 3 2 Functies A3040 ^ 4 2.1 Beschikken A3040 ^ 4 2.2 Bewaren A3040 ^ 4 2.3

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Logistiek teamleider Uitstroom: Logistiek teamleider Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 90201 Niveau: 3 Deel A: Beeld van de beroepengroep De logistiek

Nadere informatie

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149)

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) sd.clo08.4.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Supply Chain management bij productie bedrijven

Supply Chain management bij productie bedrijven Supply Chain management bij productie bedrijven door ir. J.E.J.W. Susijn, oktober 2014 Supply Chain Management invoeren bij productie bedrijven kan de concurrentie positie verbeteren. Concept voor engineer

Nadere informatie

Duurzaam voorraadbeheer. Meer service met minder werkkapitaal

Duurzaam voorraadbeheer. Meer service met minder werkkapitaal Duurzaam voorraadbeheer Meer service met minder werkkapitaal Inhoudsopgave 1. Voorwoord 4 2. Inleiding 8 3. Minder werkkapitaal met voorraden 14 4. Voorraadmanagement 20 5. Operatie; Het huis op orde

Nadere informatie

Infaseren en Uitfaseren

Infaseren en Uitfaseren Infaseren en Uitfaseren Een benadering voor managers Ir. Paul P.J. Durlinger 14-10-2012 / WP.08.2012 / Versie 1.0 0. Inleiding Het is een bekend fenomeen bij vele ondernemingen. Het assortiment lijkt nog

Nadere informatie

Logistiek management

Logistiek management Logistiek management Docent Walter Braekman 6 maart 2015 Walter BRAEKMAN Bedrijfsbegeleider Kleine Roeselarestraat 26 8760 Meulebeke 0495/42.47.47 walter.braekman@bedrijfsbegeleidingbraekman.be http://www.bedrijfsbegeleidingbraekman.be

Nadere informatie

Basisboek Logistiek & de toegevoegde waarde van LO-Game bij het leerproces. H1 Klant stuurt de logistiek aan ( Marktgestuurde logistiek )

Basisboek Logistiek & de toegevoegde waarde van LO-Game bij het leerproces. H1 Klant stuurt de logistiek aan ( Marktgestuurde logistiek ) Basisboek Logistiek & de toegevoegde waarde van LO-Game bij het leerproces H1 Klant stuurt de logistiek aan ( Marktgestuurde logistiek ) 1.1. De Logistiek van een onderneming Definitie van Logistiek (Visser

Nadere informatie

In uw brief van 28 januari 2008 met uw kenmerk 267920 schrijft u het volgende;

In uw brief van 28 januari 2008 met uw kenmerk 267920 schrijft u het volgende; Ingevolge artikel 59 van de WRO worden overtredingen van voorschriften, die deel uitmaken van een bestemmingsplan voor zover die overtreding uitdrukkelijk als strafbaar feit is aangeduid, gestraft met

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen buispalen 2013

Ketenanalyse stalen buispalen 2013 Ketenanalyse stalen buispalen Genemuiden Versie 1.0 definitief \1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Leeswijzer 3 De -prestatieladder 4.1 Scopes 4. Niveaus en invalshoeken 5 3 Beschrijving van de waardeketen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202)

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) instructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) pi.clo06.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE FUNCTIEPROFIEL B.V. Februari 2014 ALGEMENE INFORMATIE Als internationale beursgenoteerde onderneming, met een zevental vestigingen in zowel Europa als Australië, produceert de Hilton Food Group smakelijke

Nadere informatie

Voorraadbeheersing. Donderdag 3 december 2015

Voorraadbeheersing. Donderdag 3 december 2015 Voorraadbeheersing Donderdag 3 december 2015 Voorraadbeheersing Nee verkopen Levertijd Voorraadwaarde Omloopsnelheid Handelingskosten Risico Assortiment Traceability Retouren Praktische toepassing van

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

Een nieuwe benadering van een gegevensverwerkend proces door het volgen van de materiaalstroom.

Een nieuwe benadering van een gegevensverwerkend proces door het volgen van de materiaalstroom. 1 Een nieuwe benadering van een gegevensverwerkend proces door het volgen van de materiaalstroom. ir. W.P. Zijlman MBA Hilversum, augustus 2006 Universiteit van Amsterdam Opleiding tot Executive Master

Nadere informatie

Verdieping bij hoofdstuk 7 Verwerking van indirecte kosten in het productieproces

Verdieping bij hoofdstuk 7 Verwerking van indirecte kosten in het productieproces Verdieping bij hoofdstuk 7 Verwerking van indirecte kosten in het productieproces De volgende paragraaf kan worden gelezen als uitbreiding op paragraaf 7.4 uit het boek. In deze tekst zijn echter geen

Nadere informatie

Aspecten van integrale kwaliteitszorg. Bij de verklaring van integrale kwaliteitszorg worden vijf aspecten onderscheiden:

Aspecten van integrale kwaliteitszorg. Bij de verklaring van integrale kwaliteitszorg worden vijf aspecten onderscheiden: Modellenoverzicht kwaliteit H3 Wat is kwaliteit? De kwaliteit van een product of dienst, zowel intern als extern geleverd, is de mate, waarin het geheel van eigenschappen voldoet aan de gebruiksverwachtingen

Nadere informatie

VMBO Haven & Vervoer Werkboek 9 TRANSPORTKETEN & LOGISTIEK

VMBO Haven & Vervoer Werkboek 9 TRANSPORTKETEN & LOGISTIEK VMBO Haven & Vervoer Werkboek 9 TRANSPORTKETEN & LOGISTIEK Naam Klas VMBO-17 Haven en vervoer blz. 2 / 3 H&V/K/5 Dienstverlening in de haven en logistiek BB / KB Eindterm 1 Het begrip transportketen omschrijven.

Nadere informatie

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout!

Nadere informatie

Whitepaper. Returns management functionaliteit in ERP systemen

Whitepaper. Returns management functionaliteit in ERP systemen Whitepaper Returns management functionaliteit in ERP systemen 12Return.com September 2015 Inleiding Bedrijven, zowel voor producenten als retailers, hebben in toenemende mate te maken met retouren van

Nadere informatie

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i AAN DE SLAG LOGISTIEK GEDEELT E i Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begin... 4 Schermuitleg... 6 Beschrijving inkoopproces... 7 Beschrijving verkoopproces... 9 Voor veel gestelde vragen (FAQ) kunt u terecht

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Jaar 2 1 e Semester Blok 2. M. Camp

Voortgangsverslag. Jaar 2 1 e Semester Blok 2. M. Camp Voortgangsverslag Jaar 2 1 e Semester Blok 2 M. Camp Voortgangsverslag Jaar 2 1 e Semester Blok 2 TU Delft M. Camp Leiden Februari 2013 Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal

Nadere informatie

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten)

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere

Nadere informatie