Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 13 december 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang uur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 13 december 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 15.30 uur."

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 13 december 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang uur. Aanwezig: Klaas Tigchelaar (voorzitter), Jitske Visser-Tilstra, Lammert Bakker, Josephine Land-Cohen, Arjan Nawijn, Germ de Jong, Doet Althuizes-v.d. Burg, Jelle Zittema en Gerard van Rijn (secretaris). Vanuit de gemeente, vanaf agendapunt 12: Cor de Val. Met kennisgeving afwezig: Jacoba Gerritsma. 1. Opening Klaas opent de vergadering en heet de leden van de adviesraad en de gast op de publieke tribune welkom. 2. Vaststelling agenda De agenda van de vergadering wordt overeenkomstig de concept-agenda vastgesteld. 3. Verslag vergadering 1 november 2011 Het verslag van de vergadering van 1 november 2011 wordt met een enkele tekstcorrectie vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag (agendapunt 3, mededelingen vanuit de gemeente, blz. 3) meldt Josephine dat de dienst SoZaWe niet meer is aangesloten bij het CIZ, maar bij Argonaut. 4. Mededelingen Klaas leest een mail voor die hij heeft ontvangen van Jitske Bosch. Ze bedankt ons voor de uitnodiging voor het etentje na afloop van de vergadering. Ze is verhinderd. Jitske is van 16 december tot en met 9 1

2 januari met vakantie. Daarna hervat ze haar werk als Wmobeleidsmedewerker, en ze hoopt op een prettige hernieuwde samenwerking met ons. Ze constateert dat er de afgelopen periode veel goed werk op Wmo-gebied is verricht. Klaas koppelt terug uit het voorzittersoverleg van 29 november. Voor de prestatievelden 4, 5 en 6 is een verordening vereist. Voor de overige prestatievelden kan worden volstaan met een Wmo-besluit. Het Wmobeleidsplan moet alle prestatievelden betreffen. De website van de VNG bevat een model-verordening. De verordening is vorig jaar gewijzigd in verband met de Kanteling, en zal opnieuw moeten worden aangepast in verband met de transitie van de begeleiding uit de AWBZ. 5. Ingekomen en uitgaande stukken Het overzicht van de ingekomen stukken wordt voor kennisgeving aangenomen. Het gaat om de volgende stukken: -31 oktober 2011, VCP, Nieuwsbrief 10; -2 november 2011, VCP, Netwerk update; -2 november 2011, Zorgbelang Fryslân, BelangWekkend, editie 13; -2 november 2011, Uitnodiging uitwisselingsbijeenkomst 18 november verslag uitwisselingsbijeenkomst 20 mei 2011; -3 november 2011, Ingrid Postma, Stichting Welzijn Middelsee, Tussenverslag preventieve huisbezoeken Stiens, annex toelichting; -7 november 2011, Zorgbelang Fryslân, twee leaflets inzake decentralisaties en cliëntenparticipatie; -10 november 2011, Zorgbelang Fryslân, BelangWekkend, 10 november 2011; -14 november 2011, Koepel Wmo-raden, flyer vaardigheidstraining; -16 november 2011, Partoer, Partoer Actueel 11/2011 (per Post.NL, niet digitaal, dus niet bij de doorgestuurde stukken); -22 november 2011, Partoer, Uitnodiging bijeenkomsten straatgedrag; -23 november 2011, Jannie Soepboer, Zorgbelang Fryslân, toezending sheets presentatie Welzijn Nieuwe Stijl tijdens de uitwisselingsbijeenkomst van 18 november 2011; -26 november 2011, Aafke Klopman, Partoer CMO, toezending verslag bijeenkomst Werk en inkomen, d.d. 24 november 2011; -6 december 2011, Zorgbelang Fryslân, Verslag uitwisselingsbijeenkomst 18 november 2011; -8 december 2011, Zorgbelang Fryslân, BelangWekkend, 8 december 2011; -9 december 2011, Aafke Klopman, Nieuwsbrief GGZ

3 Klaas memoreert dat op 7 december jl. ons gevraagd advies naar aanleiding van het concept-wmo-beleidsplan aan het college van b. en w. is toegezonden. 6. Wmo-koepel De Koepel komt op 14 december a.s. opnieuw bijeen. Josephine geeft een overzicht van de kortingen en de verhoging van de eigen bijdragen voor huishoudelijke voorzieningen, hulpmiddelen en collectief vervoer die het komende jaar zullen worden doorgevoerd. De vraag speelt nog of de begeleiding-awbz na de transitie bij de Dienst SoZaWe of bij de afzonderlijke gemeenten zal worden ondergebracht. Germ constateert dat het hierbij wel over zaken gaat die ons aangaan. Hij hekelt het gebrek aan openbaarheid. Klaas stelt dat dit een punt is dat in het eerstkomende overleg met de wethouder aan de orde moet worden gesteld. 7. Wmo-beleidsplan Klaas geeft een korte terugblik op onze betrokkenheid bij de voorbereiding van het nieuwe Wmo-beleidsplan. De overlegdelegatie uit onze adviesraad heeft driemaal met Cor de Val om de tafel gezeten en heeft deze sessies ook steeds via onderlinge communicatie en zo nodig voorafgaand overleg voorbereid. Klaas constateert dat als gevolg van onze betrokkenheid er nu aardig wat zaken in het concept-plan zijn opgenomen die er anders niet of minder sterk in zouden hebben gestaan, onder andere het jaarlijks uitvoeringsprogramma, de prioriteit voor het in beeld brengen van de mantelzorgers, de invoering van de werkwijze van de Kanteling binnen de beleidsplanperiode, de ter inzage legging van het concept-plan gedurende zes weken. Een complicerende factor was de samenwerking met Ferwerderadiel. Aan de ene kant was er de politieke wens tot deze samenwerking, aan de andere kant de wenselijkheid van een eigen aanpak en invulling door de beide gemeenten. Het resultaat is een gezamenlijk format, met per gemeente eigen invullingen en verwoordingen, met toch ook weer gezamenlijke elementen en verwijzingen over en weer. Daardoor oogt het beleidsplan hier en daar minder evenwichtig. De gemeenteraad zal het concept-plan op 26 januari 2012 behandelen. Jelle blijft moeite houden met het voor zijn gevoel weinig heldere gezamenlijke optrekken met Ferwerderadiel. Verder stipt hij de officiële lancering van het Goed voor elkaar-project op 21 november jl. aan. Volgens hem zijn we als adviesraad nooit over dit project geïnformeerd. Klaas en Gerard nuanceren dit, onder verwijzing naar de brief van b. en w. van 18 mei 2011 (eerste tussentijdse reactie op ons ongevraagd 3

4 advies mantelzorg) en de overzichten van lopende zaken die Cor de Val in onze opeenvolgende vergaderingen heeft gegeven. 8. Achterban Na de opmerkingen in de vorige vergadering van 1 november jl. zijn Arjan en Jitske opnieuw met de flyer aan de slag gegaan. Zij tonen het resultaat. We concluderen dat de tekst van de flyer nu correct en ter zake is en langere tijd mee kan. Op voorstel van Jelle besluiten we nog tot een aanpassing op een onderdeel van de opmaak. Met inachtneming daarvan kan de flyer nu worden geproduceerd (de visitekaartjes zijn al gedrukt en beschikbaar). We zijn erg ingenomen met de flyer zoals die er uiteindelijk uit is komen te zien. 9. Bijeenkomst in Middelsee-verband over de veranderingen in de Wmo Klaas heeft in het overleg met de voorzitters van de Wmo-raden van het Bildt, Ferwerderadiel en Menameradiel het idee ingebracht om de expert Wim Peters, die ook heeft meegewerkt aan de VNG-modelverordening, te contracteren voor een gezamenlijke informatie-bijeenkomst over de veranderingen in de Wmo. Peters brengt 150 EU per uur + reiskosten in rekening. Fewerderadiel vindt deze kosten te hoog. Het Bildt wil nog even afwachten. Ons idee om een bijeenkomst met Peters voor alle vier de Middelseeadviesraden te beleggen blijkt dus niet haalbaar. Dat leidt tot een discussie waarin verschillende alternatieven de revue passeren. We bespreken de optie van een bredere symposium-achtige bijeenkomst, waarvoor ook de gemeenteraadsleden en de gemeentelijke Wmobeleidsmedewerkers worden uitgenodigd, samen met de vier Middelseegemeenten te organiseren. Zo kunnen de kosten gespreid en gedeeld worden. Verder heeft de Wmo-adviesraad van Ferwerderadiel de optie aan de hand gedaan om een (minder in de papieren lopende) voorlichtingsbijeenkomst over de Omtinkerij te beleggen. We besluiten op dit moment toch vast te houden aan ons uitgangspunt: een voorlichtingsbijeenkomst over de veranderingen in de Wmo, het liefst met Wim Peters, waarop de focus met name kan worden gericht op wat voor de Wmo-adviesraden van belang is. Zo houden we de regie in eigen hand. Informatie over de Omtinkerij is op zichzelf van belang en interessant, maar dat kunnen we ook voor een reguliere vergadering inplannen. Klaas zal bij de adviesraadsvoorzitters van het Bildt en Menameradiel verkennen of zij voelen voor een gedrieën te beleggen bijeenkomst met Wim Peters. Als dat onverhoopt ook niet haalbaar blijkt zullen we ons weer nader beraden. 4

5 10 Terugblik over 2011 Klaas geeft een samenvattend overzicht van wat ons als Adviesraad in 2011 heeft beziggehouden. Er is veel gebeurd. Onder andere: -in januari hebben we een kritische brief naar b. en w. gestuurd over het functioneren van de Vrijwilligerscentrale. We kunnen met voldoening constateren dat de Vrijwilligerscentrale nu veel beter op de rails staat dan begin 2011; -we zijn naar buiten getreden, via info in de Stienser Omroeper, vraaggesprekken met de voorzitter op Radio Middelsee, actieve openbaarheid van onze vergaderingen, besprekingen met dorpsbelangbesturen en met de gemeenteraad, schriftelijke reactie en mondelinge inspraak op de Kadernotitie Bezuinigingen. In dit verband passen ook de flyer annex het visitekaartje waar we dit jaar op de valreep uit zijn gekomen; -We hebben met een goed resultaat ons steentje bijgedragen aan de voorbereiding van het concept-wmo-beleidsplan Het zijn drie punten uit een langere reeks van zaken die we in 2011 op de agenda hebben gehad. We hebben niet stilgezeten, concludeert Klaas. 11. Wat verder ter tafel komt/13. Rondvraag Germ geeft aan, dat hij de volgende vergadering niet aanwezig kan zijn in verband met een fractievergadering. Klaas zegt dat de vergadering van 24 januari en de volgende vergaderingen al in juni jl. zijn vastgesteld, en dat hij er niet voor voelt om voor 1 bericht van verhindering de vergadering te verplaatsen. Jitske zegt dat zij de volgende vergadering ook niet aanwezig zal zijn in verband met haar verjaardag. Klaas kijkt in zijn agenda en vindt vervolgens dat de vergadering van 24 januari toch gewoon door moet gaan. Germ merkt op dat in het komende jaar ook onze vergaderingen grotendeels samenvallen met de fractievergaderingen. Klaas stelt voor dat we in onze volgende vergadering het vergaderschema nog eens bekijken. Daarbij merkt hij in het algemeen op dat het niet uitzonderlijk is dat onze vergaderingen samenvallen met vergaderingen en bijeenkomsten van andere verbanden waarin adviesraadsleden actief zijn. De adviesraadsleden zullen als zich dit voordoet hun eigen afwegingen moeten maken en prioriteiten moeten stellen. 12. Mededelingen vanuit de gemeente Cor de Val is intussen ter vergadering verschenen. De volgende zaken komen aan de orde: 5

6 -Jitske Bosch pakt na haar vakantie tot 9 januari 2012 de draad weer op als gemeentelijk Wmo-beleidsmedewerker. -Wethouder de Haan toonde zich ingenomen met ons gevraagd advies over het concept-wmo-beleidsplan Cor heeft intussen het uitvoeringsprogramma voor 2012 in concept klaar. Hij is er nog niet helemaal tevreden over. De integrale benadering die aan het uitvoeringsplan ten grondslag ligt zal allengs nog meer handen en voeten moeten krijgen. De overleggroep uit de adviesraad zal het concept-uitvoeringsprogramma bekijken en het nog voordat Cor vertrekt, dus in de week voor Kerst, met hem bespreken. -Cor heeft de eindrapportage van het project De ZELFstandigheidsmeter van Welmoed Woudstra bij zich. Het is een mooi verhaal geworden. Het lijkt Cor de moeite waard om dit onderzoek elk jaar uit te voeren. -Behalve het concept-wmo-beleidsplan komt ook de Omtinkerij op 26 januari in de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met een opdracht aan de Stichting Welzijn Middelsee om te onderzoeken hoe de Omtinkerij, gebaseerd op het Goed voor elkaar - project, in onze gemeente handen en voeten kan krijgen. Op 1 augustus 2012 moet er een plan van aanpak liggen waarover de gemeenteraad kan besluiten. -Jelle informeert of de gemeente ons standpunt dat het concept-wmobeleidsplan zes weken ter inzage moet worden gelegd zal volgen. Cor antwoordt dat het college van b. en w. dat inderdaad aan de gemeenteraad voorstelt. Het voornemen tot ter inzage legging gedurende zes weken is in het concept-wmo-beleidsplan opgenomen waar het college ja tegen gezegd heeft. -De planning van een nieuwe datum voor het overleg met wethouder De Haan, dat op 22 november jl. niet is doorgegaan, komt ter sprake. Besloten wordt om hierover met Jitske Bosch na haar terugkeer van vakantie op 9 januari contact op te nemen en een vergadering af te spreken na 26 januari, als de concept-wmo-beleidsplan in de gemeenteraad is geweest. Nadat deze punten de revue zijn gepasseerd memoreert de voorzitter dat het de laatste keer is geweest dat Cor de Val de gemeente in onze vergadering heeft gerepresenteerd. Klaas bedankt Cor van harte voor de bijzonder plezierige en resultaatvolle samenwerking die we als adviesraad met hem hebben gehad. We zijn de afgelopen tijd vanuit de gemeente adequaat geïnformeerd over lopende ontwikkelingen. De periode van de voorbereiding van het concept-wmobeleidsplan ligt natuurlijk vers in het geheugen. Cor heeft zich gedurende 6

7 dat proces open en ontvankelijk getoond voor onze suggesties en opvattingen. We hebben goed samengewerkt, met een goed resultaat. Klaas wenst Cor alle goeds voor de toekomst toe, te beginnen met zijn komende inzet bij de gemeente Terschelling. De voorzitter laat onze dank en waardering vergezeld gaan van een attentie uit de winkel van Nico en Aeltsje. Cor kijkt met veel plezier terug op zijn periode van werkzaamheid bij de gemeente Leeuwarderadeel, en dat is niet in de laatste plaats te danken aan de samenwerking met de Wmo-adviesraad. Na de eerste aanloop klikte het goed. De samenwerking was zakelijk van aard, we konden elkaar recht in de ogen kijken, en op het persoonlijk vlak waren de verhoudingen zonder meer goed. Ook hij heeft de voorbereiding van de nieuwe beleidsplan als stimulerend ervaren. Het was spannend, en het is goed uitgepakt. Ook van zijn kant wenst Cor ons voor de toekomst alle goeds toe. 14. Sluiting en vaststelling volgende vergadering De volgende vergadering vindt plaats op 24 januari Klaas sluit de vergadering. Hij bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng. Hij wenst iedereen prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. Hij nodigt ons uit voor de aansluitende broodmaaltijd. Afspraken en aktiepunten: -Klaas zal bij de voorzitters van de Wmo-adviesraden van het Bildt en Menameradiel verkennen of zij voelen voor een gezamenlijk met ons te beleggen informatiebijeenkomst over de veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning, met Wim Peters als inleider. -Klaas, Jitske en Gerard zullen het concept-uitvoeringsprogramma met Cor de Val bespreken. -Gerard zal na 9 januari met Jitske Bosch contact opnemen om een datum voor het overleg met wethouder De Haan af te spreken, na de behandeling van het concept-wmo-beleidsplan in de gemeenteraad op 26 januari. Daarbij informeren naar de agendapunten van de kant van de wethouder voor het overleg. Aandachts- en agendapunten volgende vergadering (dinsdag 24 januari a.s): -Terugkoppeling over het Wmo-uitvoeringsprogramma 2012 (Klaas, Jitske en Gerard hebben dit op 19 december met Cor de Val besproken). 7

8 -Beraad over positiebepaling inzake de prestatievelden 5 en 6 en in het algemeen de kwestie van de transparantie van de Dienst SoZaWe, met het oog op onze inbreng over dit onderwerp in het overleg met de wethouder. -Overige agendapunten van onze kant voor het overleg met de wethouder. -het al dan niet invullen van de vacature, ontstaan door het bedanken van Germ de Jong. -p.m. Het opnieuw bezien van het vergaderschema-2012 (zoals door Klaas ter vergadering toegezegd, maar in verband met de ontstane vacature misschien niet langer urgent). 8

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 12 juli 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur.

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 12 juli 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur. Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 12 juli 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: Klaas Tigchelaar (voorzitter), Josephine Land-Cohen,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur.

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur. Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: Klaas Tigchelaar (voorzitter), Lammert Bakker,

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011.

Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011. Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011. Locatie: Dorpshuis, Thijsweg 19 te IJzerlo/Aalten. Aanvang: 18:30 uur. 1. Opening 2. Vaststellen agenda

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op:

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op: Aan de leden van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht Datum: 06-06-2012 Kenmerk: 2012-04402 Contactpersoon: H. Kerckhaert Telefoon: 030-2862578 Onderwerp: Uitnodiging vergadering woensdag 20

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S.L.), gehouden op maandag 28 april 2014 in de raadzaal van het Gemeentehuis te Lisse.

Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S.L.), gehouden op maandag 28 april 2014 in de raadzaal van het Gemeentehuis te Lisse. SENIORENRAAD LISSE Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S.L.), gehouden op maandag 28 april 2014 in de raadzaal van het Gemeentehuis te Lisse. Aanwezig: B. van Amersfoort, R. van Graven,

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk.

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk. Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 31 augustus in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de heer H.J. Al

Nadere informatie

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie