Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang uur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur."

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang uur. Aanwezig: Klaas Tigchelaar (voorzitter), Lammert Bakker, Jacoba Gerritsma, Josephine Land- Cohen, Jitske Visser-Tilstra, Arjan Nawijn, Doet Althuizes-v.d. Burg, Jelle Zittema en Gerard van Rijn (secretaris). Bij agendapunt 2: Ingrid Postma, ouderenadviseur. 1. Opening De voorzitter heet allen van harte welkom, in het bijzonder ouderenadviseur Ingrid Postma van de Stichting Welzijn Middelsee. Zij vervangt Andries van de Veer die een presentatie over de Vrijwilligerscentrale zou verzorgen, maar ziek is. 2. Ingrid Postma: presentatie preventief huisbezoek en mantelzorg Ingrid Postma geeft aan dat zij zal regelen dat in een volgende vergadering iemand iets over de Vrijwilligerscentrale zal vertellen: waarschijnlijk Koos Pot van de Vrijwilligerscentrale het Bildt/Menaldumadeel. Ingrid meldt dat zij de mantelzorgondersteuning definitief bij haar takenpakket heeft gekregen. Daarmee is de scheiding van mantelzorg en vrijwilligerswerk een feit, en zijn de ouderenzorg en de mantelzorg nu in één hand. Daarbij moet worden aangetekend dat mantelzorg niet alleen ouderen betreft. Nog sterker dan tot dusver zal echt worden ingezet op concreet resultaat. Het preventieplatform is opgeheven. Er werd geen toegevoegde waarde van ervaren, naast de begeleidingsgroep waarin afzonderlijke gevallen worden doorgesproken, en de werkgroepen voor het organiseren van activiteiten. Verder kan worden verwezen naar het Tussenevaluatie-verslag preventief huisbezoek Leeuwarderadeel januari-juli 2010, waarin ook (voorlopige) conclusies en aanbevelingen zijn geformuleerd. Ook heeft Ingrid ons een verhelderende notitie toegestuurd over de mantelzorgondersteuning in Leeuwarderadeel. Aan de hand daarvan geeft zij een korte toelichting. Zij blijkt op de hoogte te zijn van ons ongevraagde advies inzake het mantelzorgbeleid. Jitske vraagt wie de mantelzorger vervangt als hij of zij aan een georganiseerde activiteit deelneemt. Ingrid zegt dat je dit inderdaad goed moet organiseren., in de vorm van een stand by-vrijwilligerspool. Er zijn behoorlijk wat vrijwilligers die ad hoc en op afroep wel wat willen doen. Die moet je opsporen. Jitske maakt Ingrid attent op de mantelzorgmakelaar die zich heeft aangediend. Ingrid zal contact met hem opnemen. Meer in het algemeen willen zij en haar collega s graag resultaatgericht samenwerken met relevante anderen en andere organisaties, zoals bijvoorbeeld Zonnebloem. 1

2 Klaas bedankt Ingrid Postma voor haar presentatie. Hij heeft de indruk dat er positieve stappen zijn gezet in de richting van een voortvarende en resultaatgerichte aanpak. Daar gaat het ons ook om met ons ongevraagd advies mantelzorg. Ingrid verlaat daarna de vergadering. 3. Mededelingen vanuit de gemeente Wegens afwezigheid van gemeentelijk beleidsmedewerker Jitske Bosch, die thuis is om te herstellen van de gevolgen van een aanrijding, vervalt dit punt. (N.B. Klaas heeft namens ons een bloemetje met beterschapswensen bij Jitske laten bezorgen). 4. Vaststellen agenda De agenda van de vergadering wordt overeenkomstig de concept-agenda vastgesteld. 5. Verslagen 30 november en 14 december 2010 Verslag van de vergadering van 30 november 2010: in de laatste alinea van blz. 1 wordt de naam van Jacoba vervangen door die van Doet. Na correctie van nog enkele taal- en tikfouten wordt het verslag vastgesteld. Het verslag van het overleg met wethouder De Haan van 14 december 2010 wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag van 14 december: Lammert meldt dat hij niet aanwezig was wegens het 50-jarig huwelijksfeest van zijn vrouw en hem. Naar aanleiding van agendapunt 4, blz. 2: Jitske meent te weten dat de voorziene klankbordgroep burgerparticipatie bedoeld is als een forum dat ad hoc en op afroep bijeen komt. Volgens Klaas is het idee van een dergelijke klankbordgroep inhoudelijk nog oningevuld. Het enige dat de wethouder heeft geconstateerd is dat de klankbordgroep in het WMO-beleidsplan is voorzien en er drie jaar later nog niet is. Wij zijn er zelf ook niet mee bezig geweest, omdat we als adviesraad eerst zelf goed op stoom moesten komen. 6. Mededelingen Klaas meldt dat in de gemeenteraadsvergadering de verhouding tussen het aantal klantvragen aan het WMO-loket en de kosten van het loket aan de orde is geweest. Zijn de kosten ( euro) gemeten naar het aantal vragen niet erg hoog? De wethouder heeft verduidelijkende uitleg gegeven. In het bedrag zitten de kosten voor de WMO-adviseur voor 24 uur per week. De vragen zijn divers, en er is nogal eens vraagverheldering nodig. Daar gaat veel tijd en werk in zitten. 2

3 Klaas memoreert dat hij namens ons positief gereageerd heeft op het aanbod van Zorgbelang voor Afgewacht moet nog worden hoe andere adviesraden op het aanbod reageren. 7. Ingekomen stukken -Zorgbelang: blad BelangStelling, winter 2010; -VCP: jaarverslag 2009; -7 december 2010 Jannie Soepboer: overzicht vergoedingen WMO-raadsleden; -8 december 2010 Zorgbelang: BelangWekkend november/december 2010; -8 december 2010 en 12 januari 2011 Zorgbelang/Jannie Soepboer: aanbod Zorgbelang 2011; -10 december 2010 Zorgbelang: Wensenlijst van de Mantelzorger; -15 december 2010TotaalAanZet: nieuwsbrief van AanZet; -15 december 2010 Project de Kanteling: Digitale nieuwsbrief 4; -10 januari 2011: reminder bijeenkomst Grip op WMO-vervoer op 27 januari in Hurdegaryp, en vooraankondiging Kantelingsbijeenkomst op 23 maart te Heerenveen; -11 januari 2011 Zorgbelang: feitenblad 2; -14 januari 2011 Zorgbelang: BelangWekkend nr ; -17 januari 2011 Partoer: uitnodig debatavond rondom voedsel op 25 januari 2011; -20 januari 2011: VCP: Nieuwsbrief - twee nieuwe WMO-handreikingen; -Nieuwsbrief Stichting Welzijn Middelsee, jaargang 2011, nr Vacature WMO-koepel Klaas meldt kort wat zich tussen onze bijeenkomst met wethouder De Haan van 14 december jl. en nu heeft afgespeeld. Na een contact tussen de wethouder en Koepelvoorzitter Jansma over de vacature heeft Klaas via een ronde de belangstelling voor de vervulling van de vacature gepeild. Daar bleek bij acht adviesleden om uiteenlopende redenen geen animo voor te bestaan. Van één lid is geen reactie ontvangen. Op voorstel van Jelle en Gerard is het punt nu weer geagendeerd. Klaas heeft Jansma in een telefonisch contact toegezegd hem na onze vergadering van vanavond te informeren. Josephine geeft aan dat zij wel lid wil worden van Koepel; eerst maar eens voor een half jaar. Klaas zal de naam van Josephine als kandidaat voor het koepellidmaatschap aan Jansma doorgeven. Deze zal Josephine dan naar verwachting uitnodigen voor een gesprek. 9. Vaststellen concept-brief betreffende de Vrijwilligerscentrale De concept-brief aan de gemeente inzake het functioneren van de Vrijwilligerscentrale wordt vastgesteld. We menen overigens dat met de aanpak die Ingrid Postma in haar inleiding heeft geschetst het de goede kant lijkt uit te gaan. We besluiten niettemin de brief te versturen om druk op de ketel te houden. 3

4 Gerard zorgt voor de verdere afhandeling voor de brief en voor verzending aan b. en w. 10. Achterban Het door Klaas opgestelde concept voor een informatief stuk in de Stienser Omroeper wordt met enkele redactionele wijzigingen vastgesteld. Het stuk zal worden aangeboden voor de Stienser Omroeper die op 7 februari verschijnt. Daarbij zal worden aangegeven dat we het stuk liefst niet als onderdeel van de gemeentelijke pagina afgedrukt zouden willen zien. We besluiten het stukje ook aan de dorpskranten aan te bieden, voor zo spoedig mogelijke publicatie. Verder besluiten we onze vergaderingen, die immers openbaar zijn, aan te kondigen in de Stienser Omroeper. Gerard zorgt hiervoor, te beginnen met onze eerstvolgende vergadering van dinsdag 8 maart Met het oog op onze presentatie via Radio Middelsee heeft Jitske contact opgenomen met Joukje Deelstra. Er zijn twee mogelijkheden voor een presentatie: 20 minuten in het programma Tsjerke yn beweging (donderdagavond tussen en uur), of 7 minuten in het programma Middelsee actueel. Na enige discussie neigen we er toe dat het voor ons passender is om ons via Middelsee actueel te presenteren. Klaas zal contact opnemen met Joukje Deelstra. De radio-presentatie dient na de publicatie van het stuk in de Stienser Omroeper te worden gepland. De werkgroep achterban is nog niet bijeen geweest voor verdere concretisering van de aanpak volgens de werkgroepnotitie die in onze vergadering van 30 november jl. is besproken. Jitske heeft een schema opgesteld voor het bezoeken van de gemeenteraadsvergaderingen. Doet zegt dat ze op donderdagavond verhinderd is. We stellen vast dat het schema geen bezoekplicht inhoudt. Het gaat er om dat de adviesleden die per gemeenteraadsvergadering aan de beurt zijn even nagaan of er iets aan de orde is dat voor ons van belang is. Als dat zo is, is het zaak dat we dan in elk geval ons gezicht laten zien op de publieke tribune. Wat onze verdere presentatie naar buiten toe betreft doet Klaas een voorstel: twee avonden beleggen voor een overleg met de verenigingen dorpsbelang, en daarvoor een uur per dorpsbelang uittrekken. Daarnaast een avond beleggen met de gemeenteraadsleden van de politieke partijen die de WMO in portefeuille hebben. Deze overleggen zouden voor de zomervakantie moeten worden afgerond. In de daarop volgende discussie stellen we vast dat overleg met de dorpsbelangen en met de WMO-gemeenteraadsleden heel belangrijk is en dus georganiseerd moet worden. De vraag is wat de voorkeur verdient: de dorpsbelangen uitnodigen voor overleg in De Skalm, of omgekeerd als adviesraad naar de dorpen toe. Het eerste heeft als voordeel dat we de regie in eigen hand houden; met de keuze voor de tweede optie stellen we ons qua presentatie iets opener op. Verder kiezen we ervoor om het overleg met de gemeenteraadsleden na de zomervakantie te plannen. Als we het overleg met de dorpsbelangen dan voor de 4

5 zomervakantie afronden en evalueren kunnen we de opgedane informatie en ervaringen benutten voor het overleg met de gemeenteraadsleden. Het overleg met de verenigingen dorpsbelang moet goed worden voorbereid. De werkgroep achterban komt daartoe zo snel mogelijk bijeen. Omdat Gerard als secretaris de eerste contacten met de verenigingen dorpsbelang zal moeten leggen zal hij daar ook bij zijn. Josephine geeft aan dat zij in verband met haar voorgenomen toetreding tot de Koepel om redenen van tijd met haar activiteiten voor de werkgroep achterban moet stoppen. 11. Stand van zaken jeugdbeleid De werkgroep jeugdbeleid is op 12 januari bij elkaar geweest. De volgende bijeenkomst vindt op 9 februari plaats. Klaas signaleert dat de werkgroep behoefte heeft aan informatie van de kant van de gemeente over o.a. actuele ontwikkelingen en onderzoek op het gebied van jeugdbeleid en jongerenparticipatie. Zo heeft ingevolge de Notitie Integraal Jeugdbeleid van 27 januari 2009 een stagière van de Thorbecke Academie een onderzoek gedaan naar de huidige mogelijkheden van jongerenparticipatie in onze gemeente. Wat zijn de resultaten van dit onderzoek? Verder heeft in 2010 een onderzoek plaatsgevonden onder jongeren in onze gemeente naar wat voor hen belangrijk is. Er was een aantal prijzen aan verbonden om jongeren te stimuleren om te reageren. We willen graag weten wat hier uit is gekomen. Deze vragen zullen met de vervanger van Jitske Bosch worden opgenomen. 12. Wat verder ter tafel komt Klaas vraagt Arjan of we een overzicht kunnen krijgen van het werkbudget (ontvangsten) en de uitgaven over Arjan zal ons dit to en. Verder signaleert Klaas dat we het op onze volgende vergadering zullen moeten hebben over de voorbereiding van onze evaluatie-bijeenkomst op 12 april a.s. 13. Rondvraag Arjan vraagt of er reacties zijn gekomen op onze oproep ter vervulling van de vacature. We zullen dat bij de gemeente moeten nagaan. Verder zijn we natuurlijk benieuwd naar hoe het staat met de behandeling van ons ongevraagd advies mantelzorg en naar de eventuele reacties op onze oproep ter vervulling van de vacature. Deze zaken zullen met de vervanger van Jitske Bosch worden opgenomen. Arjan zegt dat hij de volgende vergadering, 8 maart a.s., wegens vakantie verhinderd is. 5

6 14. Sluiting Klaas bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng, en hij sluit om uur de vergadering. Afspraken en aktiepunten: -Klaas licht Koepelvoorzitter Jansma in over de kandidatuur van Josephine voor het lidmaatschap van De Koepel. -Gerard zorgt ervoor dat de ter vergadering vastgestelde brief over de Vrijwilligerscentrale bij de gemeente belandt. Daarna zal hij de definitieve tekst aan de adviesleden to en. -Gerard biedt onze info aan de Stienser Omroeper aan, voor publicatie in de aflevering die op 7 februari verschijnt, en aan de dorpskranten. -Gerard zorgt ervoor dat onze openbare vergaderingen in de Stienser Omroeper zullen worden aangekondigd, te beginnen met onze eerstvolgende vergadering van dinsdag 8 maart a.s. -Klaas neemt contact op met Joukje Deelstra voor de planning van een presentatie via Radio Middelsee (na de verschijning van de publicatie in de Stienser Omroeper. -Het overleg met de verenigingen voor dorpsbelang moet voor de zomervakantie zijn afgerond. De werkgroep achterban komt zo spoedig mogelijk bij elkaar ter voorbereiding van dat overleg (Arjan, Jitske en Lammert. Gerard zal er ook bij zijn). -Klaas/Gerard: een aantal vragen betreffende onderzoek en gemeentelijke ontwikkelingen op het gebied van jeugd- en jongerenbeleid zal met de gemeente worden opgenomen. Ook zal worden geïnformeerd naar de afhandeling van het ongevraagd advies mantelzorg. Verder zal worden nagegaan of er reacties zijn binnengekomen op onze oproep ter vervulling van de vacature. -Arjan stelt een overzicht van de inkomsten en uitgaven over 2010 op. Aandachts- en agendapunten volgende vergadering (dinsdag 8 maart a.s.): -Aandachtspunt bij het agendapunt mededelingen: de kandidatuur van Josephine voor de Koepel. Hoe is het daar verder mee gelopen? -Werkgroep achterban: voorbereiding van het overleg met de vereniging dorpsbelang. 6

7 Communicatie met de achterban: is het publiciteitsoffensief richting Stienser Omroeper en de dorpskranten gelukt zoals afgesproken? Voorbereiding van de presentatie via Radio Middelsee. -Voortgang werkgroep jeugdbeleid. -Overzicht van inkomsten en uitgaven over Voorbereiding evaluatie-bijeenkomst van 12 april a.s. -Stand van zaken behandeling ongevraagd advies mantelzorg. -Vervulling vacature. 7

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 12 juli 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur.

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 12 juli 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur. Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 12 juli 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: Klaas Tigchelaar (voorzitter), Josephine Land-Cohen,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de Wmo-raad d.d. 14 april 2015 Aanwezig: 1. Opening en vaststelling agenda

Samenvattend verslag van de vergadering van de Wmo-raad d.d. 14 april 2015 Aanwezig: 1. Opening en vaststelling agenda Samenvattend verslag van de vergadering van de Wmo-raad d.d. 14 april 2015 Aanwezig: dhr. C. Dekker, mw. C. C.M. Koning, mw. C. Warmerdam-van der Ende, W.A. Reitsma (secretaris), mevr. J.F. Wieringa, mevr.

Nadere informatie

----------000----------

----------000---------- 1 Notulen dorpsraadsvergadering van 29 september 2009 Aanwezig: 5 leden Afwezig m.k.: 1 lid Gasten: 2 gasten van de gemeente Horst aan de Maas Notulisten: EM en AK ----------000---------- 1. Opening Om

Nadere informatie

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is.

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is. Verslag van de 77 e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap Het Huis Utrecht in Utrecht op 16 november 2014 in Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter en secretaris), Erwin

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M.

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 2. Interne organisatie cliëntenraden 2.1 Lokaal niveau: locatieoverleg voor cliënten 5 2.2 Regionaal niveau: regionale

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag C B G M E B Verslag 78 e Vergadering van de Contact Commissie Registratietie gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag Aanwezigen: NEFARMA Dhr. A. H. Voorschuur Dhr. P. Reinders Mw L. Bakermans

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011.

Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011. Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011. Locatie: Dorpshuis, Thijsweg 19 te IJzerlo/Aalten. Aanvang: 18:30 uur. 1. Opening 2. Vaststellen agenda

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Notulen vergadering Raad van Advies 6 maart 2010.

Notulen vergadering Raad van Advies 6 maart 2010. Notulen vergadering Raad van Advies 6 maart 2010. Alle provincies aanwezig met uitzondering van Noord Holland en Zeeland. (Beide hebben zich afgemeld met geldige reden) Verder aanwezig de ereleden Rinus

Nadere informatie