Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal"

Transcriptie

1 Levensverzekering, premiesplitsing en erfbelasting Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal

2 1 Met een overlijdensrisicoverzekering kun je met de verzekeraar afspreken dat iemand na een overlijden een eenmalig geldbedrag krijgt. De verzekeraar betaalt dit bedrag als een aangewezen verzekerde in een bepaalde periode overlijdt. Als de verzekerde blijft leven hoeft de verzekeraar niets te betalen. Dit wordt in het recht wel een derdenbeding genoemd (een prestatie bedongen voor een ander). Deze verzekering is hierdoor erg geschikt om nabestaanden iets na te laten na overlijden. Vaak hoeft over de uitkering die de nabestaande ontvangt geen of relatief weinig erfbelasting te worden betaald. In deze bijdrage wil ik uitleggen hoe dat komt en een paar kenmerken van deze verzekeringsvorm belichten. Kenmerken waarvan ik denk dat ze in 2020 nog steeds actueel zullen zijn en die maken dat de overlijdensrisicoverzekering tot ver in de 21ste eeuw zal bestaan. Erven en overlijdensrisicoverzekering Als iemand overlijdt, wordt het vermogenbezittingen én schulden- overgenomen door de erfgenamen. Wie precies wat krijgt, is geregeld in het erfrecht 1. Bij het ontbreken van een testament zijn de partner en de kinderen bijvoorbeeld de erfgenamen. Waarbij de partner in principe alle goederen erft en de kinderen alleen een (niet direct opeisbare) vordering op de partner krijgen. Een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering behoort niet tot de nalatenschap van de overledene. De begunstigde heeft het recht op de uitkering verkregen op grond van een overeenkomst 2. Een overlijdensrisicoverzekering heeft in beginsel niets te maken met de erfenis. Als je een overlijdensrisicoverzekering afsluit, kun je zelf bepalen wie, als begunstigde, een afgesproken bedrag krijgt bij het overlijden van een aangewezen verzekerde in een afgesproken periode. Het is niet relevant of er een testament is. Ook de werking van het erfrecht speelt geen rol. Dit kenmerk maakt de overlijdensrisicoverzekering een gemakkelijke manier om bepaalde, zelf gekozen, nabestaanden een bepaald bedrag na te laten, zonder rekening te houden met allerlei wet- en regelgeving die bij veel mensen niet bekend is. Nou ja, bijna. Tegenwoordig moet er wel rekening mee gehouden worden dat de rechter erfrechtelijke aspecten kan betrekken bij de uitleg van de afgesproken begunstiging. En daarnaast kunnen de gemaakte keuzes van invloed zijn op de te betalen erfbelasting 3. 1 Verkrijgen als erfgenaam wordt onder algemene titel genoemd. De erfgenamen treden als het ware in de plaats van de overledene. Hoe de verdeling plaatsvindt in geregeld in boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. 2 Vaste jurisprudentie zie bv. Hoge Raad, Hoge Raad, 22 januari 1904 (Weduwe Veldman). 3 Zie artikel Peter van Raamsdonk in Financieel Actief van 16 april 2013.

3 2 Erfbelasting De wet 4 schrijft voor dat verkrijgingen op grond van het erfrecht belast zijn. Over het geërfde vermogen is erfbelasting verschuldigd. De uitkering die de begunstigde bij overlijden van de verzekerde krijgt, wordt echter niet op grond van het erfrecht verkregen. Onbelast voor de erfbelasting dus? Nee, helaas. De wet geeft aan dat wel erfbelasting verschuldigd is voorzover de uitkering kan worden toegerekend aan een onttrekking aan het vermogen van de erflater 5. Dus als de verzekerde (de erflater ) alle premies verschuldigd was, dan moet de volledige uitkering in de aangifte erfbelasting van de begunstigde opgenomen worden. Blijkt het totaal van het verkregen vermogen (inclusief de verzekerde uitkering) groter dan de geldende vrijstellingen, dan is (gedeeltelijk) erfbelasting over de uitkering verschuldigd 6. Premiesplitsing Om erfbelasting te voorkomen, zou voor premiesplitsing gekozen kunnen worden. Met premiesplitsing wordt voorkom je dat de verzekerde zelf de premie voor de overlijdensrisicoverzekering verschuldigd is. Om de premie te splitsen moet aan twee voorwaarden worden voldaan: a De verzekerde is geen premie verschuldigd op grond van de overeenkomst (bijvoorbeeld als verzekeringnemer); én b De premie mag ook niet indirect verschuldigd zijn door de verzekerde. a Premieverschuldigdheid Premiesplitsing bij één verzekerde, kruislings afsluiten Premiesplitsing is mogelijk door de verzekering op het leven van iemand anders af te sluiten. De verzekeringnemer is dan een ander dan de verzekerde. Dat wordt wel kruislings afsluiten genoemd. Erfbelasting is dan niet verschuldigd. Wie de premie voor de verzekering feitelijk betaalt, is daarbij niet relevant. Het gaat er om wie de premie verschuldigd is. Dat is meestal de verzekeringnemer. De Hoge Raad heeft in het verleden bepaald dat als de verzekerde de premie betaalt die betaling voor de erfbelasting buiten beschouwing blijft 7. Bij kruislings sluiten wordt in principe alleen premie aan het vermogen van de verzekeringnemer onttrokken. 4 Artikel 1, eerste lid, Successiewet Artikel 13, eerste lid, Successiewet Artikel 32, Successiewet Hoge Raad, 17 februari 1954, BNB 1954/140 (premieschenkingsarrest) en Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/873M, Stcrt. 2010, (premiesplitsingsbesluit).

4 3 Voorbeeld Anton heeft een overlijdensrisico verzekering afgesloten. Hij is verzekeringnemer. De verzekering geeft recht op een uitkering aan een door hem aangewezen begunstigde als Belinda overlijdt. Belinda is dus verzekerde. Als Anton de uitkering ontvangt bij het overlijden van Belinda, was Belinda op grond van de verzekeringsovereenkomst geen premie verschuldigd. De verzekeraar is de overeenkomst met Anton aangegaan. In principe staat Belinda daar buiten en hoeft Anton de uitkering niet op te geven in de aangifte erfbelasting. Alleen als Anton en Belinda de premie indirect uit een gemeenschappelijk vermogen hebben voldaan kan wel sprake zijn van erfbelasting (zie hierna). Premiesplitsing bij meerdere verzekerden Naast de methode van kruislings afsluiten, komt het in de praktijk veel voor dat een overlijdensrisicoverzekering meer dan één verzekeringnemer heeft. En meer dan één verzekerde. Vooral gehuwden of samenwoners kiezen voor deze verzekeringsvorm als zij een hypotheeklening afsluiten. Ook in deze situatie is premiesplitsing mogelijk. De verzekeraar berekent dan de premie die verschuldigd is voor de uitkering bij het overlijden van iedere verzekerde 8. Op het polisblad komt vervolgens te staan welk deel van de premie de ene verzekeringnemer verschuldigd is voor de uitkering bij overlijden van de andere verzekerde en andersom. Om te voorkomen dat voor iedere premiebetaling incasso bij de verschillende premieschuldigen plaats moet vinden, wordt - onder voorwaarden - toegestaan dat de premie wordt geïncasseerd bij één verzekeringnemer. De voorwaarden zijn dat 9 : 1 de aanvraag een verklaring bevat waarin de premieplichtigen ermee akkoord gaan dat de door hen verschuldigde premie bij de eerste verzekeringnemer geïncasseerd wordt; 2 de premieplichtige de verzekeraar verzoekt de verschuldigde premie bij de (eerste) verzekeringnemer te innen; 3 deze verklaringen bij elke mutatie opnieuw worden gedaan Volgens de rekenvoorschriften van het rapport premiesplitsing. Rapport Actuariële Werkgroep Premiesplitsing, 24 juni Rapport premiesplitsing, p. 12 en Als de premie wijzigt moet de premieschuldige daar (logischerwijs) mee instemmen.

5 4 b Indirecte verschuldigdheid van de premie Betaling uit een gemeenschappelijk vermogen Kiezen voor premiesplitsing is niet altijd voldoende om erfbelasting te voorkomen. De premie kan indirect toch door de verzekerde verschuldigd zijn geweest. Bijvoorbeeld als de premie is betaald door verzekeringnemers die gehuwd zijn met een algehele gemeenschap van goederen. De premie is dan betaald uit een gemeenschappelijk vermogen. Het gevolg is dat een deel van de uitkering met erfbelasting belast kan zijn. Een uitkering helemaal buiten de erfbelasting houden, is dan niet mogelijk 11. Samenwoners of echtgenoten met gescheiden vermogens (huwelijkse voorwaarden) kunnen dat meestal wel. Ook als afgesproken is om de kosten van de huishouding te delen. Het Ministerie van Financiën gaat er dan van uit dat de premie voor een levensverzekering niet tot die kosten behoort, tenzij dat uitdrukkelijk wel zo afgesproken is 12 : Voorbeeld Anton en Belinda hebben een overlijdens risicoverzekering op het leven van Anton afgesloten. Zij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Bij overlijden van Anton wordt een verzekerd bedrag van uitgekeerd aan Belinda. De uitkering moet in de erfbelasting worden opgegeven voorzover de uitkering aan het vermogen van de verzekerde is onttrokken. Omdat zij in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, kan gezegd worden dat Anton feitelijk de helft van de premie heeft voldaan. In de aangifte erfbelasting vult Belinda in. 11 De uitkering wordt in de grondslag van de erfbelasting opgenomen. Uiteraard kan de totale erfrechtelijke verkrijging kleiner zijn dan de geldende vrijstellingen in de erfbelasting. 12 Ministerie van Financiën, Besluit van 29 februari 2000, V-N 2000, p Gelet op dit gegeven zullen adviseurs actief moeten vragen naar het huwelijksgoederenregime van klanten 13. Een derdenbeding voor de melkboer en vergoedingsvorderingen Als gezegd heeft de uitkering uit een levensverzekering (in principe) niets van doen met de erfenis en hetgeen daarover in een testament is gezegd. Dat kan een reden zijn om specifieke nabestaanden iets na te laten. Zo zou de melkboer (om wat voor reden dan ook) als begunstigde van de verzekering aangewezen kunnen worden. Gehuwden moeten er echter sinds 1 januari 2012 rekening mee houden dat het huwelijksvermogensrecht is aangepast. 13 Zie bijvoorbeeld Rechtbank Utrecht, 22 december 2010, nr , HA ZA In deze uitsprak vergat de adviseur te vragen naar het huwelijksgoederenregime. Op dat moment was het voor een bestaande gesplitste verzekering nog mogelijk om erfbelasting te vermijden door huwelijkse voorwaarden op te stellen.

6 5 De echtgenoot van de verzekeringnemer heeft recht op een vergoeding van de door de premieschuldige betaalde premie. De vergoeding moet nu echter volgens de wettekst gelijk zijn aan de waarde van de uitkering evenredig aan het uit de gemeenschap afkomstige deel van de premies 14. Het gevolg daarvan kan zijn dat de melkboer de uitkering volledig in de aangifte erfbelasting moet opgeven. 14 Artikel 1:96a Burgerlijk Wetboek. 15 De premie is volledig uit het gemeenschappelijk vermogen voldaan dus de waarde van de uitkering moet volledig worden vergoed aan de huwelijksgemeenschap 16 Artikel 1:87, lid 4 en 96b Burgerlijk Wetboek. Merk overigens op dat de begunstiging van de derde civielrechtelijk wordt gezien als een gift (7:188 Burgerlijk wetboek). Dit gegeven heeft ook gevolgen voor het erfrecht. In fiscale zin is echter geen sprake van een schenking gelet op de definitie van de schenking in artikel 1 Successiewet en het bestaan van een bijzondere bepaling in artikel 13 Successiewet. 17 Voorbeeld ontleend aan mr. M. Kopinsky, De fiscale aspecten van het nieuwe huwelijksvermogensrecht, VP Bulletin, april Voorbeeld Anton en Belinda zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Belinda sluit een overlijdens - risicoverzekering op haar eigen leven. Zij wijst de melkboer, Carel, aan als begunstigde van de verzekering. Om haar moverende redenen, vergeet zij Anton te informeren. Belinda heeft premie betaald als zij overlijdt. De uitkering is De waarde van de huwelijksgemeenschap bedraagt ten tijde van het overlijden Te vermeerderen met de vergoeding voor de premie van Dus na vergoeding bedraagt de huwelijksgemeenschap De langstlevende heeft recht op de helft, en de nalatenschap wordt Op grond van het erfrecht komt dit bedrag de man toe. Eventuele kinderen hebben als erfgenaam een (nog) niet opeisbare vordering ter grootte van hun erfdeel. De erfgenamen van Belinda geven nu aan in hun aangifte erfbelasting. En de melkboer moet ook opgeven in de aangifte erfbelasting. Omdat Belinda in feite een vergoeding aan de nalatenschap heeft betaald, is de premie volledig door de verzekerde verschuldigd geweest. Anton en Belinda kunnen echter afspreken dat geen vergoeding verschuldigd is als zij de melkboer allebei een warm hart toedragen 16. In dat geval hoeft de melkboer maar de helft van de uitkering aan te geven 17. Partnerverklaring De bank laat zichzelf meestal als begunstigde aanwijzen bij het afsluiten van een levensverzekering die dient ter aflossing van de hypotheekschuld. De rechten uit de verzekering worden dan verpand aan de bank. Bij het overlijden van de verzekerde wordt de uitkering gebruikt om de schuld af te lossen. De erfenis wordt hierdoor groter omdat er minder schulden zijn.

7 6 Door de aflossing van de hypotheekschuld valt het huis vrij van hypotheekschuld in de ontbonden huwelijksgemeenschap (of bij huwelijkse voorwaarden) volledig in de nalatenschap. Dat is anders als een partner- of weduwenverklaring is ondertekend. In dat geval is niet de bank begunstigde voor de overlijdensuitkering, maar is de begunstigde (vaak de partner) de aangewezen begunstigde, die vooraf verklaard heeft de uitkering te zullen gebruiken om de hypotheekschuld mee af te lossen. De aangewezen begunstigde krijgt zo bij overlijden een vordering op de nalatenschap. Eigenlijk is het de begunstigde die de schuld met eigen geld aflost. Voor de verschuldigde erfbelasting kan dat gegeven van belang zijn. Voorbeeld Tot de huwelijksgemeenschap van de heer en mevrouw Klaassen behoort een banksaldo van , een woning van en een hypotheeklening van De heer Klaassen overlijdt en laat zijn vrouw en twee kinderen achter. Een aan de lening verpande overlijdensrisicoverzekering keert op dat moment uit. Als er geen partnerverklaring is, laat de heer Klaassen een vermogen na van ( ( ):2). Mevrouw Klaassen en de twee kinderen hebben erfrechtelijk in beginsel ieder recht op een derde deel hiervan 18. Mevrouw Klaassen hoeft hier geen erfbelasting over te betalen omdat haar verkrijging volledig onder haar vrijstelling blijft 19. De kinderen betalen Als er wel een partnerverklaring is, is de nalatenschap ( ):2). Mevrouw Klaassen en de kinderen erven weer in beginsel een derde deel. In die situatie betaalt mevrouw Klaassen niets en de kinderen De kinderen hebben immers minder gekregen. Overigens moet mevrouw Klaassen in beide situaties de erfbelasting voor haar rekening nemen als bij testament geen andere afspraken zijn gemaakt Artikel 4:10 Burgerlijk Wetboek. De langstlevende krijgt alle goederen. En de kinderen krijgen nietopeisbare vorderingen. In beginsel omdat de langstlevende voor de erfbelasting geacht wordt ook een vruchtgebruik op de vorderingen van de kinderen te krijgen als over de rente voor deze vorderingen geen afspraken zijn gemaakt. 19 Een derde van de nalatenschap ( /3) + vruchtgebruik (artikel 21, lid 15 SW jo art. 5 en 10 Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956, gesteld dat mevrouw Klaassen 50 jaar oud is: 6% * * 12). Echter zij heeft recht op een vrijstelling van op grond van artikel 32, lid 1 ten vierde van Successiewet. 20 Een derde van de nalatenschap, verminderd met het vruchtgebruik van mevrouw Klaassen. Op dat bedrag wordt de vrijstelling van artikel 32 van de Successiewet in mindering gebracht. Vervolgens vermenigvuldigd naar het tarief voor kinderen. Dus 10% van Een derde van de nalatenschap ( /3), verminderd met het vruchtgebruik van mevrouw Klaassen ( , zie hiervoor), verminderd met de vrijstelling van de kinderen ( in 2014) en vermenigvuldigd met het tarief van 10%. Merk overigens op dat de verkrijging van mevrouw Klaassen voor de erfbelasting met is verhoogd. Deze uitkering wordt immers in de grondslag opgenomen voorzover de premie aan het vermogen van de erflater/verzekerde is onttrokken. 22 Artikel 4:13, lid 2 jo 7, lid 1, onderdeel e Burgerlijk Wetboek.

8 7 Het opnemen van de partnerverklaring heeft dus invloed op de omvang van erfenis en daarmee op de te betalen erfbelasting. De invloed van de partnerverklaring op de erfbelasting is afhankelijk van de omvang van het vermogen in relatie tot de vrijstellingen in de erfbelasting. En daarnaast is van belang wat de invloed van de partnerverklaring is op de situatie bij het overlijden van de langstlevende zelf. Banken mogen de partnerverklaring daarom ook niet zomaar door klanten laten ondertekenen. Zij moeten de klant eerst adviseren om nader onderzoek te doen 23. Partnerverklaring en verzekeringsrecht Een aandachtspunt bij de opmaak van de verzekeringspolis is verder nog hoe de polis (en de voorwaarden) zijn opgesteld. Het verzekeringsrecht zorgt er voor dat je een partnerverklaring kunt hebben zonder je daar bewust van te zijn. Dat is het geval als het pandrecht alleen gevestigd is op het recht van uitkering. In die situatie voldoet de verzekeraar de schuld van de bank namens de op de polis vermelde begunstigde aan de bank. Het gevolg is - net als bij de partnerverklaring - dat de begunstigde het bedrag van de uitkering buiten de erfenis om verkrijgt 24. Slot De vraag naar of de achterblijvers na een overlijden voldoende financiële middelen zullen hebben is en blijft belangrijk. Al meer dan een eeuw is de overlijdensrisicoverzekering een relatief gemakkelijk middel om de vermogenspositie na overlijden mee te regelen. Gemakkelijk, omdat het erfrecht grotendeels buiten beschouwing kan blijven en de verzekeringnemer vrij is om te bepalen wie wat krijgt. Op een moment waar behoefte aan extra geld plotseling groter is dan anders. Bijvoorbeeld om de hypotheeklasten te verminderen of huur danwel kinderopvang te betalen (zie ook het artikel van Cees de Mooij in dit kader). Daarnaast kan erfbelasting over de uitkering vaak vermeden worden. Deze kenmerken maken dat de overlijdensrisicoverzekering interessant voor financiële planning. Nu. En in 2020 (en ver daarna) zeker ook! 23 Rechtbank Arnhem, 24 november 2004, ECLI:NL:RBARN:2004:AS3598. Bijvoorbeeld adviseren om de vraag aan een notaris voor te leggen. 24 6:150 sub a Burgerlijk Wetboek.

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING

INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Hengelosestraat 571 053 484 00 00 www.123notaris.com INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

Hypotheek en levensverzekering

Hypotheek en levensverzekering Hypotheek en levensverzekering Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt de financier vaak dat tevens een levensverzekering op uw leven wordt afgesloten. Als

Nadere informatie

Begunstigde en nalatenschap

Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Veel huishoudens hebben een levensverzekering of een overlijdensrisico verzekering afgesloten, om de overblijvende partner financieel goed achter

Nadere informatie

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft Geachte heer Test, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een testament nodig hebt, is van veel factoren afhankelijk. Een belangrijke factor is de hoogte

Nadere informatie

Administratiekantoor H.C. Snoei, gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

Administratiekantoor H.C. Snoei, gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-330 d.d. 17 september 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars en mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Erfbelasting. Fictieve verkrijging. Levensverzekering en derdenbeding. Premiesplitsing

Erfbelasting. Fictieve verkrijging. Levensverzekering en derdenbeding. Premiesplitsing Erfbelasting. Fictieve verkrijging. Levensverzekering en derdenbeding. Premiesplitsing Directoraat-generaal Belastingdienst/Brieven & beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/873M, Staatscourant

Nadere informatie

2. Onttrokken aan het vermogen. Premiesplitsing

2. Onttrokken aan het vermogen. Premiesplitsing Successiewet. Fictieve verkrijging; levensverzekering en derdenbeding. Premiesplitsing 1 Successiewet. Fictieve verkrijging; levensverzekering en derdenbeding. Premiesplitsing Belastingdienst/Centrum voor

Nadere informatie

Successiewet. Fictieve verkrijging; levensverzekering en derdenbeding

Successiewet. Fictieve verkrijging; levensverzekering en derdenbeding FI Successiewet. Fictieve verkrijging; levensverzekering en derdenbeding 13 februari 2007/Nr. CPP2007/130M Belastingdienst/Centrum voor procesen productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten De

Nadere informatie

Variant 1 t/m 3: Wettelijke verdeling gelijke erfdelen

Variant 1 t/m 3: Wettelijke verdeling gelijke erfdelen Geachte heer X, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een testament nodig hebt, is van veel factoren afhankelijk. Een belangrijke factor is de hoogte van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen De heer P. Groothuizen Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen Geachte heer P. Groothuizen, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20508 21 december 2010 Erfbelasting. Fictieve verkrijging. Levensverzekering en derdenbeding. Premiesplitsing 14 december

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal Erfrente verdient nieuwe kans Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal 1 Een blik in onze verzekeringsportefeuille leert ons al snel dat de erfrente vroeger voornamelijk als aanvullende

Nadere informatie

Partnerverklaring; Rabobank stuurt hypotheekgevers voor advies naar notaris en fiscalist

Partnerverklaring; Rabobank stuurt hypotheekgevers voor advies naar notaris en fiscalist Partnerverklaring; Rabobank stuurt hypotheekgevers voor advies naar notaris en fiscalist MR. CEES B. BAARD 1 Naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Arnhem 2 heeft de Rabobank bekend gemaakt

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

De verzekeringnemers met een levensverzekering krijgen voor die datum nog één keer de mogelijkheid om van de verzekering een KEW te maken.

De verzekeringnemers met een levensverzekering krijgen voor die datum nog één keer de mogelijkheid om van de verzekering een KEW te maken. De weduwe- of partnerclausule nader belicht Kan omzetting van een verpande levensverzekering zonder meer plaats vinden? op 1 april 2013 vervalt de mogelijkheid om van bestaande levensverzekeringen een

Nadere informatie

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

Q & A BLG Bankspaarhypotheek

Q & A BLG Bankspaarhypotheek Q & A BLG Bankspaarhypotheek Wat zijn de fiscale eisen voor het verkrijgen van de vrijstelling in box 1? Om voor de vrijstellingen in aanmerking te komen, moet onder andere worden voldaan aan de volgende

Nadere informatie

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 100% ONAFHANKELIJK

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 100% ONAFHANKELIJK 1 De waarde van ONAFHANKELIJK Financieel Advies bij een OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 100% ONAFHANKELIJK 2 Vrij is onafhankelijk Vrij zijn betekent in de kern dat je de mogelijkheid hebt om keuzes te kunnen

Nadere informatie

Drs. M.C.B. Bril,[1] mr. T. Denekamp[2] en mw. mr. R.J. Hayhoe[3]

Drs. M.C.B. Bril,[1] mr. T. Denekamp[2] en mw. mr. R.J. Hayhoe[3] Kwartaalbericht Estate Planning Banksparen: inkomstenbelasting, erfbelasting en erfrecht Auteur: Drs. M.C.B. Bril,[1] mr. T. Denekamp[2] en mw. mr. R.J. Hayhoe[3] Deel 1: de spaarrekening eigen woning

Nadere informatie

DE LEVENSVERZEKERING

DE LEVENSVERZEKERING DE LEVENSVERZEKERING Een privaatrechtelijke en successierechtelijke beschouwing MR. W.J.M. VAN VEEN 1992 W.EJ. TJEENK WILLINK ZWOLLE INHOUD Lijst van gebruikte afkortingen XI Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 2

2014 -- Successiewet -- Deel 2 Successiewet les 2 programma Successierecht Wetsficties Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Aangifte 1 Wetsficties 1 van 11 Schuldigerkenning niet-registergoederen art. 8-1 SW Om het ontgaan van successierecht

Nadere informatie

laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif

laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif Met de Life Care Overlijdensrisicoverzekering laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif Inhoudsopgave Waarom een Life Care Overlijdensrisicoverzekering?

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Deze voorwaarden zijn op 21 januari 2013 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Is de verzekerde in leven op

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Geachte heer Testman,

Geachte heer Testman, Geachte heer Testman, In het voor u liggende overzicht treft u berekeningen aan van de meest voorkomende testamentvormen, waarbij uitgangspunt is dat de langstlevende partner over het gehele vermogen kan

Nadere informatie

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 Informatie over langstlevende testamenten en het " tweetrapstestament " Hieronder heb ik enige voorbeelden en uitwerkingen van diverse testamentvormen weergegeven,

Nadere informatie

Hypotheel^ levensverzekering is' en partnerverk laring. de NOTARIS en de

Hypotheel^ levensverzekering is' en partnerverk laring. de NOTARIS en de de NOTARIS en de Hypotheel^ levensverzekering is' en partnerverk laring Hypotheek en levensverzekering Partnerverklaring Fiscale gevolgen Heffing van successierecht Vraag het de notaris Inhoud Hypotheek

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting Estate planning Stichting RB studiekring Utrecht, 11 november 2014 Mr. C.G.C. Engelbertink, Van Ewijk Estate Planning te Bussum Definitie van estate planning Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke

Nadere informatie

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Koren 16 a 0492-841336 5731 LC Mierlo u 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl Vliegert Mierlo, 15 november

Nadere informatie

Hypotheg. levensverzekerin en partnerverklaring. de NOTARIS en de

Hypotheg. levensverzekerin en partnerverklaring. de NOTARIS en de de NOTARIS en de Hypotheg levensverzekerin en partnerverklaring Hypotheek en levensverzekering Partnerverklaring Fiscale gevolgen Heffing van successierecht Vraag het de notaris r Hypotheek en levensverzekering

Nadere informatie

Begunstigde en nalatenschap

Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Veel huishoudens hebben een levensverzekering of een overlijdensrisico verzekering afgesloten, om de overblijvende partner financieel goed achter

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

Begunstigde en nalatenschap

Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Veel huishoudens hebben een levensverzekering of een overlijdensrisico verzekering afgesloten, om de overblijvende partner financieel goed achter

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Delta Lloyd Levensverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Delta Lloyd Levensverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-408 d.d. 12 november 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering.

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

Voorbeelden Schenkbelasting Voorbeeld 1

Voorbeelden Schenkbelasting Voorbeeld 1 Onderstaande voorbeelden zijn afkomstig uit de Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 De volledige tekst kunt u vinden via onderstaande link https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/overige-fiscale-maatregelen-

Nadere informatie

Radartestament. En andere interessante fiscale en juridische varia

Radartestament. En andere interessante fiscale en juridische varia Radartestament En andere interessante fiscale en juridische varia Nut en noodzaak van een testament 70% van de Nederlanders heeft geen testament (Zelfs) bij 60+ rs heeft meer dan 50% geen testament 30%

Nadere informatie

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN PAGINA 1 VAN 6 Erfgenamen. Wie uw nalatenschap erft is via de wet bepaalt. Mocht u andere wensen hebben dan kunt u dit vastleggen in een testament. Op deze manier bepaalt uzelf wie uw erfgenamen zijn.

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

Risicoverzekering aanvraag

Risicoverzekering aanvraag 001 3235(0106)a Risicoverzekering aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) Risicoverzekering aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering mutatie polis nummer

Nadere informatie

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl Huwelijkse voorwaarden www.netwerknotarissen.nl Als u gaat trouwen, regelt de wet automatisch veel zaken. Bijvoorbeeld dat uw echtgenoot van u erft als u overlijdt of dat uw echtgenoot begunstigde wordt

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Ga goed verzekerd op vakantie

Ga goed verzekerd op vakantie Ga goed verzekerd op vakantie Onderwerpen 23 mei 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Reisverzekering: veel meer dan alleen risico van diefstal Het huwelijksvermogensrecht

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956

Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 Besluit van 20 juli 1956, ter uitvoering van de Successiewet 1956 Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz.,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:229

ECLI:NL:RBROT:2016:229 ECLI:NL:RBROT:2016:229 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 06-01-2016 Datum publicatie 07-01-2016 Zaaknummer C/10/475943 / HA ZA 15-510 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering...

Inhoud De wettelijke erfgenamen als begunstigden van een levensverzekering... BELANGRIJKE NIEUWE WETGEVING De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering... Bij het afsluiten van

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Lijst van gebruikte afkortingen / 15 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 Inleiding / 17 Korte historische schets / 17 Rechtsgronden / 20 Civielrechtelijke

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente

Direct Ingaande Lijfrente Voorwaarden Direct Ingaande Lijfrente Deze voorwaarden zijn op 01-11-2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Een Direct Ingaande Lijfrente is een verzekering

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Nabestaandenvoorzieningen

Nabestaandenvoorzieningen Algemene informatie Nabestaandenvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat wij

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

Samenwonen, en dan...

Samenwonen, en dan... Samenwonen, en dan... Holtman Notarissen Utrecht, Koningslaan 62 tel (030) 215 05 15 info@holtmannotarissen.nl www.holtmannotarissen.nl Wat is... Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Op 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Er is veel gewijzigd. Hieronder zijn enkele wijzigingen vermeld welke ook voor

Nadere informatie

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Wat is ASR Vermogen bij Overlijden? Is ASR Vermogen bij Overlijden een uitvaartverzekering? Wie is de verzekerde? Welke dekkingen kent ASR Vermogen bij Overlijden?

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament ESTATE PLANNING Schenken Huwelijkse voorwaarden Testament Wat is estate planning? Estate planning is het nemen van maatregelen gericht op de besparing van schenk- en erfbelasting bij de overgang of overdracht

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet.

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Memorandum nieuwe schenk- en erfbelasting / aanpassing Successiewet 1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Als de Eerste Kamer in december

Nadere informatie

1. Schenk tijdens leven

1. Schenk tijdens leven 1. Schenk tijdens leven Via een spaarboekje Wat? U kunt een deel van uw vermogen nog tijdens uw leven schenken aan de kleinkinderen, bijvoorbeeld door een spaarboekje te openen op hun naam. Op een bankgift

Nadere informatie

Wie zijn wij. o Henk-Jan Boersma & Rodger Schoenmakers. o Erfrechtplan. o Wij maken testamentadvies eenvoudig

Wie zijn wij. o Henk-Jan Boersma & Rodger Schoenmakers. o Erfrechtplan. o Wij maken testamentadvies eenvoudig Welkom Gezien bij: Wie zijn wij o Henk-Jan Boersma & Rodger Schoenmakers o Erfrechtplan o Wij maken testamentadvies eenvoudig Wat zien wij? Wij ervaren dagelijks dat veel mensen hun erfenis niet goed geregeld

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen. Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..?

Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen. Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..? Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..? Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit en wijziging Box 3 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT SAMENLEVINGSVORMEN SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT Algemeen De gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in de wet uitgebreid geregeld. Andere samenwonenden worden door

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Wet schenk- en erfbelasting

Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 De nieuwe Successiewet is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen! Wijziging tariefstructuur/ vrijstellingen Vereenvoudiging

Nadere informatie