Kwalitatief jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwalitatief jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Kwalitatief jaarverslag 2013

2 Inleiding Voor u ligt het tweede jaarverslag van de fusieorganisatie bestaande uit de WSWonen Baarsjes/Bos en Lommer, Westerpark en Oud-West. Van 3 naar 1 WSWonen, luidde de opdracht van het stadsdeelbestuur eind 2011 met een stedelijke opgelegde reductie van 5% van inkomsten in 2012 en nog eens 5% in In het eerste jaar van haar bestaan heeft het WSWonen West deze reductie, en ook het niet kunnen doorbereken van acres, kunnen opvangen door een doelmatige fysieke bedrijfsvoering door het betrekken van één locatie. In 2013 zijn we overgegaan tot het neerwaarts aanpassen van de formatie. Deze is zichtbaar in de reductie van het cluster bewonersondersteuning van 4.59 FTE naar 3.99 FTE. Daarbij is opgenomen de extra inzet van de teamleiding vanaf het tweede kwartaal 2013 op productie bewonersondersteuning.totaal aandeel teamleiding op dit terrein bedraagt vanaf maart ,78%. Het WSWonen West kenmerkt zich in 2013 als een efficiënt functionerende organisatie en bereikte ondanks het teruggaan in formatie een hoger aantal unieke huishoudens dan in was een jaar waarin zich veel afspeelde op het terrein van huren en wonen. Zoals het voor het eerst sinds jaren weer toepassen van boven inflatoire en ook inkomensafhankelijke huurverhogingen. Daar waar veel deskundigen al voor hadden gewaarschuwd werd zichtbaar. De (huur) woningmarkt in Amsterdam en zeker ook in stadsdeel West raakte nog meer op slot. De verhuisbereidheid van reguliere huurders daalde naar een ongekend dieptepunt. Tegelijk vond er wel een forse instroom plaats van tijdelijke huurders met campuscontracten in complexen in Bos en Lommer waarvan de sloop en/of renovatie is uitgesteld vanwege de economische crisis. Ook de particuliere huurwoningmarkt herontdekte studenten. In Westerpark ontstond het fenomeen van verkamering van onlangs gesplitste woningen die in het huidige economische tij niet verkocht worden. Ook is sprake van doorzettend zwaar weer voor een aantal corporaties in ons werkgebied. Deze voerden opnieuw forse reorganisaties door en legden voorgenomen bouwplannen stil. Deze reorganisaties hadden zichtbaar effect op de kwaliteit van de dienstverlening aan hun huurders. In toenemende mate ontving het WSWonen in 2013 signalen van huurders die zich onvoldoende gehoord voelen door hun corporatie bij bijvoorbeeld onderhoudsklachten. Een bijzondere ontwikkeling mag niet onvermeld blijven. Stadgenoot benaderde halverwege 2013 in geheel Amsterdam zo n 3500 huurders met het dwingende aanbod om over te gaan tot het laten installeren van een CV-ketel. Huurders voelden zich uitermate gebruuskeerd door de toonzetting van de briefwisseling waarin bij het niet ingaan op dit aanbod de gang naar de rechter werd aangekondigd. Dit leverde in West een fors aantal reacties op. Huurders meldden zich in grote getale bij het WSWonen West met vragen en verzoeken om ondersteuning. Begin 2014 wordt de uitkomst van de eerste gerechtelijke processen verwacht. Leeswijzer Dit document geeft een toelichting op de behaalde resultaten in Het geeft per onderdeel duiding over de geleverde prestaties en eventuele afwijkingen ten opzichte van het prestatieaanbod. Op basis van ervaringen en behaalde resultaten geeft het WSWonen West, daar waar mogelijk, het stadsdeel relevante beleidsinformatie over de betreffende onderwerpen. ii

3 Werkwijze van het WSWonen West Het WSWonen West werkte conform het stedelijk Format WSWonen In het prestatieaanbod zijn in overleg met het stadsdeel aanvullende afspraken gemaakt met name op het gebied van duurzaam wonen (zie 5.4 Conclusies). Het WSWonen stimuleert in haar totale pakket van diensten de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bewoner en spoort deze aan om samen met andere bewoners op te trekken. In deze verslaglegging wordt de inhoudelijke, maar ook de getalsmatige ontwikkeling van onze dienstverlening beschreven over het afgelopen jaar was evenals de daaraan voorliggende periode een jaar waarin maatschappelijk en ook economisch veel veranderingen plaatsvonden. De economische wereldcrisis duurt voort en het kost Nederland moeite om daar weer van te herstellen. In een neergaande economische tendens, ook op huishoudniveau, zien we in 2013 een forse stijging van woonlasten. Dat doet het vertrouwen van de bewoners geen goed. Ook zien wij in 2013 een stijging van het volume van het beroep op het Emil Blauwfonds (EBF) met tegelijkertijd een toename van complexiteit van de zaken. De productie van het WSWonen West wordt bepaald door de kwaliteit van haar medewerkers. Wij voelen ons trots dat wij mogen samenwerken met dit team van kundige, gemotiveerde én betrokken medewerkers. Teamleiding WSWonen West Roos Ruckert Fred van der Vlist iii

4 Inhoud 1. Voorlichting en hulpverlening Bereikbaarheid Promotie Woningopnames Procedures Huurcommissie Bewonersondersteuning Informatiebijeenkomsten Ondersteuning bewonerscommissies Ondersteuning belangenbehartiging Participatie Ondersteuning en bevordering Informeren groepen t.b.v. participatie en empowerment Signaleringen Rapportages Samenwerking Tevredenheidsmeting Conclusies Klachten over dienstverlening Bijlagen 1. Stedelijke rapportage 2. Ondersteunde bewonerscommissies 3. EBF 4. Tevredenheidsmeting 5. Kwantitatief jaarverslag 2013 iv

5 1. Voorlichting en hulpverlening 1.1 Bereikbaarheid Het WSWonen West biedt bewoners de mogelijkheid om via de inloopspreekuren en op afspraak, advies en informatie in te winnen over alle onderwerpen betreffende het domein wonen. Het WSWonen West was in 2013 van maandag tot en met vrijdag telefonisch en per bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur. Het WSWonen West hield in het verslagjaar zeven keer per week inloopspreekuur (á 2 uur) op de hoofdvestiging. Het doel van de spreekuren is om binnen één loket bezoekers effectief te helpen of efficiënt door te verwijzen. Drie keer per week hielden we Woningnetspreekuur (á 2 uur) in de openbare bibliotheken van West. Inloopspreekuren WSWonen West in 2013 waren: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van uur Dinsdagavond van uur Woensdagmiddag van uur Woningnetspreekuur Dinsdagmiddag van uur in de Bibliotheek Staatsliedenbuurt op de Van Hallstraat 615. Donderdagmiddag van 14:00 16:00 uur in de Bibliotheek op het Mercatorplein 89. Vrijdagmiddag van uur in de Bibliotheek Bos en Lommer op het Bos en Lommerplein 176. Op verzoek van het Stadsdeel is per juni 2013 bijgehouden hoeveel bewoners het spreekuur op dinsdagavond bezochten. Gemiddeld kwamen er 4,5 bezoekers per avond. Totaal kwamen er 113 bezoekers verspreid over 25 avonden. 1

6 Tabel 1 Voorlichting en hulpverlening Indicatoren I II III IV unieke woningen Totaal aantal individuele contacten * bezoekers spreekuren totaal a. Bezoekers Eerste Helmersstraat b. Bezoekers Woningnetspreekuur individuele contacten per brief en individuele telefonische contacten adviezen aan verhuurders en eigenaar-bewoners a. 0.5 fte coordinatie conform conform conform conform conform 7b. 0.5 fte ass coordinatie conform conform conform conform conform 7c fte bewonersondersteuner I conform conform conform conform conform 7d. 3.9 fte bewonersondersteuner II conform conform conform conform conform 7e fte frontdeskmedewerker conform conform conform conform conform 7f fte secretariaat conform conform conform conform conform 7g fte werkervarings- en re-integratieplaatsen conform conform conform conform conform * Het totaal aantal individuele contacten betreft de onderdelen: spreekuur/woningnet/afspraak/brief /telefoon/opnames/zitting De meeste vragen gingen over achterstallig onderhoud, huurprijs, bijkomende kosten en woonruimteverdeling. In toenemende mate werden we geconfronteerd met vragen over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Ten aanzien van Tabel 1: 1) is 16 % boven indicatie. 2) is niet geïndiceerd. 3) is conform het aanbod. 3a en 3b) zijn niet geïndiceerd. 4) is 11 % boven indicatie. 5) is 5 % boven indicatie. 6) is 21 % boven indicatie. In deze cijfers worden twee zaken zichtbaar, namelijk een toename van de bemiddelende rol van het WSWonen en anderzijds dat verhuurders en eigenaren ons steeds beter weten te vinden en vertrouwen tonen in onze dienstverlening. 7) Maatschappelijk verantwoord ondernemen Het WSWonen West heeft één medewerker in dienst in het kader van maatschappelijke re-integratie en arbeidsparticipatie. Het WSWonen West bood in het verslagjaar twee stageplaatsen voor elk 10 maanden aan derdejaars studenten sociaal juridische dienstverlening van de HVA. Ook in 2013 werkten er vrijwilligers bij onze woningnetspreekuren waarvan één in het kader van maatschappelijke re-integratie. Bij onze huurspreekuren werken drie advocaten op vrijwillige basis. Dit levert een duidelijke meerwaarde aan de kwaliteit van deze spreekuren 2

7 1.2 Promotie Het WSWonen West heeft dit jaar verschillende artikelen geplaatst in onder andere de Staatskrant, Huurderskrant West en op dichtbij.nl. We hebben berichten geplaatst over verschillende onderwerpen zoals: energielabeling, controleren van geliberaliseerde huurprijzen, jaarlijkse huurverhoging, huurprijsverlaging op basis van gebreken, tijdelijke verhuur, tips voor energiebesparing, huurtoeslag, vervanging geisers door HR ketels, wooncomfort, koolmonoxidevergiftiging, de Vrouwen Academie West etc. Onze website houden we up to date met relevante informatie voor de bewoners van West. Het aantal pageviews op onze homepage is in 2013 met 22 % gestegen. We zijn actief op Twitter en op Facebook. We zijn ook lid van jekuntmeer.nl waarop we onze activiteiten zoals vrijwilligerswerk, voorlichtingen en openingstijden plaatsen. De informatiefolders, posters en flyers zijn beschikbaar gesteld in de wachtruimtes van de spreekuren, Huizen van de Buurt, ketenpartners en uitgedeeld tijdens onze voorlichtingen en bij evenementen. Alle nieuwe huurders met een huisvestingsvergunning en huurders die geconfronteerd werden met werkzaamheden wegens splitsen of anderszins zijn schriftelijk door ons benaderd. Omdat corporaties geen woonvergunningen meer hoeven aan te vragen voor nieuwe verhuringen ontvangt het WSWonen geen adresgegevens meer van de Dienst WZS betreffende de mutaties van de toegelaten instellingen. Het ontbreken van deze gegevens heeft consequenties voor de werkwijze van het WSWonen West. Ten behoeve van onze actieve benadering selecteert het WSWonen West handmatig de adressen van de nieuwe verhuringen aan de hand van gepubliceerde gegevens van toegewezen woningen door Woningnet. Ook in 2013 hebben we huurders die de afgelopen anderhalf jaar een procedure zijn gestart geattendeerd op de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Medio 2012 zijn we gestart met het maken van een extern communicatieplan. Dit is een intern procedurekader waarmee het team een kader en richtlijn heeft voor de komende jaren met betrekking tot communicatie met externe partijen en klanten. Het vergroten van de naamsbekendheid in het stadsdeel vormt daarvan een onderdeel. Tabel 2 Promotie Indicatoren I II III IV geïnformeerde huurders nieuwe verhuringen geïnformeerde huurders m.b.t. splitsing en renovatie geïnformeerde huurders m.b.t. overige werkzaamheden waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd geïnformeerde huurders die geattendeerd zijn op de mogelijkheid van bezwaar maken tegen de huurverhoging n.v.t. 314 n.v.t. n.v.t Geïnformeerde huurders waarvan hun woning geveild wordt Overige actieve aanpak Totaal aantal actieve benaderingen a. Totaal aantal contacten n.a.v. actieve benaderingen

8 Toelichting 1. Het aantal actieve benaderingen is minder dat geïndiceerd. Er is nog steeds sprake van een forse daling van het aantal mutaties binnen de gereguleerde woningvoorraad in vergelijking met voorgaande jaren. Ten aanzien van de nieuwe verhuringen: we ontvangen maandelijks adresgegevens van de Dienst Wonen Zorg en Samenleven betreffende de particuliere sector. In heel 2013 is de DWZS er niet in geslaagd om adresgegevens van nieuwe verhuringen door corporaties aan ons te leveren. We waren daarom genoodzaakt om zelf m.b.v. filtering van de resultaten van de website van Woningnet deze verhuringen te achterhalen. 2. Door het lage aantal verleende vergunningen voor splitsen/renovatie zijn er minder huurders actief benaderd over dit onderwerp dan geïndiceerd. 4. Deze benadering vindt 1 keer per jaar plaats i.v.m. de jaarlijkse huurverhoging. 6. Deze benadering bestaat uit: Lopende Huurcommissie zaken. Woningen van een stilvallende ontwikkelaar, huurrechten tijdelijke huurders. Enquête onder tijdelijke huurders Kolenkit. Mailing aan studentenwoningen m.b.t. algemene dienstverlening WSW Uitnodiging bijeenkomst Huurgenoot 2 december 2013 over vervanging open verbrandingstoestellen 4

9 1.3 Woningopnames De uiteindelijke realisatie (866) van de woningopnames is hoger dan ingeschat (750). Dit is voornamelijk te verklaren door een proactieve opstelling vanuit het WSWonen West op het gebied van energiebesparing. Tabel 3 Indicator I II III IV woningopnames waarvan minimaal 250 met energiecheck Toelichting 1. De opnames zijn in 2013 conform de prestatieafspraken uitgevoerd (in het algemeen binnen 2 weken). 2. De bewoners stellen het over het algemeen op prijs als onze medewerkers tijdens woningopname aandacht besteden en advies geven over mogelijke energiebesparing. Het is voor het WSWonen en ook onze medewerkers nog zoeken naar de optimale vorm van deze dienstverlening. In het algemeen valt ons op dat bewoners wel prijs stellen op comfortverhoging, maar vaak moeite hebben met de mogelijk daarmee gepaard gaande huurstijgingen. Dit is zeker het geval bij huurders die zijn gaan huren na invoering van de zogenaamde Donnerpunten. Op verzoek en in overleg met het stadsdeel hebben we in 2013 de energiecheck+ ontwikkeld, een meer diepgaande analyse en advisering m.b.t. energiebesparing en comfortverhoging. Vanaf 2014 opgenomen in ons prestatieaanbod. In heel 2013 heeft het WSWonen bij woningopnames standaard de mogelijkheid van het verrichten van een rudimentaire energiecheck aangeboden. Daar is in 36% van de gevallen gebruik van gemaakt. Op verzoek van het stadsdeel zullen we vanaf 2014 ook een veel uitgebreidere energiecheck en bijhorend energieadvies aanbieden. In het laatste kwartaal van 2013 hebben we daarvoor software ontwikkeld waarin de feitelijke fysieke situatie, maar ook het bewonersgedrag wordt onderzocht. Aan de hand hiervan verstrekt het WSWonen een advies op maat. Dit product heeft zeker een samenhang en past goed in de door het ASW ontwikkelde Meerkanaalaanpak. Voor het WSWonen West betekent dit het verder uitbouwen van de energiecheck op individueel woningniveau naar de energiecheck plus. Dit is een integratie van de woonlastencheck met een technische beoordeling van het gehuurde met inbegrip van het feitelijke woongedrag. Hierbij worden huurprijs, servicekosten, energielasten, apparaten en bewonersgedrag in samenhang beoordeeld. Op basis hiervan ontvangt de bewoner een op maat geleverd advies. De ondersteuners van ASW en WSWonen zetten zich in om individuele bewoners en bewonersorganisaties te stimuleren om zich sterk te maken voor het terugdringen van de energielasten langs de drie mogelijk wegen: goedkope schone productie, isolatie en gedrag. 5

10 1.4 Procedures Huurcommissie De neerwaartse tendens van door ons ondersteunde gestarte procedures bij de Huurcommissie zet zich ook in 2013 door. Hier hadden we bij het vaststellen van de indicator op dit onderwerp al rekening mee gehouden. Het resultaat is 514. Een fors deel van deze procedures is gerelateerd aan onderhoudsgebreken. De Huurcommissie doet uitspraak over de maximaal te betalen huur in relatie tot het gebrek. We verklaren de teruggang van het aantal procedures door het sterk verminderde aantal verhuisbewegingen en het gegeven dat door de invoering van het energielabel én zeker de Donnerpunten een groter deel van de woningvoorraad buiten het regime van de Huurcommissie valt. Een andere reden is dat door de stijging van de maximaal redelijke huurprijs in relatie tot de betaalde huur het sanctionerende karakter van de uitspraken van de Huurcommissie teniet gedaan wordt. Tabel 4 Procedures Indicator I II III IV Ondersteuning bij 500 gestarte procedures Toelichting In het eerste, derde en vierde kwartaal bestonden meer dan de helft van de gestarte procedures uit onderhoudsprocedures. De 231 gestarte procedures in het tweede kwartaal bestaan voor meer dan de helft uit bezwaarschriften huurverhoging. 6

11 2. Bewonersondersteuning In 2013 heeft de daling van de huizenprijzen verder doorgezet. Waar veel sociale verhuurders hebben ingezet op het verkleinen van de overhead, zijn particulieren op zoek naar winstgevende openingen. In onze jaarrapportage van 2012 besteedden we al aandacht aan het fenomeen van z.g.n. verkamering. Dit onderwerp is in 2013 steeds meer politiek opgepakt. Een gevolg hiervan is het onlangs aangenomen woningdelen -beleid. Bij zowel sociale als particuliere verhuurders is door het uitvallen van ontwikkelingspotentieel meer focus gekomen op het lopende onderhoud en regelmatig ook het gebrek daar aan. Maar door het toenemen van de economische spanning op deze markt worden de desondanks doorgezette ingrepen overlegtechnisch bezien lastiger dan in voorgaande jaren. Permanente uitverhuizing middels SV-urgentie is steeds minder een alternatief, waardoor meer dan voorheen bewoners blijven zitten tijdens de ingreep of terugkeren na werkzaamheden. Overleg over afspraken hiervoor duurt dan ook vaak langer en kent grote onzekerheden omdat de verhuurder tijdens het proces de afspraken weer van tafel kan halen en financiële en organisatorische kwesties het proces soms elk moment kunnen resetten. De bewonersondersteuning begint bij huurders van individuele woningen en betrekt hierbij zo snel mogelijk de collectieve aspecten. De ondersteuning vindt dan plaats bij het contact dat bewoners onderling hebben. Zodra bewoners niet alleen samen overleggen maar ook gezamenlijk kunnen optrekken richting verhuurder of overheid krijgt de ondersteuning een collectief karakter. Bewoners zullen hun zaak zelf dienen op te pakken en daarvoor steun bij elkaar zoeken en liefst ook kennis aan elkaar overdragen. Het is ook niet voor iedere bewonersgroep weggelegd om zelfstandig een organisatie in stand te houden die optreedt voor de gezamenlijke belangen. Het WSWonen West ondersteunt in dat geval extra bij het zetten van de eerste stappen en adviesvragen. Bij meer kwetsbare bewoners heeft de bewonersondersteuning zeker ook raakvlakken met de sociale aspecten van de bewoner en wordt vanzelfsprekend zoveel mogelijk samengewerkt met andere hulpinstanties. De contacten met deze groep bewoners zijn over het algemeen een stuk intensiever en vragen ook een forse tijdsinvestering van het WSWonen. De belangenorganisaties voor huurders in West worden geconfronteerd met veranderingen in de huurwetgeving die voor het grootste deel buiten het bereik van de lokale huurdersverenigingen liggen. Doordat het (traditionele) verenigingswerk doorgaans buiten de interessesfeer van jongeren ligt is de aanwas van nieuwe bestuurders afwezig. Onderwerpen als toegang tot de woningmarkt en tijdelijke verhuursituaties komen hierdoor nauwelijks aan de orde. Dit was ook de reden voor ons om juist op deze onderwerpen in te zetten, met een specifiek debat over de Ongedeelde stad en het uitvoeren van een onderzoek naar zeer langdurige tijdelijke bewoners in de Kolenkit-buurt. Tegelijkertijd zien we veel (politieke) initiatieven om het aantal mensen dat tijdelijk kan huren te vergroten. De sfeer voor de komende jaren is er een van onduidelijkheid en onzekerheid. Dat speelt momenteel ook al mee als huurders hun wooncarrière tegen het licht houden. Wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel spelen sinds 2011 een dominante rol. De hervorming van de sociale huursector levert veel spanning op. Daarom streeft het WSWonen West ernaar om bewoners meer greep te geven op hun woonsituatie. 7

12 Energie Het WSWonen West legt in toenemende mate de focus op energiebesparing én comfortverhoging. Er zijn in 2013 bijna twee keer zoveel energiechecks door ons verricht. De bewoners uit West stelden in vergelijking met 2012 tweeëneenhalf keer zoveel vragen over energie. In het verslagjaar hebben wij veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van nieuwe producten m.b.t. dit thema en wordt er actief gezocht naar bewoners die samen met hun buren energiebesparende maatregelen willen nemen en/of laten aanbrengen door de verhuurder. Het gaat hierbij om maatregelen als aanbrengen van HR-ketels en/of centrale verwarming, HR++ dubbelglas en zonnepanelen. In vergelijking met voorgaande jaren is de ondersteuning van het WSWonen West op het gebied van energiebesparing veel uitgebreider en intensiever geweest. Onze ondersteuning is er op gericht dat bewoners zelf de plannen initiëren en in samenwerking met het WSWonen een voorstel opstellen. De plannen worden dus volledig bottom-up vormgegeven wat rechtstreeks aansluit bij het in Bouwen aan de Stad II gewenste initiatief van bewoners ten aanzien van energetische vernieuwing was wat dat betreft voor het WSWonen West ook een testfase, een periode waarin we methodieken hebben ontwikkeld om bewoners individueel maar ook collectief energieprojecten te laten opstarten om hun woning en/of complex energiezuiniger te maken. In 2014 gaan we deze productrange verder uitbouwen op basis van de resultaten vanuit de energiecheck plus. In 2013 heeft het WSWonen in totaal 12 collectieven en/of bewonerscommissies ondersteund bij het proces voor het bewerkstelligen van energiebesparende ingrepen. In bijna alle gevallen is bottom-up te werk gegaan: Inventarisatie van de wensen van de huurders en onderzoek naar welke maatregelen het meest geëigend zijn voor de woning en/of complex. Berekening energiebesparing en de bijhorende huurverhoging. Opstellen van een voorstel richting verhuurder. Het jaar 2013 is een gunstig jaar geweest om hiermee te experimenteren gezien het grote aantal subsidies en gunstige regelingen die de overheid hiervoor in het leven heeft geroepen, zoals de maatwerkadvies- en labelstappensubsidies van stadsdeel West. En ook de gunstige leningen van het Nationaal Energiebespaarfonds en de kortingen op de BTW-tarieven voor verbouwing en renovatie. Het merendeel van de hierboven genoemde bewonerscommissies heeft al een voorstel opgesteld en is op basis hiervan in gesprek met hun verhuurder. Het is te vroeg om nu vast te kunnen stellen of deze bewonersgestuurde aanpak echt succesvol is. Het jaar 2014 zal hier meer duidelijkheid over gaan geven. Uitgestelde sloop/renovatie Als gevolg van het aanhouden van de economische crisis en de gevolgen daarvan voor de eigen organisatie hebben de sociale verhuurders een aantal voorgenomen sloop- en renovatieprojecten uitgesteld. Dit heeft zeker een negatieve neerslag op de bewoners in deze kwalitatief matig tot slechte complexen. Bij een aantal lopende (overleg)trajecten over ingrijpende renovatie zien we ook dat de verhuurders de zwaarte van de ingreep terugbrengen tot onderhoud en ook de uitgangspunten van het sociaal plan opnieuw ter discussie stellen. Zie onder andere hoofdstuk 2.2 ondersteuning bewonerscommissies; Bloom 4. 8

13 Gemengd beheer In een toenemend aantal corporatiecomplexen worden woningen bij mutatie te koop aangeboden. Dit leidt tot meer complexen met gemengd beheer. Het aantal huurders woonachtig in gemengde complexen dat zich bij ons meldt voor advies en ondersteuning nam ook in 2013 toe. Het overgrote deel van hun vragen gaat over vertraging bij het oplossingen van onderhoudsklachten die onder de verantwoordelijkheid van de VVE vallen. Actieve aanpak Het WSWonen informeert bewoners over ontwikkelingen met betrekking tot hun woning. Bewoners worden geïnformeerd wanneer er voor de door hen gehuurde woning een splitsingsvergunning wordt aangevraagd. Maar ook informeren we de bewoner als er een bouwvergunning wordt aangevraagd of het pand op de veiling wordt gebracht. Ook stuurden we alle reguliere en tijdelijke huisvestingsvergunningen en mutaties bij corporaties een brief met het dienstenpakket van het WSWonen West. Naar aanleiding van de respons hebben de bewonersondersteuners actie ondernomen. We hebben in het verslagjaar 45 brieven verstuurd naar adressen waarvoor een splitsingsvergunning is aangevraagd. Die bewoners hebben vooral vragen over de gevolgen die de splitsingsaanvraag heeft voor hun eigen woonsituatie. We hebben 623 brieven verstuurd naar aanleiding van een aanvraag bouwvergunning door de verhuurder. Het WSWonen maakt een selectie bij de aanvragen bouwvergunning en benadert alleen bij aanvragen die voor de huurders relevant zijn. Er is sprake van een afnemend aantal geveilde panden. We hebben in totaal 40 huurders benaderd met veilingaankondigingen. Deze bewoners hebben vooral vragen over hun rechten en plichten bij verkoop en willen advies en ondersteuning bij het contact met de nieuwe huiseigenaar. Samenvattend: de respondenten geven aan het erg op prijs te stellen dat ze door het WSWonen over deze voor hen belangrijke onderwerpen geïnformeerd worden. 2.1 Informatiebijeenkomsten Tabel 5 Informatiebijeenkomsten Prestatieafspraken I II III IV informatiebijeenkomsten, afgestemd op behoefte van bewoners Indicator I II III IV informatiebijeenkomsten splitsen informatiebijeenkomsten complexmatige aanpak informatiebijeenkomsten duurzaam wonen informatiebijeenkomsten voor leden van huurdersverenigingen Informatiebijeenkomsten met een ander thema Totaal aantal bezoekers informatiebijeenkomsten

14 Vervolg tabel 5 Toelichting 1 x Algemene voorlichtingsbijeenkomst aan huurders in Oud-West over de landelijke wijzigingen in het huurbeleid Meer dan 110 mensen bezochten de avond. De grote zaal op de eerste Helmersstraat was overvol. Veel bezoekers lieten hun ongerustheid blijken over de gevolgen van de aangekondigde huurverhogingen boven inflatie voor hun persoonlijke situatie. 1 x Voorlichting aan de bewoners van het Columbusplein. Onderwerpen waren : stand van zaken renovatieplannen, oprichting/vernieuwing bewonerscommissie en de mogelijkheden van een bewonerscommissie bij het oplossen van klachten in de woning. 48 mensen bezochten de voorlichting. 1 x Voorlichting in samenwerking met leden van de gebiedsraad West aan huurders van Rochdale, onderwerpen waren: dienstverlening WSWonen en de huurverhoging mensen bezochten de voorlichting. 1 x Informatiebijeenkomst duurzaam wonen: "Energiebesparing is geldbesparing". Aantal bezoekers: 8 1 x Informatiebijeenkomst gemengd beheer i.s.m. Bewonersplatform Oudbouw Eigen Haard Zeelheldenbuurt. Aantal bezoekers: 12 1 x Informatiebijeenkomst tijdelijke bewoners Kolenkit Zuidelijk Veld. Aantal bezoekers: 45 Thema: huurrecht en participatie precaire woonvormen Begin juni woonwensen enquete uitgezet onder 429 voornamelijk tijdelijke bewoners 2 x Informatiebijeenkomst huurverhoging i.s.m. Huurdersvereniging Oud-West. Aantal bezoekers: 19 en 14 1 x Informatiebijeenkomst huurverhoging huurders Baarsjes i.s.m. Huurdersvereniging Baarsjes Bos & Lommer. Aantal bezoekers: 6 1 x Informatiebijeenkomst huurverhoging huurders Bos & Lommer i.s.m. Huurdersvereniging Baarsjes Bos en Lommer. Aantal bezoekers: 12 2 x Informatiebijeenkomst huurverhoging i.s.m. Huurdersvereniging Westerpark. Aantal bezoekers: 46 en 14 1 x Informatiebijeenkomst huurverhoging i.s.m. huurdersverenigingen West en ABC West. Aantal bezoekers: 15 Thema: Huurverhogingsbijeenkomst speciaal gericht op de doelgroep chronische zieken en gehandicapten. 1 x Voorlichting aan bezoekers van de bouwmarkt Gamma (Nieuwe Hemweg 1) over energiebesparende producten tijdens het evenement 24H Amsterdam West.(15 deelnemers) 2 x Voorlichting over energiebesparing aan cursisten van een vier daagse budgetcursus "leef rijk met minder geld" georganiseerd door ABC. Daarbij werden onderwerpen behandeld als energierekening, energieverbruik huishoudelijke apparaten. (18) 1 x Voorlichting over de bouwkundige mogelijkheden mbt energiebesparende maatregelen aan huurders van 2 panden aan de Adm.de Ruyterweg.(11) 1 x Voorlichting over energiebesparende maatregelen aan huurders van een pand aan de Geuzenkade. (3) 1 x Tijdens de Buurtbazaar informatie en advies over energiebesparing gegeven aan bewoners van de Baarsjes (250 bezoekers). 1 x Voorlichting aan klanten van de voedselbank die de training op eigen kracht volgen bij Voorlichting en preventie van Koperen Knoop. De volgende onderwerpen zijn o.a. behandeld: Energienota, verschillende energiemaatschappijen, energielabels, besparen op gas, water en elektra (8 deelnemers) 1 x Op uitnodiging van Stichting Kantara de Burg voorlichting gegeven over bewust omgaan met energie en het analyseren van de eigen energierekening (12 deelnemers). 1 x Op uitnodiging van SBOW de bezoekers van de bijeenkomst "Oud-West- samen actief voor een beter buurt", geïnformeerd over wonen en huren (70 bezoekers). 10

15 2.2 Ondersteuning bewonerscommissies Collectief bewonersondersteuningswerk Een substantieel deel van het bewonersondersteuningswerk bestaat uit collectieve ondersteuning. Het gaat hierbij de laatste jaren in het merendeel van de gevallen om het complexmatig wegwerken van achterstallig onderhoud. Maar natuurlijk ook over meer complexe ingrepen en het overleg over energiebesparende maatregelen. De ondersteuningswerkzaamheden zijn dus veelomvattend; het overleg over de (sociale) voorwaarden en het raadplegen van de achterban, het opstellen van folders en beleggen van informatiebijeenkomsten. De kwaliteit van de samenwerking tussen de verschillende partijen verschilt sterk per project, de inzet en mogelijkheden van de bewonerscommissie en verhuurder. De ene keer loopt de samenwerking soepel en gaat het project snel. Terwijl de andere keer de belangen niet of nauwelijks verenigd kunnen worden, waardoor zelfs de kleinste stappen in het proces veel tijd en energie kosten. Het WSWonen West heeft in 2013 bewonersgroepen ondersteund en geadviseerd bij een aantal complexmatige renovaties. Bij het Borstblok in de Kolenkit verloopt de bewonersparticipatie soepel. Dit geldt ook voor het blok van Ymere aan de Juliana van Stolwijkstraat. Iets ten zuiden van dit blok, aan de Jan de Haenstraat/Willem de Zwijgerstraat, staat het complex Bloom 4 van Ymere, waar de bewonersparticipatie uitermate moeizaam verloopt. Al vanaf november 2010 overlegt de bewonerscommissie met Ymere over een acceptabel renovatieplan. In januari 2013 is dit overleg stopgezet door Ymere vanwege een herbezinning (gezien crisis, bezuinigingen, verhuurdersheffing). Pas in juni 2013 is het overleg voortgezet. Toen bleken de eerder gemaakte afspraken voor Ymere niet meer te gelden. Er kwam een nieuw plan op tafel. Het ging hierbij vooral om afspraken over de status van de draagvlakmeting (alleen doorgaan bij 70% draagvlak), het niet meer begrenzen van de huursprong, het behoud van de zolders voor terugkeerders, het flexibel omgaan met de terugkeermogelijkheid voor bewoners i.v.m. de wens van Ymere om het huurcontract te ontbinden (gezien inkomen, huishoudensgrootte) en de afspraak over minimaal behoud van 51 % sociale huur (los van aantal terugkeerders). De renovatie van de Keesmanblokken in Bos en Lommer, van Stadgenoot, is in 2013 afgerond. Het participatieproces verliep daar over het algemeen goed. De bewoners zijn content over het eindresultaat: tegen een gemiddelde huurverhoging van 60 per maand zijn de woningen ingrijpend gerenoveerd en hebben deze afhankelijk van de ligging in het complex vier tot zes energielabelstappen gemaakt. Ten slotte zijn plannen voor de renovatie van twee woonblokken van De Key t.w. het Columbusplein en de Marco Polostraat naar beneden bijgesteld. Nu wordt louter het achterstallig onderhoud complexmatig aangepakt. Hoewel de bewoners bij monde van de bewonerscommissie in eerste instantie teleurgesteld waren, zijn ze toch blij dat het onderhoud wordt aangepakt. Op het gebied van energiebesparende maatregelen lopen er bij verschillende complexen planvormingsprocessen. Aan de Kinkerstraat voor zonnepanelen en de Admiraal de Ruijterweg voor HR dubbelglas en centrale verwarming. Bij deze twee projecten zit men in de eerste fase en overleggen de bewoners over het voorstel dat ze de verhuurder willen gaan doen. Bij projecten aan de Geuzenkade en de Overtoom zijn de bewoners een stap verder en onderhandelen ze met de verhuurder over hun voorstel. Onder het kopje Bewonersondersteuning bij energiebesparende maatregelen in hoofdstuk twee is hierover meer te vinden. 11

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

vijftien grieven werden afgewezen door de Hoge Raad. Alleen de grief dat de hoogte van de schade niet zorgvuldig was vastgesteld

vijftien grieven werden afgewezen door de Hoge Raad. Alleen de grief dat de hoogte van de schade niet zorgvuldig was vastgesteld Uitgave van het Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen. Verschijnt vier maal per jaar. Reacties, inzendingen en aan/afmeldingen voor ontvangst graag naar post@wswonen.nl Nieuwsbrief Bemiddelaar vergoedt

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaarverslag Rochdale 2014

Jaarverslag Rochdale 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag Rochdale 2014 Kerngegevens Eenheden in bezit (in aantallen) 2014 2013 2012 Sociale huurwoningen 35.735 36.006 39.860 Vrije sectorhuurwoningen* 2.474* 2.471 1.653 Bedrijfsruimten

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015 Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Gemeente Eindhoven Dhr. Y. Torunoglu Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie Woonstichting

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

2013 in vogelvlucht. April. Mei. Juni. Maart. Januari. Februari

2013 in vogelvlucht. April. Mei. Juni. Maart. Januari. Februari Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Nederlandse Woonbond 2013 in vogelvlucht Januari Landelijke kaderdag Start Actie Huuralarm Februari Kabinet sluit akkoord over woningmarkt met d66, ChristenUnie en sgp

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen.

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen. Jaarverslag 2014 [VISIE] HEEMwonen is een hybride organisatie die zich inzet voor de maatschappij, de huurder ziet als klant, de wijk als vertrekpunt en een invloedrijke positie heeft in de regio. Handelend

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Inhoud ALGEMENE GEGEVENS... 5 VOORWOORD... 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN... 7 Governance... 8 Inhoud van het toezicht... 9 Verantwoording... 11 Samenstelling

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Jaarverslag Wonen Meerssen 2014 Colofon Jaarverslag 2014 Wonen Meerssen Eindredactie Wonen Meerssen Realisatie Wonen Meerssen Ontwerp Wonen Meerssen Fotografie

Nadere informatie