GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING"

Transcriptie

1 GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING 2006 Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk

2 Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 2

3 1. Algemeen 1.1 Inleiding Kerngegevens Organigram Van coalitieprogramma naar programmabegroting Visie en doelstellingen Gemeente Waalwijk De Begrotingen op hoofdlijnen Autorisatie door de raad van de begroting Beleidsbegroting 2.1 Programmaplan Programma I; dienstverlening inwoners -hoofdstuk 1: Bestuur, ambtelijke organisatie en dienstverlening 25 -hoofdstuk 2: Handhaven 32 -hoofdstuk 3: Veiligheid 34 -hoofdstuk 4: Natuur, landschap en cultuurhistorische waarden 42 -hoofdstuk 5: Scholing 48 -hoofdstuk 6: Sport 60 -hoofdstuk 7: Welzijn 68 -hoofdstuk 8: Zorg en volksgezondheid 83 Programma II; ruimtelijke ordening, gebruik en beheer -hoofdstuk 1: Infrastructuur en mobiliteit 106 -hoofdstuk 2: Beheer openbare ruimte 110 -hoofdstuk 3: Wijkbeheer 118 -hoofdstuk 4: Ruimtelijke strategie 121 -hoofdstuk 5: Wonen, volkshuisvesting en landgoed Driessen 126 -hoofdstuk 6: Milieu 133 -hoofdstuk 7: Economie, centrum en Haven VII 137 Programma III; financieel evenwicht Paragrafen Lokale heffingen Weerstandvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid 189 Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 3

4 3. Financiële begroting 3.1 Overzichten baten en lasten Recapitulatie functionele indeling Recapitulatie programmabegroting Recapitulatie naar baten- en lastensoorten Geraamd resultaat voor en na bestemming en mutaties reserves Uiteenzetting financiële positie met toelichtingen Uitgangspunten voor het samenstellen van de begroting Van kadernota naar begroting Specifieke onderwerpen Apparaatskosten 218 Majeure Projecten 220 Algemene Uitkering 221 Behoedzaamheidsreserve 222 SMART maken van de begroting Investeringen EMU gegevens Overzicht incidentele baten / lasten Diversen 4.1 Begrippenlijst Amendementen en moties op kadernota 241 Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 4

5 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 5

6 Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 6

7 1.1 Inleiding Algemeen De begroting 2006 is de laatste begroting die door het huidige college aan de huidige raad wordt aangeboden. Het is ook de vierde begroting die de benaming programmabegroting heeft. Na een proeve van een programmabegroting in 2003 is het de derde begroting die volgens de voorschriften in het duale stelsel is samengesteld. De laatste evaluatie van de programmabegroting dateert van precies een jaar geleden toen de begroting 2005 onderwerp van bespreking / advisering / vaststelling was in commissies en raad. Naast raadsbrede complimenten (reeds nadrukkelijk ingebed in het duale systeem / overzichtelijk / beter dan in 2004 / grotere inbreng door kaderstelling), werden er ook punten van verbetering ingebracht, zoals: Het verband tussen tekst en staatjes ( wat mag het kosten ) is niet altijd terug te vinden; Er is onvoldoende toelichting op afwijkingen tussen begroting en begroting van het jaar daarvoor; Niet duidelijk is wat het handhavingsbeleid nu feitelijk kost; De kruisjeslijst zou moeten worden toegevoegd aan de begroting; Raadsbreed nadenken over de kostentoerekening en over het risico van de omvangrijke toerekening van kosten buiten de exploitatiebegroting; Er dienen meer controleerbare en meetbare doelen in de begroting te worden opgenomen ( met name hoofdstuk 2 veiligheid is genoemd). Ten aanzien van het laatste punt wordt onderkend dat alle gemeenten hiermee worstelen. De raad heeft wat dat betreft de hand in eigen boezem gestoken door uit te spreken dat initiatieven feitelijk vanuit de raad horen te komen, dat de raad zelf meetbare doelen moet stellen, maar dit tegelijkertijd ontzettend lastig vindt. Aan alle hiervoor genoemde verbeterpunten is aandacht besteed. Nieuw ten opzichte van eerdere begrotingen zijn de na elk hoofdstuk opgenomen overzichten, die (financiële) ontwikkelingen laten zien vanaf Ook in het meer concreet en controleerbaar maken van gestelde doelen is progressie geboekt, maar we pretenderen geenszins er nu te zijn. Wij dagen de raad uit om concreet aan te geven waar- en hoe verdere verbetering tot stand kan worden gebracht. Wij wijzen in dit verband ook op hetgeen in hoofdstuk III van deze begroting is opgenomen over het SMART maken van de begroting De gevolgde procedure De begroting is samengesteld op basis van de door de raad in zijn vergadering van 31 maart 2005 vastgestelde uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting. Daarnaast zijn de door de raad in zijn vergadering van 5 juli 2005 gestelde kaders verwerkt. Het betreft de besluitvorming over 37 beslispunten, 5 amendementen en 2 moties. De technische samenstelling van de begroting levert een resultaat op dat afwijkt van het resultaat dat verondersteld werd op basis van de kadernota. Dit is toegelicht. De ruimte die resteert in de begroting tenslotte ligt voor u separaat ter besluitvorming voor. Conform uw wens hebben wij een voorstel geredigeerd, waarbij 50% van de ruimte wordt ingezet voor het realiseren van incidentele zaken en 50% wordt gereserveerd voor investeringen in het spoorwegtracé Leeswijzer Na deze inleiding zult u de volgende zaken in deze programmabegroting aantreffen. Allereerst een hoofdstuk met algemene doelstellingen en onze visie op wat Waalwijk moet zijn. Dan volgt de beleidsbegroting met de 3 programma's met (in de programma s I en II) hun onderliggende hoofdstukken. Elk hoofdstuk van de programma s I en II alsmede programma III eindigt met een financieel overzicht van baten en lasten met daaronder een vermelding van afwijkingen ten opzichte van de begroting Nieuw daarbij is dat wij de financiële ontwikkeling van elk hoofdstuk en het totaal van het programma vanaf Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 7

8 2002 tot en met 2006 grafisch hebben weergegeven en op hoofdlijnen van een analyse hebben voorzien. De hoofdstukken zijn opgebouwd volgens het stramien: samenhang, wat willen we bereiken, wat gaan we daar voor doen en wat mag het kosten. Met samenhang wordt steeds begonnen omdat in feite geen enkel hoofdstuk op zich staat en steeds in samenhang met andere hoofdstukken beschouwd moet worden. Programma III is, gezien de aard van de informatie, niet ingedeeld in hoofdstukken. Dit programma vormt het financiële sluitstuk van de begroting en wordt nader uitgewerkt in de financiële begroting. Na de programma s volgen de paragrafen. Programma s + paragrafen vormen samen de beleidsbegroting. Vervolgens treft u dan nog aan de financiële begroting, voorzien van overzichten, analyses en toelichtingen, eindigend met een lijst van veel voorkomende financiële begrippen Tot slot Het is mogelijk dat deze inleiding en de volgende hoofdstukken vragen oproepen. U kunt deze uiteraard altijd stellen. Teneinde hiertoe tot stroomlijning te komen, verzoeken wij u uw vragen, liefst middels e- mail, te richten aan: Gestelde vragen zullen aan de steller persoonlijk worden beantwoord. Daarnaast zullen de meest gestelde vragen en de beantwoording daarvan worden opgenomen op het Raads Informatie Systeem. Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 8

9 1.2 Kerngegevens Rekening 2003 Rekening 2004 Begroting 2005 Begroting 2006 A.Sociale structuur Aantal inwoners Waarvan: van 0-64 jaar van 65 jaar en ouder Aantal werklozen Bijstandsgerechtigden: - personen jonger dan 65 jaar personen 65 jaar en ouder Cliënten in overige inrichtingen Aantal uitkeringsgerechtigden volgens I.O.A.W Aantal uitkeringsgerechtigden volgens I.O.A.Z Aantal uitkeringsgerechtigden volgens BZ, ROA en VVTV 4 5 B.Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (ha) Aantal woningen Waarvan in bezit van woningbouwcorporaties Wegen (m² x 100) (2001 km) Aantal hectaren openbaar groen C.Financiële structuur (euro) Rekening 2003 Rekening 2004 Begroting 2005 Begroting 2006 Gewone uitgaven (totaal)* Idem per inwoner Opbrengst afvalstoffenheffing Opbrengst rioolrechten Opbrengst begraafrechten Leges burgerzaken Leges bouwvergunningen Opbrengst belastingen : Waarvan Onroerende zaakbelastingen Waarvan Hondenbelasting Waarvan Precariobelasting Waarvan Parkeerbelasting Belastingen per inwoner Algemene uitkering gemeentefonds (totaal) Idem per inwoner Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven Boekwaarde gronden Idem per inwoner Vaste schuld (totaal) Idem per inwoner Eigen financieringsmiddelen (totaal) Idem per inwoner Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 9

10 1.3 Organigram Raad Griffier College van burgemeester en wethouders Managementteam Concernstaf Sector Inwonerszaken Sector Grondgebiedszaken Sector Centrale ondersteuning Bedrijfsbureau Bedrijfsbureau Bedrijfsbureau afd Burgerzaken afd. Beheer en onderhoud openbare ruimte afd. Bestuur & ondersteuning afd. Sport afd. Civiel- & cultuurtechniek afd. Financiën afd. Welzijn & onderwijs afd. Economische zaken afd. Informatie afd. Milieu- & bouwzaken afd. Personeel & organisatie afd. Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting Brandweer bureau Gebiedsgericht werken. Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 10

11 1.4 Van coalitieprogramma naar programmabegroting Op 10 februari 2004 hebben de coalitiepartijen het coalitieprogramma Focus op slagvaardigheid vastgesteld. Dit document vormde de basis voor de benoeming van het college. In het coalitieprogramma worden het beleidsinhoudelijke profiel en het profiel qua bestuurscultuur gekenschetst die leidend dienen te zijn voor het te voeren beleid. Daarnaast is in het coalitieprogramma een aantal financiële uitgangspunten en beleidsinhoudelijke speerpunten vastgelegd. Het college heeft het coalitieprogramma vervolgens uitgewerkt in een collegeprogramma dat 17 augustus 2004 werd vastgesteld en aangeboden werd aan de raad. Het collegeprogramma is een nadere onderbouwing in financieel opzicht en qua realisatievermogen van de voornemens uit het coalitieprogramma. Voor het college vormde het, samen met de uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting en de kaderstelling door Uw raad, de basis voor de voorbereiding van de programmabegroting. Waar het coalitieprogramma en het collegeprogramma zich nog richten op een aantal speerpunten die een nieuwe impuls krijgen, worden in de nu voorliggende programmabegroting deze voornemens in de bredere context van bestaand beleid ingebed, worden ze nader toegelicht en wordt ook duidelijk welke ingrepen noodzakelijk gebleken zijn om het voorgestane ambitieniveau te verwezenlijken. Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 11

12 1.5 Visie en doelstellingen gemeente Waalwijk Alvorens toe te komen aan de uitwerking van de verschillende programma s zullen wij hierna kort de centrale beleidsopgave formuleren die leidend is geweest bij de verdere uitwerking van de verschillende programmaonderdelen. Bij de begroting 2005 deelden wij u mede dat op dat moment hard gewerkt werd aan de uitwerking van een strategische beleidsvisie en dat wij verwachtten dat die voor de begroting 2006 zou kunnen gelden als een belangrijke input voor dit hoofdstuk. De strategische beleidsvisie is in de vorm van een concept-nota voor uw raad in het voorjaar ambtelijk en bestuurlijk (op collegeniveau) afgerond en overhandigd aan de griffier. Aangezien uw raad nog niet aan bespreking van- en besluitvorming over dit document is toegekomen, achten wij het prematuur om u in het kader van de begroting de neergelegde visie voor de komende jaren te presenteren. Onderstaande tekst, die als een soort mission-statement geldt, komt U ook in de voorgaande begrotingen tegen. Waalwijk streeft ernaar een aantrekkelijke woon- en werkgemeente te zijn. Dat streven geschiedt op basis van een duurzame ontwikkeling. Dat betekent een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Daarbij gaat het niet alleen om milieu maar ook om economische en sociale belangen. Dus zaken zoals welvaart, goede concurrentiepositie, voldoende werk, huisvesting aansluitend op de vraag, veiligheid en zorg om de woonomgeving. De beleidsopgave waar wij ons voorgesteld zien is veelzijdig. Het uitgangspunt bij deze veelzijdigheid is dat Waalwijk haar toekomst zoekt in een evenwichtige ontwikkeling. Voortdurend zal de balans tussen economie, wonen en milieu nadrukkelijk moeten worden afgewogen. Dit betekent enerzijds een beheerste groei op het gebied van wonen en werken en anderzijds het nadrukkelijk behartigen van de belangen van natuur en landschap. Kwaliteit en duurzaamheid zijn daarbij leidende begrippen. Dit betekent ook een goed sociaal klimaat als randvoorwaarde voor een kwalitatief hoogwaardig woon, leef- en werkklimaat. Participatie geldt daarbij als belangrijke randvoorwaarde bij de vormgeving van beleid omdat dat de enige manier is om op langere termijn een samenleving te behouden waarin geen mensen zijn uitgesloten. Waalwijk zal zuinig zijn op de veiligheid en geborgenheid die nu nog verhoudingsgewijs in hoge mate aanwezig zijn. Waalwijk wil een open en, binnen de geldende normen en waarden, verdraagzame gemeente zijn. Respect voor iedereen ongeacht levensstijl, sociale of etnische achtergrond, geloofs- of levensovertuiging. De bestuursstijl die gehanteerd zal worden is die van besturen in partnerschap. Samenwerken met andere overheden maar vooral ook met burgers, hun organisaties en ondernemingen. De gemeente vindt het niet allemaal uit, schrijft het niet voor maar regisseert en schept randvoorwaarden. De gemeente houdt zich aan zijn afspraken, maar houdt ook burgers, ondernemingen en instellingen hieraan. De handhaving van regels zal worden versterkt. Het gemeentebestuur legt over zijn prestaties verantwoording af. De begroting is transparant en wordt zoveel mogelijk opgebouwd op basis van toetsbare doelstellingen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten. Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 12

13 1.6 De begrotingen op hoofdlijnen Begrotingspositie Ten behoeve van de samenstelling van de begroting 2006 en de daarbij behorende meerjarenramingen beschikten wij, naast het al langer gebruikelijke instrument van de door de raad vastgestelde uitgangspunten, nu ook weer (voor de tweede keer) over een door de raad in meer concrete zin uitgesproken richting. Deze richting was overigens veel concreter dan vorig jaar, omdat de raad zich expliciet heeft uitgesproken over een 37 tal beslispunten, 5 amendementen en 2 moties. Op basis daarvan werd het navolgende meerjarenperspectief gepresenteerd: Kadernota / Na de technische vertaling van alle relevante gegevens in de begroting 2006 ontstond een beeld dat hiervan afweek. In zijn algemeenheid kunnen wij hierbij opmerken dat wij, telkens als wij een begrotingsperspectief presenteren, uw raad wijzen op het feit dat het uiteindelijke begrotingsresultaat kan afwijken door nog niet voorziene ontwikkelingen en door feitelijke berekeningen van apparaatskosten en kapitaallasten. Deze laatste berekeningen worden tot nu toe eerst gemaakt bij de samenstelling van de begroting, terwijl voor de kadernota wordt uitgegaan van de veronderstelling dat apparaatskosten niet afwijken van die van het voorgaand begrotingsjaar en kapitaallasten niet afwijken van het meerjarenbeeld dat in de voorgaande begroting is gepresenteerd. (Wij zeggen u overigens toe dat wij ten behoeve van de kadernota 2006 voor de begroting 2007 de betreffende berekeningen vroegtijdig zullen maken) In het voorstel tot vaststelling van de begroting gaan wij nader in op de afwijkingen die ten opzichte van de kadernota tot een gewijzigd resultaat hebben. Dit doen wij overigens ook in hoofdstuk 3 van deze programmabegroting onder De begroting sluit nu met de volgende resultaten: Begroting Zoals u vaststelt biedt dit begrotingsbeeld weinig ruimte om nieuwe wensen die structurele lasten tot gevolg hebben, uit te voeren. Wel is incidenteel ruimte aanwezig op de begrotingsjaren 2006 en Door het overnemen van amendement II bij het kaderstellend debat heeft uw raad uitgesproken om eventuele incidentele ruimte voor 50% in te zetten voor incidenteel beleid en voor 50% te reserveren voor investeringen in het spoorwegtracé. Op basis hiervan en de hiervoor vermelde begrotingsruimte in genoemde jaren, overleggen wij u separaat een voorstel tot invulling van de begrotingsruimte in De ruimte die in structurele zin aanwezig is willen wij, afhankelijk van het moment van kredietvotering met ingang van 2007 of 2008 tot een bedrag van tenminste bestemmen voor de dekking van kapitaallasten i.v.m. renovatie van het sportcomplex van S.V. Capelle. Nieuw beleid De volgende zaken vormen vanuit de kaderstelling door de raad het nieuw beleid voor 2006: Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 13

14 Instellen 24 uur bereikbaarheidsdienst voor milieuklachten Nazorg van de voormalige stortplaats Gansoyensesteeg Controle op bluswatervoorzieningen Uitbreiding van bluswatervoorzieningen Investering van Kapitaallasten vanaf 2007 * Uitbreiding personele formatie afdeling Informatie (DIV) met 2,6 fte Verplaatsing van jongerenunit Sprang-Capelle Investering van Kapitaallasten vanaf 2007 * Conservering en digitalisering van audio-visueel archiefmateriaal Uitbreiding personele formatie afdeling Economische Zaken met 1,0 fte Verhoging exploitatielasten Kunstencentrum door gebruik CMD / De Terp Verhoging exploitatielasten Den Bolder door gebruik CMD / bibliotheek / Tavenu Uitbreiding personele formatie Tavenu met 2,1 fte Uitbreiding beheer CMD / De Terp Vervanging programmatuur gemeentelijke belastingen Investering Kapitaallasten vanaf 2007 Invoering geautomatiseerde subsidieadministratie Investering Kapitaallasten vanaf 2007 * * Totaal voor het begrotingsjaar 2006 Totaal voor het begrotingsjaar * De zaken die in deze tabel zijn opgenomen leggen voor de daarbij vermelde bedragen beslag op ruimte in de exploitatiebegroting. Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 14

15 Daarnaast werken wij aan beleid dat beslag legt op het vermogen. In het collegeprogramma is dit benoemd en wij vermelden op deze plaats nogmaals: Sociale woningbouw / betaalbare woningen: uitgangspunt is dat 50% van de behoedzaamheidsreserve (als die tot uitkering komt) hiervoor wordt ingezet Nieuwbouw zwembad Inclusief reeds gevoteerd voorbereidingskrediet ad Ontwikkeling centrum Waalwijk waaronder cultuur historisch ankerpunt Inclusief reeds gevoteerd voorbereidingskrediet ad Nieuwbouw buurthuis Besoijen Spoorwegtracé Inclusief reeds gevoteerd voorbereidingskrediet ad Verkeersafwikkeling centrum PM PM Facelift dorpskern Waspik Reeds gevoteerd Aantal zogenaamde kleinere impulsen Reeds gevoteerd Inhaalslag achterstallig onderhoud sportaccommodaties Reeds gevoteerd Ontwikkeling woonzorgzones Centrale huisvesting Reeds (op basis van voorlopige gegevens) gevoteerd Tarieven In de begroting 2006 is rekening gehouden in afwijking van de door de raad vastgestelde uitgangspunten, maar conform de nadere kaderstelling met een kostenontwikkeling / inflatie van 0 %. Dit betekent dat als regel tarieven voor verlening van diensten en gebruik van goederen, alsmede belastingen niet worden verhoogd. Wel is het zo dat de raad bij de kaderstelling heeft besloten om: a. Grafrechten zodanig aan te passen dat in de groei naar kostendekking een extra opbrengst wordt gegenereerd van in oplopend tot in 2009; b. Afvalstoffenheffing en rioolrechten zodanig aan te passen dat dekking wordt gegeven aan de toename van apparaatskosten op deze producten wegens gewijzigde kostentoerekening van in totaliteit De voor 2006 voorgestelde verhogingen bedragen: Rioolrechten 3% Afvalstoffenheffing (gemiddeld) 4% c. De tarieven voor bouwleges en diensten van burgerzaken zodanig aan te passen dat op elke dienst een extra opbrengst van wordt gegenereerd; d. De tarieven OZB als volgt te verhogen: Zakelijk recht woningen: 4,5% Gebruik niet-woningen 1,5% Zakelijk recht niet woningen: 1,5% Daarnaast rekening te houden met het afschaffen van OZB heffing wegens feitelijk gebruik van woningen. Met deze kaderstelling is in de voorliggende begroting rekening gehouden. Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 15

16 Structurele dekking van structurele lasten In de begroting 2006 is de incidenteel bespaarde rente niet ten gunste van de exploitatie gebracht (voor een bedrag van gebeurde dit in 2005 nog wel), maar bijgeschreven op de reserve Majeure Projecten. Het betreft een bedrag van In de beantwoording van de vraag of de begroting al dan niet met incidentele middelen wordt gesloten, is verder relevant of structurele lasten worden afgedekt door inbreng van incidenteel eigen vermogen in de vorm van reserves. Weliswaar wordt de begroting in positieve zin beïnvloed omdat de bijdragen vanuit reserves aan de exploitatie hoger zijn dan de stortingen in reserves (zie hiervoor het onderdeel resultaat voor- en na bestemming ), maar de bijdragen bestaan uit enerzijds beschikkingen over reserves ter dekking van incidenteel beleid en anderzijds uit bijdragen uit voor het doel geoormerkte geblokkeerde reserves. Wij menen in voldoende mate tegemoet te komen aan het uitgangspunt dat wij structurele lasten wensen te dekken middels inzet van slechts structurele middelen. Stelposten De begroting bevat nog een aantal stelposten die uiteindelijk hun vertaling dienen te krijgen naar concrete producten. Deze stelposten houden een onzekerheid in, zolang niet vaststaat dat- en op welke wijze zij hun definitieve invulling krijgen. Het gaat om de volgende posten: Compensatie in Algemene Uitkering van wetsvoorstel OZB Op basis van de junicirculaire 2005 is vastgesteld dat in de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds onvoldoende compensatie plaats vindt voor de gevolgen van afschaffing van het gebruikersdeel OZB woningen en het maximeren van de overige OZB tarieven. Voor onze gemeente is dit nadeel becijferd op Zolang niet duidelijk is dat het Rijk de algemene uitkering voor onze gemeente tot dit bedrag aanvult, vormt de door ons in de begroting geraamde vordering ad een onzekere post. Het niet honoreren van de vordering doet de begrotingsruimte tot het niet invorderbare bedrag afnemen. Oormerking in Algemene Uitkering van de budgetten bijstand en zorg In de begroting is rekening gehouden met het gegeven dat het Rijk de gemeente Waalwijk gekort heeft voor een bedrag van op de terreinen bijstand en zorg. Dit bedrag is nu nog als stelpost in de begroting geraamd, maar moet haar vertaling krijgen naar concrete budgetten. Dit betekent dat een aantal budgetten verlaagd moeten worden om de stelpost uit de begroting te kunnen halen en als gerealiseerd te kunnen beschouwen. Effect 59+ regeling Als stelpost is een bedrag geraamd van Deze stelpost moet nog gerealiseerd worden middels het kunnen aframen van concrete budgetten voor personeelslasten (salariskosten). Nog te realiseren inkoopvoordeel Er is een stelpost van geraamd vanuit de verwachting dat per 1 januari 2006 een aantal thans lopende aanbestedingen tot structurele besparingen leiden. Het betreft aanbestedingen op de onderdelen verzekeringen, telefonie, horeca / catering. beveiliging, advies en dienstverlening. Eerst op het moment dat het werkelijk voordeel bekend is, kan deze stelpost verwijderd worden middels afboeking van concrete budgetten. Inpassing bovenformatieven en afbouw kosten non-actieven In de bij de begroting 2005 behorende meerjarenbegroting waren voor het jaar 2006 taakstellingen geraamd van respectievelijk (inpassing bovenformatieven) en (afbouw kosten non-actieven). In 2005 is hiervan al het een en ander gerealiseerd, waardoor voor het jaar 2006 in totaliteit nog slechts resteert. Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 16

17 Voor dit bedrag is een stelpost geraamd op de hulpkostenplaats algemene personeelskosten. Deze stelpost kan worden geëlimineerd als daadwerkelijk budgetten voor personeelslasten kunnen worden verlaagd. Na kaderstelling ter beschikking gekomen informatie Wet werk en bijstand Met de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) per 1 januari 2004 is er sprake van een forse deregulering en hebben gemeenten meer armslag gekregen voor het voeren van een effectief reïntegratiebeleid. Er bestaat geen declaratiesystematiek meer voor de bekostiging van de bijstandsuitkeringen. Dat betekent dat er budgetten zullen moeten worden verdeeld en dat er daardoor herverdeeleffecten zullen optreden. Hiervoor zijn door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verdeelmodellen ontwikkeld. Gekozen zal worden voor een verdeelmodel dat zoveel mogelijk aansluit bij de onvermijdelijke uitkeringslasten voor gemeenten. Bij brief van 9 mei 2005 zijn gemeenten hiervan op de hoogte gesteld en door de ISD is inmiddels een berekening gemaakt van de gevolgen van invoering van het verdeelmodel, dat naar alle waarschijnlijkheid zal worden ingevoerd. De status is op dit moment zo dat, de Minister het stuk, dat mede is afgestemd op adviezen van de Raad voor de Financiële Verhoudingen en uitkomsten van overleg met de VNG, aan de kamer heeft aangeboden. In het verdeelmodel dat de Minister voorstaat, zal het budget voor Waalwijk voor wat betreft het inkomensdeel toenemen met een bedrag van , voor wat betreft het werkdeel zal het afnemen met Dit betekent dus per saldo een groei van het budget met Nogmaals, het betreft op dit moment niet meer dan een indicatie op een voorstel waarover (landelijke) politieke besluitvorming nog dient plaats te vinden. Ondanks deze onzekerheid zijn wij de mening toegedaan dat wij de raad de ons college ter kennis gebrachte informatie, in het kader van mogelijke ontwikkelingen met (positieve) effecten voor 2006 en de daaropvolgende jaren, niet moeten onthouden. Indien de informatie concretere vormen aanneemt, zullen wij dit de raad zo spoedig mogelijk laten weten, zo mogelijk nog ten behoeve van de begrotingsvaststelling Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 17

18 Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 18

19 1.7 Autorisatie door de raad van de begroting 2006 Budgetten Middels vaststelling van de begroting autoriseert de raad alle in de begroting opgenomen budgetten. Deze budgetten zijn op het niveau van totalen per hoofdstuk weergegeven in de overzichten van baten en lasten na elk hoofdstuk, op het niveau van programma s na elk programma en als recapitulatie in het overzicht in het onderdeel financiële begroting. Ten aanzien van autorisatie van voorgenomen investeringen en de hiermede verbonden lasten dient een onderscheid te worden gemaakt tussen vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen. Vervangingsinvesteringen De begroting bevat de ruimte om in 2006 tot noodzakelijk geachte vervangingsinvesteringen over te gaan. Indien vervangen kan worden binnen de door de raad eerder aangegeven kaders, is ons college gemachtigd de investeringen te doen. Indien dit niet het geval is, zullen de raad in de loop van 2006 separaat voorstellen worden voorgelegd. Het overzicht van vervangingsinvesteringen ziet er als volgt uit: Omschrijving Jaar Afschr. termijn Investering 2006 (excl. BTW) Kapitaallast 2007 Sector Inwonerszaken Aanschaf stemcomputers Persoonsinformatiesysteem Cipers Sector Grondgebiedszaken Schotelstrooier Machines gladheidsbestrijding Vervanging Grijze containers Doorzaaimachine type Houtversnipperaar Bouwregistratiesysteem Microstation vervanging Sector Centrale Ondersteuning Traject FUWA Tankautospuit Personenvervoer (Brandweer) Personenvervoer (Brandweer) persluchtmaskers ademhelmen Hulpverleningsmaterialen HV materialen Vervangingsinvesteringen ICT e ring ICT beheersplan e ring ICT beheersplan Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 19

20 Nieuwe investeringen Ook de lasten verband houdend met nieuwe investeringen zijn in de (meerjaren)begroting verwerkt. Middels vaststelling van de begroting geeft u de intentie aan deze investeringen te gaan uitvoeren. De definitieve besluitvorming door de raad echter zal plaatsvinden op basis van voorstellen die het college in de loop van het begrotingsjaar zal voorleggen. De nieuwe investeringen zijn de volgende: Omschrijving Jaar Afschr Investering 2006 Kapitaallast termijn (excl. BTW) 2007 Uitbreiding bluswatervoorziening Verplaatsing jongerenunit Sprang-Capelle Vervanging programmatuur gemeentelijke belastingen Invoering geautomatiseerde subsidie-administratie Nieuwbouw zwembad bouwkosten inrichtingskosten diverse Spoorwegtracé Renovatie sportcomplex S.V. Capelle Volledigheidshalve vermelden wij dat bij de kaderstelling op basis van het toen bekende financieel perspectief, de hoogst noodzakelijke renovatie van het sportcomplex van S.V. Capelle als nieuwe wens is afgevallen. Het college kiest ervoor om, gezien het begrotingsbeeld dat mede tot stand is gekomen door verhoging van sporttarieven, de raad in overweging te geven te besluiten tot het (alsnog) accorderen van deze nieuwe wens. Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 20

BEGROTING 2011 DEEL 1

BEGROTING 2011 DEEL 1 BEGROTING 2011 DEEL 1 ALGEMEEN DEEL PARAGRAFEN FINANCIËLE BEGROTING EN TOELICHTINGEN Versie 5 oktober 2010 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Benaming

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Opgesteld door: Functie: Afdeling: Cluster: Marieke Wagemakers Adviseur Planning & Control Middelen Bedrijfsbureau - 1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarstukken

Inhoudsopgave jaarstukken Jaarstukken 2014 Inhoudsopgave jaarstukken 1. Inleiding en leeswijzer 5 2. Kerngegevens 9 3. Algemene beschouwingen 13 Jaarverslag 4. Programmaverantwoording 25 0. Voorwoord bij de programma s 25 1. Financiën

Nadere informatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie balgemeenbestuurbestuursorganenbestuursondersteuningb&wburgerzakenbestuurlijkesamenwe rkingbestuursondersteuningraad&rekenkameropenbareorde&veiligheidbrandweer&rampenbes trijdingopenbareordeenveiligheidopsporing&ruimingconventioneleexplosievenverkeervervoerenw

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Light versie: 24-09-2014 Voorwoord begroting 2015 Hierbij biedt het nieuwe college zijn eerste begroting 2015 (en de meerjarenbegroting 2016-2018) aan. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-240934 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: D.Steert / J.W. van Dijk CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011.

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Programmabegroting Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Afbeelding Programma Boven: Kerkje Gasselte Cultuur

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie