Gebruikersinstructie. Geachte gebruiker,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikersinstructie. Geachte gebruiker,"

Transcriptie

1 Gebruikersinstructie Geachte gebruiker, Dit is de instructie voor de invulling van uw pensioenapk. Met deze instructie kunt u uw eigen financiële planning regelen. Wij hebben het programma zo gebruikersvriendelijk mogelijk opgesteld. In de rubrieken treft u bij diverse in te vullen vensters informatieballonnetjes aan die u eveneens van instructies voorzien. In elke rubriek vindt u tevens een blauwe knop met het opschrift Opslaan Doorvoeren. U dient vóór het verlaten van een rubriek, in verband met het opslaan van gegevens wijzigingen, altijd op deze knop te drukken. Disclaimer Aan de met programma samengestelde overzichten kunnen geen rechten worden ontleend. De bruto en netto cijfers in de overzichten zijn een indicatie. De definitieve cijfers zijn mede afhankelijk van de dan geldende belastingwetgeving en de politieke en economische ontwikkelingen in Nederland en in de wereld. De cijfers zijn verder afhankelijk van de uit te keren kapitalen en/ renten door de betreffende bank, beleggingsinstelling, pensioenuitvoerder verzekeraar. Wij wensen u een nuttige tijd toe met het gebruik van pensioenapk. Integraal Pensioen APK Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 1

2 1) Instellingen Rentepercentage In deze rubriek kunt u een keuze maken betreffende het rentepercentage dat u voor de berekeningen wenst te gebruiken. Wachtwoord U heeft naast uw deelnemersaccount ter bescherming van uw privacy een uniek wachtwoord ontvangen, bestaande uit cijfers en letters. Dit wachtwoord kunt u wijzigen in een door uzelf gekozen wachtwoord. U drukt op de knop: Opslaan. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 2

3 2) Privé-gegevens In deze rubriek worden uw gegevens en andere gegevens vermeld. De met een * gemarkeerde vensters dienen verplicht te worden ingevuld. Gegevens partner De gegevens van uw partner zijn van belang voor de Sociale Verzekeringen. Een eventueel bruto maandinkomen is van belang voor het bepalen van de hoogte van de partnertoeslag bij de AOW en voor het bepalen van de hoogte van de Anw-uitkering. Gegevens jongste kind De gegevens van het jongste kind zijn bepalend tot welk tijdstip de Anw-wezenuitkering plaatsvindt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 3

4 3) Werkgever In deze rubriek kunt u diverse gegevens invullen die betrekking hebben op uw huidige dienstverband. De met een * gemarkeerde vensters dienen verplicht te worden ingevuld. Bij vakantietoeslag kan een willekeurig percentage worden ingevuld. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 4

5 4) Sociale verzekeringen Aan de hand van uw geboortedatum, de geboortedata van uw eventuele partner en kind(eren) en het eventuele inkomen uit arbeid in verband met arbeid (uitkering) worden de volgende uitkeringen vastgesteld: uw AOW-uitkering vanaf 65 jaar; AOW-uitkering voor uw partner vanaf haar/zijn 65-jarige leeftijd; Anw-uitkering; Anw-wezenuitkering. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 5

6 AOW De AOW is een volksverzekering. Het is het basispensioen voor iedere inwoner van Nederland en voor buitenlanders die in Nederland in loondienst werken. Ook Nederlanders die buiten Nederland verblijven, doch die in Nederlandse overheidsdienst instelling werken, zijn verzekerd voor de AOW. Het is een bodemvoorziening die de overheid vanaf 65 jaar uitkeert. Indien u verzekerd bent, bedraagt de pensioenopbouw: 2% per verzekerd jaar tussen uw 15e en uw 65e jaar, met een maximum van 50 verzekerde jaren. Indien u minder deelnemingsjaren heeft: wordt de AOW gekort met 2% voor elk jaar dat u niet verzekerd bent geweest. Vermeldt in de vensters het aantal jaren en maanden dat u voor de AOW NIET verzekerd bent geweest Indien u en/ uw partner een periode niet verzekerd zijn geweest voor de AOW, vermeldt u in de vensters het aantal jaren en maanden dat u en/ uw partner voor de AOW NIET verzekerd zijn geweest. Toeslag Voor een echtgenoot partner die nog geen 65 jaar is, heeft een pensioengerechtigde die geboren is vóór 1 januari 1950 mogelijk recht op een toeslag. Met het berekenen van de toeslag wordt rekening gehouden met het inkomen uit arbeid dat uw partner geniet. Na aftrek van een vrijstelling wordt een gedeelte van dat inkomen op de uitkering gekort. Onder inkomen uit arbeid wordt verstaan: loon, winst, VUT, prepensioen. Inkomen in verband met arbeid (zoals WW, WAO/WIA) wordt geheel op de uitkering gekort. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 6

7 Anw De ANW (Algemene nabestaandenwet) is eveneens een volksverzekering. Indien u een partner heeft, kan na uw overlijden aan uw partner onder bepaalde omstandigheden een uitkering worden toegekend. De omstandigheden zijn: uw partner is geboren vóór 1 januari 1950; uw partner heeft de verzorging van een eigen, aangehuwd pleegkind dat jonger is dan 18 jaar; uw partner is zwanger; uw partner is voor 45% meer arbeidsongeschikt. Korting Indien uw partner zelf inkomen uit arbeid geniet, wordt na aftrek van een ruime vrijstelling een gedeelte van dat inkomen op de uitkering gekort. Onder inkomen uit arbeid wordt verstaan: loon, winst, VUT, prepensioen. Inkomen in verband met arbeid (zoals WW, WAO/WIA) wordt geheel op de uitkering gekort. Pensioen na uw overlijden voortvloeiende uit een door u vervulde dienstbetrekking heeft geen invloed op de hoogte van de ANW-uitkering. Dat geldt voor uitkeringen uit hode van een door u afgesloten lijfrenteverzekering. Berekening en resultaat U treft in de betreffende vensters de voor u, uw eventuele partner en eventuele kind(eren) verzekerde sociale uitkeringen aan. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 7

8 5) Huidig pensioen U bouwt bij uw huidige werkgever pensioen op. Voor het invoeren van gegevens drukt u op de knop: Nieuw. Vervolgens treft u een korte omschrijving aan van de inhoud van vier actuele pensioenregelingen: vastebedragenregeling; beschikbarepremieregeling; middelloonregeling; eindloonregeling. U drukt vervolgens op één van de vier mogelijkheden. Invoeren van gegevens Onder Algemene gegevens vermeldt u de gevraagde informatie. De met een * gemarkeerde vensters dienen verplicht te worden ingevuld. De mutatiedatum is de datum waarop de mutatie is uitgevoerd. Door het invoeren van deze datum weet u altijd de opgave van een recente datum is. De einddatum van de pensioenverzekering is de 1 e dag van de maand waarop het pensioen wordt uitgekeerd. Personen die 55 jaar ouder zijn vóór 1 januari 2005, kunnen aanspraken opbouwen die eerder ingaan dan 65 jaar. Deze aanspraken worden omgerekend naar pensioenaanspraken vanaf 65 jaar. De pensioendatum is de 1 e dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. U vult het bedrag in dat u per maand aan eigen bijdrage aan de pensioenregeling bijdraagt. U vult verder het bedrag in dat eventueel voor u aan jaarlijks arbeidsongeschiktheidspensioen is verzekerd. Wijziging Indien u een wijziging wilt aanbrengen in de door u ingevoerde gegevens van een pensioenverzekering, klikt u met uw muis op de van toepassing zijnde verzekering en brengt vervolgens de wijziging in het betreffende venster aan. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 8

9 Pensioenaanspraken U vult de pensioenaanspraken in die thans voor u verzekerd zijn. Dat kunnen zijn: een levenslang partnerpensioen per jaar indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt; een bedrag aan Anw-hiaat per jaar; een wezenpensioen per kind per jaar indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt. U vult verder de eindleeftijd in waarop het wezenpensioen voor het betreffende kind eindigt en het aantal kinderen dat voor een wezenpensioen in aanmerking komt; een eventueel tijdelijk ouderdomspensioen per jaar; een levenslang ouderdomspensioen per jaar; een levenslang partnerpensioen per jaar indien u ná de pensioendatum overlijdt; een wezenpensioen per kind per jaar indien u ná de pensioendatum overlijdt. U vult verder de eindleeftijd in waarop het wezenpensioen voor het betreffende kind eindigt en het aantal kinderen dat voor wezenpensioen in aanmerking komt. Wijziging Indien u een wijziging wilt aanbrengen in de door u ingevoerde gegevens van een pensioenverzekering, klikt u met uw muis op de van toepassing zijnde verzekering en brengt vervolgens de wijziging in het betreffende venster aan. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens (een indicatie van): het levenslange partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum; het levenslange ouderdomspensioen vanaf 65 jaar; het levenslange partnerpensioen indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 9

10 6) Premievrij pensioen Via uw huidige vorige werkgever heeft u deelgenomen aan een pensioenregeling. Het pensioen kan als volgt verzekerd zijn geweest: op rentebasis; op kapitaalbasis; op basis van beleggingen; door invoering van de Wet Vut, prepensioen en introductie levensloopregeling (VPL). Invoeren van gegevens Voor het invoeren van gegevens drukt u op de knop: Nieuw. Onder het Type pensioen staat vermeld op basis van welke regeling premievrije aanspraken kunnen zijn opgebouwd. Onder Algemene gegevens vermeldt u de gevraagde informatie. De met een * gemarkeerde vensters dienen verplicht te worden ingevuld. De datum van premievrijmaking van de pensioenverzekering is de datum waarop de pensioenverzekering is beëindigd. Dat kan tevens de datum zijn waarop u uit dienst bent getreden. De einddatum van de pensioenverzekering is de 1 e dag van de maand waarop het pensioen wordt uitgekeerd. Personen die 55 jaar ouder zijn vóór 1 januari 2005, kunnen aanspraken opbouwen die eerder ingaan dan 65 jaar. Deze aanspraken worden omgerekend naar pensioenaanspraken vanaf 65 jaar. De pensioendatum is de 1 e dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Opties bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering Indien het gaat om: een premievrij pensioen op kapitaalbasis een premievrij pensioen op basis van beleggingen, dient u een keuze te maken uit de volgende opties: Het eventuele partnerpensioen en wezenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum zijn verzekerd op: kapitaalbasis; rentebasis. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 10

11 Opties ná de pensioendatum Indien het gaat om: een premievrij pensioen op kapitaalbasis een premievrij pensioen op basis van beleggingen een prepensioen, dient u een keuze te maken uit de volgende opties: Het ouderdomspensioen en eventuele partnerpensioen bij overlijden ná de pensioendatum zijn verzekerd op: kapitaalbasis; rentebasis. Wijziging Indien u een wijziging wilt aanbrengen in de door u ingevoerde gegevens van een premievrije pensioenverzekering, klikt u met uw muis op de van toepassing zijnde verzekering en brengt vervolgens de wijziging in het betreffende venster aan. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 11

12 Invoer van premievrije pensioenaanspraken A) Premievrij pensioen op rentebasis U vult de premievrije pensioenaanspraken in die thans voor u verzekerd zijn. De pensioenaanspraken kunnen zijn: een levenslang partnerpensioen per jaar indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt; een wezenpensioen per kind per jaar indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt. U vult verder de eindleeftijd in waarop het wezenpensioen voor het betreffende kind eindigt en het aantal kinderen dat voor een wezenpensioen in aanmerking komt; een eventuele tijdelijk ouderdomspensioen per jaar; een levenslang ouderdomspensioen per jaar; een levenslang partnerpensioen per jaar indien u ná de pensioendatum overlijdt; een wezenpensioen per kind per jaar indien u ná de pensioendatum overlijdt. U vult verder de eindleeftijd in waarop het wezenpensioen voor het betreffende kind eindigt en het aantal kinderen dat voor een wezenpensioen in aanmerking komt. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens een indicatie van: het levenslange partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum; het levenslange ouderdomspensioen vanaf 65 jaar; het levenslange partnerpensioen indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 12

13 B) Premievrij pensioen op kapitaalbasis U vult de premievrije aanspraken in die voor u thans verzekerd zijn. Afhankelijk van de door u gemaakte keuzes bij Opties kunnen dat zijn: Aanspraken bij vóóroverlijden een levenslang partnerpensioen per jaar indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt; een wezenpensioen per kind per jaar indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt. U vult tevens de eindleeftijd in waarop het wezenpensioen voor het betreffende kind eindigt en het aantal kinderen dat voor een wezenpensioen in aanmerking komt; een kapitaal dat wordt uitgekeerd indien u vóór de pensioendatum overlijdt. Aanspraken bij in leven zijn een kapitaal dat wordt uitgekeerd op de einddatum van de verzekering indien u dan in leven bent. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens een indicatie van: het levenslange partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum; het levenslange ouderdomspensioen vanaf 65 jaar; het levenslange partnerpensioen indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 13

14 C) Premievrij pensioen op basis van beleggingen U vult de premievrije aanspraken in die voor u thans verzekerd zijn. Afhankelijk van de door u gemaakte keuzes bij Opties kunnen dat zijn: Aanspraken bij vóóroverlijden het levenslange partnerpensioen per jaar indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt; het wezenpensioen per kind per jaar indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt. U vult tevens de eindleeftijd in waarop het wezenpensioen voor het betreffende kind eindigt en het aantal kinderen dat voor een wezenpensioen in aanmerking komt; het kapitaal dat wordt uitgekeerd indien u vóór de pensioendatum overlijdt. Aanspraken bij in leven zijn de beleggingswaarde die voor u van toepassing is. U vult verder de datum in waarop de beleggingswaarde is vastgesteld. de garantiewaarde. U vult dan de einddatum van de verzekering in. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens een indicatie van: het levenslange partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum; het levenslange ouderdomspensioen vanaf 65 jaar; het levenslange partnerpensioen indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 14

15 D) Premievrij pensioen op basis van Wet VPL U vult de premievrije aanspraken in die voor u thans verzekerd is. Afhankelijk van de door u gemaakte keuze bij opties kunnen dat zijn: Aanspraken bij in leven zijn een tijdelijk ouderdomspensioen prepensioen dat wordt uitgekeerd vanaf de einddatum van de verzekering tot de pensioendatum (1 e dag van de maand waarin u 65 jaar wordt) indien u dan in leven bent, een prepensioenkapitaal dat wordt uitgekeerd op de einddatum van de verzekering indien u dan in leven bent. Wijziging Indien u een wijziging wilt aanbrengen in de door u ingevoerde gegevens van een premievrije pensioenverzekering, klikt u met uw muis op de van toepassing zijnde verzekering en brengt vervolgens de wijziging in het betreffende venster aan. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens een indicatie van: het levenslange partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum; het levenslange ouderdomspensioen vanaf 65 jaar; het levenslange partnerpensioen indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 15

16 7) Lijfrente U heeft één meerdere lijfrenteverzekeringen afgesloten. Bij een lijfrenteverzekering komt er op de overeengekomen einddatum bij overlijden vóór de overeengekomen einddatum een kapitaal tot uitkering. Type lijfrente De lijfrente kan als volgt verzekerd zijn: op kapitaalbasis: de garantielijfrenteverzekering; op basis van beleggingen: de beleggingslijfrenteverzekering. Invoeren van gegevens Voor het invoeren van gegevens drukt u op de knop: Nieuw. Onder het Type lijfrente staat vermeld op basis van welke constructie de verzekering is afgesloten. Onder Algemene gegevens vermeldt u de gevraagde informatie. De met een * gemarkeerde vensters dienen verplicht te worden ingevuld. Soort lijfrente Voor de berekening is van belang welk soort lijfrenteverzekering u heeft: een koopsompolis, respectievelijk een premievrije lijfrenteverzekering een lijfrenteverzekering waarvoor nog premie wordt betaald. U dient een keuze te maken. Indien u nog premie voor de lijfrenteverzekering betaalt, dient het premiebedrag te worden ingevuld en de premietermijn: per jaar/halfjaar/kwartaal per maand. De datum van premievrijmaking van de lijfrenteverzekering is de datum waarop de premiebetaling voor de verzekering is beëindigd. De einddatum van de lijfrenteverzekering is de 1 e dag van de maand waarop het lijfrentekapitaal wordt uitgekeerd. Indien deze datum vóór de pensioendatum wordt het kapitaal opgerent en aangewend voor een lijfrente-uitkering vanaf 65 jaar. De pensioendatum is de 1 e dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Vragen De volgende vragen dienen te worden beantwoord: Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 16

17 Vindt er bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering een uitkering plaats? U dient een keuze te maken uit: Ja Nee. Hoe vindt de lijfrente-uitkering bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering plaats? U dient een keuze te maken uit: op kapitaalbasis op rentebasis. U vult verder het bedrag in dat eventueel voor u aan jaarlijks arbeidsongeschiktheidsrente is verzekerd. Wijziging Indien u een wijziging wilt aanbrengen in de door u ingevoerde gegevens van een lijfrenteverzekering, klikt u met uw muis op de van toepassing zijnde regeling en brengt vervolgens de wijziging in het betreffende venster aan. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 17

18 A) Garantielijfrenteverzekering U vult de uitkering in die voor u thans verzekerd is. De uitkering kan zijn: Bij vóóroverlijden een levenslange partnerlijfrente per jaar indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt; een kapitaal dat wordt uitgekeerd indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt. Bij in leven zijn een kapitaal dat wordt uitgekeerd op de einddatum van de verzekering indien u dan in leven bent. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens een indicatie van: de levenslange partnerlijfrente bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering; de levenslange ouderdomslijfrente vanaf 65 jaar; de levenslange partnerlijfrente indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 18

19 B) Beleggingslijfrenteverzekering U vult de uitkering in die voor u thans verzekerd is. De uitkering kan zijn: Bij vóóroverlijden een levenslange partnerlijfrente per jaar indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt; de huidige beleggingswaarde die wordt uitgekeerd indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt. Bij in leven zijn de beleggingswaarde die wordt uitgekeerd op de einddatum van de verzekering indien u dan in leven bent een garantiekapitaal dat in ieder geval wordt uitgekeerd op de einddatum van de verzekering indien u dan in leven bent. U dient een keuze te maken welk kapitaal er wordt uitgekeerd. Afhankelijk van uw keuze vult u vervolgens het kapitaal in. Tevens vult u in: de datum waarop de beleggingswaarde is vastgesteld de einddatum van de verzekering waarop het garantiekapitaal tot uitkering komt. Wijziging Indien u een wijziging wilt aanbrengen in de door u ingevoerde gegevens van een lijfrenteverzekering, klikt u met uw muis op de van toepassing zijnde verzekering en brengt vervolgens de wijziging in het betreffende venster aan. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens een indicatie van: de levenslange partnerlijfrente bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering; de levenslange ouderdomslijfrente vanaf 65 jaar; de levenslange partnerlijfrente indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 19

20 8) Lijfrenteaftrek Met dit onderdeel van het programma kan een lijfrenteaftrekberekening worden gemaakt. Een dergelijke berekening is noodzakelijk om de maximale lijfrente voor u in een jaar te bepalen. Indien u alleen een jaarruimteberekening voor dit jaar wilt maken, heeft u de volgende gegevens nodig: salarisspecificatie; opgave pensioenaangroei in het jaar voorafgaand aan dit jaar; lijfrentepremie die al op uw jaarinkomen in mindering wordt gebracht. Voor een zelfstandig ondernemer worden nog een aantal gegevens gevraagd. De benodigde gegevens worden specifiek bij het uitvoeren van de berekening gevraagd. Indien u ook gebruik wilt maken van de reserveringsruimte heeft u de aangiften inkomstenbelasting nodig van maximaal de afgelopen 7 jaren. Als zelfstandig ondernemer kunt u verder nog gebruik maken van de aftrekmogelijkheid betreffende de Oudedags Reserveruimte. Het lijfrenteaftrekbedrag Indien door u het bedrag aan lijfrenteaftrek is bepaald, wordt dit bedrag automatisch opgenomen in het overzicht: Ouderdomsvoorzieningen. Dit bedrag wordt volgens de bankspaarmethode opgerent met 4% 5% (afhankelijk van uw keuze), terwijl tevens rekening wordt gehouden met een inflatie van 2%. Berekening en resultaat Het programma berekent daarna een indicatie van: de levenslange ouderdomslijfrente vanaf 65 jaar; de levenslange partnerlijfrente indien u ná de pensioendatum overlijdt; de levenslange partnerlijfrente bij overlijden vóór de einddatum van de overeenkomst. De resultaten worden tevens meegenomen in de overige overzichten: Uw netto resultaat; Alle voorzieningen; Nabestaandenvoorzieningen. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 20

21 9) Levensloopregeling Indien u directeur/grootaandeelhouder werknemer bent, kunt deelnemen aan de levensloopregeling. Bij deelname wordt door uw werkgever periodiek een bedrag op uw brutosalaris ingehouden. Invoeren van gegevens Voor het invoeren van gegevens drukt u op de knop: Nieuw. Onder Algemene gegevens vermeldt u de gevraagde informatie. De met een * gemarkeerde vensters dienen verplicht te worden ingevuld. De ingangsdatum van de levensloopregeling is de datum waarop u met de regeling gestart bent. De einddatum van de levensloopregeling is de 1 e dag van de maand waarop u normaliter bij uw huidige werkgever uit dienst treedt. Indien deze datum vóór de pensioendatum ligt, wordt het kapitaal opgerent en aangewend voor een pensioenuitkering vanaf 65 jaar. De pensioendatum is de 1 e dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Inleg U vult het spaarsaldo in dat u tot nu toe heeft gespaard, evenals de datum waarop het spaarsaldo is vastgesteld. Indien u (nog) geld inlegt voor de levensloopregeling, dient het bedrag te worden ingevuld en de termijn waarop de inleg plaatsvindt: per jaar/halfjaar/kwartaal per maand. Wijziging Indien u een wijziging wilt aanbrengen in de door u ingevoerde gegevens van een levensloopregeling, klikt u met uw muis op de van toepassing zijnde regeling en brengt vervolgens de wijziging in het betreffende venster aan. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens een indicatie van: het levenslange partnerpensioen bij overlijden vóór de einddatum van de levensloopregeling; het levenslange ouderdomspensioen vanaf 65 jaar; het levenslange partnerpensioen indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 21

22 10) Stamrecht U heeft als schadeloosstelling een gouden handdruk van uw ex-werkgever ontvangen. U heeft het bedrag van de gouden handdruk gebruikt om een eigen stamrecht BV op te richten. Met de eigen BV wordt een stamrechtovereenkomst gesloten. Daarin wordt opgenomen dat vanaf een bepaalde datum bij overlijden vóór de overeengekomen datum periodieke uitkeringen zullen worden verstrekt. Invoeren van gegevens Voor het invoeren van gegevens drukt u op de knop: Nieuw. Onder Algemene gegevens vermeldt u de gevraagde informatie. De met een * gemarkeerde vensters dienen verplicht te worden ingevuld. Het jaar van overzicht is het jaar waarop de door u in te voeren gegevens betrekking hebben. De ingangsdatum van de stamrecht BV is de datum waarop u met de BV gestart bent. De einddatum van de stamrecht BV is de 1 e dag van de maand waarop het kapitaal dient te worden omgezet in een lijfrente. Indien deze datum vóór de pensioendatum ligt, wordt het kapitaal opgerent en aangewend voor een lijfrente-uitkering vanaf 65 jaar. De pensioendatum is de 1 e dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Waarde U vult de waarde in die het stamrecht op dit moment heeft, evenals de datum waarop de waarde is vastgesteld. Wijziging Indien u een wijziging wilt aanbrengen in de door u ingevoerde gegevens, klikt u met uw muis op de van toepassing zijnde record en brengt vervolgens de wijziging in het betreffende venster aan. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens een indicatie van: de levenslange partnerlijfrente bij overlijden vóór de einddatum van de overeenkomst; de levenslange ouderdomslijfrente vanaf 65 jaar; de levenslange partnerlijfrente indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 22

23 11) Oudedagsreserve Als zelfstandig ondernemer kunt u een oudedagsreserve (vroeger FOR) opbouwen. Indien u de zelfstandige onderneming op enig moment omzet in een BV, heeft u de mogelijkheid om de oudedagsreserve `geruisloos` (zonder afrekening van inkomstenbelasting met de fiscus) om te zetten in een lijfrente. Met de eigen BV wordt een lijfrenteovereenkomst gesloten. Daarin wordt opgenomen dat vanaf een bepaalde datum bij overlijden vóór de overeengekomen datum periodieke uitkeringen zullen worden verstrekt. Invoeren van gegevens Voor het invoeren van gegevens drukt u op de knop: Nieuw. Onder Algemene gegevens vermeldt u de gevraagde informatie. De met een * gemarkeerde vensters dienen verplicht te worden ingevuld. Het jaar van overzicht is het jaar waarop de door u in te voeren gegevens betrekking hebben. De ingangsdatum van de lijfrenteovereenkomst is de datum waarop u de overeenkomst met de BV heeft afgesloten. De einddatum van de lijfrenteovereenkomst is de 1 e dag van de maand waarop het kapitaal dient te worden omgezet in een lijfrente. Indien deze datum vóór de pensioendatum ligt, wordt het kapitaal opgerent en aangewend voor een lijfrente-uitkering vanaf 65 jaar. De pensioendatum is de 1 e dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Waarde U vult de waarde in die de lijfrenteovereenkomst op dit moment heeft, evenals de datum waarop de waarde is vastgesteld. Wijziging Indien u een wijziging wilt aanbrengen in de door u ingevoerde gegevens, klikt u met uw muis op de van toepassing zijnde record en brengt vervolgens de wijziging in het betreffende venster aan. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens een indicatie van: de levenslange partnerlijfrente bij overlijden vóór de einddatum van de overeenkomst; de levenslange ouderdomslijfrente vanaf 65 jaar; de levenslange partnerlijfrente indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 23

24 12) Banksparen Per 1 januari 2008 is het mogelijk om deel te nemen aan banksparen voor het opbouwen van een kapitaal voor: de aflossing van de hypotheek op de eigen woning (KEW) een lijfrente. Spaarbedrag Het bedrag dat u maximaal kunt sparen voor een lijfrente is o.a. afhankelijk van: uw jaarinkomen; de pensioenaangroei van uw pensioenverzekering (factor A) in het jaar voorafgaand aan de bankspaaraftrek; het bedrag dat u al voor lijfrenteaftrek heeft benut. Overwaarde eigen huis, eigen vermogen U heeft wellicht een vermogen opgebouwd via: een overwaarde in een eigen huis; een kapitaalverzekering; sparen op een bankrekening; beleggingen. Lijfrente-indicatie Met dit programmaonderdeel kunt u bij deelname aan het banksparen, respectievelijk met het gespaarde vermogen een indicatie berekenen van de (saldo)lijfrente. Invoeren van gegevens Voor het invoeren van gegevens drukt u op de knop: Nieuw. Onder Algemene gegevens vermeldt u de gevraagde informatie. De met een * gemarkeerde vensters dienen verplicht te worden ingevuld. Het jaar van overzicht is het jaar waarop de door u in te voeren gegevens betrekking hebben. De ingangsdatum van een regeling is de datum waarop u de overeenkomst met de bank, beleggingsinstelling verzekeraar heeft afgesloten. De einddatum van de overeenkomst is de door u aangehouden datum waarop het kapitaal kan worden omgezet in een (saldo)lijfrente. Indien deze datum vóór de pensioendatum ligt, wordt het kapitaal opgerent en aangewend voor een lijfrente-uitkering vanaf 65 jaar. De pensioendatum is de 1 e dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 24

25 Inleg U vult het spaarsaldo in dat u tot nu toe heeft gespaard, evenals de datum waarop het spaarsaldo is vastgesteld. Indien u (nog) geld inlegt voor de bankspaarregeling, dient het bedrag te worden ingevuld en de termijn waarop de inleg plaatsvindt: per jaar/halfjaar/kwartaal per maand. Wijziging Indien u een wijziging wilt aanbrengen in de door u ingevoerde gegevens van een levensloopregeling, klikt u met uw muis op de van toepassing zijnde regeling en brengt vervolgens de wijziging in het betreffende venster aan. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens een indicatie van: de levenslange partnerlijfrente bij overlijden vóór de einddatum van de overeenkomst; de levenslange ouderdomslijfrente vanaf 65 jaar; de levenslange partnerlijfrente indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 25

26 13) Overzichten Van de door u ingevoegde gegevens worden 4 overzichten samengesteld te weten: Uw netto resultaat; Alle voorzieningen; Ouderdomsvoorzieningen; Nabestaandenvoorzieningen. A) Uw netto resultaat U geeft aan welke situatie voor u van toepassing is: directeur-grootaandeelhouder (DGA)/zelfstandige werknemer. In dit overzicht worden de door u opgebouwde voorzieningen uitgedrukt in: een bruto inkomen per jaar; een netto inkomen per maand inclusief een eventueel van toepassing zijnde vakantietoeslag. Bij ouderdom en overlijden U kunt zelf een door u gewenst inkomen per maand aangeven, uitgedrukt in een percentage van het huidige netto maandinkomen. Op grond van de al door u opgebouwde voorzieningen geeft het programma een overschot tekort weer aan: ouderdomspensioen; partnerpensioen indien u ná de pensioendatum overlijdt; partnerpensioen en eventueel wezenpensioen (denkt aan het aantal kinderen dat afhankelijk van de gezinssamenstelling - dient te worden ingevoerd) indien u vóór de pensioendatum overlijdt. Voor het opslaan drukt u op de groene knop Doorvoeren. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid Tevens worden de bruto en netto bedragen per jaar en per maand weergegeven bij: ziekte in het 1 e jaar; ziekte in het 2 e jaar; gehele arbeidsongeschiktheid; gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Voor de gevolgen voor het inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid dient een bedrag aan nieuw jaarinkomen te worden ingevoerd. U drukt vervolgens op de groene knop Doorvoeren. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 26

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool

Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool Wat is jaarruimte? De jaarruimte is het maximale bedrag dat u met belastingaftrek elk jaar opzij mag zetten voor het aanvullen van uw pensioen. Voor het berekenen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1 1. Wegwijs in pensioenland 1.1. Waarom eens stilstaan bij uw pensioen?...1 1.2. Oudedagsvoorziening is eigenlijk een beter woord............. 1 1.3. De drie pijlers van ons pensioensysteem.....................

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Pensioenoverzicht voor DGA / ZZP

Pensioenoverzicht voor DGA / ZZP Pensioenoverzicht voor DGA / ZZP Datum: Hierbij ontvangt u een uniek pensioenoverzicht dat u een totaalinzicht geeft van de situatie: 1. bij pensionering (ouderdomspensioen); 2. bij overlijden (nabstaandenpensioen)

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 3

Oefenvragen Leven dag 3 Oefenvragen Leven dag 3 1. Bea Triks (25 jaar) heeft een bruto inkomen van 40.000,- per jaar. Zij neemt deel aan de levensloopregeling. Haar levensloopsaldo bedraagt begin dit jaar 12.000,-. Welk bedrag

Nadere informatie

DOEN MET JE PENSIOEN!

DOEN MET JE PENSIOEN! 7 TIPS OM JE PENSIOENPLANNING IN EIGEN HAND TE NEMEN! DOEN MET JE PENSIOEN! Maak jij je zorgen over je pensioen? Je bent niet de enige! Ruim veertig procent van de Nederlanders doet dat!; Wil jij in alle

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Vertrouwelijk Persoonlijk Financieel Advies Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld - Voorbeeld Samengesteld door: M.C.C. Steentjes MFP CFP Financieel adviseur Your Financials Lieftinckstraat

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK Contactmoment Datum Adviseur bespreking telefoongesprek e-mail anders 1. Persoonlijke gegevens Geslacht Voorletters Achternaam Geboortedatum Adres + Huisnummer Postcode + Woonplaats Telefoonnummer (privé

Nadere informatie

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag Aanvullend pensioen Pensioen is in de meeste gevallen opgebouwd uit drie pijlers: pensioen vanuit de overheid (AOW), pensioen opgebouwd via een of meerdere werkgevers en het pensioen dat je zelf hebt opgebouwd.

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrente

Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Wat is de Direct ingaande lijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een aanvulling op uw pensioen of inkomen.

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2010 Uw pensioen goed geregeld bij Wolters Kluwer Nederland Een pensioen opbouwen is belangrijk. Dit is namelijk uw inkomen wanneer u met pensioen gaat. En het is het eventuele

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U?

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U? PENSIOEN Wijzigingen per 1 januari 2015 Opbouwpercentage blijft gelijk Risico partnerpensioen voor de pensioendatum is verlaagd Pensioenleeftijd is verhoogd Opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 14 U kunt een verzekering afsluiten of zelf sparen voor extra inkomen. ijvoorbeeld voor extra inkomen (lijfrente) vanaf het moment dat u met pensioen gaat. e premies voor een lijfrenteverzekering of de

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Versie: januari Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw

Versie: januari Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw Versie: januari 2018 Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw 1 Wat bpfbouw voor u regelt: sheet 3 t/m 5 Hoe uw geld wordt beheerd door bpfbouw: sheet 6 t/m 8 Pensioen de basis:

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Doorgang. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Doorgang. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Suzan van Lierop Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning Onderneming B.V. Toelichting Basisgegevens

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media. PNO pensioenregeling 1. MCO Sociaal plan en uw pensioen

Pensioenfonds PNO Media. PNO pensioenregeling 1. MCO Sociaal plan en uw pensioen Pensioenfonds PNO Media PNO pensioenregeling 1 MCO Sociaal plan en uw pensioen 1 Even voorstellen Rudi Brouwer Gertjan van den Hengel Media Pensioen Diensten (MPD) Uitvoerder van pensioenfonds PNO Media

Nadere informatie

DGA GarantiePlusPensioen

DGA GarantiePlusPensioen DGA GarantiePlusPensioen Zekerheid voor de directeurgrootaandeelhouder DGA GarantiePlusPensioen Zekerheid voor later Gegarandeerd kapitaal op einddatum Kapitaal kan groeien door winstdeling Bepaal zelf

Nadere informatie

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw Versie: mei 2017 Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw 1 Wat bpfbouw voor u regelt: sheet 3 t/m 5 Hoe uw geld wordt beheerd door bpfbouw: sheet 6 t/m 8 Pensioen de basis:

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen PENSIOENBROCHURE Anw-suppletiepensioen Pensioenbrochure Anw-suppletiepensioen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe uw partner verzekerd blijft van een goed inkomen als u overlijdt.

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

WELKOM. Bij het symposium: TANDHEELKUNDIG ONDERNEMERSCHAP IN ROERIGE TIJDEN

WELKOM. Bij het symposium: TANDHEELKUNDIG ONDERNEMERSCHAP IN ROERIGE TIJDEN WELKOM Bij het symposium: TANDHEELKUNDIG ONDERNEMERSCHAP IN ROERIGE TIJDEN Koersvast richting pensioen? Vrijdag 20 maart 2015 Meeùs Door: Peter Nederstigt Betrokken, pragmatisch, integer Agenda Voorstellen

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Anw-hiaatverzekering

Anw-hiaatverzekering Anw-hiaatverzekering Het Smurfit Kappa Pensioen kent een partner- en een wezenpensioen. Zo zorgt het Smurfit Kappa Pensioenfonds ( het Pensioenfonds ) na uw overlijden voor een inkomen voor uw nabestaanden,

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 11 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n deze aanvullende toelichting leest u meer over een aantal bijzondere situaties. U kunt een verzekering

Nadere informatie

Uit dienst. Versie 29-12-2015

Uit dienst. Versie 29-12-2015 Uit dienst Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling Augustus 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een nettopensioenregeling. U mag

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen bij SABIC, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering. Hierop

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Met het (pensioen) kapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen.

Met het (pensioen) kapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 SPAARMODULE (stand per 31 december 2014). Premieovereenkomst (Spaarmodule). Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Op het Uniform Pensioenoverzicht (Spaarmodule)

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie