Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 BIJLAGE A: TAAK 1: IMPLEMENTATIE PECKELSHEIM Voor de uitvoering van deze taak waren in het projectvoorstel de activiteiten in Tabel B.1 gedefinieerd. Tabel A.1: Activiteiten Taak Aanpassen en complementeren reeds ingevoerde turbinegegevens, structural breakdown en FMECA 1.2. Opstellen specificaties voor synchronisatieroutines 1.3. Ontwikkeling synchronisatieroutines (bedenken protocollen, implementeren software, in huis testen) 1.4. Implementatie van handmatige synchronisatieroutines in Maintenance Manager 1.5. Aanpassen Maintenace Manager aan specifieke wensen Lagerwey (schermen, rapporten) 1.6. Implementatie software op - LW computer en laptops te Barneveld - RSC co mputers en laptops te Peckelsheim 1.7. Ontwikkelen trainingspakket fabrikant en RSC personeel (documentatie- en cursuspakket) 1.8. Terugkomdagen (1 keer per maand een halve dag LW en RSC gedurende 5 maanden) 1.9. Rapportage met kennis en ervaring over deze taak Dominant in deze taak is vooral het realiseren van de synchronisatieroutines tussen de drie gebruikerslagen. Bij de huidige toepassingen is meestal sprake van een 2-lagen structuur, t.w. centraal en op locatie. Hierbij is een heel duidelijk onderscheid aan te geven tussen data beheer op centraal niveau en invoeren van logboekmeldingen en gereedmeldingen op locatie-niveau. Bij deze toepassing binnen de windenergiebranche is een drie lagen structuur vereist, te weten: - Centraal niveau : Het centraal niveau betreft het Central Service Centre (CSC) - Decentraal niveau : Dit niveau betreft de Regional Service Centres (RSC's) - Locatie : Dit betreft de monteurs, werkzaam in de buitendienst Bij deze drie lagen structuur is het onderscheid in taken en bevoegdheden minder vanzelfsprekend. Met name m.b.t. de RSC's en CSC's moeten de bevoegdheden t.a.v. planning, nazorg en modificaties nader worden vastgelegd. De voortgang per taak is gegeven de volgend paragrafen. A.1 Definitie Turbines Dit betreft activiteit 1.1: Aanpassen en complementeren reeds ingevoerde turbinegegevens, structural breakdown, en FMECA De structural break down is aangepast conform de configuratie van de Peckelsheim turbines. Vervolgens is in nauw overleg met Lagerwey, zowel de serviceafdeling als R&D de FMECA aangepast. Hierbij is uitgegaan van een hoog detailniveau, met als doel in een later stadium de gewenste analyses te kunnen uitvoeren. Dit heeft geleid tot een gedetailleerde FMECA waarin naast de mechanische en elektronische componenten ook de bekabeling deels is opgenomen. Specifieke problemen kwamen hierbij naar voren t.a.v. de indeling van componenten welke onderdeel vormen van een subsysteem. Een regelkast kan worden gedefinieerd als: - Een kast en de componenten welke daarin zijn ondergebracht - Een kast als subsysteem, met daaronder subcomponenten, waar deze uit is opgebouwd. De keuze hieromtrent hangt samen met de eis omtrent de gewenste analyses en het niveau waarop uitwisseling van componenten plaatsvindt. ECN-C

27 A.2 Synchronisatieroutines Dit betreft de activiteiten 1.2 t/m 1.4: Specificeren, testen en ontwikkelen van synchronisatieroutines. Afhankelijk van de werkwijze, welke binnen de windenergie als wenselijk wordt beschouwd zijn procedures opgesteld voor het synchroniseren van gegevens op de drie verschillende niveaus, CSC, RSC en monteurs. Binnen taak 1 van dit project zijn de hiervoor benodigde werkwijzen en procedures ontwikkeld en getest. Hierbij is de synchronisatie handmatig (via diskettes / file transfer) geïmplementeerd. Pas wanneer deze synchronisatie succesvol blijkt zal de werkwijze binnen taak 2 in een automatische procedure worden ondergebracht. De synchronisatie is hierbij zo ontwikkeld dat alle mutaties in één van de omgevingen slechts eenmalig naar alle andere omgevingen worden doorgestuurd. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk een actie te herhalen. Het scherm wat is ontwikkeld om de synchronisatie uit te voeren is weergegeven in Fig. A.1. Fig. A.1: Synchronisatiescherm A.3 Wensen Lagerwey Dit betreft activiteit 1.5: Aanpassen Maintenace Manager aan specifieke wensen Lagerwey (schermen, rapporten) Binnen het project is nagegaan welke additionele wensen van de gebruikers in de Maintenance Manager gerealiseerd zouden moeten worden. Dit betreft de volgende 5 functionaliteiten. 1. Het opnemen van de besturingsparameters in de Maintenance Manager en het vastleggen van wijzigingen daarin. Vanuit het oogpunt van configuratiebeheer en diagnostiek is eenduidige registratie van deze gegevens essentieel. De implementatie is zodanig uitgevoerd dat uitgevoerde wijzigingen volledig traceerbaar zijn. (Zie ook Fig. A.2.) 28 ECN-C

28 Fig. A.2: Parameter lijst met wijzigingsbeheer De componenten, waarbij te wijzigen parameters een rol spelen zijn allen ondergebracht in het building block "software". Bij elke component is een lijst opgenomen, met vermelding van naam, eenheid, default setting, actual setting en de datum van de laatste modificatie. Door op de knop "historie" te drukken, wordt een overzicht gegenereerd van wijzigingen en de bijbehorende data. 2. Het groepsgewijs afhandelen van modificaties. Modificaties voor meerdere windturbines moeten groepsgewijs binnen de Maintenance Manager kunnen worden afgehandeld. Modificaties worden altijd geïnitieerd vanuit de fabrikant (CSC) en vervolgens geïmplementeerd via de service supplier (RSC) en de monteurs. De definitie dient dan ook door de fabrikant in de Maintenance Manager te worden ingevoerd. Voor het groepsgewijs invoeren van modificaties in de Maintenance Schedule is een dupliceringfunctie ingebouwd. (Zie Fig. A.3) ECN-C

29 Fig. A.3 Definitie van in te plannen onderhoudsacties Het doorvoeren van de modificaties in de configuratie dient automatisch te gebeuren na bevestiging van de monteur/service supplier. In de huidige versie is deze faciliteit niet geïmplementeerd. 3. Remote assist faciliteiten. Ten behoeve van "remote assist"-faciliteiten dienen wijzigingen ook direct in de Maintenance Manager te kunnen worden doorgevoerd. Dit wordt reeds onder punt 1 afgedekt. Alleen de locatie waar de wijzigin g wordt ingebracht in de Maintenance Manager wijkt af van de gangbare procedure. Wanneer wijzigingen via remote assist in de configuratie worden doorgevoerd, dan wordt dit gedaan door deze via een niveau 3 versie van de Maintenance Manager (monteur) in te voeren, waardoor deze via de gangbare synchronisatieroutines in de database worden opgenomen. 4. Het beheer van serienummers In de turbine zijn enkele componenten voorzien van een serienummer. Voor componenten waarvoor een serienummer van toepassing is, wordt dit als een verplicht veld doorgevoerd. Wanneer van een component éénmalig een serienummer is opgegeven, dan wordt dit als een verplicht veld gezien. (Zie Fig. A.4.) 30 ECN-C

30 Fig. A.4: Implementatie serienummer voor componenten 5. Het aanmaken van een storingsbon Als voorziening voor de monteurs, moet een rapport worden gedefinieerd ter vervanging van de huidige storingsbon. Hiermede wordt voorkomen dat de monteur dubbele handelingen moet verrichten en is storingsinformatie beter toegankelijk voor derden. Alle informatie, welke op de huidige storingsbon is vermeld is in principe in de Maintenance Manager beschikbaar. Dit is weergegeven in Fig. A.5. De punten 1 t/m 4 zijn in de Maintenance Manager doorgevoerd. T.a.v. punt 5 is alle informatie in de Maintenance Manager aanwezig, doch de faciliteit is niet als zodanig geïmplementeerd. De bovengenoemde functies zijn het resultaat van een uitgebreide inventarisatie van wenselijke faciliteiten. Dit heeft geresulteerd in een lijst van 13 gewenste aanpassingen. Op basis van een prioriteitstelling en de budgettaire ruimte binnen het project is uiteindelijk besloten bovengenoemde 5 punten te implementeren. Bij deze inventarisatie zijn geen punten naar voren gekomen ten aanzien van Maintenance Scheduling en Planning. Er is altijd vanuit gegaan dat het programma in voldoende voorzieningen voorzag om de behoefte van de gebruiker mee af te dekken. Pas na implementatie van de testversie bij Lagerwey is vastgesteld dat deze faciliteiten niet beantwoordden aan de behoefte van de klant. ECN-C

31 1.1.3 SPECIFICATIONS Fig. A.5: Relaties van informatie op de huidige storingsbon en informatie zoals beschikbaar is in de Maintenance Manager 32 ECN-C

32 A.4 Implementatie Software Dit betreft activiteit 1.6: Implementatie software op: LW computer en laptops te Barneveld RSC computers en laptops te Peckelsheim Het implementatietraject van de Maintenance Manager heeft veel meer tijd in beslag genomen dan was voorzien, terwijl ook de doorlooptijd ruim is overschreden. Hieraan lagen de volgende oorzaken ten grondslag: 1. Als gevolg van ziekte en capaciteitsproblemen is de implementatie met een aantal maanden opgeschoven 2. Door de verschuiving van de opleverdatum was implementatie bij de gebruiker niet direct mogelijk omdat bij Lagerwey op dat moment geen capaciteit beschikbaar was. 3. Vanwege stabiliteitsproblemen van het pakket heeft het testen bij de gebruiker geleid tot een veel langere doorlooptijd. 4. Reeds aanwezige functionaliteiten van het programma wijken in sommige gevallen af van de verwachtingen. Dit heeft vaak tot onduidelijkheden geleid hetgeen vervolgens weer tijdsvertraging tot gevolg heeft gehad bij de implementatie. 5. Na implementatie van de Maintenance Manager bij de gebruiker werd duidelijk dat de functionaliteiten van het pakket m.b.t. scheduling en planning niet toereikend waren voor toepassing binnen de windturbinebranche. Het zoeken naar een juiste oplossing en de afweging om het pakket daadwerkelijk te gaan inzetten bij de service supplier en onderhoudsmonteurs heeft ook voor vertraging in het project gezorgd. De software is geïnstalleerd volgens de drie-lagen structuur op verschillende computers bij Lagerwey. Op deze wijze is een realistische testomgeving gerealiseerd. A.5 Trainingspakket, Opleiding en Rapportages Dit betreft activiteiten 1.7, 1.8 en 1.9 Ten behoeve van training is een gebruikershandleiding samengesteld [4] om gebruikers vertrouwt te maken met de toepassing. Alle functies worden hierin behandeld. Voor functies welke specifiek voor deze toepassing zijn aangepast, is de gebruikershandleiding daarop toegesneden. Omdat de applicatie niet conform het voorstel bij de service supplier/monteurs in gebruik is genomen, zijn de terugkomdagen vervallen. Rapportage is weergegeven in: 1. Implementatie Maintenance Manager Peckelsheim, rapportage activiteit 1 [4], [5], [6] 2. Gebruikershandleiding Maintenance Manager [7] 3. Lessons learned (hoofdstuk 5) ECN-C

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 instructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 (ICT04.4/CREBO:53254) pi.ict04.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening

BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening Voor u ligt een procesmodel voor het beheer van de interne informatievoorziening 2. In dit model is aangegeven hoe de van de organisatieprocessen kan

Nadere informatie

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau Functionele specificaties Omgevingsloket online Foutdetectie, analyse en herstel op Be Informed applicatieniveau Juli 2014 2.10 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

ERP implementatie Tribelt BV: Wensen en mogelijkheden

ERP implementatie Tribelt BV: Wensen en mogelijkheden ERP implementatie Tribelt BV: Wensen en mogelijkheden Auteur: Rien Hofstee Studentnummer: S0186554 Email: r.j.h.hofstee@student.utwente.nl / r.hofstee@despiraal.nl Studie: Bedrijfskunde Eerste begeleider:

Nadere informatie

ADVANTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3

ADVANTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3 ADVANTAGE Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3 1 Haalbaarheid invoering ITIL bij Algemene Zaken Automatisering van de Adviesdienst

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER Overeenkomst tussen Stream BV & 30 mei 2012 Status: Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 21 VERSIEHISTORIE Versie Datum Wijzigingen 1.1 30-05-2012 Definitieve

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

CYRUS, MANAGEMENT VAN TITAAN

CYRUS, MANAGEMENT VAN TITAAN CYRUS, MANAGEMENT VAN TITAAN Door: luitenant-kolonel Ferry Hakemulder, projectofficier bij C2SC Dit artikel gaat primair over het CYRUS-systeem (de ontwikkeling van dit systeem is initieel gestart onder

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

TOPdesk, cursusboek niveau 3, Stichting Praktijkleren, september 2008. Opleiding ICT Niveau 3

TOPdesk, cursusboek niveau 3, Stichting Praktijkleren, september 2008. Opleiding ICT Niveau 3 . TOPdesk, cursusboek niveau 3, Stichting Praktijkleren, september 2008 Opleiding ICT Niveau 3 oud TOPdesk, cursusboek niveau 3, Stichting Praktijkleren, september 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

SUPPORT CENTER PROCEDURE

SUPPORT CENTER PROCEDURE Visma DBS BV Modemweg 37 3821 BS AMERSFOORT T: 033 45.45.111 Postbus 747 3800 AS AMERSFOORT F: 033 45.45.199 Internet: www.vismadbs.nl I: info-dbs@visma.com SUPPORT CENTER SUPPORT CENTER PROCEDURE Pagina

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Service. Level. Agreement

Service. Level. Agreement Service Level Agreement Versie : 1.0 Datum : 03 januari 2014 Postadres Bezoekadres Postbus 176 Business & Science Park Tel. 088 4 800 900 K.v.K. Enschede 06083003 7500 AD Enschede Institutenweg 19 Fax

Nadere informatie

VCD INFRA SOLUTIONS. Catalogus beheer & support

VCD INFRA SOLUTIONS. Catalogus beheer & support VCD INFRA SOLUTIONS Catalogus beheer & support Service Catalogus 2 Onze modulaire dienstverlening biedt u een stabiele ICT-infrastructuur VCD Infra Solutions beschikt als system integrator over een uitgebreid

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Conditiebewaking aan windturbines Een verkennende studie

Conditiebewaking aan windturbines Een verkennende studie Juni 2001 ECN-C--01-058 Conditiebewaking aan windturbines Een verkennende studie J.P. Verhoef T.W. Verbruggen Verantwoording Deze studie is uitgevoerd door ECN binnen een door NOVEM gesubsidieerd project

Nadere informatie

1.18 Integrated Service Management (ISM)

1.18 Integrated Service Management (ISM) .8 Integrated Service Management (ISM) 49 In 992 ontwikkelde het toenmalige PTT Telecom met het IPWmodel één van de eerste succesvolle toepassingen van ITIL in Nederland. In een steeds complexer wordende

Nadere informatie

GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker

GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker Gebouwbeheer met Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker Het beheer van het klimaat in een gebouw is steeds

Nadere informatie

Bijlage A - Definities en afkortingen

Bijlage A - Definities en afkortingen Voorbeeld Service Level Agreement Bijlage A - Definities en afkortingen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking

Nadere informatie

Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS

Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS Eindverslag ingediend ter afronding van de studie Bachelor of Science in Elektrotechniek Informatietechniek. Student: Wong Enny

Nadere informatie