Kwalitatief jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwalitatief jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Kwalitatief jaarverslag 2013

2 Inleiding Voor u ligt het tweede jaarverslag van de fusieorganisatie bestaande uit de WSWonen Baarsjes/Bos en Lommer, Westerpark en Oud-West. Van 3 naar 1 WSWonen, luidde de opdracht van het stadsdeelbestuur eind 2011 met een stedelijke opgelegde reductie van 5% van inkomsten in 2012 en nog eens 5% in In het eerste jaar van haar bestaan heeft het WSWonen West deze reductie, en ook het niet kunnen doorbereken van acres, kunnen opvangen door een doelmatige fysieke bedrijfsvoering door het betrekken van één locatie. In 2013 zijn we overgegaan tot het neerwaarts aanpassen van de formatie. Deze is zichtbaar in de reductie van het cluster bewonersondersteuning van 4.59 FTE naar 3.99 FTE. Daarbij is opgenomen de extra inzet van de teamleiding vanaf het tweede kwartaal 2013 op productie bewonersondersteuning.totaal aandeel teamleiding op dit terrein bedraagt vanaf maart ,78%. Het WSWonen West kenmerkt zich in 2013 als een efficiënt functionerende organisatie en bereikte ondanks het teruggaan in formatie een hoger aantal unieke huishoudens dan in was een jaar waarin zich veel afspeelde op het terrein van huren en wonen. Zoals het voor het eerst sinds jaren weer toepassen van boven inflatoire en ook inkomensafhankelijke huurverhogingen. Daar waar veel deskundigen al voor hadden gewaarschuwd werd zichtbaar. De (huur) woningmarkt in Amsterdam en zeker ook in stadsdeel West raakte nog meer op slot. De verhuisbereidheid van reguliere huurders daalde naar een ongekend dieptepunt. Tegelijk vond er wel een forse instroom plaats van tijdelijke huurders met campuscontracten in complexen in Bos en Lommer waarvan de sloop en/of renovatie is uitgesteld vanwege de economische crisis. Ook de particuliere huurwoningmarkt herontdekte studenten. In Westerpark ontstond het fenomeen van verkamering van onlangs gesplitste woningen die in het huidige economische tij niet verkocht worden. Ook is sprake van doorzettend zwaar weer voor een aantal corporaties in ons werkgebied. Deze voerden opnieuw forse reorganisaties door en legden voorgenomen bouwplannen stil. Deze reorganisaties hadden zichtbaar effect op de kwaliteit van de dienstverlening aan hun huurders. In toenemende mate ontving het WSWonen in 2013 signalen van huurders die zich onvoldoende gehoord voelen door hun corporatie bij bijvoorbeeld onderhoudsklachten. Een bijzondere ontwikkeling mag niet onvermeld blijven. Stadgenoot benaderde halverwege 2013 in geheel Amsterdam zo n 3500 huurders met het dwingende aanbod om over te gaan tot het laten installeren van een CV-ketel. Huurders voelden zich uitermate gebruuskeerd door de toonzetting van de briefwisseling waarin bij het niet ingaan op dit aanbod de gang naar de rechter werd aangekondigd. Dit leverde in West een fors aantal reacties op. Huurders meldden zich in grote getale bij het WSWonen West met vragen en verzoeken om ondersteuning. Begin 2014 wordt de uitkomst van de eerste gerechtelijke processen verwacht. Leeswijzer Dit document geeft een toelichting op de behaalde resultaten in Het geeft per onderdeel duiding over de geleverde prestaties en eventuele afwijkingen ten opzichte van het prestatieaanbod. Op basis van ervaringen en behaalde resultaten geeft het WSWonen West, daar waar mogelijk, het stadsdeel relevante beleidsinformatie over de betreffende onderwerpen. ii

3 Werkwijze van het WSWonen West Het WSWonen West werkte conform het stedelijk Format WSWonen In het prestatieaanbod zijn in overleg met het stadsdeel aanvullende afspraken gemaakt met name op het gebied van duurzaam wonen (zie 5.4 Conclusies). Het WSWonen stimuleert in haar totale pakket van diensten de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bewoner en spoort deze aan om samen met andere bewoners op te trekken. In deze verslaglegging wordt de inhoudelijke, maar ook de getalsmatige ontwikkeling van onze dienstverlening beschreven over het afgelopen jaar was evenals de daaraan voorliggende periode een jaar waarin maatschappelijk en ook economisch veel veranderingen plaatsvonden. De economische wereldcrisis duurt voort en het kost Nederland moeite om daar weer van te herstellen. In een neergaande economische tendens, ook op huishoudniveau, zien we in 2013 een forse stijging van woonlasten. Dat doet het vertrouwen van de bewoners geen goed. Ook zien wij in 2013 een stijging van het volume van het beroep op het Emil Blauwfonds (EBF) met tegelijkertijd een toename van complexiteit van de zaken. De productie van het WSWonen West wordt bepaald door de kwaliteit van haar medewerkers. Wij voelen ons trots dat wij mogen samenwerken met dit team van kundige, gemotiveerde én betrokken medewerkers. Teamleiding WSWonen West Roos Ruckert Fred van der Vlist iii

4 Inhoud 1. Voorlichting en hulpverlening Bereikbaarheid Promotie Woningopnames Procedures Huurcommissie Bewonersondersteuning Informatiebijeenkomsten Ondersteuning bewonerscommissies Ondersteuning belangenbehartiging Participatie Ondersteuning en bevordering Informeren groepen t.b.v. participatie en empowerment Signaleringen Rapportages Samenwerking Tevredenheidsmeting Conclusies Klachten over dienstverlening Bijlagen 1. Stedelijke rapportage 2. Ondersteunde bewonerscommissies 3. EBF 4. Tevredenheidsmeting 5. Kwantitatief jaarverslag 2013 iv

5 1. Voorlichting en hulpverlening 1.1 Bereikbaarheid Het WSWonen West biedt bewoners de mogelijkheid om via de inloopspreekuren en op afspraak, advies en informatie in te winnen over alle onderwerpen betreffende het domein wonen. Het WSWonen West was in 2013 van maandag tot en met vrijdag telefonisch en per bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur. Het WSWonen West hield in het verslagjaar zeven keer per week inloopspreekuur (á 2 uur) op de hoofdvestiging. Het doel van de spreekuren is om binnen één loket bezoekers effectief te helpen of efficiënt door te verwijzen. Drie keer per week hielden we Woningnetspreekuur (á 2 uur) in de openbare bibliotheken van West. Inloopspreekuren WSWonen West in 2013 waren: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van uur Dinsdagavond van uur Woensdagmiddag van uur Woningnetspreekuur Dinsdagmiddag van uur in de Bibliotheek Staatsliedenbuurt op de Van Hallstraat 615. Donderdagmiddag van 14:00 16:00 uur in de Bibliotheek op het Mercatorplein 89. Vrijdagmiddag van uur in de Bibliotheek Bos en Lommer op het Bos en Lommerplein 176. Op verzoek van het Stadsdeel is per juni 2013 bijgehouden hoeveel bewoners het spreekuur op dinsdagavond bezochten. Gemiddeld kwamen er 4,5 bezoekers per avond. Totaal kwamen er 113 bezoekers verspreid over 25 avonden. 1

6 Tabel 1 Voorlichting en hulpverlening Indicatoren I II III IV unieke woningen Totaal aantal individuele contacten * bezoekers spreekuren totaal a. Bezoekers Eerste Helmersstraat b. Bezoekers Woningnetspreekuur individuele contacten per brief en individuele telefonische contacten adviezen aan verhuurders en eigenaar-bewoners a. 0.5 fte coordinatie conform conform conform conform conform 7b. 0.5 fte ass coordinatie conform conform conform conform conform 7c fte bewonersondersteuner I conform conform conform conform conform 7d. 3.9 fte bewonersondersteuner II conform conform conform conform conform 7e fte frontdeskmedewerker conform conform conform conform conform 7f fte secretariaat conform conform conform conform conform 7g fte werkervarings- en re-integratieplaatsen conform conform conform conform conform * Het totaal aantal individuele contacten betreft de onderdelen: spreekuur/woningnet/afspraak/brief /telefoon/opnames/zitting De meeste vragen gingen over achterstallig onderhoud, huurprijs, bijkomende kosten en woonruimteverdeling. In toenemende mate werden we geconfronteerd met vragen over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Ten aanzien van Tabel 1: 1) is 16 % boven indicatie. 2) is niet geïndiceerd. 3) is conform het aanbod. 3a en 3b) zijn niet geïndiceerd. 4) is 11 % boven indicatie. 5) is 5 % boven indicatie. 6) is 21 % boven indicatie. In deze cijfers worden twee zaken zichtbaar, namelijk een toename van de bemiddelende rol van het WSWonen en anderzijds dat verhuurders en eigenaren ons steeds beter weten te vinden en vertrouwen tonen in onze dienstverlening. 7) Maatschappelijk verantwoord ondernemen Het WSWonen West heeft één medewerker in dienst in het kader van maatschappelijke re-integratie en arbeidsparticipatie. Het WSWonen West bood in het verslagjaar twee stageplaatsen voor elk 10 maanden aan derdejaars studenten sociaal juridische dienstverlening van de HVA. Ook in 2013 werkten er vrijwilligers bij onze woningnetspreekuren waarvan één in het kader van maatschappelijke re-integratie. Bij onze huurspreekuren werken drie advocaten op vrijwillige basis. Dit levert een duidelijke meerwaarde aan de kwaliteit van deze spreekuren 2

7 1.2 Promotie Het WSWonen West heeft dit jaar verschillende artikelen geplaatst in onder andere de Staatskrant, Huurderskrant West en op dichtbij.nl. We hebben berichten geplaatst over verschillende onderwerpen zoals: energielabeling, controleren van geliberaliseerde huurprijzen, jaarlijkse huurverhoging, huurprijsverlaging op basis van gebreken, tijdelijke verhuur, tips voor energiebesparing, huurtoeslag, vervanging geisers door HR ketels, wooncomfort, koolmonoxidevergiftiging, de Vrouwen Academie West etc. Onze website houden we up to date met relevante informatie voor de bewoners van West. Het aantal pageviews op onze homepage is in 2013 met 22 % gestegen. We zijn actief op Twitter en op Facebook. We zijn ook lid van jekuntmeer.nl waarop we onze activiteiten zoals vrijwilligerswerk, voorlichtingen en openingstijden plaatsen. De informatiefolders, posters en flyers zijn beschikbaar gesteld in de wachtruimtes van de spreekuren, Huizen van de Buurt, ketenpartners en uitgedeeld tijdens onze voorlichtingen en bij evenementen. Alle nieuwe huurders met een huisvestingsvergunning en huurders die geconfronteerd werden met werkzaamheden wegens splitsen of anderszins zijn schriftelijk door ons benaderd. Omdat corporaties geen woonvergunningen meer hoeven aan te vragen voor nieuwe verhuringen ontvangt het WSWonen geen adresgegevens meer van de Dienst WZS betreffende de mutaties van de toegelaten instellingen. Het ontbreken van deze gegevens heeft consequenties voor de werkwijze van het WSWonen West. Ten behoeve van onze actieve benadering selecteert het WSWonen West handmatig de adressen van de nieuwe verhuringen aan de hand van gepubliceerde gegevens van toegewezen woningen door Woningnet. Ook in 2013 hebben we huurders die de afgelopen anderhalf jaar een procedure zijn gestart geattendeerd op de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Medio 2012 zijn we gestart met het maken van een extern communicatieplan. Dit is een intern procedurekader waarmee het team een kader en richtlijn heeft voor de komende jaren met betrekking tot communicatie met externe partijen en klanten. Het vergroten van de naamsbekendheid in het stadsdeel vormt daarvan een onderdeel. Tabel 2 Promotie Indicatoren I II III IV geïnformeerde huurders nieuwe verhuringen geïnformeerde huurders m.b.t. splitsing en renovatie geïnformeerde huurders m.b.t. overige werkzaamheden waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd geïnformeerde huurders die geattendeerd zijn op de mogelijkheid van bezwaar maken tegen de huurverhoging n.v.t. 314 n.v.t. n.v.t Geïnformeerde huurders waarvan hun woning geveild wordt Overige actieve aanpak Totaal aantal actieve benaderingen a. Totaal aantal contacten n.a.v. actieve benaderingen

8 Toelichting 1. Het aantal actieve benaderingen is minder dat geïndiceerd. Er is nog steeds sprake van een forse daling van het aantal mutaties binnen de gereguleerde woningvoorraad in vergelijking met voorgaande jaren. Ten aanzien van de nieuwe verhuringen: we ontvangen maandelijks adresgegevens van de Dienst Wonen Zorg en Samenleven betreffende de particuliere sector. In heel 2013 is de DWZS er niet in geslaagd om adresgegevens van nieuwe verhuringen door corporaties aan ons te leveren. We waren daarom genoodzaakt om zelf m.b.v. filtering van de resultaten van de website van Woningnet deze verhuringen te achterhalen. 2. Door het lage aantal verleende vergunningen voor splitsen/renovatie zijn er minder huurders actief benaderd over dit onderwerp dan geïndiceerd. 4. Deze benadering vindt 1 keer per jaar plaats i.v.m. de jaarlijkse huurverhoging. 6. Deze benadering bestaat uit: Lopende Huurcommissie zaken. Woningen van een stilvallende ontwikkelaar, huurrechten tijdelijke huurders. Enquête onder tijdelijke huurders Kolenkit. Mailing aan studentenwoningen m.b.t. algemene dienstverlening WSW Uitnodiging bijeenkomst Huurgenoot 2 december 2013 over vervanging open verbrandingstoestellen 4

9 1.3 Woningopnames De uiteindelijke realisatie (866) van de woningopnames is hoger dan ingeschat (750). Dit is voornamelijk te verklaren door een proactieve opstelling vanuit het WSWonen West op het gebied van energiebesparing. Tabel 3 Indicator I II III IV woningopnames waarvan minimaal 250 met energiecheck Toelichting 1. De opnames zijn in 2013 conform de prestatieafspraken uitgevoerd (in het algemeen binnen 2 weken). 2. De bewoners stellen het over het algemeen op prijs als onze medewerkers tijdens woningopname aandacht besteden en advies geven over mogelijke energiebesparing. Het is voor het WSWonen en ook onze medewerkers nog zoeken naar de optimale vorm van deze dienstverlening. In het algemeen valt ons op dat bewoners wel prijs stellen op comfortverhoging, maar vaak moeite hebben met de mogelijk daarmee gepaard gaande huurstijgingen. Dit is zeker het geval bij huurders die zijn gaan huren na invoering van de zogenaamde Donnerpunten. Op verzoek en in overleg met het stadsdeel hebben we in 2013 de energiecheck+ ontwikkeld, een meer diepgaande analyse en advisering m.b.t. energiebesparing en comfortverhoging. Vanaf 2014 opgenomen in ons prestatieaanbod. In heel 2013 heeft het WSWonen bij woningopnames standaard de mogelijkheid van het verrichten van een rudimentaire energiecheck aangeboden. Daar is in 36% van de gevallen gebruik van gemaakt. Op verzoek van het stadsdeel zullen we vanaf 2014 ook een veel uitgebreidere energiecheck en bijhorend energieadvies aanbieden. In het laatste kwartaal van 2013 hebben we daarvoor software ontwikkeld waarin de feitelijke fysieke situatie, maar ook het bewonersgedrag wordt onderzocht. Aan de hand hiervan verstrekt het WSWonen een advies op maat. Dit product heeft zeker een samenhang en past goed in de door het ASW ontwikkelde Meerkanaalaanpak. Voor het WSWonen West betekent dit het verder uitbouwen van de energiecheck op individueel woningniveau naar de energiecheck plus. Dit is een integratie van de woonlastencheck met een technische beoordeling van het gehuurde met inbegrip van het feitelijke woongedrag. Hierbij worden huurprijs, servicekosten, energielasten, apparaten en bewonersgedrag in samenhang beoordeeld. Op basis hiervan ontvangt de bewoner een op maat geleverd advies. De ondersteuners van ASW en WSWonen zetten zich in om individuele bewoners en bewonersorganisaties te stimuleren om zich sterk te maken voor het terugdringen van de energielasten langs de drie mogelijk wegen: goedkope schone productie, isolatie en gedrag. 5

10 1.4 Procedures Huurcommissie De neerwaartse tendens van door ons ondersteunde gestarte procedures bij de Huurcommissie zet zich ook in 2013 door. Hier hadden we bij het vaststellen van de indicator op dit onderwerp al rekening mee gehouden. Het resultaat is 514. Een fors deel van deze procedures is gerelateerd aan onderhoudsgebreken. De Huurcommissie doet uitspraak over de maximaal te betalen huur in relatie tot het gebrek. We verklaren de teruggang van het aantal procedures door het sterk verminderde aantal verhuisbewegingen en het gegeven dat door de invoering van het energielabel én zeker de Donnerpunten een groter deel van de woningvoorraad buiten het regime van de Huurcommissie valt. Een andere reden is dat door de stijging van de maximaal redelijke huurprijs in relatie tot de betaalde huur het sanctionerende karakter van de uitspraken van de Huurcommissie teniet gedaan wordt. Tabel 4 Procedures Indicator I II III IV Ondersteuning bij 500 gestarte procedures Toelichting In het eerste, derde en vierde kwartaal bestonden meer dan de helft van de gestarte procedures uit onderhoudsprocedures. De 231 gestarte procedures in het tweede kwartaal bestaan voor meer dan de helft uit bezwaarschriften huurverhoging. 6

11 2. Bewonersondersteuning In 2013 heeft de daling van de huizenprijzen verder doorgezet. Waar veel sociale verhuurders hebben ingezet op het verkleinen van de overhead, zijn particulieren op zoek naar winstgevende openingen. In onze jaarrapportage van 2012 besteedden we al aandacht aan het fenomeen van z.g.n. verkamering. Dit onderwerp is in 2013 steeds meer politiek opgepakt. Een gevolg hiervan is het onlangs aangenomen woningdelen -beleid. Bij zowel sociale als particuliere verhuurders is door het uitvallen van ontwikkelingspotentieel meer focus gekomen op het lopende onderhoud en regelmatig ook het gebrek daar aan. Maar door het toenemen van de economische spanning op deze markt worden de desondanks doorgezette ingrepen overlegtechnisch bezien lastiger dan in voorgaande jaren. Permanente uitverhuizing middels SV-urgentie is steeds minder een alternatief, waardoor meer dan voorheen bewoners blijven zitten tijdens de ingreep of terugkeren na werkzaamheden. Overleg over afspraken hiervoor duurt dan ook vaak langer en kent grote onzekerheden omdat de verhuurder tijdens het proces de afspraken weer van tafel kan halen en financiële en organisatorische kwesties het proces soms elk moment kunnen resetten. De bewonersondersteuning begint bij huurders van individuele woningen en betrekt hierbij zo snel mogelijk de collectieve aspecten. De ondersteuning vindt dan plaats bij het contact dat bewoners onderling hebben. Zodra bewoners niet alleen samen overleggen maar ook gezamenlijk kunnen optrekken richting verhuurder of overheid krijgt de ondersteuning een collectief karakter. Bewoners zullen hun zaak zelf dienen op te pakken en daarvoor steun bij elkaar zoeken en liefst ook kennis aan elkaar overdragen. Het is ook niet voor iedere bewonersgroep weggelegd om zelfstandig een organisatie in stand te houden die optreedt voor de gezamenlijke belangen. Het WSWonen West ondersteunt in dat geval extra bij het zetten van de eerste stappen en adviesvragen. Bij meer kwetsbare bewoners heeft de bewonersondersteuning zeker ook raakvlakken met de sociale aspecten van de bewoner en wordt vanzelfsprekend zoveel mogelijk samengewerkt met andere hulpinstanties. De contacten met deze groep bewoners zijn over het algemeen een stuk intensiever en vragen ook een forse tijdsinvestering van het WSWonen. De belangenorganisaties voor huurders in West worden geconfronteerd met veranderingen in de huurwetgeving die voor het grootste deel buiten het bereik van de lokale huurdersverenigingen liggen. Doordat het (traditionele) verenigingswerk doorgaans buiten de interessesfeer van jongeren ligt is de aanwas van nieuwe bestuurders afwezig. Onderwerpen als toegang tot de woningmarkt en tijdelijke verhuursituaties komen hierdoor nauwelijks aan de orde. Dit was ook de reden voor ons om juist op deze onderwerpen in te zetten, met een specifiek debat over de Ongedeelde stad en het uitvoeren van een onderzoek naar zeer langdurige tijdelijke bewoners in de Kolenkit-buurt. Tegelijkertijd zien we veel (politieke) initiatieven om het aantal mensen dat tijdelijk kan huren te vergroten. De sfeer voor de komende jaren is er een van onduidelijkheid en onzekerheid. Dat speelt momenteel ook al mee als huurders hun wooncarrière tegen het licht houden. Wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel spelen sinds 2011 een dominante rol. De hervorming van de sociale huursector levert veel spanning op. Daarom streeft het WSWonen West ernaar om bewoners meer greep te geven op hun woonsituatie. 7

12 Energie Het WSWonen West legt in toenemende mate de focus op energiebesparing én comfortverhoging. Er zijn in 2013 bijna twee keer zoveel energiechecks door ons verricht. De bewoners uit West stelden in vergelijking met 2012 tweeëneenhalf keer zoveel vragen over energie. In het verslagjaar hebben wij veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van nieuwe producten m.b.t. dit thema en wordt er actief gezocht naar bewoners die samen met hun buren energiebesparende maatregelen willen nemen en/of laten aanbrengen door de verhuurder. Het gaat hierbij om maatregelen als aanbrengen van HR-ketels en/of centrale verwarming, HR++ dubbelglas en zonnepanelen. In vergelijking met voorgaande jaren is de ondersteuning van het WSWonen West op het gebied van energiebesparing veel uitgebreider en intensiever geweest. Onze ondersteuning is er op gericht dat bewoners zelf de plannen initiëren en in samenwerking met het WSWonen een voorstel opstellen. De plannen worden dus volledig bottom-up vormgegeven wat rechtstreeks aansluit bij het in Bouwen aan de Stad II gewenste initiatief van bewoners ten aanzien van energetische vernieuwing was wat dat betreft voor het WSWonen West ook een testfase, een periode waarin we methodieken hebben ontwikkeld om bewoners individueel maar ook collectief energieprojecten te laten opstarten om hun woning en/of complex energiezuiniger te maken. In 2014 gaan we deze productrange verder uitbouwen op basis van de resultaten vanuit de energiecheck plus. In 2013 heeft het WSWonen in totaal 12 collectieven en/of bewonerscommissies ondersteund bij het proces voor het bewerkstelligen van energiebesparende ingrepen. In bijna alle gevallen is bottom-up te werk gegaan: Inventarisatie van de wensen van de huurders en onderzoek naar welke maatregelen het meest geëigend zijn voor de woning en/of complex. Berekening energiebesparing en de bijhorende huurverhoging. Opstellen van een voorstel richting verhuurder. Het jaar 2013 is een gunstig jaar geweest om hiermee te experimenteren gezien het grote aantal subsidies en gunstige regelingen die de overheid hiervoor in het leven heeft geroepen, zoals de maatwerkadvies- en labelstappensubsidies van stadsdeel West. En ook de gunstige leningen van het Nationaal Energiebespaarfonds en de kortingen op de BTW-tarieven voor verbouwing en renovatie. Het merendeel van de hierboven genoemde bewonerscommissies heeft al een voorstel opgesteld en is op basis hiervan in gesprek met hun verhuurder. Het is te vroeg om nu vast te kunnen stellen of deze bewonersgestuurde aanpak echt succesvol is. Het jaar 2014 zal hier meer duidelijkheid over gaan geven. Uitgestelde sloop/renovatie Als gevolg van het aanhouden van de economische crisis en de gevolgen daarvan voor de eigen organisatie hebben de sociale verhuurders een aantal voorgenomen sloop- en renovatieprojecten uitgesteld. Dit heeft zeker een negatieve neerslag op de bewoners in deze kwalitatief matig tot slechte complexen. Bij een aantal lopende (overleg)trajecten over ingrijpende renovatie zien we ook dat de verhuurders de zwaarte van de ingreep terugbrengen tot onderhoud en ook de uitgangspunten van het sociaal plan opnieuw ter discussie stellen. Zie onder andere hoofdstuk 2.2 ondersteuning bewonerscommissies; Bloom 4. 8

13 Gemengd beheer In een toenemend aantal corporatiecomplexen worden woningen bij mutatie te koop aangeboden. Dit leidt tot meer complexen met gemengd beheer. Het aantal huurders woonachtig in gemengde complexen dat zich bij ons meldt voor advies en ondersteuning nam ook in 2013 toe. Het overgrote deel van hun vragen gaat over vertraging bij het oplossingen van onderhoudsklachten die onder de verantwoordelijkheid van de VVE vallen. Actieve aanpak Het WSWonen informeert bewoners over ontwikkelingen met betrekking tot hun woning. Bewoners worden geïnformeerd wanneer er voor de door hen gehuurde woning een splitsingsvergunning wordt aangevraagd. Maar ook informeren we de bewoner als er een bouwvergunning wordt aangevraagd of het pand op de veiling wordt gebracht. Ook stuurden we alle reguliere en tijdelijke huisvestingsvergunningen en mutaties bij corporaties een brief met het dienstenpakket van het WSWonen West. Naar aanleiding van de respons hebben de bewonersondersteuners actie ondernomen. We hebben in het verslagjaar 45 brieven verstuurd naar adressen waarvoor een splitsingsvergunning is aangevraagd. Die bewoners hebben vooral vragen over de gevolgen die de splitsingsaanvraag heeft voor hun eigen woonsituatie. We hebben 623 brieven verstuurd naar aanleiding van een aanvraag bouwvergunning door de verhuurder. Het WSWonen maakt een selectie bij de aanvragen bouwvergunning en benadert alleen bij aanvragen die voor de huurders relevant zijn. Er is sprake van een afnemend aantal geveilde panden. We hebben in totaal 40 huurders benaderd met veilingaankondigingen. Deze bewoners hebben vooral vragen over hun rechten en plichten bij verkoop en willen advies en ondersteuning bij het contact met de nieuwe huiseigenaar. Samenvattend: de respondenten geven aan het erg op prijs te stellen dat ze door het WSWonen over deze voor hen belangrijke onderwerpen geïnformeerd worden. 2.1 Informatiebijeenkomsten Tabel 5 Informatiebijeenkomsten Prestatieafspraken I II III IV informatiebijeenkomsten, afgestemd op behoefte van bewoners Indicator I II III IV informatiebijeenkomsten splitsen informatiebijeenkomsten complexmatige aanpak informatiebijeenkomsten duurzaam wonen informatiebijeenkomsten voor leden van huurdersverenigingen Informatiebijeenkomsten met een ander thema Totaal aantal bezoekers informatiebijeenkomsten

14 Vervolg tabel 5 Toelichting 1 x Algemene voorlichtingsbijeenkomst aan huurders in Oud-West over de landelijke wijzigingen in het huurbeleid Meer dan 110 mensen bezochten de avond. De grote zaal op de eerste Helmersstraat was overvol. Veel bezoekers lieten hun ongerustheid blijken over de gevolgen van de aangekondigde huurverhogingen boven inflatie voor hun persoonlijke situatie. 1 x Voorlichting aan de bewoners van het Columbusplein. Onderwerpen waren : stand van zaken renovatieplannen, oprichting/vernieuwing bewonerscommissie en de mogelijkheden van een bewonerscommissie bij het oplossen van klachten in de woning. 48 mensen bezochten de voorlichting. 1 x Voorlichting in samenwerking met leden van de gebiedsraad West aan huurders van Rochdale, onderwerpen waren: dienstverlening WSWonen en de huurverhoging mensen bezochten de voorlichting. 1 x Informatiebijeenkomst duurzaam wonen: "Energiebesparing is geldbesparing". Aantal bezoekers: 8 1 x Informatiebijeenkomst gemengd beheer i.s.m. Bewonersplatform Oudbouw Eigen Haard Zeelheldenbuurt. Aantal bezoekers: 12 1 x Informatiebijeenkomst tijdelijke bewoners Kolenkit Zuidelijk Veld. Aantal bezoekers: 45 Thema: huurrecht en participatie precaire woonvormen Begin juni woonwensen enquete uitgezet onder 429 voornamelijk tijdelijke bewoners 2 x Informatiebijeenkomst huurverhoging i.s.m. Huurdersvereniging Oud-West. Aantal bezoekers: 19 en 14 1 x Informatiebijeenkomst huurverhoging huurders Baarsjes i.s.m. Huurdersvereniging Baarsjes Bos & Lommer. Aantal bezoekers: 6 1 x Informatiebijeenkomst huurverhoging huurders Bos & Lommer i.s.m. Huurdersvereniging Baarsjes Bos en Lommer. Aantal bezoekers: 12 2 x Informatiebijeenkomst huurverhoging i.s.m. Huurdersvereniging Westerpark. Aantal bezoekers: 46 en 14 1 x Informatiebijeenkomst huurverhoging i.s.m. huurdersverenigingen West en ABC West. Aantal bezoekers: 15 Thema: Huurverhogingsbijeenkomst speciaal gericht op de doelgroep chronische zieken en gehandicapten. 1 x Voorlichting aan bezoekers van de bouwmarkt Gamma (Nieuwe Hemweg 1) over energiebesparende producten tijdens het evenement 24H Amsterdam West.(15 deelnemers) 2 x Voorlichting over energiebesparing aan cursisten van een vier daagse budgetcursus "leef rijk met minder geld" georganiseerd door ABC. Daarbij werden onderwerpen behandeld als energierekening, energieverbruik huishoudelijke apparaten. (18) 1 x Voorlichting over de bouwkundige mogelijkheden mbt energiebesparende maatregelen aan huurders van 2 panden aan de Adm.de Ruyterweg.(11) 1 x Voorlichting over energiebesparende maatregelen aan huurders van een pand aan de Geuzenkade. (3) 1 x Tijdens de Buurtbazaar informatie en advies over energiebesparing gegeven aan bewoners van de Baarsjes (250 bezoekers). 1 x Voorlichting aan klanten van de voedselbank die de training op eigen kracht volgen bij Voorlichting en preventie van Koperen Knoop. De volgende onderwerpen zijn o.a. behandeld: Energienota, verschillende energiemaatschappijen, energielabels, besparen op gas, water en elektra (8 deelnemers) 1 x Op uitnodiging van Stichting Kantara de Burg voorlichting gegeven over bewust omgaan met energie en het analyseren van de eigen energierekening (12 deelnemers). 1 x Op uitnodiging van SBOW de bezoekers van de bijeenkomst "Oud-West- samen actief voor een beter buurt", geïnformeerd over wonen en huren (70 bezoekers). 10

15 2.2 Ondersteuning bewonerscommissies Collectief bewonersondersteuningswerk Een substantieel deel van het bewonersondersteuningswerk bestaat uit collectieve ondersteuning. Het gaat hierbij de laatste jaren in het merendeel van de gevallen om het complexmatig wegwerken van achterstallig onderhoud. Maar natuurlijk ook over meer complexe ingrepen en het overleg over energiebesparende maatregelen. De ondersteuningswerkzaamheden zijn dus veelomvattend; het overleg over de (sociale) voorwaarden en het raadplegen van de achterban, het opstellen van folders en beleggen van informatiebijeenkomsten. De kwaliteit van de samenwerking tussen de verschillende partijen verschilt sterk per project, de inzet en mogelijkheden van de bewonerscommissie en verhuurder. De ene keer loopt de samenwerking soepel en gaat het project snel. Terwijl de andere keer de belangen niet of nauwelijks verenigd kunnen worden, waardoor zelfs de kleinste stappen in het proces veel tijd en energie kosten. Het WSWonen West heeft in 2013 bewonersgroepen ondersteund en geadviseerd bij een aantal complexmatige renovaties. Bij het Borstblok in de Kolenkit verloopt de bewonersparticipatie soepel. Dit geldt ook voor het blok van Ymere aan de Juliana van Stolwijkstraat. Iets ten zuiden van dit blok, aan de Jan de Haenstraat/Willem de Zwijgerstraat, staat het complex Bloom 4 van Ymere, waar de bewonersparticipatie uitermate moeizaam verloopt. Al vanaf november 2010 overlegt de bewonerscommissie met Ymere over een acceptabel renovatieplan. In januari 2013 is dit overleg stopgezet door Ymere vanwege een herbezinning (gezien crisis, bezuinigingen, verhuurdersheffing). Pas in juni 2013 is het overleg voortgezet. Toen bleken de eerder gemaakte afspraken voor Ymere niet meer te gelden. Er kwam een nieuw plan op tafel. Het ging hierbij vooral om afspraken over de status van de draagvlakmeting (alleen doorgaan bij 70% draagvlak), het niet meer begrenzen van de huursprong, het behoud van de zolders voor terugkeerders, het flexibel omgaan met de terugkeermogelijkheid voor bewoners i.v.m. de wens van Ymere om het huurcontract te ontbinden (gezien inkomen, huishoudensgrootte) en de afspraak over minimaal behoud van 51 % sociale huur (los van aantal terugkeerders). De renovatie van de Keesmanblokken in Bos en Lommer, van Stadgenoot, is in 2013 afgerond. Het participatieproces verliep daar over het algemeen goed. De bewoners zijn content over het eindresultaat: tegen een gemiddelde huurverhoging van 60 per maand zijn de woningen ingrijpend gerenoveerd en hebben deze afhankelijk van de ligging in het complex vier tot zes energielabelstappen gemaakt. Ten slotte zijn plannen voor de renovatie van twee woonblokken van De Key t.w. het Columbusplein en de Marco Polostraat naar beneden bijgesteld. Nu wordt louter het achterstallig onderhoud complexmatig aangepakt. Hoewel de bewoners bij monde van de bewonerscommissie in eerste instantie teleurgesteld waren, zijn ze toch blij dat het onderhoud wordt aangepakt. Op het gebied van energiebesparende maatregelen lopen er bij verschillende complexen planvormingsprocessen. Aan de Kinkerstraat voor zonnepanelen en de Admiraal de Ruijterweg voor HR dubbelglas en centrale verwarming. Bij deze twee projecten zit men in de eerste fase en overleggen de bewoners over het voorstel dat ze de verhuurder willen gaan doen. Bij projecten aan de Geuzenkade en de Overtoom zijn de bewoners een stap verder en onderhandelen ze met de verhuurder over hun voorstel. Onder het kopje Bewonersondersteuning bij energiebesparende maatregelen in hoofdstuk twee is hierover meer te vinden. 11

16 Stadsvernieuwingsplannen Bij sociale verhuurders is er sprake van uitstel van de stadsvernieuwingsplannen in de Kolenkitbuurt. Een van onze bewonersondersteuners neemt deel aan het herhuisvestingsoverleg Parkstad om de huurders in dit gedeelte van ons stadsdeel adequaat te kunnen ondersteunen. In stadsdeel West zien we dat er in 2013 geen nieuwe grote renovatieprojecten ter hand zijn genomen. Bestaande plannen voor ingrijpende renovaties zoals Het Schip van Eigen Haard en Columbusplein van De Key zijn verder vertraagd. Een aantal projecten in het stadsdeel loopt nog. Dit zijn: Bewonerscommissies Borstblok, Nannoblokken, Merkelbach, Keesmanblokken en BLOOM4. Tabel 6 Bewonerscommissies Indicator I II III IV Aantal opgerichte bewonerscommissies (5-10) Aantal ondersteunde bewonerscommissies (25) Een overzicht van de ondersteunde bewonerscommissies staat in bijlage 2. 12

17 3. Ondersteuning belangenbehartiging De samenwerkende huurdersverenigingen in stadsdeel West zijn ondersteund in Dit heeft onder andere geleid tot de oprichting van de Federatie Huurdersverenigingen West. Op aanvraag hebben wij geboden: lichte administratieve ondersteuning zoals mailing, bijhouden website, maken jaaren financiële verslagen. We bieden de huurdersverenigingen werk- en bescheiden archiveringsmogelijkheden. Daar is niet veel gebruik van gemaakt. Er is een toenemende tendens waar te nemen van thuiswerken door de bestuurders van de huurdersverenigingen. Lokale HV s HOW: in februari is voorlichting gegeven door het WSW op een actiebijeenkomst van de HOW over ontwikkelingen op de woningmarkt en over recente wetsontwikkelingen. -HVBBL: signaal over campuscontracten / tijdelijk verhuur in Kolenkit -Westerpark:een bestuurder is betrokken bij de ondersteuning van complex 1111 van Eigen Haard in de Zeeheldenbuurt Inkomensafhankelijk huurverhoging In mei heeft het WSWonen 7 wijkbijeenkomsten georganiseerd voor huurders die te maken kregen met de inkomensafhankelijke huurverhoging. De lokale HV s zijn gevraagd om hun leden uit te nodigen. Op de bijeenkomsten bleek naast onbegrip en ook woede over deze maatregel vooral veel onrust onder kwetsbare bewoners als ouderen en zieken. Het WSW heeft de HV s voorzien van een uitgebreid standaard bezwaarschrift tegen de huurverhoging. Federatie Huurders West In onderling overleg hebben de lokale HV s besloten tot oprichting van een federatief samenwerkingsverband. De drie organisaties hebben kleine besturen, die daardoor niet gemakkelijk een heel scala aan activiteiten kunnen ontplooien. Deze tendens is ook besproken in de begeleidingscommissie. Elk kwartaaloverleg worden volgens het prestatieaanbod gezamenlijk werkoverleggen gevoerd. Deze zijn in overleg met de HV s c.q. de Federatie samengevoegd met de begeleidingscommissie die één keer per kwartaal bijeenkomt. Het WSWonen heeft de Federatie ondersteund bij de gezamenlijke begroting Federatie huurdersverenigingen West De Federatie heeft van het WSW signalen ontvangen over: -voordracht voor aanwijzing buurten als beschermd stadsgezicht -voorgenomen bezuiniging op de Raad voor Rechtsbijstand voor huurderszaken -protestacties tegen de herontwikkeling en leegstand in de Schoolstraat -cursusaanbod voor bestuurders HV s -nieuwsbrieven van het WSW -wijziging van bestemmingsplannen 13

18 Koepels De zes in het stadsdeel actieve koepels Arcade, Bewonersraad Rochdale, HBO-Argus, Huurgenoot, Palladion en SBO hebben we begin 2013 het aanbod gedaan voor ondersteuning op het gebied van huurders in een VVE. Hierop heeft Palladion gereageerd dat zij hiervoor geen ondersteuning behoeft. Met Huurgenoot zijn op basis van ons aanbod kennisverdiepende gesprekken gevoerd. De overige koepels hebben niet gereageerd. De zes koepels zijn in het tweede kwartaal benaderd met het aanbod over het verbeteren van de bekendheid van het WSWonen West bij de lokale bewonerscommissies. De respons was net als in 2012 gering. Alleen met Huurgenoot zijn nadere afspraken gemaakt. Huurgenoot is ondersteund bij het geven van een reactie op het beleid van Stadgenoot over het generiek vervangen van geisers en gaskachels. 14

19 4 Participatie 4.1 Ondersteuning en bevordering Stadsdeel West vindt het belangrijk dat in het stadsdeel mensen met verschillende achtergronden, inkomens en gezinssamenstellingen naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en verblijven. Het stadsdeel ziet graag betrokken bewoners die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen woonomgeving. Dit bevordert de kwaliteit en de duurzaamheid van de woningvoorraad en meer bewoners worden betrokken bij huis en buurt. Het doel van participatie en empowerment is het creëren van mogelijkheden en nieuwe perspectieven om de zelfredzaamheid van bewoners in West te bevorderen. Bij voorkeur voor bewoners die nog geheel niet, of gering, zelfredzaam zijn. Door hen nieuwe mogelijkheden te bieden om hun weg naar maatschappelijke instanties gemakkelijker te vinden kunnen zij beter opkomen voor hun belangen op het gebied van wonen. Belangrijk daarbij is om kennis en informatie aan te bieden en deze groepen bewust te maken van hun rechten, plichten en verantwoordelijkheid. Empowerment schept de noodzakelijke voorwaarden om participatie van bewoners mogelijk te maken, zowel individueel als in groepsverband. Empowerment is het in staat stellen van mensen tot het behartigen van hun eigen belangen en ook het opbouwen van eigenwaarde. Belangrijk is om dit in eerste instantie te organiseren in de eigen kring, binnen de eigen veilige omgeving en onder gelijkgestemden. Het aanbieden van professionele ondersteuning op het terrein van participatie en empowerment kan het zetten van verdere stappen bevorderen. Participatie groeit door talenten, betrokkenheid, doorzettingsvermogen en enthousiasme van bewoners in te zetten en te benutten. De door ons bereikte groepen voor voorlichtingsbijeenkomsten besloegen een breed palet van culturen Zo heeft het WSWonen West in 2013 een intensieve training voor een groep niet-zelfredzame bewoners georganiseerd, t.w. voor vluchtelingenvrouwen. Tenslotte noemen we de Vrouwenacademie West (VAW) die het afgelopen jaar verder vorm is gegeven en een groot evenement heeft georganiseerd. Onze participatiemedewerker heeft deelgenomen aan de kartrekkersgroep van de VAW. 15

20 4.2 Informeren groepen t.b.v. participatie en empowerment Prestatieafspraken 2013 Het benaderen en informeren van groepen bewoners met een kennis- en participatie achterstand op het gebied van wonen evenals activering van burgers op het gebied van energiebesparing en gezond binnenklimaat in de woning. - minimaal 8x groepsvoorlichting aan bovenstaande groepen; - minimaal 120 personen hebben de groepsvoorlichting bijgewoond (gemiddeld 15 personen per bijeenkomst); - 50 personen uit de doelgroepen hebben een afspraak gemaakt met WS Wonen West. Participatie activiteiten in 2013 Het Wijksteunpunt Wonen West verricht voortdurend inspanningen om participatie en empowerment van kwetsbare groepen te bevorderen. Het WSWonen West doet dit door te kiezen voor de minst sterke c.q. ontwikkelde belang van de bewoners en hier de zelfredzaamheid te versterken. Dat doen we door informatie te geven over wonen, door groepen te vormen op een wonengerelateerd gemeenschappelijk thema, door minder zelfredzame groepen te activeren én door netwerkopbouw in de buurt. Voorlichtingsbijeenkomsten Het WSWonen West heeft in het verslagjaar een reeks voorlichtingsbijeenkomsten over Huren en wonen georganiseerd. Hierbij werkt de participatiemedewerker vaak samen met de bewonersondersteuners. Vervolgens worden de door de deelnemers aangegeven woningklachten in onze woonspreekuren voor verdere ondersteuning opgepakt. Het WSWonen West heeft een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over diverse thema s, zoals de Vrouwenacademie West en bewonersgestuurde Wijkontwikkeling. De deelnemers zijn geworven via basisscholen, het huis van de buurt en zelforganisaties. We hebben de mensen actief benaderd en sleutelfiguren aangesproken. We hebben ons ingezet om zo laagdrempelig als mogelijk de bewoners te benaderen. Tijdens een grote bijeenkomst van het bewonersplatform SBOW met als thema Samen actief voor een betere buurt hebben we een grote groep bewoners bereikt door informatie en voorlichting te geven over huren en wonen en om de rol van het Wijksteunpunt Wonen meer bekendheid te geven. Training Bij gerichte training over Wonen en leefbaarheid hebben wij een kwetsbare groep vluchtelingenvrouwen kunnen bereiken. Deze vrouwen zijn absoluut niet zelfredzaam als het om wonen gaat en zijn slecht op de hoogte van hun rechten en plichten op dit domein. Het aantal deelnemers was groter dan vooraf verwacht. In totaal namen 22 vrouwen deel aan deze training. Deze groep vrouwen was zeer positief over de training en vond het zeer prettig om hun verhaal te vertellen maar ook om geïntroduceerd te worden in hun (rechts)positie en regelgeving ten aanzien van wonen. 16

Onderzoek klanttevredenheid 2015

Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek naar de tevredenheid over het contact met een Wijksteunpunten Wonen in 2014 Onderzoeksverslag april 2015, Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen Inhoud 1. Over

Nadere informatie

Lichtpunten in deze samenleving

Lichtpunten in deze samenleving Lichtpunten in deze samenleving Mate van tevredenheid bij bezoekers van woonspreekuren Onderzoeksverslag mei 2009, Stedelijk Bureau Inhoud Tevredenheidsmeting spreekuren 2009 3 Resultaten 4 Stellingen

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage

Tussentijdse rapportage Tussentijdse rapportage 1 januari - 1 juli 2008 Inleiding Deze tussentijdse rapportage betreft de voortgang van de activiteiten van het Wijksteunpunt Wonen Centrum over de periode 1 januari tot 1 juli

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE WIJKSTEUNPUNTEN WONEN

JAARRAPPORTAGE WIJKSTEUNPUNTEN WONEN JAARRAPPORTAGE WIJKSTEUNPUNTEN WONEN Tabel 1. Alle contacten per WSWonen totaal aangek. BC's lopende indiv. unieke woning gerichte huur- waarmee particip. WSWonen: contacten woningen opnamen benaderingen

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Convenant Wijksteunpunten Wonen

Convenant Wijksteunpunten Wonen Convenant Wijksteunpunten Wonen 2009-2010 Afspraken over verantwoordelijkheden en taken van de partijen betrokken bij de Wijksteunpunten Wonen 1. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. 1 Huurverhoging 2016 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. Huurverhoging 2016 Met behulp van deze informatie, kunt u nagaan hoe het huurverhogingspercentage voor uw woning is bepaald.

Nadere informatie

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden Jaarplan 2016 concept HBV Leiden CONCEPT Jaarplan HBV Leiden 2016 1 Actuele ontwikkelingen Nieuwe Woningwet De nieuwe Woningwet heeft grote impact op de corporaties. De corporatie moet zich richten op

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Huurders Organisatie Patrizia VAN HUURDERS VOOR HUURDERS We werken voor de belangen van alle huurders Ons streven: U BENT TEVREDEN MET HOE U WOONT

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen Woningstichting Rochdale Raad van Bestuur Mevrouw H. van Buren Postbus 56659 1040 AR Amsterdam AM STERDAM ONSKENMERK 12 maart 2015 COSM/15.005 UW KEKMERK BEHANOEIO DOOR Dagelijks Bestuur ONDERV/ERP TELEFOON

Nadere informatie

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015.

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015. Aan het bestuur van de Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040AR Amsterdam Amsterdam, 2 februari 2015 Ons kenmerk: RvB/HvB/mdv/15.005 Onderwerp: Huurverhoging 2015 Geachte Bestuur, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS Huurdersorganisatie Vulcanus www.ho-vulcanus.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. BEWONERSPARTICIPATIE...2 3. ROL BEWONERSCOMMISSIE...2 4. BEWONERSCOMMISSIE...3 Verkiezingsprocedure

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Evaluatie Wijksteunpunten Wonen

Evaluatie Wijksteunpunten Wonen Afdeling Stedelijke Vernieuwing en Woonbeleid Evaluatie Wijksteunpunten Wonen Evaluatie Wijksteunpunten Wonen 2008 12 oktober 2009 Gemeente Amsterdam Dienst Wonen Evaluatie Wijksteunpunten Wonen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad?

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Thema: Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Juli 2014 John van Veen adviseur WKA Inleiding De ParticipatieRaad van Nijestee wil weten wat er bij bewoners leeft en wat bewoners van de Raad verwachten.

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN

DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN RAPPORTAGE PANELRONDE DECEMBER 2012 DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, die met enige regelmaat wordt gevraagd om

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Bewonersondersteuners: H. v. d. Velden, F. Klijzen, J. Freyee Totaal aantal beschikbare uren 2014: 585 Omschrijving wijk vanuit woonbelangen Schiedam Groenoord

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

NWS Magazine nr. 1 7 dat levert wat op! En nu Wacht uw aanbieding af. In de komende maanden worden de eerste brieven verstuurd. Houdt u ondertussen alvast bij wat uw gas en stroomverbruik is zodat u na

Nadere informatie

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen Actieplan 2016-2018 Huurders Belangen Vereniging Samen sterk in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2016/2018 Pag. 6 en 7 Samen sterk in wonen,

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid 2016

Onderzoek klanttevredenheid 2016 Onderzoek klanttevredenheid 2016 Onderzoek naar de tevredenheid over het contact met een Wijksteunpunten Wonen in 2015 Onderzoeksverslag maart 2016 Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen Dit verslag is

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Plan van Aanpak Huurderskoepels Het grote voordeel van collectieve opwek door huurders is dat het laagdrempelig, schaalbaar, betaalbaar en snel uit te voeren is. De aanpak bestaat uit de volgende stappen:

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

Rapportage Compliance-Assistance-activiteiten stimulering vervanging open verbrandingstoestellen. Datum 15 september 2010

Rapportage Compliance-Assistance-activiteiten stimulering vervanging open verbrandingstoestellen. Datum 15 september 2010 Rapportage Compliance-Assistance-activiteiten stimulering vervanging open verbrandingstoestellen Datum 15 Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen aan kwaliteit Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen Verslag bewonersinformatieavond Reimerswaalbuurt Osdorp 17 april 2012, eerste bijeenkomst Aanwezig: - Circa 200 bewoners - Jan Voskamp, regiodirecteur Ymere - Kenneth Edam, gebiedsmanager Ymere - Steven

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.n College van B&W Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan

Nadere informatie

Inhoud. Wijksteunpunt Wonen Groot Oost, activiteitenverslag 2009 Pagina 2

Inhoud. Wijksteunpunt Wonen Groot Oost, activiteitenverslag 2009 Pagina 2 ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Inhoud Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Formatie 3 3. Organisatie 3 4. Prestatieafspraken 4 4.1 Huurteam Oost 4 4.2 Bewonersondersteuning 5 4.3 Participatie 6 4.4 Overige afspraken en

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG HUURTEAM 2016

JAARVERSLAG HUURTEAM 2016 JAARVERSLAG HUURTEAM 2016 Jaarverslag 2016 Huurteam Sinds 2004 is er in Den Haag een Huurteam. Het is een onderdeel van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten en wordt gefinancierd door Dienst

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Vaak vanuit het besef dat het verstandig is om anders om te gaan met onze aarde. Op het gebied

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan

Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan 2013-2017 Inleiding In juli 2012 heeft de Woningstichting aan de bewonerscommissies en de huurders formeel advies gevraagd over het ondernemingsplan

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Wederpartij

Nadere informatie

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015 Notitie Aan : Provinciale Vergaderingen Van : communicatie Betreft : Samenvatting ledenraadpleging 2015 - Meerjarenbeleidsplan Status : ter informatie Datum : 13 oktober 2015 Kenmerk : V15.0703 Woonbond

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 19

Uitvoeringsinstructie 19 Uitvoeringsinstructie 19 Vaststellen peildatum sloop- en renovatieprojecten Datum van ingang: Relatie met de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Artikel 14 Urgentie Artikel 15 lid

Nadere informatie

Teksten: Eindredactie: Vormgeving: Omslagfoto: Foto s: Druk:

Teksten: Eindredactie: Vormgeving: Omslagfoto: Foto s: Druk: Jaarverslag 2013 Colofon Teksten: Ingrid Houtepen, Tjerk Dalhuisen, Jan Riekus Jansen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving: Arnoud Beekman - justar.nl Omslagfoto: Peter Elenbaas Foto s: Archief Wijksteunpunt

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH?

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH? Welkom bij ZVH. U huurt al bij ons of u gaat een woning van ZVH huren. Dan is het handig om deze brochure in huis te hebben. Er zijn soms momenten dat uw huis om aandacht vraagt en dan moet u weten wat

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Mijn huishoudinkomen was in 2015 lager dan in 2014, kan ik bezwaar maken? U kunt bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2015

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond 1 Wat ga ik vertellen? Huidige regelgeving: - huurprijs en servicekosten - Wmcz - Wohv (Overlegwet)

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2016 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

PARTICIPATIE- /COMMUNICATIEPLAN. Bewonerscommissie Adm Tromplaan 1-35,12-26 en Adm. Van Ghentlaan 3-57 & Woningbouwcorporatie Eigen Haard

PARTICIPATIE- /COMMUNICATIEPLAN. Bewonerscommissie Adm Tromplaan 1-35,12-26 en Adm. Van Ghentlaan 3-57 & Woningbouwcorporatie Eigen Haard PARTICIPATIE- /COMMUNICATIEPLAN Bewonerscommissie Adm Tromplaan 1-35,12-26 en Adm. Van Ghentlaan 3-57 & Woningbouwcorporatie Eigen Haard Participatie-/communicatieplan Bewonerscommissie Adm Tromplaan 1-35,12-26

Nadere informatie

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een Gemeenteraad GEMEENTE \. u. \ VAL KE NS WAARD 6 0 nar Postbus 10100 \ 5550 GA ValkensWgard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 Qemeente@valkenswaard-.nl www.valkenswaard.nl Uw kenmerk Kenmerk 22001/37318

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning Bewoners Groep Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers De klant is koning Januari 2014 In november 2013 zijn tijdens de BinnensteBuitendag van Nijestee een drietal Bewoners Groepen (BAG s) van start

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes. besturen de Vereniging

Nadere informatie

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel.

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel. Vraag Informeren en betrekken Hoe informeren jullie bewoners? Hoe worden de bewoners betrokken? Hoeveel invloed hebben de bewoners? Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats? Wat wordt er besproken tijdens

Nadere informatie

= nog steeds aandachtspunt

= nog steeds aandachtspunt 1 e Kwartaalrapportage 2013 - Huis van de Wijk {Slotervaart Noord, De Buurtzaak} De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis

Nadere informatie

Beleidsplan Duwoners 2014

Beleidsplan Duwoners 2014 Beleidsplan Duwoners 2014 Het beleidsplan van 2014 is een voortzetting van eerdere beleidsplannen van Duwoners en kan worden samengevat in de volgende punten: 1. Duwoners streeft ernaar dat huurders zoveel

Nadere informatie

HUURBELEIDSPLAN 2015

HUURBELEIDSPLAN 2015 HUURBELEIDSPLAN 2015 Stichting Jongeren Huisvesting Twente Vastgesteld door de directeur d.d. 17 februari 2015 Behandeld door de Raad van Toezicht d.d. 2 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 2.

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie