Examen Federatie Financieel Planner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen Federatie Financieel Planner"

Transcriptie

1 Examen Federatie Financieel Planner 11 december 2009 DEEL I uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 14 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting op antwoorden wordt niet bij de beoordeling meegewogen. Uw naam en examennummer s.v.p. correct op het antwoordformulier vermelden. Vul uw antwoorden in met potlood.

2 Vraag 1 Tim Korporaal bezit een eigen woning van met een eigenwoningschuld van Tim heeft in 2006 een kapitaalverzekering eigen woning (KEW, zonder garantiekapitaal) afgesloten bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij in combinatie met een aflossingsvrije lening voor 30 jaar. De rentevast-periode op de lening is 30 jaar. Verder bezit Tim alle aandelen in een B.V. (Tim B.V.). Bij Tim bestaat er onduidelijkheid over zijn kapitaalverzekering. Wat is juist met betrekking tot zijn KEW? A. De KEW keert altijd voor maximaal 90% uit. B. De kapitaalverzekering kan fiscaal gefacilieerd worden voortgezet met het KEWregime bij Tim B.V. C. De begunstigde van een KEW moet de uitkering aanwenden ter aflossing van de eigenwoningschuld. D. De kapitaalverzekering is extra voordelig bij een lage rentestand. Vraag 2 Sophie Koudijs (60 jaar) is overleden in Enig erfgenaam is haar zoon Bert (30 jaar). Sophie had ten tijde van haar overlijden als enig actief een effectenportefeuille van bestaande uit beleggingsfondsen die geen dividend uitkeren. Bert heeft de nalatenschap in 2007 zuiver aanvaard en de effectenportefeuille in stand gelaten. De effectenportefeuille heeft thans een waarde van Volkomen onverwacht bleek op 1 december 2009 dat Sophie nog een schuld had van die ontstaan is in Bert heeft zelf een vermogen van Wat zijn de gevolgen van het zuiver aanvaarden door Bert? A. Bert kan binnen 3 maanden nadat hij kennis heeft gekregen van de negatieve nalatenschap alsnog beneficiair aanvaarden en daardoor verhaal op zijn vermogen voorkomen. B. De betreffende schuldeiser kan zich tot maximaal , zijnde de huidige waarde van de effectenportefeuille, op het vermogen van Bert verhalen. C. De betreffende schuldeiser kan de volledige verhalen op het vermogen (inclusief de nalatenschap van Sophie) van Bert. D. De schuldeiser kan van rechtswege nooit meer verhalen dan 50% van de vordering van op het vermogen van Bert. Pagina 1 van 14

3 Vraag 3 Bij de volgende stellingen in deze vraag dient uitgegaan te worden van algemene definities en dient geen rekening te worden gehouden met kostenopslag van de beheerder van het beleggingsfonds. Stelling I. Voor de systematiek van het bepalen van de koers van een aandeel in een open-end beleggingsfonds geldt als hoofdregel de intrinsieke waarde. Stelling II. Bij een closed-end beleggingsfonds wordt de koers van een aandeel in het fonds bepaald door vraag en aanbod. De koers van het aandeel in dat fonds kan substantieel afwijken van de intrinsieke waarde. Welke stelling is juist? A. Zowel stelling I, als stelling II is juist. B. Stelling I is juist, stelling II is onjuist. C. Stelling I is onjuist, stelling II is juist. D. Zowel stelling I, als stelling II is onjuist. Vraag 4 Gert de Breul heeft 5 jaar geleden een woning in eigendom verkregen voor Hij heeft 4 jaar geleden de helft van de woning voor verkocht en overgedragen aan Froukje, zijn vriendin met wie hij een gemeenschappelijke huishouding ging voeren. De relatie is uitgegaan. Gert is met Froukje overeengekomen dat hij op 4 december 2009 zijn helft van de woning door middel van een koopovereenkomst aan haar overdraagt voor De werkelijke waarde van de helft van de woning is op 4 december Welk bedrag aan overdrachtbelasting moet Froukje betalen over de transactie van 4 december 2009? A. 0. B C D Pagina 2 van 14

4 Vraag 5 Een weduwe (nabestaande) heeft een kind van 15 jaar uit het huwelijk met de overledene. Er bestaat recht op een nabestaandenuitkering en een halfwezenuitkering uit hoofde van de ANW. Het kind verkrijgt vervolgens een eigen inkomen uit arbeid. Welke uitkering wordt gekort door het eigen inkomen uit arbeid van het kind? A. De nabestaandenuitkering uit hoofde van de ANW. B. De halfwezenuitkering uit hoofde van de ANW. C. De wezenuitkering uit hoofde van de ANW. D. Geen van bovengenoemde uitkeringen. Vraag 6 Piet Kloosters en Nadine Bestevaer zijn onder huwelijkse voorwaarden gehuwd. Piet is verzekeringnemer op de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), die op 1 december 2005 is afgesloten voor de gezamenlijke financiering, die zij zijn aangegaan voor de aankoop van hun gezamenlijke woning. Piet en Nadine zijn beiden verzekerden op de polis. Nadine besluit een punt achter haar relatie met Piet te zetten en vraagt een echtscheiding aan. In het echtscheidingsconvenant wordt de woning aan Piet toebedeeld. Nadine wenst de helft van de KEW op haar naam te zetten, met zichzelf als verzekerde en begunstigde. Nadine koopt direct nadat de echtscheiding is ingeschreven in de registers een eigen woning, zonder eerst tussentijds in een huurwoning te hebben gewoond. Kunnen de wensen van Nadine fiscaal geruisloos worden doorgevoerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel? A. Nee, de overgang van de helft van de KEW naar Nadine wordt gezien als een vervreemding. Het gehele rentebestanddeel dat in de verzekering is opgebouwd is op het moment van overdracht belast met inkomstenbelasting. B. Nee, bij de overgang van de helft van de KEW naar Nadine is zij over de helft van het rentebestanddeel dat in de verzekering is opgebouwd inkomstenbelasting verschuldigd. C. Ja, omdat Nadine als verzekerde op de verzekering was opgenomen, was zij al voor de helft eigenaar van de KEW. D. Ja, omdat Nadine over een eigen woning beschikt, kan zij de helft van de polis op haar eigen naam voortzetten. Pagina 3 van 14

5 Vraag 7 Berend Bovenkerk heeft een woning in eigendom. Hij heeft de aankoop van de woning in 2003 gefinancierd met een aflossingsvrije lening van bij bank B. Bank B heeft daarbij een hypotheekrecht op de woning van Berend van (exclusief renten en kosten) verkregen. De woning is nu waard. De huidige lening is nog steeds Op grond van de overwaarde heeft Bank C in 2006 Berend een rekeningcourant krediet verstrekt, waarbij Bank C een tweede hypotheek op de woning van Berend heeft verkregen van (exclusief rente en kosten). Berend komt zijn verplichtingen naar Bank B en C niet na en is door Bank B en C in gebreke gesteld. Gaat het hypotheekrecht van Bank B en/of Bank C teniet na een levering, voortvloeiend uit een executoriale verkoop van de woning van Berend door Bank B? A. Zowel het hypotheekrecht van Bank B als van Bank C gaan teniet. B. Zowel het hypotheekrecht van Bank B als van Bank C gaan NIET teniet. C. Alleen het hypotheekrecht van Bank B gaat teniet. D. Alleen het hypotheekrecht van Bank C gaat teniet. Vraag 8 Annemieke Dansing belegt haar gehele vermogen in obligaties en wil de duration van haar obligatieportefeuille substantieel verhogen. Het verhogen van de duration is een strategie die in het kader van rendementsverbetering bij obligatieportefeuilles wordt gebruikt. Bij welke renteverwachting wordt deze strategie vooral gebruikt? A. Een te verwachten rentestijging van de korte rente. B. Een te verwachten rentedaling van de korte rente. C. Een te verwachten rentestijging van de lange rente. D. Een te verwachten rentedaling van de lange rente. Pagina 4 van 14

6 Vraag 9 Victor Bouwens is getrouwd met Angela Appels in gemeenschap van goederen. Victor heeft door een mislukt beleggingsavontuur een schuld van aan X -bank. Angela heeft met dit avontuur geen bemoeienis gehad. Victor en Angela wonen in een huurhuis. De verdere bezittingen, die in de gemeenschap vallen, vertegenwoordigen geen waarde en er zijn geen andere schulden. Angela heeft zelf een bedrag van op een spaarrekening bij Y-bank. Dit bedrag heeft zij van haar ouders geschonken gekregen. Bij deze schenking is notarieel een uitsluitingsclausule opgenomen. Het huwelijk loopt slecht en zal eindigen. Angela wil bereiken dat het bedrag van buiten de verhaalsmogelijkheden blijft van X-bank. Met welke onderstaande mogelijkheid kan Angela voorkomen dat haar spaarrekening bij Y-bank buiten de verhaalsmogelijkheden van X-bank blijft? A. Opmaken van huwelijkse voorwaarden, inhoudende beëindiging van de huwelijksgemeenschap. B. Scheiding van tafel en bed. C. Flitsscheiding. D. Afstand doen van de huwelijksgemeenschap. Vraag 10 Gea Vrolijk heeft een handelsonderneming in de vorm van een eenmanszaak. Zij werkt al 5 jaar minimaal uur per jaar in haar onderneming. Haar winst over 2009 bedraagt Zij doteert maximaal aan de oudedagsreserve en heeft recht op de zelfstandigenaftrek. De omvang van het ondernemingsvermogen levert voor de dotatie oudedagsreserve geen beperking op. Op welk bedrag (afgerond) aan MKB-winstvrijstelling over 2009 heeft Gea recht? A B C D Pagina 5 van 14

7 Vraag 11 Antoinette Overbaan overweegt voor deel te nemen in een scheepvaartmaatschap. Antoinette valt door haar loon in het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting. Dankzij de fiscale behandeling van de maatschap, kan zij de vervroegde afschrijving toepassen, waardoor zij meer dan haar inleg van als belastingteruggaaf ontvangt. Hoe wordt in de inkomstenbelasting de deelname van Antoinette in de scheepvaartmaatschap aangemerkt? A. Als belastbare winst uit onderneming als medegerechtigde. B. Als belastbare winst uit onderneming als ondernemer. C. Als resultaat uit overige werkzaamheden. D. Als belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Vraag 12 Stel dat A een stuk grond heeft en B hierop een gebouw neerzet. B verkrijgt van A het zakelijk recht van opstal op het stuk grond van A. Een en ander is notarieel vastgelegd en ingeschreven in het Kadaster. Stelling I. Het recht van opstal voorkomt dat het gebouw door natrekking eigendom van A wordt. Stelling II. Op het recht van opstal van B kan GEEN hypotheek worden gevestigd. Welke stelling is juist? A. Stelling I en II zijn beiden juist. B. Stelling I is juist en stelling II is onjuist. C. Stelling I is onjuist en stelling II is juist. D. Stelling I en II zijn beiden onjuist. Pagina 6 van 14

8 Vraag 13 Els Heuveling (27 jaar) is sinds februari 2009 als directeur in dienst bij B.V. A. Zij is tevens enig aandeelhouder van B.V. A. Het jaarsalaris van Els bedraagt Zij heeft bij haar vorige werkgever tot 31 december 2008 als normale werknemer pensioen opgebouwd. Wat zijn voor Els binnen de kaders van de Pensioenwet en de Wet op de loonbelasting 1964 de mogelijkheden voor pensioenopbouw in de periode dat zij directeur, enig aandeelhouder bij B.V. A is? A. Els kan waardeoverdracht van haar bij de vorige werkgever opgebouwde pensioen laten plaatsvinden naar B.V. A en vervolgens in eigen beheer pensioen opbouwen. B. B.V. A kan de pensioenverzekering van de oude werkgever van Els voortzetten en op dezelfde verzekering pensioen gaan opbouwen. C. B.V. A kan aan Els voor de toekomst een nieuwe pensioenregeling toezeggen en onderbrengen bij een verzekeraar. D. Els kan voor haar pensioenvoorziening een zogenaamde Fiscale Oudedags Reserve opbouwen bij B.V. A. Vraag 14 Henk Houtzager is sinds 1 januari 2008 werkzaam in de directie van investeringsmaatschappij Invest B.V. Henk heeft per 1 januari ,5% van de cumulatief preferente aandelen Invest B.V. verkregen uit een uitgifte van aandelen door Invest B.V. Het cumulatief preferent dividend op deze aandelen is per jaar 20% van de nominale waarde. Invest B.V. heeft Henk een lening verstrekt waarmee Henk het 2,5% belang in Invest B.V. gekocht heeft. Hoe moet Henk het 2,5% aandelenbelang en de lening voor de aankoop van het 2,5% aandelenbelang in zijn aangifte IB 2009 opnemen? A. 2,5% aandelenbelang box 3, lening 2,5% aandelenbelang box 3. B. 2,5% aandelenbelang box 3, lening 2,5% aandelenbelang box 1. C. 2,5% aandelenbelang box 1, lening 2,5% aandelenbelang box 1. D. 2,5% aandelenbelang box 1, lening 2,5% aandelenbelang box 3. Pagina 7 van 14

9 Vraag 15 Karel Zomers heeft een bruto jaarsalaris van en doet mee aan een levensloopregeling met maandelijkse inleg. Wat is het gevolg van deze inleg voor de premie WW en/of inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet? A. Alleen minder inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is verschuldigd. B. Alleen minder premie WW is verschuldigd. C. Zowel minder premie WW, als minder inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is verschuldigd. D. Zowel premie WW, als inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet zijn NIET minder verschuldigd. Vraag 16 Rating Agency S&P heeft de rating van een obligatie van bedrijf X aangepast van BBB+ naar A-. Alle andere omgevingsvariabelen wijzigen niet. Wat zal normaliter het gevolg zijn waartegen bedrijf X geld kan lenen? A. Alleen via de kapitaalmarkt kan geld tegen betere condities worden geleend. B. Alleen via de geldmarkt kan geld tegen slechtere condities worden geleend. C. Zowel via de kapitaalmarkt, als via de geldmarkt kan geld tegen betere condities worden geleend. D. Zowel via de kapitaalmarkt, als via de geldmarkt kan geld tegen slechtere condities worden geleend. Vraag 17 Johan Koppel heeft in 1998 als belegging voor aan losse 7,5%-jaarrente coupons gekocht inzake de 30-jarige staatslening De rentecoupons hebben betrekking op het jaar 2009 en In 2009 is de rentecoupon 2009 tot uitkering gekomen en heeft Johan de rentecoupon van 2012 verkocht. Stelling I. De verkoopopbrengst van de rentecoupon 2012 is gedeeltelijk belast in box 1 bij Johan. Stelling II. De uitkering van de rentecoupon 2009 is gedeeltelijk belast in box 1 bij Johan. Welke stelling is juist in het kader van de heffing van de inkomstenbelasting? A. Stelling I is juist, stelling II is juist. B. Stelling I is juist, stelling II is onjuist. C. Stelling I is onjuist, stelling II is juist. D. Stelling I is onjuist, stelling II is onjuist. Pagina 8 van 14

10 Vraag 18 Astrid Hoevers (60 jaar) is gehuwd met Bob Brand (58 jaar). Bob en Astrid hebben 8 kinderen waarvan de oudste 40 jaar is en de jongste 30 jaar is. Bob is op 2 januari 2009 overleden zonder testament. Zijn nalatenschap bedraagt hetgeen ook de waarde is voor de bepaling van het successierecht. De begrafeniskosten zijn gedekt dankzij een begrafenisverzekering die uitkeerde in natura. Astrid en de kinderen doen thans de aangifte successierecht. Astrid heeft ter zake van de afwikkeling van de nalatenschap geen rechtshandelingen verricht. Astrid en de kinderen hebben sinds het overlijden geen afspraken gemaakt over de nalatenschap en evenmin zijn zij in dat kader met elkaar zaken overeengekomen. Welk bedrag aan successierecht zijn Astrid en de kinderen gezamenlijk verschuldigd? A. 0. B C D Vraag 19 Peter Branding, geboren in 1945, heeft in 1987 een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, een zogenoemde pre-brede herwaardering polis, afgesloten. De premie hiervoor is volledig in aftrek op zijn belastbaar inkomen gebracht. De waarde van de polis is op dit moment Peter wil de uitkeringen in 5 jaar laten toekomen aan zijn 20-jarige dochter Helena. Helena studeert nog en ontvangt studiefinanciering. Wat zijn de gevolgen voor Helena indien zij begunstigde is van de lijfrenteuitkeringen? A. De uitkeringen zijn vrijgesteld in box 1 voor de Wet IB 2001, er zijn geen gevolgen voor haar recht op studiefinanciering. B. De uitkeringen zijn belast in box 1, haar studiefinanciering kan mogelijk worden gekort. C. De uitkeringen zijn belast in box 1, er zijn sowieso geen gevolgen voor haar recht op studiefinanciering. D. De uitkeringen zijn vrijgesteld in box 1 voor de Wet IB 2001, haar studiefinanciering kan mogelijk worden gekort. Pagina 9 van 14

11 Vraag 20 Arend Kuipers woont samen met zijn zus Sabine en voert met haar duurzaam een gemeenschappelijke huishouding. Zij hebben geen notarieel samenlevingscontract en zij opteren niet voor het fiscaal partnerschap. Arend heeft in 2008 een woning gekocht voor De WOZ-waarde van de woning is in 2008 en 2009 tevens Om de aankoop te financieren heeft hij in 2008 bij Sabine een lening afgesloten van met een rente van 5%, die jaarlijks door Arend wordt voldaan. Als zekerheid voor de lening is een hypotheek gevestigd. Het restant van de koopsom heeft Arend uit eigen middelen voldaan. Welk bedrag aan aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld heeft Arend over het belastingjaar 2009? A. 0. B C D Vraag 21 Adriaan Slootjens heeft op 12 december 2009 een obligatie gekocht met een aankoopkoers van 104,67. De obligatie heeft nog een looptijd van 3 jaar en lost af tegen een koers van 100. De rente over 2008/2009 is op 11 december 2009 voldaan. De obligatie geeft een jaarlijkse coupon van 5,25%. Welk van onderstaande antwoorden benadert het effectieve rendement op deze obligatie het meest? A. 3,70%. B. 4,67%. C. 5,02%. D. 5,25%. Vraag 22 Arthur Kielstra (80 jaar) heeft twee kinderen, Willem en Tom. Het vermogen van Arthur is heden Aan het Rode Kruis heeft Arthur in januari 2009 een bedrag van geschonken. In 2003 heeft Arthur een bedrag van aan Tom geschonken. Arthur onterft Willem geheel. Arthur overlijdt in december Wat is de omvang van de legitieme portie van Willem? A B C D Pagina 10 van 14

12 Vraag 23 Werknemer Jan van Doorn is werkzaam bij werkgever Y. Y is getroffen door de kredietcrisis en is genoodzaakt Jan te ontslaan. Jan heeft 20 jaar arbeidsverleden en dus in beginsel recht op een WW-uitkering gedurende 20 maanden. Na een gesprek met het UWV start Jan een eigen onderneming in de vorm van een eenmanszaak, waarin hij gedurende de hele werkweek werkt. Na 1 jaar staakt Jan wegens onvoldoende succes zijn onderneming. Jan gooit het bijltje er bij neer en vraagt een WW-uitkering aan. Wat is de WW-positie van Jan bij aanvraag van de WW-uitkering na staken van zijn onderneming? A. Jan krijgt geen WW-uitkering, omdat ondernemers niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. B. Jan krijgt een WW-uitkering, maar het UWV legt een sanctie op omdat hij zich pas na een jaar werkloosheid bij het UWV meldt. C. Jan krijgt een WW-uitkering, omdat hij zijn werknemerschap herkrijgt indien hij zijn onderneming staakt binnen 20 maanden na aanvang van zijn werkloosheid. D. Jan krijgt een WW-uitkering, maar zijn uitkering vangt niet eerder aan dan 6 maanden voordat hij de aanvraag heeft ingediend. Vraag 24 Piet Bootsma heeft de volgende twee lijfrentevarianten in het verleden afgesloten en de premie volledig in aftrek gebracht op zijn belastbaar inkomen: - Een lijfrenteverzekering afgesloten in 2005 bij verzekeraar A: waarde op 1 december 2009: 4.030; - Een lijfrentespaarrekening afgesloten in 2008 bij bancaire instelling B: waarde op 1 december 2009: Piet wil door geldgebrek beide varianten op 1 december 2009 afkopen. Piet heeft in 2009 een brutosalaris van Hij heeft geen compensabele verliezen en aftrekposten. Wat zijn voor Piet de fiscale gevolgen? A. De afkoopwaarde van de lijfrenteverzekering en de waarde van de lijfrentespaarrekening zijn belast met inkomstenbelasting. In beide gevallen is er revisierente verschuldigd. B. De afkoopwaarde van de lijfrenteverzekering en de waarde van de lijfrentespaarrekening zijn belast met inkomstenbelasting. In beide gevallen is er geen revisierente verschuldigd. C. De afkoopwaarde van de lijfrenteverzekering is belast met inkomstenbelasting en er is revisierente verschuldigd. De waarde van de lijfrentespaarrekening is belast met inkomstenbelasting, maar er is geen revisierente verschuldigd. D. Afkoop van beide lijfrentevarianten is onbelast voor de inkomstenbelasting en er is geen revisierente verschuldigd. Pagina 11 van 14

13 Vraag 25 Jan Drukker koopt per 1 januari 2010 een nieuwe woning. Hij gaat hiervoor een lening met hypothecaire zekerheid afsluiten van Een gedeelte van de lening wenst hij na 30 jaren af te lossen uit een op te bouwen spaarkapitaal. Het te verwachten rendement is 4% op jaarbasis, bij te schrijven per 1 januari van het volgende jaar. Een eerste storting van doet Jan op 1 januari Daarna stort hij gedurende 19 jaren jaarlijks per 1 januari van een betreffend jaar. Kosten en belastingen dient u bij de berekening buiten beschouwing te laten. Hoeveel spaartegoed heeft Jan na 30 jaar (inclusief rendement) opgebouwd? A B C D Vraag 26 Lodewijk Broerse heeft een renteloze direct opeisbare lening van zijn vader ten behoeve van de aankoop van zijn eerste eigen woning gekregen. Welke handeling is vereist om deze renteloze lening als eigenwoningschuld voor de Wet IB 2001 te laten kwalificeren? A. Vastlegging van de lening bij notariële akte. B. Vestiging van een hypotheekrecht. C. Het aanbieden van de leningovereenkomst ter registratie bij de Belastingdienst. D. Geen van bovengenoemde handelingen zijn vereist. Vraag 27 Welke typen pensioenovereenkomsten kent de Pensioenwet, naast de pensioenovereenkomst? A. De kapitaalovereenkomst en de uitbestedingsovereenkomst. B. De kapitaalovereenkomst en de uitkeringsovereenkomst. C. De uitkeringsovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst. D. De uitbestedingsovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst. Pagina 12 van 14

14 Vraag 28 Albert Hoeding heeft een bedrag van aan spaargeld. Albert wil de komende 20 jaar jaarlijks een bedrag opmaken, zodat over 20 jaar het bedrag aan spaargeld nihil is. Het jaarlijks te onttrekken bedrag wordt elk jaar aan het eind van het jaar onttrokken. Hou rekening met een rente van 5% op jaarbasis, bij te schrijven per 1 januari van het volgende jaar. Hou met belasting en kosten geen rekening. Welk bedrag kan Arend jaarlijks onttrekken aan het spaargeld zodat over 20 jaar het bedrag aan spaargeld nihil is? A B C D Vraag 29 Adrie Koetsier (alleenstaand en wonend in Nederland) heeft de volgende vermogensbestanddelen: - een onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) aangewezen landgoed in Nederland van 5 hectare met daarop: - een geheel aan derden verhuurd pand en - een eigen woning. Adrie vraagt zich af wat juist is aangaande de boven vermelde vermogensbestanddelen in het kader van de Wet IB 2001? A. Het NSW-landgoed van 5 hectare en de daarop gelegen verhuurde woning zijn in box 3 vrijgesteld. B. Alleen het NSW-landgoed van 5 hectare is in box 3 vrijgesteld. C. Voor de eigen woning geldt niet het eigenwoningforfait, omdat de eigen woning op een NSW-landgoed is gelegen. D. Voor de waardering van het aan derden verhuurde pand geldt in box 3 de WOZwaarde, omdat het pand op een NSW-landgoed is gelegen. Pagina 13 van 14

15 Vraag 30 Thomas van Dam (90 jaar) woont in Verzorgingstehuis Avondrood en is ernstig ziek, maar nog volledig handelingsbekwaam. Zijn huisarts Willem geeft hem bijstand op het gebied van individuele gezondheidszorg. Thomas is dankbaar voor alle goede zorgen en schenkt aan Verzorgingstehuis Avondrood en aan huisarts Willem Welke van de genoemde schenkingen is onaantastbaar? A. Geen van de schenkingen is onaantastbaar. B. Alleen de schenking aan Verzorgingstehuis Avondrood is onaantastbaar. C. Alleen de schenking aan huisarts Willem is onaantastbaar. D. Zowel de schenking aan Verzorgingstehuis Avondrood als de schenking aan Willem zijn onaantastbaar. - EINDE - Pagina 14 van 14

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

Hypotheek en levensverzekering

Hypotheek en levensverzekering Hypotheek en levensverzekering Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt de financier vaak dat tevens een levensverzekering op uw leven wordt afgesloten. Als

Nadere informatie

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Keuzemogelijkheden en belastingregels Klik op de vraag om het antwoord te lezen. inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Leeswijzer 3 1. Regime pre-brede Herwaardering

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 juni 2013 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met één (1) bijlage en

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

PE Plus Vermogen oefenexamen

PE Plus Vermogen oefenexamen Kennis Vraag 1 Kunnen kapitaalverzekeringen, afgesloten vóór 2001, ook vrijgesteld zijn in box 1 als er nog niet minimaal een aantal jaren premie is voldaan? A. Ja, sinds september 2014 kan de tijdsklem

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL EVEN VOORSTELLEN Stefan Vrancken Kandidaat-notaris en partner bij Team Notarissen Middelgroot kantoor: circa 20 medewerkers

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 12 december 2014 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met twee (2) bijlagen,

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 3

Oefenvragen Leven dag 3 Oefenvragen Leven dag 3 1. Bea Triks (25 jaar) heeft een bruto inkomen van 40.000,- per jaar. Zij neemt deel aan de levensloopregeling. Haar levensloopsaldo bedraagt begin dit jaar 12.000,-. Welk bedrag

Nadere informatie

Q & A BLG Bankspaarhypotheek

Q & A BLG Bankspaarhypotheek Q & A BLG Bankspaarhypotheek Wat zijn de fiscale eisen voor het verkrijgen van de vrijstelling in box 1? Om voor de vrijstellingen in aanmerking te komen, moet onder andere worden voldaan aan de volgende

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 13 juni 2014 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 17 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10.

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10. Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 omschrijving (bedrag in euro s) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 kapitaalverzekering eigen woning uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Examen Financieel Planner

Examen Financieel Planner Examen Financieel Planner 12 december 2008 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 14 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Bernard Leurinkstraat 107 Postbus 12, 7580 AA LOSSER Telefoon : 053 53 83 777 e-mail: info@poppinghaus.nl SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Verkocht u of uw fiscale partner in 2013 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 december 2012 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, 1 Casus met 2 bijlagen, op totaal

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 14 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Jansen (Jeroen) mevrouw Pietersen (Hanneke) Datum 11 december 2012 Kantoorgegevens Hypotheek- & Assurantiekantoor Oversteegen Darthuizerberg 1 3825

Nadere informatie

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 januari 2009 Uitgerekend voor u Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Inventarisatie Hersteladvies

Inventarisatie Hersteladvies Inventarisatie Hersteladvies Lees onderstaande zorgvuldig door: Om u een passend herstel advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier volledig

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Koren 16 a 0492-841336 5731 LC Mierlo u 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl Vliegert Mierlo, 15 november

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 1

Oefenvragen Leven dag 1 Oefenvragen Leven dag 1 1. Willem wil een verzekering die, als hij nog in leven is op 65-jarige leeftijd, een bedrag van 50.000,- ineens uitkeert. Daarnaast wil hij op het moment dat hij komt te overlijden

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld mevrouw Voorbeeld Datum 24 mei 2013 Kantoorgegevens Richards B.V. Mozartstraat 13 5102 BE DONGEN Tel: 0162-850 690 Uw Adviseur Peter Richards

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld (Karel) mevrouw Voorbeeld (Petra) Datum 19 februari 2013 Kantoorgegevens PlannersDesk B.V. Velperweg 88 6824 HL ARNHEM Tel: 026-351 5255

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

Checklist Aangifte IB 2014

Checklist Aangifte IB 2014 Checklist Aangifte IB 2014 Versie 1.2, maart 2015 Aangiftegegevens voor het jaar 2014 Indien vaste gegevens bij ons bekend zijn hoeft u deze niet opnieuw te verstrekken. AAW 1/5 Persoonlijke gegevens Hebben

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

VRAGENLIJST PERSOONLIJK FINANCIEEL OVERZICHT

VRAGENLIJST PERSOONLIJK FINANCIEEL OVERZICHT VRAGENLIJST PERSOONLIJK FINANCIEEL OVERZICHT CLIËNT 1 Achternaam Geslacht r Man r Vr. Voorletters Adres Postcode / Woonplaats Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Emailadres Roepnaam Tel. Privé Mobielnr.

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrentekapitaal komt binnenkort vrij. Weet u al wat u met het geld

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen bij Opgaaf wereldinkomen 20 Had u in 20 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse

Nadere informatie

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel :

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel : Klantprofiel Doelstelling klantprofiel: m tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd 55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd ASR Euro Aandelen Fonds Dit fonds belegt in aandelen van grote bedrijven die genoteerd zijn aan Europese aandelenbeurzen. Dit fonds belegt gespreid in de

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0111 IB extra opgaven week 4 Instituut Financieel Management Vraag 1 Marco en Leontien van Es kopen medio 2010 een eigen woning voor 250.000. Zij hebben nog nooit eerder een eigen woning gehad. Zij

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen IB 291 1T41FD BUI Verkocht u of uw fiscale partner in 2014 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Fiscale en financiele aspecten bij echtscheiding. PFP Forum 30 januari 2008 mr. Frits van der Kamp

Fiscale en financiele aspecten bij echtscheiding. PFP Forum 30 januari 2008 mr. Frits van der Kamp Fiscale en financiele aspecten bij echtscheiding PFP Forum 30 januari 2008 mr. Frits van der Kamp Onderwerpen Pensioen (eigen beheer) en echtscheiding Levensverzekeringen: verdeeld of verrekend? De bijleenregeling

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

Klantprofiel Individueel pensioen

Klantprofiel Individueel pensioen Klantprofiel Individueel pensioen 1 Inleiding Dit document heeft tot doel inzicht te verschaffen in uw persoonlijke financiële situatie. Inzicht in zowel uw persoonlijke als de financiële situatie zijn

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie