Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vormen van levensverzekering. Een overzicht"

Transcriptie

1 Vormen van levensverzekering Een overzicht

2 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen kunnen ingedeeld worden naar soort uitkering en moment van uitkering. Op grond van de uitkering kunnen levens verzekeringen ingedeeld worden in kapitaaluitkeringen en rente-uitkeringen. Een kapitaaluitkering is de uitkering van een bedrag ineens. Binnen deze soort kan onderscheid gemaakt worden tussen de kapitaaluitkering bij overlijden en de kapitaaluitkering bij leven. Een rente-uitkering is een uitkering die periodiek bijvoorbeeld iedere maand of ieder jaar gedaan wordt. Ook bij rente-uitkeringen kan onderscheid gemaakt worden tussen rente-uitkeringen bij overlijden (bijvoorbeeld erfrente- en nabestaandenrente) en renteuitkeringen bij leven (bijvoorbeeld lijfrente- en pensioenuitkeringen). Vormen Kijkend naar de vorm van de verzekering is een splitsing in drie groepen te maken: 1 uitkering bij overlijden 2 uitkering bij leven 3 combinatieverzekering (uitkering bij leven en overlijden) 1 Uitkering bij overlijden Bij verzekeringen met een uitkering bij overlijden onderscheiden we de volgende productvormen. Levenslange kapitaalverzekering bij overlijden De levenslange kapitaalverzekering bij overlijden (ook wel uitvaart- of begrafenisverzekering genoemd) keert uit bij overlijden van de verzekerde ongeacht het tijdstip. Wanneer de verzekerde overlijdt, is niet van belang. De periode dat er premie wordt betaald voor deze verzekering is meestal beperkt tot een bepaalde duur of tot een maximale leeftijd. Behalve voor de dekking van de kosten van uitvaart/begrafenis kan deze ook gebruikt worden om andere de kosten te dekking die optreden als iemand overlijdt. Denk bijvoorbeeld aan de erfbelasting voor de erfgenamen, of de financiële middelen om de verdeling van een erfenis gemakkelijker te maken.

3 2 Klaas-Jan sluit op dertigjarige leeftijd een uitvaartverzekering met een verzekerd kapitaal van Als Klaas-Jan komt te overlijden, op welk moment dan ook, keert de verzekeraar het verzekerde kapitaal inclusief de tot dan toe gerealiseerde winstbijschrijvingen uit. Klaas-Jan is voor deze levenslange verzekering tot 60-jarige leeftijd of tot eerder overlijden een maandelijkse premie verschuldigd van 11 per maand. Als Klaas-Jan overlijdt vóór de einddatum van de periodieke premiebetaling ziet de levenslijn er als volgt uit: - overlijdensdatum: de verzekering komt tot uitkering, de premiebetaling eindigt en de verzekering vervalt Als Klaas-Jan overlijdt na einddatum premiebetaling dan is de situatie als volgt: - overlijdensdatum: de verzekering is premievrij, de verzekering komt tot uitkering en vervalt Fiscaal Voor uitvaartverzekeringen (die uitsluitend bestaan uit een kapitaalsuitkering bij overlijden, ook in natura) geldt een vrijstelling in box 3. Naast de voorwaarde dat uitsluitend sprake mag zijn van een kapitaalsuitkering bij overlijden mag de som van het verzekerde kapitaal per verzekerde niet hoger zijn dan (2015). Is het verzekerde kapitaal toch hoger dan 6.921, dan geldt de vrijstelling ook als de som van de waarde van die rechten uit dergelijke verzekeringen niet hoger is dan Tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden De tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden (ook wel risicoverzekering genoemd) keert uit na overlijden van verzekerde, mits dit overlijden plaatsvindt vóór de einddatum van de verzekering. Is verzekerde op de einddatum nog in leven dan vervalt de verzekering. Judith sluit op dertigjarige leeftijd een tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden met een (gelijkblijvend) verzekerd kapitaal van met een duur van dertig jaar, tegen een premiebetaling van 32 per kwartaal. Als Judith komt te overlijden binnen dertig jaar kan haar partner met de uitkering (een deel van) de hypotheekschuld aflossen. Als Judith overlijdt vóór de einddatum van verzekering ziet de levenslijn er als volgt uit: - overlijdensdatum: de verzekering komt tot uitkering, de premiebetaling eindigt en de verzekering vervalt Als Judith op einddatum verzekering in leven is, dan vervalt de verzekering na dertig jaar zonder uitkering.

4 3 De premie voor deze overlijdensrisicoverzekering is relatief laag. Het is immers niet zeker of er uitgekeerd wordt. De kans daarop is vrij klein als de verzekering op jonge leeftijd wordt afgesloten en/of de duur van de verzekering niet al te lang is. Deze verzekeringsvorm wordt meestal gesloten als onderdeel van een constructie met meerdere verzekeringsvormen. De uitkering na het overlijden van de verzekerde is dan wellicht niet direct na het overlijden nodig, maar pas vanaf een latere datum omdat dan een andere uitkering wegvalt. Ook kan de verzekering gesloten worden met een zogenaamde disconto -clausule waarin opgenomen is dat de contante waarde van de verzekerde uitkering op de einddatum direct gedaan wordt na het overlijden. Naast verzekeringen met een gelijkblijvend overlijdensrisicokapitaal zijn er ook verzekeringen waarvan het verzekerde kapitaal jaarlijks lineair of annuïteitsgewijs daalt. Tijdelijke risicoverzekering op vaste termijn De tijdelijke risicoverzekering op vaste termijn geeft een uitkering op de einddatum van de verzekering, mits verzekerde voor die datum is overleden. Is verzekerde op de einddatum nog in leven dan vervalt de verzekering. Als de verzekerde overlijdt binnen de verzekeringsduur dan hoeft daarna geen premie meer betaald te worden. Chris is dertig jaar en van plan om op 67-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Via zijn pensioenverzekering bouwt hij bij in leven zijn op 67-jarige leeftijd een kapitaal op van Hiermee wil hij dan een ouderdoms- met nabestaandenpensioen voor zichzelf en zijn echtgenote aankopen. Als Chris vóór zijn pensioendatum mocht komen te overlijden wordt er ten behoeve van de nabestaandenvoorziening: a tot zijn pensioendatum een (erf)rente uitgekeerd aan zijn weduwe en b op de pensioendatum ook uitgekeerd. Dit bedrag is bestemd om vanaf de pensioendatum een nabestaandenpensioen aan te kunnen kopen voor zijn weduwe. Dit laatste onderdeel is een risicoverzekering op vaste termijn In een levenslijn ziet onderdeel b) er als volgt uit. Als Chris overlijdt vóór de einddatum van verzekering ziet onderdeel b er in een levenslijn als volgt uit: - overlijdensdatum: de premiebetaling eindigt en de verzekering komt tot uitkering op de oorspronkelijke einddatum Als Chris op einddatum verzekering in leven is, dan vervalt de verzekering genoemd in onderdeel b) zonder uitkering. Ook voor deze overlijdensrisicoverzekering is de premie relatief laag.

5 4 Erfrenteverzekering De erfrenteverzekering is een speciale vorm van de tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden. Het verschil is dat bij de erfrenteverzekering, na overlijden van verzekerde voor de einddatum van de verzekering geen kapitaal ineens, maar tot de einddatum van de verzekering een periodieke uitkering wordt gedaan. Een eenmaal ingegane uitkering (na overlijden van verzekerde) loopt door tot de einddatum onafhankelijk van wiens leven dan ook. De uitkering vindt meestal plaats per kwartaal, maand of jaar. Bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum vervalt de verzekering zonder uitkering. Peter (is de verzekerde) heeft op dertigjarige leeftijd een erfrenteverzekering afgesloten ten behoeve van zijn echtgenote. De verzekerde rente is per jaar. De verzekeringsduur is 37 jaar. Op 42-jarige leeftijd komt Peter te overlijden. Zijn echtgenote Anne is begunstigde op de polis. Anne krijgt nu 25 jaar lang, per kwartaal uitgekeerd, totaal dus Als Anne vóór de einddatum overlijdt, wordt de uitkering voortgezet ten behoeve van hun kinderen/erfgenamen tot de einddatum van de verzekering. Als Peter overlijdt vóór de einddatum van verzekering, dan ziet de levenslijn er als volgt uit: - overlijdensdatum: start uitkering rente (R) per kwartaal tot oorspronkelijke einddatum en de premiebetaling eindigt. R R R R R Als Peter op einddatum verzekering in leven is, dan vervalt de verzekering zonder uitkering. De premie voor deze overlijdensrisicoverzekering is relatief laag. Voor een uitgebreidere bespreking van de erfrente verwijzen we naar het artikel van Petra van der Ham. Overlevingsrente De overlevingsrente keert ook een rente uit na het overlijden van de verzekerde. Het verschil met de erfrente is dat de uitkering ook afhankelijk is van het in leven zijn van een tweede (mede)verzekerde. De overlevingsrente begint uit te keren vanaf het moment dat de eerste verzekerde overlijdt en de tweede verzekerde op dat moment in leven is. De duur kan zowel levenslang als tijdelijk (is uiterlijk tot een bepaald tijdstip) zijn. De uitkeringen stoppen in elk geval vanaf het moment dat de tweede verzekerde is overleden.

6 5 Klaas (is de verzekerde) heeft op 35-jarige leeftijd ten behoeve van zijn echtgenote (is de medeverzekerde) een tijdelijke overlevingsrente afgesloten van per jaar. Als Klaas komt te overlijden wordt er tot 67-jarige leeftijd van zijn echtgenote per maand uitgekeerd. Als zijn echtgenote vóór haar 67-ste komt te overlijden eindigt de verzekering. Als Klaas op de einddatum van de verzekering nog in leven is, wordt de verzekering zonder uitkering beëindigd. Als Klaas overlijdt vóór de einddatum van verzekering en zijn echtgenote is in leven, dan is de levenslijn als volgt: - overlijdensdatum: uitkering van de rente (R) per maand tot maximaal oorspronkelijke einddatum of zolang de echtgenote daarvoor in leven is en de premiebetaling eindigt. R R...??? Als Klaas op de einddatum van de verzekering in leven is, dan vervalt de verzekering zonder uitkering. Fiscaal Voor rechten op kapitaalsuitkeringen uit levensverzekering die uitsluitend bestaan uit een kapitaalsuitkering bij overlijden geldt een vrijstelling in box 3. Naast de voorwaarde dat uitsluitend sprake mag zijn van een kapitaalsuitkering bij overlijden mag de som van het verzekerde kapitaal per verzekerde niet hoger zijn dan (2015). Is het verzekerde kapitaal toch hoger dan 6.921, dan geldt de vrijstelling ook als de som van de waarde van die rechten uit dergelijke verzekeringen niet hoger is dan Gelet op de voorwaarden komen alleen de levenslange en de tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden voor deze vrijstelling in aanmerking. 2 Uitkering bij leven De uitkeringen bij leven zijn onder te verdelen in kapitaalverzekeringen bij leven en lijfrenteverzekeringen. Kapitaalverzekering bij leven De kapitaalverzekering bij leven keert uit op de einddatum van de verzekering mits verzekerde dan in leven is. Bij eerder overlijden vervalt de verzekering zonder enige uitkering. Dit wordt ook wel een spaarverzekering genoemd, omdat er een kapitaal bijeen wordt gespaard dat op een bepaald moment, bij in leven zijn van de verzekerde, wordt uitgekeerd.

7 5 Karel sluit op 35-jarige leeftijd een kapitaalverzekering bij leven met een verzekerd kapitaal van met een duur van 32 jaar. Hiervoor betaalt hij maandelijks premie. Als Karel komt te overlijden binnen 32 jaar vervalt de verzekering zonder uitkering. Karel wil de uitkering op 67-jarige leeftijd gebruiken voor het aankopen van een lijfrente als aanvulling op zijn pensioen. Als Karel op de einddatum verzekering in leven is, dan eindigt de premiebetaling op 67-jarige leeftijd en volgt een uitkering van de verzekering. Als Karel overlijdt voor de einddatum van verzekering, dan is zijn levenslijn als volgt: - overlijdensdatum: de premiebetaling eindigt en de verzekering vervalt zonder uitkering Fiscaal Voor kapitaalverzekeringen gelden - behoudens overgangsrecht - geen fiscale vrijstellingen. Lijfrente-/pensioenverzekering Lijfrente- en pensioenverzekeringen zijn verzekeringsvormen met een periodieke uitkering bij in leven zijn van de verzekerde 1. Karel treedt op 35-jarige leeftijd in dienst bij werkgever X. Karel ontvangt vanaf 67-jarige leeftijd naast de AOW via zijn werkgever levenslang een aanvullend ouderdomspensioen van per maand. De werkgever heeft de pensioenregeling van Karel verzekerd en betaalt hiervoor per jaar een premie tot uiterlijk 67-jarige leeftijd van Karel. Als Karel op einddatum (=pensioendatum) van de verzekering in leven is, ziet zijn levenslijn er als volgt uit: - einde premiebetaling en aanvang uitkering pensioen (=U). Uitkering van het pensioen eindig na overlijden van Karel. U U U U U U U U Als Karel overlijdt vóór de einddatum van de verzekering - overlijdensdatum: de premiebetaling eindigt en de verzekering vervalt zonder uitkering Een overgang bij overlijden is ook mogelijk

8 6 Fiscaal Onder voorwaarden geldt voor lijfrenteverzekeringen (en bancaire lijfrenten) een aftrekmogelijkheid van de ingelegde premie. De aftrek is beperkt tot de jaar- en inhaalruimte. De lijfrente-uitkeringen worden vervolgens belast. Binnen grenzen geldt voor pensioenen de zogenoemde omkeerregel. De pensioenpremie betaald door de werkgever is onbelast (en de werknemersbijdrage is aftrekbaar) en de uitkering belast. 3 Combinatieverzekering Wenst men een uitkering bij leven òf bij overlijden dan spreken we van een combinatieverzekering, ofwel een mengvorm van risico- en spaarverzekering. We bespreken hier de drie meest voorkomende vormen. 1 gemengde kapitaalverzekering 2 kapitaalverzekering bij leven met restitutie 3 kapitaalverzekering op vaste termijn Gemengde kapitaalverzekering De gemengde kapitaalverzekering is de meest bekende combinatieverzekering. Het is een mengvorm van de kapitaalverzekering bij leven en de tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden. Er volgt altijd een uitkering, of op de einddatum bij in leven zijn van de verzekerde of bij overlijden binnen de verzekeringsduur. Het uit te keren verzekerde bedrag bij overlijden voor de einddatum is gelijk aan het bedrag dat op de einddatum bij in leven zijn wordt uitgekeerd. Pieter en Els hebben op dertigjarige leeftijd van Pieter een gemengde verzekering gesloten van met en duur van dertig jaar, met een maandelijkse premiebetaling, op het leven van Pieter. Met deze verzekering zal bij in leven zijn van Pieter over dertig jaar de hypothecaire lening op hun huis kunnen worden afgelost. Mocht Pieter eerder komen te overlijden, dan wordt de verzekerde overlijdensuitkering van dan door de begunstigde (Els) gebruikt om de lening af te lossen. Als Pieter op de einddatum van de verzekering in leven is, stopt op dat moment de premiebetaling en ontvangt hij de uitkering uit de verzekering. Als Pieter overlijdt vóór de einddatum van verzekering, dan ziet zijn levenslijn er als volgt uit: - overlijdensdatum: uitkering van de verzekering en de verzekering vervalt

9 8 Kapitaalverzekering bij leven met restitutie Bij deze verzekeringsvorm wordt het verzekerd kapitaal bij leven uitgekeerd op de vooraf overeengekomen einddatum. Als verzekerde voor de einddatum overlijdt, wordt de betaalde premie of koopsom (is eenmalige premiebetaling) terugbetaald. In verband met de WFT-eis is het niet toegestaan om de volledige premie of koopsom terug te betalen. Een veel voorkomende variant is dat 90% (of 110%) van de betaalde premies of koopsom wordt terugbetaald. De verzekering is een mengvorm van de kapitaalverzekering bij leven en de tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden ter grootte van (een percentage van de) tot de overlijdensdatum betaalde premies. Willem (verzekerde) heeft op 35-jarige leeftijd een kapitaalverzekering bij leven met 90% restitutie van de premie bij overlijden afgesloten met een duur van 32 jaar. Het verzekerde kapitaal is De maandpremie bedraagt (stel) 150. Willem wil op de einddatum de uitkering gebruiken voor het aankopen van aanvullende oudedagsvoorziening (is een lijfrente). Bij overlijden voor de einddatum wordt 90% van de ingelegde premies gerestitueerd aan zijn partner Kees. Willem overlijdt zeven jaar na ingangsdatum van de verzekering. Aan de begunstigde (=partner Kees) wordt uitgekeerd 7 x 12 x ( 150 x 90%) = Als Willem op de einddatum van de verzekering in leven is, stopt op dat moment de premiebetaling en ontvangt hij de uitkering uit de verzekering. Als Willem overlijdt vóór de einddatum van verzekering, dan ziet zijn levenslijn er als volgt uit: - overlijdensdatum: uitkering 90% van de betaalde premies en de verzekering vervalt Kapitaalverzekering op vaste termijn Ook de kapitaalverzekering op vaste termijn is een combinatieverzekering. Deze verzekering is een combinatie van een kapitaalverzekering bij leven en een risicoverzekering op vaste termijn. De uitkering bij zowel overlijden als bij in leven zijn vindt altijd plaats op de einddatum van de verzekering. De verzekering kan uitsluitend tegen periodieke premiebetaling worden gesloten. Bij betaling van een koopsom is er geen sprake meer van een overeenkomst van levensverzekering omdat de uitkering op de einddatum zeker is en de verzekeraar geen overlijdensrisico loopt omdat het volledige premiebedrag bij aanvang immers al is betaald.

10 9 Willem (verzekerde) heeft op 35-jarige leeftijd een kapitaalverzekering op vaste termijn gesloten van De duur van de verzekering en premiebetaling is 32 jaar. De premie bedraagt per maand 170. Willem en zijn partner willen de uitkering op 67-jarige leeftijd van Willem gebruiken om een wereldreis te maken. Als Willem of zijn partner voor die tijd mocht komen te overlijden, dan is het de bedoeling dat de langstlevende zo wie zo de wereldreis maakt. 23 jaar na de ingangsdatum overlijdt Willem. De verzekering wordt premievrij gemaakt. De uitkering van zal na negen jaar aan de begunstigde (de partner) worden uitbetaald.. Fiscaal Voor kapitaalverzekeringen gelden - behoudens overgangsrecht - geen fiscale vrijstellingen. Slot Dit is een beknopt overzicht van bestaande vormen van kapitaalverzekeringen. Elders in deze special zijn enkele vormen nader uitgewerkt. Daaruit blijkt dat er zeker vormen zijn die een nieuw leven verdienen. Als Willem op de einddatum van de verzekering in leven is, stopt op dat moment de premiebetaling en ontvangt hij de uitkering uit de verzekering Als Willem overlijdt vóór de einddatum van verzekering, dan is de situatie als volgt: - overlijdensdatum: de premiebetaling stopt en uitkering vindt plaats op einddatum waarna verzekering vervalt

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrente

Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Wat is de Direct ingaande lijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een aanvulling op uw pensioen of inkomen.

Nadere informatie

E.F.A. (EerlijkFinancieelAdvies)

E.F.A. (EerlijkFinancieelAdvies) Levensverzekering Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van de mens, of met de verzorging van de uitvaart van de mens. Een levensverzekering kan uitkeren bij

Nadere informatie

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal Erfrente verdient nieuwe kans Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal 1 Een blik in onze verzekeringsportefeuille leert ons al snel dat de erfrente vroeger voornamelijk als aanvullende

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Nabestaandenvoorzieningen

Nabestaandenvoorzieningen Algemene informatie Nabestaandenvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

De FATUM. Flexibele Levensverzekeringen en Pensioen- /Spaarplannen

De FATUM. Flexibele Levensverzekeringen en Pensioen- /Spaarplannen De FATUM Flexibele Levensverzekeringen en Pensioen- /Spaarplannen De FATUM Flexibele Levensverzekeringen en Pensioen- /Spaarplannen De transparante levensverzekeringen en pensioen-/spaarplannen van FATUM

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen U hebt in een pensioenregeling een pensioenkapitaal opgebouwd. Met dit pensioenkapitaal moet u een pensioen aankopen. Dit is meestal een levenslang ouderdomspensioen,

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Levensverzekering met garantie Bij deze verzekering is het bedrag op de einddatum gegarandeerd. Ook kan

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 1

Oefenvragen Leven dag 1 Oefenvragen Leven dag 1 1. Willem wil een verzekering die, als hij nog in leven is op 65-jarige leeftijd, een bedrag van 50.000,- ineens uitkeert. Daarnaast wil hij op het moment dat hij komt te overlijden

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering. Productoverzicht

Overlijdensrisicoverzekering. Productoverzicht Overlijdensrisicoverzekering Productoverzicht Productoverzicht Met de Overlijdensrisicoverzekering van Nationale-Nederlanden biedt u uw nabestaanden zekerheid van een vooraf afgesproken bedrag als u overlijdt.

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Wie wil het niet... zorgeloos genieten van het leven.

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Inhoud. vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering

Inhoud. vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering Inhoud 1 Onze brief 2 1.1 Waarom krijg ik een brief van de Onderlinge s-gravenhage? 2 2 De toelichting bij onze brief

Nadere informatie

Veranderingen Kapitaalverzekeringen

Veranderingen Kapitaalverzekeringen Veranderingen Kapitaalverzekeringen Uw verzekering is op een aantal punten veranderd. Daar hebt u een brief over ontvangen. In de bijlage bij deze brief staan de belangrijkste veranderingen vermeld die

Nadere informatie

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Keuzemogelijkheden en belastingregels Klik op de vraag om het antwoord te lezen. inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Leeswijzer 3 1. Regime pre-brede Herwaardering

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat wij

Nadere informatie

Vergelijkingsoverzicht Life Supply BV

Vergelijkingsoverzicht Life Supply BV Bedrijfsnaam Naam: Plaats: Life Supply BV Heemstede Wft-nummer: 12018417 Persoongegevens Geboortedatum: 24-8-1949 Geslacht: Woonachtig in: Uitgangspunten Product: Uitgangspunt: Fiscale herkomst: Man Nederland

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrentekapitaal komt binnenkort vrij. Weet u al wat u met het geld

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

UITVAARTVERZEKERING PREMIEKAART INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR

UITVAARTVERZEKERING PREMIEKAART INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR UITVAARTVERZEKERING PREMIEKAART 43 50 14-07 ALGEMEEN PREMIEBETALING EN KOOPSOM De klant kan kiezen voor betaling per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. De premietabel gaat

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen Klaar voor uw pensioen Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen 2 Uw toekomst met financieel perspectief Uw pensioen is in aantocht. Als u via één of meerdere lijfrentepolissen geld opzij hebt

Nadere informatie

Bouw aan uw inkomen voor later. NnL

Bouw aan uw inkomen voor later. NnL Bouw aan uw inkomen voor later NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 Dat er een nieuwe regering is zal niemand zijn ontgaan. En dat de voorstellen verstrekkende gevolgen hebben ook niet. Het vervelende is dat we nu in een periode

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrechtverzekering

Nadere informatie

Veranderingen Spaarhypotheekverzekeringen

Veranderingen Spaarhypotheekverzekeringen Veranderingen Spaarhypotheekverzekeringen Uw verzekering is op een aantal punten veranderd. Daar hebt u een brief over ontvangen. In de bijlage bij deze brief staan de belangrijkste veranderingen vermeld

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente

Vrijkomende lijfrente Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal? Mei 2016 2 Inleiding Inleiding Binnenkort bereikt uw lijfrenteverzekering de einddatum. Dit betekent dat een lijfrentekapitaal beschikbaar

Nadere informatie

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Wat is ASR Vermogen bij Overlijden? Is ASR Vermogen bij Overlijden een uitvaartverzekering? Wie is de verzekerde? Welke dekkingen kent ASR Vermogen bij Overlijden?

Nadere informatie

Eigen huis. Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+

Eigen huis. Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+ Eigen huis Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+ Uw eigen woning Het kopen van een eigen woning is waarschijnlijk een van de grootste fi nanciële beslissingen in uw leven. Het is een investering

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering productwijzers levensverzekeringen, Algemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2008 Productwijzer Kapitaalverzekering In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de kapitaalverzekering.

Nadere informatie

Op het moment dat een oud regime polis tot uitkering komt, heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden:

Op het moment dat een oud regime polis tot uitkering komt, heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden: Oud regime lijfrente Als u de mogelijkheden die u heeft bij een oud regime lijfrente vergelijkt met de mogelijkheden die u heeft bij een nieuwe regime lijfrente, dan zult u zien dat de oud regime lijfrente

Nadere informatie

Informatie over veranderde werkwijze door veranderde wetgeving..

Informatie over veranderde werkwijze door veranderde wetgeving.. Informatie over veranderde werkwijze door veranderde wetgeving.. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schade- of levensverzekeringen zijn. Maar ook uw hypotheek,

Nadere informatie

VRIJKOMEND OUD REGIME LIJFRENTEKAPITAAL EN WAT U ER ALLEMAAL MEE KUNT DOEN

VRIJKOMEND OUD REGIME LIJFRENTEKAPITAAL EN WAT U ER ALLEMAAL MEE KUNT DOEN VRIJKOMEND OUD REGIME LIJFRENTEKAPITAAL EN WAT U ER ALLEMAAL MEE KUNT DOEN INHOUD Een woord vooraf 3 Wat als uw verzekering de einddatum nadert? 5 Welke belastingregels gelden voor mijn lijfrenteverzekering?

Nadere informatie

gegarandeerde aanvulling op

gegarandeerde aanvulling op AEGON Garantie Inkomen Genieten van een gegarandeerde aanvulling op uw inkomen Genieten van een gegarandeerde aanvulling op uw inkomen U heeft een kapitaal beschikbaar of u heeft via uw lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Artikelen Een verzekering naast het pensioen in eigen beheer

Artikelen Een verzekering naast het pensioen in eigen beheer Mw. M.J.G. Elling FFP 1 Een verzekering naast het pensioen in eigen beheer Als de dga een pensioentoezegging krijgt van zijn werkgever (de BV), dan vindt de opbouw meestal plaats in eigen beheer. De BV

Nadere informatie

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek Nu kiezen voor zekerheid Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek Nationale-Nederlanden maakt Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nadere informatie

laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif

laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif Met de Life Care Overlijdensrisicoverzekering laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif Inhoudsopgave Waarom een Life Care Overlijdensrisicoverzekering?

Nadere informatie

de zekerheid van Verzekerd Pensioen

de zekerheid van Verzekerd Pensioen de zekerheid van Verzekerd Pensioen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Verzekerd Pensioen? 2 2. Hoe werkt Verzekerd Pensioen bij ABN AMRO Pensioenen 2 3. Hoeveel Verzekerd Pensioen bouwt u op? 2 4.

Nadere informatie

LIFE CARE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN LCO1212-B2C

LIFE CARE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN LCO1212-B2C LIFE CARE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons een Life Care Overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. en Allianz Nederland Asset Management B.V. Provisieregeling. Ingangsdatum 1 januari 2012

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. en Allianz Nederland Asset Management B.V. Provisieregeling. Ingangsdatum 1 januari 2012 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. en Allianz Nederland Asset Management B.V. Provisieregeling Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Allianz Plus 4 3. Allianz Rekening 4 4. Allianz

Nadere informatie

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrente komt tot uitkering verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening komt binnenkort tot uitkering. Een mooi en belangrijk moment. Jaren geleden heeft

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal Levensverzekering, premiesplitsing en erfbelasting Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal 1 Met een overlijdensrisicoverzekering kun je met de verzekeraar afspreken dat iemand na een overlijden een eenmalig

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw lijfrente komt tot uitkering VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening komt binnenkort tot uitkering. Een mooi en belangrijk moment. Jaren geleden heeft

Nadere informatie

Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis gelden de volgende bijzondere bepalingen.

Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis gelden de volgende bijzondere bepalingen. FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM.... B.V. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij. Pensioen

Uw lijfrente komt vrij. Pensioen Uw lijfrente komt vrij Pensioen Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. Uw lijfrente komt vrij 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente

Nadere informatie

Eigen huis. Vermogensopbouw. Oudedagsvoorziening. Nabestaanden

Eigen huis. Vermogensopbouw. Oudedagsvoorziening. Nabestaanden Eigen huis Vermogensopbouw Oudedagsvoorziening Nabestaanden Zeker nu Maatschappijwinstdeling De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij De Onderlinge s-gravenhage kent een maatschappij- 25 Te verdelen

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening. Lijfrenteopbouwverzekering

Oudedagsvoorziening. Lijfrenteopbouwverzekering Oudedagsvoorziening Lijfrenteopbouwverzekering Hoe zeker is uw inkomen? Hoe is het straks, als u stopt met werken? Weet u zeker dat u dan kunt blijven leven zoals u dat nu wilt? En daarbij de leuke dingen

Nadere informatie

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Wat is ASR Vermogen bij Overlijden? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Wat voor soort product is ASR Vermogen bij Overlijden? Wat is een risicopremie

Nadere informatie

Uw inkomen zonder uw partner

Uw inkomen zonder uw partner Informatie over uitkeringen na overlijden Uw inkomen zonder uw partner Inkomen na een overlijden Een partner verliezen is een nare gebeurtenis. Er verandert heel veel. Ook uw inkomen wordt anders. Daar

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

Het lijfrente-advies van mijn VvAA-adviseur geeft mij een zeker gevoel.

Het lijfrente-advies van mijn VvAA-adviseur geeft mij een zeker gevoel. Het lijfrente-advies van mijn VvAA-adviseur geeft mij een zeker gevoel. Welke bestedingsmogelijkheden heb ik voor mijn lijfrentekapitaal? VvAA biedt zorgprofessionals alles wat nodig is om professioneel

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Productwijzer Erfrente

Productwijzer Erfrente Productwijzer Erfrente Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de erfrente. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat doet de

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1 1. Wegwijs in pensioenland 1.1. Waarom eens stilstaan bij uw pensioen?...1 1.2. Oudedagsvoorziening is eigenlijk een beter woord............. 1 1.3. De drie pijlers van ons pensioensysteem.....................

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

De spaarkas. Levenloterij terug van (bijna) weggeweest? Kees van Oostwaard Fiscalist bij Reaal

De spaarkas. Levenloterij terug van (bijna) weggeweest? Kees van Oostwaard Fiscalist bij Reaal Kees van Oostwaard Fiscalist bij Reaal 1 Hoewel de naam anders doet vermoeden, is de spaarkas een vorm van een levens verzekering. Slechts enkele verzekeringsmaatschappijen bieden deze verzekeringsvorm

Nadere informatie

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd 55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd ASR Euro Aandelen Fonds Dit fonds belegt in aandelen van grote bedrijven die genoteerd zijn aan Europese aandelenbeurzen. Dit fonds belegt gespreid in de

Nadere informatie

Aanvraag gerichte lijfrenteverzekering of Kapitaalverzekering in beleggingen

Aanvraag gerichte lijfrenteverzekering of Kapitaalverzekering in beleggingen De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Aanvraag gerichte lijfrenteverzekering of Kapitaalverzekering in beleggingen Lees voor

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Geachte gebruiker,

Gebruikersinstructie. Geachte gebruiker, Gebruikersinstructie Geachte gebruiker, Dit is de instructie voor de invulling van uw pensioenapk. Met deze instructie kunt u uw eigen financiële planning regelen. Wij hebben het programma zo gebruikersvriendelijk

Nadere informatie

Het Krediet Aflossingsplan

Het Krediet Aflossingsplan Sinds 1872 Conservatrix levensverzekering en Het Krediet Aflossingsplan Leuker leven dan je van plan was. Flexibele beleggingsverzekering met keuze uit verschillende beursgenoteerde fondsen. Alle fondsen

Nadere informatie

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.1.6 Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen tekst bronnen Besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 6.7.2009

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON

Nadere informatie

Genieten van het leven met T@F Leven

Genieten van het leven met T@F Leven Genieten van het leven met T@F Leven Wie wil het niet zorgeloos genieten van het leven. Dat hebben we gelukkig voor een groot deel zelf in de hand. Maar we weten ook dat er in ons leven vroeg of laat minder

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2 Uw aanvullend pensioen geregeld Als u aan het begin van uw loopbaan staat, is de tijd na uw pensioen niet het eerste waar u aan denkt. Maar hebt u er al een flink aantal jaren

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de

Nadere informatie