Op het moment dat een oud regime polis tot uitkering komt, heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op het moment dat een oud regime polis tot uitkering komt, heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden:"

Transcriptie

1 Oud regime lijfrente Als u de mogelijkheden die u heeft bij een oud regime lijfrente vergelijkt met de mogelijkheden die u heeft bij een nieuwe regime lijfrente, dan zult u zien dat de oud regime lijfrente meer mogelijkheden biedt. Deze mogelijkheden gelden echter alleen als u tijdens de uitkeringsfase kiest voor een lijfrenteverzekering. Kiest u voor een bancaire lijfrente (banksparen) dan zijn alleen de mogelijkheden die het nieuwe regime biedt van toepassing. Op het moment dat een oud regime polis tot uitkering komt, heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden: uitkeren in contanten en direct afrekenen met de fiscus; aankopen van een direct ingaande lijfrente bij een verzekeraar; aankopen van een direct ingaande lijfrente bij een bank of beleggingsinstelling; doorschuiven van de begunstiging (schenken); uitstellen van de uitkering. Uitkeren in contanten en direct afrekenen met de fiscus U kunt er voor kiezen om het vrijgekomen bedrag op uw rekening te laten storten zodat u het direct ter beschikking heeft. De uitkering wordt dan door de fiscus beschouwd als een vorm van inkomen. Dit houdt in dat het hele bedrag in het uitkeringsjaar samen met alle andere inkomstenbronnen in BOX 1 valt en u te maken krijgt met het progressieve heffingspercentage (tot 52%). Het direct laten uitkeren kan bovendien gevolg hebben voor de belastingheffing in BOX 3. Mocht uw vermogen - inclusief de (netto) lijfrente uitkering - boven de vrijstelling uitkomen, dan wordt er jaarlijks 1,2% vermogensrendementheffing geheven. Uitkering ineens kan dus fiscaal zeer ongunstig zijn. Voordeel van direct uitkeren is wel dat er geen kosten aan zijn verbonden. De overige mogelijkheden hebben allen gemeen dat er met het vrijkomende bedrag een nieuw financieel product aangekocht wordt. In deze producten zitten vaak behoorlijk wat kosten verwerkt. Als u het geld direct nodig heeft en er voor u weinig fiscaal nadeel aan het direct uitkeren zit, dan kan dit wel de juiste oplossing zijn. Direct uitkeren kan interessant zijn indien: het geld direct beschikbaar moet zijn en/of; indien het uitkeringsbedrag gering is en/of; indien er weinig of geen fiscaal voordeel is te halen door te kiezen voor de overige 3 opties en/of; indien er sprake is van een laag inkomen (lage belastingdruk) in het uitkeringsjaar ten opzichte van toekomstige jaren. Direct ingaande lijfrente aankopen bij een verzekeraar U kunt er voor kiezen om uw van uw lijfrenteverzekering een direct ingaande lijfrente aan te kopen bij een verzekeraar. Hierbij wordt het vrijkomende geld uit uw polis onbelast als koopsom gestort in de direct ingaande lijfrente verzekering. Uit deze direct ingaande lijfrente ontvangt u periodiek een uitkering. Deze periodieke uitkeringen worden door de fiscus beschouwd als inkomen en worden in BOX 1 belast.

2 Mocht uw inkomen in de jaren na het uitkeringsjaar laag zijn (bijv. indien u minder gaat werken of met pensioen gaat), dan is de kans groot dat uw lijfrente in een lagere belastingschaal valt dan wanneer u deze ineens had laten uitkeren. Netto houdt u dan dus meer over. De duur van de uitkeringsfase kunt u zelf bepalen, zolang u maar voldoet aan de zogenaamde 1% sterftekans. Dit houdt in dat de gekozen uitkeringsfase minimaal zo lang moet zijn dat er statistisch gezien een overlijdenskans van minimaal 1% aanwezig is. Aangezien de sterftekans toeneemt naarmate men ouder wordt, geldt dat de minimale uitkeringstermijn korter wordt naarmate men ouder is. Indien gewenst kunt u ook kiezen voor een levenslange uitkering. Bij een direct ingaande lijfrente dient u een keuze te maken wat er tijdens de looptijd van de lijfrente met het gestorte vermogen dient te gebeuren. Zo kunt u kiezen voor een lijfrente met een gegarandeerde uitkering, een beleggingslijfrente of een combinatie. Bij een gegarandeerde uitkering staat het rendement dat u zult behalen op uw vermogen vast en krijgt u een vast bedrag per maand. Bij een beleggingslijfrente ontvangt u een vast aantal beleggingseenheden per maand. Omdat de waarde van deze beleggingseenheden kan fluctueren, staat het uit te keren bedrag hier dus niet vast. Op het moment dat u een direct ingaande lijfrente afsluit, kunt u kiezen voor een verzekering op alleen uw leven of - indien u een partner heeft - voor een verzekering op 2 levens (tevens uw partner). Indien u kiest voor een verzekering op één leven, dan stopt de uitkering van lijfrentetermijnen zodra u overlijdt. Om te voorkomen dat uw partner daardoor fors in inkomen achteruitgaat gaat, wordt een lijfrente bij partners meestal op twee levens gesloten. In dat geval stopt de uitkering pas wanneer beiden overleden zijn. In de regel wordt gekozen voor 70 % overgang op de langstlevende partner. U kunt ook een ander overgangspercentage overeenkomen. Op het moment dat u voor 2 levens kiest, houdt dit wel in dat de maandelijkse uitkering wat lager zal worden. Wanneer u beiden tijdens de looptijd van het lijfrentecontract zou komen te overlijden, vervalt het overgebleven lijfrentekapitaal aan de door u gekozen verzekeringsmaatschappij. Indien u dit niet wenselijk acht (bijvoorbeeld indien u kinderen heeft), kunt u er voor kiezen om een contraverzekering af te sluiten. Met deze verzekering kunt u er voor zorgen dat uw kinderen (beoogde nabestaanden) het overgebleven kapitaal na het overlijden van beide verzekerden ontvangen. Houdt echter wel rekening met het feit dat een contraverzekering erg kostbaar kan zijn. Een direct ingaande lijfrente kan interessant zijn indien: u het geld wilt gebruiken als (aanvulling op) uw pensioen en/of; u voor uw pensioendatum wilt stoppen met werken en de uitkeringen als prepensioen wilt gebruiken en/of; er fiscaal voordeel te halen is ten opzichte van direct uitkeren. Hiervan is sprake als u in het uitkeringsjaar een hogere belastingdruk heeft (hoger inkomen) dan in de toekomstige jaren.

3 Direct ingaande lijfrente aankopen bij een bank of beleggingsinstelling U kunt er sinds 1 januari 2008 ook voor kiezen om uw de uitkering uit uw expirerende lijfrente te laten storten op een direct ingaande lijfrenterekening bij een bank of een beleggingsinstelling (Wet Banksparen). Hierbij wordt het vrijkomende geld uit uw polis onbelast als koopsom gestort bij een bank of beleggingsinstelling op een lijfrentespaarrekening (sparen) of een lijfrentebeleggingsrecht (beleggen). Net als bij de verzekeringsvariant, ontvangt u vervolgens uit deze direct ingaande bancaire lijfrenterekening periodiek een uitkering. In de basis zijn de regels rond een bancaire lijfrente vergelijkbaar met de regels rond een lijfrenteverzekering. Er is echter een aantal zeer belangrijke verschillen! Deze verschillen hebben wij op een andere pagina voor u overzichtelijk op een rij gezet. Schenken Let op: deze optie is alleen mogelijk indien u tijdens de uitkeringsfase kiest voor een lijfrenteverzekering. Deze optie wordt niet geboden binnen de bancaire lijfrente variant! Een expirerende lijfrenteverzekering wordt regelmatig gebruikt als schenkinginstrument richting kinderen (of kleinkinderen). Hierbij wordt de begunstiging bij een uitkering gewijzigd. Het wijzigen van de begunstigde kan alleen bij een oud regime polis. U kunt iedereen als nieuwe begunstigde aanwijzen. Vaak wordt gekozen voor de (klein)kinderen, maar het staat u vrij om ook anderen als begunstigde aan te wijzen. Bovendien kunt u bij iedere uitkering de begunstiging weer wijzigen. Bij een nieuw regime polis wordt het wijzigen van de begunstiging niet geaccepteerd. Indien bij expiratie de begunstiging gewijzigd wordt, wordt de periodieke uitkering gezien als een schenking van de oude begunstigde aan de nieuwe begunstigde. Over de uitkeringen zou de fiscus normaal gesproken schenkingsrecht heffen. Aangezien voor de nieuwe begunstigde de uitkeringen in BOX 1 vallen en er dus inkomstenbelasting verschuldigd is, zou er sprake zijn van dubbele belastingheffing. Omdat dit niet gebruikelijk is, geldt de samenloopregeling. Dit houdt in dat in deze situatie het schenkingsrecht vervalt. Vooral als uw (klein)kinderen weinig of geen inkomen hebben (bijv. studenten) en dus in een lager belastingtarief vallen dan u, kan deze wijze van schenken heel interessant zijn. Dit geldt overigens alleen als er sprake is van meerderjarige (klein)kinderen. Bij minderjarige kinderen vallen de uitkeringen namelijk fiscaal gezien alsnog bij de ouders. Let op: indien u besluit tot het wijzigen van de begunstigde ten gunste van uw kind(eren), dan dient u er voor te zorgen dat de kinderen de begunstiging niet bij de verzekeringmaatschappij aanvaarden. U dient de begunstiging tijdelijk te wijzigen, niet definitief. Op het moment dat u de begunstiging definitief wijzigt, kan er geen aanspraak gedaan worden op de samenloopregeling en komt het betalen van schenkingsrecht toch weer naar voren. Schenking kan interessant zijn indien: u het geld zelf niet nodig heeft en/of; u uw (klein)kinderen graag financieel zou willen helpen en/of; u een deel van de studiekosten van uw (klein)kinderen op deze wijze zou willen bekostigen en/of; uw (klein)kinderen in een lagere belastingschaal vallen dan u zelf.

4 Uitstellen van de uitkering Bovenstaande mogelijkheden zijn te beschouwen als echte einddoelen voor uw lijfrente. Op het moment dat uw lijfrente expireert, hoeft u echter niet direct een einddoel voor het geld te bepalen. U kunt er ook voor kiezen om deze keuze nog even uit te stellen door de expirerende lijfrente te verlengen. Vaak wordt hiervoor gekozen als de lijfrente expireert voor pensioendatum en het geld nog niet nodig is. Uitstellen tot na de pensioendatum kan dan fiscaal heel aantrekkelijk zijn aangezien na pensionering andere inkomstenbelasting tarieven gelden. Bovendien blijft het vermogen bij uitstellen in tact, zodat u over het hele vermogen nog een extra periode rendement kunt behalen. Hierdoor kan het uiteindelijke opgebouwde kapitaal veel hoger zijn. Uitstellen kan vaak binnen uw bestaande lijfrenteverzekering, maar het is ook altijd mogelijk om het kapitaal over te dragen aan een andere verzekeringsmaatschappij of - in het geval u de voorkeur geeft aan banksparen - bank/beleggingsinstelling. Overstappen kan interessant zijn als de nieuwe maatschappij u een beter aanbod doet dan uw huidige maatschappij. Indien u bij het verlengen van de polis wederom kiest voor een lijfrenteverzekering, blijft het fiscale oude regime van kracht. Wanneer de verlengde polis wederom expireert, heeft u dus weer dezelfde keuzemogelijkheden als op dit moment. Kiest u voor een bancaire lijfrente, dan vervallen de extra mogelijkheden die een oud regime polis biedt! Het is daarom vaak niet gunstig om bij het uitstellen van een oud regime polis over te stappen naar een bancaire lijfrente. Het uitstellen van een uitkering hoeft niet altijd te betekenen dat u een tijd lang niet aan uw geld kunt komen. Tegenwoordig worden door een aantal maatschappijen hele flexibele producten aangeboden. Hierbij kunt u tijdens de looptijd alsnog besluiten om (een deel van) de lijfrente uit te laten keren. Indien u in het verleden meerdere polissen heeft afgesloten, kan uitstellen nog een voordeel hebben. U zou er dan voor kunnen kiezen om voor alle polissen dezelfde (nieuwe) expiratiedatum aan te houden. U kunt dan uiteindelijk een direct ingaande lijfrente aankopen. Dit "stapelen" kan sterk kostenbesparend werken, aangezien verzekeraars per polis vaste kosten in rekening brengen. Het uitstellen van de uitkering kan interessant zijn indien: u het geld niet direct nodig heeft en/of; de gewenste pensioendatum nog niet is bereikt en/of; u nog niet weet wat u met het vermogen wilt gaan doen en/of; er sprake is van een hoog inkomen in het uitkeringsjaar ten opzichte van toekomstige jaren en/of; u verwacht dat u in de toekomst een beter aanbod kunt krijgen voor de uitkeringsperiode en/of; uw polis een beleggingspolis is waarop u in de komende tijd een goed rendement verwacht te kunnen maken en/of; u in het verleden meerdere polissen heeft afgesloten en u wenst dat alle polissen dezelfde expiratiedatum krijgen. U kunt dan de expirerende lijfrente samenvoegen door één direct ingaande lijfrente aan te kopen wat sterk kostenbesparend kan werken.

5 Nieuw regime lijfrente Voor nieuw regime lijfrentepolissen geldt een veel strakker fiscaal regime dan voor oud regime polissen. Zo is het niet toegestaan om het lijfrentekapitaal ineens uit te laten keren. Indien u daar toch toe zou besluiten, raakt u - dankzij de progressieve belastingheffing, boeterente en het feit dat de in het verleden afgetrokken premies dan bij uw inkomen worden opgeteld - tot meer dan 75% van de waarde van uw lijfrente kwijt. Ook is het niet toegestaan het lijfrentekapitaal middels het wijzigen van de begunstiging te schenken. In principe heeft u bij een nieuw regime polis de volgende keuzes: aankopen van een direct ingaande lijfrente bij een verzekeraar; aankopen van een direct ingaande lijfrente bij een bank of een beleggingsinstelling; uitstellen van de uitkering. Direct ingaande lijfrente aankopen bij een verzekeraar U kunt er voor kiezen om uw van uw lijfrenteverzekering een direct ingaande lijfrente aan te kopen bij een verzekeraar. Hierbij wordt het vrijkomende geld uit uw polis onbelast als koopsom gestort in de direct ingaande lijfrente. Uit deze direct ingaande lijfrente ontvangt u periodiek een uitkering. Deze periodieke uitkeringen worden gezien als inkomen en worden in BOX 1 belast. Als we kijken naar de uitkeringsduur van de lijfrente, dan dient u bij een expirerende nieuw regime te kiezen uit 1 van de volgende soorten lijfrenten: overbruggingslijfrente Een overbruggingslijfrente wordt gebruikt om vervroegd met pensioen te gaan. De ingangsdatum van de lijfrentetermijnen kunt u vrij bepalen. De lijfrentetermijnen dienen te eindigen op de datum van pensionering of uiterlijk bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Indien u kiest voor een overbruggingsuitkering, dan mag de totale uitkering over het jaar 2012 (net als in voorgaande jaren) maximaal EUR ,- bedragen. Of te wel een lijfrente uitkering van maximaal EUR 5.274,- bruto per maand. Per 1 januari 2006 is de mogelijkheid om lijfrentepolissen te gebruiken voor een overbruggingslijfrente komen te vervallen. Alleen lijfrentepolissen die vóór 1 januari 2006 zijn gesloten, kunnen nog worden gebruikt voor een overbruggingslijfrente. Hierbij is de waarde van de lijfrentepolis per 31 december 2005 bepalend voor het bedrag waarvoor nog een overbruggingslijfrente kan worden afgesloten. tijdelijke oudedagslijfrente Een tijdelijke oudedagslijfrente wordt gebruikt als tijdelijk inkomen na pensionering. De tijdelijke oudedagslijfrente gaat in wanneer u uw pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt en kent een vaste einddatum. De ingangsdatum van de uitkeringsperiode mag niet later ingaan dan op 75-jarige leeftijd (70 als de lijfrente afgesloten is na 1 oktober 2001). De minimale duur van de tijdelijke lijfrente is vijf jaar. Indien u kiest voor een tijdelijke oudedagsuitkering mag de uitkering in 2012 maximaal EUR bedragen (2011 EUR , deze wordt jaarlijks geïndexeerd). levenslange oudedagslijfrente De ingangsdatum van de lijfrentetermijnen is vrij en dient alleen te eindigen bij overlijden. De oudedagslijfrente mag niet later ingaan dan de 70-jarige leeftijd.

6 Bij een direct ingaande lijfrente dient u een keuze te maken wat er tijdens de looptijd van de lijfrente met het gestorte vermogen dient te gebeuren. Zo kunt u kiezen voor een lijfrente met een gegarandeerd rendement, een beleggingslijfrente of een combinatie. Bij een gegarandeerd rendement krijgt u een vast uitkeringsbedrag per maand. De hoogte van deze uitkering hangt onder andere af van de rentestand op het moment van afsluiten. Bij een beleggingslijfrente ontvangt u een vast aantal beleggingseenheden per maand. Omdat de waarde van deze beleggingseenheden kan fluctueren, staat het uit te keren bedrag hier dus niet vast. Op het moment dat u een direct ingaande lijfrente afsluit, kunt u kiezen voor een verzekering op alleen uw leven of voor een verzekering op 2 levens (tevens uw partner). Indien u kiest voor één leven, dan stopt de uitkering van lijfrentetermijnen zodra u overlijdt. Om te voorkomen dat uw partner daardoor fors in inkomen achteruitgaat gaat, wordt een lijfrente bij partners meestal op twee levens gesloten. In dat geval stopt de uitkering pas wanneer beiden overleden zijn. In de regel wordt gekozen voor 70 % overgang op de langstlevende partner. U kunt ook een ander overgangspercentage overeenkomen. Op het moment dat u voor 2 levens kiest, houdt dit wel in dat de maandelijkse uitkering wat lager zal worden. Wanneer u beiden tijdens de looptijd van het lijfrentecontract zou komen te overlijden, vervalt het overgebleven lijfrentekapitaal aan de door u gekozen verzekeringsmaatschappij. Indien u dit niet wenselijk acht (bijvoorbeeld indien u kinderen heeft), kunt u er voor kiezen om een contraverzekering af te sluiten. Met deze contraverzekering kunt u er voor zorgen dat uw kinderen (beoogde nabestaanden) het overgebleven kapitaal na het overlijden van beide verzekerden ontvangen. Houdt echter wel rekening met het feit dat een contraverzekering erg kostbaar kan zijn. Direct ingaande lijfrente aankopen bij een bank of beleggingsinstelling U kunt er sinds 1 januari 2008 ook voor kiezen om uw van de uitkering uit uw expirerende lijfrente een direct ingaande lijfrente aan te kopen bij een bank of een beleggingsinstelling (Wet Banksparen). Hierbij wordt het vrijkomende geld uit uw polis onbelast als koopsom gestort bij een bank of beleggingsinstelling op een lijfrentespaarrekening (sparen) of een lijfrentebeleggingsrecht (beleggen). Net als bij de verzekeringsvariant, ontvangt u vervolgens uit deze direct ingaande bancaire lijfrente periodiek een uitkering. In de basis zijn de regels rond een bancaire lijfrente vergelijkbaar met de regels rond een lijfrenteverzekering. Uitstellen van de uitkering bij een verzekeraar Een direct ingaande lijfrente is de beste optie als u het geld nu direct als aanvulling op uw inkomen wilt. Op het moment dat uw lijfrente expireert en u heeft het geld nog niet direct nodig, dan kunt u er ook voor kiezen om deze keuze nog even uit te stellen door de lijfrente te verlengen. Voordeel van uitstellen is dat het vermogen in tact blijft, zodat u over het hele vermogen nog een extra periode rendement kunt behalen. Hierdoor kan het uiteindelijke opgebouwde kapitaal veel hoger worden. Mocht u momenteel nog niet de pensioendatum bereikt hebben, dan kan uitstellen tot na de pensioendatum fiscaal soms ook heel aantrekkelijk zijn aangezien na pensionering andere inkomstenbelasting tarieven gelden (zie lijfrente en fiscaliteiten). Uitstellen is niet opbeperkt mogelijk. Zoals hierboven beschreven bij de direct ingaande lijfrente, gelden bij de verschillende soorten lijfrenten leeftijdsgrenzen. Deze dient u wel in de gaten te houden.

7 Indien u kiest voor het uitstellen van de uitkering, dan kunt u kiezen voor een lijfrenteverzekering of een bancaire lijfrente (zie de volgende paragraaf). Uitstellen kan vaak binnen uw bestaande lijfrenteproduct, maar het is ook altijd mogelijk om het kapitaal over te dragen aan een andere verzekeringsmaatschappij. Dit kan interessant zijn als die maatschappij u een beter aanbod doet dan uw huidige verzekeringsmaatschappij. Indien u in het verleden meerdere polissen heeft afgesloten, kan uitstellen nog een voordeel hebben. U zou er dan voor kunnen kiezen om voor alle polissen dezelfde (nieuwe) expiratiedatum aan te houden. U kunt dan uiteindelijk een direct ingaande lijfrenteverzekering aankopen. Dit "stapelen" kan sterk kostenbesparend werken, aangezien verzekeraars per polis vaste kosten in rekening brengen. Uitstellen van de uitkering bij een bank of beleggingsinstelling (banksparen) Indien u kiest voor het uitstellen van de uitkering - zoals hierboven beschreven - dan heeft u sinds 1 januari 2008 een extra keuze. Sinds die datum hebben verzekeraars geen monopolie meer in het aanbieden van lijfrenteproducten en kunt u er ook voor kiezen om het lijfrentekapitaal te laten storten op een geblokkeerde bankspaarrekening bij een bank of beleggingsinstelling (bancaire lijfrente).

8 Verschillen bancaire lijfrente en lijfrenteverzekering Op 1 januari 2008 is de Wet Banksparen ingevoerd. Waar tot die tijd verzekeraars het alleenrecht hadden om fiscaal gefaciliteerde (pensioen)producten aan bieden, zijn banken en beleggingsinstellingen nu ook op de markt toegelaten. Dit heeft grote consequenties voor de (expirerende) lijfrentemarkt. In de basis bestaan er veel overeenkomsten tussen de bancaire lijfrente en de lijfrenteverzekering. Er zijn echter ook verschillen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de bancaire lijfrente en de lijfrenteverzekering. Lijfrenteverzekering Bij overlijden komt de overlijdensrisicodekking toe aan de begunstigden. Door de begunstigde te kiezen kan aan successieplanning worden gedaan. Bij een lijfrenteverzekering kan gekozen worden voor levenslange uitkering. Dat houdt in dat werkelijk tot het overlijden een uitkering ontvangen kan worden. Het langleven risico ligt dus bij de verzekeringsmaatschappij. Indien de verzekerde komt te overlijden en er is geen nabestaandenlijfrente bedongen (bijv. ten gunste van de langstlevende), dan eindigt de uitkering. Het kapitaal valt dan toe aan de verzekeringsmaatschappij. Om dit kapitaalverlies te voorkomen, dient een contraverzekering (bijv. voor de kinderen) worden afgesloten. De gekozen uitkeringsfase moet minimaal zo lang zijn dat er statistisch gezien een overlijdenskans van minimaal 1% aanwezig is (1% sterftekanscriterium). Mocht de verzekeringsnemer failliet gaan, dan valt een lijfrenteverzekering in principe buiten het faillissement. Mocht de verzekeraar failliet gaan, dan geldt geen gegarandeerd vangnet. Bij een faillissement van de verzekeraar loopt de begunstigde dus de kans het lijfrentekapitaal kwijt te zijn. Bij de lijfrenteverzekering kunnen verschillende fiscale regimes van toepassing zijn (zie het onderdeel "fiscaliteiten"). Bancaire lijfrente Bij overlijden komt het saldo op de spaarof beleggingsrekening toe aan de erfgenamen. Successieplanning zal via het testament moeten gebeuren. Bij de bancaire lijfrente is een levenslange uitkering niet mogelijk. Er dient altijd een einddatum bepaald te worden. Op het moment dat er geen saldo meer op de rekening staat, wordt er niet meer uitgekeerd. Het langleven risico ligt dus bij de klant. Indien de verzekerde komt te overlijden gaan de uitkeringen gewoon door. Die komen dan toe aan de erfgenamen. De minimale uitkeringsfase (looptijd) bedraagt 5 jaar. Mocht de rekeninghouder failliet gaan, dan valt een bancaire lijfrente in principe binnen een faillissement. Lijfrentespaarrekeningen vallen onder het depositogarantiestelsel (mits de bank, de rekening en de rekeninghouder onder de voorwaarden vallen). Het depositogarantiestelsel keert bij een faillissement van een bank maximaal uit per spaarder. Bij de bancaire lijfrente is altijd het nieuwe regime van toepassing zonder overbruggingslijfrente mogelijkheid

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrentekapitaal komt binnenkort vrij. Weet u al wat u met het geld

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrentekapitaal? lijfrente Inhoud Inleiding 1 Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrentekapitaal vrij komt?

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening mei 2012 53268 (05-12) Algemeen De ASR lijfrente opbouwrekening is een geblokkeerde bankrekening waarop de rekeninghouder een lijfrentekapitaal

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie AEGON Lijfrenterekening Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Lijfrenterekening 4 Belangrijke productkenmerken 4 Algemene productkenmerken 5 Wat is de AEGON Lijfrenterekening 5 Doelgroep 5 Voor wie geschikt

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrentes op basis van beleggingen

Direct ingaande lijfrentes op basis van beleggingen Direct ingaande lijfrentes op basis van beleggingen Drs Rob Dorscheidt, Kennisgroep Financiën, afdeling Onderzoek, Consumentenbond, maart 2000 COPYRIGHT: afdeling Onderzoek, Consumentenbond, 2000 Hoewel

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal beleggen. Januari 2015

Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal beleggen. Januari 2015 Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal beleggen Januari 2015 1 Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal Beleggen Deze Aanvullende Voorwaarden vormen een aanvulling op de FitVermogen Overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Paul P.J.C. van Dongen AB

Paul P.J.C. van Dongen AB Met dank aan: In verband met wettelijke aanpassingen moet de pensioen- overeenkomst worden aangepast. Het is dan ook van belang dat u nu een analyse laat maken van uw persoonlijke situatie en dat u keuzes

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Pensioenbeleggen 2. Afspraken voor Evi Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Pensioenbeleggen 2. Afspraken voor Evi Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Pensioenbeleggen 2. Afspraken voor Evi Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de afspraken van Evi Pensioenbeleggen

Nadere informatie

Algemene brochure. Vrijkomende lijfrente. De mogelijkheden voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal

Algemene brochure. Vrijkomende lijfrente. De mogelijkheden voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal Algemene brochure Vrijkomende lijfrente De mogelijkheden voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal Inhoud Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 5 Lijfrente Wijzer 6 Fiscale informatie en Klantprofiel 8 Overige

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente 1 Productkenmerken en informatie over Rabo ToekomstSparen met vaste rente 2 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007 1 Productkenmerken Rabo

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Banksparen? Wij zijn uw bank.

Banksparen? Wij zijn uw bank. Banksparen? Wij zijn uw bank. U wilt voldoende extra inkomen als u met pensioen gaat. Wij hebben hiervoor de producten! Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met veel vrije tijd gaat dan beginnen.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Vragen en antwoorden. Allianz Plus. Versie april 2013

Allianz Nederland Asset Management B.V. Vragen en antwoorden. Allianz Plus. Versie april 2013 Allianz Nederland Asset Management B.V. Vragen en antwoorden Allianz Plus Versie april 2013 Vragen en antwoorden Allianz Plus Lijst van gebruikte afkortingen Wet Inkomstenbelasting 2001 Wet IB 2001 Spaarrekening

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Financiële zekerheid voor u en uw gezin In alle vrijheid investeren in uw toekomst

Financiële zekerheid voor u en uw gezin In alle vrijheid investeren in uw toekomst Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht door Geert Bouwmeester. Zijn familie bezit ook vandaag nagenoeg alle aandelen in

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente Augustus 2015

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente Augustus 2015 Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente Augustus 2015 Pensioenaanvulling 1. Waarvoor is de Pensioenaanvulling bedoeld? Aanvragen 2. Wilt u advies om te kijken welk pensioenproduct

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie