Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA)."

Transcriptie

1 VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 15 maart 2006 Aanvang uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn 61 leden, te weten: Antuma (CDA), Antuma-Duisterwinkel (CDA), Beckmann (CDA), Been (VVD), Van der Bent-van den Hout (CU), Beugelink (CDA), Broeze-van der Kolk (CDA), De Bruin (GL), Bussink (VVD), Van Dalfsen (PvdA), Dalhuisen (PvdA), D. van Dijk (SGP), G. van Dijk (D66), Dijkhuis (LPF), Dijkslag (VVD), Engbers (CDA), Evering (CDA), De Greef-Moes (D66), Haan (VVD), Harmelink (PvdA), Van Harsselaar-Timmer (VVD), Husselman-Oosterom (CDA), Jaegers (PvdA), Kerkdijk (CDA), Knoeff (CDA), Koggel- Alferink (CDA), Koopman (CDA), Leussink (CDA), Leusink-Jonker (PvdA), Van der Lied- Homeijer (PvdA), Lulofs (PvdA), Mercanoglu (PvdA), Morskate (CDA), Netjes (CDA), Nieuwenhuis (CU), Nijhof-Sander (CDA), Oldenburger (CU), Van Olphen (GroenLinks), Van Ommen (SP), Oostra (CU), Pot (PvdA), Relker (PvdA), Rouwet (SP), Ter Schegget (PvdA), Schelhaas-Leistra (CDA), M. Schipper (CDA), P. Schipper (VVD), Schulten (CDA), Sijbom (VVD), Slagman (SGP), Slijkhuis (CDA), Tunc (PvdA), Visscher (VVD), Visser-Hendriks (CDA), Vruggink (GroenLinks), Weegenaar-Bosch (CDA), Weijnen (PvdA), Welten (CDA), Wichers Schreur (CDA), Yildirim (SP) en Zwart (PvdA). Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). De voorzitter: Ik open de vergadering en heet u allen van harte welkom. Namens u allen feliciteer ik de heer Haan, die gisteravond is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. (applaus) De voorzitter: Ik deel voorts mee, dat bericht van verhindering is ontvangen van de leden Voortman en Kok. 1. Vaststellen van de agenda De voorzitter: Het presidium heeft de spreektijd bepaald op 2,5 uur. Bij de agenda vindt u in een overzicht aangegeven hoeveel tijd dat voor uw fractie betekent. U weet, dat u dat zelf in de gaten heeft te houden. De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld. 2. Installatie mevrouw Schelhaas-Leistra Provinciale Staten 15 maart

2 De voorzitter: Ik geef het woord aan de voorzitter van de commissie tot het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Schelhaas, die op 30 januari jl. door de voorzitter van het Centraal Stembureau voor de Verkiezing van leden van Provinciale Staten is benoemd tot lid van Provinciale Staten. Mevrouw Schelhaas heeft laten weten, dat zij de benoeming aanvaardt. Ik verzoek de voorzitter van de commissie verslag uit te brengen en de Staten te adviseren over toelating van mevrouw Schelhaas. De heer Ter Schegget: Voorzitter. De commissie uit Provinciale Staten van Overijssel in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en de verder bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door mevrouw Schelhaas, op 30 januari 2006 benoemd tot lid van Provinciale Staten van Overijssel, rapporteert Provinciale Staten van Overijssel dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de Provinciewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot haar toelating als lid van Provinciale Staten over te gaan. De voorzitter: Ik stel om overeenkomstig dit advies te besluiten. Namens de Staten zeg ik de commissie dank voor de verrichte werkzaamheden en kan ik overgaan tot installatie van het betrokken lid. Ik verzoek de bode mevrouw Schelhaas binnen te brengen. Ik verzoek u allen te gaan staan, want alvorens de functie te kunnen uitoefenen leggen leden van PS ingevolge artikel 14 van de Provinciewet in handen van de voorzitter de eed of de belofte af. Mevrouw Schelhaas heeft laten weten, dat zij de eed zal afleggen. De eed luidt: Ik zweer, dat ik om tot lid van Provinciale Staten benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd; ik zweer, dat ik om iets uit dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen; ik zweer, dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen, zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Mevrouw Schelhaas legt in handen van de voorzitter de voorgeschreven eed af. De voorzitter: Mag ik u dan als eerste feliciteren en u een boeket in handen geven? (applaus) De vergadering wordt enkele minuten geschorst. 3. Inspreekrecht Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 4. Vragenuur De voorzitter: Mij is gemeld, dat de CDA-fractie vragen wil stellen over de salariëring van de topman van Essent. Mij is eveneens gemeld, dat van de PSP en van het CDA een motie wordt verwacht. Ik sluit niet uit, dat ook anderen over dit onderwerp willen spreken. De heer Kerkdijk (CDA): Voorzitter. Ik wil u deelgenoot maken van de worsteling die zich in de afgelopen dagen zowel in onze fractie als bij de andere statenleden, in de maatschappij Provinciale Staten 15 maart

3 maar ook bij mij persoonlijk, heeft afgespeeld. Wij worden weer geconfronteerd met een probleem waarbij wij vorig jaar uitgebreid hebben stilgestaan en waar wij vorig jaar ook uitgebreid op zijn ingegaan op onze morele en de volledige onduidelijkheid over de manier waarop de beloning van de raad van bestuur van Essent is ingevuld. Ik wil in mijn bijdrage een paar beelden, een paar worstelingen met u delen. Als wij vanuit de markt redeneren en naar Essent kijken, zien wij consumenten. De afgelopen dagen hebben wij van heel veel mensen via de mail, per telefoon, mondeling de uitspraak wat een zakkenvullers gehoord: wij betalen extra voor onze stroomrekening en de directie verrijkt zich. Dat is een breed gedeelde maatschappelijke mening. Ik wil daar nu niet verder op ingaan, want dat zou een herhaling van zetten zijn van vorig jaar. Als je dat toetst in het bedrijfsleven, hoor je dat dit schering en inslag is. Iedere waar kent zijn prijs. Een directie die goed functioneert, moet gewoon waar naar haar geld krijgen. Ook wij maken gebruik van dezelfde adviseur of wij gaan gebruik maken van dezelfde adviseur en we komen tot dezelfde conclusies. Ook in de pers; in herinner aan de beloning voor de raad van bestuur van Akzo en die voor de raad van bestuur van Philips. Zet je dat tegen elkaar af, dan heb je aan de ene kant de sociaal-maatschappelijke insteek de consument en aan de andere kant de Mammon: het geld is het belangrijkste van alles. Met name vanuit het CDA willen wij aangeven, dat dit voor ons niet het geval is. Wij kiezen ook in dit dossier, net als in alle andere, voor een sociaal-maatschappelijke insteek. Dan de onderneming Essent. Het vorig jaar heb ik ook al gezegd, dat het geen beursgenoteerde onderneming is maar een onderneming in eigendom van publieke partijen, waaronder de provincie Overijssel. De onderneming is dus van ons allemaal, van de burgers in deze provincie. Dat vraagt om een maatschappelijk verantwoord ondernemen met voldoende zelfcontrole voor het management. Dan komt de vraag om de hoek kijken of wij hier te doen hebben met bestuurders die beschikken over voldoende maatschappelijk en politiek invoelingsvermogen. Ik denk, dat wij voor de tweede keer mogen constateren dat dit, ook na de commotie van vorig jaar niet het geval is. Dan heb je het meteen ook over de kwaliteit van de bestuurders. Dat wil ik weer naar twee kanten uiteenrafelen. Aan de ene kant hebben ze en dat kan niet worden ontkend een uitstekende prestatie laten zien. Dat blijkt ook uit de stukken die wij inmiddels hebben gezien. Aan de andere kant vraag je je af, wanneer men daarop het zojuist genoemde maatschappelijk en politiek invoelingsvermogen op los had gelaten, of men dit over zich heen had willen laten komen. Dan kom ik aan onszelf als aandeelhouders. Wij hebben op 15 april 2005 goede afspraken gemaakt, dachten wij. Maar het valt niet anders uit te leggen dan dat we het helaas door onze vingers hebben laten lopen. En dat is een treurige ontwikkeling. Je hoort er verschillende geluiden over en ook onze gedeputeerde Jansen heeft daar een aantal uitspraken over gedaan. Zijn uitlating is, dat het treurig is, moreel verwerpelijk. Het is echter, zoals hij ook zegt, een contract dat staat. Wij als aandeelhouders moeten in de richting van de raad van commissarissen onze uiterste best doen om daarin wijzigingen aan te brengen. Uiteindelijk zijn wij van mening, dat de raad van bestuur van Essent dient te beseffen in welke positie hij dreigt te geraken door op deze wijze te handelen. Ik roep de discussie in de commissie Economie en bestuur van vanochtend in herinnering over ontkoppeling en privatisering. Wij hebben als aandeelhouder de afgelopen periode gewerkt aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de raad van bestuur en de raad van commissarissen en door deze handelwijze werkt de raad van bestuur er in elk geval niet aan mee om die vertrouwensrelatie een positieve duw te geven. Wij willen dat in onze motie niet Provinciale Staten 15 maart

4 laten volgen door een oproep, want wij willen de twee dossiers nog steeds gescheiden houden, maar voor je gevoel komt het toch wel dichtbij. Dan een beeld vanuit Den Haag. In de Kamer horen wij duidelijke geluiden die ook wel op sommige punten zijn te typeren als populistisch gedrag. Wij horen een oproep van het Overijsselse D66-lid Bert Bakker om te kiezen voor een andere stroomleverancier. Er zijn kansen en mogelijkheden, Zowel in het kabinet als in de Kamer zijn er nog steeds kansen en mogelijkheden, die ook in het verleden aanwezig waren, om extreme beloningsniveaus aan te pakken. Ook daarbij het beeld van ons kabinet. Minister-president Balkenende is geïrriteerd, teleurgesteld en verwonderd. Hij roept, dat dit een zaak is voor de aandeelhouders, voor ons dus. Nog een andere insteek, die van minister Brinkhorst van Economische Zaken die het ontkoppelingsdossier behandelt. Met het ontkoppelingsdossier in de hand en dat moet Essent toch ook beseffen lacht deze minister in zijn vuistje. Als een burgemeester uit een gemiddelde plaats in onze provincie de directeur van het verzorgingstehuis in zijn woonplaats tegenkomt, kan het wel eens zijn dat de beloning van die directeur van een andere orde is, hoger is als die van de burgemeester. Als wij het salaris van onze Commissaris van de Koningin nemen openbaar en je zou dat in verhouding plaatsen tot dat van de directeur van een middelgrote woningbouwcorporatie in Overijssel of van de directeur van een middelgroot ziekenhuis, dan zal er een verschil in zitten. Ik zal niet uitleggen waar dat verschil zit, maar het slaat waarschijnlijk in het voordeel van de laatsten door. Ongebreideld hoge salarissen in de markt, maar ook in de sportwereld. Hetzelfde D66 kent oud-minister Hans Wijers, nu voorzitter van de raad van bestuur van Akzo. Vorige week werd bekend gemaakt dat hij 1,8 mln. binnenhaalt. Dat geeft toch ook wel de toon aan. De voorzitter: Ik interrumpeer u heel even en dat doe ik ook een beetje ter bescherming van u en uw fractie. De tijd loopt en het vragenuur is ervoor bedoeld eerst een scherpe vraag te stellen en die vervolgens toe te lichten. De heer Kerkdijk (CDA): Ik zal mij daaraan houden, voorzitter, en mijn betoog afronden. Een stelllingname ten aanzien van de politieke benadering: wij zijn van mening dat wij als aandeelhouder en dat is ook meteen de vraag aan de gedeputeerde onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij hebben daarvoor een motie voorbereid, waarin wij zowel een morele oproep doen aan de raad van bestuur als aan de raad van commissarissen tot matiging van de variabele beloning over Wij verzoeken vervolgens een oproep namens ons aan het kabinet en de Tweede Kamer te zenden om in lijn met de oproep van vorig jaar nu tot passende maatregelen te komen. De voorzitter: Door de fracties van het CDA, de VVD en de PvdA wordt de motie over de beloning van de raad van bestuur van Essent NV ingediend. Deze motie zal worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. De heer Yildirim (SP): Voorzitter. Wij zullen geen vragen stellen in deze ronde maar de motivering naar voren brengen voor onze motie, die wij straks zullen indienen. Voorzitter. In 2005 hebben wij het college door middel van een motie gevraagd afstand te nemen van de exorbitante salariëring van topmanagers van Essent. Essent is een nutsvoorziening. GS hebben dit punt meegenomen en wij hebben de gedeputeerde ook Provinciale Staten 15 maart

5 gevolgd tijdens de aandeelhoudersvergadering. Vervolgens heeft hij veel lof van ons gehad, want hij heeft zich inderdaad goed geweerd en de gevoelens van de Staten ook goed aan de orde gesteld, namelijk dat wij het niet eens zijn met deze ontwikkeling. Vervolgens kom ik op de resultaten van de inspanningen van de aandeelhouders. De minister-president verwijst naar Gedeputeerde Staten en gemeenten, want dat zijn de aandeelhouders. De aandeelhouders vervolgens verwijzen naar de wetgeving die door Den Haag daartoe moet worden opgesteld. Wat ons betreft, is hierbij de geloofwaardigheid van de bestuurders dan wel van de aandeelhouders in het geding. Bij wie moeten wij zijn om ervoor te zorgen, dat de exorbitante salariëring bij een nutsvoorziening niet in deze proporties wordt betaald? Wij dienen daartoe een motie in, waarin wij de Staten oproepen om afstand te nemen van het huidige beleid en om het college van GS de opdracht te geven als aandeelhouder via de juridische weg over te gaan tot aanpassing van het contract, opdat de topmanagers van Essent niet hoger worden beloond dan de minister-president. Wij vinden het noodzakelijk om over te gaan tot die besluitvorming, omdat wij langzamerhand het gevoel krijgen dat in Nederland wat dat betreft ook maar gepolderd, gepraat en genuanceerd wordt en het resultaat vervolgens nul is. Wil je geloofwaardigheid, dan dien je ook daadkracht bij je woorden te voegen. Wij zijn van mening, dat het wat dat betreft ook wel tijd wordt. De voorzitter Door de fractie van de SP wordt de motie over de exorbitante salarisverhoging topmanagers Essent voorgesteld. Deze motie zal worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. Ik geef vervolgens gelegenheid tot het stellen van aanvullende vragen. De heer Weijnen (PvdA): Voorzitter. Het vorig jaar hebben wij uitgebreid gesproken over de beloning van de Essent-top. Wij hebben toen als Staten een helder signaal afgegeven en dat signaal staat nog steeds. Wat wij toen ook zagen, is dat allerlei landelijke politici en bestuurders en zelfs partijvoorzitters elkaar bijna overschreeuwden hoe onwenselijk dit soort salarissen is. Voorzitter. Het is daarna stil gebleven in het Haagse. Men overschreeuwde zich en het was een jaar lang stil. Wat schetst mijn verbazing de afgelopen vrijdag: het hele circus begint weer van voren af aan. We hebben weer allerlei herrie en ik ben heel benieuwd wat er dit keer uit voort zal komen. Gedeputeerde Jansen heeft de afgelopen vrijdag in zijn weblog gezegd, dat hij verwacht dat het salaris van nieuwe leden van de raad van bestuur lager zal uitvallen maar niet schokkend lager. Het kan namelijk niet te veel afwijken van topsalarissen in vergelijkbare (overheids- )bedrijven. Anders prijs je jezelf uit de markt. Je kunt hierover discussiëren, maar voor de Partij van de Arbeid zijn dit soort salarissen onwenselijk en dat blijven ze ook. Wij zijn verantwoordelijk voor Essent en we willen die verantwoordelijkheid nemen. Maar gedeputeerde Jansen heeft natuurlijk wel een punt in wat hij schrijft op zijn weblog: er moet een bredere maatschappelijke discussie ontstaan over de salariëring van mensen die in overheids- of semi-overheidsbedrijven een leidende rol vervullen. Die brede discussie kunnen wij in ieder geval niet alleen initiëren; daar hebben we het kabinet voor nodig. Voorzitter. Ik heb twee concrete vragen. Wat heeft de vorig jaar aangekondigde bemoeienis van het kabinet met dit dossier ons tot nu toe concreet opgeleverd? Welke stappen gaat gedeputeerde Jansen zitten in de richting van Essent en Den Haag om wel tot een schokkende verlaging van de bezoldiging van de bestuursleden te komen? De heer Schipper (VVD): Voorzitter. Mijn bijdrage zal kort zijn, want het gaat over het herhalen van zetten. Over de zetten van vandaag zal ik het niet hebben; wij zijn altijd al duidelijk geweest over onze opvattingen omtrent dit soort salarissen en nog steeds ben ik Provinciale Staten 15 maart

6 bang dat mensen die dit allemaal normaal vinden ook denken, dat ze over water kunnen lopen. Het gaat mij over volgend jaar. Staan we hier dan weer met elkaar? Ik mag het niet hopen, maar ik wil het ook niet. Ik hoop, dat het signaal dat wij nu afgeven en wat ons betreft is dit voor de laatste keer dermate duidelijk is dat de ernstige huiswerkopdracht voor de heer Jansen dusdanige maatregelen en druk van ons en van het kabinet veroorzaakt, dat dit voor eens en voor al uit de wereld is. Ik hoop hier niet weer om deze redenen in 2007 te moeten staan. De heer Vruggink (GL): Voorzitter. De verschillende fracties zijn het blijkbaar zeer met elkaar eens. Dat bleek vorig jaar al wel. Het is mijns inziens cruciaal als gezamenlijke overheden de baas zijn van Essent. We hebben alle aandelen in handen en Overijssel zelfs bijna 20%. Wij vroegen ons vorig jaar ook al af hoe we dit kunnen laten gebeuren. Er wordt gesteld, dat er een contract is met een aantal criteria op basis waarvan de beloning en met name de bonus worden vastgesteld. Gisteren of eergisteren las ik de brief van Essent, waaruit bleek dat zij 80% van bonus hebben gehaald. Ik kan dat niet rijmen met mijn persoonlijke belevingswereld richting Essent; ik ben zelf ook een van de slachtoffers en dat duurt nu al een jaar. Ik ben niet de enige, want je hoort het overal om je heen: als er een administratieve handeling verricht moet worden, gaat het per definitie fout en niet per definitie goed met af en toe een uitzondering. Dan kan het toch niet zo zijn, dat je 80% scoort op allerlei onzichtbare criteria. Als overheden zijn wij het met elkaar eens en we zeggen ook met zijn allen, dat dit niet weer mag gebeuren. Volgend jaar mogen we hier niet weer staan. Dan is er ons inziens maar één weg en dat is het openbreken van het contract. Ze mogen het inderdaad doen, want het contract zit nu eenmaal zo in elkaar. Als aandeelhouder ben je bij machte om dat te doen. Wat dat betreft, is de motie van CDA, VVD en PvdA misschien nog niet eens strikt en hard genoeg. Er wordt inderdaad gesteld dat wij ons maximaal moeten inspannen maar er is volgens mij maar één mogelijkheid en dat is het contract openbreken om dit soort zaken eruit te halen en een fatsoenlijk beloningsniveau vast te stellen. Mocht dat leiden, zoals bij de Hartstichting is gebeurd, tot het vertrek van de betreffende topman, dan zij dat zo. Dan kunnen we op dat moment een goedkopere inhuren. De heer D. van Dijk (SGP): Voorzitter. Ik denk dat we kunnen stellen dat in het salaris en de bonus van de topman van Essent door ons en anderen veel energie gestoken wordt! Immers, vorig jaar stonden wij hier ook en ik heb toen namens de SGP-fractie gezegd, dat wij van mening zijn en dat zijn we nog dat de arbeider zijn loon waardig is en ook de topman van Essent zijn loon waardig is. Ik heb daar meteen in dezelfde zin aan toegevoegd, dat daar alle verhoudingen zoek waren. En wat blijkt een jaar later? De verhoudingen zijn nog niet gevonden, ze zijn nog steeds zoek. Taalkundig is het een gedrocht, want er bestaat geen vergrotende trap van zoek, anders hadden we kunnen zeggen dat ze nog zoeker zijn geworden. Ze zijn nog verder weg. De beloning is weer belangrijk hoger dan vorig jaar, ondanks de vele verzoeken om daar iets aan te doen. Wat blijkt? We moeten toch ook vaststellen, dat alles gebeurt nog steeds op basis van een contract, een contract dat door de aandeelhouders met medeweten en zelfs met instemming is vastgesteld. Ik vind het tamelijk triest dat een van de oorzaken van de zoveel hogere beloning is gelegen in de tevredenheid van de klanten. Ik denk dat diezelfde klanten nu allemaal hierover ontevreden zijn. Dat zou tot een vraag of suggestie kunnen leiden dat misschien een van de middelen om het tegen te gaan, is om bij het vaststellen van de tevredenheid van de klanten ook de ontevredenheid van de klanten over de hoogte van het salaris en met name de bonus vast te stellen. Over dat laatste gaat het toch vooral. Dat iemand een bonus krijgt als er goed gepresteerd wordt, staat voor ons als zodanig niet ter discussie en grote verantwoordelijkheden mogen zich in de hoogte daarvan ook best vertalen, maar nogmaals, Provinciale Staten 15 maart

7 ook wat onze fractie betreft zijn hier de verhoudingen zoek. Wanneer en hoe kan hier zo gauw mogelijk een einde aan komen? Kan het contract veranderd worden? Dat is een taak aan en een vraag voor de aandeelhouders en wij horen dat straks graag van de gedeputeerde. De heer Oldenburger (CU): Voorzitter. Ik heb bij Akzo Nobel gewerkt, maar ik had niet dat soort salaris! Ik kan mij goed vinden in een aantal vragen maar wil nog even dieper ingaan op de opmerking van de heer Kerkdijk, dat het uitstekend is in kwaliteit gemeten en dat daarop gebonust mag worden. Maar als een bedrijf haalt wat eigenlijk vorig jaar al had kunnen worden verwacht, is het zeer de vraag of dat wel een goed systeem is. Het lijkt mij buitengewoon lastig om contracten open te breken. Ik hoop dat daar een duidelijk antwoord op komt want het is, zoals de heer Van Dijk zojuist al zei, toch iets wat aandeelhouders gezamenlijk vastgesteld hebben en dat het nog maar de vraag is of het kan worden opengebroken. Dat bewijst te meer dat het absoluut noodzakelijk is dat er een brede discussie komt om het systeem aan te passen. Ik dacht, dat wij dat verleden jaar ook al hadden gezegd. Wat is er verleden jaar over gezegd? Er moet structureel naar de honorering van deze functionarissen gekeken worden. Is men daar een stap verder mee gekomen, ja of nee? Anders blijven we in cirkeltjes draaien. Gedeputeerde Jansen: Het lijkt mij goed om te beginnen met een feitelijke terugblik. Ik geef daarmee antwoord op de vraag van de heren Yildirim en Oldenburger en anderen, wat het college nu eigenlijk sinds april vorig jaar heeft gedaan of dat we nu weer zijn overvallen, net als vorig jaar? Ik ga terug naar 13 april van vorig jaar. Toen hebben we in de aanloop naar de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Essent met uw Staten een discussie gevoerd over de beloningen van de raad van bestuur. Die discussie is toen uitgemond in twee moties. We hebben overigens ook toen al met elkaar de vraag onder ogen gezien wat wij als aandeelhouders binnen de bestaande contracten zouden kunnen wijzigen. Het is dan ook geen nieuwe vraag. Met inachtneming van die statendiscussie heb ik tijdens de aandeelhoudersvergadering van 21 april vorig jaar namens Overijssel aangegeven de huidige, onder de verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen tot stand gekomen bezoldiging van de leden van de raad van bestuur buiten iedere proportie te vinden. Zoals men zich wel zal herinneren, heb ik daarbij vrij duidelijke bewoordingen gebruikt. Bij brief van 9 mei 2005 hebben wij de Staten van de resultaten van de discussie op de hoogte gesteld. Tijdens die aandeelhoudersvergadering heb ik namens Overijssel gelijktijdig aangegeven, dat in het beloningsbeleid bij het onderdeel korte-termijnbonus het aspect klanttevredenheid een grotere rol zou moeten spelen. Mede naar aanleiding van de inbreng van Overijssel is tijdens die aandeelhoudersvergadering onder meer het volgende afgesproken. In de eerste plaats zal de korte-termijnbonus in de toekomst voor een veel groter deel bepaald worden door klanttevredenheid en in de tweede plaats wordt het toekomstige salarisbeleid van nieuwe leden van de raad van bestuur tegen het licht gehouden. Op 25 mei 2005 hebben wij in de commissie Economie en bestuur de brief van 9 mei aan de orde gehad, zonder dat de informatie toen tot nieuwe discussie heeft geleid. Naar aanleiding van de kritische opmerkingen en de vragen van de aandeelhouders heeft de raad van commissarissen ons vervolgens eind juni dus net voor de vakantie schriftelijke informatie gezonden over het bezoldigingsbeleid. Wij hebben deze informatie als bijlage bij de brief van 13 september 2005 aan de Staten gezonden. Kort samengevat komt de brief van de raad van commissarissen op het volgende neer. De raad van commissarissen is van oordeel dat er geen enkele juridische mogelijkheid is, bestaande contracten open te breken Provinciale Staten 15 maart

8 en dat deze daarom gerespecteerd dienen te worden. Ondanks schriftelijke afspraken met de raad van bestuur zullen op het punt van de korte-termijnbonus de criteria worden aangescherpt met als uitkomst zo n 45% klantentarget. Verder en ik citeer nu letterlijk gezien het belang voor de discussie in deze zaal staat in de brief dat het niet is uitgesloten dat het totaal van de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur over 2005 zal stijgen. Dit kan onder meer veroorzaakt worden door een toename van het vaste salaris en/of door een hogere score op de KTB-prestatiecriteria. In de commissievergadering van november 2005 hebben we inhoudelijk over deze brief in het verlengde van de statutenwijziging gesproken. Dit punt is toen verder niet meer aan de orde geweest. Ik heb toen gezegd, dat we over de uitkomsten van het onderzoek naar het beloningsbeleid voor nieuwe leden van de raad van bestuur terug zouden komen naar de commissie. We hebben het hierbij niet gelaten. Er zijn ook twee andere sporen ingezet: afstemming met het Rijk en verandering van het toekomstig beloningsbeleid voor de leden van de raad van bestuur. Ik ga even wat uitvoeriger in op de afstemming met het Rijk, mede naar aanleiding van de vragen van de heren Kerkdijk en Weijnen. Als college hebben we ons in eerste instantie tot de minister-president gericht om in deze belangrijke discussie het voortouw te nemen. Na een gezamenlijk overleg tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de aandeelhouders van de energiebedrijven is een vervolgtraject afgesproken met het ministerie van Financiën. We zijn daar een keer of vier bij elkaar gekomen om ervaringen en beleid in de sfeer van bevoegdheden van aandeelhouders en beloningen in de energiesector op elkaar af te stemmen. In dat overleg is nog eens bevestigd dat het Rijk zelf een onderscheid maakt tussen beloningen in de publieke en semi-publieke sector naast die in de sfeer van deelnemingen, waarbij de overheid aandeelhouder is. De minister-president geeft in zijn brief van gisteren aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen ook aan, dat energiebedrijven niet behoren tot de semi-publieke sector maar tot de categorie deelnemingen. Het Rijk hanteert voor die categorie overheidsdeelnemingen specifieke uitgangspunten. Het voert te ver om daar nu verder op in te gaan maar het komt ongetwijfeld aan de orde bij de bespreking van het nieuwe bezoldigingsbeleid in de commissie Economie en bestuur voor de aandeelhoudersvergadering van april aanstaande. De Staten gaan daar natuurlijk zelf over, maar wij zullen het de Staten sturen. Ik kan al weg zeggen, dat over een eventuele aanvullende normstelling in de sfeer van de beloning van het aspect maatschappelijke aanvaardbaarheid of redelijkheid het Rijk geen aanwijzing of eigen ervaringen bij staatsdeelnemingen heeft aangereikt, ondanks het verzoek daartoe. In dit opzicht had ik meer van het Rijk verwacht en dat heb ik ook daar ook aangegeven. Het dilemma, zoals zojuist geschetst door de heer Weijnen, rekening houden met de markt versus maatschappelijke acceptatie los je naar mijn mening niet op door alleen te verwijzen naar transparantie. Ik had dan ook gehoopt dat het Rijk meer eigen sturing in de discussie had gebracht, het liefst uitmondend in een heldere normstelling. De heer Weijnen (PvdA): Voorzitter. De reden dat de PvdA de motie mede heeft ingediend en dat ik zojuist een betoog heb gehouden, is niet omdat wij het ritueel van vorig jaar nog eens wil overdoen maar omdat ik vrijdag uitermate boos was over juist dit punt. U laat zich daar niet over uit in uw weblog; hoe heeft u dat zelf emotioneel ervaren? U schetst net heel duidelijk dat provincies ook naar mijn overtuiging al tot bijna het uiterste binnen hun mogelijkheden zijn gegaan om dit te veranderen en wat schetst mijn verbazing? Vrijdag wijzen tig kabinetsleden met de vinger naar de provincies omdat zij de schuld ervan hebben. Ik zou graag een persoonlijk oordeel van de gedeputeerde krijgen, want een Provinciale Staten 15 maart

9 politiek-bestuurlijk oordeel ligt misschien wat complexer. Ik zou graag horen hoe de gedeputeerde ertegenover staat. Gedeputeerde Jansen: Voorzitter. Ik weet niet of dergelijke vragen ook bij het vragenuurtje horen maar laat ik heel kort zeggen hoe ik dat emotioneel ervaren heb: Ik ben daar niet blij van geworden! Voorzitter. Het tweede punt is het nieuwe bezoldigingsbeleid voor de toekomst. Volgens afspraak is de raad van commissarissen daarmee aan de slag gegaan. Daarbij is uitdrukkelijk gekeken naar de genoemde systematiek zoals het Rijk die voorstaat en naar de code-tabaksblat. Ik heb zelf, naast gedeputeerde Hoes van Brabant, een paar keer hierover meegepraat. Daarbij ging het om een objectief, transparant systeem. De raad van commissarissen heeft de aandeelhouders maar ook het Rijk in algemene zin via een brief een dezer dagen op de hoogte gesteld van de wijze waarop Essent daar nu invulling geeft en zal geven. U hebt die brief inmiddels ontvangen. De bedoeling is dat het nieuwe beloningsbeleid aan de orde komt in de aandeelhoudersvergadering van april aanstaande. Voor die tijd krijgt u het van het college toegezonden. Voorzitter. Ik heb in het voorgaande maar ook al eerder aangegeven, dat het aanpassen van bestaande contracten die de raad van commissarissen met de leden van de raad van bestuur heeft gesloten in onze ogen juridisch een onbegaanbare weg is. Daarmee geef ik ook antwoord op vragen van een aantal leden. De heer Schipper vraagt hoe kan worden voorkomen dat we hier het volgend jaar weer staan. De heer Van Dijk vraagt hetzelfde en vervolgens geeft de heer Schipper mij een huiswerkopdracht. Het is niet de gewoonte om een huiswerkopdracht terug te spelen, maar ik zou dat bij deze vraag toch willen doen: hoe stellen de Staten zich het inbreken op bestaande contracten zelf voor? Ik ben erg benieuwd hoe zij daartegenaan kijken. Op het punt van de korte-termijnbonus hebben we wel een aanpassing afgedwongen, die naar mijn idee past bij het karakter van dit bedrijf maar die voor 2005 niet zodanig heeft uitgewerkt zoals wij voor die tijd hadden gedacht. We zijn met de Staten benieuwd of de heer Boersma, gelet op de discussie die nu opnieuw is ontstaan, opnieuw met een gebaar komt. Wij zullen ons verder vooral moeten concentreren op het nieuwe beloningsbeleid. Wij zullen daarover met de Staten van gedachten wisselen alvorens in de aandeelhoudersvergadering besluiten te nemen. Ik wil daarin met name de twee zojuist genoemde criteria, die op gespannen voet met elkaar staan, graag uitvoerig met de Staten bespreken om tot een goede conclusie te komen, namelijk salarissen afgestemd op de markt en het kunnen blijven aantrekken van excellente mensen wat je ook van het beleid in het algemeen vindt en de maatschappelijke aanvaardbaarheid daarvan. De hoofdvraag daarbij is waar wij nog verantwoordelijk voor kunnen zijn. Daar kunnen wij niet omheen en die heeft ook alles te maken met je zienswijze op de ontwikkelingen in deze sector. Ik hoop dat ook van de rijksoverheid nog aanvullende sturing op dit punt wordt gegeven. Je kunt je afvragen of, om met het redactioneel commentaar van De Volkskrant van gisteren te spreken, er niet veel voor valt te zeggen dat de wetgever een salarisplafond instelt voor de top van bedrijven in publiek eigendom, dus de deelnemingen. Daarmee heb ik eveneens een antwoord gegeven op de vraag van de heer Weijnen. Voorzitter. Misschien moeten wij inderdaad stappen richting Den Haag zetten. Daartoe worden wij in de moties opgeroepen. Omdat de moties nieuw op ons bordje komen, verzoek ik u om enkele minuten schorsing om ons daarop te beraden. Provinciale Staten 15 maart

10 De vergadering wordt enkele minuten geschorst. De voorzitter: Ik geef het woord aan het college om uiteen te zetten wat de schorsing heeft opgeleverd. Gedeputeerde Jansen: Voorzitter. We kunnen stellen dat de Staten en het college op dezelfde lijn zitten als het gaat om de morele waardering. Wat zouden we dan nog kunnen doen om een andere situatie te creëren? Het college is van mening dat als de situatie in ons land niet verandert, het bij Essent ook niet zal veranderen. We hebben het afgelopen jaar van alles gedaan en we komen dan ook tot de conclusie dat we een herhaling van zetten moeten voorkomen. Dat lost namelijk niets op. In de motie wordt het Rijk opgeroepen zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dat is een goede oproep. De heer Yildirim (SP): Voorzitter. Ik krijg graag een toelichting op de uitspraak, dat er als de situatie in ons land niet verandert bij Essent ook niets verandert. Bedoelt de gedeputeerde dat er een ander kabinet moet komen? Gedeputeerde Jansen: Wij spreken vanavond over het bezoldigingsbeleid. Als ik spreek over de situatie, dan heb ik het over de opvattingen met betrekking tot het bezoldigingsbeleid. In één adem heb ik dat gekoppeld aan het Rijk, de wetgever, dat wil zeggen kabinet en Kamer. De heer Yildirim (SP): Voorzitter. Dezelfde wetgever verwijst naar de aandeelhouders, want die zijn juridisch in staat om het contract te wijzigen. Mocht dat meer geld kosten, dan krijgen wij graag het financiële overzicht daarvan. Ook dat is aan de aandeelhouder zelf, maar u dient financieel in kaart te brengen wat het kost om het contract te wijzigen. Laten wij het daarover hebben in plaats van het probleem te verschuiven naar het huidige kabinet. Wellicht wordt het anders met een ander kabinet maar dan hebben wij ieder jaar hetzelfde debat hier totdat het andere kabinet komt en dat willen wij niet. Gedeputeerde Jansen: Voorzitter. Ik waag mij niet aan politieke bespiegelingen en beperk mij tot het bezoldigingsbeleid bij Essent en bij de energiebedrijven. Ik heb gezegd, dat het heel moeilijk is om het zelf te doen als de situatie niet wezenlijk verandert. De heer Yildirim heeft een punt met zijn uitspraak, dat contracten zijn op te zeggen of te verbreken. Dat is een ultieme mogelijkheid waarvoor je zou kunnen kiezen, gesteld dat je dit als aandeelhouder van 18,7% samen met de andere aandeelhouders kan bewerkstelligen. Maar dan neem je ook alle consequenties daarvan voor je rekening. De heer Yildirim (SP): Voorzitter. Wij willen die consequentie zien. Wij willen weten hoeveel het kost als je die weg uiteindelijk kiest en als de betreffende persoon er niet voor kiest om ontslag te nemen als hij niet akkoord gaat met een aanvaardbare salariëring op het niveau van de minister-president. Gedeputeerde Jansen: Voorzitter. Als de eerste motie in die zin wordt uitgelegd, dat wil zeggen in de zin van wat ik zojuist en voor de schorsing naar voren heb gebracht, namelijk dat de eerste uitspraak betrekking heeft op de punten die daaronder staan, dan kan het college prima uit de voeten met deze motie, echter met uitzondering van punt 3 want dat is allang toegezegd. Het nieuwe beloningsbeleid wordt aan PS voorgelegd. Dat was het college al van plan. Voorzitter. Gelet op wat ik heb gezegd, ontraad ik aanvaarding van de motie van de SP. De heer Vruggink (GroenLinks): Voorzitter. De gedeputeerde constateert terecht dat er de komende jaren waarschijnlijk weinig zal veranderen en dat de bestuurders van Essent dan Provinciale Staten 15 maart

11 ook gewoon gebruik zullen blijven maken van de mogelijkheden in het contract. De enige weg om dit te wijzigen is inderdaad om het contract open te breken. Ik neem aan, dat dit inderdaad grote financiële en juridische consequenties zal hebben maar ik verzoek het college van GS om dit tot het uiterste uit te zoeken. Wat gaat het kosten en is dat af te wegen tegenover de gigantische salarissen die zij op dit moment verdienen? Vanmorgen is in de commissie Economie en bestuur aangegeven dat wat ons betreft privatisering van Essent de komende tijd niet aan de orde zal zijn terwijl Boersma juist is aangenomen om die privatisering in te vullen en, daarbij behorend, een marktconform salaris te krijgen. Kortom, privatisering is niet aan de orde en het marktconforme salaris is dan in principe ook niet meer aan de orde. Alle fracties in de Staten zijn het met elkaar eens en we constateren ook dat het blijkbaar gewoon doorkabbelt als er niet iets keihards gebeurd het enige wat mogelijk is, is het openbreken van het contract en ik vraag alle fracties in de Staten dan ook om uit te spreken dat het openbreken van het contract de ultieme oplossing is en blijkbaar de enige weg is om tot een aanvaardbaar salarisniveau te komen, want binnen de top van Essent is enige zelfbeheersing en zelfcontrole blijkbaar geen onderdeel van de kwalitatieve aspecten. De heer D. van Dijk (SGP): Voorzitter. We hebben de gedeputeerde horen antwoorden. Hij was er niet blij mee. Toen ik zijn weblog zag, dacht ik dat hij er zelfs wakker van heeft gelegen maar die kop is misleidend. Hij heeft er niet wakker van gelegen; hij is er wakker voor gemaakt. Dat is een wezenlijk onderscheid. Hij heeft behoorlijk vast geslapen, ondanks het salaris. Voorzitter. Wij stemmen van harte in met de uitspraak van de gedeputeerde over het niet openbreken van het contract. Het onderzoeken daarvan of het daadwerkelijk doen maakt ook nogal een verschil maar als je het contract openbreekt, breekt er nog wel wat meer wat ons meer schade dan voordeel zal opleveren. Ik kan er lange bespiegelingen over houden maar wil het samenvatten met een uitspraak die ik onlangs las: je moet de krokodil niet uitdagen zolang je de rivier nog over moet zwemmen! Voorzitter. In onze positie als aandeelhouder zullen wij, als in april het nieuwe beleid wordt vastgesteld de gedeputeerde heeft niet eens de verwachting dat het salaris drastisch zal zakken op die bonus moeten inzetten om dit soort dingen voor de toekomst uit te sluiten. Wij zullen de motie van de SP niet steunen en die van CDA, VVD en PvdA wel. De heer Yildirim (SP): Voorzitter. Om met de woorden van mijn collega te spreken: wij willen achteraf geen krokodillentranen. Wij willen echt iets doen aan deze situatie. Als de situatie in ons land daartoe moet veranderen, geven wij de gedeputeerde daarin gelijk. Zeker moet de situatie veranderen, waarin de burger betaalt en topmanagers vervolgens hun zakken vullen. Daar hebben wij mee te maken. Als de oplossing daarvan een ander kabinet is, dan draag ik de burger ook op om daarover na te denken. Voorzitter. De motie van het CDA is eigenlijk een motie van niks. Vorig jaar is precies dezelfde motie ingediend en zij is ook in lijn met de manier waarop de gedeputeerde zich hiervoor heeft ingespannen. Vervolgens kunnen wij ieder jaar in dezelfde tendens en op dezelfde manier allemaal woorden uitwisselen maar het resultaat blijft zoals het is. Wij hebben dus niet veel aan deze motie. Het laatste punt in deze motie is de beloning geheel of gedeeltelijk ter beschikking te laten komen van een goed doel. Dat is vorig jaar een mooie PR-stunt van Boersma gebleken. Wij zijn van mening, dat dit goede doel door de Staten en de aandeelhouders zelf moet worden bepaald en niet door zo n topmanager die al dan niet een goed doel voor ogen heeft. Daar hebben wij weinig vertrouwen in. Voorzitter. Mocht onze motie het niet halen, dan zullen wij die van CDA, VVD en PvdA steunen met het uitgangspunt, dat wij het zien als een motie van afkeuring van het huidige beleid. Provinciale Staten 15 maart

12 In onze eigen motie geven wij met de strekking in punt 1 aan wat door velen hier is verwoord, namelijk dat wij het huidige beleid afkeuren. In het tweede punt geven wij aan dat de gedeputeerde nagaat welke juridische weg mogelijk is en de Staten informeert over de consequenties daarvan. Mochten die consequenties 10 mln. of 20 mln. kosten, dan is het aan de Staten als aandeelhouder om een besluit te nemen over de vraag of met die financiële risico s het contract wel of niet moet worden opengebroken. Wij zijn van mening dat dit wel moet gebeuren, want daarmee hebben wij in ieder geval een structurele oplossing gegeven aan een maatschappelijk onwenselijke situatie waarin de burger via een nutsvoorziening betaalt en anderen vervolgens rijker worden. Deze situatie vinden wij onwenselijk en zij dient structureel te worden gewijzigd. De heer Oldenburger (CU): Voorzitter. Betekent dit, dat de heer Yildirim zijn motie wijzigt, namelijk dat hij niet vraagt om een aanpassing maar om een onderzoek? De heer Yildirim (SP): Voorzitter. Wij vragen hier dat de Staten het college van GS opdragen om via juridische weg over te gaan tot het veranderen van het contract. Mochten GS vervolgens concluderen dat dit een hoog bedrag vergt, dan moeten de Staten een voorstel voorgelegd krijgen of zij daarmee instemmen of niet. De heer Oldenburger (CU): Ik hoor toch twee verschillende dingen. U zegt nu iets anders dan u in uw motie zegt. De motie is hard gesteld: aanpassen tot. Nu zegt u, dat GS het moeten onderzoeken. De voorzitter: Kort samengevat zegt de heer Yildirim bij het tweede bolletje van de motie Het college van GS op te dragen om via juridische weg te onderzoeken of aanpassing van contracten voor betaling mogelijk is en tegen welk bedrag. De heer Yildirim (SP): Dat brengen wij over, voorzitter! De voorzitter: Maar dat staat er niet. De heer Yildirim (SP): Hoe dan ook, het gaat erom dat via juridische weg wordt overgegaan tot wijziging van het contract. Mochten GS op basis van deze opdracht tot de conclusie komen dat dit de Staten miljoenen gaat kosten, dan willen wij dat voorstel ook zien alvorens wij instemmen met wijziging van het contract. Maar dat is stap twee. De voorzitter: Met deze toelichting blijft de tekst ongewijzigd. De heer Dijkhuis (LPF): Voorzitter. De heer Jansen doet voorkomen alsof hij onmachtig is en niets kan doen op dit moment. In de eerste plaats zijn er natuurlijk mogelijkheden voor de toekomstige salariëring maar wat dit jaar betreft, schermt de top van Essent met het argument dat hij te werk gaat volgens de regels van de Hay Group. Volgens die regels kan, wat het beloningsbeleid betreft, eens per drie jaar een toetsing van het vaste deel van het salaris plaatsvinden. Ik zou graag zien dat de heer Jansen daar eens naar kijkt. Wat betreft het variabele deel is er een maximale bonus en een gescoorde bonus. Ik kan niet bij alles checken of de percentages en de tevredenheid allemaal kloppen, maar wel kan ik bijvoorbeeld bij punt 1 over de financiële prestaties afgaan op de woorden van de heer De Jong, die bij de presentatie van de jaarcijfers heeft gezegd dat hij niet helemaal tevreden is. Hij zei, dat het rendement na belasting en rente slechts 2% is. Volgens de heer De Jong zien beleggers liever een risicopremie van 4% en liever nog van 5%. Dat wil zeggen, dat de heer De Jong niet tevreden is over de financiële prestaties maar wel de maximaal gescoorde bonus ontvangt. Daarop kan toch worden afgedongen. Voorzitter. Wij zullen de motie van de SP niet steunen maar wel die van het CDA. Provinciale Staten 15 maart

13 Gedeputeerde Jansen: Voorzitter. Het lijkt mij goed om verder te spreken over de financiële prestaties als het jaarverslag van Essent aan de orde komt in de commissie Economie en bestuur. Dan hebben we ook allemaal de stukken bij de hand. Ik wil er in deze beantwoording eigenlijk mee volstaan te reageren op de uitspraak van de heer Van Dijk. Hij heeft mij nieuwsgierig gemaakt naar wie nu precies die krokodil is en wat ik onder de rivier moet verstaan. Misschien hoor ik dat ooit nog eens. De heer Van Dijk zei echter, dat je weliswaar een contract kan openbreken maar dat dit wel eens veel meer schade dan voordeel kan opleveren. Namens het college heb ik al aangegeven dat wij de weg in de motie van de SP geen gangbare weg vinden. Als de motie van het CDA op de wijze kan worden uitgelegd zoals ik eerder heb gedaan, kan het college zich prima daarin vinden. De heer Vruggink (GL): Voorzitter. Naar aanleiding van deze tweede termijn moet ik toch opmerken, dat we hier op dit moment blijkbaar alleen maar voor de Bühne spreken en met zijn allen niet bereid zijn om tot het uiterste te gaan om de contracten aan te passen! De voorzitter: Daarmee gaan wij over tot besluitvorming. In stemming komt de motie van de fractie van de SP over de exorbitante salarisverhoging topmanagers Essent. De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige ertegen, waardoor zij is verworpen. In stemming komt de motie van de fracties van het CDA, de VVD en de PvdA over de beloning van de raad van bestuur Essent NV. De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige ervoor, waardoor zij is aangenomen. 5. Ingekomen stukken De voorzitter: Ik verzoek de heer Dalhuisen verslag uit te brengen over het debat in de commissie Economie en bestuur van vanmorgen en vooral ook even stil te staan bij het onderwerp unbundling Essent. De heer Dalhuisen (PvdA): Mijnheer de voorzitter. In de commissie Economie en bestuur is gesproken over de brief van het college over de unbundling van Essent. Een grote meerderheid van de commissie stemt in met het voorstel van GS om voorlopig niet te privatiseren. Een iets kleinere meerderheid kan ook instemmen met het voornemen van het college om dan ook niet te splitsen. De conclusie is dat een meerderheid van de commissie Economie en bestuur zich achter het standpunt van het college stelt, zoals in de brief van 10 maart is verwoord. Dat betekent, dat we daarmee een eerder ingenomen standpunt verlaten. De voorzitter: Ik verzoek de heer Haan te rapporteren over de behandeling in de commissie Ruimte en groen over de brief Eindrapport visitatiecommissie ILG. De heer Haan (VVD): Voorzitter. Ik kan daar kort over zijn: dat is vanmiddag niet aan de orde geweest en wordt voor de volgende vergadering geagendeerd. De voorzitter: Ik verzoek de heer G. van Dijk verslag uit te brengen over de brief over de toekomst van de vaste tunnel N35 Nijverdal. Provinciale Staten 15 maart

14 De heer G. van Dijk (D66): Voorzitter. Het college heeft een uitstekende notitie afgegeven over de achtergronden van de 13 mln. voor de tunnelbak en het Regiofonds. Daarover is uiteraard discussie gevoerd en wij hebben geconstateerd, dat binnen het mandaat en binnen de kaders die de Staten hebben vastgesteld de upgrading van Rijksweg 35 in het PVVP en zoals in een aantal moties is aangenomen, het college strategisch verder kan gaan met het onderzoek naar de mogelijkheid om de weg te gelegener tijd te upgraden. Met inachtneming van het vorenstaande wordt vervolgens over de ingekomen stukken besloten overeenkomstig de op de agenda vermelde voorstellen. 6. Voorstellen van Gedeputeerde Staten A-voorstellen (hamerstukken) (PS/2006/8) Nieuw beleid grondwaterbescherming (PS/2006/41) Intrekking Provinciale Milieuverordening Overijssel 1998 De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring. De heer Rouwet (SP): Voorzitter. Wij willen met betrekking tot het voorstel nieuw beleid grondwaterbescherming graag aangetekend zien, dat de SP-fractie niet overtuigd is van de noodzaak van deze beleidswijziging, dat zij de mogelijkheid van het bebouwen binnen het drinkwaterbeschermingsgebied niet in overeenstemming met het voorzorgsprincipe vindt en dat zij van mening is, dat daarmee eerder de deur wordt open gezet voor een afbrokkeling van het beschermingsniveau van het drinkwaterbeleid. Overeenkomstig de voorstellen van GS wordt zonder stemming besloten. De voorzitter: De SP-fractie wordt aantekening verleend, dat zij geacht wenst worden tegen het voorstel PS/2006/8) Nieuw beleid grondwaterbescherming te hebben gestemd. 7. Voorstellen van gedeputeerde Staten B-voorstellen (PS/2006/163) Verordeningen waterbeheer waterschappen Veluwe en Rijn en IJssel Dit voorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. (PS/2006/45) Partiële herziening Ruimte en Water De beraadslaging wordt geopend. Mevrouw Pot (PvdA): Voorzitter. De fractie van de PvdA stemt graag in met deze Partiële herziening Ruimte en Water. Water krijgt, zoals afgesproken in het onderhandelingsakkoord Ruimte voor actie en zoals twee jaar geleden gepland in de Startnotitie Water een meer leidende rol in de ruimtelijke ontwikkeling, dit volgens de principes van Waterbeheer in de 21 ste eeuw. Niet meer zullen technische maatregelen het eerste en vaak enige antwoord zijn op waterproblematiek maar veel eerder zal het ruimte geven aan water als oplossing worden gekozen. De voorliggende herziening geeft ons de gelegenheid om niet alleen de theorie van deze principes te onderschrijven maar deze nu ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Door goedkeuring van deze herziening geven wij water nu ook echt de ruimte. Het aanwijzen van primaire watergebieden betekent, dat we als provincie naar een duurzaam waterbeleid gaan. Dat betekent, dat wij neen zeggen tegen met water strijdige plannen. Het betekent ook, dat Provinciale Staten 15 maart

15 wij in een zo vroeg mogelijk stadium van bijvoorbeeld stedelijke ontwikkeling knopen durven door te hakken. Deze herziening Ruimte en Water maakt dat de provincie haar regierol voor water en ruimtelijke ordening waar kan maken. Voorzitter. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om complimenten te maken aan degenen die de Startnotitie Water van twee jaar geleden op deze wijze hebben uitgewerkt. Criteria die toen gesteld zijn en waaraan wij statenbreed akkoord hebben gegeven, zijn bij het aanwijzen van primaire watergebieden gehanteerd. Uitzonderingen werden gemaakt voor zogenaamde pijplijnprojecten, vaak woningbouwprojecten die al gepland stonden. Zoveel mogelijk worden met deze herziening waterrisico s vermeden die op korte of langere termijn manifest kunnen worden. Dat is een goede zaak en de PvdA-fractie kan zich dan ook prima vinden in deze herziening. De heer Haan (VVD): Voorzitter. Thans behandelen wij het Statenvoorstel PS/2006/45, Partiële herziening Ruimte en Water. Mevrouw Pot noemde het al: twee jaar geleden hebben wij in de commissie een startnotitie met de daarbij behorende uitgangspunten vastgesteld voor deze aanpassingen van het Streekplan en het Waterhuishoudingsplan. Met deze uitgangspunten kon de gedeputeerde met zijn medewerkers aan de slag om te komen tot een aanpassing waarbij en waarmee rekening wordt gehouden met de veranderende gedachten en zienswijzen die behoren bij modern waterbeheer in de 21 ste eeuw en de bebouwingsmogelijkheden die passen bij deze veranderende wateromstandigheden. Het is zaak om droge voeten te behouden! Het is een goede zaak dat dit onderdeel een sterkere aandacht krijgt in het streekplan. Nadat wij uit het veld de nodige signalen kregen dat hier en daar wat aanpassingen moesten plaatsvinden en de medewerkers van onze provincie in overleg zijn getreden met diegenen die de nodige bedenkingen hadden, is een voorstel ontstaan dat in grote lijnen gedragen wordt door de bevolking. Een aantal zienswijzen zijn ingediend en deze zijn naar de mening van de VVD-fractie voor het merendeel weerlegd met een juiste onderbouwing. Een veel voorkomende zienswijze is de vrees dat gebieden, aangewezen als primair watergebied, daarmee het stempel krijgen in de nabije of verdere toekomst als natuurgebied of gebied met gebruiksbeperkingen te worden aangemerkt. Hoewel deze zienswijze in de beantwoording en in de vragenronde in de commissie is weerlegd, vragen wij ook hier de gedeputeerde nogmaals aan te geven dat het aanwijzen als primair watergebied niet tot gevolg heeft, dat een functiewijziging van die gronden van aanwijzing als primair watergebied zal plaatsvinden. Indien in de toekomst wel een functiewijziging zal plaatsvinden, zal dit op andere gronden moeten gebeuren. Wij krijgen dan ook graag nogmaals de bevestiging van deze toezegging. Zoals gesteld, is het merendeel van de zienswijzen door het college op de juiste wijze weerlegd. Er blijft echter één punt over waar wij anders over denken en wel de aanwijzing van de Bentpolder onder Vollenhove. Deze polder is strak belijnd langs de huidige uitbreiding en de pijpleidinguitbreiding en begrensd door de rode contour. In een klein deel welk deel ook beperkt wordt door andere factoren is geen belijning toegepast. Wij zijn, en met ons het CDA, de SGP, de ChristenUnie en de LPF, van mening dat de Bentpolder niet aangewezen dient te worden als primair watergebied. Wij dienen daartoe samen met de genoemde partijen het volgende amendement in: Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 15 maart 2006 ter behandeling van statenvoorstel nr. PS/2006/45, inzake de Partiële herziening Ruimte en Water, Overwegende dat: - Vollenhove in het Streekplan Overijssel is aangewezen als prioritaire kern; Provinciale Staten 15 maart

16 - uitbreidingsmogelijkheden van Vollenhove naar het noorden en het oosten worden belemmerd door de rode contour, in verband met waardevol natuurgebied, respectievelijk waardevol landschap; - uitbreiding van Vollenhove naar het westen niet mogelijk is, omdat de westzijde van de stad aan de provincie Fleveland grenst; - uitbreiding naar de zuidzijde voor Vollenhove de enige mogelijkheid is; - de thans opengelaten uitbreidingsmorgelijkheden aan de zuid-oostzijde van Vollenhove beperkt zijn, omdat deze gronden enerzijds begrensd worden door de N331 en anderzijds door het reeds aanwezige bedrijventerrein; - door het aanwijzen van de Bentpolder tot primair watergebied er bij de uitbreiding van de stad Vollenhove in zuidelijke richting een Sreekplanwijziging benodigd is; - de wateraanvoer naar de Bentpolder, zoals die in het verleden plaatsvond door werken van het waterschap Reest en Wieden, voor een deel is afgeleid ten noorden van de stad Vollenhove en voor een deel is afgeleid ten zuiden van de Bentpolder; - bij eventuele bebouwing van de Bentpolder, de watertoets op die plannen zal worden toegepast waardoor de mogelijke wateroverlast voor de bebouwing van de Bentpolder gewogen zal worden; van mening zijnde dat: de zienswijze van de gemeente Steenwijkerland, zoals verwoord in reactienummer 14 onder c (zie blz. 10 van bijlage III bij statenvoorstel PS/2006/45, gelet op voornoemde overwegingen gegrond is; besluiten in te stemmen met het ontwerp-besluit nr. PS/2006/45) met dien verstande dat: A. het besluit onder 1. als volgt wordt aangevuld: met dien verstande dat reactienummer 14 onder c. zoals opgenomen in de Zienswijzennota (bijlage III), niet ongegrond maar gegrond wordt verklaard en B. het besluit onder 2. als volgt wordt aangevuld: met dien verstande dat aan de Aanpassingennota (bijlage II) onder 2. wordt toegevoegd blz. 13, Alinea inzake het kopje Vollenhove vervalt, en gaat over tot de orde van de dag. De voorzitter: Het amendement wordt vermenigvuldigd en rondgedeeld en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Mevrouw Antuma-Duisterwinkel (CDA): Voorzitter. Nu is het natuurlijk de kunst om iets te zeggen wat je voorgangers misschien nog niet te berde hebben gebracht. Ik probeer toch een aantal andere dingen naar voren te brengen. Hoe hadden we het ook alweer afgesproken? Mevrouw Pot heeft al gezegd welke lijnen wij hebben uitgezet. Daarboven zit natuurlijk nog het Nationaal Bestuursakkoord Water, we hebben de Watertoets, de Stroomgebiedsvisies en de Startnotitie Water. Een tussentijdse terugkoppeling bleek niet nodig maar inmiddels zijn al wel twee jaar verstreken en inmiddels zijn andere plannen opgesteld. Het keuzemoment is echter nu. De vertaling van dit alles in streekplannen gebeurt aan de hand van een aantal criteria, zoals mevrouw Pot ook al uitsprak: hoe vaak bestaat de kans op onderlopen, hoeveel water komt er, met andere woorden hoe vaak, hoe erg en de aard van de schade? Vervolgens moet de afweging worden gemaakt tussen het algemeen belang en de deelbelangen. Provinciale Staten 15 maart

17 Wat zit er nog in de pijplijn aan plannen? Ook in dit huis wordt gewerkt aan nieuwe provinciale ontwikkelingsplannen en omgevingsplannen. Worden alle streek- en waterhuishoudingsplannen in één groot plan gestopt? Volgens is er nog de implementatie van de nota Ruimte, inclusief het uitvoeringsprogramma en de Wet op de ruimtelijke ordening. Wat doen we op dit moment en wat komt er de komende tijd nog voorbij? Waardoor worden zaken weer ingehaald of opengebroken? Hebben wij nu oogkleppen voor of nemen we dat alvast mee? Kan het college op dit moment de meerwaarde van de wijziging concreet aangeven? Moet dat ook straks nog worden meegewogen? Op welke wijze zijn de bestuurlijke principes uit de nota Ruimte in dit voorstel verwerkt? Wat betekent vervolgens de Wet op de ruimtelijke ordening voor de gemeenten? Welke verantwoordelijkheid krijgen de gemeenten als het gaat om die structuurvisies? Is er in die structuurvisies sprake van heroverweging van functies, waaronder ook die van water? Komt het binnenkort weer langs? Met andere woorden: voor hoe lang stellen we dit nu vast? Het beleid over water is een zoektocht. Staatssecretaris Schultz heeft gezegd, dat bebouwing in de uiterwaarden op dit moment toch wat meer mogelijk is. Het absolute neen is er dus van af terwijl er in de commissie steeds wordt gezegd, dat in dit verband appels met peren worden vergeleken. Het geeft in ieder geval die zoektocht aan. Ook het CDA vindt extra aandacht voor overstromingen en wateroverlast belangrijk. Water is een mede-ordenend principe naast ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting. Maar daar moet dan wel een breed draagvlak voor zijn bij de burgers en de overheden. Dat is van groot belang. Wat zien wij concreet in deze plannen? Het is nog niet genoemd, maar wij stellen ook de GGOR vast, het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime. In de praktijk gaat het daarbij om het peil of de waterstand. Per functie van een gebied wordt die bepaald. Aanvankelijk gaf dat vreselijk veel onrust in het gebied maar in overleg met LTO zijn gelukkig de meeste pijnpunten eruit gehaald. Ik begrijp, dat een en ander nog verder wordt uitgewerkt in overleg met de waterschappen. Hebben we goed begrepen dat dit op basis van vrijwilligheid gebeurt en dat eventuele waardemindering wordt gecompenseerd? Wat betreft de primaire watergebieden is gewikt, gewogen en veel overleg gevoerd, waarvoor onze complimenten. Over het algemeen zijn de gemeentes en de organisaties akkoord. Ik sluit mij voor het overige aan bij het betoog van de heer Haan, anders verval ik in herhaling. Voorzitter. Ten slotte merk ik op, dat wij de Bentpolder er als gebied wilden uitlichten. Een en ander is in overleg met de waterschappen vastgesteld. Met name volgens het waterschap moet daar onder voorwaarden stedelijke bebouwing kunnen plaatsvinden. Wij zijn in het gebied geweest en dat is ter plekke nog eens bevestigd. Gedeputeerde Jansen: Voorzitter. Allereerst dank ik mevrouw Pot voor de lovende woorden en ik zal deze dank ook overbrengen aan alle mensen die hiermee bezig zijn geweest. Ik ben er overigens erg blij mee dat de Staten twee jaar geleden zo n stevige startnotitie hebben vastgesteld, want dat geeft ons een goede basis om vandaag verder te gaan. De heer Haan krijgt graag de toezegging dat aanwijzing van het gebied geen functiewijziging tot gevolg heeft. Dat staat in het voorstel en we hebben het in de commissie gezegd maar als het de heer Haan een goede nachtrust kan bezorgen ik weet wat het is als je die niet hebt! zeg ik hem dat bij dezen nogmaals graag toe, ook onder verwijzing naar het huidige voorstel. Provinciale Staten 15 maart

18 De heer Haan en mevrouw Antuma hebben beiden over de Bentpolder gesproken. Wij zijn begonnen met het aanwijzen van twee soorten gebieden en wel de primaire watergebieden en de wateraandachtsgebieden. Collega Rietkerk en ik hebben met alle betreffende gemeentes overleg gevoerd en we zijn er op een goede manier uitgekomen. Dat wil niet zeggen dat het altijd naar wens is van iedereen. Er zijn gebieden aangewezen, waardoor toch wat belemmeringen ontstaan maar dat is het gevolg van de keuze van de Staten bij het vaststellen van de Startnotitie Water, voortvloeiend uit Ruimte voor Actie. Voorzitter. Ik wil even stilstaan bij de situatie in Vollenhove. Bij Vollenhove is sprake van een gebied waar het water van nature komt. Daar is een watersituatie. Nu wordt gezegd dat Vollenhove op slot komt te zitten als dit gebied wordt aangewezen. Welnu, dat is niet het geval; er is een pijplijnproject waardoor men nog tien tot twaalf jaar verder kan en aan de zuid-oostzijde van Vollenhove is nog ruimte voor vele jaren. In het voorstel staat dat opnieuw een afweging kan worden gemaakt als je op enig moment vastloopt. Maar dan zijn we alweer bij de zoveelste streekplanherziening of de herziening van het POP. Echter, met de huidige gegevens kiest het college ervoor om de Bentpolder aan te wijzen als primair watergebied. De heer Haan (VVD): Voorzitter. De gedeputeerde spreekt uit, dat men nog tien tot twaalf jaar verder kan met de pijplijn. Heeft hij dat inderdaad zo bedoeld? In mijn visie is de pijplijn het deel waar thans gebouwd wordt, namelijk aan de zuid-westzijde. Daar is men volop bezig en dat duurt zeker geen tien tot twaalf jaar. Het andere deel dat de gedeputeerde noemt de noord-oostzijde, tegen de Schaarkanten en de N331 die ik ook in mijn amendement heb genoemd heeft aan de ene kant het industrie- en bedrijventerrein Stad Vollenhove en aan de andere kant de weg. Ambtelijk werd ook gesproken over 24 ha, maar dat is 24 ha bruto en zeker niet netto! Ook de Schaarkanten is bijna vol en het geheel bezien, zet Vollenhove zeker als prioritaire kern wel degelijk op slot. Gedeputeerde Jansen: Voorzitter. Collega Rietkerk zal daar straks op ingaan. Volgens onze informatie is er voldoende ruimte. De nieuwe afweging kan altijd nog gebeuren. Wij willen duidelijk zijn in het waterbeleid en dat gebeurt door het aanwijzen van deze primaire watergebieden. Er blijkt een misverstand te zijn, namelijk dat het waterschap meent dat het wel mogelijk is. Ik heb daarover de dijkgraaf gisteravond nog over gesproken. Technisch is bijna alles mogelijk maar wij kiezen voor Ruimte voor Water en om die reden hebben wij dit beleid ingezet. GS ontraden dan ook aanvaarding van dit amendement, want het maakt inbreuk op het door de Staten zelf vastgestelde beleid in de Startnotitie Water. Voorzitter. Mevrouw Antuma heeft een vraag gesteld over het GGOR. In de commissie hebben wij daar uitvoerig over gesproken; het is de bedoeling om het GGOR verder in te vullen. De waterschappen hebben nog jaren de tijd om daaraan invulling te geven. Gaat het daarbij om waardevermindering op enig moment, dan is natuurlijk altijd sprake van compensatie, zoals te doen gebruikelijk in dit land. Niemand wordt gedwongen met name de landbouw in dit geval onder water gezet. Dan staat er altijd iets tegenover. Gedeputeerde Rietkerk: Voorzitter. Bij afweging van belangen gaat het erom de feiten goed te onderbouwen. Dat past zowel nu alsook straks bij de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening en de structuurvisies, die de gemeenten moeten opstellen. Op dit moment hebben wij vanuit Steenwijkerland een structuurvisie over de woningbouwopgave. Ik sluit mij aan bij de opmerking van collega Jansen, dat het pijplijnproject nog tien tot twaalf jaar vooruit kan; minimaal nog tien jaar aan de zuid-oostkant even los van de bruto-nettoverhoudingen en daarnaast kan ook nog de ijsbaan zakken. Daar kan ook nog gebouwd worden, want dan heb je de kracht in de kern. Met andere woorden: op dit moment is geen conflict waar te nemen als het gaat om de Structuurvisie Steenwijkerland en de rode lijn. Mocht dat over 15, 20, 25 of 30 jaar wel aan de orde zijn, dan kunt u volgens de systematiek in het Streekplan een afweging maken om tot eventuele wijziging van dat Streekplan over te gaan. Provinciale Staten 15 maart

19 De voorzitter: Ik mag u misschien aanraden iets minder over de details te praten? Dat heeft u in de commissie al gedaan maar naarmate het gedetailleerder wordt, begrijpen minder mensen waar het over gaat! De heer Haan (VVD): Voorzitter. Het probleem is inderdaad het pijplijnproject, waar men op het moment aan het bouwen is tegen de camping Het Akkertje aan. De gedeputeerde spreekt over de rest en tien tot twaalf jaar. Dat is de zuid-oostkant, waar bruto 24 ha ligt. Die zit ook in dat verhaal. De gemeente Steenwijkerland heeft dat in de inspraak naar voren gebracht en ik sluit mij daarbij aan dat dit een te krappe bemeting is en daar meer ruimte nodig is. Het lijkt ons niet zinvol om de Bentpolder dan aan te wijzen als primair watergebied. Gedeputeerde Rietkerk: Voorzitter. Ik ben het niet eens met de argumenten van de heer Haan. Het blijkt op basis van feiten, dat men niet tegen een grens aanloopt de komende 15 tot 20 jaar. De provincie Overijssel wil tempo maken met de woningbouw en waar dat kan, stimuleert zij dat ook, ook hier. Mocht die grens wel worden bereikt, dan komt dat hier opnieuw aan de orde en is er een streekplanwijziging aan de orde. Dat kan altijd, want dan hebben we het over de feiten. Tot nu hebben de feiten op schrift van de gemeente Steenwijkerland ons niet overtuigd. Wij zullen dan ook aanvaarding van het amendement ontraden. Op de vraag van mevrouw Antuma over het effect van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening, de Nota Ruimte en de nieuwe structuurvisies, merk ik op dat juist daar de gemeentes via de woonplannen en via de structuurvisie hun eigen beleid formuleren. Dat heeft Steenwijkerland goed voor elkaar. Op die lijn bouwen wij verder en komen wij tot de conclusie, dat het de komende 15 tot 20 jaar niet strijdig is met de rode lijn in de Bentpolder. Mevrouw Antuma-Duisterwinkel (CDA): Voorzitter. Vollenhove wordt beperkt in de ontwikkelingsmogelijkheden. Of je het nu over vijf jaar hebt, over tien of over twintig jaar, via de woonvisies komt dat hier wel weer terecht en kunnen de afwegingen worden gemaakt. Voor ons telt op dit moment, dat het waterschap zegt dat er nu zelfs stedelijke bebouwing mogelijk is. Dat is zeer uitzonderlijk in een primair watergebied. Vervolgens zijn wij ook nog in het veld geweest en daar is ons nogmaals door het waterschap bevestigd, dat er absoluut gebouwd kan worden zonder dat er extra techniek met bemaling enz. nodig is. Door middel van een bepaalde compensatie in het gebied kan daar gebouwd worden. Je kunt linksom gaan of rechtsom, de Watertoets is als borging aan de orde. Al met al is dat voor ons reden om het gebied het voordeel van de twijfel te geven. Gedeputeerde Rietkerk: Het waterschap gaat niet primair over een woonplan en een structuurvisie. Zowel in het huidige als in het toekomstige beleid is de gemeentelijke structuurvisie leidend en nogmaals dat botst niet met de Rode Lijn. Het waterschap kan wel technische informatie geven maar nu is de ruimtelijke vraag aan de orde. Ik vraag u dan ook als medebestuurder integraal af te wegen en niet willekeurig op één element een toepassing te doen die u in andere delen van de provincie niet doet. Dat geef ik u mee en om de reden ontraden wij met kracht aanvaarding van het amendement. Mevrouw Pot (PvdA): Voorzitter. Mevrouw Antuma zegt, dat haar door het waterschap is verzekerd, dat er in het primaire watergebied wel gebouwd kan worden. Ik was bij dat gesprek aanwezig en inderdaad vertelde iemand van het waterschap dat er gebouwd kan worden. Maar het is natuurlijk sowieso niet de bedoeling in een primair watergebied te bouwen. Dat is nu precies de essentie van een primair watergebied. De bedoeling daarvan is dat het de ontwikkeling van stedelijk gebied beïnvloedt. In dit geval is het de bedoeling als er gebouwd moet worden dat te doen in die gebieden die nog over zijn en die net door de heer Jansen genoemd zijn, namelijk ten oosten van Vollenhove. Daar is nog 25 ha over waar gebouwd kan worden. Als dat op is, is er altijd nog de mogelijkheid om te kijken of nog meer ruimte nodig is. Maar dat is precies de essentie van een primair watergebied. Provinciale Staten 15 maart

20 De voorzitter: Ik heb de indruk dat gedeputeerde Rietkerk zich aansluit bij uw woorden. Mevrouw Antuma-Duisterwinkel (CDA): Voorzitter. Nog een laatste opmerking. De Stroomgebiedsvisie is de basis voor de Startnotitie Water. Dat staat binnen de gestelde kaders. Het is een zaak van maatwerk per gebied in overleg met het waterschap. Naar aanleiding van de zienswijzen en de reacties zijn wij het gebied in geweest en wij zijn van mening, dat dit gebied eruit gelicht kan worden. De voorzitter: Ik beschouw deze interruptie als gedaan in de richting van gedeputeerde Jansen. Gedeputeerde Jansen: Voorzitter. De dijkgraaf verzekerde mij gisteravond dat het waterschap bezwaren tegen aanwijzing van dit gebied als primair watergebied ook schriftelijk kenbaar zou hebben gemaakt. Het waterschap heeft dat niet gedaan. De beraadslaging wordt gesloten. In stemming komt het amendement van de fractie van de VVD, de SGP, de CU en de LPF. De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SGP, de CU, de LPF, de VVD en het CDA (min 1 lid) voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige ertegen, waarmee het is aangenomen. Het gewijzigde voorstel wordt vervolgens zonder stemming aangenomen. PS 2006/162 Wijziging Verordening Fysieke Leefomgeving Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. PS 2006/179 Herinrichting steunfuncties Welzijn, zorg en integratie Mevrouw Leusink-Jonker (PvdA): Voorzitter. Na de afgelopen commissievergadering Zorg en cultuur van 6 maart jl. is duidelijk geworden dat het ontwikkelen van de vier steuninstellingen niet zonder slag of stoot gaat. Er staat nogal wat op het spel. Bij de een is het opheffen van een instelling, bij de andere een uitbreiding en verdeling van taken, fuseren en bezuinigen. Werkelijk voor betrokkenen geen gemakkelijke opgave! Afscheid nemen doet altijd pijn maar vervolgens moeten wel de nieuwe kansen worden gepakt om ervoor te zorgen, dat het ingezette proces doorgaat met als resultaat twee instellingen die er taken bij krijgen en twee nieuwe instellingen, Arcon en MOI. Dit is dan ook afgesproken in de intentieverklaring. De PvdA-fractie had ook vragen over het voorstel Herinrichting steuninstellingen. Deze zijn door de gedeputeerde naar tevredenheid beantwoord. Hij had een goed verhaal over de verdeling van taken en gelden en de gang van zaken rondom dit proces. Op de frictiekosten kom ik dadelijk nog even terug. Arcon heeft dit goed opgepakt maar MOI had er moeite mee. Wij hebben begrip voor de situatie rondom MOI; het is niet mis om te moeten fuseren en taakstellingen en een nieuwe steuninstelling te realiseren. Dit kost energie en pijn. Wij vragen dringend aan de verantwoordelijke personen om de kansen te pakken en van MOI een kwalitatief goed advies- en kenniscentrum te maken. Wij hebben vertrouwen in hun kwaliteiten om MOI te realiseren. Wij hopen en dringen er nogmaals op aan, dat organisaties met elkaar gaan overleggen en waar mogelijk en nodig samen te werken. Je kunt elkaar hierdoor versterken. Provinciale Staten 15 maart

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 7 mei 2003 Aanvang 19.00 uur. Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig bij de

Nadere informatie

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007 Versie 4 Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 27 juni 2007 PROVINCIALS STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: 0 4 JUL 2007 a.d. Routing Bijl.: WOENSDAG 27 juni 2007 aanvang:

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN Vragen voor gesprekken van dijkgraaf en secretaris met kandidaat DB-leden Dit formulier wordt van te voren door het kandidaat DB-lid

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25 Bijlage bij het voorstel inzake de gedragscode leden van de gemeenteraad en gedragscode burgemeester en wethouders bepalingen uit de Gemeentewet over de integriteit. RAADSLEDEN Nevenfuncties Artikel 12

Nadere informatie

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017 Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017 -------------------------------------------------------- Geachte burgemeester

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 13 april 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015 Burgemeester Den Oudsten, beste Peter, beste mevrouw van Hulsen, geachte

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C. bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie ons kenmerk: afdeling: WEB0704616/27 Economie bijlage(n): behandeld door: 2 (statenvoorstel + statuten)

Nadere informatie

Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël, geachte familie, geachte aanwezigen

Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël, geachte familie, geachte aanwezigen Toespraak CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de beëdiging en installatie van burgemeester Sijbom op 23 september 2011 Losser Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël,

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer, geacht college, dames en heren,

Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer, geacht college, dames en heren, Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Andries Heidema, t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Deventer op 3 juli 2013. Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer,

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ;

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ; De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer 1700033154; overwegende, dat - de behoefte bestaat een interne klachtenadviesprocedure

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

En die aandeelhouder dat bent u.

En die aandeelhouder dat bent u. Aan de gemeenteraadsleden van gemeenten die aandeelhouder zijn van de NV HUISVUILCENTRALE HVC. Geacht Gemeenteraadslid, Zoals u wellicht weet zijn een aantal waterschappen, net als uw gemeente, aandeelhouder

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

VRAGEN Nr. 39. Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 8 juni Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage

VRAGEN Nr. 39. Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 8 juni Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage VRAGEN Nr. 39 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 8 juni 2004 Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt

Nadere informatie

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2016-2017 34 576 Holland Casino Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 3

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

PROVINCSALESTATEN VAM OVERIJSSEL. Regnr FS»bfc\ftl i* U 1. 0 D nt : 2 T OKT 2010. Routing

PROVINCSALESTATEN VAM OVERIJSSEL. Regnr FS»bfc\ftl i* U 1. 0 D nt : 2 T OKT 2010. Routing Griffie Provincie Overijssel PROVINCSALESTATEN VAM OVERIJSSEL Regnr FS»bfc\ftl i* U 1 0 D nt : 2 T OKT 2010 Routing a.d. Bijl.: Geachteheer/mevrouw, Hierbij ingesloten trefl u twee brieven. Een is er gericht

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders =

Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders = Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders = Inleiding Het verrichten van functies naast je rol als volksvertegenwoordiger of bestuurder is vaak

Nadere informatie

Vraag 1 Hebt u kennisgenomen van het bericht 'enorme bedragen managers jeugdzorg'? 1)

Vraag 1 Hebt u kennisgenomen van het bericht 'enorme bedragen managers jeugdzorg'? 1) Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Cörüz, Bouchibti, Dibi en Agema over het bericht dat managers de jeugdzorg tonnen kosten. (2070823440, 2070823430, 2070823340, 2070823440, 2070823430,, 2070823450)

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 25 september 2015 Nummer 15013794 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 25 september 2015 van 9.35

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Ons kenmerk : l/jwoo Behandeld door : J. Klijn Bijlagen -

Ons kenmerk : l/jwoo Behandeld door : J. Klijn Bijlagen - Stichting Herindeling NEE Burgercomité Goedereede Postbus 224 3253 ZK Ouddorp Aan Provincie Zuid Holland T.a.v. mevrouw I. van Mulligen Commissiegriffier Bestuur en Middelen Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 11 oktober 2006 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Wapenexportbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Voorzitter. Voor het kerstreces hebben wij met de staatssecretaris van

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn. herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn. herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015 Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015 Geachte heer Cazemier, beste Roel, beste Ineke, geachte leden van de

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting 1 Gesproken tekst "Leden van de, na beëdiging, nieuwe gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal, leden van

Nadere informatie

Gemeente n Eergen op Zoom

Gemeente n Eergen op Zoom Gemeente n Eergen op Zoom RVB03-0231 Gewijzigd 0X8mplaa r 2? Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 27 februari 2003 : SB/03/03 : Afleggen eed of verklaring en belofte door duoburgerleden. Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 29 oktober 2003 Aanvang 18.00 uur. Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014.

PROVINCIAAL BLAD. van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 1272 11 juli 2014 Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014. Besluit van Provinciale Staten van

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 13 september 2006 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 84 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

OVERZICHT VAN VOORBEELDEN VAN BELONINGSBELEID TEN AANZIEN VAN OVERHEIDSDEELNEMINGEN

OVERZICHT VAN VOORBEELDEN VAN BELONINGSBELEID TEN AANZIEN VAN OVERHEIDSDEELNEMINGEN OVERZICHT VAN VOORBEELDEN VAN BELONINGSBELEID TEN AANZIEN VAN OVERHEIDSDEELNEMINGEN Achtergrond Het komt regelmatig voor dat overheden geheel of gedeeltelijk aandeelhouders zijn van vennootschappen (overheidsdeelnemingen).

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Notulen van de buitengewone Ledenvergadering d.d. 1 december 2011 gehouden in het Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Rotterdam.

Notulen van de buitengewone Ledenvergadering d.d. 1 december 2011 gehouden in het Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Rotterdam. 1 Notulen van de buitengewone Ledenvergadering d.d. 1 december 2011 gehouden in het Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Rotterdam. 1. Opening door voorzitter De vergadering wordt geopend door voorzitter

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Voorlopige agenda Statencommissie Economie & bestuur

Voorlopige agenda Statencommissie Economie & bestuur Voorlopige agenda Statencommissie Economie & bestuur Aan de leden van de Statencommissie Economie & bestuur De voorzitter van de Statencommjssie Economie & bestuur roept u hierbij op tot het bijwonen van

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

Aan het college van Gedeputeerde Staten i.a.a. de leden van Provinciale Staten Postbus 6001 4330 LA Middelburg. onderwerp: resultaat overleg BJZ

Aan het college van Gedeputeerde Staten i.a.a. de leden van Provinciale Staten Postbus 6001 4330 LA Middelburg. onderwerp: resultaat overleg BJZ Aan het college van Gedeputeerde Staten i.a.a. de leden van Provinciale Staten Postbus 6001 4330 LA Middelburg onderwerp: resultaat overleg BJZ Middelburg, 10 november 2011 Geacht college, Het spijt mij

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015 RAAD BESLUITENLIJST 19 februari 2015 Ag.punt 1. 2. 3. Onderwerp Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Eerste Kamer wijst grondwetsherziening rond gekozen burgemeester af

Eerste Kamer wijst grondwetsherziening rond gekozen burgemeester af Eerste Kamer wijst grondwetsherziening rond gekozen burgemeester af Dinsdagavond 22 maart heeft de Eerste Kamer de grondwetsherziening rond de gekozen burgemeester afgewezen. Doordat ook de PvdA-fractie

Nadere informatie

1. Wat is voor u de belangrijkste motivatie geweest om CDA-lid te worden?

1. Wat is voor u de belangrijkste motivatie geweest om CDA-lid te worden? De zorgparagraaf Het sociale component Het economische beleid Duurzaamheid Onderwijs Het Europees beleid Om actief inbreng te kunnen leveren aan( maatschappelijke) discussies Om actief het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. gehouden op woensdag 17 september 2003

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. gehouden op woensdag 17 september 2003 VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 17 september 2003 Aanvang 18.00 uur. Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe

Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe 2003-55 Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe Voorgestelde behandeling: - provinciale staten op 23 april 2003 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde status: B-stuk Behandeld

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 Agendapunt 1. Regeling van werkzaamheden Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Balootje (SGP en CU) De

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA) en Ranter (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA) en Ranter (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 25 mei 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn 57

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 17 maart 2004 Aanvang 18.00 uur. Voorzitter: de heer Jansen, commissaris der Koningin. Griffier: de heer Alberda van

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 13 oktober 2004 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven

Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven Raad Onderwerp: V200900004 Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven Raadsvoorstel Inleiding: Op 7 januari 2009 heeft de heer Groen aangegeven dat hij per 2 februari

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken.

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Bedrijfslevenbeleid Aan de orde is het VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 19/11). Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Mevrouw

Nadere informatie

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt:

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: Voordracht aan Provinciale Staten GEWIJZIGD van Presidium Vergadering December 2014 Nummer 6740 Onderwerp Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, e.a. 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 55 BRIEF VAN DE

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 M.H.F. Schuurmans-Wijdeven mr. G.J. Jansen 31 maart 2015 Provincie Gelderland Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Inleiding

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan.

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan. Mededelingen stemmingen Ik verzoek de leden, hun plaatsen in te nemen. Voor wij gaan stemmen, geef ik als eerste het woord aan de heer Öztürk van de Partij van de Arbeid, die een wijziging wil doorgeven

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel De raad van de gemeente Meppel; gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening rekenkamercommissie Meppel Paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister van Financiën d.d. 7 juni 2011 over

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus DE Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus DE Den Haag Directie Financiële Markten Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 DE Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 22 augustus 2007 2060720950 FM 2007-1806 U Onderwerp

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 81 Haarlem, 13 november 2001 Onderwerp: Reglement ambtelijke bijstand aan statenleden Bijlagen: ontwerpbesluit met toelichting Inleiding Artikel 33 van de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 172 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 4 maart 2016 De vaste commissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET RAADSDEBAT VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 5 OKTOBER 2006

VERSLAG VAN HET RAADSDEBAT VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 5 OKTOBER 2006 VERSLAG VAN HET RAADSDEBAT VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 5 OKTOBER 2006 Onderwerp: Toekenning uitkering aan de heer mr. A.Ph. Hertog De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. U heeft

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

2011D56821 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D56821 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 20D5682 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over het

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen. Stemmingen Stemmingen Wijziging Paspoortwet Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten,

Nadere informatie