Examen Federatie Financieel Planner

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen Federatie Financieel Planner"

Transcriptie

1 Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 15 juni 2012 DEEL I uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 16 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting op antwoorden wordt niet bij de beoordeling meegewogen. Uw naam en examennummer s.v.p. correct op het antwoordformulier vermelden. Vul uw antwoorden in met potlood. U dient te blijven zitten tot uur en totdat uw enveloppe is opgehaald door een surveillant.

2 Vraag 1 De heer Kuiper heeft van zijn beleggingsadviseur het advies gekregen om groeiaandelen in zijn effectenportefeuille op te nemen. Wat is een kenmerk van een groeiaandeel? A. Bij het aandeel stijgt het dividend procentueel gemiddeld met de inflatie, omdat de winst van de onderneming ook stijgt met de inflatie. B. Op het aandeel wordt geen of gering dividend uitgekeerd, omdat de winst geherinvesteerd wordt in de onderneming. C. Dividend op het aandeel wordt naar keuze uitgekeerd in aandelen of contant. D. Op het aandeel wordt meer dan de helft van de winst van de onderneming als dividend uitgekeerd. Vraag 2 Hanneke is alleenstaand en thans 40 jaar oud. Hanneke bezit 9 aandelen (genummerd 1 tot en met 9) in Achmed B.V. te Amsterdam. Het geplaatste aandelenkapitaal van Achmed B.V. is verdeeld in 18 aandelen van nominaal. Hanneke heeft haar 9 aandelen bij de oprichting van Achmed B.V. in 2010 verkregen onder de verplichting per aandeel te storten. Aan deze verplichting heeft zij bij de oprichting voldaan. Op de overige 9 aandelen (genummerd 10 tot en met 18) in Achmed B.V. is door de mede-aandeelhouders ook per aandeel bij de oprichting in 2010 gestort. Op 1 juli 2011 heeft Hanneke de overige 9 aandelen (genummerd 10 tot en met 18) in Achmed B.V. gekocht en verkregen van de mede-aandeelhouders voor een bedrag van Hanneke wil per 1 juli 2012 het aandeel in Achmed B.V. met het nummer 18 voor een bedrag van verkopen aan een derde. Bij de beantwoording van deze vraag dient geen rekening te worden gehouden met eventuele kosten. Wat is voor Hanneke over 2012 het inkomen uit aanmerkelijk belang volgens de Wet IB 2001, indien zij per 1 juli 2012 het aandeel in Achmed B.V. met het nummer 18 verkoopt voor 5.000? A. 0. B C D Page 1 of 16

3 Vraag 3 Arend Koenders is op 11 november 2011 gehuwd met Bea Stern. Zij zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, inhoudende uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. Er zijn geen verrekenbedingen of overige afspraken opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Op 1 januari 2012 leent Arend van Bea. Er wordt geen afspraak gemaakt over de condities van de lening. Arend koopt en verkrijgt op 1 januari 2012 met de geleende , met medeweten van Bea, een kunstwerk van Arend en Bea krijgen vervolgens ruzie. Bea stelt zich op het standpunt, dat zij van Arend het bedrag uitbetaald wil hebben waar zij maximaal recht op heeft wanneer Arend de lening op 1 juli 2012 aflost. Het kunstwerk is op 1 juli waard. Stel dat de wettelijke rente 3% op jaarbasis is. Bij beantwoording van deze vraag dient geen rekening te worden gehouden met belastingen en overige dan de hiervoor benoemde kosten. Wat is het maximale bedrag dat Bea per 1 juli 2012 van Arend met succes kan opeisen in het kader van de door haar verstrekte lening? A B C D Vraag 4 Jan van Brabant stort met ingang van 1 januari 2013 maandelijks 300 op een spaarrekening. De rentevergoeding op deze spaarrekening bedraagt 0,20% per maand achteraf. De rente wordt ultimo van iedere maand bijgeschreven op de spaarrekening. Elke maand wordt hierbij geacht evenveel rentedagen te hebben. De laatste storting vindt plaats op 1 december Jan neemt tussentijds geen gelden op. Bij de beantwoording van deze vraag dient geen rekening te worden gehouden met belastingen en kosten. Hoe hoog is het afgeronde saldo van de spaarrekening ultimo 2014; aldus exact 2 jaar na de eerste storting? A B C D Page 2 of 16

4 Vraag 5 De heer Maan is in 2009 gescheiden van mevrouw Abma. Mevrouw Abma is thans 45 jaar oud en woont sinds de echtscheiding in 2009 zonder relatie alleen in Amsterdam. Bij de echtscheiding heeft mevrouw Abma enkel het recht op een bijzonder partnerpensioen van bruto op jaarbasis gekregen. De heer Maan is thans 50 jaar oud en is in mei 2012 getrouwd met de 20 jaar jongere mevrouw Kroes. Mevrouw Abma wil heden het bijzonder partnerpensioen onherroepelijk overdragen aan mevrouw Kroes. Is dit mogelijk op grond van de Pensioenwet en waarom wel of niet? A. Nee, omdat mevrouw Abma alleenstaand is. B. Nee, mevrouw Abma heeft op grond van de Pensioenwet een eigen recht op het bijzonder partnerpensioen en dit is niet overdraagbaar. C. Ja, mits de heer Maan en mevrouw Abma dit in het echtscheidingsconvenant zijn overeengekomen. D. Ja, mits dit bij notariële akte wordt overeengekomen en de pensioenuitvoerder hieraan wil meewerken. Vraag 6 Henk en Alie Goudswaard zijn sinds 2000 getrouwd in gemeenschap van goederen. Henk en Alie wonen sinds 1 september 2011 in een huurwoning te Deventer. Hiervoor woonden zij in een koopwoning Zwolle. Zij zullen nooit meer in Zwolle gaan wonen. Zij verhuren sinds 1 december 2011 de voormalige eigen woning te Zwolle bij een gebrek aan kopers. Voor deze woning te Zwolle geldt het volgende: - Sinds 1 januari 2011 in de verkoop; - WOZ-waarde voor 2011 en 2012: ; - Werkelijke waarde voor 2011 en 2012: ; - Een woningfinanciering voor 2011 en 2012 van met een vaste rente van 6% op jaarbasis; - Brutohuur over geheel 2012 van 9.000; - Zowel de huur als de betaalde rente over 2012 wordt op hetzelfde moment op 31 december 2012 ontvangen respectievelijk betaald. Henk en Alie hebben verder geen bezittingen, noch schulden. Bij beantwoording van deze vraag dient geen rekening te worden gehouden met overige dan de hiervoor benoemde kosten. Wat is afgerond over het tijdvak 2012 voor Henk en Alie de netto-opbrengst van de verhuurde woning te Zwolle na belasting op grond van de Wet IB 2001? A. -/ B. -/ C. -/ D. 0. Page 3 of 16

5 Vraag 7 Karel Steenman is thans 45 jaar oud en alleenstaand. Hij is bij de oprichting in 1990 enig aandeelhouder geworden in een onroerende zaak B.V., te weten Steenman Verhuur B.V. De B.V. heeft in 1991 het op de balans vermelde kantoorpand in eigendom verkregen. De verkrijgingsprijs voor Karel van het 100%-belang in Steenman Verhuur B.V. is Er zijn alleen maar gewone aandelen Steenman Verhuur B.V. uitgegeven. De economische balans van Steenman Verhuur B.V. per 1 januari 2012 en per 1 maart 2012 is als volgt (in ): Activa Passiva Kantoorpand verhuurd aan Eigen gemeente Amsterdam vermogen - Schuld Totaal Totaal De waarde in het economische verkeer van het kantoorpand is gedurende het hele jaar Karel verkoopt en draagt op 1 januari % van zijn aandelen Steenman Verhuur B.V. over aan Iwan Biemans voor Iwan is thans 40 jaar oud en geen familie van Karel. Karel verkoopt en draagt op 1 maart 2012 ook nog 25% aandelen Steenman Verhuur B.V. over aan Gerrit de Vries voor Gerrit is thans 42 jaar oud en geen familie van Karel en/of Iwan. Na 1 maart 2012 heeft Karel aldus nog 25% aandelen van Steenman Verhuur B.V. De mogelijk verschuldigde overdrachtsbelasting bij de verkoop van aandelen op 1 januari 2012 en 1 maart 2012 komt voor rekening van de betreffende koper. Hoeveel overdrachtsbelasting is Iwan respectievelijk Gerrit in 2012 verschuldigd ter zake van de verkrijging van het betreffende aandelenpakket Steenman Verhuur B.V.? A. Iwan 600, Gerrit 0. B. Iwan 600, Gerrit 300. C. Iwan 4.200, Gerrit 0. D. Iwan 4.200, Gerrit Page 4 of 16

6 Vraag 8 John Kanning is op 1 januari 2012 overleden. Tot zijn overlijden was hij in gemeenschap van goederen getrouwd met Maaike. Uit dit huwelijk is hun zoon Nico geboren. Het testament van John behelst de wettelijke verdeling met een jaarlijkse oprenting van de onderbedelingsvordering van 6% samengesteld. Maaike en zoon Nico zijn beiden voor 50% erfgenaam van John. John zijn nalatenschap bedraagt Maaike en zijn zoon Nico aanvaarden de erfenis en voeren het testament volledig uit. Op 1 januari 2012 zijn Maaike 82 jaar en Nico 62 jaar oud. Wat zijn de belastbare bedragen voor de erfbelasting zonder toepassing van eventuele vrijstellingen voor Maaike respectievelijk Nico? A. Maaike , Nico B. Maaike , Nico C. Maaike , Nico D. Maaike , Nico Vraag 9 De heer Houben wordt op 31 augustus jaar oud. Hij is sinds januari 2008 voor 80% arbeidsongeschikt. Dit is hij nog steeds. Hij was ondernemer en heeft zijn onderneming in februari 2008 gestaakt. De stakingswinst is over het belastingjaar 2008 fiscaal in aanmerking genomen. De heer Houben heeft in 2008 gebruik gemaakt van de fiscaal gefacilieerde mogelijkheid om de stakingswinst om te zetten in een lijfrenteverzekering ter grootte van Hierbij is rekening gehouden met de stakingsaftrek. Hij heeft het bedrag van als extra lijfrentepremie op fiscaal correcte wijze geheel in aftrek gebracht op zijn belastbare inkomen in Gezien de lage rente in 2008 heeft de heer Houben destijds echter nog geen lijfrente-uitkering aangekocht. De heer Houben wil het volledige lijfrentekapitaal begin augustus 2012 aanwenden voor de aankoop van een overbruggingslijfrente-uitkering voor hemzelf van zijn 62e tot 65e jaar. Is deze aanwending zonder fiscale sanctie mogelijk? En ja, om welke reden is dit mogelijk? A. Nee. B. Ja, omdat een overbruggingslijfrente nog steeds mogelijk is voor voormalige ondernemers. C. Ja, omdat hij voor meer dan 45% arbeidsongeschikt is. D. Ja, omdat hij voor 80% arbeidsongeschikt is. Page 5 of 16

7 Vraag 10 Op 1 juli 2012 wordt Jan de Bie 65 jaar. Zijn echtgenote Astrid is thans 60 jaar en zij heeft geen inkomen. Naast zijn AOW heeft Jan een ouderdomspensioen van bruto op jaarbasis. Krijgt Jan bij zijn AOW een bruto-toeslag in verband met zijn echtgenote Astrid? Zo ja, met welk percentage wordt deze bruto-toeslag gekort? A. Nee. B. Ja, de korting bedraagt 0%. C. Ja, de korting bedraagt 8%. D. Ja, de korting bedraagt 10%. Vraag 11 Particulier A heeft een lening bij bank C van met een 12-maands Euribor rentetarief plus opslag. Particulier A wil haar renterisico afdekken door middel van een renteswap. Particulier A koopt hiertoe voor het komende jaar bij bank B een renteswap: - op de hoofdsom van ; - tegen een lange rente van 5% op jaarbasis tegen de 12-maands Euribor; - met een looptijd van 1 jaar. Ga er van uit dat bank B rechtstreeks de swappartij is voor particulier A. Stel dat de hoogte van de 12-maands Euribor gedurende de looptijd van de renteswap 2,2% bedraagt zonder opslag. Stel dat de lange rente van 5% en de 12-maands Euribor op hetzelfde moment, te weten op het eind van de 1 jaarsperiode van de renteswap, betaald worden. Bij de beantwoording van deze vraag dient geen rekening te worden gehouden met belastingen, opslagen en overige dan de hiervoor benoemde kosten. Welke rentebedragen betalen particulier A en bank B over en weer in het kader van de verplichtingen uit de afgesloten renteswap? A. Particulier A betaalt bank B en bank B betaalt particulier A 0. B. Particulier A betaalt bank B en bank B betaalt particulier A 0. C. Particulier A betaalt bank B en bank B betaalt particulier A D. Particulier A betaalt bank B en bank B betaalt particulier A Page 6 of 16

8 Vraag 12 Barend Zender is in 2010 onder huwelijkse voorwaarden gehuwd met Berna Brox. Zij willen hun huwelijkse voorwaarden wijzigen per 1 juli Welk van de onderstaande genoemde instantie en/of persoon dient er goedkeuring te geven voor het rechtsgeldig wijzigen van de huwelijkse voorwaarden? A. Uitsluitend de rechtbank. B. Uitsluitend de ambtenaar van de burgerlijke stand. C. Zowel de rechtbank als de ambtenaar van de burgerlijke stand. D. Niet de rechtbank en ook niet de ambtenaar van de burgerlijke stand. Vraag 13 De heer Hunen is in september 2011 overleden. Tot zijn overlijden was hij gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, inhoudende uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. Er zijn geen verrekenbedingen of overige afspraken in de huwelijkse voorwaarden opgenomen. Hij heeft geen kinderen. De heer Hunen was tot zijn overlijden eigenaar van 100% van de aandelen in KP beleggings-b.v. Het geplaatst kapitaal van de B.V. bedraagt Zijn overlijden heeft tot gevolg dat er door de fictieve vervreemding van de aandelen KP beleggings-b.v inkomstenbelasting moet worden betaald. Daarnaast is de echtgenote van de heer Hunen over de gehele erfenis erfbelasting verschuldigd. De verschuldigde belasting van in totaal moet volgende maand betaald worden. De bedoeling is dat het gehele bedrag van gefinancierd wordt uit een dividenduitkering van KP beleggings-b.v. Ga er bij de beantwoording van deze vraag vanuit dat van alle mogelijke fiscale faciliteiten gebruik wordt gemaakt. Welk brutodividend dient KP beleggings-b.v. minimaal uit te keren, zodat met het nettodividend de betaald kan worden? A B C D Page 7 of 16

9 Vraag 14 Jacob van Kampen koopt op 1 januari 2013 aandelen voor een bedrag van US dollars met als equivalent De investering duurt exact 1 jaar; op 1 januari 2014 krijgt Jacob de investering van US dollars en het rendement hierop uitbetaald. Het brutorendement op de investering in US dollars is 10% op jaarbasis, zonder rekening te houden met valutaverschillen. Stel dat op 1 januari 2014 de koers Euro/US dollar zo is dat voor 1,2 Euro 1 US dollar wordt verkregen. Stel dat op 1 januari 2014 het totale bedrag inclusief rendement in US dollars door Jacob wordt omgewisseld in Euro s. Bij de beantwoording van deze vraag dient geen rekening te worden gehouden met belastingen en overige dan de hiervoor benoemde kosten. Wat is het absolute resultaat op de investering in Euro s voor Jacob van Kampen op 1 januari 2014? A B C D Vraag 15 Kees Hendrix is thans 40 jaar oud en is al 10 jaar als werknemer werkzaam bij Age IT-consulting vennootschap onder firma (hierna: Age VOF). Age VOF heeft Kees bij zijn indiensttreding een pensioenregeling toegezegd op basis van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet, waarbij het laatstverdiende salaris de basis vormt voor het pensioen. Age VOF zal in 2012 de pensioenregeling van alle werknemers van Age VOF vanaf aanvang dienstbetrekking financieel gaan verbeteren. Alle kosten voor de pensioenregeling zijn voor rekening van de werkgever. Kees heeft op 1 juni 2010 een koopsom voor een lijfrenteverzekering gestort en op 1 juni 2011 een bedrag gestort op een bancaire lijfrentespaarrekening. Beide bedragen zijn op een fiscale correcte wijze geheel in aftrek gebracht als uitgave voor inkomensvoorzieningen op zijn belastbare inkomen in 2010 respectievelijk Heeft de verbetering van de pensioenaanspraak in 2012 tot gevolg dat bij Kees een negatieve uitgave voor inkomensvoorziening in zijn aangifte inkomstenbelasting 2012 in aanmerking moet worden genomen? En zo ja, ter zake van welke storting? A. Nee. B. Ja, alleen bij de lijfrentespaarrekening. C. Ja, alleen bij de lijfrenteverzekering. D. Ja, zowel bij de lijfrentespaarrekening als bij de lijfrenteverzekering. Page 8 of 16

10 Vraag 16 Willem van Zwol is thans 56 jaar oud. Hij heeft 36 jaar full-time voor dezelfde werkgever gewerkt. Willem wordt wegens een reorganisatie ontslagen. Hij heeft recht op een WW-uitkering en vraagt deze tijdig aan. Willem heeft financiële problemen en vindt vriend Bert bereid hem geld te lenen. Bert eist als zekerheid verpanding van de WW-uitkering of onherroepelijke machtiging tot het in ontvangst nemen van de WW-uitkering van Willem. Is verpanding of onherroepelijke machtiging, zoals hiervoor omschreven, rechtsgeldig mogelijk? A. Verpanding en onherroepelijke machtiging zijn beide mogelijk. B. Verpanding en onherroepelijke machtiging zijn beide niet mogelijk. C. Verpanding is wel mogelijk en onherroepelijke machtiging is niet mogelijk. D. Verpanding is niet mogelijk en onherroepelijke machtiging is wel mogelijk. Vraag 17 Gert en Anneke de Koning zijn in januari 2012 een geregistreerd partnerschap onder uitsluiting van elke gemeenschap van goederen aangegaan. Er zijn geen verrekenbedingen of overige afspraken gemaakt. Ze wonen in de woning van Gert. Anneke heeft nu en in de toekomst geen onroerende zaken in eigendom. Gert is voornemens de volgende rechtshandelingen te verrichten: 1. Vestigen van een hypotheek op zijn woning op 1 juli 2012; 2. Verkoop van zijn woning aan een derde voor de WOZ-waarde op 1 oktober 2012; 3. Doen van een gift van aan zijn enige zus Cora op 1 december Voor welke van de genoemde rechtshandelingen behoeft Gert op basis van het Burgerlijk Wetboek toestemming van Anneke? A. Voor alle genoemde rechtshandelingen. B. Alleen voor het vestigen van een hypotheek op zijn woning en voor de verkoop van zijn woning. C. Alleen voor de verkoop van zijn woning en de gift aan Cora. D. Alleen voor het vestigen van een hypotheek op zijn woning en de gift aan Cora. Page 9 of 16

11 Vraag 18 Ada en Bert van Delft zijn op 1 november 2005 getrouwd in gemeenschap van goederen. Het huwelijk is echter problematisch en zij gaan over tot echtscheiding. De volgende tijdstippen zijn daarbij voor hen van belang: - Op 1 februari 2012 heeft Bert de gezamenlijke woning verlaten en is hij gaan wonen bij zijn vriendin Truus met wie hij op 1 februari 2012 een notarieel samenlevingscontract heeft gesloten; - Op 1 maart 2012 is het verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank; - Op 1 mei 2012 heeft de rechtbank de echtscheiding uitgesproken; - Op 1 juni 2012 is de beschikking van de rechtbank van de echtscheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Wanneer is bij Ada en Bert de gemeenschap van goederen van rechtswege ontbonden? A. Op 1 februari B. Op 1 maart C. Op 1 mei D. Op 1 juni Vraag 19 Pieter-Bas Winters is alleenstaand en is thans 40 jaar oud. Hij heeft in 1998 een uitgestelde lijfrenteverzekering afgesloten bij de Nederlandse verzekeraar Z. Pieter-Bas heeft de koopsom voor deze lijfrenteverzekering van op fiscaal correcte wijze geheel in mindering gebracht op zijn belastbare inkomen in In maart 2012 is hij naar Frankrijk geëmigreerd. Op het moment van emigratie is de waarde in het economisch verkeer van de lijfrenteverzekering bruto In de maanden januari en februari 2012 verdient hij als werknemer in Nederland nog bruto Dit bedrag vormt zijn belastbare loon in box 1 in 2012 in Nederland. Krijgt Pieter-Bas door zijn emigratie een conserverende aanslag in Nederland opgelegd met betrekking tot deze lijfrenteverzekering? En zo ja, voor welk bedrag? A. Nee. B. Ja, voor een bedrag van C. Ja, voor een bedrag van D. Ja, voor een bedrag van Page 10 of 16

12 Vraag 20 De heer Cornelis heeft bij een financieringsmaatschappij een volgende lening: - hoofdsom van ; - rentevastperiode van 5 jaar; - nominale rente van 4% op jaarbasis, deze is per jaar achteraf verschuldigd; - resterende looptijd is heden exact 1 jaar en de nominale rente voor een rentevastperiode van exact 1 jaar bedraagt op dit moment 3% nominaal op jaarbasis bij betaling per jaar achteraf; - boetevrije aflossing van 10% per jaar over de hoofdsom; over het restant van de hoofdom wordt nominale boeterente berekend bij vervroegde aflossing of oversluiting; - bij berekening van de nominale boeterente wordt gebruik gemaakt van de contante-waarde-methode, waarbij voor het contant maken in casu gerekend wordt met het nominale rentepercentage van de resterende looptijd. Gezien de lagere rentestanden besluit de heer Cornelis heden de lening over te sluiten. Welk afgerond bedrag aan nominale boeterente zal de financieringsmaatschappij de heer Cornelis in rekening brengen? A B C D Vraag 21 Stel dat de soliditeit van de Nederlandse staat op de obligatiemarkt niet ter discussie staat en derhalve als een zeer veilige belegging wordt gezien. Mevrouw De Vries vraagt zich af welke van de onderstaande Nederlandse staatsleningen bij een vlakke yieldcurve van 2% de laagste koers zal hebben? A. Een staatslening met een resterende looptijd van 5 jaar en een coupon van 2,0%. B. Een staatslening met een resterende looptijd van 5 jaar en een coupon van 2,5%. C. Een staatslening met een resterende looptijd van 7 jaar en een coupon van 2,5%. D. Een staatslening met een resterende looptijd van 7 jaar en een coupon van 3,0%. Page 11 of 16

13 Vraag 22 Martin Veggel is enig kind en is thans 45 jaar oud. Hij erft begin 2012 alle bezittingen van zijn overleden vader Klaas. Klaas was de enig eigenaar van een supermarkt en was tot zijn overlijden ondernemer voor de inkomstenbelasting. De IB-onderneming had op het moment van overlijden van Klaas een going concernwaarde van en een liquidatiewaarde van Martin erft naast de IB-onderneming van Klaas ook staatsobligaties die voor de Successiewet gewaardeerd worden op Er zijn geen schulden binnen de onderneming en in privé bij Klaas. Voor het voldoen van de kosten van de begrafenis van Klaas was een kostendekkende uitvaartverzekering in natura afgesloten. Over welk bedrag moet Martin erfbelasting betalen als hij gebruik maakt van de voor hem geldende vrijstellingsmogelijkheden in de Successiewet? A B C D Vraag 23 Piet Pronk is huisarts en heeft voor eigen rekening en risico een eigen praktijk. Piet is thans 50 jaar oud. De fiscale winst voor afschrijving van de praktijk bedraagt over 2012: Op de fiscale balans van de eenmanszaak staat een bedrijfspand met grond. Het bedrijfspand wordt door Piet uitsluitend voor zijn praktijk gebruikt. De grond is op 1 januari 2001 vrij op naam gekocht voor De geactiveerde stichtingskosten van het bedrijfspand bedroegen bij het gereed zijn van het bedrijfspand op 1 januari Het pand wordt vanaf dat moment in 30 jaar fiscaal geheel afgeschreven. De WOZ-waarde van het bedrijfspand voor 2011 en 2012 bedraagt Welk bedrag kan Piet over het bedrijfspand in 2012 afschrijven ten laste van de fiscale winst voor de aangifte inkomstenbelasting 2012? A. 0. B C D Page 12 of 16

14 Vraag 24 Jantine Groen is thans 62 jaar oud. Zij heeft van haar 25 e tot haar 40 e jaar bij dezelfde werkgever gewerkt. Tijdens dit dienstverband heeft zij een pensioen opgebouwd. In haar pensioenregeling is de pensioendatum bepaald op 63 jaar. Jantine heeft vanaf haar 40 e spaarrekening geleefd. jaar niet meer gewerkt en uitsluitend van haar Jantine wil de ingangsdatum van haar pensioen per heden uitstellen tot haar 65 e jaar. Is dit mogelijk zonder fiscale sancties voor Jantine en waarom wel of niet? A. Nee, omdat Jantine niet in dienstbetrekking is en ook niet als ondernemer werkzaam is. B. Nee, omdat haar pensioen is opgebouwd vóór 1999 en in de Wet LB 1964 de mogelijkheid van uitstel toen nog niet was opgenomen. C. Ja, omdat de ingangsdatum van haar pensioen nog niet bereikt is. D. Ja, omdat dit is toegestaan sinds de invoering van de wet fiscale behandeling Vut/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL). Vraag 25 Jaap Molenaar heeft ultimo 2011 een financiering eigen woning afgesloten. Hij betaalt op jaarbasis 4% nominale rente. Jaap is met zijn bank overeengekomen dat hij de rente jaarlijks achteraf betaalt, aldus voor het eerst ultimo Bij de beantwoording van deze vraag dient geen rekening te worden gehouden met belastingen en overige dan de hiervoor benoemde kosten. Waar komt, afgerond, de effectieve rente op jaarbasis over 2012 voor Jaap op uit? A. 3,96%. B. 4,00%. C. 4,04%. D. 4,08%. Vraag 26 Het aandeel Koninklijke Olie heeft op enig moment een bèta van 0,8. Welke conclusie over het aandeel Koninklijke Olie is op basis van deze bèta juist? A. Dit aandeel is minder bewegelijk dan de aan de bèta-gerelateerde markt. B. Dit aandeel is net zo bewegelijk als de aan de bèta-gerelateerde markt. C. Dit aandeel is meer bewegelijk dan de aan de bèta-gerelateerde markt. D. Er is geen relatie met betrekking tot bewegelijkheid tussen dit aandeel en de aan de bèta-gerelateerde markt. Page 13 of 16

15 Vraag 27 Mevrouw Van Kessel is weduwe en woont sinds het overlijden van haar man in januari 2008 alleen in de voormalige echtelijke woning. Zij waren onder huwelijkse voorwaarden getrouwd, inhoudende uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. Er waren geen verrekenbedingen of overige afspraken opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. De eigen woning stond op naam van de heer Van Kessel. Na zijn overlijden bleek hij zijn enige dochter Tanja van thans 39 jaar oud, als enig erfgenaam te hebben benoemd in zijn testament en bovendien hierin aan mevrouw Van Kessel het vruchtgebruik van de nalatenschap te hebben gelegateerd. Dit vruchtgebruik is eind 2008 bij notariële akte afgegeven. Hoe dienen mevrouw Van Kessel respectievelijk Tanja de woning te verwerken in hun aangifte inkomstenbelasting 2012? A. Mevrouw Van Kessel geeft de woning aan in box 1. Tanja geeft de blooteigendomswaarde van de woning aan in box 3. B. Mevrouw Van Kessel geeft de waarde van het vruchtgebruik van de woning aan in box 3. Tanja geeft de bloot-eigendomswaarde van de woning aan in box 3. C. Mevrouw Van Kessel geeft de woning aan in box 1. De bloot-eigendom van de woning van Tanja is gedefiscaliseerd. D. Mevrouw Van Kessel geeft de waarde van het vruchtgebruik van de woning aan in box 3. De bloot-eigendom van de woning van Tanja is gedefiscaliseerd. Vraag 28 Fahd el Kham is geboren in Bangladesh en is alleenstaand. Hij is in 2003, toen hij 55 jaar oud was, geëmigreerd naar Nederland. In 2013 krijgt Fahd een gedeeltelijk AOW-pensioen, aangezien Fahd niet een volledige AOW heeft opgebouwd. Fahd heeft geen overige inkomsten of vermogen. Zijn AOW bevindt zich onder het sociaal minimum niveau in Nederland. Fahd vraagt zich af of hij recht heeft op een aanvullende uitkering, nààst zijn AOW, op basis van Nederlandse sociale zekerheidswetgeving? A. Nee. B. Ja. C. Ja, onder de voorwaarde dat hij genaturaliseerd is tot Nederlander. D. Ja, onder de voorwaarde dat hij partner is van een Nederlands staatsburger. Page 14 of 16

16 Vraag 29 Vanessa is thans 55 jaar oud en woont samen met Willem van thans 50 jaar oud. Er is geen samenlevingscontract. Zij zijn elk voor de helft eigenaar van een woning. Er zijn geen schulden. Vanessa heeft twee kinderen uit een vorige relatie, te weten Vlinder van thans 33 jaar oud en Gert van thans 30 jaar oud. Willem is kinderloos. In de notariële transportakte, waarbij de woning in eigendom werd verkregen in 2007, is een verblijvingsbeding opgenomen. Het verblijvingsbeding houdt in dat bij overlijden van Vanessa of van Willem de gezamenlijke woning om niet in zijn geheel verblijft bij de langstlevende partner. Vanessa overlijdt op 1 juni 2012 zonder testament. Conform het verblijvingsbeding wordt de onverdeelde helft van de woning van Vanessa toebedeeld aan Willem. De onverdeelde helft van de woning heeft een waarde van op overlijdensdatum van Vanessa. Vanessa heeft verder geen andere vermogensbestanddelen en schulden. Voor het voldoen van de kosten van de begrafenis van Vanessa was een kostendekkende uitvaartverzekering in natura afgesloten. Welk maximaal bedrag verkrijgen Vlinder en Gert tezamen van Willem, ervan uitgaande dat zij hun wettelijke erfrechtelijke mogelijkheden volledig met succes benutten? A. 0. B C D Vraag 30 De heer Van Stavoren is thans 50 jaar oud en is ondernemer. Hij heeft ultimo 2011 zijn eenmanszaak ingebracht in een vennootschap onder firma (VOF), waarin zijn dochter Anita van thans 30 jaar oud door middel van Anita B.V. als enige medevennoot participeert. De VOF exploiteert een supermarkt. De heer Van Stavoren is enig eigenaar van het pand waarin alleen de supermarkt is gevestigd. De heer Van Stavoren heeft het pand NIET ingebracht in de VOF, maar hij verhuurt het gehele pand aan de VOF. Page 15 of 16

17 Hoe dient de heer Van Stavoren over 2012 het pand en de huurinkomsten uit het pand fiscaal volgens de Wet IB 2001 te etiketteren? A. Het pand is verplicht buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen in box 1. De huurinkomsten worden in box 1 in aanmerking genomen als belastbare winst uit onderneming. B. Het pand is verplicht buitenvennootschappelijk vermogen in box 1. De huurinkomsten worden in box 1 in aanmerking genomen als belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden. C. Het pand is privévermogen in box 1. De huurinkomsten worden in box 1 in aanmerking genomen als belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden. D. Het pand is privévermogen in box 3. De huurinkomsten vallen onbelast in box 3. - EINDE Page 16 of 16

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 13 juni 2014 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 17 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

Examen Financieel Planner

Examen Financieel Planner Examen Financieel Planner 20 juni 2008 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 12 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting op

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Vermogen

Addendum PE Plus Adviseur Vermogen Addendum PE Plus Adviseur Vermogen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Basis

Addendum PE Plus Adviseur Basis Addendum PE Plus Adviseur Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T41FD 14 Is Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2014 een eigen woning? Dan moet u voor deze woning een bedrag bij uw

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen 1 Tekst: Bureau Schrijfwerk Aan deze pocket werkten mee: Notariskantoor Timmers, Lisse Ontwerp en lay-out: De Commandos, Leiden Uitgever: Luiken

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren Eindejaartips 2013 voor Pariculieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Kernbegrippen per hoofdstuk

Kernbegrippen per hoofdstuk Kernbegrippen per hoofdstuk Kernbegrippen Hoofdstuk 1: Wat is financiële planning? Afhankelijke financieel planners Een financieel planner die afhankelijk van andere marktpartijen in de markt met betrekking

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor Particulieren

Eindejaartips 2012 voor Particulieren Eindejaartips 2012 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2014 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 1-1-2009 [versie 1.0 d.d. 18 april 2012] 44303593/10087/20120418 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 1. Deelnemers 2. Start en einde van de deelname

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie