Examen Federatie Financieel Planner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen Federatie Financieel Planner"

Transcriptie

1 Examen Federatie Financieel Planner 10 december 2010 DEEL I uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 14 pagina's, controleer dit s.v.p. goed N.B.: Norm is 10 fouten. Schriftelijke toelichting op antwoorden wordt niet bij de beoordeling meegewogen. Uw naam en examennummer s.v.p. correct op het antwoordformulier vermelden. Vul uw antwoorden in met potlood. Voortijdig vertrek niet toegestaan. U dient te blijven zitten tot het eindsignaal. 2010, Stichting Certificering FFP

2 Vraag 1 Egbert van der Wal heeft een eigen woning met een WOZ waarde per 1 januari 2009 van Egbert is 100% eigenaar van de aandelen Egbert B.V. Egbert is bij Egbert B.V. in 2008 een eigenwoningschuld aangegaan van tegen een jaarrente van 6% welke hij jaarlijks betaalt. Wat is de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 2010 bij Egbert? A B C D Vraag 2 Stel dat een financiële instelling een obligatielening uitgeeft zonder aflossingsplicht en een rentecoupon die gekoppeld is aan de 10-jaarsrente op staatsleningen. Welke van de onderstaande aanduidingen wordt op de obligatiemarkt gebruikt voor bovenstaande obligatielening? A. Perpetuele obligatie. B. Asset backed obligatie. C. Reverse convertible obligate. D. Convertible obligatie. Vraag 3 Gerrit van de Berg is 100% aandeelhouder van Berg Beheer B.V. Berg Beheer B.V. is 100% aandeelhouder van Dal B.V. Het eigen vermogen van Dal B.V. bedraagt Dal B.V. heeft een schuld aan Berg Beheer B.V. van Gerrit heeft een schuld aan Berg Beheer B.V. van Berg Beheer B.V. en Dal B.V. hebben geen andere bezittingen en schulden. Hoeveel bedraagt het geconsolideerde eigen vermogen van Berg Beheer B.V.? A B C D Pagina 1 van 14

3 Vraag 4 Kees de Vos is geboren op 1 januari Hij is voor 40 uur per week in loondienst bij een bloembollenbedrijf. Hij werkt sinds 1 juni 2009 voor dit bedrijf. Door de slechte economische toestand is Kees op 1 juni 2010 voor 20 uur ontslagen, zodat hij nog maar 4 uur per dag werkt. Kan Kees met succes aanspraak maken op een WW-uitkering? Waarom wel/niet? A. Nee, omdat Kees al 66 jaar is. B. Ja, omdat Kees niet voor meer dan 5 uur per dag wordt ontslagen. C. Nee, omdat Kees pas 1 jaar voor het bloembollenbedrijf werkzaam is. D. Ja, omdat Kees voor minimaal 50% wordt ontslagen. Vraag 5 Stel dat het 1 januari 2011 is en dat Jannes dan start met een jaarlijkse dotatie waardoor hij over 30 jaar een lening kan aflossen. Stel dat bovendien het volgende geldt: - Jannes stort 30 maal per jaar per 1 januari van het jaar; - Jannes krijgt een rente vergoed van 2,5%; - Over 30 jaar wordt het opgebouwde bedrag inclusief rente in een keer aan Jannes uitgekeerd; - De belasting over de rente is 52% en is door Jannes verschuldigd op het moment dat hij het opgebouwde bedrag ontvangt; - Er zijn geen kosten of overige belastingen. Wat is bij een disconteringsvoet van 2,5% op jaarbasis de huidige (afgeronde) contante waarde van de netto-uitkering over 30 jaar? A B C D Pagina 2 van 14

4 Vraag 6 Een Closed End Onroerend Goed Fonds wordt op 1 oktober 2010 op de beurs verhandeld op een koers van 48,00. Wat is de intrinsieke waarde van het fonds als op 1 oktober 2010 er sprake is van een disagio van 2,00 en wat is de intrinsieke waarde als er sprake is van een agio van 2,00? A. 48 en 48. B. 46 en 50. C. 50 en 46. D. 50 en 50. Vraag 7 Henk Herfst leent tegen een jaarrente van 2% gedurende het gehele kalenderjaar 2010 een bedrag van aan Hans. Hans is geen familie. Hans betaalt de rente van op 31 december De lening en de verschuldigde rente zijn direct opeisbaar, zowel rechtens als feitelijk. Hoeveel schenkbelasting is Hans verschuldigd over het belastingjaar 2010? A. 0. B C D Pagina 3 van 14

5 Vraag 8 Patrick Handsma (39) treedt op 1 december 2010 bij zijn werkgever, Alfa B.V., uit dienst. Dat is binnen één jaar nadat hij is toegetreden tot de collectieve pensioenregeling van Alfa B.V. Welke van de onderstaande stellingen is juist op grond van de Pensioenwet? A. Patrick kan alleen zijn pensioenverzekering afkopen bij dienstverlating als hij tevens gaat emigreren. B. Slechts de pensioenuitvoerder kan besluiten de pensioenverzekering af te kopen ten gunste van de werkgever. De werkgever moet de eventuele eigen bijdragen aan de werknemer restitueren. C. Afkoop van de pensioenverzekering binnen één jaar na de dienstverlating is niet toegestaan. D. Slechts de werknemer kan de verzekeraar verzoeken om de pensioenverzekering af te kopen, mits de werkgever daarmee instemt. Vraag 9 Karin Koenders (34) is gehuwd met Berend Blaauw (36). Berend heeft in 2007 een oudedagslijfrenteverzekering en een nabestaandenlijfrenteverzekering afgesloten waarvoor de premieaftrek fiscaal is gefacilieerd. De premie is en kon volledig in mindering worden gebracht op zijn belastbare inkomen. Er komt een lijfrente tot uitkering als Berend 65 jaar is of indien hij voortijdig komt te overlijden. Karin en Berend hebben geen kinderen. Berend komt tijdens een ongeval in 2010 om het leven. Het kapitaal bedraagt op het moment van overlijden en de kerngezonde Karin is begunstigde op de lijfrenteverzekering. Welke van de onderstaande mogelijkheden leidt NIET tot negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen en revisierente? A. Karin kan het kapitaal in een keer tot uitkering laten komen, omdat ze gebruik kan maken van de mogelijkheid van afkoop kleine lijfrenteverzekeringen. B. Karin kan de uitkeringen uitstellen totdat zij 65 jaar is geworden. C. Karin moet de uitkeringen direct laten ingaan en het kapitaal afhankelijk van de sterftekans verspreid over een aantal vaste en gelijkmatige termijnen genieten. D. Karin moet de uitkeringen direct laten ingaan en kan kiezen voor een looptijd van 2 jaar. Pagina 4 van 14

6 Vraag 10 Patricia Storm overlijdt in 2010, dat is 10 jaar na haar echtgenoot Henk. Henk had een ouderlijke boedelverdelingstestament. Er zijn twee kinderen. Patricia had op de dag van haar overlijden aan de kinderen een overbedelingsschuld, waarover sinds het overlijden van Henk rente is bijgeschreven. De waarde van de totale bezittingen van Patricia bij haar overlijden is en de hoogte van de overbedelingsschuld aan de kinderen is In dit bedrag is rekening gehouden met aan bijgeschreven rente op basis van het testament van Henk. Patricia heeft in haar testament een legaat gemaakt aan de stichting Alzheimer Nederland van De erfgenamen hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard. Kan de stichting Alzheimer Nederland met succes het legaat opeisen? En zo ja, hoeveel? A. Nee. B. Ja, C. Ja, D. Ja, Vraag 11 Mark Schutte heeft 5 puts FGH augustus met uitoefenprijs 25 gekocht voor een premie van 1,25 per optiecontract. Hij heeft geen aandelen FGH in zijn bezit. Op de optie-expiratie koopt hij de benodigde aandelen FGH op de beurs en oefent hij zijn put-optie uit. Er is geen sprake van transactiekosten, renteverlies, belastingen en dividend. Op welke koers van het aandeel FGH heeft Mark Schutte GEEN winst en GEEN verlies bij deze transacties? A. 18,75. B. 23,75. C. 25,00. D. 26,25. Pagina 5 van 14

7 Vraag 12 Pieter Hijnze heeft op 6 januari 2010 een eigen woning van 5 jaar oud in eigendom verkregen voor een koopprijs van De woning bevalt Pieter niet, daarom draagt Pieter op 6 augustus 2010 de woning om niet over aan zijn ouders. De waarde van de woning is op dat moment De verschuldigde overdrachtsbelasting wordt door de verkrijgers gedragen. Hoeveel overdrachtsbelasting is in 2010 in totaliteit verschuldigd door de overdrachten op 6 januari en op 6 augustus? A B C D Vraag 13 Johan Reders heeft een kapitaalverzekering afgesloten in Op 1 maart 2001 besluit hij deze verzekering in box 1 te laten plaatsen. De KEW-clausule wordt op de polis gezet en de verzekering voldoet verder vanaf 1 maart 2001 aan alle voorwaarden. In 2010 komt de verzekering tot uitkering ter grootte van Het opgebouwde rentebestanddeel bedraagt Johan besluit met het vrijgekomen kapitaal zijn studieschuld eindelijk eens af te lossen. Welk deel van de verzekeringsuitkering valt onder het belastbaar inkomen in 2010 van Johan voor de heffing van inkomstenbelasting? A. 0. B C D Pagina 6 van 14

8 Vraag 14 Tinus de Rooi heeft zijn huis in 1980 in blote eigendom overgedragen aan zijn vriendin en buurvrouw Beatrijs Cornelissen onder voorbehoud van levenslang vruchtgebruik ten behoeve van hemzelf. De koopsom van het bloot eigendom bedroeg destijds gulden. Inmiddels is het pand in volle eigendom waard. Beatrijs is geen familie van Tinus en zij voeren geen gemeenschappelijke huishouding. Tinus heeft het Nederlandse Rode Kruis als enig erfgenaam benoemd. De nalatenschap van Tinus bedraagt Moeten Beatrijs en/of het Nederlandse Rode Kruis erfbelasting betalen bij overlijden van Tinus? A. Het Nederlandse Rode Kruis niet en Beatrijs wel. B. Het Nederlandse Rode Kruis niet en Beatrijs niet. C. Het Nederlandse Rode Kruis wel en Beatrijs wel. D. Het Nederlandse Rode Kruis wel en Beatrijs niet. Vraag 15 Stel dat Niels Appels uit een belegging de volgende uitbetalingen verkrijgt per 1 januari van een betreffend jaar: Uitbetaling Stel dat het nu 1 januari 2010 is en dat de disconteringsvoet 3,75% op jaarbasis is. Wat is de afgeronde toekomstige waarde van deze uitbetalingen per 1 januari 2014? A B C D Pagina 7 van 14

9 Vraag 16 Stel dat een huwelijk gesloten is in 2010 waarbij er geen rechtskeuze is gemaakt. In welke van de onderstaande situaties geldt het Nederlandse huwelijksvermogensrecht op grond van het Nederlandse internationale privaatrecht voor dit huwelijk? A. Als de echtelieden hun eerste gewone woonplaats na de huwelijksvoltrekking in Nederland hebben, ongeacht hun nationaliteit. B. Als de huwelijksvoltrekking in Nederland plaatsvindt, ongeacht het land waar de echtelieden hun eerste gewone woonplaats hebben. C. Als de echtelieden de Nederlandse nationaliteit hebben en zij al langer dan 5 jaar wonen in een domicilieland voorafgaande aan de huwelijksvoltrekking. D. Als één van de echtelieden de Nederlandse nationaliteit heeft, ongeacht het land waar de echtelieden hun eerste gewone woonplaats hebben. Vraag 17 Norbert Niessing verkrijgt een eigen woning in Groningen met een financiering voor 50% in Turkse Dinars en voor 50% in Zwitserse Franken. Gezien de hoge inflatie is de van toepassing zijnde rente op een lening in Turkse Dinars beduidend hoger dan een vergelijkbare lening in Euro s. Voor de rente op een lening in Zwitserse Franken geldt het omgekeerde. Stel dat de rente op een lening in Turkse Dinars 16% is, op een lening in Zwitserse Franken 1% en dat een vergelijkbare rente op een lening in Euro s 4% is. Met valutaverschillen en eigenwoningforfait dient geen rekening te worden gehouden. Voor welke eigenwoningschuld geldt een aftrekcorrectie voor de renteaftrek in box 1 voor Norbert? A. Alleen bij de lening in Turkse Dinars. B. Alleen bij de lening in Zwitserse Franken. C. Zowel bij de lening in Turkse Dinars als bij de lening in Zwitserse Franken. D. Niet bij de lening in Turkse Dinars en ook niet bij de lening in Zwitserse Franken. Pagina 8 van 14

10 Vraag 18 Welke van de onderstaande personen die jonger is dan 65 jaar, kan deelnemen aan de vrijwillige AOW-verzekering? A. Iemand van 15 jaar of ouder, die verplicht verzekerd is voor de AOW. B. Iemand wiens partner verplicht verzekerd is geweest voor de AOW. C. Iemand die niet eerder verplicht verzekerd is geweest voor de AOW. D. Iemand van 15 jaar of ouder, die tenminste één jaar verplicht verzekerd is geweest voor de AOW. Vraag 19 Arjan Kamphuis heeft 100% van de gewone aandelen in Corda B.V. Tevens zijn er preferente aandelen Corda B.V. uitgegeven welke recht geven op 7% preferent dividend. Arjan heeft 92% van deze preferente aandelen in handen. Van de preferente aandelen Corda B.V. heeft Jacobus, de zoon van Arjan Kamphuis, 4%. De vriendin van Jacobus, Anita de Kok, heeft ook 4% van de preferente aandelen Corda B.V. Anita is geen familie van Jacobus en/of Arjan en is al 10 jaren samenwonend op hetzelfde adres met Jacobus. Anita en Jacobus opteren in 2010 voor het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting. Het aandelenbelang is door uitgifte bij oprichting tot stand gekomen en daarna niet gewijzigd. Hebben Jacobus en/of Anita in 2010 een aanmerkelijk belang in Corda B.V.? A. Jacobus wel, Anita niet. B. Jacobus wel, Anita wel. C. Jacobus niet, Anita niet. D. Jacobus niet, Anita wel. Pagina 9 van 14

11 Vraag 20 Jaap Jobsis heeft sinds de oprichting van Astrix B.V. in 1990 een 10% aandelenbelang in Astrix B.V. De overige aandelen in Astrix B.V. zijn in handen van 30 verschillende particulieren die geen familie van elkaar zijn en elk een gelijk aandelenbezit in Astrix B.V. hebben. Astrix B.V. houdt zich bezig met de verhuur van eigen onroerende zaken in het kader van beleggen. Astrix B.V. wil de status van fiscale beleggingsinstelling verkrijgen in de zin van de Wet Vpb Welke van de onderstaande situaties belemmert het verkrijgen van de status van fiscale beleggingsinstelling in de zin van de Wet Vpb 1969 voor Astrix B.V.? A. De rechtsvorm van de B.V. B. Het direct verhuren van de eigen onroerende zaken. C. Het 10%-belang van Jaap in Astrix B.V. D. Het niet beursgenoteerd zijn van Astrix B.V. Vraag 21 Hans de Leeuw heeft na bestudering van een aantal artikelen en na gesprekken met financieel deskundigen de verwachting dat de AEX-index in oktober 10% lager zal staan dan nu. Ga uit van de volgende feiten: - De AEX index staat nu op 360; - Voor de opties oktober op de AEX geldt dat de put AEX kost, de put AEX en de put AEX ; - Het schrijven van deze opties levert overeenkomstige premies op. Houd geen rekening met kosten en eventuele margin-verplichtingen. Ga er verder vanuit dat de opties worden uitgeoefend. Welke van de onderstaande strategieën levert procentueel het hoogste rendement op ten opzichte van de investering als de visie van Hans uitkomt? A. Het kopen van de put AEX 360 en het schrijven van de put AEX 345. B. Alleen het kopen van de put AEX 360. C. Alleen het kopen van de put AEX 345. D. Het kopen van de put AEX 345 en het schrijven van de put AEX 315. Pagina 10 van 14

12 Vraag 22 Jos van Keulen is 49 jaar en alleenstaand. Hij heeft ter verwerving van een aanmerkelijk belang aandelenpakket een lening van tegen een jaarrente van 4% afgesloten bij bank X. De jaarrente dient op 31 december van elk jaar ineens betaald te worden. In box 3 heeft hij een liquide vermogen van Jos ontvangt elk jaar bruto dividend uit zijn aanmerkelijk belang pakket. Met het eenmalige effect van de wijzigingsdatum van de peildatum voor box 3 per 1 januari 2011 dient u geen rekening te houden. Bij welk bruto rendement per jaar op zijn liquide vermogen in box 3 is het voor Jos financieel neutraal om de box 2-schuld af te lossen? A. 3,0 %. B. 3,5 %. C. 4,2 %. D. 5,2 %. Vraag 23 Andries Bakkers woont samen met Heleen. Zij zijn elk voor de helft eigenaar van de woning. Er zijn geen schulden. Andries heeft een zoon van 32 jaar, genaamd Hans. In een door Andries en Heleen gesloten notarieel verleden samenlevingsovereenkomst is een verblijvingsbeding opgenomen dat bij overlijden van Andries of Heleen de gezamenlijke goederen om niet verblijven aan de langstlevende partner. Andries overlijdt op 1 juni 2010 zonder testament. Conform het verblijvingsbeding wordt de onverdeelde helft van de woning toegedeeld aan Heleen. De onverdeelde helft van de woning heeft een waarde op overlijdensdatum van Verder blijkt Andries geen andere vermogensbestanddelen te hebben. Hans vraagt zich af op welk bedrag hij aanspraak kan maken met een beroep op zijn legitieme portie? A. 0. B C D Pagina 11 van 14

13 Vraag 24 Klaas Klaassen is 45 jaar en alleenstaand. Klaas is 100% aandeelhouder van Supermarkt B.V. Klaas heeft Supermarkt B.V. in 1980 van zijn vader overgenomen. De verkrijgingsprijs van de aandelen Supermarkt B.V. voor Klaas was Klaas draagt alle aandelen Supermarkt B.V. om niet over aan zijn zoon Piet Klaassen van 23 jaar. Eventueel verschuldigde schenkbelasting komt voor rekening van Piet. Piet werkt al sinds zijn 19de bij Supermarkt B.V. Activa Pand in eigen gebruik, inventaris en voorraden Balans Supermarkt B.V. Passiva Eigen vermogen xxxxxxxx Schuld Totaal Totaal Er is geen sprake van goodwill en/of andere stille reserves. Is Piet schenkbelasting en Klaas inkomstenbelasting verschuldigd indien zij maximaal gebruikmaken van de fiscale faciliteiten? A. Piet wel, Klaas wel. B. Piet wel, Klaas niet. C. Piet niet, Klaas wel. D. Piet niet, Klaas niet. Vraag 25 Jean Pierre van Koestal heeft een offerte gekregen van de bank voor het aangaan van een lening voor de aankoop van een eigen woning met een looptijd van 20 jaar en een hoofdsom van Offerte: - Annuïtaire dalende lening; - Rente 5% op jaarbasis voor 20 jaar; - Annuïteiten per eind van iedere maand verschuldigd. Hoeveel bedraagt, afgerond, de verschuldigde rente voor de annuïtaire lening voor het eerste leningsjaar? A B C D Pagina 12 van 14

14 Vraag 26 Gert Bevers (25) staat wegens een geestelijke stoornis onder curatele. Hij wil een testament maken. Van wie heeft Gert toestemming nodig voor het rechtsgeldig maken van een testament? A. Van de curator. B. Van de kantonrechter. C. Van de bewindvoerder. D. Van de ouders van Gert. Vraag 27 Paulus Hendrix is 59 jaar. Hij heeft in 1990 een Gouden-Handdruk-stamrecht afgesloten bij een verzekeraar gebruik makend van de stamrechtvrijstelling. De stamrechtverzekering is nooit gewijzigd. Op welke leeftijd van Paulus moet deze stamrechtuitkering volgens de Wet LB 1964 uiterlijk ingaan? A. Geen uiterste ingangsleeftijd. B. 65. C. 67. D. 70. Vraag 28 Als gevolg van de scheiding van Alex Koedam en Carla de Zeeuw is in 2004 het ouderdomspensioen van Alex verevend. Ook heeft Carla het bijzonder partnerpensioen gekregen. Jaren later gaat Alex, nog steeds vrijgezel, met pensioen. Hij wil het na de echtscheiding opgebouwde partnerpensioen uitruilen in ouderdomspensioen. Wat zijn de gevolgen van de uitruil door Alex? A. Het ouderdomspensioen van Alex neemt toe, het bijzonder partnerpensioen van Carla blijft gelijk. B. Het ouderdomspensioen van Alex neemt toe, het bijzonder partnerpensioen van Carla neemt af. C. Het ouderdomspensioen van Alex blijft gelijk, het bijzonder partnerpensioen van Carla blijft gelijk. D. Het ouderdomspensioen van Alex blijft gelijk, het bijzonder partnerpensioen van Carla neemt af. Pagina 13 van 14

15 Vraag 29 Truus Joosten (64) en Bert Brandt (66) hebben ieder een eigen B.V. en beiden hebben een jaarsalaris van Zij staan ieder als enige werknemer op de loonlijst van hun eigen B.V. Beiden besluiten dat zij willen gaan deelnemen aan de levensloopregeling. Wie van hen beiden kan aan een fiscaal gefacilieerde levensloopregeling deelnemen? A. Truus wel, Bert wel. B. Truus wel, Bert niet. C. Truus niet, Bert wel. D. Truus niet, Bert niet. Vraag 30 Tea Helpman is 64 jaar en ontvangt na het overlijden van haar man een nabestaandenuitkering op basis van de ANW. Zij woont in een huurwoning en heeft verder geen vermogen en/of inkomsten. Bij welke onderstaande situatie verliest Tea het recht op een deel van haar ANWuitkering? A. Haar gezonde broer van 70 jaar met alleen een AOW komt bij haar inwonen. B. Een levenslange lijfrente-uitkering gaat voor Tea in. C. Tea verkrijgt een baantje voor 70% van het minimumloon. D. Tea wordt 65 jaar. - EINDE - Pagina 14 van 14

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 juni 2013 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met één (1) bijlage en

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 13 juni 2014 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 17 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Financiële Planning Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Alisen Düzgün, financieel planner bestuursbureau SPMS advies@spms.nl 030-6937680

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 12 december 2014 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met twee (2) bijlagen,

Nadere informatie

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Keuzemogelijkheden en belastingregels Klik op de vraag om het antwoord te lezen. inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Leeswijzer 3 1. Regime pre-brede Herwaardering

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 14 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner 19 juni 2009 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 12 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 december 2012 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, 1 Casus met 2 bijlagen, op totaal

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrentekapitaal komt binnenkort vrij. Weet u al wat u met het geld

Nadere informatie

Examen Financieel Planner

Examen Financieel Planner Examen Financieel Planner 20 juni 2008 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 12 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting op

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

(Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten)

(Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten) Opgave 1 (Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten) Jaap de Vries heeft twee jaar geleden (2007) in het dorpje Leuvenheim samen met zijn oud studiegenoot Piet van Buren een Accountantskantoor opgezet.

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 3

Oefenvragen Leven dag 3 Oefenvragen Leven dag 3 1. Bea Triks (25 jaar) heeft een bruto inkomen van 40.000,- per jaar. Zij neemt deel aan de levensloopregeling. Haar levensloopsaldo bedraagt begin dit jaar 12.000,-. Welk bedrag

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK Contactmoment Datum Adviseur bespreking telefoongesprek e-mail anders 1. Persoonlijke gegevens Geslacht Voorletters Achternaam Geboortedatum Adres + Huisnummer Postcode + Woonplaats Telefoonnummer (privé

Nadere informatie

Hypotheek en levensverzekering

Hypotheek en levensverzekering Hypotheek en levensverzekering Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt de financier vaak dat tevens een levensverzekering op uw leven wordt afgesloten. Als

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

Nabestaandenvoorzieningen

Nabestaandenvoorzieningen Algemene informatie Nabestaandenvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 13 juni 2014 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met drie (3) bijlagen

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner 18 juni 2010 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 14 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting

Nadere informatie

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Stamrecht Stamrecht: veel gestelde vragen De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. De toepassing van stamrechtvrijstelling, zoals opgenomen

Nadere informatie

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: %

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: % KLANTPROFIEL Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Geslacht : m/v Geb. datum : Adres : Postcode : Woonplaats : Nat. : Telefoon privé : Telefoon mobiel : E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Balans Klusbedrijf van Christiaan op moment staken

Balans Klusbedrijf van Christiaan op moment staken Bijlage 1: Balans op moment van staken Balans Klusbedrijf van Christiaan op moment staken Werkloods 40.000 Eigen vermogen 46.000 Inventaris 24.000 Hypothecair krediet 19.000 Debiteuren 3.000 Crediteuren

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen U hebt in een pensioenregeling een pensioenkapitaal opgebouwd. Met dit pensioenkapitaal moet u een pensioen aankopen. Dit is meestal een levenslang ouderdomspensioen,

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking

Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking Mr R.J.W.J. Meyer Notaris & Estateplanner te Naarden RijksBredius Notarissen te Naarden en Bussum. Naarden 2013 Vader Johan gehuwd in de wettelijke

Nadere informatie

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011 Schenken tegen wil en dank Maurice de Clercq 7 december 2011 Inhoud 1. Inleiding 2. Schenken 3. Aanmerkelijk belang aandelen 4. Effecten 5. Onroerend Goed 6. Het huwelijk 7. Conclusie Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrente

Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Wat is de Direct ingaande lijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een aanvulling op uw pensioen of inkomen.

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ - 1 - Eigen bijdrage AWBZ Met ingang van 1 januari 2013 is voor personen met een eigen vermogen de eigen bijdrage voor de AWBZ-zorg verhoogd. Dit wordt de vermogensinkomensbijtelling genoemd. Deze bijtelling

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner 18 juni 2010 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat een instructie en 1 Casus (geen bijlagen) op 5 pagina's; controleer dit

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters:

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters: KLANTPRFIEL RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Adres Postcode : Voorletters: : Titel : : : Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Suzan van Lierop Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning Onderneming B.V. Toelichting Basisgegevens

Nadere informatie

Paul en Esther Prins. Casus verkiezing FFP er van het jaar 2017

Paul en Esther Prins. Casus verkiezing FFP er van het jaar 2017 Paul en Esther Prins Casus verkiezing FFP er van het jaar 2017 1 Verkiezing Theorietoets met 10 MC vragen en 3 open vragen Inventarisatiegesprek Adviespresentatie 2 Casus Prins Paul en Esther Prins, beiden

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Aanvraag via : Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder- en Partneralimentatie

Aanvraag via : Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder- en Partneralimentatie Aanvraag via : Naam kantoor Advocaat / mediator / notaris / accountant / financieel planner / particulier E-mail adres Telefoonnummer Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder-

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer Bert Faber Fiscale Zaken Rabobank FFP Jaarcongres 5 oktober 2017 Klant en uitfasering PEB Welke wegwijzers ga jij invullen? Waar maak jij het verschil? 2 Toetsen

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1 1. Wegwijs in pensioenland 1.1. Waarom eens stilstaan bij uw pensioen?...1 1.2. Oudedagsvoorziening is eigenlijk een beter woord............. 1 1.3. De drie pijlers van ons pensioensysteem.....................

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen bij Opgaaf wereldinkomen 20 Had u in 20 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse

Nadere informatie

Ingang Ouderdomspensioen

Ingang Ouderdomspensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Ouderdomspensioen Vanaf 65 jaar januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde Binnenkort met pensioen 2 De pensioenberekening

Nadere informatie

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel:

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: VRBEELD KLANTPRFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: Adres : _ Postcode : Telefoon privé: _Woonplaats: Telefoon

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

VRIJKOMEND OUD REGIME LIJFRENTEKAPITAAL EN WAT U ER ALLEMAAL MEE KUNT DOEN

VRIJKOMEND OUD REGIME LIJFRENTEKAPITAAL EN WAT U ER ALLEMAAL MEE KUNT DOEN VRIJKOMEND OUD REGIME LIJFRENTEKAPITAAL EN WAT U ER ALLEMAAL MEE KUNT DOEN INHOUD Een woord vooraf 3 Wat als uw verzekering de einddatum nadert? 5 Welke belastingregels gelden voor mijn lijfrenteverzekering?

Nadere informatie

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen JUNI 2007 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl postbus 1147-2302 BC Leiden

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2010 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

Trouwen of samenwonen

Trouwen of samenwonen Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf Trouwen of samenwonen www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 3 Ga je trouwen of samenwonen? Van harte gefeliciteerd, dat is een mooie investering in je

Nadere informatie

Examen Financieel Planner

Examen Financieel Planner Examen Financieel Planner 12 december 2008 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 14 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting

Nadere informatie

Verdienen met ZLTO. Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? Financiële Planning: iets voor mij?

Verdienen met ZLTO. Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? Financiële Planning: iets voor mij? Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? : iets voor mij? : iets voor mij? Ledendag plantaardige sectoren Den Bosch, 18 februari 2013 Peter Mangnus Bedrijfsadviseur Financieel Planner ZLTO Inhoud

Nadere informatie

NIBE-SVV, september 2014. Oefenexamen A-Leven

NIBE-SVV, september 2014. Oefenexamen A-Leven NIBE-SVV, september 2014 Oefenexamen A-Leven 1. Franka Scheermans en haar vriend Adriaan Luyten wonen al een aantal jaren samen in een huurwoning en staan ook beiden op dit adres ingeschreven in de gemeentelijke

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner

Extra inkomen voor uw partner We zorgen ervoor dat u goed zit Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 15 juni 2012 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 16 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 2

2014 -- Successiewet -- Deel 2 Successiewet les 2 programma Successierecht Wetsficties Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Aangifte 1 Wetsficties 1 van 11 Schuldigerkenning niet-registergoederen art. 8-1 SW Om het ontgaan van successierecht

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL EVEN VOORSTELLEN Stefan Vrancken Kandidaat-notaris en partner bij Team Notarissen Middelgroot kantoor: circa 20 medewerkers

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner 11 december 2009 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 14 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 juni 2013 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 14 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie