Examen Federatie Financieel Planner

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen Federatie Financieel Planner"

Transcriptie

1 Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 13 juni 2014 DEEL I uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 17 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting op antwoorden wordt niet bij de beoordeling meegewogen. Uw naam en examennummer s.v.p. correct op het antwoordformulier vermelden. Vul uw antwoorden in met potlood. U dient te blijven zitten tot uur en totdat uw enveloppe is opgehaald door een surveillant. 2014, Stichting Certificering FFP

2 Vraag 1 Hendrik Koehorst heeft ultimo 2013 een financiering eigen woning afgesloten. Hij betaalt op jaarbasis 9% nominale rente. Hendrik is met zijn bank overeengekomen dat hij de rente maandelijks achteraf betaalt, dus ultimo januari 2014 voor het eerst. U dient bij deze vraag geen rekening te houden met belastingen en overige kosten die hiervoor niet zijn genoemd. Wat is, afgerond, de effectieve rente van deze financiering over 2014? A. 9,4%. B. 9,5%. C. 9,6%. D. 9,7%. Vraag 2 De heer Kerssens koopt vandaag voor 3,40 een call DSM dec2014 met een uitoefenprijs van 48,00. Hij verkoopt tegelijk een call DSM dec2014 met een uitoefenprijs van 50,00 voor 2,50. Verder geldt dat: de opties uitsluitend op het eind van de looptijd worden uitgeoefend; de opties alleen worden uitgeoefend indien deze op het moment van uitoefenen in the money zijn. De break-evenkoers is de koers waarbij noch winst, noch verlies op de optieposities wordt gemaakt. U dient bij deze vraag geen rekening te houden met rentes, dividend, overige kosten en belastingen. Wat is bij deze optieposities voor de heer Kerssens de maximale winst en wat is de break-evenkoers op het moment van uitoefening op uitoefeningsdatum? A. Maximale winst: 0; break-evenkoers: 48,90. B. Maximale winst: 0; break-evenkoers: 49,10. C. Maximale winst: 110; break-evenkoers: 48,90. D. Maximale winst: 110; break-evenkoers: 49, , Stichting Certificering FFP pagina 1 van 17

3 Vraag 3 Piet (35 jaar oud) en Anneke (39 jaar oud) zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Zij bezitten sinds 2010 samen een eigen woning, die bij aankoop geheel gefinancierd is met een geldlening op beider naam bij een bank. De woning heeft een waarde in het economisch verkeer van op 1 januari De hoofdsom van de geldlening bedraagt op 1 januari 2014 ook De ouders van Anneke hebben op 2 januari 2014 een schenking aan Anneke gedaan van netto In de schenkingsovereenkomst wordt een uitsluitingsclausule opgenomen, zodat bij echtscheiding het geschonken bedrag van Anneke blijft. Anneke lost vervolgens op 2 januari 2014 met de gehele netto schenking de geldlening bij de bank gedeeltelijk af, zodat een restanthoofdsom resteert van Er worden geen nadere afspraken gemaakt over het bedrag dat Anneke aflost op de lening. Stel dat Piet en Anneke op 2 januari 2019 gaan scheiden en dat de woning op die dag ook wordt verkocht voor Op het moment van verkoop is er nog sprake van een geldlening van Stel dat de woning het enige vermogensbestanddeel van Piet en Anneke is. U dient bij deze vraag geen rekening te houden met kosten en belastingen. Op welk bedrag heeft Anneke per saldo recht na de verkoop van de woning, aflossing van de schuld en afwikkeling van de echtscheiding uitgaande van het burgerlijk recht in 2014? A B C D Vraag 4 Het ging financieel niet goed met Dorado B.V. Als gevolg hiervan zijn op 1 november 2013 drie personeelsleden ontslagen, namelijk Anton, Carel en Bernhard. Zij waren allen langer dan 15 jaar in dienst. Zij ontvangen ieder een ontslagvergoeding ter grootte van bruto , waar het volgende mee gebeurt: - De ontslagvergoeding voor Anton is 1 november 2013 per direct gestort op een stamrechtspaarrekening; - De ontslagvergoeding voor Carel is op 15 december 2013 overgemaakt naar verzekeraar Zeker Verzekeringen NV in het kader van de aankoop van een zogeheten fiscaal gefaciliteerde gouden handdrukverzekering; - Bernhard heeft een BV opgericht. De ontslagvergoeding is op 15 januari 2014 fiscaal gefaciliteerd op correcte wijze naar de BV overgemaakt. 2014, Stichting Certificering FFP pagina 2 van 17

4 De drie ex-werknemers besluiten alle drie om de gehele ontslagvergoeding in december 2014 af te kopen. U dient bij deze vraag geen rekening te houden met oprenting en kosten. Wat zijn fiscale consequenties op het moment van afkoop voor elk van de drie exwerknemers? A. Bij alle drie wordt over een bedrag van loonbelasting ingehouden. B. Bij Anton en Bernhard wordt over een bedrag van loonbelasting ingehouden en bij Carel wordt over een bedrag van loonbelasting ingehouden. C. Bij Anton wordt over een bedrag van loonbelasting ingehouden. Bij Bernhard en Carel wordt over een bedrag van loonbelasting ingehouden. D. Bij alle drie wordt over een bedrag van loonbelasting ingehouden. Vraag 5 Jan de Bie is op 1 juli jaar geworden. Zijn echtgenote Astrid is op dit moment 63 jaar. Zij heeft geen inkomen. Jan en Astrid zijn reeds 25 jaar met elkaar gehuwd. Naast zijn uitkering op basis van de Algemene Ouderdomswet (AOW) heeft Jan een levenslang ouderdomspensioen van bruto op jaarbasis. Krijgt Jan bij zijn AOW en ouderdomspensioen, een brutotoeslag AOW in 2014 in verband met zijn echtgenote Astrid? Zo ja, met welk percentage wordt de brutotoeslag AOW gekort? A. Nee. B. Ja, de korting bedraagt 0%. C. Ja, de korting bedraagt 8%. D. Ja, de korting bedraagt 10%. 2014, Stichting Certificering FFP pagina 3 van 17

5 Vraag 6 Gerrit is woonachtig in Amsterdam. Hij is sinds 2010 enig aandeelhouder van Gerrit Holding BV gevestigd te Amsterdam. Gerrit Holding BV heeft in % van de aandelen Lekker Werk BV aangeschaft voor een bedrag van Dit is sinds de aanschaf ook de boekwaarde van de deelneming. De resterende 50% van de aandelen Lekker Werk BV is in handen van een beursgenoteerde vennootschap. Lekker Werk BV exploiteert een uitzendbureau in Nederland. Gerrit Holding BV verkoopt in 2014 het 50% belang in Lekker Werk BV voor aan de beursgenoteerde vennootschap. U dient bij deze vraag geen rekening te houden met overige kosten of opbrengsten in Welk bedrag aan vennootschapsbelasting is Gerrit Holding BV over 2014 verschuldigd ter zake van de boekwinst op de verkoop van het 50% belang in Lekker Werk BV? A. 0. B C D Vraag 7 Een zero coupon-obligatie heeft een nominale waarde van De resterende looptijd van de obligatie is op 1 mei 2014 nog 3 jaar. De koers van de zero couponobligatie op 1 mei 2014 is 950. Wat is het afgeronde effectieve rendement op jaarbasis van deze obligatie bij een aankoop op 1 mei 2014 indien de obligatie 3 jaar wordt gehouden? A. -5,26%. B. -1,75%. C. 1,75%. D. 5,26%. 2014, Stichting Certificering FFP pagina 4 van 17

6 Vraag 8 Evert en Sjoukje zijn sinds 2007 met elkaar gehuwd op huwelijkse voorwaarden, inhoudende uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. Hierin zijn geen afwijkende bepalingen opgenomen met betrekking tot de draagplicht van de kosten van de huishouding. Jaarlijks bedragen hun kosten voor de huishouding Deze worden conform de wettelijke regeling samen gedragen. De vermogensbestanddelen van Evert en Sjoukje over 2013 zijn als volgt: A. Evert : spaargeld B. Sjoukje: spaargeld Evert heeft het spaargeld van ultimo 2012 via een schenking van zijn ouders zonder nadere bedingen gekregen. Sjoukje heeft het spaargeld van ultimo 2012 via een schenking van haar ouders gekregen. Zij hebben daarbij bepaald dat zowel het geschonken bedrag als de vruchten daarvan niet zullen vallen in een huwelijksgemeenschap of betrokken worden in een verrekenbeding. De netto inkomensbestanddelen van Evert en Sjoukje over 2013 zijn als volgt: C. Evert : arbeidsinkomen D. Evert : rente-inkomen E. Sjoukje: rente-inkomen U kunt ervan uitgaan dat Evert en Sjoukje van mening zijn dat er in de toerekening geen bijzondere omstandigheden zijn die noodzaken tot afwijking van de wettelijke regeling. Welke van de bovengenoemde vermogens- en netto inkomensbestanddelen van Evert en/of Sjoukje worden over 2013 in aanmerking genomen bij de verdeling van de kosten van de huishouding op basis van het burgerlijk recht? A. Alleen A, C en D. B. Alleen A, C, D en E. C. Alleen C, D en E. D. A, B, C, D en E. Vraag 9 Bas en Anne zijn beide 45 jaar oud. Zij wonen sinds 1 juli 1995 samen. Zij hebben een notariële samenlevingsovereenkomst gesloten. Bas is directeur- enig aandeelhouder van Best BV. Hij heeft sinds januari 2002 een pensioenregeling die aanspraken bevat op ouderdoms- en partnerpensioen. Anne geldt als partner voor het partnerpensioen van Bas. Best BV houdt het pensioen in eigen beheer. Op 1 februari 2014 hebben Bas en Anne hun samenlevingsovereenkomst verbroken. 2014, Stichting Certificering FFP pagina 5 van 17

7 Heeft Anne recht op verevening van het ouderdomspensioen en/of het bijzonder partnerpensioen in Best B.V. volgens de Wet verevening van pensioenrechten? A. Het ouderdomspensioen wel; het bijzonder partnerpensioen wel. B. Het ouderdomspensioen wel; het bijzonder partnerpensioen niet. C. Het ouderdomspensioen niet; het bijzonder partnerpensioen wel. D. Het ouderdomspensioen niet; het bijzonder partnerpensioen niet. Vraag 10 Arthur heeft sinds 2002 een verhuurd woonhuis in eigendom met een waarde in het economisch verkeer van Bert heeft sinds 2002 een verhuurd kantoorpand in eigendom met een waarde in het economisch verkeer van Arthur en Bert besluiten om deze objecten per 1 juni 2014 met elkaar te ruilen, zonder bijbetaling aan elkaar. Eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting neemt ieder voor zijn eigen rekening. Na de ruil is Arthur eigenaar van het verhuurde kantoorpand en Bert eigenaar van het verhuurde woonhuis. Welk bedrag aan overdrachtsbelasting is Arthur respectievelijk Bert verschuldigd in het kader van de ruil? A. Arthur 0; Bert 0. B. Arthur 8.000; Bert C. Arthur ; Bert D. Arthur ; Bert , Stichting Certificering FFP pagina 6 van 17

8 Vraag 11 Albert van Berkel heeft een belegging met het volgende opbrengstschema: 1 januari 2012 Investering januari 2013 Opbrengst januari 2014 Opbrengst januari 2015? U dient bij deze vraag geen rekening te houden met belastingen en kosten. Bij welke afgeronde opbrengst op 1 januari 2015 behaalt Albert een interne rentevoet van 15% per jaar? A B C D Vraag 12 Kees is 64 jaar oud. Hij is ongehuwd na een in 2009 geheel afgewikkelde echtscheiding. Kees heeft een zoon, Klaas. Kees heeft in 2011 schenkingen aan zijn zoon Klaas gedaan door: bij notariële akte te schenken onder schuldigerkenning tegen een rente van 6% per jaar opeisbaar bij overlijden van Kees; bij notariële akte een effectenportefeuille te schenken met een beurswaarde van op het moment van schenking, onder vestiging van een levenslang vruchtgebruik voor Kees op deze effectenportefeuille. Kees is op 1 juni 2014 overleden en zijn zoon Klaas is enig erfgenaam. Kees heeft sinds 2011 jaarlijks de rente van 6% betaald over het krachtens schenking schuldig erkende bedrag. De waarde van de hierboven genoemde effectenportefeuille tegen de slotkoersen van de laatste handelsdag voor het overlijden van Kees bedraagt Kees bezit op zijn overlijdensdatum tevens een eigen woning met een WOZ-waarde van voor de erfbelasting en een obligatieportefeuille met een beurswaarde van voor de erfbelasting. Mag bij het bepalen van het belastbaar bedrag voor Klaas voor de erfbelasting het schuldig erkende bedrag in aftrek worden genomen en/of wordt de waarde van de effectenportefeuille in aanmerking genomen? A. Schuldig erkende bedrag wel; waarde effectenportefeuille wel. B. Schuldig erkende bedrag wel; waarde effectenportefeuille niet. C. Schuldig erkende bedrag niet; waarde effectenportefeuille wel. D. Schuldig erkende bedrag niet; waarde effectenportefeuille niet. 2014, Stichting Certificering FFP pagina 7 van 17

9 Vraag 13 Jasper heeft in 2008 vier oudedagslijfrentevoorzieningen in de zin van artikel 3.125, lid 1 onderdeel a, van de Wet IB 2001 afgesloten. Hij heeft alle betaalde lijfrentepremies in 2008 correct in mindering gebracht op zijn belastbare inkomen. Op 1 juni 2014 zijn de afkoopwaarden van de vier oudedagslijfrentevoorzieningen als volgt: Lijfrenteverzekering A: afkoopwaarde Lijfrenteverzekering B: afkoopwaarde Bancaire lijfrente C : afkoopwaarde Bancaire lijfrente D : afkoopwaarde Lijfrenteverzekering A is ondergebracht bij verzekeraar ANV. Lijfrenteverzekering B is ondergebracht bij verzekeraar BNV. Bancaire lijfrenten C en D zijn beiden ondergebracht bij K Bank. Jasper heeft de twee lijfrenteverzekeringen en de twee bancaire lijfrenten op 1 juni 2014 afgekocht. In 2014 heeft Jasper een bruto jaarsalaris van Wat zijn fiscale gevolgen van deze afkopen? A. Alleen de afkoopwaarden van C en D worden in de heffing voor de inkomstenbelasting betrokken. Er is geen revisierente verschuldigd. B. Alleen de afkoopwaarden van A en B worden in de heffing voor de inkomstenbelasting betrokken. Er is geen revisierente verschuldigd. C. De afkoopwaarden van A, B, C en D worden in de heffing voor de inkomstenbelasting betrokken. Alleen over de afkoopwaarden van A en B is tevens revisierente verschuldigd. D. De afkoopwaarden van A, B, C en D worden in de heffing voor de inkomstenbelasting betrokken. Alleen over de afkoopwaarden van C en D is tevens revisierente verschuldigd. Vraag 14 Annie (geboren op 25 december 1949) ontvangt sinds 2010 een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw), omdat haar man is overleden. Annie is echter op 1 januari 2014 gaan samenwonen met Joost, die op dat moment 53 jaar oud was. Haar Anw-uitkering is om die reden stopgezet. Joost heeft een bruto salaris van per jaar. Op 30 maart 2014 verbreekt Annie de relatie met Joost. Joost vertrekt per direct, waardoor Annie weer alleen woont. Vanaf 1 april 2014 vraagt Annie weer een Anwuitkering aan. Op 30 maart 2014 ontvangt Annie een schenking van van haar tante. Heeft Annie vanaf 1 april 2014 weer recht op een Anw-uitkering en zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 2014, Stichting Certificering FFP pagina 8 van 17

10 A. Ja, omdat de oude situatie van vóór het samenwonen herleeft. B. Nee, omdat het vermogen van Annie door de schenking te hoog is om aan de voorwaarden van de Anw-uitkering te voldoen. C. Nee, omdat Annie meer dan twee maanden heeft samengewoond vervalt haar recht op deze uitkering. D. Nee, omdat Joost een bruto salaris had dat boven het maximum dagloon in de zin van de werknemersverzekeringen lag. Vraag 15 De balans van Juul BV ziet er als volgt uit: Activa Passiva Bedrijfspand Aandelenkapitaal Handelsdebiteuren Winstreserves Lening bedrijfspand bank Z Handelscrediteuren Totaal Totaal Verder is gegeven: het bedrijfspand heeft een vrije verkoopwaarde van , een executiewaarde van en een hypothecaire inschrijving ten behoeve van bank Z van ; in de overige activa en passiva zijn geen stille reserves aanwezig; naast de hypothecaire inschrijving heeft bank Z als zekerheid de verpanding van de handelsdebiteuren. Juul BV is voornemens een bedrijfshal te kopen. Hiervoor is bank Z bereid een financiering van te verstrekken indien het totale dekkingspercentage van alle activa van Juul BV minimaal 110% bedraagt. Als zekerheid zal een hypothecaire inschrijving van gelden. De dekkingspercentages van de verschillende activa zijn: bedrijfspand : 80% van de executiewaarde; bedrijfshal : 80% van de executiewaarde; handelsdebiteuren: 60% van Wat moet de minimale executiewaarde van de aan te kopen bedrijfshal zijn om de financiering van bank Z te verkrijgen? A B C D , Stichting Certificering FFP pagina 9 van 17

11 Vraag 16 Geert overlijdt op 1 februari Zijn enig erfgenaam is zijn neef Pieter. Pieter is 40 jaar oud. Hij heeft de nalatenschap van Geert zuiver aanvaard. De nalatenschap van Geert bestaat alleen uit alle aandelen Bruinsma BV. Bruinsma BV heeft als enig actief een effectenportefeuille met een waarde in het economisch verkeer van Er is geen sprake van stille reserves. De verkrijgingsprijs voor Geert van de aandelen Bruinsma BV in het kader van de aanmerkelijk belangregeling op grond van de Wet IB 2001 bedraagt Voor zowel de erfbelasting als de inkomstenbelasting bedraagt de waarde van de aandelen Bruinsma BV op het moment dat Geert overlijdt. Geert had een kostendekkende naturaverzekering afgesloten voor de begrafeniskosten. U dient bij deze vraag geen rekening te houden met heffingskortingen of vrijstellingen in de inkomstenbelasting of erfbelasting. Wat is de belastbare verkrijging voor Pieter voor de erfbelasting ten gevolge van het overlijden van Geert in 2014? A B C D Vraag 17 Herbert is 60 jaar oud. Hij woont in Zwolle. Herbert schenkt in 2014 een bedrag van aan zijn vader Koos (80 jaar oud). Zowel Herbert als Koos heeft de Nederlandse nationaliteit. Koos woont sinds 2000 in Zwitserland en ontvangt een pensioen van bruto op jaarbasis. Koos gaat het geld van de schenking gebruiken voor consumptieve bestedingen. U dient bij deze vraag geen rekening te houden met eventuele Zwitserse belastingen. Is Koos ter zake van de schenking Nederlandse schenkbelasting verschuldigd en zo ja, hoeveel? A. Nee. B. Ja, 500. C. Ja, 709. D. Ja, , Stichting Certificering FFP pagina 10 van 17

12 Vraag 18 De heer Arends heeft een aandelenportefeuille met als benchmark de MSCI-world aandelenindex. Op zijn effectenoverzicht staan een alpha-ratio en een beta-ratio vermeld, hierna te noemen respectievelijk α en β. Met welke combinatie van α en β belegt de heer Arends maximaal in overeenstemming met de MSCI-world aandelenindex? A. α is 0,0 en β is 0,0. B. α is 1,0 en β is 0,0. C. α is 0,0 en β is 1,0. D. α is 1,0 en β is 1,0. Vraag 19 Daan en Tineke zijn sinds 2010 met elkaar gehuwd. Tineke is op 1 juni 2014 bevallen van een dochter, Anneke. Daan heeft alles in het werk gesteld om over en weer een monogame relatie te bewerkstellingen. Tot zijn grote verrassing constateert Daan dat Anneke onmogelijk door hem verwekt kan zijn, gelet op haar gelaatskenmerken en huidskleur. Kan Daan het vaderschap in 2014 vervolgens rechtsgeldig ontkennen op basis van het burgerlijk recht? Zo ja, hoe wordt dit procedureel vervolgens bewerkstelligd? A. Ja, via een procedure bij de rechtbank. B. Ja, door een akte van ontkenning op te laten maken bij de Burgerlijke Stand. C. Ja, via aangifte bij het Openbaar Ministerie. D. Nee. 2014, Stichting Certificering FFP pagina 11 van 17

13 Vraag 20 Sophie heeft één kapitaalverzekering. Zij heeft deze afgesloten in Jaarlijks betaalt zij een premie, die in al die jaren niet is gewijzigd. Ook bij de invoering van de Wet IB 2001 is niets gewijzigd. De verzekering behoort sinds 1 januari 2001 tot het box 3 vermogen van Sophie. Sophie heeft in het verleden nog geen gebruik gemaakt van haar fiscale life time kapitaalvrijstelling bij uitkering van de verzekering. De kapitaalverzekering expireert in 2014 en de uitkering bedraagt Het rentebestanddeel bedraagt Sophie gaat van de voornoemde uitkering (het daarbij behorende rentebestanddeel bedraagt ) aanwenden voor de aflossing van de lening die zij is aangegaan voor de aankoop van een auto. Het restant van gebruikt zij om haar eigen woningschuld af te lossen. Wat zijn fiscale gevolgen voor Sophie op grond van de Wet IB 2001? A. Sophie is over belasting verschuldigd in box 1, omdat de uitkering niet volledig wordt aangewend voor aflossing van een eigen woningschuld. B. Sophie is over belasting verschuldigd in box 1, omdat de uitkering niet volledig wordt aangewend voor aflossing van een eigen woningschuld. C. Sophie is over belasting verschuldigd in box 1. Het restant valt onder de vrijstelling. D. Sophie is over geen belasting verschuldigd in box 1. Vraag 21 De heer Van Gerven: - Belegt per 1 januari met een rendement van 8% per jaar. Het rendement wordt ultimo van elk jaar herbelegd tegen hetzelfde rendement; - Hij heeft voor deze belegging per 1 januari geleend tegen een nominaal rentetarief van 6% per jaar. De verschuldigde rente wordt jaarlijks ultimo van het jaar bijgeschreven. Voor de bijschrijvingen geldt hetzelfde rentepercentage als voor de rente op de hoofdsom. Er dient bij deze vraag geen rekening te worden gehouden met aflossingen, kosten en belastingen. Wat is het totale afgeronde rendement op het eigen vermogen ultimo 2018 voor de heer Van Gerven? A. 13%. B. 55%. C. 60%. D. 73%. 2014, Stichting Certificering FFP pagina 12 van 17

14 Vraag 22 Voor het recht op een uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) moet de werknemer onder meer aan de wekeneis voldoen. Hoe luidt de actuele wekeneis die geldt als voorwaarde voor de WW? A. In de 39 weken voorafgaand aan de werkloosheid moet de werknemer minimaal 26 weken hebben gewerkt. B. In de 36 weken voorafgaand aan de werkloosheid moet de werknemer minimaal 26 weken hebben gewerkt. C. In de 52 weken voorafgaand aan de werkloosheid moet de werknemer minimaal 26 weken hebben gewerkt. D. In de 26 weken voorafgaand aan de werkloosheid moet de werknemer minimaal 13 weken hebben gewerkt. Vraag 23 Jos koopt en verkrijgt op 1 juli 2013 voor het eerst in zijn leven een eigen woning. De waarde in het economisch verkeer bedraagt Dit komt overeen met de totale aankoopprijs en met de WOZ-waarde over 2013 en Jos financiert de aanschaf van de woning voor een bedrag van uit eigen middelen. Voor een bedrag van is Jos een annuïteiten geldlening aangegaan met een rente van 6% op jaarbasis en een looptijd van 360 maanden. Door een tussentijdse extra aflossing bedraagt de schuld ultimo Jos komt met de geldverstrekker overeen dat de resterende geldlening van ultimo 2013 wordt omgezet in een aflossingsvrije lening van met een rente van 6% op jaarbasis, zodat er aan rente is verschuldigd en betaald in Wat is voor Jos het bedrag van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in het kader van de Wet IB 2001 over het belastingjaar 2014? A. 0. B C D , Stichting Certificering FFP pagina 13 van 17

15 Vraag 24 Jaap heeft een lening bij bank C van met een vaste lange rente van 5% op jaarbasis. Jaap wil deze vaste lange rente swappen tegen de 12-maands Euribor. Hij koopt hiertoe voor het komende jaar bij bank B een renteswap op de hoofdsom van met een looptijd van 1 jaar. Ga er van uit dat bank B rechtstreeks de swappartij is voor Jaap. Stel dat de hoogte van de 12-maands Euribor gedurende de looptijd van de renteswap 2,2% bedraagt zonder opslag. Stel dat de lange rente van 5% en de 12-maands Euribor op hetzelfde moment betaald worden, namelijk op het eind van de periode van één jaar. U dient bij deze vraag geen rekening te houden met belastingen, opslagen en overige kosten die hiervoor niet zijn genoemd. Welke rentebedragen betalen Jaap en bank B over en weer in het kader van de verplichtingen uit de afgesloten renteswap? A. Jaap betaalt bank B ; bank B betaalt Jaap B. Jaap betaalt bank B ; bank B betaalt Jaap C. Jaap betaalt bank B 0; bank B betaalt Jaap D. Jaap betaalt bank B ; bank B betaalt Jaap 0. Vraag 25 Johan is 40 jaar oud en alleenstaand. Hij had een eigen onderneming in de vorm van een eenmanszaak, die door de recessie in de moeilijkheden is gekomen. Inmiddels is Johan failliet. Zijn faillissementscurator wil de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) met een afkoopwaarde van afkopen. Ook het pensioen in de zin van de Pensioenwet, wat is toegezegd en verzekerd toen Johan nog in loondienst was, wil de curator afkopen. De afkoopwaarde van deze pensioenverzekering bedraagt Hiermee wil de curator de schulden aan de crediteuren van de onderneming betalen. Johan wil echter geen medewerking verlenen aan het afkopen van zijn KEW en aan de afkoop van zijn pensioenverzekering. Kan de curator de KEW en/of de pensioenverzekering rechtsgeldig afkopen zonder medewerking van Johan? A. De KEW wel; de pensioenverzekering wel. B. De KEW wel; de pensioenverzekering niet. C. De KEW niet; de pensioenverzekering wel. D. De KEW niet; de pensioenverzekering niet. 2014, Stichting Certificering FFP pagina 14 van 17

16 Vraag 26 Jaap woont in Den Haag en heeft een aandelenbelegging met valutarisico in Amerikaanse dollars. Er zijn diverse manieren om dit valutarisico ten opzichte van de euro (deels) af te dekken. Jaap denkt hierbij aan een van de onderstaande financiële instrumenten. Op welk van de onderstaande manieren kan Jaap het valutarisico van een daling van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro (deels) afdekken? A. Aangaan termijntransactie met koop Amerikaanse dollars op termijn. B. Aangaan termijntransactie met verkoop Amerikaanse dollars op termijn. C. Kopen van een put optie op de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. D. Kopen van een call optie op de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. Vraag 27 Teun is op huwelijkse voorwaarden gehuwd met Angela. Teun heeft uit een vorige huwelijksrelatie een zoon, Joop. Teun heeft in zijn testament de lokale voetbalvereniging VV Bosmuisstad als zijn enig erfgenaam benoemd. Teun wil voorkomen dat Angela of Joop na zijn overlijden met een beroep op hun eventuele rechten de erfstelling van VV Bosmuisstad frustreren. Daarom verzoekt hij Angela en Joop elk afzonderlijk om een verklaring te ondertekenen. Via het ondertekenen van deze verklaring doen zij voor het overlijden van Teun al afstand van alle rechten die hen eventueel toekomen in het kader van de vererving. Hoe kwalificeert u deze door Angela en Joop ondertekende afstandsverklaringen volgens het burgerlijk recht? A. Beide zijn nietig. B. Beide zijn vernietigbaar. C. Beide zijn onaantastbaar. D. De verklaring van Angela is onaantastbaar en de verklaring van Joop is nietig. 2014, Stichting Certificering FFP pagina 15 van 17

17 Vraag 28 Welke van de onderstaande stellingen is op basis van het burgerlijk recht juist? A. Een pandrecht gaat van rechtswege teniet bij het overlijden van de pandgever. B. Een huurbeding in een hypotheekakte houdt in dat de huurder de hypothecair verbonden onroerende zaak in geval van verkoop moet verlaten. C. De houder van een hoger gerangschikt hypotheekrecht heeft geen toestemming nodig van een houder van een lager gerangschikt hypotheekrecht, alvorens hij tot executoriale verkoop kan overgaan. D. Een hypotheekrecht vervalt na het afgeven van de verklaring van erfrecht ter zake van het overlijden van de hypotheekgever. Vraag 29 Gert is 45 jaar oud en alleenstaand. Hij is de enig erfgenaam van de nalatenschap van zijn moeder die op 30 december 2013 is overleden. Gert is over zijn verkrijging uit de nalatenschap aan erfbelasting verschuldigd. Dit bedrag heeft hij op 1 maart 2014 via een bancaire overboeking betaald. De nalatenschap met een waarde in het economisch verkeer van in totaal bestaat geheel uit een effectenportefeuille. Gert heeft per 1 januari 2014 geen andere schulden. Welk bedrag aan schulden vermindert per saldo de rendementsgrondslag in box 3 voor Gert voor de berekening van de inkomstenbelasting over 2014? A. 0. B C D , Stichting Certificering FFP pagina 16 van 17

18 Vraag 30 Theo is 64 jaar oud. Theo heeft een door hem erkende zoon, Frits. Frits is 25 jaar oud. Theo is op huwelijkse voorwaarden gehuwd met Tanja, inhoudende uitsluiting van elke gemeenschap van goederen zonder enig verrekenbeding. Tanja is 50 jaar oud en heeft geen kinderen. Theo heeft in zijn testament Tanja benoemd tot zijn enig erfgenaam en hij sluit Frits uit als erfgenaam. In het testament van Theo zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot de opeisbaarheid van de legitieme portie. Theo is onlangs overleden en zijn nalatenschap bestaat alleen uit een woonhuis met een waarde in het economisch verkeer van Tanja accepteert de nalatenschap van Theo zonder beperkende voorwaarden. Waaruit bestaat de legitieme portie van Frits? A. Een vordering van op Tanja. B. Een vordering van op Tanja. C. Een vordering van op Tanja. D. Een vordering van op Tanja. - EINDE 2014, Stichting Certificering FFP pagina 17 van 17

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor Particulieren

Eindejaartips 2014 voor Particulieren Eindejaartips 2014 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie