Examen Federatie Financieel Planner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen Federatie Financieel Planner"

Transcriptie

1 Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 13 juni 2014 DEEL I uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 17 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting op antwoorden wordt niet bij de beoordeling meegewogen. Uw naam en examennummer s.v.p. correct op het antwoordformulier vermelden. Vul uw antwoorden in met potlood. U dient te blijven zitten tot uur en totdat uw enveloppe is opgehaald door een surveillant. 2014, Stichting Certificering FFP

2 Vraag 1 Hendrik Koehorst heeft ultimo 2013 een financiering eigen woning afgesloten. Hij betaalt op jaarbasis 9% nominale rente. Hendrik is met zijn bank overeengekomen dat hij de rente maandelijks achteraf betaalt, dus ultimo januari 2014 voor het eerst. U dient bij deze vraag geen rekening te houden met belastingen en overige kosten die hiervoor niet zijn genoemd. Wat is, afgerond, de effectieve rente van deze financiering over 2014? A. 9,4%. B. 9,5%. C. 9,6%. D. 9,7%. Vraag 2 De heer Kerssens koopt vandaag voor 3,40 een call DSM dec2014 met een uitoefenprijs van 48,00. Hij verkoopt tegelijk een call DSM dec2014 met een uitoefenprijs van 50,00 voor 2,50. Verder geldt dat: de opties uitsluitend op het eind van de looptijd worden uitgeoefend; de opties alleen worden uitgeoefend indien deze op het moment van uitoefenen in the money zijn. De break-evenkoers is de koers waarbij noch winst, noch verlies op de optieposities wordt gemaakt. U dient bij deze vraag geen rekening te houden met rentes, dividend, overige kosten en belastingen. Wat is bij deze optieposities voor de heer Kerssens de maximale winst en wat is de break-evenkoers op het moment van uitoefening op uitoefeningsdatum? A. Maximale winst: 0; break-evenkoers: 48,90. B. Maximale winst: 0; break-evenkoers: 49,10. C. Maximale winst: 110; break-evenkoers: 48,90. D. Maximale winst: 110; break-evenkoers: 49, , Stichting Certificering FFP pagina 1 van 17

3 Vraag 3 Piet (35 jaar oud) en Anneke (39 jaar oud) zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Zij bezitten sinds 2010 samen een eigen woning, die bij aankoop geheel gefinancierd is met een geldlening op beider naam bij een bank. De woning heeft een waarde in het economisch verkeer van op 1 januari De hoofdsom van de geldlening bedraagt op 1 januari 2014 ook De ouders van Anneke hebben op 2 januari 2014 een schenking aan Anneke gedaan van netto In de schenkingsovereenkomst wordt een uitsluitingsclausule opgenomen, zodat bij echtscheiding het geschonken bedrag van Anneke blijft. Anneke lost vervolgens op 2 januari 2014 met de gehele netto schenking de geldlening bij de bank gedeeltelijk af, zodat een restanthoofdsom resteert van Er worden geen nadere afspraken gemaakt over het bedrag dat Anneke aflost op de lening. Stel dat Piet en Anneke op 2 januari 2019 gaan scheiden en dat de woning op die dag ook wordt verkocht voor Op het moment van verkoop is er nog sprake van een geldlening van Stel dat de woning het enige vermogensbestanddeel van Piet en Anneke is. U dient bij deze vraag geen rekening te houden met kosten en belastingen. Op welk bedrag heeft Anneke per saldo recht na de verkoop van de woning, aflossing van de schuld en afwikkeling van de echtscheiding uitgaande van het burgerlijk recht in 2014? A B C D Vraag 4 Het ging financieel niet goed met Dorado B.V. Als gevolg hiervan zijn op 1 november 2013 drie personeelsleden ontslagen, namelijk Anton, Carel en Bernhard. Zij waren allen langer dan 15 jaar in dienst. Zij ontvangen ieder een ontslagvergoeding ter grootte van bruto , waar het volgende mee gebeurt: - De ontslagvergoeding voor Anton is 1 november 2013 per direct gestort op een stamrechtspaarrekening; - De ontslagvergoeding voor Carel is op 15 december 2013 overgemaakt naar verzekeraar Zeker Verzekeringen NV in het kader van de aankoop van een zogeheten fiscaal gefaciliteerde gouden handdrukverzekering; - Bernhard heeft een BV opgericht. De ontslagvergoeding is op 15 januari 2014 fiscaal gefaciliteerd op correcte wijze naar de BV overgemaakt. 2014, Stichting Certificering FFP pagina 2 van 17

4 De drie ex-werknemers besluiten alle drie om de gehele ontslagvergoeding in december 2014 af te kopen. U dient bij deze vraag geen rekening te houden met oprenting en kosten. Wat zijn fiscale consequenties op het moment van afkoop voor elk van de drie exwerknemers? A. Bij alle drie wordt over een bedrag van loonbelasting ingehouden. B. Bij Anton en Bernhard wordt over een bedrag van loonbelasting ingehouden en bij Carel wordt over een bedrag van loonbelasting ingehouden. C. Bij Anton wordt over een bedrag van loonbelasting ingehouden. Bij Bernhard en Carel wordt over een bedrag van loonbelasting ingehouden. D. Bij alle drie wordt over een bedrag van loonbelasting ingehouden. Vraag 5 Jan de Bie is op 1 juli jaar geworden. Zijn echtgenote Astrid is op dit moment 63 jaar. Zij heeft geen inkomen. Jan en Astrid zijn reeds 25 jaar met elkaar gehuwd. Naast zijn uitkering op basis van de Algemene Ouderdomswet (AOW) heeft Jan een levenslang ouderdomspensioen van bruto op jaarbasis. Krijgt Jan bij zijn AOW en ouderdomspensioen, een brutotoeslag AOW in 2014 in verband met zijn echtgenote Astrid? Zo ja, met welk percentage wordt de brutotoeslag AOW gekort? A. Nee. B. Ja, de korting bedraagt 0%. C. Ja, de korting bedraagt 8%. D. Ja, de korting bedraagt 10%. 2014, Stichting Certificering FFP pagina 3 van 17

5 Vraag 6 Gerrit is woonachtig in Amsterdam. Hij is sinds 2010 enig aandeelhouder van Gerrit Holding BV gevestigd te Amsterdam. Gerrit Holding BV heeft in % van de aandelen Lekker Werk BV aangeschaft voor een bedrag van Dit is sinds de aanschaf ook de boekwaarde van de deelneming. De resterende 50% van de aandelen Lekker Werk BV is in handen van een beursgenoteerde vennootschap. Lekker Werk BV exploiteert een uitzendbureau in Nederland. Gerrit Holding BV verkoopt in 2014 het 50% belang in Lekker Werk BV voor aan de beursgenoteerde vennootschap. U dient bij deze vraag geen rekening te houden met overige kosten of opbrengsten in Welk bedrag aan vennootschapsbelasting is Gerrit Holding BV over 2014 verschuldigd ter zake van de boekwinst op de verkoop van het 50% belang in Lekker Werk BV? A. 0. B C D Vraag 7 Een zero coupon-obligatie heeft een nominale waarde van De resterende looptijd van de obligatie is op 1 mei 2014 nog 3 jaar. De koers van de zero couponobligatie op 1 mei 2014 is 950. Wat is het afgeronde effectieve rendement op jaarbasis van deze obligatie bij een aankoop op 1 mei 2014 indien de obligatie 3 jaar wordt gehouden? A. -5,26%. B. -1,75%. C. 1,75%. D. 5,26%. 2014, Stichting Certificering FFP pagina 4 van 17

6 Vraag 8 Evert en Sjoukje zijn sinds 2007 met elkaar gehuwd op huwelijkse voorwaarden, inhoudende uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. Hierin zijn geen afwijkende bepalingen opgenomen met betrekking tot de draagplicht van de kosten van de huishouding. Jaarlijks bedragen hun kosten voor de huishouding Deze worden conform de wettelijke regeling samen gedragen. De vermogensbestanddelen van Evert en Sjoukje over 2013 zijn als volgt: A. Evert : spaargeld B. Sjoukje: spaargeld Evert heeft het spaargeld van ultimo 2012 via een schenking van zijn ouders zonder nadere bedingen gekregen. Sjoukje heeft het spaargeld van ultimo 2012 via een schenking van haar ouders gekregen. Zij hebben daarbij bepaald dat zowel het geschonken bedrag als de vruchten daarvan niet zullen vallen in een huwelijksgemeenschap of betrokken worden in een verrekenbeding. De netto inkomensbestanddelen van Evert en Sjoukje over 2013 zijn als volgt: C. Evert : arbeidsinkomen D. Evert : rente-inkomen E. Sjoukje: rente-inkomen U kunt ervan uitgaan dat Evert en Sjoukje van mening zijn dat er in de toerekening geen bijzondere omstandigheden zijn die noodzaken tot afwijking van de wettelijke regeling. Welke van de bovengenoemde vermogens- en netto inkomensbestanddelen van Evert en/of Sjoukje worden over 2013 in aanmerking genomen bij de verdeling van de kosten van de huishouding op basis van het burgerlijk recht? A. Alleen A, C en D. B. Alleen A, C, D en E. C. Alleen C, D en E. D. A, B, C, D en E. Vraag 9 Bas en Anne zijn beide 45 jaar oud. Zij wonen sinds 1 juli 1995 samen. Zij hebben een notariële samenlevingsovereenkomst gesloten. Bas is directeur- enig aandeelhouder van Best BV. Hij heeft sinds januari 2002 een pensioenregeling die aanspraken bevat op ouderdoms- en partnerpensioen. Anne geldt als partner voor het partnerpensioen van Bas. Best BV houdt het pensioen in eigen beheer. Op 1 februari 2014 hebben Bas en Anne hun samenlevingsovereenkomst verbroken. 2014, Stichting Certificering FFP pagina 5 van 17

7 Heeft Anne recht op verevening van het ouderdomspensioen en/of het bijzonder partnerpensioen in Best B.V. volgens de Wet verevening van pensioenrechten? A. Het ouderdomspensioen wel; het bijzonder partnerpensioen wel. B. Het ouderdomspensioen wel; het bijzonder partnerpensioen niet. C. Het ouderdomspensioen niet; het bijzonder partnerpensioen wel. D. Het ouderdomspensioen niet; het bijzonder partnerpensioen niet. Vraag 10 Arthur heeft sinds 2002 een verhuurd woonhuis in eigendom met een waarde in het economisch verkeer van Bert heeft sinds 2002 een verhuurd kantoorpand in eigendom met een waarde in het economisch verkeer van Arthur en Bert besluiten om deze objecten per 1 juni 2014 met elkaar te ruilen, zonder bijbetaling aan elkaar. Eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting neemt ieder voor zijn eigen rekening. Na de ruil is Arthur eigenaar van het verhuurde kantoorpand en Bert eigenaar van het verhuurde woonhuis. Welk bedrag aan overdrachtsbelasting is Arthur respectievelijk Bert verschuldigd in het kader van de ruil? A. Arthur 0; Bert 0. B. Arthur 8.000; Bert C. Arthur ; Bert D. Arthur ; Bert , Stichting Certificering FFP pagina 6 van 17

8 Vraag 11 Albert van Berkel heeft een belegging met het volgende opbrengstschema: 1 januari 2012 Investering januari 2013 Opbrengst januari 2014 Opbrengst januari 2015? U dient bij deze vraag geen rekening te houden met belastingen en kosten. Bij welke afgeronde opbrengst op 1 januari 2015 behaalt Albert een interne rentevoet van 15% per jaar? A B C D Vraag 12 Kees is 64 jaar oud. Hij is ongehuwd na een in 2009 geheel afgewikkelde echtscheiding. Kees heeft een zoon, Klaas. Kees heeft in 2011 schenkingen aan zijn zoon Klaas gedaan door: bij notariële akte te schenken onder schuldigerkenning tegen een rente van 6% per jaar opeisbaar bij overlijden van Kees; bij notariële akte een effectenportefeuille te schenken met een beurswaarde van op het moment van schenking, onder vestiging van een levenslang vruchtgebruik voor Kees op deze effectenportefeuille. Kees is op 1 juni 2014 overleden en zijn zoon Klaas is enig erfgenaam. Kees heeft sinds 2011 jaarlijks de rente van 6% betaald over het krachtens schenking schuldig erkende bedrag. De waarde van de hierboven genoemde effectenportefeuille tegen de slotkoersen van de laatste handelsdag voor het overlijden van Kees bedraagt Kees bezit op zijn overlijdensdatum tevens een eigen woning met een WOZ-waarde van voor de erfbelasting en een obligatieportefeuille met een beurswaarde van voor de erfbelasting. Mag bij het bepalen van het belastbaar bedrag voor Klaas voor de erfbelasting het schuldig erkende bedrag in aftrek worden genomen en/of wordt de waarde van de effectenportefeuille in aanmerking genomen? A. Schuldig erkende bedrag wel; waarde effectenportefeuille wel. B. Schuldig erkende bedrag wel; waarde effectenportefeuille niet. C. Schuldig erkende bedrag niet; waarde effectenportefeuille wel. D. Schuldig erkende bedrag niet; waarde effectenportefeuille niet. 2014, Stichting Certificering FFP pagina 7 van 17

9 Vraag 13 Jasper heeft in 2008 vier oudedagslijfrentevoorzieningen in de zin van artikel 3.125, lid 1 onderdeel a, van de Wet IB 2001 afgesloten. Hij heeft alle betaalde lijfrentepremies in 2008 correct in mindering gebracht op zijn belastbare inkomen. Op 1 juni 2014 zijn de afkoopwaarden van de vier oudedagslijfrentevoorzieningen als volgt: Lijfrenteverzekering A: afkoopwaarde Lijfrenteverzekering B: afkoopwaarde Bancaire lijfrente C : afkoopwaarde Bancaire lijfrente D : afkoopwaarde Lijfrenteverzekering A is ondergebracht bij verzekeraar ANV. Lijfrenteverzekering B is ondergebracht bij verzekeraar BNV. Bancaire lijfrenten C en D zijn beiden ondergebracht bij K Bank. Jasper heeft de twee lijfrenteverzekeringen en de twee bancaire lijfrenten op 1 juni 2014 afgekocht. In 2014 heeft Jasper een bruto jaarsalaris van Wat zijn fiscale gevolgen van deze afkopen? A. Alleen de afkoopwaarden van C en D worden in de heffing voor de inkomstenbelasting betrokken. Er is geen revisierente verschuldigd. B. Alleen de afkoopwaarden van A en B worden in de heffing voor de inkomstenbelasting betrokken. Er is geen revisierente verschuldigd. C. De afkoopwaarden van A, B, C en D worden in de heffing voor de inkomstenbelasting betrokken. Alleen over de afkoopwaarden van A en B is tevens revisierente verschuldigd. D. De afkoopwaarden van A, B, C en D worden in de heffing voor de inkomstenbelasting betrokken. Alleen over de afkoopwaarden van C en D is tevens revisierente verschuldigd. Vraag 14 Annie (geboren op 25 december 1949) ontvangt sinds 2010 een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw), omdat haar man is overleden. Annie is echter op 1 januari 2014 gaan samenwonen met Joost, die op dat moment 53 jaar oud was. Haar Anw-uitkering is om die reden stopgezet. Joost heeft een bruto salaris van per jaar. Op 30 maart 2014 verbreekt Annie de relatie met Joost. Joost vertrekt per direct, waardoor Annie weer alleen woont. Vanaf 1 april 2014 vraagt Annie weer een Anwuitkering aan. Op 30 maart 2014 ontvangt Annie een schenking van van haar tante. Heeft Annie vanaf 1 april 2014 weer recht op een Anw-uitkering en zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 2014, Stichting Certificering FFP pagina 8 van 17

10 A. Ja, omdat de oude situatie van vóór het samenwonen herleeft. B. Nee, omdat het vermogen van Annie door de schenking te hoog is om aan de voorwaarden van de Anw-uitkering te voldoen. C. Nee, omdat Annie meer dan twee maanden heeft samengewoond vervalt haar recht op deze uitkering. D. Nee, omdat Joost een bruto salaris had dat boven het maximum dagloon in de zin van de werknemersverzekeringen lag. Vraag 15 De balans van Juul BV ziet er als volgt uit: Activa Passiva Bedrijfspand Aandelenkapitaal Handelsdebiteuren Winstreserves Lening bedrijfspand bank Z Handelscrediteuren Totaal Totaal Verder is gegeven: het bedrijfspand heeft een vrije verkoopwaarde van , een executiewaarde van en een hypothecaire inschrijving ten behoeve van bank Z van ; in de overige activa en passiva zijn geen stille reserves aanwezig; naast de hypothecaire inschrijving heeft bank Z als zekerheid de verpanding van de handelsdebiteuren. Juul BV is voornemens een bedrijfshal te kopen. Hiervoor is bank Z bereid een financiering van te verstrekken indien het totale dekkingspercentage van alle activa van Juul BV minimaal 110% bedraagt. Als zekerheid zal een hypothecaire inschrijving van gelden. De dekkingspercentages van de verschillende activa zijn: bedrijfspand : 80% van de executiewaarde; bedrijfshal : 80% van de executiewaarde; handelsdebiteuren: 60% van Wat moet de minimale executiewaarde van de aan te kopen bedrijfshal zijn om de financiering van bank Z te verkrijgen? A B C D , Stichting Certificering FFP pagina 9 van 17

11 Vraag 16 Geert overlijdt op 1 februari Zijn enig erfgenaam is zijn neef Pieter. Pieter is 40 jaar oud. Hij heeft de nalatenschap van Geert zuiver aanvaard. De nalatenschap van Geert bestaat alleen uit alle aandelen Bruinsma BV. Bruinsma BV heeft als enig actief een effectenportefeuille met een waarde in het economisch verkeer van Er is geen sprake van stille reserves. De verkrijgingsprijs voor Geert van de aandelen Bruinsma BV in het kader van de aanmerkelijk belangregeling op grond van de Wet IB 2001 bedraagt Voor zowel de erfbelasting als de inkomstenbelasting bedraagt de waarde van de aandelen Bruinsma BV op het moment dat Geert overlijdt. Geert had een kostendekkende naturaverzekering afgesloten voor de begrafeniskosten. U dient bij deze vraag geen rekening te houden met heffingskortingen of vrijstellingen in de inkomstenbelasting of erfbelasting. Wat is de belastbare verkrijging voor Pieter voor de erfbelasting ten gevolge van het overlijden van Geert in 2014? A B C D Vraag 17 Herbert is 60 jaar oud. Hij woont in Zwolle. Herbert schenkt in 2014 een bedrag van aan zijn vader Koos (80 jaar oud). Zowel Herbert als Koos heeft de Nederlandse nationaliteit. Koos woont sinds 2000 in Zwitserland en ontvangt een pensioen van bruto op jaarbasis. Koos gaat het geld van de schenking gebruiken voor consumptieve bestedingen. U dient bij deze vraag geen rekening te houden met eventuele Zwitserse belastingen. Is Koos ter zake van de schenking Nederlandse schenkbelasting verschuldigd en zo ja, hoeveel? A. Nee. B. Ja, 500. C. Ja, 709. D. Ja, , Stichting Certificering FFP pagina 10 van 17

12 Vraag 18 De heer Arends heeft een aandelenportefeuille met als benchmark de MSCI-world aandelenindex. Op zijn effectenoverzicht staan een alpha-ratio en een beta-ratio vermeld, hierna te noemen respectievelijk α en β. Met welke combinatie van α en β belegt de heer Arends maximaal in overeenstemming met de MSCI-world aandelenindex? A. α is 0,0 en β is 0,0. B. α is 1,0 en β is 0,0. C. α is 0,0 en β is 1,0. D. α is 1,0 en β is 1,0. Vraag 19 Daan en Tineke zijn sinds 2010 met elkaar gehuwd. Tineke is op 1 juni 2014 bevallen van een dochter, Anneke. Daan heeft alles in het werk gesteld om over en weer een monogame relatie te bewerkstellingen. Tot zijn grote verrassing constateert Daan dat Anneke onmogelijk door hem verwekt kan zijn, gelet op haar gelaatskenmerken en huidskleur. Kan Daan het vaderschap in 2014 vervolgens rechtsgeldig ontkennen op basis van het burgerlijk recht? Zo ja, hoe wordt dit procedureel vervolgens bewerkstelligd? A. Ja, via een procedure bij de rechtbank. B. Ja, door een akte van ontkenning op te laten maken bij de Burgerlijke Stand. C. Ja, via aangifte bij het Openbaar Ministerie. D. Nee. 2014, Stichting Certificering FFP pagina 11 van 17

13 Vraag 20 Sophie heeft één kapitaalverzekering. Zij heeft deze afgesloten in Jaarlijks betaalt zij een premie, die in al die jaren niet is gewijzigd. Ook bij de invoering van de Wet IB 2001 is niets gewijzigd. De verzekering behoort sinds 1 januari 2001 tot het box 3 vermogen van Sophie. Sophie heeft in het verleden nog geen gebruik gemaakt van haar fiscale life time kapitaalvrijstelling bij uitkering van de verzekering. De kapitaalverzekering expireert in 2014 en de uitkering bedraagt Het rentebestanddeel bedraagt Sophie gaat van de voornoemde uitkering (het daarbij behorende rentebestanddeel bedraagt ) aanwenden voor de aflossing van de lening die zij is aangegaan voor de aankoop van een auto. Het restant van gebruikt zij om haar eigen woningschuld af te lossen. Wat zijn fiscale gevolgen voor Sophie op grond van de Wet IB 2001? A. Sophie is over belasting verschuldigd in box 1, omdat de uitkering niet volledig wordt aangewend voor aflossing van een eigen woningschuld. B. Sophie is over belasting verschuldigd in box 1, omdat de uitkering niet volledig wordt aangewend voor aflossing van een eigen woningschuld. C. Sophie is over belasting verschuldigd in box 1. Het restant valt onder de vrijstelling. D. Sophie is over geen belasting verschuldigd in box 1. Vraag 21 De heer Van Gerven: - Belegt per 1 januari met een rendement van 8% per jaar. Het rendement wordt ultimo van elk jaar herbelegd tegen hetzelfde rendement; - Hij heeft voor deze belegging per 1 januari geleend tegen een nominaal rentetarief van 6% per jaar. De verschuldigde rente wordt jaarlijks ultimo van het jaar bijgeschreven. Voor de bijschrijvingen geldt hetzelfde rentepercentage als voor de rente op de hoofdsom. Er dient bij deze vraag geen rekening te worden gehouden met aflossingen, kosten en belastingen. Wat is het totale afgeronde rendement op het eigen vermogen ultimo 2018 voor de heer Van Gerven? A. 13%. B. 55%. C. 60%. D. 73%. 2014, Stichting Certificering FFP pagina 12 van 17

14 Vraag 22 Voor het recht op een uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) moet de werknemer onder meer aan de wekeneis voldoen. Hoe luidt de actuele wekeneis die geldt als voorwaarde voor de WW? A. In de 39 weken voorafgaand aan de werkloosheid moet de werknemer minimaal 26 weken hebben gewerkt. B. In de 36 weken voorafgaand aan de werkloosheid moet de werknemer minimaal 26 weken hebben gewerkt. C. In de 52 weken voorafgaand aan de werkloosheid moet de werknemer minimaal 26 weken hebben gewerkt. D. In de 26 weken voorafgaand aan de werkloosheid moet de werknemer minimaal 13 weken hebben gewerkt. Vraag 23 Jos koopt en verkrijgt op 1 juli 2013 voor het eerst in zijn leven een eigen woning. De waarde in het economisch verkeer bedraagt Dit komt overeen met de totale aankoopprijs en met de WOZ-waarde over 2013 en Jos financiert de aanschaf van de woning voor een bedrag van uit eigen middelen. Voor een bedrag van is Jos een annuïteiten geldlening aangegaan met een rente van 6% op jaarbasis en een looptijd van 360 maanden. Door een tussentijdse extra aflossing bedraagt de schuld ultimo Jos komt met de geldverstrekker overeen dat de resterende geldlening van ultimo 2013 wordt omgezet in een aflossingsvrije lening van met een rente van 6% op jaarbasis, zodat er aan rente is verschuldigd en betaald in Wat is voor Jos het bedrag van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in het kader van de Wet IB 2001 over het belastingjaar 2014? A. 0. B C D , Stichting Certificering FFP pagina 13 van 17

15 Vraag 24 Jaap heeft een lening bij bank C van met een vaste lange rente van 5% op jaarbasis. Jaap wil deze vaste lange rente swappen tegen de 12-maands Euribor. Hij koopt hiertoe voor het komende jaar bij bank B een renteswap op de hoofdsom van met een looptijd van 1 jaar. Ga er van uit dat bank B rechtstreeks de swappartij is voor Jaap. Stel dat de hoogte van de 12-maands Euribor gedurende de looptijd van de renteswap 2,2% bedraagt zonder opslag. Stel dat de lange rente van 5% en de 12-maands Euribor op hetzelfde moment betaald worden, namelijk op het eind van de periode van één jaar. U dient bij deze vraag geen rekening te houden met belastingen, opslagen en overige kosten die hiervoor niet zijn genoemd. Welke rentebedragen betalen Jaap en bank B over en weer in het kader van de verplichtingen uit de afgesloten renteswap? A. Jaap betaalt bank B ; bank B betaalt Jaap B. Jaap betaalt bank B ; bank B betaalt Jaap C. Jaap betaalt bank B 0; bank B betaalt Jaap D. Jaap betaalt bank B ; bank B betaalt Jaap 0. Vraag 25 Johan is 40 jaar oud en alleenstaand. Hij had een eigen onderneming in de vorm van een eenmanszaak, die door de recessie in de moeilijkheden is gekomen. Inmiddels is Johan failliet. Zijn faillissementscurator wil de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) met een afkoopwaarde van afkopen. Ook het pensioen in de zin van de Pensioenwet, wat is toegezegd en verzekerd toen Johan nog in loondienst was, wil de curator afkopen. De afkoopwaarde van deze pensioenverzekering bedraagt Hiermee wil de curator de schulden aan de crediteuren van de onderneming betalen. Johan wil echter geen medewerking verlenen aan het afkopen van zijn KEW en aan de afkoop van zijn pensioenverzekering. Kan de curator de KEW en/of de pensioenverzekering rechtsgeldig afkopen zonder medewerking van Johan? A. De KEW wel; de pensioenverzekering wel. B. De KEW wel; de pensioenverzekering niet. C. De KEW niet; de pensioenverzekering wel. D. De KEW niet; de pensioenverzekering niet. 2014, Stichting Certificering FFP pagina 14 van 17

16 Vraag 26 Jaap woont in Den Haag en heeft een aandelenbelegging met valutarisico in Amerikaanse dollars. Er zijn diverse manieren om dit valutarisico ten opzichte van de euro (deels) af te dekken. Jaap denkt hierbij aan een van de onderstaande financiële instrumenten. Op welk van de onderstaande manieren kan Jaap het valutarisico van een daling van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro (deels) afdekken? A. Aangaan termijntransactie met koop Amerikaanse dollars op termijn. B. Aangaan termijntransactie met verkoop Amerikaanse dollars op termijn. C. Kopen van een put optie op de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. D. Kopen van een call optie op de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. Vraag 27 Teun is op huwelijkse voorwaarden gehuwd met Angela. Teun heeft uit een vorige huwelijksrelatie een zoon, Joop. Teun heeft in zijn testament de lokale voetbalvereniging VV Bosmuisstad als zijn enig erfgenaam benoemd. Teun wil voorkomen dat Angela of Joop na zijn overlijden met een beroep op hun eventuele rechten de erfstelling van VV Bosmuisstad frustreren. Daarom verzoekt hij Angela en Joop elk afzonderlijk om een verklaring te ondertekenen. Via het ondertekenen van deze verklaring doen zij voor het overlijden van Teun al afstand van alle rechten die hen eventueel toekomen in het kader van de vererving. Hoe kwalificeert u deze door Angela en Joop ondertekende afstandsverklaringen volgens het burgerlijk recht? A. Beide zijn nietig. B. Beide zijn vernietigbaar. C. Beide zijn onaantastbaar. D. De verklaring van Angela is onaantastbaar en de verklaring van Joop is nietig. 2014, Stichting Certificering FFP pagina 15 van 17

17 Vraag 28 Welke van de onderstaande stellingen is op basis van het burgerlijk recht juist? A. Een pandrecht gaat van rechtswege teniet bij het overlijden van de pandgever. B. Een huurbeding in een hypotheekakte houdt in dat de huurder de hypothecair verbonden onroerende zaak in geval van verkoop moet verlaten. C. De houder van een hoger gerangschikt hypotheekrecht heeft geen toestemming nodig van een houder van een lager gerangschikt hypotheekrecht, alvorens hij tot executoriale verkoop kan overgaan. D. Een hypotheekrecht vervalt na het afgeven van de verklaring van erfrecht ter zake van het overlijden van de hypotheekgever. Vraag 29 Gert is 45 jaar oud en alleenstaand. Hij is de enig erfgenaam van de nalatenschap van zijn moeder die op 30 december 2013 is overleden. Gert is over zijn verkrijging uit de nalatenschap aan erfbelasting verschuldigd. Dit bedrag heeft hij op 1 maart 2014 via een bancaire overboeking betaald. De nalatenschap met een waarde in het economisch verkeer van in totaal bestaat geheel uit een effectenportefeuille. Gert heeft per 1 januari 2014 geen andere schulden. Welk bedrag aan schulden vermindert per saldo de rendementsgrondslag in box 3 voor Gert voor de berekening van de inkomstenbelasting over 2014? A. 0. B C D , Stichting Certificering FFP pagina 16 van 17

18 Vraag 30 Theo is 64 jaar oud. Theo heeft een door hem erkende zoon, Frits. Frits is 25 jaar oud. Theo is op huwelijkse voorwaarden gehuwd met Tanja, inhoudende uitsluiting van elke gemeenschap van goederen zonder enig verrekenbeding. Tanja is 50 jaar oud en heeft geen kinderen. Theo heeft in zijn testament Tanja benoemd tot zijn enig erfgenaam en hij sluit Frits uit als erfgenaam. In het testament van Theo zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot de opeisbaarheid van de legitieme portie. Theo is onlangs overleden en zijn nalatenschap bestaat alleen uit een woonhuis met een waarde in het economisch verkeer van Tanja accepteert de nalatenschap van Theo zonder beperkende voorwaarden. Waaruit bestaat de legitieme portie van Frits? A. Een vordering van op Tanja. B. Een vordering van op Tanja. C. Een vordering van op Tanja. D. Een vordering van op Tanja. - EINDE 2014, Stichting Certificering FFP pagina 17 van 17

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 juni 2013 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met één (1) bijlage en

Nadere informatie

Hypotheek en levensverzekering

Hypotheek en levensverzekering Hypotheek en levensverzekering Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt de financier vaak dat tevens een levensverzekering op uw leven wordt afgesloten. Als

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 12 december 2014 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met twee (2) bijlagen,

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 december 2012 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, 1 Casus met 2 bijlagen, op totaal

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Financiële Planning Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Alisen Düzgün, financieel planner bestuursbureau SPMS advies@spms.nl 030-6937680

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer Bert Faber Fiscale Zaken Rabobank FFP Jaarcongres 5 oktober 2017 Klant en uitfasering PEB Welke wegwijzers ga jij invullen? Waar maak jij het verschil? 2 Toetsen

Nadere informatie

Cursusboek. Verstandig schenken

Cursusboek. Verstandig schenken Cursusboek Verstandig schenken Verstandig schenken Beste cursist, Mensen schenken vanuit verschillende motieven. De één wil erfbelasting voorkomen, de ander wil zijn kind of een dierbare helpen of wil

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL EVEN VOORSTELLEN Stefan Vrancken Kandidaat-notaris en partner bij Team Notarissen Middelgroot kantoor: circa 20 medewerkers

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 14 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 13 juni 2014 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met drie (3) bijlagen

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 15 juni 2012 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, 1 Casus met 2 bijlagen, op totaal 9

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 13 december 2013 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met twee (2) bijlagen

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 De laatste jaren was het pensioen dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. opbouwt onderwerp van gesprek. Het liefst wilde het kabinet er

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst van

Informatiebijeenkomst van Welkom Informatiebijeenkomst van Fiscale- en administratieve dienstverlening: - verzorging financiële administraties - samenstellen jaarrekeningen - verzorging loonadministraties - verzorging aangifte

Nadere informatie

c Partner voor geregistreerd partnerschap

c Partner voor geregistreerd partnerschap GEGEVENSFORMULIER AFWIKKELING VAN EEN Naam overledene: NALATENSCHAP EN AANGIFTE ERFBELASTING Datum overlijden: > Heeft u een aangifte biljet, dan graag meezenden Uiterste indiendatum: Kenmerknr. Aangifte:

Nadere informatie

oktober 2017 Onderwerpen Per RB Studiekring Gelderland Overijssel drs.paul SchutRB

oktober 2017 Onderwerpen Per RB Studiekring Gelderland Overijssel drs.paul SchutRB RB Studiekring Gelderland Overijssel drs.paul SchutRB Onderwerpen Wet Beperking wettelijke gemeenschap van goederen Civiele gevolgen Fiscale gevolgen Overige fiscale maatregelen 2018: wijziging Successiewet

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 16 december 2011 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 13 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 juni 2013 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 14 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 3

Oefenvragen Leven dag 3 Oefenvragen Leven dag 3 1. Bea Triks (25 jaar) heeft een bruto inkomen van 40.000,- per jaar. Zij neemt deel aan de levensloopregeling. Haar levensloopsaldo bedraagt begin dit jaar 12.000,-. Welk bedrag

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ - 1 - Eigen bijdrage AWBZ Met ingang van 1 januari 2013 is voor personen met een eigen vermogen de eigen bijdrage voor de AWBZ-zorg verhoogd. Dit wordt de vermogensinkomensbijtelling genoemd. Deze bijtelling

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

PE Plus Vermogen oefenexamen

PE Plus Vermogen oefenexamen Kennis Vraag 1 Kunnen kapitaalverzekeringen, afgesloten vóór 2001, ook vrijgesteld zijn in box 1 als er nog niet minimaal een aantal jaren premie is voldaan? A. Ja, sinds september 2014 kan de tijdsklem

Nadere informatie

PE Hypothecair krediet oefenexamen

PE Hypothecair krediet oefenexamen PE Hypothecair krediet oefenexamen Kennis Vraag 1: Klachtenbegeleiding Kifid Sinds 1 oktober 2014 hanteert het Kifid een nieuwe procedure, om een geschil zo efficiënt mogelijk op te lossen. Hierbij worden

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 17 juni 2011 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, 1 Casus met 2 bijlagen, op 10 pagina's;

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Bernard Leurinkstraat 107 Postbus 12, 7580 AA LOSSER Telefoon : 053 53 83 777 e-mail: info@poppinghaus.nl SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer X wil het huis van de heer Y kopen. Op 1 februari bereikt X mondeling overeenstemming met de heer Y over deze transactie. Op 8 februari wordt door

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 15 juni 2012 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 16 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003 1 Nalaten en erven Erfrecht Wet sinds 2003 2 Onderscheid in: Echtgenoten Anderen 3 Wat zegt de wet? Voor echtgenoten Voor de anderen 4 Wat zegt de wet voor echtgenoten? WETTELIJKE VERDELING: Alles gaat

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Verkocht u of uw fiscale partner in 2013 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN ACCOUNTANCY POST-HBO BELASTINGRECHT

LANDELIJK EXAMEN ACCOUNTANCY POST-HBO BELASTINGRECHT EXAMEN BLR -3 HBO AC 29 MEI 2008-1 Overlegorgaan van HBO - scholen met een accountancy - opleiding Secretariaat: Postbus 90116 4800 RA Breda LANDELIJK EXAMEN ACCOUNTANCY POST-HBO BELASTINGRECHT DATUM:

Nadere informatie

(Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten)

(Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten) Opgave 1 (Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten) Jaap de Vries heeft twee jaar geleden (2007) in het dorpje Leuvenheim samen met zijn oud studiegenoot Piet van Buren een Accountantskantoor opgezet.

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner 10 december 2010 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 14 pagina's, controleer dit s.v.p. goed N.B.: Norm is

Nadere informatie

Examen AA. Fiscale Advisering (ochtend)

Examen AA. Fiscale Advisering (ochtend) Examen AA Fiscale Advisering (ochtend) DATUM: 19 januari 2017 TIJD: 09.30-12.30 uur Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 2 opgaven van 8 pagina s inclusief voorblad. Controleer of dit examen

Nadere informatie

Examen Financieel Planner

Examen Financieel Planner Examen Financieel Planner 12 december 2008 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 14 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting

Nadere informatie

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: %

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: % KLANTPROFIEL Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner 11 december 2009 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 14 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen IB 291 1T41FD BUI Verkocht u of uw fiscale partner in 2014 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK Contactmoment Datum Adviseur bespreking telefoongesprek e-mail anders 1. Persoonlijke gegevens Geslacht Voorletters Achternaam Geboortedatum Adres + Huisnummer Postcode + Woonplaats Telefoonnummer (privé

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner 19 juni 2009 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 12 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting

Nadere informatie

Toetstermen RFEA particulier: kennis

Toetstermen RFEA particulier: kennis Toetstermen RFEA particulier: kennis De scheidingsprocedure 1. Juridische aspecten van de beëindiging van de relatie bij leven a. verbreken relatie samenwoners b. beëindigen geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Het Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Algemeen Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding, verwerping Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking

Nadere informatie

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel :

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel : Klantprofiel Doelstelling klantprofiel: m tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN Schootense Loop 2 Helmond 0492-522431 VISSER VAN DEN BROEK MIRANDA VAN DEN BROEK VISSER VAN DEN BROEK LEVENSTESTAMENT volmacht Waarvoor is een levenstestament? Stel

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

Adviesonderwerpen scheiding FINA NCIËLE DIENSTVER LENING. Scheiding en verdeling

Adviesonderwerpen scheiding FINA NCIËLE DIENSTVER LENING. Scheiding en verdeling Adviesonderwerpen scheiding Financieel advies bij echtscheiding Voor veel klanten is het echtscheidingsrisico statistisch gezien groter dan het overlijdensrisico. Desondanks wordt er in het inventarisatiegesprek

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer Jansen wil het huis van de heer Pietersen kopen. Op 1 februari bereikt de heer Jansen mondeling overeenstemming met de heer Pietersen over deze

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

VRAGENLIJST PERSOONLIJK FINANCIEEL OVERZICHT

VRAGENLIJST PERSOONLIJK FINANCIEEL OVERZICHT VRAGENLIJST PERSOONLIJK FINANCIEEL OVERZICHT CLIËNT 1 Achternaam Geslacht r Man r Vr. Voorletters Adres Postcode / Woonplaats Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Emailadres Roepnaam Tel. Privé Mobielnr.

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner 18 juni 2010 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 14 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting

Nadere informatie