NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012"

Transcriptie

1 NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 Dat er een nieuwe regering is zal niemand zijn ontgaan. En dat de voorstellen verstrekkende gevolgen hebben ook niet. Het vervelende is dat we nu in een periode zitten dat sommige voorstellen alweer achterhaald zijn (de inkomensafhankelijke zorgpremie is alweer van de baan), terwijl andere voorstellen nog door de Eerste Kamer moeten worden aangenomen. Bovendien zijn de praktische gevolgen van alle voorstellen nog niet duidelijk. Bijvoorbeeld: iemand die na 1 januari 2013 verhuist mag zijn hypotheek meenemen, maar hoe gaat dat precies? Het gaat ons niet lukken overal duidelijkheid te verschaffen. Maar we proberen op een aantal gebieden aan te geven wat er wijzigt en wat de gevolgen (kunnen) zijn. De volgende hoofdthema s zullen we hierbij onderscheiden: - Oudedags- en nabestaandenvoorzieningen (voor iedereen van belang) - Ontslagrecht (voor iedere werknemer goed om te weten) - Eigen woning (er wijzigt veel, het is bovendien lastige materie, maar soms is een aanpassing van uw hypotheek op zeer korte termijn gewenst)

2 Oudedags- en nabestaandenvoorzieningen Het inkomen op het moment dat u gepensioneerd bent kunnen we als volgt weergeven: Op alle drie de vlakken gaat er het één en ander wijzigen. AOW Dit is de voorziening die de overheid treft voor alle inwoners van Nederland. De leeftijd waarop we AOW krijgen gaat omhoog naar 67 jaar. Niet ineens, maar in stapjes. Als volgt: Wordt u 65 in dan krijgt u AOW vanaf jaar en 1 maand jaar en 2 maanden jaar en 3 maanden jaar en 6 maanden jaar en 9 maanden jaar jaar en 4 maanden jaar en 8 maanden jaar 2022 en verder Afhankelijk van de levensverwachting Verder wijzigt er het één en ander in de partnertoeslag. Dat is de toeslag die u ontvangt als uw AOWuitkering ingaat, maar een jongere partner heeft die nog geen recht heeft op AOW. Heeft de jongere partner eigen inkomsten, dan vindt er een korting plaats op deze AOW toeslag. Enkele getallen: - De bruto AOW uitkering voor iemand die niet alleenstaand is bedraagt ongeveer 750 per maand - De maximale partnertoeslag is ongeveer bruto 720 per maand - Vanaf een eigen bruto inkomen van van de jongere partner vervalt de toeslag geheel. Vanaf geldt dat mensen die dan AOW krijgen GEEN recht meer hebben op de partnertoeslag. Dat is overigens al in 1995 geregeld onder het kabinet Kok 1. Nieuw is dat vanaf lopende toeslagen worden afgebouwd indien het inkomen van de oudere partner of meer is.

3 PENSIOEN Voor veel werknemers wordt er door de werkgever een pensioen geregeld. Ook hierin gaat er het één en ander veranderen. Vanaf : - mag er alleen nog pensioen worden opgebouwd tot een inkomen van gaat de pensioenopbouw in veel gevallen omlaag. Een werkgever kan niet een regeling maken waarbij 100% van het inkomen ook bij pensioen wordt ontvangen. Afhankelijk van het soort pensioen gelden er maxima voor de jaarlijkse pensioenopbouw. Deze maxima gaan omlaag, waardoor een werknemer fors minder op kan gaan bouwen. Hoeveel minder hangt er vanaf. Niet iedere pensioenregeling hanteert de maxima die nu mogelijk zijn. Heeft u nu wel een maximale regeling, dan zal de jaarlijkse opbouw 20% tot 25% omlaag gaan. EIGEN VOORZIENINGEN Onroerend goed, spaargeld maar ook lijfrentes vormen vaak een onderdeel van de oudedagsvoorziening. Koopsompolissen worden ze ook vaak genoemd, maar die naam dekt de lading niet helemaal. Lijfrenteverzekeringen zijn verzekeringen waarbij de premie ten laste kan worden gebracht van het fiscale inkomen (ze zijn dus een aftrekpost) en de uitkering krijg je niet ineens, maar het is een periodieke uitkering zoals de AOW of het pensioen en de uitkeringen worden belast. Vanaf 1 januari 2014 krijgen de lijfrentes dezelfde wijzigingen als de AOW en pensioenen. Dus de ingangsdatum van de lijfrente gaat omhoog naar 67, het maximale inkomen dat in aanmerking mag worden genomen wordt en de formule waarmee het fiscale maximum berekend wordt (maximale aftrekbare inleg) krijgt ook een veel lager percentage.

4 Het Inkomen voor uw nabestaande(n) op het moment dat u overlijdt komt net als het oudedag inkomen uit drie potjes. We zouden het als volgt weer kunnen geven De ANW staat voor Algemene Nabestaanden Wet. We zullen de drie inkomensbronnen doorlopen: ANW: Deze wet regelt het inkomen van de partner en kinderen na een overlijden. De partner heeft alleen recht op een uitkering als hij of zij is geboren voor of kinderen < 18 jaar heeft. De uitkering stopt als het jongste kind 18 wordt. Bovendien wordt de uitkering gekort voor eigen inkomsten van de partner. De uitkering bedraagt ongeveer als er geen kinderen zijn en ruim bruto per jaar als er kinderen < 18 jaar zijn. Nieuw is dat vanaf de uitkeringsduur wordt ingekort naar 1 jaar!! Alleen volle wezen kunnen een langere uitkeringsduur krijgen (volle wees: vader EN moeder zijn overleden). Nabestaandenpensioen: Het nabestaandenpensioen in de pensioenregeling van de werkgever is vrijwel altijd 70% van het oudedagspensioen. Als het pensioen daalt (zie bij AOW en Pensioen), dan gaat het nabestaandenpensioen mee omlaag. Eigen voorzieningen: Ook hiervoor geldt dat omdat de fiscale ruimte afneemt om een lijfrente ten laste van het belastbare inkomen te brengen, de nabestaandenlijfrente waarschijnlijk mee omlaag gaat.. CONCLUSIE Op alle onderdelen die het inkomen vormen voor de oudedag en na overlijden gaan de voorzieningen van de overheid en via de werkgever omlaag en bovendien gaan de fiscaal interessante opties om zelf het inkomen aan te vullen ook omlaag. Eigen voorzieningen worden belangrijker waarbij niet fiscaal gesteunde oplossingen zoals sparen en aflossen op de eventueel aanwezige hypotheek meer dan voorheen in beeld zullen komen. De maximale uitkeringsduur van een jaar voor de ANW heeft verstrekkende gevolgen en aanvullende overlijdensrisicoverzekeringen zullen vaak verstandig zijn.

5 Ontslagrecht De nieuwe Regering wil het ontslagrecht per 2014 sterk wijzigen. Huidige situatie 1. Ontslag kan via het UWV lopen, kan door een afspraak tussen werkgever en werknemer (omschreven in een overeenkomst) of loopt via de kantonrechter. De vergoeding voor de werknemer is ongeveer één maand per gewerkt jaar en voor oudere werknemers meer. Bovendien vindt er een correctie plaats bijvoorbeeld voor de financiële situatie van het bedrijf en/of verwijtbaarheid van de werknemer of de werkgever. 2. De ontslagvergoeding kan gebruikt worden als aanvulling op de WW-uitkering, maar kan ook als aanvulling op het pensioen ingezet worden. Ook kan men het bedrag direct innen, maar dan is het bedrag wel ineens belast. 3. De WW uitkering is o.a. afhankelijk van arbeidsverleden en duurt maximaal 38 maanden. 4. De WW uitkering is een percentage van het laatstverdiende bruto salaris (2 maanden 75% en daarna 70%). VOORSTEL (per ) 1. Het ontslag gaat lopen via het UWV die een advies geeft over de ontslagaanvraag. Bij een negatief advies kan de werknemer naar de kantonrechter. Geeft de rechter de werknemer gelijk, dan kan het ontslag ongedaan gemaakt worden óf een vergoeding toegekend worden van een half maandsalaris per dienstjaar met een maximum van Bij een positief advies van het UWV ontvangt de werknemer geen enkele vergoeding en is er alleen een zogenaamd transitiebudget voor scholing of het vinden van een andere baan. Het maximale budget is een half jaarsalaris en de opbouw is slechts een kwart maand per gewerkt jaar. 3. De maximale WW uitkering wordt 24 maanden 4. De hoogte van de uitkering is nog maar 12 maanden gebaseerd op het laatstverdiende salaris (70%). De overige 12 maanden zijn 70% van het minimumloon. CONCLUSIE De voorzieningen die er zijn bij ontslag gaan sterk omlaag en de uitkeringsduur wordt minder. Het is dan ook de verwachting dat de strijd tussen werkgever en medewerker bij ontslag heftiger zal zijn. Hulp bij en toetsing van de ontslagaanvraag door juristen wordt nog belangrijker. Voor nog meer mensen zal (juridische) bijstand gewenst zijn. Een rechtsbijstandsverzekering kan hiervoor een optie zijn.

6 De eigen woning De laatste jaren was het belastingvoordeel dat huizenbezitters genieten op de rente die betaald wordt op de lening voor de eigen woning al een belangrijk verkiezingsitem. Eigenlijk zijn er de afgelopen jaren al tal van maatregelen genomen waarmee de belastingaftrek werd gemaximeerd. Maar echt ingrijpend waren de maatregelen op de korte termijn niet. Dat verandert nu. Op 20 november 2012 is het wetsvoorstel Herziening fiscale behandeling eigen woning door de Tweede Kamer (met enige wijzigingen) aangenomen. Binnenkort is de Eerste Kamer aan bod. Hoe komt één en ander er uit te zien voor bestaande eigen woning bezitters: 1. De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan. Voor zowel bestaande als nieuwe hypothecaire leningen gaat het percentage waartegen de rente kan worden afgetrokken wel omlaag, zie punt Met ingang van 1 januari 2014 gaat het maximumpercentage waartegen de rente kan worden afgetrokken jaarlijks een half procent omlaag. De aftrek in de schijf van 52% gaat in het eerste jaar dus omlaag naar 51,5 %. Na 20 jaar is de maximale aftrek dus 42%. Maar daarna gaat de verlaging nog 8 jaar door naar 38%. Vanaf een belastbaar inkomen van betaalt iemand in % belasting (bij een lager inkomen is dit 42%). Alleen mensen met een belastbaar inkomen vanaf merken de eerste 20 jaar iets van de verlaging. Immers na 20 jaar is de verlaging 10% (20 maal een half procent) en daarna komt het maximale percentage pas onder de 42% te liggen. Maar we zullen niet vreemd opkijken als deze beperking van de aftrek van rente voor de eigen woning versneld wordt doorgevoerd 3. Indien bij verkoop van de woning een restschuld overblijft, dan mag de rente 10 jaar van het belastbaar inkomen worden afgetrokken. 4. Op 31 december 2012 bestaande hypotheken krijgen niet te maken met de eis dat de hypotheekschuld minimaal volgens een annuïtaire aflossing jaarlijks moeten worden verlaagd. Voor aankopen vanaf 1 januari 2013 geldt voor mensen die voor het eerst een woning aankopen: 5. Er geldt alleen een renteaftrek bij nieuw afgesloten hypotheken als deze in maximaal 30 jaar volledig en minimaal annuïtair worden afgelost. Een annuïtaire aflossing is een aflossing waarbij je ieder jaar een vast bedrag betaalt aan aflossing en rente. De samenstelling van het bedrag wijzigt. In het begin veel rente en weinig aflossing en langzaam aan steeds minder rente en meer aflossing. Het ziet er in beeld als volgt uit:

7 ERG BELANGRIJK: Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) De afgelopen 10 á 20 jaar zijn 90% van de hypotheken aflossingsvrij afgesloten waarbij via (vaak) een levensverzekering kapitaal bijeen wordt gespaard om na 20 jaar de hypotheekschuld (deels) mee af te lossen. In beeld ziet dit er als volgt uit: Door niets af te lossen bleef de volledige rente fiscaal aftrekbaar. Aan de hypotheek zit een verzekering gekoppeld. De premie voor de verzekering bouwt kapitaal op om na 30 jaar een aflossing op de hypotheekschuld te doen. Is deze verzekering afgesloten voor dan is de uitkering tot een bedrag van vrijgesteld, mits er ten minste 20 jaar premie is betaald voor deze uitkering en de hoogste jaarpremie in die jaren niet meer dan 10 keer de laagste jaarpremie bedraagt. Door twee begunstigden ieder de helft van de uitkering te laten krijgen is het mogelijk de vrijstelling van te verdubbelen. Is de verzekering na afgesloten, dan is de waarde van de verzekering net als spaargeld belast in box 3. Komt uw bezit boven de (per persoon) uit, dan betaalt u 1,2% belasting. Maar er is een ontsnapping mogelijk: Als u een hypotheek heeft, dan kunt u de hieraan gekoppelde verzekering omzetten naar een zogenaamde Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). DIT KAN ECHTER TOT , DAARNA NIET MEER. De waarde van de verzekering alsook de uitkering van de verzekering zijn dan belastingvrij, mits u voldoet aan alle eisen: - U moet een eigen woning schuld hebben minimaal ter grootte van de uitkering van de KEW verzekering - U moet minimaal 20 jaar premie betalen (15 jaar kan onder voorwaarden) - De vrijstelling bedraagt , een hogere uitkering leidt tot belastingbetaling. Pas op als u meerdere verzekeringen heeft, ook al zijn die ingegaan voor De hoogste jaarpremie mag maximaal 10 keer de laagste jaarpremie bedragen. - De uitkering moet gebruikt worden om de eigen woning schuld (hypotheek) af te lossen.

8 Waarom wel of niet een verzekering alsnog voor omzetten naar een KEW? + Geen belasting over de waarde van de verzekering in box 3 + Alleen een KEW kan om naar een bankspaar hypotheek, dus door nu om te zetten naar een KEW blijft de mogelijkheid open om later de verzekering om te zetten naar een bankspaar hypotheek - Een verzekering die is afgesloten voor heeft al een hoge vrijstelling en omzetten naar een KEW is dan meestal niet verstandig - De KEW verzekering mag ALLEEN gebruikt worden voor aflossing van de hypotheekschuld - Door niet aan alle eisen te voldoen inzake maximale uitkering, minimale premieduur, verhouding hoogste en laagste premie bestaat het risico dat er veel belasting over een uitkering moet worden betaald, in box 1 - Aflossen op de hypotheek wordt lastiger, de hypotheekschuld mag niet lager worden dan de uitkering van de KEW verzekering. - Per vervalt voor nieuwe hypotheken de mogelijkheid van een KEW. Voor bestaande hypotheken is voortzetting mogelijk, maar hoe werkt dat als u gaat verhuizen? Waarschijnlijk zit u aan de hele constructie vast. Stopzetten < 20 jaar premiebetaling is waarschijnlijk duur (veel belasting betalen). CONCLUSIE Tot is het gebruikelijk om niets af te lossen op de hypotheekschuld en kapitaal bijeen te sparen via een verzekering. Met dit kapitaal wordt na 30 jaar (een deel van) de schuld afgelost. Vanaf zullen vrijwel alleen annuïteiten hypotheken worden afgesloten. Bestaande hypotheken hoeven niet te worden omgezet naar een annuïteiten hypotheek. Wel vervalt de mogelijkheid om de waarde van een verzekering buiten box 3 te houden per Voor KEW verzekeringen geldt die bijtelling van de waarde in box 3 niet. Het kan zinvol zijn om een verzekering die aan de hypotheek vast zit om te vormen naar een KEW verzekering. Dat heeft zeer waarschijnlijk het voordeel dat er minder belasting in box 3 betaald hoeft te worden. Er zijn zeker ook nadelen aan een KEW. Sommige nadelen zijn goed in te schatten, zoals een minimale premieduur van 20 jaar. Of bij toekomstige verhuizingen een KEW handig is valt lastiger te voorspellen.

9 ERG BELANGRIJK: De aflossingsvrije hypotheek Veel mensen hebben de afgelopen jaren een hypotheek afgesloten met een aflossingsvrij deel. Dat wil zeggen dat een deel van de hypotheek blijft bestaan, er wordt geen kapitaal bijeen gespaard voor dat leningdeel en (behoudens vrijwillige) aflossingen wordt er ook niet op dat leningdeel afgelost. Op zich hoeft er niets mis te zijn met een stukje aflossingsvrij. Er blijven altijd rentelasten verschuldigd, maar als die later goed op te brengen zijn is dat niet erg. Bovendien is het goed om het deel aflossingsvrij in verhouding tot de waarde van de woning laag te houden. Is het aflossingsvrije deel hoog gekozen of valt de opbrengst van de verzekering wellicht erg tegen, omdat het bijvoorbeeld een beleggingsverzekering is waarbij vroeger de inleg op erg enthousiaste rendementen werd berekend, dan kan het zinvol zijn om na te gaan of het aflossingsvrije deel omlaag moet. Het verlagen van een aflossingsvrij deel kan eenvoudig door vrijwillige aflossingen te doen. Zeker als de spaarrente laag is, kan het verstandig zijn een deel van het spaargeld hieraan te besteden. Een andere optie is om een eventueel op al lopende verzekering om te vormen naar een KEW voor Speciaal bij hypotheken kunnen ook spaarhypotheekverzekeringen afgesloten worden. Deze verzekering kenmerkt zich door een zekere uitkering op de einddatum doordat het rendement op de verzekering gekoppeld is aan de hypotheekrente. Ook de bancaire variant, de bankspaarhypotheek, is een optie. Dit is een geblokkeerde spaarrekening met een rentevergoeding gelijk aan de hypotheekrente. Zowel de spaarhypotheek als de bancaire variant zijn slechts tot af te sluiten en bij veel banken eigenlijk nu al niet meer. Wat te doen? Heeft u een hypotheek waarvan u verwacht dat het aflossingsvrije deel groot is, dan is het goed om te overwegen of u zich vast wilt leggen aan een maandelijkse premie/inleg om de restschuld van uw hypotheek te verlagen. Wilt u zich hierop niet vastleggen, dan zijn vrijwillige aflossingen wellicht beter. Ook kunt u zelf sparen op een andere manier dan via een spaar of bankspaarhypotheek. Wilt u graag via een verzekering kapitaal opbouwen om t.z.t. de restschuld te verlagen, dan kan dit ook na zeker nog wel, maar dan niet meer via de (bank)spaarhypotheek. Er zijn echter alternatieven en zeker bij een erg lage hypotheekrente is een (bank)spaar opbouw ook helemaal niet goedkoop. Echter, een verzekering die na wordt afgesloten kan geen KEW worden en dus telt de waarde van die verzekering mee in box 3. Maar een niet verpande box 3 verzekering heeft ook voordelen omdat u zelf aan het roer blijft staan gedurende de looptijd van de verzekering en ook zelf de bestemming van de uitkering kiest. CONCLUSIE Doordat de (bank)spaar hypotheek vervalt per verdwijnt één van de manieren om een aflossingsvrije hypotheek te wijzigen naar een zekere opbouw. Maar niet iedere aflossingsvrije hypotheek is per definitie verkeerd. En omzetting naar een (bank)spaar leidt tot extra maandelijkse lasten. Een verzekering kan ook na nog afgesloten worden, maar dit kan geen KEW verzekering meer worden. Zelf sparen en regelmatig een aflossing doen op een hypotheek is ook een optie. Bovendien is het lastig om in te schatten of een spaarhypotheek, bankspaarhypotheek of hypotheek met een andere KEW verzekering in de toekomst bij een verhuizing wel zo praktisch is. Disclaimer. Hoewel aan dit nieuwsoverzicht veel zorg is besteed, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Productinformatie. Aegon Hypotheken

Productinformatie. Aegon Hypotheken Productinformatie Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Productkenmerken Aegon Hypotheken 3 Aegon Annuïteiten Hypotheek 7 Aegon Lineaire Hypotheek 8 Aegon Bankspaarhypotheek 9 Aegon SpaarHypotheek 12 Aegon LevenHypotheek

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Hypotheek adviesrapport

Hypotheek adviesrapport Hypotheek adviesrapport Rotterdam, 12 December 212 De heer M. Voorbeeld en Mevrouw V. Voorbeeld Uw contactpersoon: Elly Rosenbaum Avenue Concordia 83 362 LD Rotterdam T 1-21247 E elly@nederlandshypotheekcollectief.nl

Nadere informatie

Addendum WFt Vermogen

Addendum WFt Vermogen Addendum WFt Vermogen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Hypotheek Informatiemap

Hypotheek Informatiemap Hypotheek Informatiemap Voor cliënten van Portegies Advies 30-03-2013 Portegies Advies Auteur: M.R. Waal Versie 3 Geachte heer, mevrouw, In de Hypotheek Informatiemap treft u de onderwerpen aan, welke

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld?

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? ALLES over uw pensioenregeling Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? Inhoudsopgave Eerder of later met pensioen? 5 Eerst meer daarna minder; eerst minder daarna meer? 6 Eerder

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

De Miljoenennota voor u samengevat.

De Miljoenennota voor u samengevat. De Miljoenennota voor u samengevat. Samenvatting Miljoenennota 2013 1 Prinsjesdag 2012: Weinig nieuws onder de zon? Ieder jaar is Prinsjesdag bijzonder. De rijtoer door Den Haag, de hoedjes, de koetsen

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips

Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips ING009-04 Brochure FIA 0608.indd 1 06-08-2009 16:51:37 Omdat u antwoord wilt op uw vragen Hartelijk dank voor uw

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen.

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen. De Heer De Vries en Mevrouw Janssen Geachte Heer De Vries en Mevrouw Janssen, In opvolging van uw bezoek aan de site mijnhypotheekhulp.nl, ontvangt u dit rapport met informatie over herfinanciering van

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 3 3.1 Algemeen 3.2 Overgangsrecht bestaande kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning (KEW/ SEW/BEW) 3.3 Oude

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie