Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 12 juli 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang uur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 12 juli 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur."

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 12 juli 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang uur. Aanwezig: Klaas Tigchelaar (voorzitter), Josephine Land-Cohen, Arjan Nawijn, Jacoba Gerritsma, Germ de Jong, Doet Althuizes-v.d. Burg, Jelle Zittema en Gerard van Rijn (secretaris). Vanuit de gemeente, bij agendapunt 3: Cor de Val. Vanuit de Stichting Welzijn Middelsee: Peet Veldhuizen. Met kennisgeving afwezig: Jitske Tilstra-Visser en Lammert Bakker. 1. Opening De voorzitter heet de leden, alsmede Cor de Val, Peet Veldhuizen en de heer W. Jansma, voorzitter van de Wmo-Koepel, als gast op de publieke tribune aanwezig, van harte welkom. 2. Informatie jeugd- en jongerenwerk Na de opening brengen we een bezoek aan het jeugdhonk, eveneens in De Skalm, dat elke dinsdagavond open is. Jongerenwerker Johan Adema beantwoordt vragen, onder meer over hoe hij omgaat met klachten over overlast door jongeren. Hij wijst er op dat zijn aanpak niet alleen bestaat uit het intomen van overlast. Er gebeuren ook positieve dingen zoals het organiseren van een voetbaltoernooi. Verder bezoekt Johan scholen en verenigingen voor plaatselijk belang. Op het moment van ons bezoek zijn er nog geen jongeren in het jeugdhonk. Maar als vaste jeugdhonkbezoekers aan de poort rammelen ruimen we snel het veld en keren we terug naar de vergaderzaal, waar Peet Veldhuizen nog een aantal vragen over het jeugd- en jongerenwerk beantwoordt. Hij staat met name stil bij het activeren van jongeren tot het deelnemen aan een maatschappelijke stage, zeker ook in de eigen gemeente. Dat de maatschappelijke stage verplicht wordt is daarbij een belangrijke steun in de rug. Voor suggesties en informatie is de website Kei in de maatschappij geopend. 1

2 Klaas wijst er op dat de gemeente bij het aanbod van maatschappelijke stages een regierol heeft. Het is verheugend dat Leeuwarderadeel de daarvoor bestemde rijksgelden daar metterdaad voor inzet, terwijl sommige andere gemeenten deze gelden naar de algemene middelen sluizen. Peet Veldhuizen wijst nog op een kenmerkend verschil tussen Leeuwarderadeel en de andere Middelsee-gemeenten. In Leeuwarderadeel vindt het leeuwendeel van de activiteiten in Stiens plaats. In de andere gemeenten gebeurt er ook veel in de buitendorpen (die soms ook groter zijn dan de hoofdplaats ). 3. Mededelingen vanuit de gemeente Cor de Val geeft een toelichting op de gemeentelijke stukken inzake de pilot Wmo-adviseur, die bij de vergaderstukken aan de leden zijn toegezonden. De pilot is beëindigd. Wmo-adviseur mevrouw Welmoed Woudstra keert terug naar haar eerdere werkkring bij de dienst sociale zaken. De gemeente is met de Stichting Welzijn Middelsee in gesprek over de optie dat ouderenadviseur Ingrid Postma de Wmo-adviestaken overneemt. Het inzicht is gerijpt dat dit een goed werkbare combinatie is. De ouderenadviseur brengt veel huisbezoeken, heeft heel veel contacten en komt veel tegen dat vanuit Wmo-oogpunt van belang kan zijn. Hierbij speelt ook een rol dat de gemeente er veel voor voelt om het Omtinkersproject uit Menameradiel hier te gaan implementeren. De ouderenadviseur zou daar een belangrijke aanjagende rol in kunnen spelen. Welmoed Woudstra heeft overigens voor de tijd die haar nog rest tot haar ontslag een interessant project opgezet: de ZELFstandigheidsmeter baas over je eigen toekomst. Het gaat daarbij om een onderzoek onder 50-plussers: in hoeverre is deze leeftijdscategorie voorbereid op mogelijke veranderingen in hun leefsituatie? Via een reeks interviews met 50- plussers wil zij daar een beeld van krijgen. Het projectvoorstel wordt binnenkort in het college van b. en w. behandeld. Verder gaat Cor in op de voorbereiding van het nieuwe Wmo-beleidsplan. Hij stelt voor dat leden van de Wmo-adviesraad daarover meedenken en meespreken. Cor zal na de vakantie een raamwerk maken, en vervolgens zou hij met een paar leden van de adviesraad om de tafel kunnen. Volgens Jelle zou het Wmo-beleidsplan eerst geëvalueerd moeten worden alvorens met het opstellen van een nieuw beleidsplan te beginnen. Cor stelt dat de voorbereiding van het nieuwe beleidsplan zeker hand in hand zal gaan met een terugblik op wat er goed en niet goed is gegaan onder het nu aflopende beleidsplan. Verschillende punten vallen op voorhand al te noemen. Zo is zonder meer duidelijk dat het mantelzorgbeleid niet goed uit de verf is gekomen. Verder is een heel belangrijk leerpunt dat we kritisch zullen moeten zijn op onze ambities. 2

3 Een beleidsplan met een beperkt aantal doelstellingen en beleidsvoornemens dat realistisch realiseerbaar is, is beter dan een plan dat barst van de ambities, terwijl van een groot deel daarvan weinig of niets terecht zal komen. Klaas meent begrepen te hebben dat de beleidsmedewerkers van de vier Middelsee-gemeenten al met elkaar om de tafel zijn geweest ter voorbereiding van het nieuwe Wmo-beleidsplan. Cor geeft te kennen dat hij een oriënterend gesprek heeft gehad met zijn collega s van de andere Middelsee-gemeenten, maar dat het niet de bedoeling is om een gezamenlijk Wmo-beleidsplan te maken. Elk van de vier gemeenten heeft haar eigen beleid met eigen accenten. Iets anders is dat er wel sprake kan zijn van kruisbestuiving : we kunnen van elkaars expertise gebruik maken. Ferwerderadiel en Menaldumadeel zijn al verder met het opstellen van het nieuwe beleidsplan dan wij. We kunnen van de ervaringen van de collega s van die gemeenten leren. In de vorige vergadering kwam de vraag aan de orde of ons ongevraagd advies mantelzorg de gemeenteraad ook bereikt heeft. Tijdens de bespreking die Klaas en Gerard op 28 juni jl. met Cor hebben gehad bleek dat dat niet het geval is. Jelle vraagt of het niet juist was geweest het advies wel aan de gemeenteraad te sturen. Cor antwoordt dat dat beter kan gebeuren als b. en w. aan de gemeenteraad kunnen laten zien dat het college ook wat met het advies heeft gedaan. Als het nieuwe mantelzorgbeleid is uitgekristalliseerd en als voor de uitwerking ervan de medewerking van de gemeenteraad wordt gevraagd ligt het voor de hand dat het ongevraagd advies als onderliggend stuk wordt meegestuurd naar de gemeenteraad. Cor stipt de Kadernotitie bezuinigingen aan. De notitie is op 30 juni door de gemeenteraad besproken. De notitie is aangehouden. B. en W. beraden zich op de wijzigingsvoorstellen die uit de gemeenteraad naar voren zijn gekomen. In de gemeenteraadsvergadering van 8 september a.s. vindt de besluitvormende behandeling van de notitie plaats. Josephine meent te weten dat MEE zal ophouden te bestaan. Volgens Cor is dat niet het geval. De financiering van Mee wordt naar de gemeenten overgeheveld, met een budgetkorting van 5%. Daarmee blijft MEE in beeld, maar lokaal gefinancierd. Klaas deelt nog mee dat Gerard en hij van Cor de Val in de bespreking met hem op 28 juni jl. hebben vernomen dat de gemeente Empatec zal inschakelen om de mensen die als buiten het arbeidsproces staand geregistreerd staan te activeren om aan het werk te komen. Een positieve ontwikkeling, want de ervaringen met Empatec zijn goed. Na afronding van het agendapunt verlaat Cor de Val de vergadering. 3

4 4. Verslag vergadering 24 mei 2011 In het concept-verslag worden de volgende correcties aangebracht: -het bij agendapunt 12 genoemde bedrag van 12 miljard euro (blz. 5) wordt gewijzigd in 18 miljard euro; -bij agendapunt 13 wordt de datum van 8 juni a.s. (blz.6) gewijzigd in 7 september a.s. Met deze correcties en nog een redactionele tekstwijziging wordt het verslag vastgesteld. 5. Mededelingen -Klaas stipt aan dat we in de Stienser Omroeper een artikel van de hand van Jacoba over onze activiteiten op het gebied van het jeugdbeleid hebben gepubliceerd. Een goed en helder stukje informatie, zo vinden we allemaal. -Klaas vraagt aandacht voor de door Cor de Val meegebrachte en ter vergadering uitgereikte brieven en reacties van diverse platforms, cliëntenorganisaties enzovoorts, naar aanleiding van de rijksbezuinigingen op Wmo-gebied en/of het bestuursakkoord Rijk-VNG. 6. Ingekomen stukken -11 mei, wethouder de Haan, mail met informatie inzake stand van zaken mantelzorg en speerpunten jongerenbeleid n.a.v. internetonderzoek jongeren (doorgestuurde mail van Peet Veldhuizen, Stichting Welzijn Middelsee, aan de wethouder). -13 mei, VCP, uitnodiging extra bijeenkomsten beïnvloeding Wmobeleidsplan; -16 mei 2011, reactie b. en w. op brief inzake de Vrijwilligerscentrale van 26 januari 2011; -18 mei 2011, reactie b. en w. op het ongevraagd advies mantelzorgondersteuning; -18 mei 2011, VCP, uitnodiging slotbijeenkomst Grip op vervoer, 20 juni 2011; -24 mei 2011, Zorgbelang Fryslân, verslag uitwisselingsbijeenkomst 20 mei 2011; -26 mei 2011, brief b. en w. met uitleg waarom de vragen over het jeugdbeleid nog niet zijn beantwoord; -6 juni en 14 juni 2011, Persbericht en nieuwsbrieven VCP inzake doodsteek lokale belangenbehartiging gehandicapten; -9 juni 2011, Nieuwsbrief project de Kanteling, nr.9; -15 juni 2011, Zorgbelang Fryslân, BelangWekkend 6-14 juni; -16 juni 2011, Zorgbelang Fryslân/Drenthe, verslag bijeenkomst Wmoraden nieuwe stijl, 23 mei 2011, Donkerbroek; 4

5 -16 juni 2011, Zorgbelang Fryslân, uitnodigingen voor diverse bijeenkomsten: bijeenkomst Competentieprofiel belangenbehartigers bijeenkomst Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers, 29 juni 2011 congres Cliëntenparticipatie 2.0!, 27 september 2011, annex leaflet congres; -19 juni 2011, Koepel Wmo-adviesraden, Nieuwsbrief juni 2011, nr.11; -20 juni 2011, VCP, notities Adviezen Wmo-beleidsplan en 20 tips uit de netwerkbijeenkomsten. 7. Voorbereiding nieuw Wmo-beleidsplan We gaan graag in op de suggestie van Cor de Val om mee te denken en mee te spreken bij de voorbereiding van de nieuwe Wmo-beleidsplan. Klaas, Jitske, Germ en Gerard stellen zich hiervoor beschikbaar. 8. Stand van zaken dorpsbelangen Jacoba en Germ hebben zich zoals in de vorige vergadering afgesproken beraden op de vraag van Dorpsbelangen Jelsum/Koarnjum of wij de inzet van Doarpsbelangen voor renovatie van woningen aan de Martenawei richting gemeentebestuur willen ondersteunen. Zij adviseren dit niet te doen. Het past niet in onze taak als gemeentelijke adviesraad om ons achter dit type specifieke en concrete wensen te stellen. Aldus besluiten we. Jacoba en Germ zullen een brief aan Dorpsbelangen Jelsum/ Koarnjum opstellen, Klaas en Gerard kijken daar nog even naar, en Gerard zal de brief versturen. Klaas zegt dat Jelle, Gerard en hij op 8 juni jl. een goed overleg met het bestuur van de Vereniging voor Plaatselijk Belang van Stiens hebben gehad. De vereniging heeft met inschakeling van de Thorbecke Academie een interessante enquête onder de inwoners van Stiens gehouden. In september a.s. zullen de resultaten bekend worden. Daar kan ook ter zake doende input voor ons bij zitten. 9. Bezuinigingen Klaas geeft tekst en uitleg van de gang van zaken rondom het uitkomen van de gemeentelijke kadernotitie bezuinigingen. In de vorige vergadering gingen we er nog van uit dat de kadernotitie op 9 juni jl. door de gemeenteraad zou worden besproken. Dat is drie weken later, 30 juni, geworden. Overeenkomstig de toezegging van de wethouder in het overleg van 10 mei jl. is de notitie tegelijk met toezending aan de raadsleden ook aan ons toegestuurd. Klaas en Jitske hebben, overeenkomstig de daartoe in de 5

6 vergadering van 24 mei verstrekte machtiging om naar bevind van zaken te handelen, de notitie doorgenomen en namens de adviesraad een reactie opgesteld. Deze schriftelijke reactie is aan B. en W. en in afschrift aan de gemeenteraad gestuurd, en ook naar de adviesleden toe g d. Klaas heeft als voorzitter van de adviesraad tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 juni jl. aan de hand van onze reactie ingesproken. Er waren nog vier andere insprekers. Jacoba en Gerard waren ook op de publieke tribune aanwezig. Zoals Cor de Val al heeft verteld is de notitie aangehouden. B. en W. zullen de opvattingen en alternatieven die uit de gemeente 1 raad naar voren zijn gekomen bekijken. In de gemeenteraadsvergadering van 8 september a.s. vindt de besluitvormende behandeling van de notitie plaats. 10. Wmo-koepel De Koepel heeft op 4 juli jl. vergaderd. Josephine brengt verslag uit. Zij is na de voor adspirant-leden gebruikelijke proefperiode nu met wederzijdse instemming van haarzelf en de andere leden als lid in vollen rechte tot de Koepel toegetreden. Ze voelt zich er goed thuis. Josephine vertelt in het kort iets over de werkwijze van de Koepel. Leden van de Dagelijks Bestuur van de Dienst Sociale Zaken Noord-West Friesland (in de vergaderingen van de Koepel gewoonlijk als de Stichting aangeduid) wonen de vergaderingen van de Koepel bij. In het begin van de vergaderingen is er ook altijd een beleidsmedewerker aanwezig. De gemeenteraden van alle acht deelnemende gemeenten worden twee maal per jaar door de Dienst bijgepraat. Het bestuur van de Dienst komt tien weken na elke vergadering van de Koepel bijeen. Ook de Dienst moet bezuinigen. De taakstelling voor 2011 is al gehaald. Josephine is wel geschrokken van de consequenties. In het algemeen wordt er op aangestuurd dat het beroep op individuele voorzieningen zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Er moet eerst worden gekeken wat aanvragers met hun eigen mogelijkheden in hun eigen sociale omgeving nog aankunnen. Er komen meer eigen bijdragen, zoals voor rolstoelen, en er zal een scherpe vermogenstoets worden toegepast. Klaas vraagt of de Koepel betrokken is bij de voorbereiding van de bezuinigingen van de Dienst. Josephine is daar niet van op de hoogte.1) Verder informeert Klaas of de vergaderingen van de Koepel openbaar zijn. Josephine moet het antwoord daarop schuldig blijven. Ze zal dat de volgende vergadering van de Koepel navragen. 1 Vanaf de publieke tribune geeft de heer Jansma te kennen dat de Koepel wel over de bezuinigingen heeft meegesproken. 6

7 11. Achterban Het voorstel van de commissie Achterban inzake onze presentatie naar buiten wordt besproken. De commissie vindt dat een stand op de braderie te weinig toegevoegde waarde heeft en bovendien individuele klachten kan uitlokken. We zijn het daarmee eens. De commissie stelt voor om 250 visitekaartjes met logo en adres en een flyer te ontwerpen. Een model van beide, ontworpen door Ewout Visser, gaat de kring rond. We besluiten van beide 250 aan te laten maken. Klaas en Gerard zullen nog even het oog laten gaan over de tekst van de flyer. De commissie Achterban draagt zorg voor de vervaardiging van het visitekaartje en de flyer. 12/13. Wat verder ter tafel komt/rondvraag Jacoba maakt ons attent op een ingezonden stuk in de Stienser Omroeper van deze week waarin wordt gesteld dat het publiek er onkundig van wordt gelaten dat de Wmo-adviesraad niet over de prestatievelden 5 en 6 gaat. Een onterechte bewering, zo stellen we vast: de voorzitter heeft in de Stienser Omroeper en via Radio Middelsee dit punt een en andermaal aangestipt. -op 12 september a.s. vindt de bespreking met de gemeenteraad (of een delegatie uit de raad dan wel de fracties). De uitnodiging daarvoor is aan de aan de gemeenteraad verstuurd, ter attentie van de fractievoorzitters. Gerard zal deze brief ter kennisname aan de adviesleden toe mailen. 14. Volgende vergadering en sluiting De volgende vergadering is op dinsdag 27 september a.s. Omdat Gerard dan met vakantie is zal Arjan deze vergadering notuleren. Klaas bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid, en hij wenst allen een goede vakantieperiode toe. Om uur sluit hij de vergadering Afspraken en actiepunten -Klaas, Jitske, Germ en Gerard zullen namens de adviesraad meedenken en meespreken bij de voorbereiding van het nieuwe Wmo-beleidsplan. -We zullen Dorpsbelangen Jelsum/Koarnjum laten weten dat het niet bij onze adviestaak past om ons achter hun wens tot renovatie van de huurwoningen aan de Martenawei te stellen. 7

8 Jacoba en Germ zullen een brief aan Dorpsbelangen Jelsum/ Koarnjum opstellen, Klaas en Gerard kijken daar nog even naar, en Gerard zal de brief versturen. -De commissie-achterban draagt zorg voor de vervaardiging van 250 visitekaartjes en flyers. Klaas en Gerard laten nog even het oog gaan over de tekst van de flyer. We zien af van een stand op de braderie. -Gerard zal de uitnodiging aan de gemeenteraad voor de bespreking op 12 september a.s. aan de adviesleden toe mailen. Aandachts- en agendapunten volgende vergadering (dinsdag 27 september a.s.) -Voorbereiding nieuw Wmo-beleidsplan. 8

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

#HASHTAG JRB SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN TOPIC. Magazine

#HASHTAG JRB SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN TOPIC. Magazine #HASHTAG Magazine TOPIC SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN JRB Voorwoord: Iedereen heeft een mening. Ook jongeren hebben over alles wel hun mening klaarliggen. Wij vinden het belangrijk dat deze

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 52 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden 17-5-2011 Pagina 1 van 38 Een woord vooraf In dit verslag treft u een globaal overzicht van de werkzaamheden van de regionale cliëntenraad, de CWD. Tevens

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie