Examen Federatie Financieel Planner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen Federatie Financieel Planner"

Transcriptie

1 Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 15 juni 2012 DEEL I uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 16 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting op antwoorden wordt niet bij de beoordeling meegewogen. Uw naam en examennummer s.v.p. correct op het antwoordformulier vermelden. Vul uw antwoorden in met potlood. U dient te blijven zitten tot uur en totdat uw enveloppe is opgehaald door een surveillant.

2 Vraag 1 De heer Kuiper heeft van zijn beleggingsadviseur het advies gekregen om groeiaandelen in zijn effectenportefeuille op te nemen. Wat is een kenmerk van een groeiaandeel? A. Bij het aandeel stijgt het dividend procentueel gemiddeld met de inflatie, omdat de winst van de onderneming ook stijgt met de inflatie. B. Op het aandeel wordt geen of gering dividend uitgekeerd, omdat de winst geherinvesteerd wordt in de onderneming. C. Dividend op het aandeel wordt naar keuze uitgekeerd in aandelen of contant. D. Op het aandeel wordt meer dan de helft van de winst van de onderneming als dividend uitgekeerd. Vraag 2 Hanneke is alleenstaand en thans 40 jaar oud. Hanneke bezit 9 aandelen (genummerd 1 tot en met 9) in Achmed B.V. te Amsterdam. Het geplaatste aandelenkapitaal van Achmed B.V. is verdeeld in 18 aandelen van nominaal. Hanneke heeft haar 9 aandelen bij de oprichting van Achmed B.V. in 2010 verkregen onder de verplichting per aandeel te storten. Aan deze verplichting heeft zij bij de oprichting voldaan. Op de overige 9 aandelen (genummerd 10 tot en met 18) in Achmed B.V. is door de mede-aandeelhouders ook per aandeel bij de oprichting in 2010 gestort. Op 1 juli 2011 heeft Hanneke de overige 9 aandelen (genummerd 10 tot en met 18) in Achmed B.V. gekocht en verkregen van de mede-aandeelhouders voor een bedrag van Hanneke wil per 1 juli 2012 het aandeel in Achmed B.V. met het nummer 18 voor een bedrag van verkopen aan een derde. Bij de beantwoording van deze vraag dient geen rekening te worden gehouden met eventuele kosten. Wat is voor Hanneke over 2012 het inkomen uit aanmerkelijk belang volgens de Wet IB 2001, indien zij per 1 juli 2012 het aandeel in Achmed B.V. met het nummer 18 verkoopt voor 5.000? A. 0. B C D Page 1 of 16

3 Vraag 3 Arend Koenders is op 11 november 2011 gehuwd met Bea Stern. Zij zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, inhoudende uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. Er zijn geen verrekenbedingen of overige afspraken opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Op 1 januari 2012 leent Arend van Bea. Er wordt geen afspraak gemaakt over de condities van de lening. Arend koopt en verkrijgt op 1 januari 2012 met de geleende , met medeweten van Bea, een kunstwerk van Arend en Bea krijgen vervolgens ruzie. Bea stelt zich op het standpunt, dat zij van Arend het bedrag uitbetaald wil hebben waar zij maximaal recht op heeft wanneer Arend de lening op 1 juli 2012 aflost. Het kunstwerk is op 1 juli waard. Stel dat de wettelijke rente 3% op jaarbasis is. Bij beantwoording van deze vraag dient geen rekening te worden gehouden met belastingen en overige dan de hiervoor benoemde kosten. Wat is het maximale bedrag dat Bea per 1 juli 2012 van Arend met succes kan opeisen in het kader van de door haar verstrekte lening? A B C D Vraag 4 Jan van Brabant stort met ingang van 1 januari 2013 maandelijks 300 op een spaarrekening. De rentevergoeding op deze spaarrekening bedraagt 0,20% per maand achteraf. De rente wordt ultimo van iedere maand bijgeschreven op de spaarrekening. Elke maand wordt hierbij geacht evenveel rentedagen te hebben. De laatste storting vindt plaats op 1 december Jan neemt tussentijds geen gelden op. Bij de beantwoording van deze vraag dient geen rekening te worden gehouden met belastingen en kosten. Hoe hoog is het afgeronde saldo van de spaarrekening ultimo 2014; aldus exact 2 jaar na de eerste storting? A B C D Page 2 of 16

4 Vraag 5 De heer Maan is in 2009 gescheiden van mevrouw Abma. Mevrouw Abma is thans 45 jaar oud en woont sinds de echtscheiding in 2009 zonder relatie alleen in Amsterdam. Bij de echtscheiding heeft mevrouw Abma enkel het recht op een bijzonder partnerpensioen van bruto op jaarbasis gekregen. De heer Maan is thans 50 jaar oud en is in mei 2012 getrouwd met de 20 jaar jongere mevrouw Kroes. Mevrouw Abma wil heden het bijzonder partnerpensioen onherroepelijk overdragen aan mevrouw Kroes. Is dit mogelijk op grond van de Pensioenwet en waarom wel of niet? A. Nee, omdat mevrouw Abma alleenstaand is. B. Nee, mevrouw Abma heeft op grond van de Pensioenwet een eigen recht op het bijzonder partnerpensioen en dit is niet overdraagbaar. C. Ja, mits de heer Maan en mevrouw Abma dit in het echtscheidingsconvenant zijn overeengekomen. D. Ja, mits dit bij notariële akte wordt overeengekomen en de pensioenuitvoerder hieraan wil meewerken. Vraag 6 Henk en Alie Goudswaard zijn sinds 2000 getrouwd in gemeenschap van goederen. Henk en Alie wonen sinds 1 september 2011 in een huurwoning te Deventer. Hiervoor woonden zij in een koopwoning Zwolle. Zij zullen nooit meer in Zwolle gaan wonen. Zij verhuren sinds 1 december 2011 de voormalige eigen woning te Zwolle bij een gebrek aan kopers. Voor deze woning te Zwolle geldt het volgende: - Sinds 1 januari 2011 in de verkoop; - WOZ-waarde voor 2011 en 2012: ; - Werkelijke waarde voor 2011 en 2012: ; - Een woningfinanciering voor 2011 en 2012 van met een vaste rente van 6% op jaarbasis; - Brutohuur over geheel 2012 van 9.000; - Zowel de huur als de betaalde rente over 2012 wordt op hetzelfde moment op 31 december 2012 ontvangen respectievelijk betaald. Henk en Alie hebben verder geen bezittingen, noch schulden. Bij beantwoording van deze vraag dient geen rekening te worden gehouden met overige dan de hiervoor benoemde kosten. Wat is afgerond over het tijdvak 2012 voor Henk en Alie de netto-opbrengst van de verhuurde woning te Zwolle na belasting op grond van de Wet IB 2001? A. -/ B. -/ C. -/ D. 0. Page 3 of 16

5 Vraag 7 Karel Steenman is thans 45 jaar oud en alleenstaand. Hij is bij de oprichting in 1990 enig aandeelhouder geworden in een onroerende zaak B.V., te weten Steenman Verhuur B.V. De B.V. heeft in 1991 het op de balans vermelde kantoorpand in eigendom verkregen. De verkrijgingsprijs voor Karel van het 100%-belang in Steenman Verhuur B.V. is Er zijn alleen maar gewone aandelen Steenman Verhuur B.V. uitgegeven. De economische balans van Steenman Verhuur B.V. per 1 januari 2012 en per 1 maart 2012 is als volgt (in ): Activa Passiva Kantoorpand verhuurd aan Eigen gemeente Amsterdam vermogen - Schuld Totaal Totaal De waarde in het economische verkeer van het kantoorpand is gedurende het hele jaar Karel verkoopt en draagt op 1 januari % van zijn aandelen Steenman Verhuur B.V. over aan Iwan Biemans voor Iwan is thans 40 jaar oud en geen familie van Karel. Karel verkoopt en draagt op 1 maart 2012 ook nog 25% aandelen Steenman Verhuur B.V. over aan Gerrit de Vries voor Gerrit is thans 42 jaar oud en geen familie van Karel en/of Iwan. Na 1 maart 2012 heeft Karel aldus nog 25% aandelen van Steenman Verhuur B.V. De mogelijk verschuldigde overdrachtsbelasting bij de verkoop van aandelen op 1 januari 2012 en 1 maart 2012 komt voor rekening van de betreffende koper. Hoeveel overdrachtsbelasting is Iwan respectievelijk Gerrit in 2012 verschuldigd ter zake van de verkrijging van het betreffende aandelenpakket Steenman Verhuur B.V.? A. Iwan 600, Gerrit 0. B. Iwan 600, Gerrit 300. C. Iwan 4.200, Gerrit 0. D. Iwan 4.200, Gerrit Page 4 of 16

6 Vraag 8 John Kanning is op 1 januari 2012 overleden. Tot zijn overlijden was hij in gemeenschap van goederen getrouwd met Maaike. Uit dit huwelijk is hun zoon Nico geboren. Het testament van John behelst de wettelijke verdeling met een jaarlijkse oprenting van de onderbedelingsvordering van 6% samengesteld. Maaike en zoon Nico zijn beiden voor 50% erfgenaam van John. John zijn nalatenschap bedraagt Maaike en zijn zoon Nico aanvaarden de erfenis en voeren het testament volledig uit. Op 1 januari 2012 zijn Maaike 82 jaar en Nico 62 jaar oud. Wat zijn de belastbare bedragen voor de erfbelasting zonder toepassing van eventuele vrijstellingen voor Maaike respectievelijk Nico? A. Maaike , Nico B. Maaike , Nico C. Maaike , Nico D. Maaike , Nico Vraag 9 De heer Houben wordt op 31 augustus jaar oud. Hij is sinds januari 2008 voor 80% arbeidsongeschikt. Dit is hij nog steeds. Hij was ondernemer en heeft zijn onderneming in februari 2008 gestaakt. De stakingswinst is over het belastingjaar 2008 fiscaal in aanmerking genomen. De heer Houben heeft in 2008 gebruik gemaakt van de fiscaal gefacilieerde mogelijkheid om de stakingswinst om te zetten in een lijfrenteverzekering ter grootte van Hierbij is rekening gehouden met de stakingsaftrek. Hij heeft het bedrag van als extra lijfrentepremie op fiscaal correcte wijze geheel in aftrek gebracht op zijn belastbare inkomen in Gezien de lage rente in 2008 heeft de heer Houben destijds echter nog geen lijfrente-uitkering aangekocht. De heer Houben wil het volledige lijfrentekapitaal begin augustus 2012 aanwenden voor de aankoop van een overbruggingslijfrente-uitkering voor hemzelf van zijn 62e tot 65e jaar. Is deze aanwending zonder fiscale sanctie mogelijk? En ja, om welke reden is dit mogelijk? A. Nee. B. Ja, omdat een overbruggingslijfrente nog steeds mogelijk is voor voormalige ondernemers. C. Ja, omdat hij voor meer dan 45% arbeidsongeschikt is. D. Ja, omdat hij voor 80% arbeidsongeschikt is. Page 5 of 16

7 Vraag 10 Op 1 juli 2012 wordt Jan de Bie 65 jaar. Zijn echtgenote Astrid is thans 60 jaar en zij heeft geen inkomen. Naast zijn AOW heeft Jan een ouderdomspensioen van bruto op jaarbasis. Krijgt Jan bij zijn AOW een bruto-toeslag in verband met zijn echtgenote Astrid? Zo ja, met welk percentage wordt deze bruto-toeslag gekort? A. Nee. B. Ja, de korting bedraagt 0%. C. Ja, de korting bedraagt 8%. D. Ja, de korting bedraagt 10%. Vraag 11 Particulier A heeft een lening bij bank C van met een 12-maands Euribor rentetarief plus opslag. Particulier A wil haar renterisico afdekken door middel van een renteswap. Particulier A koopt hiertoe voor het komende jaar bij bank B een renteswap: - op de hoofdsom van ; - tegen een lange rente van 5% op jaarbasis tegen de 12-maands Euribor; - met een looptijd van 1 jaar. Ga er van uit dat bank B rechtstreeks de swappartij is voor particulier A. Stel dat de hoogte van de 12-maands Euribor gedurende de looptijd van de renteswap 2,2% bedraagt zonder opslag. Stel dat de lange rente van 5% en de 12-maands Euribor op hetzelfde moment, te weten op het eind van de 1 jaarsperiode van de renteswap, betaald worden. Bij de beantwoording van deze vraag dient geen rekening te worden gehouden met belastingen, opslagen en overige dan de hiervoor benoemde kosten. Welke rentebedragen betalen particulier A en bank B over en weer in het kader van de verplichtingen uit de afgesloten renteswap? A. Particulier A betaalt bank B en bank B betaalt particulier A 0. B. Particulier A betaalt bank B en bank B betaalt particulier A 0. C. Particulier A betaalt bank B en bank B betaalt particulier A D. Particulier A betaalt bank B en bank B betaalt particulier A Page 6 of 16

8 Vraag 12 Barend Zender is in 2010 onder huwelijkse voorwaarden gehuwd met Berna Brox. Zij willen hun huwelijkse voorwaarden wijzigen per 1 juli Welk van de onderstaande genoemde instantie en/of persoon dient er goedkeuring te geven voor het rechtsgeldig wijzigen van de huwelijkse voorwaarden? A. Uitsluitend de rechtbank. B. Uitsluitend de ambtenaar van de burgerlijke stand. C. Zowel de rechtbank als de ambtenaar van de burgerlijke stand. D. Niet de rechtbank en ook niet de ambtenaar van de burgerlijke stand. Vraag 13 De heer Hunen is in september 2011 overleden. Tot zijn overlijden was hij gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, inhoudende uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. Er zijn geen verrekenbedingen of overige afspraken in de huwelijkse voorwaarden opgenomen. Hij heeft geen kinderen. De heer Hunen was tot zijn overlijden eigenaar van 100% van de aandelen in KP beleggings-b.v. Het geplaatst kapitaal van de B.V. bedraagt Zijn overlijden heeft tot gevolg dat er door de fictieve vervreemding van de aandelen KP beleggings-b.v inkomstenbelasting moet worden betaald. Daarnaast is de echtgenote van de heer Hunen over de gehele erfenis erfbelasting verschuldigd. De verschuldigde belasting van in totaal moet volgende maand betaald worden. De bedoeling is dat het gehele bedrag van gefinancierd wordt uit een dividenduitkering van KP beleggings-b.v. Ga er bij de beantwoording van deze vraag vanuit dat van alle mogelijke fiscale faciliteiten gebruik wordt gemaakt. Welk brutodividend dient KP beleggings-b.v. minimaal uit te keren, zodat met het nettodividend de betaald kan worden? A B C D Page 7 of 16

9 Vraag 14 Jacob van Kampen koopt op 1 januari 2013 aandelen voor een bedrag van US dollars met als equivalent De investering duurt exact 1 jaar; op 1 januari 2014 krijgt Jacob de investering van US dollars en het rendement hierop uitbetaald. Het brutorendement op de investering in US dollars is 10% op jaarbasis, zonder rekening te houden met valutaverschillen. Stel dat op 1 januari 2014 de koers Euro/US dollar zo is dat voor 1,2 Euro 1 US dollar wordt verkregen. Stel dat op 1 januari 2014 het totale bedrag inclusief rendement in US dollars door Jacob wordt omgewisseld in Euro s. Bij de beantwoording van deze vraag dient geen rekening te worden gehouden met belastingen en overige dan de hiervoor benoemde kosten. Wat is het absolute resultaat op de investering in Euro s voor Jacob van Kampen op 1 januari 2014? A B C D Vraag 15 Kees Hendrix is thans 40 jaar oud en is al 10 jaar als werknemer werkzaam bij Age IT-consulting vennootschap onder firma (hierna: Age VOF). Age VOF heeft Kees bij zijn indiensttreding een pensioenregeling toegezegd op basis van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet, waarbij het laatstverdiende salaris de basis vormt voor het pensioen. Age VOF zal in 2012 de pensioenregeling van alle werknemers van Age VOF vanaf aanvang dienstbetrekking financieel gaan verbeteren. Alle kosten voor de pensioenregeling zijn voor rekening van de werkgever. Kees heeft op 1 juni 2010 een koopsom voor een lijfrenteverzekering gestort en op 1 juni 2011 een bedrag gestort op een bancaire lijfrentespaarrekening. Beide bedragen zijn op een fiscale correcte wijze geheel in aftrek gebracht als uitgave voor inkomensvoorzieningen op zijn belastbare inkomen in 2010 respectievelijk Heeft de verbetering van de pensioenaanspraak in 2012 tot gevolg dat bij Kees een negatieve uitgave voor inkomensvoorziening in zijn aangifte inkomstenbelasting 2012 in aanmerking moet worden genomen? En zo ja, ter zake van welke storting? A. Nee. B. Ja, alleen bij de lijfrentespaarrekening. C. Ja, alleen bij de lijfrenteverzekering. D. Ja, zowel bij de lijfrentespaarrekening als bij de lijfrenteverzekering. Page 8 of 16

10 Vraag 16 Willem van Zwol is thans 56 jaar oud. Hij heeft 36 jaar full-time voor dezelfde werkgever gewerkt. Willem wordt wegens een reorganisatie ontslagen. Hij heeft recht op een WW-uitkering en vraagt deze tijdig aan. Willem heeft financiële problemen en vindt vriend Bert bereid hem geld te lenen. Bert eist als zekerheid verpanding van de WW-uitkering of onherroepelijke machtiging tot het in ontvangst nemen van de WW-uitkering van Willem. Is verpanding of onherroepelijke machtiging, zoals hiervoor omschreven, rechtsgeldig mogelijk? A. Verpanding en onherroepelijke machtiging zijn beide mogelijk. B. Verpanding en onherroepelijke machtiging zijn beide niet mogelijk. C. Verpanding is wel mogelijk en onherroepelijke machtiging is niet mogelijk. D. Verpanding is niet mogelijk en onherroepelijke machtiging is wel mogelijk. Vraag 17 Gert en Anneke de Koning zijn in januari 2012 een geregistreerd partnerschap onder uitsluiting van elke gemeenschap van goederen aangegaan. Er zijn geen verrekenbedingen of overige afspraken gemaakt. Ze wonen in de woning van Gert. Anneke heeft nu en in de toekomst geen onroerende zaken in eigendom. Gert is voornemens de volgende rechtshandelingen te verrichten: 1. Vestigen van een hypotheek op zijn woning op 1 juli 2012; 2. Verkoop van zijn woning aan een derde voor de WOZ-waarde op 1 oktober 2012; 3. Doen van een gift van aan zijn enige zus Cora op 1 december Voor welke van de genoemde rechtshandelingen behoeft Gert op basis van het Burgerlijk Wetboek toestemming van Anneke? A. Voor alle genoemde rechtshandelingen. B. Alleen voor het vestigen van een hypotheek op zijn woning en voor de verkoop van zijn woning. C. Alleen voor de verkoop van zijn woning en de gift aan Cora. D. Alleen voor het vestigen van een hypotheek op zijn woning en de gift aan Cora. Page 9 of 16

11 Vraag 18 Ada en Bert van Delft zijn op 1 november 2005 getrouwd in gemeenschap van goederen. Het huwelijk is echter problematisch en zij gaan over tot echtscheiding. De volgende tijdstippen zijn daarbij voor hen van belang: - Op 1 februari 2012 heeft Bert de gezamenlijke woning verlaten en is hij gaan wonen bij zijn vriendin Truus met wie hij op 1 februari 2012 een notarieel samenlevingscontract heeft gesloten; - Op 1 maart 2012 is het verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank; - Op 1 mei 2012 heeft de rechtbank de echtscheiding uitgesproken; - Op 1 juni 2012 is de beschikking van de rechtbank van de echtscheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Wanneer is bij Ada en Bert de gemeenschap van goederen van rechtswege ontbonden? A. Op 1 februari B. Op 1 maart C. Op 1 mei D. Op 1 juni Vraag 19 Pieter-Bas Winters is alleenstaand en is thans 40 jaar oud. Hij heeft in 1998 een uitgestelde lijfrenteverzekering afgesloten bij de Nederlandse verzekeraar Z. Pieter-Bas heeft de koopsom voor deze lijfrenteverzekering van op fiscaal correcte wijze geheel in mindering gebracht op zijn belastbare inkomen in In maart 2012 is hij naar Frankrijk geëmigreerd. Op het moment van emigratie is de waarde in het economisch verkeer van de lijfrenteverzekering bruto In de maanden januari en februari 2012 verdient hij als werknemer in Nederland nog bruto Dit bedrag vormt zijn belastbare loon in box 1 in 2012 in Nederland. Krijgt Pieter-Bas door zijn emigratie een conserverende aanslag in Nederland opgelegd met betrekking tot deze lijfrenteverzekering? En zo ja, voor welk bedrag? A. Nee. B. Ja, voor een bedrag van C. Ja, voor een bedrag van D. Ja, voor een bedrag van Page 10 of 16

12 Vraag 20 De heer Cornelis heeft bij een financieringsmaatschappij een volgende lening: - hoofdsom van ; - rentevastperiode van 5 jaar; - nominale rente van 4% op jaarbasis, deze is per jaar achteraf verschuldigd; - resterende looptijd is heden exact 1 jaar en de nominale rente voor een rentevastperiode van exact 1 jaar bedraagt op dit moment 3% nominaal op jaarbasis bij betaling per jaar achteraf; - boetevrije aflossing van 10% per jaar over de hoofdsom; over het restant van de hoofdom wordt nominale boeterente berekend bij vervroegde aflossing of oversluiting; - bij berekening van de nominale boeterente wordt gebruik gemaakt van de contante-waarde-methode, waarbij voor het contant maken in casu gerekend wordt met het nominale rentepercentage van de resterende looptijd. Gezien de lagere rentestanden besluit de heer Cornelis heden de lening over te sluiten. Welk afgerond bedrag aan nominale boeterente zal de financieringsmaatschappij de heer Cornelis in rekening brengen? A B C D Vraag 21 Stel dat de soliditeit van de Nederlandse staat op de obligatiemarkt niet ter discussie staat en derhalve als een zeer veilige belegging wordt gezien. Mevrouw De Vries vraagt zich af welke van de onderstaande Nederlandse staatsleningen bij een vlakke yieldcurve van 2% de laagste koers zal hebben? A. Een staatslening met een resterende looptijd van 5 jaar en een coupon van 2,0%. B. Een staatslening met een resterende looptijd van 5 jaar en een coupon van 2,5%. C. Een staatslening met een resterende looptijd van 7 jaar en een coupon van 2,5%. D. Een staatslening met een resterende looptijd van 7 jaar en een coupon van 3,0%. Page 11 of 16

13 Vraag 22 Martin Veggel is enig kind en is thans 45 jaar oud. Hij erft begin 2012 alle bezittingen van zijn overleden vader Klaas. Klaas was de enig eigenaar van een supermarkt en was tot zijn overlijden ondernemer voor de inkomstenbelasting. De IB-onderneming had op het moment van overlijden van Klaas een going concernwaarde van en een liquidatiewaarde van Martin erft naast de IB-onderneming van Klaas ook staatsobligaties die voor de Successiewet gewaardeerd worden op Er zijn geen schulden binnen de onderneming en in privé bij Klaas. Voor het voldoen van de kosten van de begrafenis van Klaas was een kostendekkende uitvaartverzekering in natura afgesloten. Over welk bedrag moet Martin erfbelasting betalen als hij gebruik maakt van de voor hem geldende vrijstellingsmogelijkheden in de Successiewet? A B C D Vraag 23 Piet Pronk is huisarts en heeft voor eigen rekening en risico een eigen praktijk. Piet is thans 50 jaar oud. De fiscale winst voor afschrijving van de praktijk bedraagt over 2012: Op de fiscale balans van de eenmanszaak staat een bedrijfspand met grond. Het bedrijfspand wordt door Piet uitsluitend voor zijn praktijk gebruikt. De grond is op 1 januari 2001 vrij op naam gekocht voor De geactiveerde stichtingskosten van het bedrijfspand bedroegen bij het gereed zijn van het bedrijfspand op 1 januari Het pand wordt vanaf dat moment in 30 jaar fiscaal geheel afgeschreven. De WOZ-waarde van het bedrijfspand voor 2011 en 2012 bedraagt Welk bedrag kan Piet over het bedrijfspand in 2012 afschrijven ten laste van de fiscale winst voor de aangifte inkomstenbelasting 2012? A. 0. B C D Page 12 of 16

14 Vraag 24 Jantine Groen is thans 62 jaar oud. Zij heeft van haar 25 e tot haar 40 e jaar bij dezelfde werkgever gewerkt. Tijdens dit dienstverband heeft zij een pensioen opgebouwd. In haar pensioenregeling is de pensioendatum bepaald op 63 jaar. Jantine heeft vanaf haar 40 e spaarrekening geleefd. jaar niet meer gewerkt en uitsluitend van haar Jantine wil de ingangsdatum van haar pensioen per heden uitstellen tot haar 65 e jaar. Is dit mogelijk zonder fiscale sancties voor Jantine en waarom wel of niet? A. Nee, omdat Jantine niet in dienstbetrekking is en ook niet als ondernemer werkzaam is. B. Nee, omdat haar pensioen is opgebouwd vóór 1999 en in de Wet LB 1964 de mogelijkheid van uitstel toen nog niet was opgenomen. C. Ja, omdat de ingangsdatum van haar pensioen nog niet bereikt is. D. Ja, omdat dit is toegestaan sinds de invoering van de wet fiscale behandeling Vut/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL). Vraag 25 Jaap Molenaar heeft ultimo 2011 een financiering eigen woning afgesloten. Hij betaalt op jaarbasis 4% nominale rente. Jaap is met zijn bank overeengekomen dat hij de rente jaarlijks achteraf betaalt, aldus voor het eerst ultimo Bij de beantwoording van deze vraag dient geen rekening te worden gehouden met belastingen en overige dan de hiervoor benoemde kosten. Waar komt, afgerond, de effectieve rente op jaarbasis over 2012 voor Jaap op uit? A. 3,96%. B. 4,00%. C. 4,04%. D. 4,08%. Vraag 26 Het aandeel Koninklijke Olie heeft op enig moment een bèta van 0,8. Welke conclusie over het aandeel Koninklijke Olie is op basis van deze bèta juist? A. Dit aandeel is minder bewegelijk dan de aan de bèta-gerelateerde markt. B. Dit aandeel is net zo bewegelijk als de aan de bèta-gerelateerde markt. C. Dit aandeel is meer bewegelijk dan de aan de bèta-gerelateerde markt. D. Er is geen relatie met betrekking tot bewegelijkheid tussen dit aandeel en de aan de bèta-gerelateerde markt. Page 13 of 16

15 Vraag 27 Mevrouw Van Kessel is weduwe en woont sinds het overlijden van haar man in januari 2008 alleen in de voormalige echtelijke woning. Zij waren onder huwelijkse voorwaarden getrouwd, inhoudende uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. Er waren geen verrekenbedingen of overige afspraken opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. De eigen woning stond op naam van de heer Van Kessel. Na zijn overlijden bleek hij zijn enige dochter Tanja van thans 39 jaar oud, als enig erfgenaam te hebben benoemd in zijn testament en bovendien hierin aan mevrouw Van Kessel het vruchtgebruik van de nalatenschap te hebben gelegateerd. Dit vruchtgebruik is eind 2008 bij notariële akte afgegeven. Hoe dienen mevrouw Van Kessel respectievelijk Tanja de woning te verwerken in hun aangifte inkomstenbelasting 2012? A. Mevrouw Van Kessel geeft de woning aan in box 1. Tanja geeft de blooteigendomswaarde van de woning aan in box 3. B. Mevrouw Van Kessel geeft de waarde van het vruchtgebruik van de woning aan in box 3. Tanja geeft de bloot-eigendomswaarde van de woning aan in box 3. C. Mevrouw Van Kessel geeft de woning aan in box 1. De bloot-eigendom van de woning van Tanja is gedefiscaliseerd. D. Mevrouw Van Kessel geeft de waarde van het vruchtgebruik van de woning aan in box 3. De bloot-eigendom van de woning van Tanja is gedefiscaliseerd. Vraag 28 Fahd el Kham is geboren in Bangladesh en is alleenstaand. Hij is in 2003, toen hij 55 jaar oud was, geëmigreerd naar Nederland. In 2013 krijgt Fahd een gedeeltelijk AOW-pensioen, aangezien Fahd niet een volledige AOW heeft opgebouwd. Fahd heeft geen overige inkomsten of vermogen. Zijn AOW bevindt zich onder het sociaal minimum niveau in Nederland. Fahd vraagt zich af of hij recht heeft op een aanvullende uitkering, nààst zijn AOW, op basis van Nederlandse sociale zekerheidswetgeving? A. Nee. B. Ja. C. Ja, onder de voorwaarde dat hij genaturaliseerd is tot Nederlander. D. Ja, onder de voorwaarde dat hij partner is van een Nederlands staatsburger. Page 14 of 16

16 Vraag 29 Vanessa is thans 55 jaar oud en woont samen met Willem van thans 50 jaar oud. Er is geen samenlevingscontract. Zij zijn elk voor de helft eigenaar van een woning. Er zijn geen schulden. Vanessa heeft twee kinderen uit een vorige relatie, te weten Vlinder van thans 33 jaar oud en Gert van thans 30 jaar oud. Willem is kinderloos. In de notariële transportakte, waarbij de woning in eigendom werd verkregen in 2007, is een verblijvingsbeding opgenomen. Het verblijvingsbeding houdt in dat bij overlijden van Vanessa of van Willem de gezamenlijke woning om niet in zijn geheel verblijft bij de langstlevende partner. Vanessa overlijdt op 1 juni 2012 zonder testament. Conform het verblijvingsbeding wordt de onverdeelde helft van de woning van Vanessa toebedeeld aan Willem. De onverdeelde helft van de woning heeft een waarde van op overlijdensdatum van Vanessa. Vanessa heeft verder geen andere vermogensbestanddelen en schulden. Voor het voldoen van de kosten van de begrafenis van Vanessa was een kostendekkende uitvaartverzekering in natura afgesloten. Welk maximaal bedrag verkrijgen Vlinder en Gert tezamen van Willem, ervan uitgaande dat zij hun wettelijke erfrechtelijke mogelijkheden volledig met succes benutten? A. 0. B C D Vraag 30 De heer Van Stavoren is thans 50 jaar oud en is ondernemer. Hij heeft ultimo 2011 zijn eenmanszaak ingebracht in een vennootschap onder firma (VOF), waarin zijn dochter Anita van thans 30 jaar oud door middel van Anita B.V. als enige medevennoot participeert. De VOF exploiteert een supermarkt. De heer Van Stavoren is enig eigenaar van het pand waarin alleen de supermarkt is gevestigd. De heer Van Stavoren heeft het pand NIET ingebracht in de VOF, maar hij verhuurt het gehele pand aan de VOF. Page 15 of 16

17 Hoe dient de heer Van Stavoren over 2012 het pand en de huurinkomsten uit het pand fiscaal volgens de Wet IB 2001 te etiketteren? A. Het pand is verplicht buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen in box 1. De huurinkomsten worden in box 1 in aanmerking genomen als belastbare winst uit onderneming. B. Het pand is verplicht buitenvennootschappelijk vermogen in box 1. De huurinkomsten worden in box 1 in aanmerking genomen als belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden. C. Het pand is privévermogen in box 1. De huurinkomsten worden in box 1 in aanmerking genomen als belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden. D. Het pand is privévermogen in box 3. De huurinkomsten vallen onbelast in box 3. - EINDE Page 16 of 16

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 juni 2013 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met één (1) bijlage en

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 december 2012 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, 1 Casus met 2 bijlagen, op totaal

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 2

2014 -- Successiewet -- Deel 2 Successiewet les 2 programma Successierecht Wetsficties Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Aangifte 1 Wetsficties 1 van 11 Schuldigerkenning niet-registergoederen art. 8-1 SW Om het ontgaan van successierecht

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 12 december 2014 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met twee (2) bijlagen,

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN ACCOUNTANCY POST-HBO BELASTINGRECHT

LANDELIJK EXAMEN ACCOUNTANCY POST-HBO BELASTINGRECHT EXAMEN BLR -3 HBO AC 20 JANUARI 2009-1 Overlegorgaan van HBO - scholen met een accountancy - opleiding Secretariaat: Postbus 90116 4800 RA Breda LANDELIJK EXAMEN ACCOUNTANCY POST-HBO BELASTINGRECHT DATUM:

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL EVEN VOORSTELLEN Stefan Vrancken Kandidaat-notaris en partner bij Team Notarissen Middelgroot kantoor: circa 20 medewerkers

Nadere informatie

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Koren 16 a 0492-841336 5731 LC Mierlo u 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl Vliegert Mierlo, 15 november

Nadere informatie

Examen AA. Fiscale Advisering (ochtend)

Examen AA. Fiscale Advisering (ochtend) Examen AA Fiscale Advisering (ochtend) DATUM: 19 januari 2017 TIJD: 09.30-12.30 uur Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 2 opgaven van 8 pagina s inclusief voorblad. Controleer of dit examen

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 juni 2013 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 14 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

(Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten)

(Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten) Opgave 1 (Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten) Jaap de Vries heeft twee jaar geleden (2007) in het dorpje Leuvenheim samen met zijn oud studiegenoot Piet van Buren een Accountantskantoor opgezet.

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

Inventarisatie. Fact finding

Inventarisatie. Fact finding Inventarisatie Fact finding Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij

Nadere informatie

Inventarisatie Hersteladvies

Inventarisatie Hersteladvies Inventarisatie Hersteladvies Lees onderstaande zorgvuldig door: Om u een passend herstel advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier volledig

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 3

Oefenvragen Leven dag 3 Oefenvragen Leven dag 3 1. Bea Triks (25 jaar) heeft een bruto inkomen van 40.000,- per jaar. Zij neemt deel aan de levensloopregeling. Haar levensloopsaldo bedraagt begin dit jaar 12.000,-. Welk bedrag

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Erf- en schenkbelasting en de 2012 Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Verkocht u of uw fiscale partner in 2013 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Belastingdienst 2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen.

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

Aanvraag via : Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder- en Partneralimentatie

Aanvraag via : Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder- en Partneralimentatie Aanvraag via : Naam kantoor Advocaat / mediator / notaris / accountant / financieel planner / particulier E-mail adres Telefoonnummer Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder-

Nadere informatie

Examen Financieel Planner

Examen Financieel Planner Examen Financieel Planner 12 december 2008 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 14 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 14 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 13 december 2013 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met twee (2) bijlagen

Nadere informatie

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011 Schenken tegen wil en dank Maurice de Clercq 7 december 2011 Inhoud 1. Inleiding 2. Schenken 3. Aanmerkelijk belang aandelen 4. Effecten 5. Onroerend Goed 6. Het huwelijk 7. Conclusie Inleiding Inleiding

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN Schootense Loop 2 Helmond 0492-522431 VISSER VAN DEN BROEK MIRANDA VAN DEN BROEK VISSER VAN DEN BROEK LEVENSTESTAMENT volmacht Waarvoor is een levenstestament? Stel

Nadere informatie

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave Voorwoord................................................. XIII Introductie................................................. XIV Wat is van wie? 1. U bent gehuwd...........................................

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 15 juni 2012 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, 1 Casus met 2 bijlagen, op totaal 9

Nadere informatie

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen PE Plus Hypothecair Krediet Kennis Vraag 1 Fiona (32 jaar) verkoopt op 1 maart 2015 haar eigen woning. Ze houdt een restschuld over van 20.000,00. Tot wanneer is de rente over deze restschuld uiterlijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 Informatie over langstlevende testamenten en het " tweetrapstestament " Hieronder heb ik enige voorbeelden en uitwerkingen van diverse testamentvormen weergegeven,

Nadere informatie

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen De heer P. Groothuizen Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen Geachte heer P. Groothuizen, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner 10 december 2010 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat een instructie, 1 Casus met 1 bijlage, op 7 pagina's; controleer dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 13 juni 2014 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met drie (3) bijlagen

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner 10 december 2010 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 14 pagina's, controleer dit s.v.p. goed N.B.: Norm is

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 13 juni 2014 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 17 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

Examen AA. Fiscale Advisering (ochtend)

Examen AA. Fiscale Advisering (ochtend) Examen AA Fiscale Advisering (ochtend) DATUM: 9 juni 2016 TIJD: 9.30 uur 12.30 uur Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 2 opgaven van 8 pagina s inclusief voorblad. Controleer of dit examen compleet

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

PE Plus Vermogen oefenexamen

PE Plus Vermogen oefenexamen Kennis Vraag 1 Kunnen kapitaalverzekeringen, afgesloten vóór 2001, ook vrijgesteld zijn in box 1 als er nog niet minimaal een aantal jaren premie is voldaan? A. Ja, sinds september 2014 kan de tijdsklem

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst van

Informatiebijeenkomst van Welkom Informatiebijeenkomst van Fiscale- en administratieve dienstverlening: - verzorging financiële administraties - samenstellen jaarrekeningen - verzorging loonadministraties - verzorging aangifte

Nadere informatie

oktober 2017 Onderwerpen Per RB Studiekring Gelderland Overijssel drs.paul SchutRB

oktober 2017 Onderwerpen Per RB Studiekring Gelderland Overijssel drs.paul SchutRB RB Studiekring Gelderland Overijssel drs.paul SchutRB Onderwerpen Wet Beperking wettelijke gemeenschap van goederen Civiele gevolgen Fiscale gevolgen Overige fiscale maatregelen 2018: wijziging Successiewet

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

O Moeder O Vader O Beiden even veel tijd, co-ouderschap

O Moeder O Vader O Beiden even veel tijd, co-ouderschap Gegevens aanvrager: Man / Vrouw Achternaam Voorletters Roepnaam Adres Plaats Telefoonnummer / mobiel E-mail adres Geboortedatum Gegevens partner: Man / Vrouw Achternaam Voorletters Roepnaam Geboortedatum

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Bedrijfsoverdracht Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting 20 april 2011 www.inventivecontrol.com 1 Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Sprekers: mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen mr. G.J. (Govert) Vorstenbosch

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Financiële Planning Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Alisen Düzgün, financieel planner bestuursbureau SPMS advies@spms.nl 030-6937680

Nadere informatie

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Sparen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Sparen? 4 3. De verdeling van

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen bij Opgaaf wereldinkomen 20 Had u in 20 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse

Nadere informatie

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn,

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn, De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg 4 6301 JH Valkenburg Lb SNS Bank Postbus 8584 3503 RN UTRECHT T 030 219 88 00 Onze referentie 10156713/02 Datum 21 juni 2016 Onderwerp Acceptatiebevestiging Geachte

Nadere informatie

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Ten geleide Voor het maken van een verantwoord advies hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Dit is ook noodzakelijk op grond van de Wet op het

Nadere informatie