Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA)."

Transcriptie

1 VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 15 maart 2006 Aanvang uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn 61 leden, te weten: Antuma (CDA), Antuma-Duisterwinkel (CDA), Beckmann (CDA), Been (VVD), Van der Bent-van den Hout (CU), Beugelink (CDA), Broeze-van der Kolk (CDA), De Bruin (GL), Bussink (VVD), Van Dalfsen (PvdA), Dalhuisen (PvdA), D. van Dijk (SGP), G. van Dijk (D66), Dijkhuis (LPF), Dijkslag (VVD), Engbers (CDA), Evering (CDA), De Greef-Moes (D66), Haan (VVD), Harmelink (PvdA), Van Harsselaar-Timmer (VVD), Husselman-Oosterom (CDA), Jaegers (PvdA), Kerkdijk (CDA), Knoeff (CDA), Koggel- Alferink (CDA), Koopman (CDA), Leussink (CDA), Leusink-Jonker (PvdA), Van der Lied- Homeijer (PvdA), Lulofs (PvdA), Mercanoglu (PvdA), Morskate (CDA), Netjes (CDA), Nieuwenhuis (CU), Nijhof-Sander (CDA), Oldenburger (CU), Van Olphen (GroenLinks), Van Ommen (SP), Oostra (CU), Pot (PvdA), Relker (PvdA), Rouwet (SP), Ter Schegget (PvdA), Schelhaas-Leistra (CDA), M. Schipper (CDA), P. Schipper (VVD), Schulten (CDA), Sijbom (VVD), Slagman (SGP), Slijkhuis (CDA), Tunc (PvdA), Visscher (VVD), Visser-Hendriks (CDA), Vruggink (GroenLinks), Weegenaar-Bosch (CDA), Weijnen (PvdA), Welten (CDA), Wichers Schreur (CDA), Yildirim (SP) en Zwart (PvdA). Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). De voorzitter: Ik open de vergadering en heet u allen van harte welkom. Namens u allen feliciteer ik de heer Haan, die gisteravond is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. (applaus) De voorzitter: Ik deel voorts mee, dat bericht van verhindering is ontvangen van de leden Voortman en Kok. 1. Vaststellen van de agenda De voorzitter: Het presidium heeft de spreektijd bepaald op 2,5 uur. Bij de agenda vindt u in een overzicht aangegeven hoeveel tijd dat voor uw fractie betekent. U weet, dat u dat zelf in de gaten heeft te houden. De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld. 2. Installatie mevrouw Schelhaas-Leistra Provinciale Staten 15 maart

2 De voorzitter: Ik geef het woord aan de voorzitter van de commissie tot het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Schelhaas, die op 30 januari jl. door de voorzitter van het Centraal Stembureau voor de Verkiezing van leden van Provinciale Staten is benoemd tot lid van Provinciale Staten. Mevrouw Schelhaas heeft laten weten, dat zij de benoeming aanvaardt. Ik verzoek de voorzitter van de commissie verslag uit te brengen en de Staten te adviseren over toelating van mevrouw Schelhaas. De heer Ter Schegget: Voorzitter. De commissie uit Provinciale Staten van Overijssel in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en de verder bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door mevrouw Schelhaas, op 30 januari 2006 benoemd tot lid van Provinciale Staten van Overijssel, rapporteert Provinciale Staten van Overijssel dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de Provinciewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot haar toelating als lid van Provinciale Staten over te gaan. De voorzitter: Ik stel om overeenkomstig dit advies te besluiten. Namens de Staten zeg ik de commissie dank voor de verrichte werkzaamheden en kan ik overgaan tot installatie van het betrokken lid. Ik verzoek de bode mevrouw Schelhaas binnen te brengen. Ik verzoek u allen te gaan staan, want alvorens de functie te kunnen uitoefenen leggen leden van PS ingevolge artikel 14 van de Provinciewet in handen van de voorzitter de eed of de belofte af. Mevrouw Schelhaas heeft laten weten, dat zij de eed zal afleggen. De eed luidt: Ik zweer, dat ik om tot lid van Provinciale Staten benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd; ik zweer, dat ik om iets uit dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen; ik zweer, dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen, zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Mevrouw Schelhaas legt in handen van de voorzitter de voorgeschreven eed af. De voorzitter: Mag ik u dan als eerste feliciteren en u een boeket in handen geven? (applaus) De vergadering wordt enkele minuten geschorst. 3. Inspreekrecht Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 4. Vragenuur De voorzitter: Mij is gemeld, dat de CDA-fractie vragen wil stellen over de salariëring van de topman van Essent. Mij is eveneens gemeld, dat van de PSP en van het CDA een motie wordt verwacht. Ik sluit niet uit, dat ook anderen over dit onderwerp willen spreken. De heer Kerkdijk (CDA): Voorzitter. Ik wil u deelgenoot maken van de worsteling die zich in de afgelopen dagen zowel in onze fractie als bij de andere statenleden, in de maatschappij Provinciale Staten 15 maart

3 maar ook bij mij persoonlijk, heeft afgespeeld. Wij worden weer geconfronteerd met een probleem waarbij wij vorig jaar uitgebreid hebben stilgestaan en waar wij vorig jaar ook uitgebreid op zijn ingegaan op onze morele en de volledige onduidelijkheid over de manier waarop de beloning van de raad van bestuur van Essent is ingevuld. Ik wil in mijn bijdrage een paar beelden, een paar worstelingen met u delen. Als wij vanuit de markt redeneren en naar Essent kijken, zien wij consumenten. De afgelopen dagen hebben wij van heel veel mensen via de mail, per telefoon, mondeling de uitspraak wat een zakkenvullers gehoord: wij betalen extra voor onze stroomrekening en de directie verrijkt zich. Dat is een breed gedeelde maatschappelijke mening. Ik wil daar nu niet verder op ingaan, want dat zou een herhaling van zetten zijn van vorig jaar. Als je dat toetst in het bedrijfsleven, hoor je dat dit schering en inslag is. Iedere waar kent zijn prijs. Een directie die goed functioneert, moet gewoon waar naar haar geld krijgen. Ook wij maken gebruik van dezelfde adviseur of wij gaan gebruik maken van dezelfde adviseur en we komen tot dezelfde conclusies. Ook in de pers; in herinner aan de beloning voor de raad van bestuur van Akzo en die voor de raad van bestuur van Philips. Zet je dat tegen elkaar af, dan heb je aan de ene kant de sociaal-maatschappelijke insteek de consument en aan de andere kant de Mammon: het geld is het belangrijkste van alles. Met name vanuit het CDA willen wij aangeven, dat dit voor ons niet het geval is. Wij kiezen ook in dit dossier, net als in alle andere, voor een sociaal-maatschappelijke insteek. Dan de onderneming Essent. Het vorig jaar heb ik ook al gezegd, dat het geen beursgenoteerde onderneming is maar een onderneming in eigendom van publieke partijen, waaronder de provincie Overijssel. De onderneming is dus van ons allemaal, van de burgers in deze provincie. Dat vraagt om een maatschappelijk verantwoord ondernemen met voldoende zelfcontrole voor het management. Dan komt de vraag om de hoek kijken of wij hier te doen hebben met bestuurders die beschikken over voldoende maatschappelijk en politiek invoelingsvermogen. Ik denk, dat wij voor de tweede keer mogen constateren dat dit, ook na de commotie van vorig jaar niet het geval is. Dan heb je het meteen ook over de kwaliteit van de bestuurders. Dat wil ik weer naar twee kanten uiteenrafelen. Aan de ene kant hebben ze en dat kan niet worden ontkend een uitstekende prestatie laten zien. Dat blijkt ook uit de stukken die wij inmiddels hebben gezien. Aan de andere kant vraag je je af, wanneer men daarop het zojuist genoemde maatschappelijk en politiek invoelingsvermogen op los had gelaten, of men dit over zich heen had willen laten komen. Dan kom ik aan onszelf als aandeelhouders. Wij hebben op 15 april 2005 goede afspraken gemaakt, dachten wij. Maar het valt niet anders uit te leggen dan dat we het helaas door onze vingers hebben laten lopen. En dat is een treurige ontwikkeling. Je hoort er verschillende geluiden over en ook onze gedeputeerde Jansen heeft daar een aantal uitspraken over gedaan. Zijn uitlating is, dat het treurig is, moreel verwerpelijk. Het is echter, zoals hij ook zegt, een contract dat staat. Wij als aandeelhouders moeten in de richting van de raad van commissarissen onze uiterste best doen om daarin wijzigingen aan te brengen. Uiteindelijk zijn wij van mening, dat de raad van bestuur van Essent dient te beseffen in welke positie hij dreigt te geraken door op deze wijze te handelen. Ik roep de discussie in de commissie Economie en bestuur van vanochtend in herinnering over ontkoppeling en privatisering. Wij hebben als aandeelhouder de afgelopen periode gewerkt aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de raad van bestuur en de raad van commissarissen en door deze handelwijze werkt de raad van bestuur er in elk geval niet aan mee om die vertrouwensrelatie een positieve duw te geven. Wij willen dat in onze motie niet Provinciale Staten 15 maart

4 laten volgen door een oproep, want wij willen de twee dossiers nog steeds gescheiden houden, maar voor je gevoel komt het toch wel dichtbij. Dan een beeld vanuit Den Haag. In de Kamer horen wij duidelijke geluiden die ook wel op sommige punten zijn te typeren als populistisch gedrag. Wij horen een oproep van het Overijsselse D66-lid Bert Bakker om te kiezen voor een andere stroomleverancier. Er zijn kansen en mogelijkheden, Zowel in het kabinet als in de Kamer zijn er nog steeds kansen en mogelijkheden, die ook in het verleden aanwezig waren, om extreme beloningsniveaus aan te pakken. Ook daarbij het beeld van ons kabinet. Minister-president Balkenende is geïrriteerd, teleurgesteld en verwonderd. Hij roept, dat dit een zaak is voor de aandeelhouders, voor ons dus. Nog een andere insteek, die van minister Brinkhorst van Economische Zaken die het ontkoppelingsdossier behandelt. Met het ontkoppelingsdossier in de hand en dat moet Essent toch ook beseffen lacht deze minister in zijn vuistje. Als een burgemeester uit een gemiddelde plaats in onze provincie de directeur van het verzorgingstehuis in zijn woonplaats tegenkomt, kan het wel eens zijn dat de beloning van die directeur van een andere orde is, hoger is als die van de burgemeester. Als wij het salaris van onze Commissaris van de Koningin nemen openbaar en je zou dat in verhouding plaatsen tot dat van de directeur van een middelgrote woningbouwcorporatie in Overijssel of van de directeur van een middelgroot ziekenhuis, dan zal er een verschil in zitten. Ik zal niet uitleggen waar dat verschil zit, maar het slaat waarschijnlijk in het voordeel van de laatsten door. Ongebreideld hoge salarissen in de markt, maar ook in de sportwereld. Hetzelfde D66 kent oud-minister Hans Wijers, nu voorzitter van de raad van bestuur van Akzo. Vorige week werd bekend gemaakt dat hij 1,8 mln. binnenhaalt. Dat geeft toch ook wel de toon aan. De voorzitter: Ik interrumpeer u heel even en dat doe ik ook een beetje ter bescherming van u en uw fractie. De tijd loopt en het vragenuur is ervoor bedoeld eerst een scherpe vraag te stellen en die vervolgens toe te lichten. De heer Kerkdijk (CDA): Ik zal mij daaraan houden, voorzitter, en mijn betoog afronden. Een stelllingname ten aanzien van de politieke benadering: wij zijn van mening dat wij als aandeelhouder en dat is ook meteen de vraag aan de gedeputeerde onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij hebben daarvoor een motie voorbereid, waarin wij zowel een morele oproep doen aan de raad van bestuur als aan de raad van commissarissen tot matiging van de variabele beloning over Wij verzoeken vervolgens een oproep namens ons aan het kabinet en de Tweede Kamer te zenden om in lijn met de oproep van vorig jaar nu tot passende maatregelen te komen. De voorzitter: Door de fracties van het CDA, de VVD en de PvdA wordt de motie over de beloning van de raad van bestuur van Essent NV ingediend. Deze motie zal worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. De heer Yildirim (SP): Voorzitter. Wij zullen geen vragen stellen in deze ronde maar de motivering naar voren brengen voor onze motie, die wij straks zullen indienen. Voorzitter. In 2005 hebben wij het college door middel van een motie gevraagd afstand te nemen van de exorbitante salariëring van topmanagers van Essent. Essent is een nutsvoorziening. GS hebben dit punt meegenomen en wij hebben de gedeputeerde ook Provinciale Staten 15 maart

5 gevolgd tijdens de aandeelhoudersvergadering. Vervolgens heeft hij veel lof van ons gehad, want hij heeft zich inderdaad goed geweerd en de gevoelens van de Staten ook goed aan de orde gesteld, namelijk dat wij het niet eens zijn met deze ontwikkeling. Vervolgens kom ik op de resultaten van de inspanningen van de aandeelhouders. De minister-president verwijst naar Gedeputeerde Staten en gemeenten, want dat zijn de aandeelhouders. De aandeelhouders vervolgens verwijzen naar de wetgeving die door Den Haag daartoe moet worden opgesteld. Wat ons betreft, is hierbij de geloofwaardigheid van de bestuurders dan wel van de aandeelhouders in het geding. Bij wie moeten wij zijn om ervoor te zorgen, dat de exorbitante salariëring bij een nutsvoorziening niet in deze proporties wordt betaald? Wij dienen daartoe een motie in, waarin wij de Staten oproepen om afstand te nemen van het huidige beleid en om het college van GS de opdracht te geven als aandeelhouder via de juridische weg over te gaan tot aanpassing van het contract, opdat de topmanagers van Essent niet hoger worden beloond dan de minister-president. Wij vinden het noodzakelijk om over te gaan tot die besluitvorming, omdat wij langzamerhand het gevoel krijgen dat in Nederland wat dat betreft ook maar gepolderd, gepraat en genuanceerd wordt en het resultaat vervolgens nul is. Wil je geloofwaardigheid, dan dien je ook daadkracht bij je woorden te voegen. Wij zijn van mening, dat het wat dat betreft ook wel tijd wordt. De voorzitter Door de fractie van de SP wordt de motie over de exorbitante salarisverhoging topmanagers Essent voorgesteld. Deze motie zal worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. Ik geef vervolgens gelegenheid tot het stellen van aanvullende vragen. De heer Weijnen (PvdA): Voorzitter. Het vorig jaar hebben wij uitgebreid gesproken over de beloning van de Essent-top. Wij hebben toen als Staten een helder signaal afgegeven en dat signaal staat nog steeds. Wat wij toen ook zagen, is dat allerlei landelijke politici en bestuurders en zelfs partijvoorzitters elkaar bijna overschreeuwden hoe onwenselijk dit soort salarissen is. Voorzitter. Het is daarna stil gebleven in het Haagse. Men overschreeuwde zich en het was een jaar lang stil. Wat schetst mijn verbazing de afgelopen vrijdag: het hele circus begint weer van voren af aan. We hebben weer allerlei herrie en ik ben heel benieuwd wat er dit keer uit voort zal komen. Gedeputeerde Jansen heeft de afgelopen vrijdag in zijn weblog gezegd, dat hij verwacht dat het salaris van nieuwe leden van de raad van bestuur lager zal uitvallen maar niet schokkend lager. Het kan namelijk niet te veel afwijken van topsalarissen in vergelijkbare (overheids- )bedrijven. Anders prijs je jezelf uit de markt. Je kunt hierover discussiëren, maar voor de Partij van de Arbeid zijn dit soort salarissen onwenselijk en dat blijven ze ook. Wij zijn verantwoordelijk voor Essent en we willen die verantwoordelijkheid nemen. Maar gedeputeerde Jansen heeft natuurlijk wel een punt in wat hij schrijft op zijn weblog: er moet een bredere maatschappelijke discussie ontstaan over de salariëring van mensen die in overheids- of semi-overheidsbedrijven een leidende rol vervullen. Die brede discussie kunnen wij in ieder geval niet alleen initiëren; daar hebben we het kabinet voor nodig. Voorzitter. Ik heb twee concrete vragen. Wat heeft de vorig jaar aangekondigde bemoeienis van het kabinet met dit dossier ons tot nu toe concreet opgeleverd? Welke stappen gaat gedeputeerde Jansen zitten in de richting van Essent en Den Haag om wel tot een schokkende verlaging van de bezoldiging van de bestuursleden te komen? De heer Schipper (VVD): Voorzitter. Mijn bijdrage zal kort zijn, want het gaat over het herhalen van zetten. Over de zetten van vandaag zal ik het niet hebben; wij zijn altijd al duidelijk geweest over onze opvattingen omtrent dit soort salarissen en nog steeds ben ik Provinciale Staten 15 maart

6 bang dat mensen die dit allemaal normaal vinden ook denken, dat ze over water kunnen lopen. Het gaat mij over volgend jaar. Staan we hier dan weer met elkaar? Ik mag het niet hopen, maar ik wil het ook niet. Ik hoop, dat het signaal dat wij nu afgeven en wat ons betreft is dit voor de laatste keer dermate duidelijk is dat de ernstige huiswerkopdracht voor de heer Jansen dusdanige maatregelen en druk van ons en van het kabinet veroorzaakt, dat dit voor eens en voor al uit de wereld is. Ik hoop hier niet weer om deze redenen in 2007 te moeten staan. De heer Vruggink (GL): Voorzitter. De verschillende fracties zijn het blijkbaar zeer met elkaar eens. Dat bleek vorig jaar al wel. Het is mijns inziens cruciaal als gezamenlijke overheden de baas zijn van Essent. We hebben alle aandelen in handen en Overijssel zelfs bijna 20%. Wij vroegen ons vorig jaar ook al af hoe we dit kunnen laten gebeuren. Er wordt gesteld, dat er een contract is met een aantal criteria op basis waarvan de beloning en met name de bonus worden vastgesteld. Gisteren of eergisteren las ik de brief van Essent, waaruit bleek dat zij 80% van bonus hebben gehaald. Ik kan dat niet rijmen met mijn persoonlijke belevingswereld richting Essent; ik ben zelf ook een van de slachtoffers en dat duurt nu al een jaar. Ik ben niet de enige, want je hoort het overal om je heen: als er een administratieve handeling verricht moet worden, gaat het per definitie fout en niet per definitie goed met af en toe een uitzondering. Dan kan het toch niet zo zijn, dat je 80% scoort op allerlei onzichtbare criteria. Als overheden zijn wij het met elkaar eens en we zeggen ook met zijn allen, dat dit niet weer mag gebeuren. Volgend jaar mogen we hier niet weer staan. Dan is er ons inziens maar één weg en dat is het openbreken van het contract. Ze mogen het inderdaad doen, want het contract zit nu eenmaal zo in elkaar. Als aandeelhouder ben je bij machte om dat te doen. Wat dat betreft, is de motie van CDA, VVD en PvdA misschien nog niet eens strikt en hard genoeg. Er wordt inderdaad gesteld dat wij ons maximaal moeten inspannen maar er is volgens mij maar één mogelijkheid en dat is het contract openbreken om dit soort zaken eruit te halen en een fatsoenlijk beloningsniveau vast te stellen. Mocht dat leiden, zoals bij de Hartstichting is gebeurd, tot het vertrek van de betreffende topman, dan zij dat zo. Dan kunnen we op dat moment een goedkopere inhuren. De heer D. van Dijk (SGP): Voorzitter. Ik denk dat we kunnen stellen dat in het salaris en de bonus van de topman van Essent door ons en anderen veel energie gestoken wordt! Immers, vorig jaar stonden wij hier ook en ik heb toen namens de SGP-fractie gezegd, dat wij van mening zijn en dat zijn we nog dat de arbeider zijn loon waardig is en ook de topman van Essent zijn loon waardig is. Ik heb daar meteen in dezelfde zin aan toegevoegd, dat daar alle verhoudingen zoek waren. En wat blijkt een jaar later? De verhoudingen zijn nog niet gevonden, ze zijn nog steeds zoek. Taalkundig is het een gedrocht, want er bestaat geen vergrotende trap van zoek, anders hadden we kunnen zeggen dat ze nog zoeker zijn geworden. Ze zijn nog verder weg. De beloning is weer belangrijk hoger dan vorig jaar, ondanks de vele verzoeken om daar iets aan te doen. Wat blijkt? We moeten toch ook vaststellen, dat alles gebeurt nog steeds op basis van een contract, een contract dat door de aandeelhouders met medeweten en zelfs met instemming is vastgesteld. Ik vind het tamelijk triest dat een van de oorzaken van de zoveel hogere beloning is gelegen in de tevredenheid van de klanten. Ik denk dat diezelfde klanten nu allemaal hierover ontevreden zijn. Dat zou tot een vraag of suggestie kunnen leiden dat misschien een van de middelen om het tegen te gaan, is om bij het vaststellen van de tevredenheid van de klanten ook de ontevredenheid van de klanten over de hoogte van het salaris en met name de bonus vast te stellen. Over dat laatste gaat het toch vooral. Dat iemand een bonus krijgt als er goed gepresteerd wordt, staat voor ons als zodanig niet ter discussie en grote verantwoordelijkheden mogen zich in de hoogte daarvan ook best vertalen, maar nogmaals, Provinciale Staten 15 maart

7 ook wat onze fractie betreft zijn hier de verhoudingen zoek. Wanneer en hoe kan hier zo gauw mogelijk een einde aan komen? Kan het contract veranderd worden? Dat is een taak aan en een vraag voor de aandeelhouders en wij horen dat straks graag van de gedeputeerde. De heer Oldenburger (CU): Voorzitter. Ik heb bij Akzo Nobel gewerkt, maar ik had niet dat soort salaris! Ik kan mij goed vinden in een aantal vragen maar wil nog even dieper ingaan op de opmerking van de heer Kerkdijk, dat het uitstekend is in kwaliteit gemeten en dat daarop gebonust mag worden. Maar als een bedrijf haalt wat eigenlijk vorig jaar al had kunnen worden verwacht, is het zeer de vraag of dat wel een goed systeem is. Het lijkt mij buitengewoon lastig om contracten open te breken. Ik hoop dat daar een duidelijk antwoord op komt want het is, zoals de heer Van Dijk zojuist al zei, toch iets wat aandeelhouders gezamenlijk vastgesteld hebben en dat het nog maar de vraag is of het kan worden opengebroken. Dat bewijst te meer dat het absoluut noodzakelijk is dat er een brede discussie komt om het systeem aan te passen. Ik dacht, dat wij dat verleden jaar ook al hadden gezegd. Wat is er verleden jaar over gezegd? Er moet structureel naar de honorering van deze functionarissen gekeken worden. Is men daar een stap verder mee gekomen, ja of nee? Anders blijven we in cirkeltjes draaien. Gedeputeerde Jansen: Het lijkt mij goed om te beginnen met een feitelijke terugblik. Ik geef daarmee antwoord op de vraag van de heren Yildirim en Oldenburger en anderen, wat het college nu eigenlijk sinds april vorig jaar heeft gedaan of dat we nu weer zijn overvallen, net als vorig jaar? Ik ga terug naar 13 april van vorig jaar. Toen hebben we in de aanloop naar de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Essent met uw Staten een discussie gevoerd over de beloningen van de raad van bestuur. Die discussie is toen uitgemond in twee moties. We hebben overigens ook toen al met elkaar de vraag onder ogen gezien wat wij als aandeelhouders binnen de bestaande contracten zouden kunnen wijzigen. Het is dan ook geen nieuwe vraag. Met inachtneming van die statendiscussie heb ik tijdens de aandeelhoudersvergadering van 21 april vorig jaar namens Overijssel aangegeven de huidige, onder de verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen tot stand gekomen bezoldiging van de leden van de raad van bestuur buiten iedere proportie te vinden. Zoals men zich wel zal herinneren, heb ik daarbij vrij duidelijke bewoordingen gebruikt. Bij brief van 9 mei 2005 hebben wij de Staten van de resultaten van de discussie op de hoogte gesteld. Tijdens die aandeelhoudersvergadering heb ik namens Overijssel gelijktijdig aangegeven, dat in het beloningsbeleid bij het onderdeel korte-termijnbonus het aspect klanttevredenheid een grotere rol zou moeten spelen. Mede naar aanleiding van de inbreng van Overijssel is tijdens die aandeelhoudersvergadering onder meer het volgende afgesproken. In de eerste plaats zal de korte-termijnbonus in de toekomst voor een veel groter deel bepaald worden door klanttevredenheid en in de tweede plaats wordt het toekomstige salarisbeleid van nieuwe leden van de raad van bestuur tegen het licht gehouden. Op 25 mei 2005 hebben wij in de commissie Economie en bestuur de brief van 9 mei aan de orde gehad, zonder dat de informatie toen tot nieuwe discussie heeft geleid. Naar aanleiding van de kritische opmerkingen en de vragen van de aandeelhouders heeft de raad van commissarissen ons vervolgens eind juni dus net voor de vakantie schriftelijke informatie gezonden over het bezoldigingsbeleid. Wij hebben deze informatie als bijlage bij de brief van 13 september 2005 aan de Staten gezonden. Kort samengevat komt de brief van de raad van commissarissen op het volgende neer. De raad van commissarissen is van oordeel dat er geen enkele juridische mogelijkheid is, bestaande contracten open te breken Provinciale Staten 15 maart

8 en dat deze daarom gerespecteerd dienen te worden. Ondanks schriftelijke afspraken met de raad van bestuur zullen op het punt van de korte-termijnbonus de criteria worden aangescherpt met als uitkomst zo n 45% klantentarget. Verder en ik citeer nu letterlijk gezien het belang voor de discussie in deze zaal staat in de brief dat het niet is uitgesloten dat het totaal van de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur over 2005 zal stijgen. Dit kan onder meer veroorzaakt worden door een toename van het vaste salaris en/of door een hogere score op de KTB-prestatiecriteria. In de commissievergadering van november 2005 hebben we inhoudelijk over deze brief in het verlengde van de statutenwijziging gesproken. Dit punt is toen verder niet meer aan de orde geweest. Ik heb toen gezegd, dat we over de uitkomsten van het onderzoek naar het beloningsbeleid voor nieuwe leden van de raad van bestuur terug zouden komen naar de commissie. We hebben het hierbij niet gelaten. Er zijn ook twee andere sporen ingezet: afstemming met het Rijk en verandering van het toekomstig beloningsbeleid voor de leden van de raad van bestuur. Ik ga even wat uitvoeriger in op de afstemming met het Rijk, mede naar aanleiding van de vragen van de heren Kerkdijk en Weijnen. Als college hebben we ons in eerste instantie tot de minister-president gericht om in deze belangrijke discussie het voortouw te nemen. Na een gezamenlijk overleg tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de aandeelhouders van de energiebedrijven is een vervolgtraject afgesproken met het ministerie van Financiën. We zijn daar een keer of vier bij elkaar gekomen om ervaringen en beleid in de sfeer van bevoegdheden van aandeelhouders en beloningen in de energiesector op elkaar af te stemmen. In dat overleg is nog eens bevestigd dat het Rijk zelf een onderscheid maakt tussen beloningen in de publieke en semi-publieke sector naast die in de sfeer van deelnemingen, waarbij de overheid aandeelhouder is. De minister-president geeft in zijn brief van gisteren aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen ook aan, dat energiebedrijven niet behoren tot de semi-publieke sector maar tot de categorie deelnemingen. Het Rijk hanteert voor die categorie overheidsdeelnemingen specifieke uitgangspunten. Het voert te ver om daar nu verder op in te gaan maar het komt ongetwijfeld aan de orde bij de bespreking van het nieuwe bezoldigingsbeleid in de commissie Economie en bestuur voor de aandeelhoudersvergadering van april aanstaande. De Staten gaan daar natuurlijk zelf over, maar wij zullen het de Staten sturen. Ik kan al weg zeggen, dat over een eventuele aanvullende normstelling in de sfeer van de beloning van het aspect maatschappelijke aanvaardbaarheid of redelijkheid het Rijk geen aanwijzing of eigen ervaringen bij staatsdeelnemingen heeft aangereikt, ondanks het verzoek daartoe. In dit opzicht had ik meer van het Rijk verwacht en dat heb ik ook daar ook aangegeven. Het dilemma, zoals zojuist geschetst door de heer Weijnen, rekening houden met de markt versus maatschappelijke acceptatie los je naar mijn mening niet op door alleen te verwijzen naar transparantie. Ik had dan ook gehoopt dat het Rijk meer eigen sturing in de discussie had gebracht, het liefst uitmondend in een heldere normstelling. De heer Weijnen (PvdA): Voorzitter. De reden dat de PvdA de motie mede heeft ingediend en dat ik zojuist een betoog heb gehouden, is niet omdat wij het ritueel van vorig jaar nog eens wil overdoen maar omdat ik vrijdag uitermate boos was over juist dit punt. U laat zich daar niet over uit in uw weblog; hoe heeft u dat zelf emotioneel ervaren? U schetst net heel duidelijk dat provincies ook naar mijn overtuiging al tot bijna het uiterste binnen hun mogelijkheden zijn gegaan om dit te veranderen en wat schetst mijn verbazing? Vrijdag wijzen tig kabinetsleden met de vinger naar de provincies omdat zij de schuld ervan hebben. Ik zou graag een persoonlijk oordeel van de gedeputeerde krijgen, want een Provinciale Staten 15 maart

9 politiek-bestuurlijk oordeel ligt misschien wat complexer. Ik zou graag horen hoe de gedeputeerde ertegenover staat. Gedeputeerde Jansen: Voorzitter. Ik weet niet of dergelijke vragen ook bij het vragenuurtje horen maar laat ik heel kort zeggen hoe ik dat emotioneel ervaren heb: Ik ben daar niet blij van geworden! Voorzitter. Het tweede punt is het nieuwe bezoldigingsbeleid voor de toekomst. Volgens afspraak is de raad van commissarissen daarmee aan de slag gegaan. Daarbij is uitdrukkelijk gekeken naar de genoemde systematiek zoals het Rijk die voorstaat en naar de code-tabaksblat. Ik heb zelf, naast gedeputeerde Hoes van Brabant, een paar keer hierover meegepraat. Daarbij ging het om een objectief, transparant systeem. De raad van commissarissen heeft de aandeelhouders maar ook het Rijk in algemene zin via een brief een dezer dagen op de hoogte gesteld van de wijze waarop Essent daar nu invulling geeft en zal geven. U hebt die brief inmiddels ontvangen. De bedoeling is dat het nieuwe beloningsbeleid aan de orde komt in de aandeelhoudersvergadering van april aanstaande. Voor die tijd krijgt u het van het college toegezonden. Voorzitter. Ik heb in het voorgaande maar ook al eerder aangegeven, dat het aanpassen van bestaande contracten die de raad van commissarissen met de leden van de raad van bestuur heeft gesloten in onze ogen juridisch een onbegaanbare weg is. Daarmee geef ik ook antwoord op vragen van een aantal leden. De heer Schipper vraagt hoe kan worden voorkomen dat we hier het volgend jaar weer staan. De heer Van Dijk vraagt hetzelfde en vervolgens geeft de heer Schipper mij een huiswerkopdracht. Het is niet de gewoonte om een huiswerkopdracht terug te spelen, maar ik zou dat bij deze vraag toch willen doen: hoe stellen de Staten zich het inbreken op bestaande contracten zelf voor? Ik ben erg benieuwd hoe zij daartegenaan kijken. Op het punt van de korte-termijnbonus hebben we wel een aanpassing afgedwongen, die naar mijn idee past bij het karakter van dit bedrijf maar die voor 2005 niet zodanig heeft uitgewerkt zoals wij voor die tijd hadden gedacht. We zijn met de Staten benieuwd of de heer Boersma, gelet op de discussie die nu opnieuw is ontstaan, opnieuw met een gebaar komt. Wij zullen ons verder vooral moeten concentreren op het nieuwe beloningsbeleid. Wij zullen daarover met de Staten van gedachten wisselen alvorens in de aandeelhoudersvergadering besluiten te nemen. Ik wil daarin met name de twee zojuist genoemde criteria, die op gespannen voet met elkaar staan, graag uitvoerig met de Staten bespreken om tot een goede conclusie te komen, namelijk salarissen afgestemd op de markt en het kunnen blijven aantrekken van excellente mensen wat je ook van het beleid in het algemeen vindt en de maatschappelijke aanvaardbaarheid daarvan. De hoofdvraag daarbij is waar wij nog verantwoordelijk voor kunnen zijn. Daar kunnen wij niet omheen en die heeft ook alles te maken met je zienswijze op de ontwikkelingen in deze sector. Ik hoop dat ook van de rijksoverheid nog aanvullende sturing op dit punt wordt gegeven. Je kunt je afvragen of, om met het redactioneel commentaar van De Volkskrant van gisteren te spreken, er niet veel voor valt te zeggen dat de wetgever een salarisplafond instelt voor de top van bedrijven in publiek eigendom, dus de deelnemingen. Daarmee heb ik eveneens een antwoord gegeven op de vraag van de heer Weijnen. Voorzitter. Misschien moeten wij inderdaad stappen richting Den Haag zetten. Daartoe worden wij in de moties opgeroepen. Omdat de moties nieuw op ons bordje komen, verzoek ik u om enkele minuten schorsing om ons daarop te beraden. Provinciale Staten 15 maart

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009 1. Opening.... 98 2. Vaststellen van de agenda... 98 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 26 maart 2009... 99 4. Overzicht brieven gericht aan

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 1. Opening en mededelingen... 2 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 5 A.1 Brief van Gedeputeerde

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA)

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA) CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN VERGADERING VAN RAAD VAN DER RAAD GEMEENTE DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG DINSDAG 26 AUGUSTUS 30 JUNI 2011 2014 OM OM 17.00 19.30 UUR UUR Vastgesteld: 2 oktober

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 11 februari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

Notulen van het verhandelde in de vergadering. van Provinciale Staten van Utrecht. gehouden op 7 juli 2014

Notulen van het verhandelde in de vergadering. van Provinciale Staten van Utrecht. gehouden op 7 juli 2014 Notulen van het verhandelde in de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht gehouden op 7 juli 2014 ISBN 0920-3370 Bladwijzer op de notulen van Provinciale Staten van Utrecht Vergadering 7 juli 2014

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Aan de leden van de besluitvormende vergadering van Sliedrecht. De voorzitter nodigt u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van dinsdag

Nadere informatie

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004)

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004) TWEEDE KAMER Gedeelte van het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van woensdag 4 februari 2004: debat over leeftijdsdiscriminatie door ziektekostenverzekeraars. [ ] Aan de orde is het debat over

Nadere informatie

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer,

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer, Van Middelkoop De vergadering wordt van 13.17 uur tot 14.15 uur geschorst. Voorzitter: Zijlstra De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 Nr. 107

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 31 januari 2007 INHOUD Opening 4 Mededelingen 4 Ingekomen stukken 4 Vaststelling van de agenda 4 Vaststelling verslag 5 Mondelinge vragen

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010 Inhoudsopgave 1. Notulen vergaderingen van Provinciale Staten van 29 september en 13 oktober 2010... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-lijst... 6 B.1 Wijziging

Nadere informatie

Statenvoorstel 26/13 A

Statenvoorstel 26/13 A Statenvoorstel 26/13 A Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 19 april 2013 Onderwerp Notulen vergadering Provinciale Staten d.d. 7 december 2012 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Datum 29 maart

Nadere informatie