Gebruikersinstructie. Geachte gebruiker,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikersinstructie. Geachte gebruiker,"

Transcriptie

1 Gebruikersinstructie Geachte gebruiker, Dit is de instructie voor de invulling van uw pensioenapk. Met deze instructie kunt u uw eigen financiële planning regelen. Wij hebben het programma zo gebruikersvriendelijk mogelijk opgesteld. In de rubrieken treft u bij diverse in te vullen vensters informatieballonnetjes aan die u eveneens van instructies voorzien. In elke rubriek vindt u tevens een blauwe knop met het opschrift Opslaan Doorvoeren. U dient vóór het verlaten van een rubriek, in verband met het opslaan van gegevens wijzigingen, altijd op deze knop te drukken. Disclaimer Aan de met programma samengestelde overzichten kunnen geen rechten worden ontleend. De bruto en netto cijfers in de overzichten zijn een indicatie. De definitieve cijfers zijn mede afhankelijk van de dan geldende belastingwetgeving en de politieke en economische ontwikkelingen in Nederland en in de wereld. De cijfers zijn verder afhankelijk van de uit te keren kapitalen en/ renten door de betreffende bank, beleggingsinstelling, pensioenuitvoerder verzekeraar. Wij wensen u een nuttige tijd toe met het gebruik van pensioenapk. Integraal Pensioen APK Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 1

2 1) Instellingen Rentepercentage In deze rubriek kunt u een keuze maken betreffende het rentepercentage dat u voor de berekeningen wenst te gebruiken. Wachtwoord U heeft naast uw deelnemersaccount ter bescherming van uw privacy een uniek wachtwoord ontvangen, bestaande uit cijfers en letters. Dit wachtwoord kunt u wijzigen in een door uzelf gekozen wachtwoord. U drukt op de knop: Opslaan. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 2

3 2) Privé-gegevens In deze rubriek worden uw gegevens en andere gegevens vermeld. De met een * gemarkeerde vensters dienen verplicht te worden ingevuld. Gegevens partner De gegevens van uw partner zijn van belang voor de Sociale Verzekeringen. Een eventueel bruto maandinkomen is van belang voor het bepalen van de hoogte van de partnertoeslag bij de AOW en voor het bepalen van de hoogte van de Anw-uitkering. Gegevens jongste kind De gegevens van het jongste kind zijn bepalend tot welk tijdstip de Anw-wezenuitkering plaatsvindt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 3

4 3) Werkgever In deze rubriek kunt u diverse gegevens invullen die betrekking hebben op uw huidige dienstverband. De met een * gemarkeerde vensters dienen verplicht te worden ingevuld. Bij vakantietoeslag kan een willekeurig percentage worden ingevuld. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 4

5 4) Sociale verzekeringen Aan de hand van uw geboortedatum, de geboortedata van uw eventuele partner en kind(eren) en het eventuele inkomen uit arbeid in verband met arbeid (uitkering) worden de volgende uitkeringen vastgesteld: uw AOW-uitkering vanaf 65 jaar; AOW-uitkering voor uw partner vanaf haar/zijn 65-jarige leeftijd; Anw-uitkering; Anw-wezenuitkering. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 5

6 AOW De AOW is een volksverzekering. Het is het basispensioen voor iedere inwoner van Nederland en voor buitenlanders die in Nederland in loondienst werken. Ook Nederlanders die buiten Nederland verblijven, doch die in Nederlandse overheidsdienst instelling werken, zijn verzekerd voor de AOW. Het is een bodemvoorziening die de overheid vanaf 65 jaar uitkeert. Indien u verzekerd bent, bedraagt de pensioenopbouw: 2% per verzekerd jaar tussen uw 15e en uw 65e jaar, met een maximum van 50 verzekerde jaren. Indien u minder deelnemingsjaren heeft: wordt de AOW gekort met 2% voor elk jaar dat u niet verzekerd bent geweest. Vermeldt in de vensters het aantal jaren en maanden dat u voor de AOW NIET verzekerd bent geweest Indien u en/ uw partner een periode niet verzekerd zijn geweest voor de AOW, vermeldt u in de vensters het aantal jaren en maanden dat u en/ uw partner voor de AOW NIET verzekerd zijn geweest. Toeslag Voor een echtgenoot partner die nog geen 65 jaar is, heeft een pensioengerechtigde die geboren is vóór 1 januari 1950 mogelijk recht op een toeslag. Met het berekenen van de toeslag wordt rekening gehouden met het inkomen uit arbeid dat uw partner geniet. Na aftrek van een vrijstelling wordt een gedeelte van dat inkomen op de uitkering gekort. Onder inkomen uit arbeid wordt verstaan: loon, winst, VUT, prepensioen. Inkomen in verband met arbeid (zoals WW, WAO/WIA) wordt geheel op de uitkering gekort. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 6

7 Anw De ANW (Algemene nabestaandenwet) is eveneens een volksverzekering. Indien u een partner heeft, kan na uw overlijden aan uw partner onder bepaalde omstandigheden een uitkering worden toegekend. De omstandigheden zijn: uw partner is geboren vóór 1 januari 1950; uw partner heeft de verzorging van een eigen, aangehuwd pleegkind dat jonger is dan 18 jaar; uw partner is zwanger; uw partner is voor 45% meer arbeidsongeschikt. Korting Indien uw partner zelf inkomen uit arbeid geniet, wordt na aftrek van een ruime vrijstelling een gedeelte van dat inkomen op de uitkering gekort. Onder inkomen uit arbeid wordt verstaan: loon, winst, VUT, prepensioen. Inkomen in verband met arbeid (zoals WW, WAO/WIA) wordt geheel op de uitkering gekort. Pensioen na uw overlijden voortvloeiende uit een door u vervulde dienstbetrekking heeft geen invloed op de hoogte van de ANW-uitkering. Dat geldt voor uitkeringen uit hode van een door u afgesloten lijfrenteverzekering. Berekening en resultaat U treft in de betreffende vensters de voor u, uw eventuele partner en eventuele kind(eren) verzekerde sociale uitkeringen aan. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 7

8 5) Huidig pensioen U bouwt bij uw huidige werkgever pensioen op. Voor het invoeren van gegevens drukt u op de knop: Nieuw. Vervolgens treft u een korte omschrijving aan van de inhoud van vier actuele pensioenregelingen: vastebedragenregeling; beschikbarepremieregeling; middelloonregeling; eindloonregeling. U drukt vervolgens op één van de vier mogelijkheden. Invoeren van gegevens Onder Algemene gegevens vermeldt u de gevraagde informatie. De met een * gemarkeerde vensters dienen verplicht te worden ingevuld. De mutatiedatum is de datum waarop de mutatie is uitgevoerd. Door het invoeren van deze datum weet u altijd de opgave van een recente datum is. De einddatum van de pensioenverzekering is de 1 e dag van de maand waarop het pensioen wordt uitgekeerd. Personen die 55 jaar ouder zijn vóór 1 januari 2005, kunnen aanspraken opbouwen die eerder ingaan dan 65 jaar. Deze aanspraken worden omgerekend naar pensioenaanspraken vanaf 65 jaar. De pensioendatum is de 1 e dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. U vult het bedrag in dat u per maand aan eigen bijdrage aan de pensioenregeling bijdraagt. U vult verder het bedrag in dat eventueel voor u aan jaarlijks arbeidsongeschiktheidspensioen is verzekerd. Wijziging Indien u een wijziging wilt aanbrengen in de door u ingevoerde gegevens van een pensioenverzekering, klikt u met uw muis op de van toepassing zijnde verzekering en brengt vervolgens de wijziging in het betreffende venster aan. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 8

9 Pensioenaanspraken U vult de pensioenaanspraken in die thans voor u verzekerd zijn. Dat kunnen zijn: een levenslang partnerpensioen per jaar indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt; een bedrag aan Anw-hiaat per jaar; een wezenpensioen per kind per jaar indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt. U vult verder de eindleeftijd in waarop het wezenpensioen voor het betreffende kind eindigt en het aantal kinderen dat voor een wezenpensioen in aanmerking komt; een eventueel tijdelijk ouderdomspensioen per jaar; een levenslang ouderdomspensioen per jaar; een levenslang partnerpensioen per jaar indien u ná de pensioendatum overlijdt; een wezenpensioen per kind per jaar indien u ná de pensioendatum overlijdt. U vult verder de eindleeftijd in waarop het wezenpensioen voor het betreffende kind eindigt en het aantal kinderen dat voor wezenpensioen in aanmerking komt. Wijziging Indien u een wijziging wilt aanbrengen in de door u ingevoerde gegevens van een pensioenverzekering, klikt u met uw muis op de van toepassing zijnde verzekering en brengt vervolgens de wijziging in het betreffende venster aan. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens (een indicatie van): het levenslange partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum; het levenslange ouderdomspensioen vanaf 65 jaar; het levenslange partnerpensioen indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 9

10 6) Premievrij pensioen Via uw huidige vorige werkgever heeft u deelgenomen aan een pensioenregeling. Het pensioen kan als volgt verzekerd zijn geweest: op rentebasis; op kapitaalbasis; op basis van beleggingen; door invoering van de Wet Vut, prepensioen en introductie levensloopregeling (VPL). Invoeren van gegevens Voor het invoeren van gegevens drukt u op de knop: Nieuw. Onder het Type pensioen staat vermeld op basis van welke regeling premievrije aanspraken kunnen zijn opgebouwd. Onder Algemene gegevens vermeldt u de gevraagde informatie. De met een * gemarkeerde vensters dienen verplicht te worden ingevuld. De datum van premievrijmaking van de pensioenverzekering is de datum waarop de pensioenverzekering is beëindigd. Dat kan tevens de datum zijn waarop u uit dienst bent getreden. De einddatum van de pensioenverzekering is de 1 e dag van de maand waarop het pensioen wordt uitgekeerd. Personen die 55 jaar ouder zijn vóór 1 januari 2005, kunnen aanspraken opbouwen die eerder ingaan dan 65 jaar. Deze aanspraken worden omgerekend naar pensioenaanspraken vanaf 65 jaar. De pensioendatum is de 1 e dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Opties bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering Indien het gaat om: een premievrij pensioen op kapitaalbasis een premievrij pensioen op basis van beleggingen, dient u een keuze te maken uit de volgende opties: Het eventuele partnerpensioen en wezenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum zijn verzekerd op: kapitaalbasis; rentebasis. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 10

11 Opties ná de pensioendatum Indien het gaat om: een premievrij pensioen op kapitaalbasis een premievrij pensioen op basis van beleggingen een prepensioen, dient u een keuze te maken uit de volgende opties: Het ouderdomspensioen en eventuele partnerpensioen bij overlijden ná de pensioendatum zijn verzekerd op: kapitaalbasis; rentebasis. Wijziging Indien u een wijziging wilt aanbrengen in de door u ingevoerde gegevens van een premievrije pensioenverzekering, klikt u met uw muis op de van toepassing zijnde verzekering en brengt vervolgens de wijziging in het betreffende venster aan. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 11

12 Invoer van premievrije pensioenaanspraken A) Premievrij pensioen op rentebasis U vult de premievrije pensioenaanspraken in die thans voor u verzekerd zijn. De pensioenaanspraken kunnen zijn: een levenslang partnerpensioen per jaar indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt; een wezenpensioen per kind per jaar indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt. U vult verder de eindleeftijd in waarop het wezenpensioen voor het betreffende kind eindigt en het aantal kinderen dat voor een wezenpensioen in aanmerking komt; een eventuele tijdelijk ouderdomspensioen per jaar; een levenslang ouderdomspensioen per jaar; een levenslang partnerpensioen per jaar indien u ná de pensioendatum overlijdt; een wezenpensioen per kind per jaar indien u ná de pensioendatum overlijdt. U vult verder de eindleeftijd in waarop het wezenpensioen voor het betreffende kind eindigt en het aantal kinderen dat voor een wezenpensioen in aanmerking komt. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens een indicatie van: het levenslange partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum; het levenslange ouderdomspensioen vanaf 65 jaar; het levenslange partnerpensioen indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 12

13 B) Premievrij pensioen op kapitaalbasis U vult de premievrije aanspraken in die voor u thans verzekerd zijn. Afhankelijk van de door u gemaakte keuzes bij Opties kunnen dat zijn: Aanspraken bij vóóroverlijden een levenslang partnerpensioen per jaar indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt; een wezenpensioen per kind per jaar indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt. U vult tevens de eindleeftijd in waarop het wezenpensioen voor het betreffende kind eindigt en het aantal kinderen dat voor een wezenpensioen in aanmerking komt; een kapitaal dat wordt uitgekeerd indien u vóór de pensioendatum overlijdt. Aanspraken bij in leven zijn een kapitaal dat wordt uitgekeerd op de einddatum van de verzekering indien u dan in leven bent. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens een indicatie van: het levenslange partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum; het levenslange ouderdomspensioen vanaf 65 jaar; het levenslange partnerpensioen indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 13

14 C) Premievrij pensioen op basis van beleggingen U vult de premievrije aanspraken in die voor u thans verzekerd zijn. Afhankelijk van de door u gemaakte keuzes bij Opties kunnen dat zijn: Aanspraken bij vóóroverlijden het levenslange partnerpensioen per jaar indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt; het wezenpensioen per kind per jaar indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt. U vult tevens de eindleeftijd in waarop het wezenpensioen voor het betreffende kind eindigt en het aantal kinderen dat voor een wezenpensioen in aanmerking komt; het kapitaal dat wordt uitgekeerd indien u vóór de pensioendatum overlijdt. Aanspraken bij in leven zijn de beleggingswaarde die voor u van toepassing is. U vult verder de datum in waarop de beleggingswaarde is vastgesteld. de garantiewaarde. U vult dan de einddatum van de verzekering in. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens een indicatie van: het levenslange partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum; het levenslange ouderdomspensioen vanaf 65 jaar; het levenslange partnerpensioen indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 14

15 D) Premievrij pensioen op basis van Wet VPL U vult de premievrije aanspraken in die voor u thans verzekerd is. Afhankelijk van de door u gemaakte keuze bij opties kunnen dat zijn: Aanspraken bij in leven zijn een tijdelijk ouderdomspensioen prepensioen dat wordt uitgekeerd vanaf de einddatum van de verzekering tot de pensioendatum (1 e dag van de maand waarin u 65 jaar wordt) indien u dan in leven bent, een prepensioenkapitaal dat wordt uitgekeerd op de einddatum van de verzekering indien u dan in leven bent. Wijziging Indien u een wijziging wilt aanbrengen in de door u ingevoerde gegevens van een premievrije pensioenverzekering, klikt u met uw muis op de van toepassing zijnde verzekering en brengt vervolgens de wijziging in het betreffende venster aan. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens een indicatie van: het levenslange partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum; het levenslange ouderdomspensioen vanaf 65 jaar; het levenslange partnerpensioen indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 15

16 7) Lijfrente U heeft één meerdere lijfrenteverzekeringen afgesloten. Bij een lijfrenteverzekering komt er op de overeengekomen einddatum bij overlijden vóór de overeengekomen einddatum een kapitaal tot uitkering. Type lijfrente De lijfrente kan als volgt verzekerd zijn: op kapitaalbasis: de garantielijfrenteverzekering; op basis van beleggingen: de beleggingslijfrenteverzekering. Invoeren van gegevens Voor het invoeren van gegevens drukt u op de knop: Nieuw. Onder het Type lijfrente staat vermeld op basis van welke constructie de verzekering is afgesloten. Onder Algemene gegevens vermeldt u de gevraagde informatie. De met een * gemarkeerde vensters dienen verplicht te worden ingevuld. Soort lijfrente Voor de berekening is van belang welk soort lijfrenteverzekering u heeft: een koopsompolis, respectievelijk een premievrije lijfrenteverzekering een lijfrenteverzekering waarvoor nog premie wordt betaald. U dient een keuze te maken. Indien u nog premie voor de lijfrenteverzekering betaalt, dient het premiebedrag te worden ingevuld en de premietermijn: per jaar/halfjaar/kwartaal per maand. De datum van premievrijmaking van de lijfrenteverzekering is de datum waarop de premiebetaling voor de verzekering is beëindigd. De einddatum van de lijfrenteverzekering is de 1 e dag van de maand waarop het lijfrentekapitaal wordt uitgekeerd. Indien deze datum vóór de pensioendatum wordt het kapitaal opgerent en aangewend voor een lijfrente-uitkering vanaf 65 jaar. De pensioendatum is de 1 e dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Vragen De volgende vragen dienen te worden beantwoord: Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 16

17 Vindt er bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering een uitkering plaats? U dient een keuze te maken uit: Ja Nee. Hoe vindt de lijfrente-uitkering bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering plaats? U dient een keuze te maken uit: op kapitaalbasis op rentebasis. U vult verder het bedrag in dat eventueel voor u aan jaarlijks arbeidsongeschiktheidsrente is verzekerd. Wijziging Indien u een wijziging wilt aanbrengen in de door u ingevoerde gegevens van een lijfrenteverzekering, klikt u met uw muis op de van toepassing zijnde regeling en brengt vervolgens de wijziging in het betreffende venster aan. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 17

18 A) Garantielijfrenteverzekering U vult de uitkering in die voor u thans verzekerd is. De uitkering kan zijn: Bij vóóroverlijden een levenslange partnerlijfrente per jaar indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt; een kapitaal dat wordt uitgekeerd indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt. Bij in leven zijn een kapitaal dat wordt uitgekeerd op de einddatum van de verzekering indien u dan in leven bent. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens een indicatie van: de levenslange partnerlijfrente bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering; de levenslange ouderdomslijfrente vanaf 65 jaar; de levenslange partnerlijfrente indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 18

19 B) Beleggingslijfrenteverzekering U vult de uitkering in die voor u thans verzekerd is. De uitkering kan zijn: Bij vóóroverlijden een levenslange partnerlijfrente per jaar indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt; de huidige beleggingswaarde die wordt uitgekeerd indien u vóór de einddatum van de verzekering overlijdt. Bij in leven zijn de beleggingswaarde die wordt uitgekeerd op de einddatum van de verzekering indien u dan in leven bent een garantiekapitaal dat in ieder geval wordt uitgekeerd op de einddatum van de verzekering indien u dan in leven bent. U dient een keuze te maken welk kapitaal er wordt uitgekeerd. Afhankelijk van uw keuze vult u vervolgens het kapitaal in. Tevens vult u in: de datum waarop de beleggingswaarde is vastgesteld de einddatum van de verzekering waarop het garantiekapitaal tot uitkering komt. Wijziging Indien u een wijziging wilt aanbrengen in de door u ingevoerde gegevens van een lijfrenteverzekering, klikt u met uw muis op de van toepassing zijnde verzekering en brengt vervolgens de wijziging in het betreffende venster aan. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens een indicatie van: de levenslange partnerlijfrente bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering; de levenslange ouderdomslijfrente vanaf 65 jaar; de levenslange partnerlijfrente indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 19

20 8) Lijfrenteaftrek Met dit onderdeel van het programma kan een lijfrenteaftrekberekening worden gemaakt. Een dergelijke berekening is noodzakelijk om de maximale lijfrente voor u in een jaar te bepalen. Indien u alleen een jaarruimteberekening voor dit jaar wilt maken, heeft u de volgende gegevens nodig: salarisspecificatie; opgave pensioenaangroei in het jaar voorafgaand aan dit jaar; lijfrentepremie die al op uw jaarinkomen in mindering wordt gebracht. Voor een zelfstandig ondernemer worden nog een aantal gegevens gevraagd. De benodigde gegevens worden specifiek bij het uitvoeren van de berekening gevraagd. Indien u ook gebruik wilt maken van de reserveringsruimte heeft u de aangiften inkomstenbelasting nodig van maximaal de afgelopen 7 jaren. Als zelfstandig ondernemer kunt u verder nog gebruik maken van de aftrekmogelijkheid betreffende de Oudedags Reserveruimte. Het lijfrenteaftrekbedrag Indien door u het bedrag aan lijfrenteaftrek is bepaald, wordt dit bedrag automatisch opgenomen in het overzicht: Ouderdomsvoorzieningen. Dit bedrag wordt volgens de bankspaarmethode opgerent met 4% 5% (afhankelijk van uw keuze), terwijl tevens rekening wordt gehouden met een inflatie van 2%. Berekening en resultaat Het programma berekent daarna een indicatie van: de levenslange ouderdomslijfrente vanaf 65 jaar; de levenslange partnerlijfrente indien u ná de pensioendatum overlijdt; de levenslange partnerlijfrente bij overlijden vóór de einddatum van de overeenkomst. De resultaten worden tevens meegenomen in de overige overzichten: Uw netto resultaat; Alle voorzieningen; Nabestaandenvoorzieningen. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 20

21 9) Levensloopregeling Indien u directeur/grootaandeelhouder werknemer bent, kunt deelnemen aan de levensloopregeling. Bij deelname wordt door uw werkgever periodiek een bedrag op uw brutosalaris ingehouden. Invoeren van gegevens Voor het invoeren van gegevens drukt u op de knop: Nieuw. Onder Algemene gegevens vermeldt u de gevraagde informatie. De met een * gemarkeerde vensters dienen verplicht te worden ingevuld. De ingangsdatum van de levensloopregeling is de datum waarop u met de regeling gestart bent. De einddatum van de levensloopregeling is de 1 e dag van de maand waarop u normaliter bij uw huidige werkgever uit dienst treedt. Indien deze datum vóór de pensioendatum ligt, wordt het kapitaal opgerent en aangewend voor een pensioenuitkering vanaf 65 jaar. De pensioendatum is de 1 e dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Inleg U vult het spaarsaldo in dat u tot nu toe heeft gespaard, evenals de datum waarop het spaarsaldo is vastgesteld. Indien u (nog) geld inlegt voor de levensloopregeling, dient het bedrag te worden ingevuld en de termijn waarop de inleg plaatsvindt: per jaar/halfjaar/kwartaal per maand. Wijziging Indien u een wijziging wilt aanbrengen in de door u ingevoerde gegevens van een levensloopregeling, klikt u met uw muis op de van toepassing zijnde regeling en brengt vervolgens de wijziging in het betreffende venster aan. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens een indicatie van: het levenslange partnerpensioen bij overlijden vóór de einddatum van de levensloopregeling; het levenslange ouderdomspensioen vanaf 65 jaar; het levenslange partnerpensioen indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 21

22 10) Stamrecht U heeft als schadeloosstelling een gouden handdruk van uw ex-werkgever ontvangen. U heeft het bedrag van de gouden handdruk gebruikt om een eigen stamrecht BV op te richten. Met de eigen BV wordt een stamrechtovereenkomst gesloten. Daarin wordt opgenomen dat vanaf een bepaalde datum bij overlijden vóór de overeengekomen datum periodieke uitkeringen zullen worden verstrekt. Invoeren van gegevens Voor het invoeren van gegevens drukt u op de knop: Nieuw. Onder Algemene gegevens vermeldt u de gevraagde informatie. De met een * gemarkeerde vensters dienen verplicht te worden ingevuld. Het jaar van overzicht is het jaar waarop de door u in te voeren gegevens betrekking hebben. De ingangsdatum van de stamrecht BV is de datum waarop u met de BV gestart bent. De einddatum van de stamrecht BV is de 1 e dag van de maand waarop het kapitaal dient te worden omgezet in een lijfrente. Indien deze datum vóór de pensioendatum ligt, wordt het kapitaal opgerent en aangewend voor een lijfrente-uitkering vanaf 65 jaar. De pensioendatum is de 1 e dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Waarde U vult de waarde in die het stamrecht op dit moment heeft, evenals de datum waarop de waarde is vastgesteld. Wijziging Indien u een wijziging wilt aanbrengen in de door u ingevoerde gegevens, klikt u met uw muis op de van toepassing zijnde record en brengt vervolgens de wijziging in het betreffende venster aan. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens een indicatie van: de levenslange partnerlijfrente bij overlijden vóór de einddatum van de overeenkomst; de levenslange ouderdomslijfrente vanaf 65 jaar; de levenslange partnerlijfrente indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 22

23 11) Oudedagsreserve Als zelfstandig ondernemer kunt u een oudedagsreserve (vroeger FOR) opbouwen. Indien u de zelfstandige onderneming op enig moment omzet in een BV, heeft u de mogelijkheid om de oudedagsreserve `geruisloos` (zonder afrekening van inkomstenbelasting met de fiscus) om te zetten in een lijfrente. Met de eigen BV wordt een lijfrenteovereenkomst gesloten. Daarin wordt opgenomen dat vanaf een bepaalde datum bij overlijden vóór de overeengekomen datum periodieke uitkeringen zullen worden verstrekt. Invoeren van gegevens Voor het invoeren van gegevens drukt u op de knop: Nieuw. Onder Algemene gegevens vermeldt u de gevraagde informatie. De met een * gemarkeerde vensters dienen verplicht te worden ingevuld. Het jaar van overzicht is het jaar waarop de door u in te voeren gegevens betrekking hebben. De ingangsdatum van de lijfrenteovereenkomst is de datum waarop u de overeenkomst met de BV heeft afgesloten. De einddatum van de lijfrenteovereenkomst is de 1 e dag van de maand waarop het kapitaal dient te worden omgezet in een lijfrente. Indien deze datum vóór de pensioendatum ligt, wordt het kapitaal opgerent en aangewend voor een lijfrente-uitkering vanaf 65 jaar. De pensioendatum is de 1 e dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Waarde U vult de waarde in die de lijfrenteovereenkomst op dit moment heeft, evenals de datum waarop de waarde is vastgesteld. Wijziging Indien u een wijziging wilt aanbrengen in de door u ingevoerde gegevens, klikt u met uw muis op de van toepassing zijnde record en brengt vervolgens de wijziging in het betreffende venster aan. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens een indicatie van: de levenslange partnerlijfrente bij overlijden vóór de einddatum van de overeenkomst; de levenslange ouderdomslijfrente vanaf 65 jaar; de levenslange partnerlijfrente indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 23

24 12) Banksparen Per 1 januari 2008 is het mogelijk om deel te nemen aan banksparen voor het opbouwen van een kapitaal voor: de aflossing van de hypotheek op de eigen woning (KEW) een lijfrente. Spaarbedrag Het bedrag dat u maximaal kunt sparen voor een lijfrente is o.a. afhankelijk van: uw jaarinkomen; de pensioenaangroei van uw pensioenverzekering (factor A) in het jaar voorafgaand aan de bankspaaraftrek; het bedrag dat u al voor lijfrenteaftrek heeft benut. Overwaarde eigen huis, eigen vermogen U heeft wellicht een vermogen opgebouwd via: een overwaarde in een eigen huis; een kapitaalverzekering; sparen op een bankrekening; beleggingen. Lijfrente-indicatie Met dit programmaonderdeel kunt u bij deelname aan het banksparen, respectievelijk met het gespaarde vermogen een indicatie berekenen van de (saldo)lijfrente. Invoeren van gegevens Voor het invoeren van gegevens drukt u op de knop: Nieuw. Onder Algemene gegevens vermeldt u de gevraagde informatie. De met een * gemarkeerde vensters dienen verplicht te worden ingevuld. Het jaar van overzicht is het jaar waarop de door u in te voeren gegevens betrekking hebben. De ingangsdatum van een regeling is de datum waarop u de overeenkomst met de bank, beleggingsinstelling verzekeraar heeft afgesloten. De einddatum van de overeenkomst is de door u aangehouden datum waarop het kapitaal kan worden omgezet in een (saldo)lijfrente. Indien deze datum vóór de pensioendatum ligt, wordt het kapitaal opgerent en aangewend voor een lijfrente-uitkering vanaf 65 jaar. De pensioendatum is de 1 e dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 24

25 Inleg U vult het spaarsaldo in dat u tot nu toe heeft gespaard, evenals de datum waarop het spaarsaldo is vastgesteld. Indien u (nog) geld inlegt voor de bankspaarregeling, dient het bedrag te worden ingevuld en de termijn waarop de inleg plaatsvindt: per jaar/halfjaar/kwartaal per maand. Wijziging Indien u een wijziging wilt aanbrengen in de door u ingevoerde gegevens van een levensloopregeling, klikt u met uw muis op de van toepassing zijnde regeling en brengt vervolgens de wijziging in het betreffende venster aan. Berekening en resultaat Het programma berekent vervolgens een indicatie van: de levenslange partnerlijfrente bij overlijden vóór de einddatum van de overeenkomst; de levenslange ouderdomslijfrente vanaf 65 jaar; de levenslange partnerlijfrente indien u ná de pensioendatum overlijdt. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 25

26 13) Overzichten Van de door u ingevoegde gegevens worden 4 overzichten samengesteld te weten: Uw netto resultaat; Alle voorzieningen; Ouderdomsvoorzieningen; Nabestaandenvoorzieningen. A) Uw netto resultaat U geeft aan welke situatie voor u van toepassing is: directeur-grootaandeelhouder (DGA)/zelfstandige werknemer. In dit overzicht worden de door u opgebouwde voorzieningen uitgedrukt in: een bruto inkomen per jaar; een netto inkomen per maand inclusief een eventueel van toepassing zijnde vakantietoeslag. Bij ouderdom en overlijden U kunt zelf een door u gewenst inkomen per maand aangeven, uitgedrukt in een percentage van het huidige netto maandinkomen. Op grond van de al door u opgebouwde voorzieningen geeft het programma een overschot tekort weer aan: ouderdomspensioen; partnerpensioen indien u ná de pensioendatum overlijdt; partnerpensioen en eventueel wezenpensioen (denkt aan het aantal kinderen dat afhankelijk van de gezinssamenstelling - dient te worden ingevoerd) indien u vóór de pensioendatum overlijdt. Voor het opslaan drukt u op de groene knop Doorvoeren. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid Tevens worden de bruto en netto bedragen per jaar en per maand weergegeven bij: ziekte in het 1 e jaar; ziekte in het 2 e jaar; gehele arbeidsongeschiktheid; gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Voor de gevolgen voor het inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid dient een bedrag aan nieuw jaarinkomen te worden ingevoerd. U drukt vervolgens op de groene knop Doorvoeren. Gebruikershandleiding Pensioen APK Pagina 26

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds DNB Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

Welkom. bij Ahold Pensioenfonds

Welkom. bij Ahold Pensioenfonds Welkom bij Ahold Pensioenfonds Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Omdat u onlangs in dienst bent getreden bij één van de Nederlandse Ahold-ondernemingen óf omdat u 21 jaar bent geworden, wordt u deelnemer

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2007

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2007 VERTROUWELIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2007 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht Voorwoord Dit Personal Benefits Statement wordt u aangeboden door. Dit persoonlijke

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte FLEX pensioenreglement van Pensioenfonds Deloitte April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemerschap... 7 Artikel 3. Pensioenaanspraken... 8 Artikel 4. Dienstjaren...

Nadere informatie

Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling

Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling Inhoudsopgave 1 Meer over de pensioengids 3 2 Uw pensioen in het kort 4 2.1 Inkomen voor uw oude dag 4 2.2 Inkomen voor uw nabestaanden 4 2.3 Inkomen

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

2014 (vervangt juli 2010)

2014 (vervangt juli 2010) 2014 (vervangt juli 2010) Startbrief uitgegeven door de Stichting Jan Huysman Wz. Fonds Deze Startbrief wordt U uitgereikt bij aanvang van Uw deelnemerschap Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Voor wie geldt

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT 1 januari 2014 1 PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO Uitkeringsovereenkomst 1 januari 2014 Inhoud Artikel Onderwerp blz. 1. Begripsbepalingen 3 2. Aanvang en einde deelneming

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

1. Inleiding... 2 2. Wat is pensioen?... 3 3. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 4 4. Pensioentaal kort toegelicht... 6

1. Inleiding... 2 2. Wat is pensioen?... 3 3. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 4 4. Pensioentaal kort toegelicht... 6 1. Inleiding... 2 2. Wat is pensioen?... 3 3. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 4 4. Pensioentaal kort toegelicht... 5 4. Pensioentaal kort toegelicht... 6 5.0 Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1 PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 INHOUD PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Dit overzicht van uw pensioenaanspraken ontvangt u uit hoofde van uw deelneming in de regeling van de Stichting Voorzieningsfonds Getronics. Deze

Nadere informatie

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Voor de werknemers van Sanoma die in dienst zijn getreden voor 1 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie