GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING"

Transcriptie

1 GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING 2006 Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk

2 Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 2

3 1. Algemeen 1.1 Inleiding Kerngegevens Organigram Van coalitieprogramma naar programmabegroting Visie en doelstellingen Gemeente Waalwijk De Begrotingen op hoofdlijnen Autorisatie door de raad van de begroting Beleidsbegroting 2.1 Programmaplan Programma I; dienstverlening inwoners -hoofdstuk 1: Bestuur, ambtelijke organisatie en dienstverlening 25 -hoofdstuk 2: Handhaven 32 -hoofdstuk 3: Veiligheid 34 -hoofdstuk 4: Natuur, landschap en cultuurhistorische waarden 42 -hoofdstuk 5: Scholing 48 -hoofdstuk 6: Sport 60 -hoofdstuk 7: Welzijn 68 -hoofdstuk 8: Zorg en volksgezondheid 83 Programma II; ruimtelijke ordening, gebruik en beheer -hoofdstuk 1: Infrastructuur en mobiliteit 106 -hoofdstuk 2: Beheer openbare ruimte 110 -hoofdstuk 3: Wijkbeheer 118 -hoofdstuk 4: Ruimtelijke strategie 121 -hoofdstuk 5: Wonen, volkshuisvesting en landgoed Driessen 126 -hoofdstuk 6: Milieu 133 -hoofdstuk 7: Economie, centrum en Haven VII 137 Programma III; financieel evenwicht Paragrafen Lokale heffingen Weerstandvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid 189 Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 3

4 3. Financiële begroting 3.1 Overzichten baten en lasten Recapitulatie functionele indeling Recapitulatie programmabegroting Recapitulatie naar baten- en lastensoorten Geraamd resultaat voor en na bestemming en mutaties reserves Uiteenzetting financiële positie met toelichtingen Uitgangspunten voor het samenstellen van de begroting Van kadernota naar begroting Specifieke onderwerpen Apparaatskosten 218 Majeure Projecten 220 Algemene Uitkering 221 Behoedzaamheidsreserve 222 SMART maken van de begroting Investeringen EMU gegevens Overzicht incidentele baten / lasten Diversen 4.1 Begrippenlijst Amendementen en moties op kadernota 241 Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 4

5 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 5

6 Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 6

7 1.1 Inleiding Algemeen De begroting 2006 is de laatste begroting die door het huidige college aan de huidige raad wordt aangeboden. Het is ook de vierde begroting die de benaming programmabegroting heeft. Na een proeve van een programmabegroting in 2003 is het de derde begroting die volgens de voorschriften in het duale stelsel is samengesteld. De laatste evaluatie van de programmabegroting dateert van precies een jaar geleden toen de begroting 2005 onderwerp van bespreking / advisering / vaststelling was in commissies en raad. Naast raadsbrede complimenten (reeds nadrukkelijk ingebed in het duale systeem / overzichtelijk / beter dan in 2004 / grotere inbreng door kaderstelling), werden er ook punten van verbetering ingebracht, zoals: Het verband tussen tekst en staatjes ( wat mag het kosten ) is niet altijd terug te vinden; Er is onvoldoende toelichting op afwijkingen tussen begroting en begroting van het jaar daarvoor; Niet duidelijk is wat het handhavingsbeleid nu feitelijk kost; De kruisjeslijst zou moeten worden toegevoegd aan de begroting; Raadsbreed nadenken over de kostentoerekening en over het risico van de omvangrijke toerekening van kosten buiten de exploitatiebegroting; Er dienen meer controleerbare en meetbare doelen in de begroting te worden opgenomen ( met name hoofdstuk 2 veiligheid is genoemd). Ten aanzien van het laatste punt wordt onderkend dat alle gemeenten hiermee worstelen. De raad heeft wat dat betreft de hand in eigen boezem gestoken door uit te spreken dat initiatieven feitelijk vanuit de raad horen te komen, dat de raad zelf meetbare doelen moet stellen, maar dit tegelijkertijd ontzettend lastig vindt. Aan alle hiervoor genoemde verbeterpunten is aandacht besteed. Nieuw ten opzichte van eerdere begrotingen zijn de na elk hoofdstuk opgenomen overzichten, die (financiële) ontwikkelingen laten zien vanaf Ook in het meer concreet en controleerbaar maken van gestelde doelen is progressie geboekt, maar we pretenderen geenszins er nu te zijn. Wij dagen de raad uit om concreet aan te geven waar- en hoe verdere verbetering tot stand kan worden gebracht. Wij wijzen in dit verband ook op hetgeen in hoofdstuk III van deze begroting is opgenomen over het SMART maken van de begroting De gevolgde procedure De begroting is samengesteld op basis van de door de raad in zijn vergadering van 31 maart 2005 vastgestelde uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting. Daarnaast zijn de door de raad in zijn vergadering van 5 juli 2005 gestelde kaders verwerkt. Het betreft de besluitvorming over 37 beslispunten, 5 amendementen en 2 moties. De technische samenstelling van de begroting levert een resultaat op dat afwijkt van het resultaat dat verondersteld werd op basis van de kadernota. Dit is toegelicht. De ruimte die resteert in de begroting tenslotte ligt voor u separaat ter besluitvorming voor. Conform uw wens hebben wij een voorstel geredigeerd, waarbij 50% van de ruimte wordt ingezet voor het realiseren van incidentele zaken en 50% wordt gereserveerd voor investeringen in het spoorwegtracé Leeswijzer Na deze inleiding zult u de volgende zaken in deze programmabegroting aantreffen. Allereerst een hoofdstuk met algemene doelstellingen en onze visie op wat Waalwijk moet zijn. Dan volgt de beleidsbegroting met de 3 programma's met (in de programma s I en II) hun onderliggende hoofdstukken. Elk hoofdstuk van de programma s I en II alsmede programma III eindigt met een financieel overzicht van baten en lasten met daaronder een vermelding van afwijkingen ten opzichte van de begroting Nieuw daarbij is dat wij de financiële ontwikkeling van elk hoofdstuk en het totaal van het programma vanaf Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 7

8 2002 tot en met 2006 grafisch hebben weergegeven en op hoofdlijnen van een analyse hebben voorzien. De hoofdstukken zijn opgebouwd volgens het stramien: samenhang, wat willen we bereiken, wat gaan we daar voor doen en wat mag het kosten. Met samenhang wordt steeds begonnen omdat in feite geen enkel hoofdstuk op zich staat en steeds in samenhang met andere hoofdstukken beschouwd moet worden. Programma III is, gezien de aard van de informatie, niet ingedeeld in hoofdstukken. Dit programma vormt het financiële sluitstuk van de begroting en wordt nader uitgewerkt in de financiële begroting. Na de programma s volgen de paragrafen. Programma s + paragrafen vormen samen de beleidsbegroting. Vervolgens treft u dan nog aan de financiële begroting, voorzien van overzichten, analyses en toelichtingen, eindigend met een lijst van veel voorkomende financiële begrippen Tot slot Het is mogelijk dat deze inleiding en de volgende hoofdstukken vragen oproepen. U kunt deze uiteraard altijd stellen. Teneinde hiertoe tot stroomlijning te komen, verzoeken wij u uw vragen, liefst middels e- mail, te richten aan: Gestelde vragen zullen aan de steller persoonlijk worden beantwoord. Daarnaast zullen de meest gestelde vragen en de beantwoording daarvan worden opgenomen op het Raads Informatie Systeem. Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 8

9 1.2 Kerngegevens Rekening 2003 Rekening 2004 Begroting 2005 Begroting 2006 A.Sociale structuur Aantal inwoners Waarvan: van 0-64 jaar van 65 jaar en ouder Aantal werklozen Bijstandsgerechtigden: - personen jonger dan 65 jaar personen 65 jaar en ouder Cliënten in overige inrichtingen Aantal uitkeringsgerechtigden volgens I.O.A.W Aantal uitkeringsgerechtigden volgens I.O.A.Z Aantal uitkeringsgerechtigden volgens BZ, ROA en VVTV 4 5 B.Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (ha) Aantal woningen Waarvan in bezit van woningbouwcorporaties Wegen (m² x 100) (2001 km) Aantal hectaren openbaar groen C.Financiële structuur (euro) Rekening 2003 Rekening 2004 Begroting 2005 Begroting 2006 Gewone uitgaven (totaal)* Idem per inwoner Opbrengst afvalstoffenheffing Opbrengst rioolrechten Opbrengst begraafrechten Leges burgerzaken Leges bouwvergunningen Opbrengst belastingen : Waarvan Onroerende zaakbelastingen Waarvan Hondenbelasting Waarvan Precariobelasting Waarvan Parkeerbelasting Belastingen per inwoner Algemene uitkering gemeentefonds (totaal) Idem per inwoner Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven Boekwaarde gronden Idem per inwoner Vaste schuld (totaal) Idem per inwoner Eigen financieringsmiddelen (totaal) Idem per inwoner Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 9

10 1.3 Organigram Raad Griffier College van burgemeester en wethouders Managementteam Concernstaf Sector Inwonerszaken Sector Grondgebiedszaken Sector Centrale ondersteuning Bedrijfsbureau Bedrijfsbureau Bedrijfsbureau afd Burgerzaken afd. Beheer en onderhoud openbare ruimte afd. Bestuur & ondersteuning afd. Sport afd. Civiel- & cultuurtechniek afd. Financiën afd. Welzijn & onderwijs afd. Economische zaken afd. Informatie afd. Milieu- & bouwzaken afd. Personeel & organisatie afd. Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting Brandweer bureau Gebiedsgericht werken. Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 10

11 1.4 Van coalitieprogramma naar programmabegroting Op 10 februari 2004 hebben de coalitiepartijen het coalitieprogramma Focus op slagvaardigheid vastgesteld. Dit document vormde de basis voor de benoeming van het college. In het coalitieprogramma worden het beleidsinhoudelijke profiel en het profiel qua bestuurscultuur gekenschetst die leidend dienen te zijn voor het te voeren beleid. Daarnaast is in het coalitieprogramma een aantal financiële uitgangspunten en beleidsinhoudelijke speerpunten vastgelegd. Het college heeft het coalitieprogramma vervolgens uitgewerkt in een collegeprogramma dat 17 augustus 2004 werd vastgesteld en aangeboden werd aan de raad. Het collegeprogramma is een nadere onderbouwing in financieel opzicht en qua realisatievermogen van de voornemens uit het coalitieprogramma. Voor het college vormde het, samen met de uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting en de kaderstelling door Uw raad, de basis voor de voorbereiding van de programmabegroting. Waar het coalitieprogramma en het collegeprogramma zich nog richten op een aantal speerpunten die een nieuwe impuls krijgen, worden in de nu voorliggende programmabegroting deze voornemens in de bredere context van bestaand beleid ingebed, worden ze nader toegelicht en wordt ook duidelijk welke ingrepen noodzakelijk gebleken zijn om het voorgestane ambitieniveau te verwezenlijken. Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 11

12 1.5 Visie en doelstellingen gemeente Waalwijk Alvorens toe te komen aan de uitwerking van de verschillende programma s zullen wij hierna kort de centrale beleidsopgave formuleren die leidend is geweest bij de verdere uitwerking van de verschillende programmaonderdelen. Bij de begroting 2005 deelden wij u mede dat op dat moment hard gewerkt werd aan de uitwerking van een strategische beleidsvisie en dat wij verwachtten dat die voor de begroting 2006 zou kunnen gelden als een belangrijke input voor dit hoofdstuk. De strategische beleidsvisie is in de vorm van een concept-nota voor uw raad in het voorjaar ambtelijk en bestuurlijk (op collegeniveau) afgerond en overhandigd aan de griffier. Aangezien uw raad nog niet aan bespreking van- en besluitvorming over dit document is toegekomen, achten wij het prematuur om u in het kader van de begroting de neergelegde visie voor de komende jaren te presenteren. Onderstaande tekst, die als een soort mission-statement geldt, komt U ook in de voorgaande begrotingen tegen. Waalwijk streeft ernaar een aantrekkelijke woon- en werkgemeente te zijn. Dat streven geschiedt op basis van een duurzame ontwikkeling. Dat betekent een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Daarbij gaat het niet alleen om milieu maar ook om economische en sociale belangen. Dus zaken zoals welvaart, goede concurrentiepositie, voldoende werk, huisvesting aansluitend op de vraag, veiligheid en zorg om de woonomgeving. De beleidsopgave waar wij ons voorgesteld zien is veelzijdig. Het uitgangspunt bij deze veelzijdigheid is dat Waalwijk haar toekomst zoekt in een evenwichtige ontwikkeling. Voortdurend zal de balans tussen economie, wonen en milieu nadrukkelijk moeten worden afgewogen. Dit betekent enerzijds een beheerste groei op het gebied van wonen en werken en anderzijds het nadrukkelijk behartigen van de belangen van natuur en landschap. Kwaliteit en duurzaamheid zijn daarbij leidende begrippen. Dit betekent ook een goed sociaal klimaat als randvoorwaarde voor een kwalitatief hoogwaardig woon, leef- en werkklimaat. Participatie geldt daarbij als belangrijke randvoorwaarde bij de vormgeving van beleid omdat dat de enige manier is om op langere termijn een samenleving te behouden waarin geen mensen zijn uitgesloten. Waalwijk zal zuinig zijn op de veiligheid en geborgenheid die nu nog verhoudingsgewijs in hoge mate aanwezig zijn. Waalwijk wil een open en, binnen de geldende normen en waarden, verdraagzame gemeente zijn. Respect voor iedereen ongeacht levensstijl, sociale of etnische achtergrond, geloofs- of levensovertuiging. De bestuursstijl die gehanteerd zal worden is die van besturen in partnerschap. Samenwerken met andere overheden maar vooral ook met burgers, hun organisaties en ondernemingen. De gemeente vindt het niet allemaal uit, schrijft het niet voor maar regisseert en schept randvoorwaarden. De gemeente houdt zich aan zijn afspraken, maar houdt ook burgers, ondernemingen en instellingen hieraan. De handhaving van regels zal worden versterkt. Het gemeentebestuur legt over zijn prestaties verantwoording af. De begroting is transparant en wordt zoveel mogelijk opgebouwd op basis van toetsbare doelstellingen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten. Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 12

13 1.6 De begrotingen op hoofdlijnen Begrotingspositie Ten behoeve van de samenstelling van de begroting 2006 en de daarbij behorende meerjarenramingen beschikten wij, naast het al langer gebruikelijke instrument van de door de raad vastgestelde uitgangspunten, nu ook weer (voor de tweede keer) over een door de raad in meer concrete zin uitgesproken richting. Deze richting was overigens veel concreter dan vorig jaar, omdat de raad zich expliciet heeft uitgesproken over een 37 tal beslispunten, 5 amendementen en 2 moties. Op basis daarvan werd het navolgende meerjarenperspectief gepresenteerd: Kadernota / Na de technische vertaling van alle relevante gegevens in de begroting 2006 ontstond een beeld dat hiervan afweek. In zijn algemeenheid kunnen wij hierbij opmerken dat wij, telkens als wij een begrotingsperspectief presenteren, uw raad wijzen op het feit dat het uiteindelijke begrotingsresultaat kan afwijken door nog niet voorziene ontwikkelingen en door feitelijke berekeningen van apparaatskosten en kapitaallasten. Deze laatste berekeningen worden tot nu toe eerst gemaakt bij de samenstelling van de begroting, terwijl voor de kadernota wordt uitgegaan van de veronderstelling dat apparaatskosten niet afwijken van die van het voorgaand begrotingsjaar en kapitaallasten niet afwijken van het meerjarenbeeld dat in de voorgaande begroting is gepresenteerd. (Wij zeggen u overigens toe dat wij ten behoeve van de kadernota 2006 voor de begroting 2007 de betreffende berekeningen vroegtijdig zullen maken) In het voorstel tot vaststelling van de begroting gaan wij nader in op de afwijkingen die ten opzichte van de kadernota tot een gewijzigd resultaat hebben. Dit doen wij overigens ook in hoofdstuk 3 van deze programmabegroting onder De begroting sluit nu met de volgende resultaten: Begroting Zoals u vaststelt biedt dit begrotingsbeeld weinig ruimte om nieuwe wensen die structurele lasten tot gevolg hebben, uit te voeren. Wel is incidenteel ruimte aanwezig op de begrotingsjaren 2006 en Door het overnemen van amendement II bij het kaderstellend debat heeft uw raad uitgesproken om eventuele incidentele ruimte voor 50% in te zetten voor incidenteel beleid en voor 50% te reserveren voor investeringen in het spoorwegtracé. Op basis hiervan en de hiervoor vermelde begrotingsruimte in genoemde jaren, overleggen wij u separaat een voorstel tot invulling van de begrotingsruimte in De ruimte die in structurele zin aanwezig is willen wij, afhankelijk van het moment van kredietvotering met ingang van 2007 of 2008 tot een bedrag van tenminste bestemmen voor de dekking van kapitaallasten i.v.m. renovatie van het sportcomplex van S.V. Capelle. Nieuw beleid De volgende zaken vormen vanuit de kaderstelling door de raad het nieuw beleid voor 2006: Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 13

14 Instellen 24 uur bereikbaarheidsdienst voor milieuklachten Nazorg van de voormalige stortplaats Gansoyensesteeg Controle op bluswatervoorzieningen Uitbreiding van bluswatervoorzieningen Investering van Kapitaallasten vanaf 2007 * Uitbreiding personele formatie afdeling Informatie (DIV) met 2,6 fte Verplaatsing van jongerenunit Sprang-Capelle Investering van Kapitaallasten vanaf 2007 * Conservering en digitalisering van audio-visueel archiefmateriaal Uitbreiding personele formatie afdeling Economische Zaken met 1,0 fte Verhoging exploitatielasten Kunstencentrum door gebruik CMD / De Terp Verhoging exploitatielasten Den Bolder door gebruik CMD / bibliotheek / Tavenu Uitbreiding personele formatie Tavenu met 2,1 fte Uitbreiding beheer CMD / De Terp Vervanging programmatuur gemeentelijke belastingen Investering Kapitaallasten vanaf 2007 Invoering geautomatiseerde subsidieadministratie Investering Kapitaallasten vanaf 2007 * * Totaal voor het begrotingsjaar 2006 Totaal voor het begrotingsjaar * De zaken die in deze tabel zijn opgenomen leggen voor de daarbij vermelde bedragen beslag op ruimte in de exploitatiebegroting. Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 14

15 Daarnaast werken wij aan beleid dat beslag legt op het vermogen. In het collegeprogramma is dit benoemd en wij vermelden op deze plaats nogmaals: Sociale woningbouw / betaalbare woningen: uitgangspunt is dat 50% van de behoedzaamheidsreserve (als die tot uitkering komt) hiervoor wordt ingezet Nieuwbouw zwembad Inclusief reeds gevoteerd voorbereidingskrediet ad Ontwikkeling centrum Waalwijk waaronder cultuur historisch ankerpunt Inclusief reeds gevoteerd voorbereidingskrediet ad Nieuwbouw buurthuis Besoijen Spoorwegtracé Inclusief reeds gevoteerd voorbereidingskrediet ad Verkeersafwikkeling centrum PM PM Facelift dorpskern Waspik Reeds gevoteerd Aantal zogenaamde kleinere impulsen Reeds gevoteerd Inhaalslag achterstallig onderhoud sportaccommodaties Reeds gevoteerd Ontwikkeling woonzorgzones Centrale huisvesting Reeds (op basis van voorlopige gegevens) gevoteerd Tarieven In de begroting 2006 is rekening gehouden in afwijking van de door de raad vastgestelde uitgangspunten, maar conform de nadere kaderstelling met een kostenontwikkeling / inflatie van 0 %. Dit betekent dat als regel tarieven voor verlening van diensten en gebruik van goederen, alsmede belastingen niet worden verhoogd. Wel is het zo dat de raad bij de kaderstelling heeft besloten om: a. Grafrechten zodanig aan te passen dat in de groei naar kostendekking een extra opbrengst wordt gegenereerd van in oplopend tot in 2009; b. Afvalstoffenheffing en rioolrechten zodanig aan te passen dat dekking wordt gegeven aan de toename van apparaatskosten op deze producten wegens gewijzigde kostentoerekening van in totaliteit De voor 2006 voorgestelde verhogingen bedragen: Rioolrechten 3% Afvalstoffenheffing (gemiddeld) 4% c. De tarieven voor bouwleges en diensten van burgerzaken zodanig aan te passen dat op elke dienst een extra opbrengst van wordt gegenereerd; d. De tarieven OZB als volgt te verhogen: Zakelijk recht woningen: 4,5% Gebruik niet-woningen 1,5% Zakelijk recht niet woningen: 1,5% Daarnaast rekening te houden met het afschaffen van OZB heffing wegens feitelijk gebruik van woningen. Met deze kaderstelling is in de voorliggende begroting rekening gehouden. Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 15

16 Structurele dekking van structurele lasten In de begroting 2006 is de incidenteel bespaarde rente niet ten gunste van de exploitatie gebracht (voor een bedrag van gebeurde dit in 2005 nog wel), maar bijgeschreven op de reserve Majeure Projecten. Het betreft een bedrag van In de beantwoording van de vraag of de begroting al dan niet met incidentele middelen wordt gesloten, is verder relevant of structurele lasten worden afgedekt door inbreng van incidenteel eigen vermogen in de vorm van reserves. Weliswaar wordt de begroting in positieve zin beïnvloed omdat de bijdragen vanuit reserves aan de exploitatie hoger zijn dan de stortingen in reserves (zie hiervoor het onderdeel resultaat voor- en na bestemming ), maar de bijdragen bestaan uit enerzijds beschikkingen over reserves ter dekking van incidenteel beleid en anderzijds uit bijdragen uit voor het doel geoormerkte geblokkeerde reserves. Wij menen in voldoende mate tegemoet te komen aan het uitgangspunt dat wij structurele lasten wensen te dekken middels inzet van slechts structurele middelen. Stelposten De begroting bevat nog een aantal stelposten die uiteindelijk hun vertaling dienen te krijgen naar concrete producten. Deze stelposten houden een onzekerheid in, zolang niet vaststaat dat- en op welke wijze zij hun definitieve invulling krijgen. Het gaat om de volgende posten: Compensatie in Algemene Uitkering van wetsvoorstel OZB Op basis van de junicirculaire 2005 is vastgesteld dat in de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds onvoldoende compensatie plaats vindt voor de gevolgen van afschaffing van het gebruikersdeel OZB woningen en het maximeren van de overige OZB tarieven. Voor onze gemeente is dit nadeel becijferd op Zolang niet duidelijk is dat het Rijk de algemene uitkering voor onze gemeente tot dit bedrag aanvult, vormt de door ons in de begroting geraamde vordering ad een onzekere post. Het niet honoreren van de vordering doet de begrotingsruimte tot het niet invorderbare bedrag afnemen. Oormerking in Algemene Uitkering van de budgetten bijstand en zorg In de begroting is rekening gehouden met het gegeven dat het Rijk de gemeente Waalwijk gekort heeft voor een bedrag van op de terreinen bijstand en zorg. Dit bedrag is nu nog als stelpost in de begroting geraamd, maar moet haar vertaling krijgen naar concrete budgetten. Dit betekent dat een aantal budgetten verlaagd moeten worden om de stelpost uit de begroting te kunnen halen en als gerealiseerd te kunnen beschouwen. Effect 59+ regeling Als stelpost is een bedrag geraamd van Deze stelpost moet nog gerealiseerd worden middels het kunnen aframen van concrete budgetten voor personeelslasten (salariskosten). Nog te realiseren inkoopvoordeel Er is een stelpost van geraamd vanuit de verwachting dat per 1 januari 2006 een aantal thans lopende aanbestedingen tot structurele besparingen leiden. Het betreft aanbestedingen op de onderdelen verzekeringen, telefonie, horeca / catering. beveiliging, advies en dienstverlening. Eerst op het moment dat het werkelijk voordeel bekend is, kan deze stelpost verwijderd worden middels afboeking van concrete budgetten. Inpassing bovenformatieven en afbouw kosten non-actieven In de bij de begroting 2005 behorende meerjarenbegroting waren voor het jaar 2006 taakstellingen geraamd van respectievelijk (inpassing bovenformatieven) en (afbouw kosten non-actieven). In 2005 is hiervan al het een en ander gerealiseerd, waardoor voor het jaar 2006 in totaliteit nog slechts resteert. Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 16

17 Voor dit bedrag is een stelpost geraamd op de hulpkostenplaats algemene personeelskosten. Deze stelpost kan worden geëlimineerd als daadwerkelijk budgetten voor personeelslasten kunnen worden verlaagd. Na kaderstelling ter beschikking gekomen informatie Wet werk en bijstand Met de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) per 1 januari 2004 is er sprake van een forse deregulering en hebben gemeenten meer armslag gekregen voor het voeren van een effectief reïntegratiebeleid. Er bestaat geen declaratiesystematiek meer voor de bekostiging van de bijstandsuitkeringen. Dat betekent dat er budgetten zullen moeten worden verdeeld en dat er daardoor herverdeeleffecten zullen optreden. Hiervoor zijn door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verdeelmodellen ontwikkeld. Gekozen zal worden voor een verdeelmodel dat zoveel mogelijk aansluit bij de onvermijdelijke uitkeringslasten voor gemeenten. Bij brief van 9 mei 2005 zijn gemeenten hiervan op de hoogte gesteld en door de ISD is inmiddels een berekening gemaakt van de gevolgen van invoering van het verdeelmodel, dat naar alle waarschijnlijkheid zal worden ingevoerd. De status is op dit moment zo dat, de Minister het stuk, dat mede is afgestemd op adviezen van de Raad voor de Financiële Verhoudingen en uitkomsten van overleg met de VNG, aan de kamer heeft aangeboden. In het verdeelmodel dat de Minister voorstaat, zal het budget voor Waalwijk voor wat betreft het inkomensdeel toenemen met een bedrag van , voor wat betreft het werkdeel zal het afnemen met Dit betekent dus per saldo een groei van het budget met Nogmaals, het betreft op dit moment niet meer dan een indicatie op een voorstel waarover (landelijke) politieke besluitvorming nog dient plaats te vinden. Ondanks deze onzekerheid zijn wij de mening toegedaan dat wij de raad de ons college ter kennis gebrachte informatie, in het kader van mogelijke ontwikkelingen met (positieve) effecten voor 2006 en de daaropvolgende jaren, niet moeten onthouden. Indien de informatie concretere vormen aanneemt, zullen wij dit de raad zo spoedig mogelijk laten weten, zo mogelijk nog ten behoeve van de begrotingsvaststelling Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 17

18 Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 18

19 1.7 Autorisatie door de raad van de begroting 2006 Budgetten Middels vaststelling van de begroting autoriseert de raad alle in de begroting opgenomen budgetten. Deze budgetten zijn op het niveau van totalen per hoofdstuk weergegeven in de overzichten van baten en lasten na elk hoofdstuk, op het niveau van programma s na elk programma en als recapitulatie in het overzicht in het onderdeel financiële begroting. Ten aanzien van autorisatie van voorgenomen investeringen en de hiermede verbonden lasten dient een onderscheid te worden gemaakt tussen vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen. Vervangingsinvesteringen De begroting bevat de ruimte om in 2006 tot noodzakelijk geachte vervangingsinvesteringen over te gaan. Indien vervangen kan worden binnen de door de raad eerder aangegeven kaders, is ons college gemachtigd de investeringen te doen. Indien dit niet het geval is, zullen de raad in de loop van 2006 separaat voorstellen worden voorgelegd. Het overzicht van vervangingsinvesteringen ziet er als volgt uit: Omschrijving Jaar Afschr. termijn Investering 2006 (excl. BTW) Kapitaallast 2007 Sector Inwonerszaken Aanschaf stemcomputers Persoonsinformatiesysteem Cipers Sector Grondgebiedszaken Schotelstrooier Machines gladheidsbestrijding Vervanging Grijze containers Doorzaaimachine type Houtversnipperaar Bouwregistratiesysteem Microstation vervanging Sector Centrale Ondersteuning Traject FUWA Tankautospuit Personenvervoer (Brandweer) Personenvervoer (Brandweer) persluchtmaskers ademhelmen Hulpverleningsmaterialen HV materialen Vervangingsinvesteringen ICT e ring ICT beheersplan e ring ICT beheersplan Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 19

20 Nieuwe investeringen Ook de lasten verband houdend met nieuwe investeringen zijn in de (meerjaren)begroting verwerkt. Middels vaststelling van de begroting geeft u de intentie aan deze investeringen te gaan uitvoeren. De definitieve besluitvorming door de raad echter zal plaatsvinden op basis van voorstellen die het college in de loop van het begrotingsjaar zal voorleggen. De nieuwe investeringen zijn de volgende: Omschrijving Jaar Afschr Investering 2006 Kapitaallast termijn (excl. BTW) 2007 Uitbreiding bluswatervoorziening Verplaatsing jongerenunit Sprang-Capelle Vervanging programmatuur gemeentelijke belastingen Invoering geautomatiseerde subsidie-administratie Nieuwbouw zwembad bouwkosten inrichtingskosten diverse Spoorwegtracé Renovatie sportcomplex S.V. Capelle Volledigheidshalve vermelden wij dat bij de kaderstelling op basis van het toen bekende financieel perspectief, de hoogst noodzakelijke renovatie van het sportcomplex van S.V. Capelle als nieuwe wens is afgevallen. Het college kiest ervoor om, gezien het begrotingsbeeld dat mede tot stand is gekomen door verhoging van sporttarieven, de raad in overweging te geven te besluiten tot het (alsnog) accorderen van deze nieuwe wens. Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 20

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Gemeente Helden. Agendapunt 6

Gemeente Helden. Agendapunt 6 Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het gewijzigde reglement van orde voor de raad, de gewijzigde verordening raadscommissies, de gewijzigde verordening ambtelijke bijstand, de verordening

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING

GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING 2004 Programmabegroting 2004 gemeente Waalwijk 1 Programmabegroting 2004 gemeente Waalwijk 2 1. Algemeen 1.1 Inleiding 7 1.2 Kerngegevens 17 1.3 Organigram 18 1.4 Van

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2006 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 A. CIJFERMATIG (AANTALLEN / PERCENTAGES / BEDRAGEN EN DATA) 1 Personeelslasten 1.1 Voor de begroting 2016 wordt uitgegaan van 1% salarisverbetering

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten; Financiële Beheersverordening gemeente Dantumadeel (ook bekend als verordening artikel 212 Gemeentewet (GW)) De raad van de gemeente Dantumadeel besluit; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-83 Actualisatie verordeningen 212, 213, en 213a Dienst/afdeling GFC De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: Raadsvoordracht Overdrachtsconvenant Politiekeurmerk Veilig Wonen Agendapunt: 8 (d) Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

BEGROTING 2017 PRESENTATIE

BEGROTING 2017 PRESENTATIE BEGROTING 2017 PRESENTATIE 1 Wijzigingen BBV 2016 Wijzigingen & Implementatie Hoofdlijnen (1) Taakvelden (2) Beleidsindicatoren (3) Verbonden partijen (4) Overhead (5) Investeringen (6) EMU saldo (7) Vpb

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

DE PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN: KRIJGT DE GEMEENTERAAD AL HET VEREISTE INZICHT?

DE PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN: KRIJGT DE GEMEENTERAAD AL HET VEREISTE INZICHT? DE PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN: KRIJGT DE GEMEENTERAAD AL HET VEREISTE INZICHT? DE WIJZIGING VAN HET BBV, EEN JAAR LATER DE WIJZIGING VAN HET BBV: MEER EISEN AAN DE PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

ZomerRaad. Basiskennis Gemeentefinanciën

ZomerRaad. Basiskennis Gemeentefinanciën ZomerRaad Basiskennis Gemeentefinanciën 22 juli 2014 Wat is ProDemos? Landelijk Niet-partijgebonden Zonder winstoogmerk Informeert over de democratische rechtsstaat Stimuleert actieve politieke deelname

Nadere informatie

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Nummer : 11-12.2011 Onderwerp : Wijziging artikel 10, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Korte inhoud : Actualisatie nota activabeleid gemeente

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad maart 2012

T.J. Kolsteren raad maart 2012 Agendapunt commissie: 12 steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00747 29 maart 2012 Financiële beheersverordening

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 200816626 Onderwerp Spoorboekje Planning- en Controlcyclus 2008 Portefeuillehouder J.J.Nobel Steiler Sander Heesen Collegevergadering 4 maart 2008 Raadsvergadering

Nadere informatie

Agenda Planning & Control Cyclus 2015 Gemeente Oostzaan

Agenda Planning & Control Cyclus 2015 Gemeente Oostzaan Agenda Planning & Control Cyclus 2015 Gemeente Oostzaan Oostzaan, november 2014 Versie 2.1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Planning en Control cyclus 2015 6 a. Jaarverslag, productenrealisatie 2014 (B&W en gemeenteraad)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007

Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007 Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007 1. Inleiding In dit plan presenteren wij onze voornemens voor 2008. In het lopende jaar hopen wij tot een afronding te komen van de onderzoeken naar het re-integratiebeleid

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 12-6-2014 tot 1-9-2014) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins Nummer: 2013R0014 Afdeling: Samenleving GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor

Nadere informatie