Examen Financieel Planner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen Financieel Planner"

Transcriptie

1 Examen Financieel Planner 20 juni 2008 DEEL I uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 12 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting op antwoorden wordt niet bij de beoordeling meegewogen. Uw naam en examennummer s.v.p. correct op het antwoordformulier vermelden. Vul uw antwoorden in met potlood. 2008, Stichting Certificering FFP

2 Vraag 1 Hoeveel bedraagt het percentage van de minimale wettelijke loondoorbetalingsverplichting van een werkgever bij ziekte van een werknemer (bruto loon ), indien omtrent doorbetaling bij ziekte geen nadere afspraken zijn gemaakt? A. 70% eerste 52 weken, 70% tweede 52 weken. B. 100% eerste 52 weken, 70% tweede 52 weken. C. 100% eerste 52 weken, 100% tweede 52 weken. D. 170% totaal eerste en tweede 52 weken. Vraag 2 De heer Thijssen heeft van bank A een financiering ter aankoop van beleggingen (aandelen in AEX fondsen) verkregen. Bij bank A heeft de heer Thijssen tevens een spaarrekening. Ter dekking van de financiering, heeft de heer Thijssen de spaarrekening en de beleggingen verpand aan bank A. Stelling I: Bank A zal normaliter een zelfde dekkingspercentage toekennen aan de spaarrekening als aan de beleggingen. Stelling II: Normaal gesproken stijgen bij sterk volatiele aandelenmarkten de dekkingspercentages van aandelen. Welk van onderstaande antwoorden is juist? A. Stelling I is juist, stelling II is juist. B. Stelling I is onjuist, stelling II is juist. C. Stelling I is juist, stelling II is onjuist. D. Stelling I is onjuist, stelling II is onjuist. Vraag 3 Jos van Hattum (65 jaar) wil zijn eenmanszaak verkopen aan zijn overbuurman Karel Herfst. Karel gaat de onderneming in de vorm van een eenmanszaak voortzetten. Jos wil voor een bedrag van , zijnde de helft van de stakingswinst, een lijfrente bij Karel bedingen. Jos heeft nog geen lijfrente of pensioen opgebouwd. Kan Jos bij Karel een direct ingaande levenslange lijfrente bedingen, waarvan de koopsom aftrekbaar is als uitgave voor inkomensvoorziening in de zin van de Wet IB 2001? A. Ja, want Karel is een toegelaten aanbieder. B. Nee, want Karel is geen erkende verzekeraar. C. Ja, alleen indien Karel hiervoor een kwalificerende AFM-vergunning heeft ontvangen. D. Nee, want Karel is geen erkende kredietinstelling. 2008, Stichting Certificering FFP 1 van 12

3 Vraag 4 Gerrit Kooistra (56) heeft 2 zonen Victor en Willem. Gerrit is op 1 mei 2008 overleden. Gerrit had geen testament en is 10 jaar geleden gescheiden van zijn vrouw. Victor en Willem zijn de enige erfgenamen. De nalatenschap van Gerrit bedroeg een spaarrekening met een saldo van Gerrit heeft 6 jaar geleden aan Victor een woning geschonken met destijds een waarde van Hierbij heeft Gerrit niet het vruchtgebruik voorbehouden. Bij de schenking is bepaald dat deze woning niet hoeft te worden ingebracht in de nalatenschap. De woning is nu waard. Gerrit heeft niets aan Willem geschonken. Wat verkrijgt Willem indien hij zijn wettelijke mogelijkheden, inclusief een beroep op de legitieme portie, zou benutten? A B C D Vraag 5 Arie Kamphuis heeft 100% van de gewone aandelen in Corda B.V. Tevens zijn er preferente aandelen Corda B.V. uitgegeven (geven recht op 7% preferent dividend). Van de preferente aandelen Corda B.V. heeft Jan Kamphuis (de zoon van Arie) 4%. Anita de Kok (de vriendin van Jan, geen familie van Jan en/of Arie, al jaren samenwonend met Jan) heeft ook 4% van de preferente aandelen Corda B.V. Anita en Jan hebben nooit geopteerd voor een fiscaal partnerschap. De resterende preferente aandelen Corda. B.V. zijn in handen van Arie. Het aandelenbelang is door uitgifte bij oprichting tot stand gekomen en daarna niet gewijzigd. Welke van de onderstaande personen heeft een aanmerkelijk belang in Corda B.V.? A. Jan wel, Anita niet. B. Jan wel, Anita wel. C. Jan niet, Anita niet. D. Jan niet, Anita wel. 2008, Stichting Certificering FFP 2 van 12

4 Vraag 6 Stelling I. Een fiscale beleggingsinstelling ex artikel 28 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 is, indien zij haar status wil behouden, niet verplicht om jaarlijks een deel van de belastbare winst aan haar aandeelhouders ter beschikking te stellen. Stelling II. Door de invoering van de Euro hebben de 10-jaars staatsobligaties van Eurolanden met gelijke nominale waarden, steeds hetzelfde effectief rendement gehad. Welk van onderstaande antwoorden is juist? A. Stelling I is juist, stelling II is juist. B. Stelling I is onjuist, stelling II is juist. C. Stelling I is juist, stelling II is onjuist. D. Stelling I is onjuist, stelling II is onjuist. Vraag 7 Jaap Koedam (alleenstaand) heeft in december 2006 zijn eerste eigen woning op erfpachtgrond in eigendom verkregen. Jaap betaalt ieder jaar een canon van De eigenwoningschuld bij een bank bedraagt met een rente van 5%, waardoor in aan rente is betaald. De van toepassing zijnde WOZwaarde voor Jaap in 2008 is Hoe groot is de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 2008? A. 0. B C D , Stichting Certificering FFP 3 van 12

5 Vraag 8 Piet Bakker heeft in 1998 een kapitaalverzekering (looptijd 20 jaar) tegen premiebetaling afgesloten. De polis is verpand in verband met de financiering die is aangegaan voor de eigen woning, maar bevat geen zogenoemde KEW-clausule. Piet emigreert in De gegevens van de kapitaalverzekering zijn als volgt: - waarde polis op : betaalde premie tot en met : waarde polis op moment van emigratie: betaalde premie op moment van emigratie: Wat zijn de gevolgen voor Piet? A. Piet dient direct af te rekenen over het op het moment van emigratie aanwezige rentebestanddeel zijnde B. Piet dient direct af te rekenen over het op 31 december 2000 opgebouwde rendement. Daar op 31 december 2000 nog geen rendement in de polis aanwezig is, vindt er geen afrekening plaats. C. Piet hoeft niet af te rekenen over het op het moment van emigratie aanwezige rentebestanddeel omdat het een zogenoemde box 3 kapitaalverzekering betreft. D. Piet kan gebruik maken van de KEW-vrijstelling. Vraag 9 Joris Haenen koopt op 1 januari een eigen woning van en gaat hiervoor op 1 januari een lening aan bij Bank K. Bank K verstrekt 60% van de lening aflossingsvrij. Voor de overige 40% van de lening zal sprake zijn van een verpand beleggingsdepot (box 3): - rekenrendement van 7% per jaar (eind van het jaar bijgeschreven) over saldo beleggingsdepot; - storting over 5 jaar van (1 januari van het zesde jaar); - looptijd 30 jaar; - benodigd eindkapitaal voor Bank K over 30 jaar is (40% maal ). Naast de storting over 5 jaar, verlangt Bank K van Joris een storting bij het aangaan van de lening. Wat zal het bedrag (afgerond) van de storting bij het aangaan van de lening zijn dat Bank K verlangt om het benodigd eindkapitaal van te kunnen verwachten (geen rekening houden met belastingen en kosten)? A B C D , Stichting Certificering FFP 4 van 12

6 Vraag 10 Dorus Kooper wordt na zijn ontslag zelfstandig ondernemer (wonend in Nederland). Voor welke sociale uitkeringen komt hij op grond van de wettelijke regelingen NIET in aanmerking, maar kan hij zich wel vrijwillig verzekeren? A. Ziektewet, WIA en WW. B. Ziektewet en WIA. C. Ziektewet, WIA, AOW en ANW. D. Ziektewet, WIA, WW, AOW en ANW. Vraag 11 Anton en Bianca Kanting zijn gehuwd. Zij hebben één kind Christa. Anton overlijdt op 1 november 2008 zonder testament. Christa krijgt ten gevolge van het overlijden een vordering op Bianca. Deze bedraagt Voor wat betreft de rente op de vordering maken Bianca en Christa geen afspraken. Met hoeveel rente (afgerond) wordt de vordering vermeerderd tot 1 november 2013, er vanuit gaande dat de wettelijke rente gedurende deze gehele periode 8% is? A B C D Vraag 12 Joost Poort heeft in het verleden een polis afgesloten waarbij een arbeidsongeschiktheidsrente is verzekerd. De premies die hij hiervoor heeft betaald, heeft hij in mindering gebracht op zijn belastbare inkomen. Op 60-jarige leeftijd wil hij de opgebouwde waarde van deze arbeidsongeschiktheidsrente omzetten in een direct ingaande levenslange oudedagslijfrente in de zin van artikel 3.125, lid 1, onderdeel a Wet IB Is de omzetting fiscaal geruisloos mogelijk? A. Nee, omdat een levenslange oudedagslijfrente niet voor de leeftijd van 65 jaar kan ingaan. B. Nee, omdat de waarde van een arbeidsongeschiktheidsrente zo niet kan worden omgezet in een levenslange oudedagslijfrente. C. Ja, Joost maakt gebruik van de omzettingsmogelijkheid van artikel Wet IB 2001 en hij kan dus de levenslange oudedagslijfrente op 60-jarige leeftijd in laten gaan. D. Nee, omdat Joost daarvoor 100% arbeidsongeschikt moet zijn. 2008, Stichting Certificering FFP 5 van 12

7 Vraag 13 Stel dat Niels Appels uit een belegging de komende 4 jaar de volgende bedragen verkrijgt: 01/01/ /01/ /01/ /01/2012 Uitbetaling Stel dat het nu 1 januari 2008 is. Wat is de contante waarde (afgerond) van deze uitbetalingen per 1 januari 2008 (de disconteringsvoet is 4% op jaarbasis)? A B C D Vraag 14 Jos Koopmans heeft een huis gekocht van Voor de financiering van de aankoop heeft hij een aflossingsvrije geldlening afgesloten van bij bank A. Bank A heeft hiervoor het recht van eerste hypotheek verkregen. Verder rust op het pand nog een tweede hypotheek van ten gunste van bank B. Bij bank B heeft Jos een schuld van Jos betaalt de rente op de lening van bank A niet. Bank A maakt daarna gebruik van het recht van parate executie. Het pand wordt bij executoriale verkoop verkocht voor Jos vraagt zich af wat het gevolg is van de zuivering die gepaard gaat met executoriale verkoop. A. Door de zuivering kan bank B zich niet meer verhalen op Jos voor de schuld van B. Door de zuivering kunnen bank A en B zich niet meer verhalen op Jos. C. Door de zuivering vervallen de hypotheekrechten als de koper de koopprijs heeft betaald en de levering plaatsvindt. D. Door de zuivering kan alleen bank A zich niet meer verhalen op Jos. 2008, Stichting Certificering FFP 6 van 12

8 Vraag 15 Bank LB heeft een EURO Steepener obligatie uitgegeven met de volgende condities: - eerste 5 jaar wordt een coupon uitgekeerd van 7,25%; - daarna wordt de coupon berekend door 4 keer het verschil te betalen tussen de 10 jaars rente en de 2 jaars rente (Europese kapitaalmarktrente); - looptijd is 20 jaar zonder mogelijkheid van vervroegde aflossing. Welke bewering over deze obligatie is waar (gesteld dat er GEEN sprake is van een inverse rentestructuur)? A. Als het renteverschil tussen de 10-jaars en 2-jaars rente kleiner wordt, zal de verwachte uitkering op de toekomstige variabele couponrente na de eerste 5 jaar stijgen. B. De koers kan niet onder pari komen, vanwege de rentegarantie van 7,25% voor de eerste 5 jaar. C. De kredietwaardigheid van bank LB is niet van invloed op de koers. D. Als het renteverschil tussen de 10-jaars en 2-jaars rente kleiner wordt, zal de verwachte uitkering op de toekomstige variabele couponrente na de eerste 5 jaar dalen. Vraag 16 Karel Steenman (45 jaar, alleenstaand) is oprichter en tot nu toe enig aandeelhouder in een onroerende zaak B.V. (OZ B.V.) De verkrijgingprijs voor Karel was Er zijn alleen maar gewone aandelen OZ B.V. De balans van OZ B.V. is als volgt: Activa Passiva Pand in Nederland Eigen vermogen Schuld Totaal Totaal Karel verkoopt en draagt 25% van zijn aandelen OZ B.V. over aan Iwan Biemans (40 jaar oud en geen familie van Karel) voor Hoeveel overdrachtsbelasting is Iwan verschuldigd ter zake van de verkrijging van het 25% aandelenpakket OZ B.V.? A. 0. B C D , Stichting Certificering FFP 7 van 12

9 Vraag 17 Ard Schilder heeft een vrijstaand huis in eigendom in Amersfoort. Sinds 2 jaar voert Bo Bakkers (geen familie van Ard) daar met hem een gemeenschappelijke huishouding. Ze zijn beide niet gehuwd. Ard heeft uit een vorig huwelijk een zoon Chris (35 jaar oud), die in Enschede woont. Ard en Bo hebben geen testament en geen samenlevingscontract en zijn beide niet gehuwd. Ard overlijdt op 1 april 2008 en laat Chris als enig erfgenaam na. Direct na het overlijden van Ard wil Chris, Bo uit het huis zetten. Heeft Bo op basis van het erfrecht de mogelijkheid om (tijdelijk) in het huis in Amersfoort te blijven wonen? A. Bo kan met succes nog een woonrecht van 6 maanden afdwingen. B. Bo kan met succes een levenslang woonrecht afdwingen. C. Op basis van het erfrecht heeft Bo geen mogelijkheden de ontruiming door Chris tegen te gaan. D. Bo kan als legitimaris de ontruiming door Chris voorkomen. Vraag 18 Bertus Boelens is 48 jaar. Van 1 januari 2002 tot 1 januari 2005 heeft hij in Australië gewoond en gewerkt. Vanaf 1 januari 2005 woont en werkt Bertus in Nederland. Op 1 januari 2008 is Bertus wegens reorganisatie ontslagen. Hoe lang zal de WW-uitkering van Bertus maximaal duren? A. 35 maanden. B. 23 maanden. C. 10 maanden. D. 3 maanden. Vraag 19 Peter Nobel heeft levenslooptegoed opgebouwd en besluit voor 1,5 jaar verlof op te nemen. Het tegoed uit de levenslooppot is zodanig dat hij 70% van zijn laatstverdiende loon kan laten uitkeren gedurende deze periode. Gaat de fiscaal gefacilieerde opbouw van het ouderdomspensioen van Peter door gedurende zijn (levensloop)verlof? A. Een dusdanige opbouw kan doorgang vinden, mits dit ook in de regeling is opgenomen. B. Een dusdanige opbouw kan geen doorgang vinden, omdat het levensloopverlof de 12-maands periode overschrijdt. C. Een dusdanige opbouw kan geen doorgang vinden, omdat Peter geen salaris meer geniet. D. Een dusdanige opbouw kan geen doorgang vinden, omdat de periode van levensloopverlof niet als diensttijd wordt aangemerkt. 2008, Stichting Certificering FFP 8 van 12

10 Vraag 20 Jan de Jong en Karin de Gooijer zijn in 1990 gehuwd onder uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. In 2005 gaan zij van elkaar scheiden. In dat jaar wordt het echtscheidingsvonnis ook ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. In 2008 besluiten Jan en Karin weer samen te gaan wonen. Zij besluiten een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Zij regelen verder vooraf juridisch niets. Zij vragen zich af welk geregistreerd partnerregime dan van toepassing zal zijn, nà het aangaan van het geregistreerd partnerschap? A. Gemeenschap van goederen. B. Uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. C. Wettelijk deelgenootschap. D. Gemeenschap van vruchten en inkomsten. Vraag 21 Goswin van Amstel heeft de volgende optiepositie: 20 geschreven puts AKZO 50. Wat is het maximale verlies op deze optiepositie voor Goswin (geen rekening houden met verkregen premies, belastingen, kosten en rentes)? A. 0. B C D. Oneindig. Vraag 22 Piet Appels (40 jaar, alleenstaand) is boer en heeft een agrarische onderneming als eenmanszaak. In 2008 verkoopt hij 5 hectare weiland aan zijn buurman (ook boer). De grond heeft een agrarische bestemming. Piet heeft de grond 9 jaar geleden verkregen voor per hectare en heeft de grond alleen in eigen onderneming gebruikt. De verkoopprijs is per hectare. De waardeontwikkeling is geheel toe te rekenen aan de ontwikkeling van de waarde in het economisch verkeer bij voortzetting van een landbouwbedrijf en is niet ontstaan in de uitoefening van het bedrijf. Piet vraagt zich af hoe de boekwinst van fiscaal wordt behandeld voor de inkomstenbelasting in box 1? A. Deze boekwinst wordt niet belast. B. Deze boekwinst wordt nu niet belast, indien Piet de boekwinst herinvesteert in nieuwe gronden via de herinvesteringsreserve. C. Deze boekwinst wordt belast als stakingswinst. D. Deze boekwinst wordt na toepassing van de MKB-winstvrijstelling als jaarwinst belast. 2008, Stichting Certificering FFP 9 van 12

11 Vraag 23 Stelling I: Een borgstelling is GEEN zakelijk zekerheidsrecht. Stelling II: Indien de borg registergoederen heeft, dient een borgstelling notarieel gevestigd te worden. Anders is de borgstelling van rechtswege vernietigbaar. Welk van onderstaande antwoorden is juist? A. Stelling I is juist, stelling II is juist. B. Stelling I is onjuist, stelling II is onjuist. C. Stelling I is juist, stelling II is onjuist. D. Stelling I is onjuist, stelling II is juist. Vraag 24 De heer Stokker heeft geen aandelen ING in zijn bezit, maar heeft wel 10 calls ING geschreven. Op de maandag na de expiratiedag wordt hij gebeld door zijn bank die hem doorgeeft dat er een assignment is betreffende de door hem geschreven calls ING. Wat moet de heer Stokker doen om zijn verplichtingen na te komen? A. Bestens een close buy van 10 calls ING opgeven. B Aandelen ING kopen. C. Doorgeven dat hij bezwaar maakt tegen deze assignment. D Aandelen ING verkopen. Vraag 25 Harmen Zijlstra is samen met Jan Konings per 1 januari 2008 een VOF aangegaan. Harmen is daarvóór nog nooit ondernemer geweest. Harmen zal in 2008 tenminste uur werkzaam zijn in de VOF. In de VOF wordt een boekhandel gedreven. Harmen woont samen en is onder koude uitsluiting gehuwd met Gerdien Boodt. Kunnen Gerdien en/of Jan nu geld lenen aan Harmen, zijnde een fiscaal gekwalificeerde belegging in durfkapitaal, uitgaande van gelijkblijvende omstandigheden? A. Gerdien wel, Jan niet. B. Gerdien niet, Jan wel. C. Gerdien niet, Jan niet. D. Gerdien wel, Jan wel. 2008, Stichting Certificering FFP 10 van 12

12 Vraag 26 Op een lening is rente verschuldigd. Welke van de onderstaande stellingen is juist? Stelling I: De effectieve rente is lager indien de rente achteraf op maandbasis moet worden voldaan in plaats van achteraf op kwartaalbasis. Stelling II: Indien wordt gesproken over de reële rente wordt bedoeld de nominale rente vermeerderd met het inflatiepercentage. A. Stelling I is juist, stelling II is juist. B. Stelling I is onjuist, stelling II is juist. C. Stelling I is juist, stelling II is onjuist. D. Stelling I is onjuist, stelling II is onjuist. Vraag 27 Op 1 januari 2007 is de Pensioenwet in werking getreden. Hoe heet volgens de Pensioenwet het document dat de afspraken omtrent pensioen weergeeft tussen werkgever en werknemer? A. Uitvoeringsovereenkomst. B. Pensioenreglement. C. Pensioenovereenkomst. D. Uitkeringsovereenkomst. Vraag 28 Sonja Kienstra heeft onder meer de volgende bezittingen: 1. Tegoed op lijfrentespaarrekening; 2. Tegoed op spaarrekening eigen woning; 3. Maatschappelijke beleggingen. Haar enig erfgenaam is haar man Koen Kienstra. Zij zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden, inhoudende uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. Welke van de bovengenoemde bezittingen heeft een specifieke vrijstelling voor het successierecht bij overlijden van Sonja in 2008? A. Lijfrentespaarrekening. B. Spaarrekening eigen woning. C. Maatschappelijke beleggingen. D. Geen van genoemde bezittingen. 2008, Stichting Certificering FFP 11 van 12

13 Vraag 29 Wanneer is er sprake van een tweetal beleggingsobjecten met een perfecte correlatie (er zijn dan geen diversificatievoordelen te behalen)? A. Bij een correlatiecoëfficiënt van -1. B. Bij een correlatiecoëfficiënt van 0. C. Bij een correlatiecoëfficiënt van +1. D. Bij een correlatiecoëfficiënt van +2. Vraag 30 Hans Hendrikx treedt op 1 februari 2008 in dienst bij BKN B.V. (bruto jaarinkomen ). BKN B.V. heeft een fiscaal gefacilieerde spaarloonregeling voor al haar medewerkers. Hans wil ook meedoen aan deze regeling. Hij maakt geen gebruik van de levensloopregeling. Voor welk bedrag (afgerond) kan Hans in 2008 fiscaal gefacilieerd meedoen aan de spaarloonregeling bij BKN B.V.? A. 0. B C D EINDE , Stichting Certificering FFP 12 van 12

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 juni 2013 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met één (1) bijlage en

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

Q & A BLG Bankspaarhypotheek

Q & A BLG Bankspaarhypotheek Q & A BLG Bankspaarhypotheek Wat zijn de fiscale eisen voor het verkrijgen van de vrijstelling in box 1? Om voor de vrijstellingen in aanmerking te komen, moet onder andere worden voldaan aan de volgende

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Hypotheek en levensverzekering

Hypotheek en levensverzekering Hypotheek en levensverzekering Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt de financier vaak dat tevens een levensverzekering op uw leven wordt afgesloten. Als

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

Woonplaats: Burgerservicenummer (BSN): Burgerlijke staat: Indien gehuwd: gem.v.g / huw.voorw.* Testament: ja / nee*

Woonplaats: Burgerservicenummer (BSN): Burgerlijke staat: Indien gehuwd: gem.v.g / huw.voorw.* Testament: ja / nee* Inventarisatielijst Algemene gegevens cliënt Achternaam: Tussenvoegsel(s): Voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: man / vrouw* Burgerservicenummer (BSN): Burgerlijke

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 3

Oefenvragen Leven dag 3 Oefenvragen Leven dag 3 1. Bea Triks (25 jaar) heeft een bruto inkomen van 40.000,- per jaar. Zij neemt deel aan de levensloopregeling. Haar levensloopsaldo bedraagt begin dit jaar 12.000,-. Welk bedrag

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 december 2012 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, 1 Casus met 2 bijlagen, op totaal

Nadere informatie

Examen Financieel Planner

Examen Financieel Planner Examen Financieel Planner 12 december 2008 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 14 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 14 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner 10 december 2010 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 14 pagina's, controleer dit s.v.p. goed N.B.: Norm is

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind

Nadere informatie

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu?

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? Versie: april 2013 AGENDA - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? De WW eisen 1: Belangrijkste eis: DOE ER ALLES AAN OM UIT DE WW TE BLIJVEN Referte eis: De WW eisen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

e-mail: secretariaat@vandolder.nl

e-mail: secretariaat@vandolder.nl e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

ADVISEURS IN ZEKERHEID

ADVISEURS IN ZEKERHEID Van: Assurantiën Financieringen Hypotheken Pensioenen Bankzaken Inventarisatieformulier klantprofiel Samengesteld door: Van den Hoven Assurantiën Pagina 1 van 9 ADVISEURS I ZEKERHEID Algemene gegevens

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Fiscale lijfrenteplanning

Fiscale lijfrenteplanning FiscAlert Postbus 3695 1001 AL Amsterdam Tel: 0900-5437238 Fiscale lijfrenteplanning Probeer de lijst zo volledig mogelijk in te vullen. Stuur waar mogelijk een kopie mee. Persoonlijke gegevens (kopie

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

Probeer de lijst zo volledig mogelijk in te vullen. Stuur waar mogelijk een kopie mee. man vrouw. man vrouw

Probeer de lijst zo volledig mogelijk in te vullen. Stuur waar mogelijk een kopie mee. man vrouw. man vrouw FiscAlert Hypotheekservice FiscAlert Postbus 10209 1001 EE Amsterdam Tel: 0900-5437238 inventarisatieformulier Probeer de lijst zo volledig mogelijk in te vullen. Stuur waar mogelijk een kopie mee. Persoonlijke

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

PE Plus Vermogen oefenexamen

PE Plus Vermogen oefenexamen Kennis Vraag 1 Kunnen kapitaalverzekeringen, afgesloten vóór 2001, ook vrijgesteld zijn in box 1 als er nog niet minimaal een aantal jaren premie is voldaan? A. Ja, sinds september 2014 kan de tijdsklem

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Aanleverhulp inkomstenbelasting 2011

Aanleverhulp inkomstenbelasting 2011 Aanleverhulp inkomstenbelasting 2011 Naam: Inleiding Besparen en makkelijk Met behulp van deze aanleverhulp inkomstenbelasting maken we het zo makkelijk mogelijk voor je om inzichtelijk te krijgen welke

Nadere informatie

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL EVEN VOORSTELLEN Stefan Vrancken Kandidaat-notaris en partner bij Team Notarissen Middelgroot kantoor: circa 20 medewerkers

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 januari 2009 Uitgerekend voor u Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK Contactmoment Datum Adviseur bespreking telefoongesprek e-mail anders 1. Persoonlijke gegevens Geslacht Voorletters Achternaam Geboortedatum Adres + Huisnummer Postcode + Woonplaats Telefoonnummer (privé

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: de heer Mr Test en mevrouw Test Samengesteld door: J. Borsboom Datum: 27-01-2006 Inventarisatieformulier Klantprofiel, pagina 1 Financiële gegevens Algemene

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 20 oktober 2009 Onderwerpen Bedrijfsopvolging in Nederland Inkomstenbelasting Successiewet Bedrijfsopvolging in België Samenloop Nederland

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen bij Opgaaf wereldinkomen 20 Had u in 20 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse

Nadere informatie

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Stamrecht Stamrecht: veel gestelde vragen De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. De toepassing van stamrechtvrijstelling, zoals opgenomen

Nadere informatie

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer :

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer : Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2013 goed in te kunnen vullen heb ik gegevens van u nodig. Ik verzoek u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 15 juni 2012 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 16 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

Checklist IB 2005. Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden. A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE

Checklist IB 2005. Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden. A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2005 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de checklist IB 2005 volledig in te

Nadere informatie

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden?

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? De MoneyWise Lijfrentewijzer Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Uw lijfrente komt vrij... 3 Uw mogelijkheden... 4 Meer mogelijkheden met Oud Regime... 4

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

De grootste financiële beslissing in een mensenleven

De grootste financiële beslissing in een mensenleven De grootste financiële beslissing in een mensenleven 1 520.000.000.000,- ( 520 mrd) Totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens Bron: NMa 2 170.000,- De gemiddelde grootte van een hypotheek in Nederland

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal beleggen. Januari 2015

Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal beleggen. Januari 2015 Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal beleggen Januari 2015 1 Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal Beleggen Deze Aanvullende Voorwaarden vormen een aanvulling op de FitVermogen Overeenkomst

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 12 december 2014 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met twee (2) bijlagen,

Nadere informatie

Folder: het ANW-hiaatpensioen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bandenen Wielenbranche

Folder: het ANW-hiaatpensioen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bandenen Wielenbranche Folder: het ANW-hiaatpensioen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bandenen Wielenbranche In deze brochure informeren wij u over het ANW-hiaatpensioen en de mogelijkheden uw nabestaanden tegen

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

(Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten)

(Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten) Opgave 1 (Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten) Jaap de Vries heeft twee jaar geleden (2007) in het dorpje Leuvenheim samen met zijn oud studiegenoot Piet van Buren een Accountantskantoor opgezet.

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 1

Oefenvragen Leven dag 1 Oefenvragen Leven dag 1 1. Willem wil een verzekering die, als hij nog in leven is op 65-jarige leeftijd, een bedrag van 50.000,- ineens uitkeert. Daarnaast wil hij op het moment dat hij komt te overlijden

Nadere informatie

SPAARLOONREGELING. door burgemeester en wethouders d.d.

SPAARLOONREGELING. door burgemeester en wethouders d.d. SPAARLOONREGELING VASTGESTELD door burgemeester en wethouders d.d. mr. R.M. Kammer secretaris mr. W. van den Berg burgemeester Het college van burgemeester en wethouders; besluit: a. in te trekken de Spaarloonregeling,

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat to stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

inkomstenbelasting 2012

inkomstenbelasting 2012 1 inkomstenbelasting 2012 checklist aangifte Inkomstenbelasting 2012 Hieronder een lijst om de benodigde gegevens voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2012 overzichtelijk en volledig aan te

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Ten geleide Voor het maken van een verantwoord advies hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Dit is ook noodzakelijk op grond van de Wet op het

Nadere informatie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2016 31-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

PE Hypothecair krediet oefenexamen

PE Hypothecair krediet oefenexamen PE Hypothecair krediet oefenexamen Kennis Vraag 1: Klachtenbegeleiding Kifid Sinds 1 oktober 2014 hanteert het Kifid een nieuwe procedure, om een geschil zo efficiënt mogelijk op te lossen. Hierbij worden

Nadere informatie